ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 119

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 11. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 707/2005 (2005. gada 10. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 708/2005 (2005. gada 10. maijs), ar kuru groza specifikācijas elementus cilmes vietas nosaukumā, kas sniegts Regulas (EK) Nr. 1107/96 pielikumā (Azeites do Norte Alentejano) (ACVN)

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 709/2005 (2005. gada 10. maijs) par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 710/2005 (2005. gada 10. maijs), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

9

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 26. aprīlis), ar ko ieceļ trīs Reģionu komitejas locekļus no Latvijas

11

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 3. maijs), ar ko paredz noteikumus dalībvalstu atbilstības uzraudzībai un nosaka datu formātus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1355)

13

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

11.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 119/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 707/2005

(2005. gada 10. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 10. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

114,6

204

112,3

212

122,7

999

116,5

0707 00 05

052

146,6

204

64,6

999

105,6

0709 90 70

052

70,3

204

35,2

999

52,8

0805 10 20

052

41,5

204

47,6

212

58,6

220

47,4

388

66,8

400

50,3

624

56,7

999

52,7

0805 50 10

052

49,5

388

60,0

400

57,3

528

54,4

624

70,4

999

58,3

0808 10 80

388

93,9

400

143,8

404

128,4

508

78,8

512

70,4

524

63,3

528

69,7

720

67,5

804

106,8

999

91,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


11.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 119/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 708/2005

(2005. gada 10. maijs),

ar kuru groza specifikācijas elementus cilmes vietas nosaukumā, kas sniegts Regulas (EK) Nr. 1107/96 pielikumā (Azeites do Norte Alentejano) (ACVN)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas preču ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu aizsardzību (1), un jo īpaši tās 9. pantu un 6. panta 3. punktu un 4. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 6. panta 2. punktu Portugāles iestāžu lūgums grozīt ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1107/96 (2) reģistrēta aizsargāta cilmes vietas nosaukuma “Azeites do Norte Alentejano” specifikācijas elementus tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(2)

Komisija nav saņēmusi nevienu iebildumu paziņojumu Regulas (EEK) Nr. 2081/92 7. panta nozīmē, tādēļ šie grozījumi jāreģistrē un jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Cilmes vietas nosaukuma “Azeites do Norte Alentejano” specifikāciju groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Konsolidēts saraksts ar galvenajiem specifikācijas elementiem ir sniegts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1345/2004 (OV L 249, 23.7.2004., 14. lpp.).

(3)  OV C 262, 31.10.2003., 17. lpp. (“Azeites do Norte Alentejano”).


I PIELIKUMS

PORTUGĀLE

“Azeites do Norte Alentejano”

Izdarītie grozījumi:

Specifikāciju pozīcija:

Nosaukums

Image

Apraksts

Image

Ģeogrāfiskā zona

Izcelsmes apliecinājums

Iegūšanas metode

Saikne

Marķējums

Valsts prasības

Grozījumi:

Apraksts– ziemeļu Alentejo olīveļļa ir nedaudz blīva dzelteni zaļa olīveļļa ar augļu aromātu, kas atbilst šādai minimālai robežai: 6,5 attiecībā uz augstākā labuma neapstrādāto olīveļļu un 6,0 attiecībā uz neapstrādāto olīveļļu.

Veicot šīs olīveļļas īpašību padziļinātu izpēti, ir radusies nepieciešamība koriģēt atsevišķus olīveļļas parametrus, proti: Delta K, triglicerīdus LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; taukskābes C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 un C18:3; trans-taukskābes, holesterīnu, kampestanolu un Delta-7-stigmasterīnu.

Atļautajām šķirnēm tiek pievienotas Carrasquenha, Redondil un Azeiteira (vai Azeitoneira) reģionu šķirnes.

Ģeogrāfiskais apgabals– ģeogrāfiskais apgabals tiek paplašināts, iekļaujot Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora pašvaldības (tostarp Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede un S. Bento do Mato novadus) un Mourão pašvaldību (tostarp Luz un Mourão novadus) tādēļ, ka:

šajās pašvaldībās un novados ir identiski klimatiskie apstākļi un augsnes sastāvs,

šajās pašvaldībās un novados ražotajai olīveļļai piemīt tādas pašas fiziskās, ķīmiskās un organoleptiskās īpašības kā tai olīveļļai, ko ražo esošajā ģeogrāfiskajā apgabalā,

šo pašvaldību iedzīvotāji ir mantojuši tādas pašas tradīcijas, kā arī uzticamas un ļoti senas ražošanas zināšanas, kādas praktizē pārējā apgabala iedzīvotāji.


II PIELIKUMS

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 2081/92

“AZEITES DO NORTE ALENTEJANO”

(NR. EK: PO/0266/24.1.1994.)

ACVN (X) AĢIN ( )

Šā kopsavilkuma veidlapa ir sniegta informācijas nolūkā. Lai iegūtu visu informāciju, konkrēti par attiecīgā ACN vai AĢN produkta ražotājiem, jāiepazīstas ar visām specifikācijām, kas ir pieejamas vai nu konkrētā valstī, vai Eiropas Komisijas dienestos (1).

1.

   Dalībvalsts kompetentais dienests

Nosaukums

:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adrese

:

Av. Afonso Costa, 3 — P-1949-002 Lisboa

Tālrunis

:

(351-21) 844 22 00

Fakss

:

(351-21) 844 22 02

e-pasts

:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Grupa

2.1.

Nosaukums

:

APAFNA — AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2.

Adrese

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre

Tālrunis

:

(351-245) 33 10 64

Fakss

:

(351-245) 20 75 21

e-pasts

:

aadp1@iol.pt

2.3.

Sastāvs

:

ražotājs/pārstrādātājs (X) autre ( )

3.

   Produkta veids: 1.5. kategorija – Taukvielas – olīveļļa

4.

   Specifikācijās sniegtais apraksts (4. panta 2. punkta nosacījumu kopsavilkums)

4.1.   Nosaukums: “Azeites do Norte Alentejano”

4.2.   Apraksts: Nosaukumu “Azeite do Norte Alentejano” izmanto, lai raksturotu eļļainu šķidrumu, ko mehāniski iegūst no augļiem, atdalot augļu sulu no čagām, mizas daļiņām, mīkstuma un kauliņa, izmantojot Olea europea sativa sugas Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira vai Azeitoneira, Blanqueta vai Branquita un Cobrançosa šķirnes, kas aug turpmāk raksturotā ģeogrāfiskā apgabala olīvu birzīs, šajā pašā apgabalā veicot pārstrādi un iepakošanu.

Ziemeļu Alentejo olīvas ir nedaudz blīvas dzelteni zaļas olīvas ar augļu aromātu, kas atbilst šādai minimālai robežai: 6,5 attiecībā uz augstākā labuma neapstrādāto olīveļļu un 6,0 attiecībā uz neapstrādāto olīveļļu.

4.3.   Ģeogrāfiskā zona: Šo zonu veido Alandroal, Borba, Estremoz pašvaldības, Évora pašvaldības Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede un S. Bento do Mato novadi, Mourão pašvaldības Luz un Mourão novadi, Évora apgabala Redondo, Reguengos de Monsaraz un Vila Viçosa pašvaldības, Portalegre apgabala Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre un Sousel pašvaldības.

4.4.   Izcelsmes apliecinājums: Produkta lietošanas pirmsākums ir saistīts ar šā reģiona kulinārijas tradīcijām un ražošanas zināšanām, kas pastāv kopš seniem laikiem.

Šīs olīveļļas ražošanai pārstrādātāji var izmantot vienīgi atļauto šķirņu olīvas, ko piegādā reģistrētie ražotāji.

Katram tirgotājam, kuram ACN ražotāju pārvaldības grupa ir izsniegusi pilnvaru, jāveic aprakstoši ieraksti reģistrā, kurā jāiekļauj un jāatjauno dati par izmantoto olīvu izcelsmi, produkta ražošanas/saņemšanas faktiskiem apstākļiem un spēkā esošajiem tehniskajiem nosacījumiem.

Reģistrā jāiekļauj olīvu piegādātāja vārds/nosaukums, no katra ražotāja saņemtais apjoms un saražotais olīveļļas apjoms.

Olīvu šķirnes reģistrē olīvu kultivatori vai to pārstāvji (kooperatīvi).

Ražotājiem jāveic ieraksti reģistrā, tajā iekļaujot datus par to olīvu apjomu, kas paredzētas olīveļļas ar ACN Norte Alentejano ražošanai.

4.5.   Iegūšanas metode: Produktu iegūst, sajaucot turpmāk tabulā norādīto olīvu šķirņu izvilkumus, ievērojot šādas proporcijas:

Ņemot vērā īpašus apstākļus Campo Maior un Elvas pašvaldībās (īpaši konservēto olīvu ražošanai), izņēmuma kārtā mazajā olīvu biržu teritorijā, kas paredzēta pārējas olīveļļas ražošanai, ir atļauts izmantot tabulā norādītās šķirnes, ievērojot šādas proporcijas:

Nekādā gadījumā nav atļauts izmantot Picual šķirni; taču ar ACN ražotāju pārvaldības grupas atļauju drīkst izmantot citas tradicionālās šķirnes, nepārsniedzot 5 % proporcijas robežu.

Augļi jānovāc tad, kad tie ir sasnieguši ideālu gatavības stāvokli; olīveļļas ražošanai ar šo cilmes vietas nosaukumu nedrīkst izmantot zemē nokritušas olīvas; olīvas jāpārvadā kraujamajās kastēs ar ventilācijas caurumiem.

Olīvu šķirnes reģistrē olīvu kultivatori vai to pārstāvji; spiestuves cehi šī produkta ražošanai drīkst saņemt vienīgi atļauto šķirņu olīvas, ko piegādā reģistrētie ražotāji, ievērojot attiecīgas higiēnas un sanitāras prasības.

Pastas temperatūra spiedē vai dekantatorā, kā arī ūdens/eļļas maisījuma temperatūra centrifūgā nedrīkst pārsniegt 35 °C.

Lai nodrošinātu izsekojamību kontroles laikā, un ņemot vērā to, ka olīveļļa ir viegli samaisāms produkts, vienīgi attiecīgi apstiprināti uzņēmēji drīkst iepakot šo produktu, veicot to cilmes vietas teritorijā, lai garantētu produkta kvalitāti un autentiskumu un nemaldinātu patērētāju. Iepakojumiem jāizmanto ūdensdrošus, inertus un nekaitīgus materiālus, kas atbilst visām higiēnas un sanitārajām prasībām.

4.6.   Saikne: Olīveļļas raksturīgu īpašību pamatā ir šā reģiona klimatiskie apstākļi un augsnes sastāvs.

4.7.   Kontroles institūcija

Nosaukums

:

AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Adrese

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901, Portalegre

Tālrunis

:

(351-245) 20 12 96/33 10 64

Fakss

:

(351-245) 20 75 21

e-pasts

:

aadp1@iol.pt

4.8.   Marķējums: Ziemeļu Alentejo olīveļļas marķējumā obligāti jāiekļauj norāde “AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida” un logotips, ko apstiprināja ACN ražotāju pārvaldības grupa, kā arī Kopienas ACN logotips.

4.9.   Valsts prasības:


(1)  Eiropas Komisija – Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts – Lauksaimniecības produktu kvalitātes politikas nodaļa – B-1049 Brisele.


11.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 119/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 709/2005

(2005. gada 10. maijs)

par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1997. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 936/97 par tarifa kvotas augstas kvalitātes svaigai, dzesinātai vai saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļa gaļai noteikšanu un pārvaldību (2),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 936/97 4. un 5. pantā ir izstrādāti noteikumi attiecībā uz sertifikātu pieprasījumiem un to izsniegšanu minētās regulas 2. panta f) punktā norādītās gaļas importam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā paredzēts, ka laikā no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam ar īpašiem nosacījumiem var importēt 11 500 tonnu, kas atbilst šajā regulā norādītajām prasībām augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas vai saldētas liellopu gaļas.

(3)

Jāatzīmē, ka šajā regulā paredzētos sertifikātus visā to derīguma laikā var izmantot, tikai ievērojot veterinārajā jomā pastāvošos režīmus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par katru pieprasījumu, kas iesniegts laikā no 2005. gada 1. līdz 5. maijam attiecībā uz augstas kvalitātes svaigu, dzesinātu vai saldētu liellopu gaļu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā, importa sertifikātus izsniedz pilnā apjomā.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 936/97 5. pantu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt pirmo piecu 2005. gada jūnijā dienu laikā par 10 240,847 tonnām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10 maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 137, 28.5.1997., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).


11.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 119/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 710/2005

(2005. gada 10. maijs),

ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 21. decembra Regulu (EEK) Nr. 4088/87, ar ko nosaka nosacījumus, pēc kuriem atsevišķu veidu ziedkopības produktu ievedumiem ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā piemērojami preferenciālie muitas nodokļi (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 4088/87 2. panta 2. punkts un 3. pants nosaka, ka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas vienzieda neļķēm, daudzziedu neļķēm, lielziedu rozēm, sīkziedu rozēm nosaka ik pēc piecpadsmit dienām un piemēro pa divu nedēļu periodiem. Saskaņā ar 1. pantu Komisijas 1988. gada 17. marta Regulā (EEK) Nr. 700/88 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem režīmam, kas piemērojams tad, kad Kopienā tiek ievesti atsevišķu veidu ziedkopības produkti ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā (2), šīs cenas nosaka divu nedēļu periodiem, pamatojoties uz dalībvalstu piegādātiem svērtiem datiem.

(2)

Šīs cenas jānosaka nekavējoties, lai būtu iespējams noteikt piemērojamos muitu tarifus.

(3)

Pēc Kipras iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā šai valstij nav jānosaka ievešanas cenas.

(4)

Tāpat nav jānosaka ievešanas cenas attiecībā uz Izraēlu, Maroku, Jordāniju, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā, ņemot vērā nolīgumus, pieņemtus ar 2003. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2003/917/EK par Nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Izraēlas asociācijas līguma 1. un 2. protokola aizstāšanu (3), 2003. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2003/914/EK par Eiropas Kopienas un Marokas Karalistes nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Marokas Asociācijas līguma 1. un 3. protokola aizstāšanu (4), 2004. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2005/4/EK par nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PLO), kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Palestīniešu pašpārvaldes pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokola aizstāšanu (5).

(5)

Komisijai jāpieņem šie pasākumi laikposmā starp Dzīvo augu un ziedkopības produktu pārvaldības komitejas sanāksmēm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas vienzieda neļķēm, daudzziedu neļķēm, lielziedu rozēm, sīkziedu rozēm, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 4088/87 1. pantā, periodam no 2005. gada 11. līdz 25. maijam noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. maija

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 382, 31.12.1987., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1300/97 (OV L 177, 5.7.1997., 1. lpp.).

(2)  OV L 72, 18.3.1988., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2062/97 (OV L 289, 22.10.1997., 1. lpp.).

(3)  OV L 346, 31.12.2003., 65. lpp.

(4)  OV L 345, 31.12.2003., 117. lpp.

(5)  OV L 2, 5.1.2005., 4. lpp.


PIELIKUMS

(EUR/100 gab.)

Laika posms: no 2005. gada 11. līdz 25. maijam

Kopienas ražošanas cena

Vienzieda neļķes

(standarta)

Daudzziedu

neļķes

Lielziedu rozes

Sīkziedu rozes

 

18,79

12,03

47,35

20,59

Kopienas importa cena

Vienzieda neļķes

(standarta)

Daudzziedu

neļķes

Lielziedu rozes

Sīkziedu rozes

Jordánija


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

11.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 119/11


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 26. aprīlis),

ar ko ieceļ trīs Reģionu komitejas locekļus no Latvijas

(2005/368/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Latvijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 22. janvārī pieņēma Lēmumu 2002/60/EK, ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus laikposmam no 2002. gada 26. janvāra līdz 2006. gada 25. janvārim (1).

(2)

Pēc tam, kad no amata atkāpās Andris JAUNSLEINIS, Jānis KALNAČS un Arvīds KUCINS, par ko Padomei paziņots 2005. gada 6. aprīlī, ir atbrīvojušās trīs Reģionu komitejas locekļa vietas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku, tas ir, līdz 2006. gada 25. janvārim, Reģionu komitejas locekļa amatā tiek iecelti:

Andris ELKSNĪTIS,

Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs;

Edmunds KRASTIŅŠ,

Rīgas domes deputāts;

Tālis PUĶĪTIS,

Siguldas novada domes priekšsēdētājs.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tas stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2005. gada 26. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 24, 26.1.2002., 38. lpp.


Komisija

11.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 119/13


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 3. maijs),

ar ko paredz noteikumus dalībvalstu atbilstības uzraudzībai un nosaka datu formātus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1355)

(2005/369/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (1), un jo īpaši tās 7. panta 3. punkta otro daļu un 12. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Lai varētu salīdzināt dalībvalstu iesniegtos datus, jāsaskaņo forma, kādā tiek uzrādīta kalkulācijas veida atbilstība Direktīvas 2002/96/EK 7. panta 2. punkta mērķiem.

(2)

Lai neprecizitāšu risku samērotu ar to administratīvo slogu, kas vajadzīgs precīzas informācijas iegūšanai, jāatļauj dalībvalstīm izmantot pieņēmumus, nosakot to elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu materiālu un komponentu daudzumu, ko reģenerē, izmanto atkārtoti vai pārstrādā.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/96/EK 6. panta 5. punktu apstrādi var veikt arī ārpus attiecīgās dalībvalsts vai Kopienas ar noteikumu, ka atkritumus transportē saskaņā ar Padomes 1993. gada 1. februāra Regulu (EEK) Nr. 259/93 par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās (2). Ir jāļauj dalībvalstīm, kas nosūta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus apstrādei uz citām dalībvalstīm vai izved šādus atkritumus apstrādei uz trešām valstīm, ieskaitīt izvesto daudzumu mērķos, kas noteikti Direktīvas 2002/96/EK 7. panta 2. punktā, ar noteikumu, ka šos atkritumus ir savākusi eksportētāja dalībvalsts.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Padomes Direktīvas 75/442/EK 18. pantu (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis paziņo Direktīvas 2002/96/EK 12. panta 1. punktā prasīto informāciju, izmantojot datu formātus, kas noteikti šā lēmuma pielikuma 1. tabulā.

2. pants

1.   Dalībvalstis uzrāda atbilstību Direktīvas 2002/96/EK 7. panta 2. punktā paredzētajiem reģenerācijas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes apjomiem, aizpildot 2. tabulu, kas sniegta šā lēmuma pielikumā.

Aizpildot minēto tabulu, dalībvalstis var izmantot pieņēmumu par otrreizēji izmantoto, pārstrādāto un reģenerēto materiālu, piemēram, metālu, stikla un plastmasu, un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu komponentu vidējo procentuālo daudzumu.

2.   Gadījumos, kad elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi tiek izvesti apstrādei trešā valstī vai nosūtīti apstrādei citā dalībvalstī saskaņā ar Direktīvas 2002/96/EK 6. panta 5. punktu, tikai tā dalībvalsts, kas ir savākusi un eksportējusi šos iekārtu atkritumus, var tos ieskaitīt minētās direktīvas 7. panta 2. punktā noteiktajos mērķos.

3.   Dalībvalstis nosaka, vai ir vajadzīgs dokumentārs pierādījums papildu tam, ko jau paredz Direktīvas 2002/96/EK 6. panta 5. punkta otrās daļas noteikumi.

3. pants

Dalībvalstis, nosūtot Komisijai pielikuma 1. un 2. tabulu, sniedz tai sīki izstrādātu aprakstu par to, kā dati ir apkopoti, un izskaidro izmantotos provizoriskos aprēķinus un metodoloģiju.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 3. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 2003/108/EK (OV L 345, 31.12.2003., 106. lpp.).

(2)  OV L 30, 6.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2557/2001 (OV L 349, 31.12.2001., 1. lpp.).

(3)  OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

1. tabula

Savāktie un eksportētie elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) (Direktīvas 2002/96/EK 5. un 12. pants)

Ailes numurs

1

2

3

4

5

6

7

Izstrādājuma kategorija

Laists tirgū

Savākts no privātām mājsaimniecībām

Savākts citur, izņemot privātās mājsaimniecības

Kopā savākts EEIA

Apstrādāts dalībvalstī

Apstrādāts kādā citā dalībvalstī

Apstrādāts ārpus EK

Kopējais svars (1)

tonnas

Kopējais svars

tonnas

Kopējais svars

tonnas

Kopējais svars

tonnas

Kopējais svars

tonnas

Kopējais svars

tonnas

Kopējais svars

tonnas

1.

Liela izmēra mājsaimniecības preces

 

 

 

 

 

 

 

2.

Maza izmēra mājsaimniecības preces

 

 

 

 

 

 

 

3.

IT un elektrosakaru iekārtas

 

 

 

 

 

 

 

4.

Patērētāju iekārtas

 

 

 

 

 

 

 

5.

Apgaismes iekārtas

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Gāzes izlādes spuldzes

 

 

 

 

 

 

 

6.

Elektriskie un elektronikas instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

7.

Rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi

 

 

 

 

 

 

 

8.

Medicīnas ierīces

 

 

 

 

 

 

 

9.

Monitoringa un kontroles aprīkojums

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automātiskie smidzinātāji

 

 

 

 

 

 

 


2. tabula

Reģenerēšana, pārstrāde un otrreizēja izmantošana, un mērķi (Direktīvas 2002/96/EK 7. panta 2. punkts)

Ailes numurs

1

2

3

4

5

Izstrādājuma kategorija

Reģenerācija

Reģenerācijas apjoms

Atkārtota izmantošana un pārstrāde

Atkārtotas izmantošanas un pārstrādes apjoms

EEIA atkārtoti izmantoti nedalītas ierīces veidā

Kopējais svars (2)

tonnas

%

Kopējais svars

tonnas

%

Kopējais svars

tonnas

1.

Liela izmēra mājsaimniecības preces

 

 

 

 

 

2.

Maza izmēra mājsaimniecības preces

 

 

 

 

 

3.

IT un elektrosakaru iekārtas

 

 

 

 

 

4.

Patērētāju iekārtas

 

 

 

 

 

5.

Apgaismes iekārtas

 

 

 

 

 

5a.

Gāzes izlādes spuldzes

nav

nav

 

 

 

6.

Elektriskie un elektronikas instrumenti

 

 

 

 

 

7.

Rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi

 

 

 

 

 

8.

Medicīnas ierīces

 

 

 

 

 

9.

Monitoringa un kontroles aprīkojums

 

 

 

 

 

10.

Automātiskie smidzinātāji

 

 

 

 

 

Piezīme: pelēkā tonī iekrāsotas ailes nozīmē to, ka datus sniedz pēc izvēles.


(1)  Ja tas nav iespējams, norāda numurus.

(2)  Ja tas nav iespējams, norāda numurus.