ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 114

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 4. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 695/2005 (2005. gada 26. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 696/2005 (2005. gada 3. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 697/2005 (2005. gada 3. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 462/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksportam

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 698/2005 (2005. gada 3. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 459/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

7

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2004. gada 22. decembris) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

9

 

*

Padomes Lēmums (2004. gada 22. decembris) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā Nr. 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

11

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 26. aprīlis), ar ko nosaka atrašanās vietu Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

13

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 29. aprīlis), ar ko paredz atkāpšanos no atsevišķiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ozolu (Quercus L.) apaļkokiem ar mizu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1298)

14

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

4.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 695/2005

(2005. gada 26. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Attiecībā uz intervences pasākumiem, kam tirgus organizācijas noteikumos nav paredzēta vienības summa, pamatnoteikumi, kas piemērojami Kopienas finansējumam, ir noteikti Regulā (EEK) Nr. 1883/78 (2), jo īpaši attiecībā uz metodi, pēc kuras nosaka finansējamās summas, finansējumu tādu izdevumu segšanai, kas rodas, piesaistot intervences iepirkumam vajadzīgos līdzekļus, no viena gada uz nākamo gadu pārgrāmatojamu krājumu vērtības noteikšanu un tādu izdevumu finansējumu, kas rodas no saimnieciskām darbībām sakarā ar uzglabāšanu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1883/78 5. pantu procentu izmaksas, kas dalībvalstīm radušās sakarā ar intervences iepirkumu, Kopiena finansē pēc vienotas metodes un vienotas procentu likmes.

(3)

Kādā dalībvalstī var izrādīties, ka lauksaimniecības produktu iepirkumu valsts intervencei var finansēt vienīgi ar tādu procentu likmi, kas ievērojami pārsniedz vienoto procentu likmi.

(4)

Šādiem gadījumiem, kad procentu likmju starpība attiecīgajai dalībvalstij vairāk nekā divkārt pārsniedz vienoto procentu likmi, ir jāparedz korekcijas mehānisms. Tomēr minēto starpību daļēji būtu jāsedz attiecīgajai dalībvalstij, lai stimulētu to meklēt lētāko finansēšanas metodi.

(5)

Šā mehānisma piemērošanai vajadzētu būt pagaidu pasākumam, un tas būtu jāīsteno attiecīgi 2005. un 2006. finanšu gadā. Tas jāpiemēro, sākot ar kārtējo finanšu gadu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1883/78 5. panta trešo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, ja procentu likme, ko samaksājusi dalībvalsts, vairāk nekā divkārt pārsniedz vienoto procentu likmi, tad Komisija attiecībā uz 2005. un 2006. finanšu gadu šīs dalībvalsts procentu izmaksu finansēšanai var segt summu, kas atbilst vienotajai procentu likmei, kam pieskaitīta starpība starp divkāršu šo pēdējo minēto likmi un procentu likmi, ko samaksājusi dalībvalsts.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To attiecina uz izdevumiem, kas radušies kopš 2004. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 26. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.

(2)  OV L 216, 5.8.1978., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1259/96 (OV L 163, 2.7.1996., 10. lpp.).


4.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 696/2005

(2005. gada 3. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 4. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 3. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 3. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

120,1

204

93,8

212

124,2

999

112,7

0707 00 05

052

137,2

204

63,3

999

100,3

0709 90 70

052

100,6

204

125,1

624

50,3

999

92,0

0805 10 20

052

58,8

204

42,9

212

59,0

220

51,6

388

78,0

400

44,3

624

68,8

999

57,6

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

66,1

400

61,1

528

59,9

624

70,3

999

61,6

0808 10 80

388

88,7

400

103,0

404

95,1

508

62,9

512

66,0

524

84,1

528

65,0

720

70,4

804

102,7

999

82,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


4.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 697/2005

(2005. gada 3. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 462/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) paredzēta kārtība un nosacījumi, ar kādiem pārdod intervences aģentūru rīcībā esošu labību.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 462/2005 (3) ir atvērts pastāvīgs konkurss Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu 500 693 tonnu miežu eksportam.

(3)

Vācija ir informējusi Komisiju par savas intervences aģentūras nodomu par 500 000 tonnām palielināt apjomu, kas paredzēts eksportam saskaņā ar konkursu. Pašreizējā tirgus situācijā ir jāizpilda Vācijas lūgums.

(4)

Ņemot vērā konkursā paredzētā apjoma palielinājumu, ir jāizmaina daudzums, ko uzglabā Regulas (EK) Nr. 462/2005 I pielikumā minētajās uzglabāšanas vietās.

(5)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 462/2005.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 462/2005 groza šādi:

1)

Regulas 2. pantu aizstāj ar šo:

“2. pants

1.   Konkursa uzaicinājumā paredzētais maksimālais apjoms ir 1 000 693 tonnas miežu, ko paredzēts eksportēt uz visām trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Horvātiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Lihtenšteinu, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni (4) un Šveici.

2.   Reģioni, kuros uzglabā 1 000 693 tonnas miežu, ir minēti I pielikumā.

2)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 3. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2045/2004 (OV L 354, 30.11.2004., 17. lpp.).

(3)  OV L 75, 22.3.2005., 27. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 610/2005 (OV L 101, 21.4.2005., 9. lpp.).

(4)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.”


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

(tonnas)

Uzglabāšanas vieta

Daudzums

Šlēsviga-Holšteina, Hamburga, Lejassaksija, Brēmene, Meklenburga-Priekšpomerānija, Berlīne, Brandenburga, Saksija-Anhalte, Saksija, Tīringene, Ziemeļreina-Vestfālene, Hesene, Reinzeme-Pfalca, Sārzeme, Bādene-Virtemberga, Bavārija

1 000 693”


4.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 698/2005

(2005. gada 3. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 459/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) paredzēta kārtība un nosacījumi, ar kādiem pārdod intervences aģentūru rīcībā esošu labību.

(2)

Ar Komisijas Regulu Nr. 459/2005 (3) ir atvērts pastāvīgs konkurss Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošu 80 663 tonnu parasto kviešu eksportam.

(3)

Austrija ir informējusi Komisiju par savas intervences aģentūras nodomu par 50 000 tonnām palielināt apjomu, kas paredzēts eksportam saskaņā ar konkursu. Pašreizējā tirgus situācijā ir jāizpilda Austrijas lūgums.

(4)

Ņemot vērā konkursā paredzētā apjoma palielinājumu, ir jāizmaina daudzums, ko uzglabā Regulas Nr. 459/2005 I pielikumā minētajās uzglabāšanas vietās.

(5)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 459/2005.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 459/2005 groza šādi:

1)

Regulas 2. pantu aizstāj ar šo:

“2. pants

1.   Konkursa uzaicinājumā paredzētais maksimālais apjoms ir 130 663 tonnas parasto kviešu, ko paredzēts eksportēt uz visām trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Horvātiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Lihtenšteinu, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni (4) un Šveici.

2.   Reģioni, kuros uzglabā 130 663 tonnas parasto kviešu, ir minēti I pielikumā.

2)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 3. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2045/2004 (OV L 354, 30.11.2004., 17. lpp.).

(3)  OV L 75, 22.3.2005., 9. lpp.

(4)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.”


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

(tonnas)

Uzglabāšanas vieta

Daudzums

Burgenlande, Lejasaustrija, Augšaustrija

130 663”


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

4.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/9


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 22. decembris)

par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

(2005/356/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 94. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmo daļu, 3. punkta pirmo daļu un 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padome 2001. gada 16. oktobrī pilnvaroja Komisiju apspriest ar Andoru nolīgumu, kas ļautu šai valstij pieņemt līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri jāpiemēro Kopienā, lai nodrošinātu procentu ienākumu no uzkrājumiem efektīvu aplikšanu ar nodokli.

(2)

Nolīguma teksts, kas izriet no šīm sarunām, atbilst sarunu pamatnostādnēm, kuras pieņēmusi Padome. Šim tekstam pievienots starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Andoras Firstisti, no otras puses, noslēgtais Saprašanās memorands, kura teksts ir pievienots Padomes Lēmumam 2004/828/EK (2).

(3)

Direktīvas 2003/48/EK (3) noteikumu piemērošana ir atkarīga no tā, kā Andoras Firstiste piemēro līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti minētajā direktīvā, saskaņā ar nolīgumu starp šo valsti un Eiropas Kopienu.

(4)

Saskaņā ar Lēmumu 2004/282/EK un ar nosacījumu, ka tiks pieņemts lēmums par nolīguma noslēgšanu, nolīgums Eiropas Kopienas vārdā parakstīts 2004. gada 15. novembrī.

(5)

Šis nolīgums būtu jāapstiprina.

(6)

Jāparedz vienkārša un ātra procedūra, lai varētu pielāgot nolīguma I un II pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas vārdā ir apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam (4).

2. pants

Ar šo Komisija ir pilnvarota Kopienas vārdā apstiprināt tādus grozījumus nolīguma pielikumos, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu šo pielikumu atbilstību informācijai, kas attiecas uz kompetentajām iestādēm, par kurām paziņo saskaņā ar Direktīvas 2003/48/EK 5. panta a) apakšpunktu, un informācijai minētās direktīvas pielikumā.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs Eiropas Kopienas vārdā sniedz paziņojumu, kas noteikts nolīguma 15. panta 1. punktā (5).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 22. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. VEERMAN


(1)  2004. gada 17. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 359, 4.12.2004., 32. lpp.

(3)  OV L 157, 26.6.2003., 38. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).

(4)  OV L 359, 4.12.2004., 33. lpp.

(5)  Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


4.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/11


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 22. decembris)

par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā Nr. 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

(2005/357/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 94. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmo daļu, 3. punkta pirmo daļu un 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

2001. gada 16. oktobrī Padome pilnvaroja Komisiju apspriest ar Sanmarīno Republiku attiecīgu nolīgumu, kas nodrošinātu šai valstij līdzvērtīgus pasākumus tiem, kas tiek piemēroti Kopienai, lai nodrošinātu procentu ienākumu no uzkrājumiem efektīvu aplikšanu ar nodokli.

(2)

Nolīguma teksts, kas izriet no šīm sarunām, pienācīgi atbilst sarunu pamatnostādnēm, kuras pieņēmusi Padome. Šim tekstam ir pievienots Saprašanās memorands starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sanmarīno Republiku, no otras puses, kura teksts ir pievienots Padomes Lēmumam 2004/903/EK (2).

(3)

Direktīvas 2003/48/EK (3) piemērošana ir atkarīga no tā, kā Sanmarīno Republika piemēro pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem, ko paredz šī direktīva, saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts starp Sanmarīno Republiku un Eiropas Kopienu.

(4)

Saskaņā ar Lēmumu 2004/903/EK un, ņemot vērā lēmumu par nolīguma noslēgšanu, ko pieņems vēlākā datumā, nolīgums tika parakstīts Eiropas Kopienas vārdā 2004. gada 7. decembrī.

(5)

Nolīgums būtu jāapstiprina Kopienas vārdā.

(6)

Ir jāizveido vienkārša un ātra procedūra, lai veiktu iespējamos nolīguma I un II pielikuma grozījumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas vārdā ir apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri minēti Padomes Direktīvā 2003/48/EK.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam (4).

2. pants

Ar šo Komisija ir pilnvarota Eiropas Kopienas vārdā apstiprināt nolīguma pielikumu grozījumus, kas nodrošina pielikumu atbilstību informācijai attiecībā uz kompetentajām iestādēm un izriet no paziņojumiem Direktīvas 2003/48/EK 5. panta a) apakšpunktā un tās pielikumā.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs Kopienas vārdā īstenos nolīguma 16. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu (5).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 22. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. VEERMAN


(1)  2004. gada 2. decembra Atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

(2)  OV L 381, 28.12.2004., 32. lpp.

(3)  OV L 157, 26.6.2003., 38. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).

(4)  OV L 381, 28.12.2004., 33. lpp.

(5)  Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


4.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/13


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 26. aprīlis),

ar ko nosaka atrašanās vietu Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

(2005/358/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā 15. panta piekto daļu Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulā (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (1) (turpmāk – “Aģentūra”),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Aģentūras atrašanās vieta ir Varšavā (Polijā).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2005. gada 26. aprīlī.

Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.


Komisija

4.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 29. aprīlis),

ar ko paredz atkāpšanos no atsevišķiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ozolu (Quercus L.) apaļkokiem ar mizu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1298)

(2005/359/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ozolu (Quercus L.) apaļkokus ar mizu principā nedrīkst ievest Kopienā, jo pastāv risks ievest Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, kas izraisa ozolu vīti.

(2)

Pieredze liecina, ka var novērst Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt izplatības risku attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm, piemērojot konkrētus pasākumus.

(3)

Viens no šādiem pasākumiem ir fumigācija. Dažas dalībvalstis izvirzīja prasību, ka ar fumigācijas metodi apstrādātu ozolu apaļkoku imports tiek veikts, tikai izmantojot noteiktas ostas, kurās ir pieejamas atbilstošas pārkraušanas un pārbaudes iekārtas.

(4)

Ievērojot konkrētus tehniskus nosacījumus, no fumigācijas attiecībā uz ozolu kokmateriāliem, kas pieder balto ozolu grupai, ir iespējams arī atteikties. Atsevišķas dalībvalstis pieprasīja papildu izņēmumu, lai atļautu balto ozolu importu dažos konkrētos gada mēnešos. Šis otrs izņēmums jāattiecina uz tām Kopienas daļām, kurās potenciālie Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt pārnēsātāji ziemā ir mazaktīvi vai neaktīvi, t.i., uz apgabaliem, kas atrodas uz ziemeļiem no 45. paralēles.

(5)

Komisija nodrošinās to, ka Amerikas Savienotās Valstis dara pieejamu visu vajadzīgo tehnisko informāciju, lai uzraudzītu nepieciešamo aizsardzības pasākumu darbību.

(6)

Tāpēc uz ierobežotu laika posmu jāpiešķir iespēja dalībvalstīm atkāpties no noteikumiem un ievest ozolu (Quercus L.) apaļkokus ar mizu no Amerikas Savienotajām Valstīm.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2000/29/EK 5. panta 1. punkta un no 13. panta 1. punkta i) apakšpunkta trešā ievilkuma attiecībā uz IV pielikuma (A)(I) 3. daļu, no 2005. gada 1. janvāra dalībvalstis ir pilnvarotas izsniegt atļauju, kas vajadzīga, lai ievestu to teritorijā Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ozolu (Quercus L.) apaļkokus ar mizu (še turpmāk - “apaļkoki”), ja ir izpildīti 2. līdz 7. pantā paredzētie nosacījumi.

2. pants

1.   Lai varētu piemērot šo izņēmumu, apaļkokiem jābūt apstrādātiem ar fumigācijas metodi un identificētiem, kā noteikts I pielikumā.

2.   Dalībvalstis drīkst nepiemērot ar fumigācijas metodi apstrādātiem apaļkokiem prasības, kas paredzētas 5. panta 1. punktā attiecībā uz mitro uzglabāšanu, kā arī 5. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā paredzētās prasības.

3. pants

1.   Apaļkokus izkrauj vienīgi tajās ostās, kas minētas II pielikumā.

2.   Pēc attiecīgo dalībvalstu pieprasījuma Komisija, apspriedusies ar pārējām dalībvalstīm, drīkst grozīt II pielikumā iekļauto izkraušanas ostu sarakstu.

4. pants

1.   Pārbaudes, kas vajadzīgas saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 13. pantu, veic šā lēmuma izpildei īpaši sagatavotas vai apmācītas amatpersonas ar to ekspertu palīdzību, kuri minēti Direktīvas 2000/29/EK 21. pantā saskaņā ar tajā noteikto kārtību, un to dara II pielikumā minētajās ostās vai 5. pantā minētajā pirmajā uzglabāšanas vietā.

Ja izkraušanas osta un pirmā uzglabāšanas vieta atrodas dažādās dalībvalstīs, šīs dalībvalstis vienojas par vietu, kur notiks pārbaudes, un par informācijas apmaiņu attiecībā uz sūtījumu pienākšanu un uzglabāšanu.

2.   Pārbaudes aptver šādus pasākumus:

a)

visu fitosanitāro sertifikātu pārbaude;

b)

identitātes pārbaude, kurā ikviena apaļkoka marķējumu un apaļkoku skaitu salīdzina ar informāciju, kas sniegta attiecīgajā fitosanitārajā sertifikātā;

c)

fumigācijas krāsu reakcijas tests, kā noteikts III pielikumā; to veic atbilstošam daudzumam apaļkoku, kas izlases veidā izvēlēti no katra sūtījuma.

3.   Ja pārbaudes neapstiprina, ka sūtījums pilnībā atbilst 2. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, visu sūtījumu izbrāķē un izved no Kopienas.

Par attiecīgo sūtījumu nekavējoties sīki informē Komisiju un pārējo dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes.

5. pants

1.   Apaļkokus uzglabā tam paredzētās vietās, kuras ir paziņotas attiecīgo dalībvalstu atbildīgajām oficiālajām iestādēm un kurās ir piemērotas mitrās uzglabāšanas iekārtas, kas pieejamas 2. punktā noteiktajā laikposmā.

2.   Apaļkokiem nodrošina pastāvīgu mitro uzglabāšanu, kuru sāk vēlākais tuvējo ozolu audžu plaukšanas laikā.

3.   Atbildīgās oficiālās iestādes ar atbilstošiem pārtraukumiem regulāri pārbauda tuvējās ozolu audzes, lai atklātu iespējamus Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt simptomus.

Ja atrod simptomus, kurus varēja izraisīt Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, saskaņā ar atbilstošām metodēm veic turpmāku oficiālu testēšanu, lai pārliecinātos par šīs sēnītes esību vai neesību.

Ja Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt esība ir pierādīta, par to nekavējoties informē Komisiju.

6. pants

1.   Apaļkokus apstrādā tikai tādos uzņēmumos, kuri ir paziņoti minētajām atbildīgajām oficiālajām iestādēm un kurus tās ir apstiprinājušas.

2.   Mizu un citus atkritumus, kas rodas apstrādes procesā, nekavējoties iznīcina apstrādes vietā.

7. pants

1.   Importētājs pirms importa pietiekami savlaicīgi paziņo dalībvalstu atbildīgajām oficiālajām iestādēm par ikvienam sūtījumam plānoto pirmo uzglabāšanas vietu, sniedzot šādu informāciju:

a)

apaļkoku daudzums;

b)

izcelsmes valsts;

c)

nosūtīšanas osta;

d)

izkraušanas osta vai ostas;

e)

uzglabāšanas vieta vai vietas;

f)

vieta vai vietas, kur tiks veikta apstrāde.

2.   Kad importētājs paziņo par paredzēto sūtījuma importu, kā noteikts 1. punktā, atbildīgā oficiālā iestāde viņu pirms importēšanas informē par šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem.

3.   Kopijas ar 1. un 2. punktā pieprasīto informāciju atbildīgā oficiālā attiecīgās dalībvalsts iestāde nogādā izkraušanas ostas kompetentajai iestādei.

8. pants

1.   Šā lēmuma 2. panta 1. punktā paredzēto fumigāciju dalībvalstis drīkst nepiemērot balto ozolu grupai piederīgo Quercus L. sugu apaļkokiem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

apaļkoki atrodas sūtījumos, kurus veido vienīgi balto ozolu grupas sugām piederīgi apaļkoki;

b)

apaļkokus identificē saskaņā ar IV pielikumu;

c)

apaļkokus izved no nosūtīšanas ostas agrākais 15. oktobrī un ieved uzglabāšanas vietā vēlākais nākamā gada 30. aprīlī;

d)

apaļkokiem nodrošina mitro uzglabāšanu;

e)

apaļkokus neieved apgabalos, kas ir uz dienvidiem no 45. paralēles, un neved caur tiem, tomēr Marseļu drīkst izmantot par izkraušanas ostu, ja nodrošina, ka sūtījumu nekavējoties pārvieto uz apgabaliem, kas atrodas uz ziemeļiem no 45. paralēles;

f)

pārbaudes, kas minētas 4. pantā, fumigācijas krāsu reakcijas testa vietā ietver balto ozolu apaļkoku identifikācijas krāsu testu, kā noteikts IV pielikumā; testu veic vismaz 10 % apaļkoku, kas izlases veidā izvēlēti no katra sūtījuma.

Atkāpjoties no c) apakšpunkta, uzglabāšanas dalībvalsts augu aizsardzības organizācija drīkst izsniegt atļauju sūtījumu izkraušanai un to novietošanai mitrā uzglabāšanas vietā pēc nākamā gada 30. aprīļa, kā noteikts minētajā apakšpunktā, ja to piegāde izkraušanas ostā neparedzētu apstākļu dēļ ir aizkavējusies.

2.   Šā panta 1. punkts neattiecas uz Grieķiju, Spāniju, Itāliju, Kipru, Maltu un Portugāli.

9. pants

Dalībvalstis iepazīstina Komisiju un pārējās dalībvalstis ar noteikumiem, kurus tās pieņem saskaņā ar 1. pantā paredzēto pilnvarojumu.

10. pants

Dalībvalstis, kas ir piemērojušas šajā lēmumā paredzēto izņēmumu, līdz 2007. gada 30. jūnijam paziņo par to Komisijai. Ziņojumā ietver sīkas ziņas par importa apjomu.

Attiecīgā gadījumā līdzīgu ziņojumu iesniedz līdz 2009. gada 30. jūnijam.

11. pants

Šis lēmums zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

12. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi veikti ar Komisijas Direktīvu 2005/16/EK (OV L 57, 3.3.2005., 19. lpp.).


I. PIELIKUMS

FUMIGĀCIJAS NOSACĪJUMI UN ATBILSTOŠA IDENTIFIKĀCIJA SASKAŅĀ AR 2. PANTA 1. PUNKTU

1.

Apaļkokus sakrauj uz necaurlaidīgas pamatnes zem gāzu necaurlaidīga pārsega tādā veidā un augstumā, lai nodrošinātu efektīvu gāzes izplatīšanos starp apaļkokiem.

2.

Neskarot Amerikas Savienoto Valstu augu aizsardzības organizācijas (piemēram, Dzīvnieku un augu veterinārās ekspertīzes dienesta – APHIS) izvirzītās citas oficiālās eksporta prasības, krautnei 72 stundas zem pārsega veic fumigāciju ar tīru metilbromīdu vismaz 240 g/m3 koncentrācijā no kopējā tilpuma, apaļkoku temperatūrai saglabājoties vismaz + 5 °C. Pēc 24 stundu ilgas apstrādes ievada papildu devu, lai atgūtu iepriekš minēto gāzes koncentrāciju; visā procedūras laikā apaļkoku temperatūrai jābūt vismaz +5 °C. Pamatojoties uz zinātniskiem datiem un saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 18. panta 2. punktā minēto procedūru, var pieņemt lēmumu par citu metožu izmantošanu vai iespējamu izmantošanu.

3.

Fumigācijas procedūras, kas aprakstītas 1. un 2. punktā, veic oficiāli licencēti fumigācijas uzņēmumi, izmantojot pienācīgas fumigācijas iekārtas un kvalificētu personālu atbilstīgi nepieciešamajiem standartiem.

Uzņēmumus precīzi informē par procedūrām, kas nepieciešamas apaļkoku fumigācijai.

Licencētu fumigācijas uzņēmumu sarakstus un to pārmaiņas paziņo Komisijai. Komisija var paziņot, ka atsevišķus licencētus fumigācijas uzņēmumus vairs nedrīkst iesaistīt šā lēmuma izpildei. Teritorijas, kurās licencētie uzņēmumi veic fumigācijas procedūras, atrodas ostās, no kurām veic nosūtīšanu uz Kopienu, bet attiecīgā oficiālā augu aizsardzības organizācija drīkst apstiprināt arī izvēlētas iekšzemes teritorijas.

4.

Krautnē, kurai veic fumigāciju, uz katra apaļkoka apakšējā gala uzliek fumigācijas partijas identifikācijas zīmi (skaitļi un/vai burti) tā, lai to nevarētu noņemt. Fumigācijas partijas identifikācijas zīme ir paredzēta nosūtītājam. To nedrīkst izmantot citu partiju apaļkokiem. Licencētie fumigācijas uzņēmumi veido identifikācijas zīmju reģistrus.

5.

Konkrēto fumigācijas procedūru, ieskaitot 4. punktā minēto marķēšanu, fumigācijas teritorijās regulāri uzrauga attiecīgās oficiālās augu aizsardzības organizācijas amatpersonas vai sadarbības pavalsts/provinces amatpersonas, un to dara tā, lai garantētu atbilstību 1., 2., 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām.

6.

Oficiālo fitosanitāro sertifikātu, kas vajadzīgs saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktu, izsniedz attiecīgā oficiālā augu aizsardzības organizācija pēc fumigācijas pabeigšanas, un tā pamatā ir darbības, kuras minētas 5. punktā, un pārbaude, kura veikta saskaņā ar minētās direktīvas 6. pantu attiecībā uz nosacījumiem, kas paredzēti minētās direktīvas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā un šajā pielikumā.

7.

Minētajā sertifikātā norāda ģints vai sugas botānisko nosaukumu, sūtījumā esošo apaļkoku skaitu un fumigācijas partijas identifikācijas zīmes, kas minētas 4. punktā, neierobežojot informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar sertifikāta iedaļu par kaitīgo organismu iznīcināšanu un/vai dezinfekcijas apstrādi.

Visos gadījumos sertifikātā iekļauj šādu “Papildu deklarāciju”:

“Ar šo tiek apliecināts, ka kopā ar šo sertifikātu nosūtītajiem apaļkokiem fumigāciju veica ………….. (licencēts fumigācijas uzņēmums) ………….. (fumigācijas vieta) ………….. saskaņā ar EK Komisijas Lēmuma 2005/359/EK I pielikumu.”

8.

Ja apaļkokus jānosūta, izmantojot Kanādas nosūtīšanas ostas, visus vai daļu no 1. līdz 7. punktā noteiktajiem pasākumiem, kas jāveic attiecīgajai oficiālajai augu aizsardzības organizācijai, drīkst veikt Kanādas Pārtikas pārbaudes aģentūra (CFIA).


II. PIELIKUMS

IZKRAUŠANAS OSTAS

1.

Amsterdama

2.

Antverpene

3.

Orhūsa

4.

Bilbao

5.

Brēmene

6.

Brēmerhāfene

7.

Kopenhāgena

8.

Hamburga

9.

Klaipēda

10.

Larnaka

11.

Lauterborga

12.

Leghorna

13.

Havra

14.

Limasola

15.

Lisabona

16.

Marseļa

17.

Marsašloka

18.

Mūga

19.

Neapole

20.

Nordenhama

21.

Oporto

22.

Pireja

23.

Ravenna

24.

Rostoka

25.

Roterdama

26.

Salerno

27.

Siniša

28.

Štrālzunde

29.

Valensija

30.

Valleta

31.

Venēcija

32.

Vigo

33.

Vismāra

34.

Zēbrige


III. PIELIKUMS

FUMIGĀCIJAS KRĀSU REAKCIJAS TESTS

Fumigācijas krāsu reakcijas testu, kas minēts 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā, veic šādi.

 

Paraugus visā aplievas platumā ņem ar pieauguma svārpsta palīdzību vietās ar nebojātu mizu vismaz vienu metru no apaļkoka galiem un iemērc svaigi sagatavotā (mazāk nekā vienu dienu vecā) 1 % 2,3,5-trifenil-2H-tetrazolija hlorīda (TTH) šķīdumā, kas gatavots ar destilētu ūdeni. Paraugus, kuros pēc trīs dienu mērcēšanas nav parādījies sarkans krāsojums, uzskata par tādiem, kuriem veikta pietiekama fumigācija.


IV. PIELIKUMS

BALTO OZOLU APAĻKOKU IDENTIFIKĀCIJA

1.

Attiecīgās oficiālās augu aizsardzības organizācijas amatpersonas, ja iespējams, vizuāli nosaka, vai apaļkoks pieder balto ozolu grupai, vai veic balto ozolu apaļkoku identifikācijas krāsu testu, kā paredzēts 2. punktā. Sūtījumā krāsu testu veic vismaz 10 % apaļkoku.

2.

Balto ozolu apaļkoku identifikācijas krāsu testu veic, izsmidzinot vai uzkrāsojot 10 % nātrija nitrīta šķīdumu uz tīras, virspusēji nožuvušas koka serdes vismaz piecu centimetru diametrā. Testa novērtēšanu veic 20 līdz 60 minūtēs pēc vielas uzklāšanas. Ja temperatūra ir zemāka par 2,5 °C, šķīdumam kā antifrīza vielu var pievienot 20 % etilēnglikolu. Apaļkoku paraugus, kuru dabīgā krāsa sākotnēji kļūst sarkanīgi brūna, bet vēlāk – melna līdz pelēkzila, uzskata par tādiem, kas pieder balto ozolu grupai.

3.

Katru apaļkoku marķē ar uzrakstu “WO”, un to dara attiecīgās oficiālās augu aizsardzības organizācijas vai sadarbības pavalsts/provinces amatpersonu uzraudzībā.

4.

Saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktu nepieciešamo fitosanitāro sertifikātu izsniedz attiecīgā augu aizsardzības organizācija, un tā pamatā ir 1., 2. un 3. punktā minētās darbības. Sertifikātā norāda ģints vai sugas botānisko nosaukumu un apaļkoku skaitu sūtījumā. Tajā iekļauj šādu “Papildu deklarāciju”:

“Ar šo tiek apliecināts, ka kopā ar šo sertifikātu nosūtītie apaļkoki pieder vienīgi balto ozolu grupas sugām.”