ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 86

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 5. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 529/2005 (2005. gada 4. aprīris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 530/2005 (2005. gada 4. aprīlis), ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2005. gada 5. aprīla

3

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 22. marts), ar ko nosaka datu bāzu sistēmu formātus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 854)  ( 1 )

6

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 30. marts), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas zivsaimniecības, gaļas un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 967)  ( 1 )

13

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

5.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 86/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 529/2005

(2005. gada 4. aprīris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 5. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 4. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 4. aprīļa Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

111,1

204

50,4

212

126,1

624

166,8

999

113,6

0707 00 05

052

147,8

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

52,2

220

155,5

999

94,1

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

127,1

204

43,7

999

85,4

0805 10 20

052

50,4

204

53,0

212

51,9

220

51,1

400

60,3

512

118,1

624

59,8

999

63,5

0805 50 10

052

53,5

400

72,9

624

66,5

999

64,3

0808 10 80

388

78,7

400

115,2

404

120,2

508

64,7

512

74,0

524

73,3

528

76,8

720

78,5

999

85,2

0808 20 50

388

70,3

508

129,9

512

60,2

528

68,1

720

39,7

999

73,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


5.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 86/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 530/2005

(2005. gada 4. aprīlis),

ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2005. gada 5. aprīla

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EEK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgu kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievedmuita labības nozarē ir noteikta ar Regulu (EK) Nr. 513/2005 (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 1. punktā paredzēts, ka gadījumā, ja tās piemērošanas laikā vidējais aprēķinātais ievedmuitas daudzums par 5 EUR/t atšķiras no fiksētās ievedmuitas, tiek piemērota attiecīga korekcija. Šāda atšķirība ir notikusi. Tādēļ jāpielāgo ievedmuita, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 513/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 513/2005 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I un II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 5. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 4. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 29.9.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).

(3)  OV L 83, 1.4.2005., 35. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2005. gada 5. aprīļa

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

3,48

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

24,75

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

51,56

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

51,56

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

24,75


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

laika posmam no 31.3.2005–1.4.2005

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

90,27

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 33,06 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 46,29 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

5.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 86/6


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 22. marts),

ar ko nosaka datu bāzu sistēmu formātus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 854)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/270/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (1), un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Tabulas, kas noteiktas Komisijas Lēmumā 97/138/EK (2), lai nodrošinātu saskaņotus datus Direktīvas 94/62/EK ietvaros, jāpārskata un jāvienkāršo, lai ņemtu vērā to piemērošanas pieredzi.

(2)

Šiem formātiem jāatspoguļo mērķi, kas paredzēti Direktīvā 94/62/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/12/EK.

(3)

Lai garantētu datu salīdzināmību starp dalībvalstīm, ir lietderīgi paredzēt sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz formātos ietveramajiem datiem un ļautu dalībvalstīm sniegt papildu datus brīvprātīgi.

(4)

Ņemot vērā daudzos grozījumus, kuri tādēļ jāizdara Lēmumā 97/138/EK, minētais lēmums skaidrības labad jāaizstāj.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas izveidota atbilstoši Direktīvas 94/62/EK 21. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums nosaka formātus iepakojuma un izlietotā iepakojuma datu bāžu sistēmai, kas paredzēta Direktīvas 94/62/EK 12. pantā.

2. pants

1.   Papildus attiecīgajām definīcijām, kas izklāstītas Direktīvas 94/62/EK 3. pantā, piemēro šādas definīcijas:

a)

“kompozīts iepakojums” ir no dažādiem materiāliem pagatavots iepakojums, kurš nav mehāniski sadalāms, un neviena tā sastāvdaļa nepārsniedz noteiktos svara procentus;

b)

“radītais izlietotais iepakojums” ir tā iepakojuma daudzums, kas kļūst par izlietoto iepakojumu Padomes Direktīvas 75/442/EEK (3) 1. panta nozīmē attiecīgās dalībvalsts teritorijā pēc tam, kad tas izmantots, lai saturētu, aizsargātu, tirgotu, piegādātu un noformētu preces;

c)

“reģenerēts izlietotais iepakojums” ir izlietotā iepakojuma daudzums, kas radies kādā dalībvalstī un ir reģenerēts neatkarīgi no tā, vai izlietotais iepakojums ir reģenerēts minētajā dalībvalstī, citā dalībvalstī vai ārpus Kopienas;

d)

“izlietotais iepakojums, kas reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi” ir izlietotā iepakojuma daudzums, kas radies kādā dalībvalstī un ir reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi neatkarīgi no tā, vai izlietotais iepakojums ir reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi minētajā dalībvalstī, citā dalībvalstī vai ārpus Kopienas;

e)

“pārstrādātais izlietotais iepakojums” ir izlietotā iepakojuma daudzums, kas radies kādā dalībvalstī un ir pārstrādāts neatkarīgi no tā, vai izlietotais iepakojums ir pārstrādāts minētajā dalībvalstī, citā dalībvalstī vai ārpus Kopienas;

f)

“reģenerācijas vai sadedzināšanas apjoms atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi” Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punkta mērķiem ir tā izlietotā iepakojuma kopējais daudzums, kas reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi, dalīts ar radītā izlietotā iepakojuma kopējo daudzumu;

g)

“pārstrādes apjoms” Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punkta mērķiem ir pārstrādāta izlietotā iepakojuma kopējais daudzums, kas dalīts ar radītā izlietotā iepakojuma kopējo daudzumu.

2.   Radītais izlietotais iepakojums, kā minēts 1. punkta b) apakšpunktā, neietver nekāda veida atliekas, kas rodas iepakojuma vai iepakojuma materiālu ražošanas vai jebkurā citā ražošanas procesā.

Šā lēmuma mērķiem izlietoto iepakojumu, kas radies kādā dalībvalstī var uzskatīt par vienādu ar iepakojuma daudzumu, kas tajā pašā gadā laists tirgū minētajā dalībvalstī.

3. pants

1.   Dati par kopējo iepakojumu aptver visu iepakojumu, kā noteikts Direktīvas 94/62/EK 2. panta 1. punktā un 3. panta 1. punktā.

Jo īpaši attiecībā uz materiāliem, kas sastopami mazākos daudzumos, un tiem, kas nav minēti šajā lēmumā, var izmantot tuvinātos novērtējumus. Šie novērtējumi balstās uz labāko pieejamo informāciju un tos apraksta saskaņā ar 7. pantu.

2.   Atkārtoti lietojamu iepakojumu uzskata par laistu tirgū, kad tas pirmo reizi ir pieejams kopā ar precēm, kuru saturēšanai, aizsardzībai, tirdzniecībai, piegādei vai noformēšanai tas ir paredzēts.

Atkārtoti lietojamo iepakojumu neuzskata par izlietoto iepakojumu, kad tas ir nosūtīts atkārtotai izmantošanai. Atkārtoti lietojamo iepakojumu neuzskata par laistu tirgū kā iepakojumu, kad tas ir atkārtoti izmantots ar preci un ir padarīts no jauna pieejams.

Atkārtoti lietojamo iepakojumu, kas nav vairs lietojams pēc tā aprites cikla beigām, uzskata par izlietoto iepakojumu.

Šā lēmuma mērķiem izlietoto iepakojumu, kas radies kādā atsevišķā dalībvalstī no atkārtoti lietojama iepakojuma var uzskatīt par vienādu ar atkārtoti lietojamā iepakojuma daudzumu, kāds tajā pašā gadā laists tirgū minētajā dalībvalstī.

3.   Kompozītu iepakojumu apraksta pēc tā materiāla, kas svara ziņā ir pārākumā.

Papildus brīvprātīgi var sniegt atsevišķus datus par kompozītu materiālu reģenerāciju un pārstrādi.

4.   Reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svars ir izlietotā iepakojuma izlietojums efektīvā reģenerācijas vai pārstrādes procesā. Ja šķirošanas iekārtas produkcija ir nosūtīta efektīvam reģenerācijas vai pārstrādes procesam bez ievērojamiem zaudējumiem, ir pieņemami šo produkciju uzskatīt par reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svaru.

4. pants

1.   Izlietoto iepakojumu, kas eksportēts no Kopienas, uzskata par reģenerētu vai pārstrādātu tikai tad, ja ir pamatoti pierādījumi tam, ka reģenerācija un/vai pārstrāde notika, ievērojot nosacījumus, kas visumā līdzvērtīgi tiem, kas noteikti Kopienas tiesību aktos šajā jomā.

2.   Izlietotā iepakojuma pārvietošana pāri robežām notiek atbilstoši Padomes Regulām (EK) Nr. 259/93 (4), Nr. 1420/1999 (5) un Komisijas Regulai (EK) Nr. 1547/1999 (6).

3.   Citās dalībvalstīs vai ārpus Kopienas radīto izlietoto iepakojumu, kas nosūtīts reģenerācijai vai pārstrādei uz kādu dalībvalsti, neuzskata par reģenerētu vai pārstrādātu tajā dalībvalstī, uz kuru šis izlietotais iepakojums tika nosūtīts.

5. pants

1.   Reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svaru mēra, izmantojot izlietotā iepakojuma dabisko mitruma koeficientu, kas salīdzināms ar līdzvērtīga tirgū laista iepakojuma mitrumu.

Labojumus izmērītajos datos, kas attiecas uz reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svaru, veic tad, ja minētā izlietotā iepakojuma mitruma koeficients regulāri un ievērojami atšķiras no tā iepakojuma mitruma koeficienta, kas laists tirgū, un ja šis fakts draud būtiski par augstu vai par zemu noteikt iepakojuma reģenerācijas vai pārstrādes koeficentus.

Minētie labojumi pieļaujami tikai izņēmuma gadījumos, ko izraisa specifiski klimatiskie apstākļi vai citi nosacījumi.

Par nozīmīgiem labojumiem paziņo aprakstos par datu vākšanu, kas paredzēti 7. panta ceturtajā daļā.

2.   No reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svara, ciktāl tas ir praktiski, izslēdz materiālus, kas nav iepakojuma materiāli, bet ir savākti kopā ar izlietoto iepakojumu.

Datu, kas attiecas uz reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svaru, labojumus veic, ja izlietotajā iepakojumā esošie materiāli, kas nav iepakojuma materiāli un kas ir nosūtīti efektīvai reģenerācijai vai pārstrādei, draud būtiski par augstu vai par zemu noteikt iepakojuma reģenerācijas vai pārstrādes koeficientu.

Labojumus neveic nelielu daudzumu materiālu, kas nav iepakojuma materiāli, gadījumā vai tādu piesārņojumu gadījumā, ko regulāri var atrast izlietotā iepakojumā.

Par nozīmīgiem labojumiem paziņo aprakstos par datu vākšanu, kas paredzēti 7. panta ceturtajā daļā.

6. pants

Šī lēmuma 3., 4., un 5. panta noteikumus par reģenerāciju mutatis mutandis piemēro izlietotajam iepakojumam, kas sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi.

7. pants

Dalībvalstis aizpilda pielikumā dotās tabulas katru gadu un elektroniskā veidā tās nosūta Komisijai.

Tabulas aptver visu kalendāro gadu un tiek iesniegtas Komisijai, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2150/2002 (7), 18 mēnešu laikā pēc attiecīgā gada beigām.

Komisija šos datus izvieto publiskā tīmekļa vietnē.

Dalībvalstis kopā ar aizpildītajām tabulām nosūta atbilstīgu aprakstu par to, kā šie dati ir vākti. Minētajā aprakstā sniegts arī jebkura izmantotā vērtējuma izskaidrojums.

8. pants

Dalībvalstis brīvprātīgi var iesniegt tādus papildu datus par iepakojumu vai izlietoto iepakojumu, kādi ir pieejami.

Šādi dati var iekļaut:

a)

datus par tukšā iepakojuma ražošanu, eksportu un importu;

b)

datus par atkārtoti lietojamo iepakojumu;

c)

tādus specifiskus iepakojuma iedalījumus kā kompozīts iepakojums;

d)

iepakojumā atrodamo smago metālu koncentrācijas līmeni Direktīvas 94/62/EK 11. panta nozīmē un indīgu un citu bīstamu vielu un materiālu klātbūtni minētās direktīvas II pielikuma 1. punkta trešā ievilkuma nozīmē;

e)

izlietoto iepakojumu, kas tiek uzskatīts par bīstamu produkta sastāva piesārņojuma dēļ Padomes Direktīvas 91/689/EEK (8) un Komisijas Lēmuma 2000/532/EK (9) nozīmē.

9. pants

Dalībvalstis sniedz datus, izmantojot pielikumā noteiktos formātus, sākot ar 2003. gada datiem.

10. pants

Lēmums 97/138/EK ir atcelts.

11. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 22. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/12/EK (OV L 47, 18.2.2004., 26. lpp.).

(2)  OV L 52, 22.2.1997., 22. lpp.

(3)  OV L 194, 25.7.1975., 39.lpp.

(4)  OV L 30, 6.2.1993., 1. lpp.

(5)  OV L 166, 1.7.1999., 6. lpp.

(6)  OV L 185, 17.7.1999., 1. lpp.

(7)  OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp.

(8)  OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp.

(9)  OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.


PIELIKUMS

1. TABULA

Tā izlietotā iepakojuma daudzumi, kas radies dalībvalstī un reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi dalībvalstī vai ārpus tās

(tonnās)

Materiāls

Radītais izlietotais iepakojums

Reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi, izmantojot

Materiālu pārstrādi

Citus pārstrādes veidus

Pārstrādi kopā

Enerģijas ieguvi

Citus reģenerācijas veidus

Sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi

Reģenerāciju un sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas iekārtās kopā

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Stikls

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastmasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Papīrs/kartons

 

 

 

 

 

 

 

 

Metāls

Alumīnijs

 

 

 

 

 

 

 

 

Tērauds

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

Koks

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Baltās rūtiņas: datu sniegšana ir obligāta. Vērtējumiem, kas var tikt izmantoti, jābalstās uz empīriskiem datiem un vērtējumi jāizskaidro metodoloģijas aprakstā.

2.

Gaiši iekrāsotās rūtiņas: datu sniegšana ir obligāta, bet ir pieņemami aptuveni novērtējumi. Šie vērtējumi jāizskaidro metodoloģijas aprakstā.

3.

Tumši iekrāsotās rūtiņas: datu sniegšana ir brīvprātīga.

4.

Šā lēmuma mērķiem dati par plastmasas materiālu pārstrādi ietver visus materiālus, kas atkal pārstrādāti par plastmasu.

5.

Aile (c) ietver visus pārstrādes veidus, ieskaitot organisko pārstrādi, bet neskaitot materiālu pārstrādi.

6.

Ailē (d) jābūt aiļu (b) un (c) summai.

7.

Ailē (f) iekļauj visus pārstrādes veidus, izņemot pārstrādi un enerģijas ieguvi.

8.

Ailē (h) jābūt aiļu (d), (e), (f) un (g) summai.

9.

Reģenerācijas vai atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi veiktās sadedzināšanas koeficients Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punkta mērķiem: aile (h)/aile (a).

10.

Pārstrādes koeficents Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punkta mērķiem: aile (d)/aile (a).

11.

Dati par koku netiek izmantoti, lai novērtētu objektu, kurā ir vismaz 15 % svara katram iepakojuma materiālam, kā noteikts 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā Direktīvā 94/62/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/12/EK.


2. TABULA

Tā izlietotā iepakojuma daudzumi, kas nosūtīts uz citām dalībvalstīm vai eksportēts ārpus Kopienas rerģenerācijai vai sadedzināšanai atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi

(tonnās)

Materiāls

Izlietotais iepakojums, kas nosūtīts uz citām dalībvalstīm vai eksportēts ārpus Kopienas, lai veiktu

Materiālu pārstrādi

Citus pārstrādes veidus

Enerģijas ieguvi

Citus reģenerācijas veidus

Sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi

Stikls

 

 

 

 

 

Plastmasa

 

 

 

 

 

Papīrs un kartons

 

 

 

 

 

Metāls

Alumīnijs

 

 

 

 

 

Tērauds

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

Koks

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

1.

Dati šajā tabulā attiecas vienīgi uz apjomu, ko paredzēts saskaitīt, saskaņā ar Direktīvā 94/62/EK noteiktajiem pienākumiem. Tie veido to datu apakškopu, kas jau sniegti 1. tabulā. Šī tabula paredzēta vienīgi informatīviem mērķiem.

2.

Gaiši iekrāsotās rūtiņas: datu sniegšana ir obligāta, bet ir pieņemami aptuveni novērtējumi. Šie vērtējumi jāizskaidro metodoloģijas aprakstā.

3.

Tumši iekrāsotās rūtiņas: datu sniegšana ir brīvprātīga.

4.

Šā lēmuma mērķiem dati par plastmasas materiālu pārstrādi ietver visus materiālus, kas atkal pārstrādāti par plastmasu.


3. TABULA

Tā izlietotā iepakojuma daudzumi, kas radies citās dalībvalstīs vai importēts Kopienā no ārpuses un ir nosūtīts uz dalībvalsti reģenerācijai vai sadedzināšanai atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi

(tonnās)

Materiāls

Izlietotais iepakojums, kas radies citās dalībvalstīs vai importēts Kopienā no ārpuses un nosūtīts uz dalībvalsti, lai veiktu

Materiālu pārstrādi

Citus pārstrādes veidus

Enerģijas ieguvi

Citus reģenerācijas veidus

Sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi

Stikls

 

 

 

 

 

Plastmasa

 

 

 

 

 

Papīrs un kartons

 

 

 

 

 

Metāls

Alumīnijs

 

 

 

 

 

Tērauds

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

Koks

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

1.

Šajā tabulā sniegtie dati paredzēti vienīgi informatīviem mērķiem. Tie nav iekļauti 1. tabulā, un attiecīgā dalībvalsts tos nevar uzskaitīt uzdevumu izpildei.

2.

Tumši iekrāsotās rūtiņas: datu sniegšana ir brīvprātīga.

3.

Šā lēmuma mērķiem dati par plastmasas materiālu pārstrādi ietver visus materiālus, kas atkal pārstrādāti par plastmasu.


5.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 86/13


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 30. marts),

ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas zivsaimniecības, gaļas un piena nozares uzņēmumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 967)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/271/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas (1) Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā XII pielikuma 6. nodaļas B iedaļas I apakšiedaļas 1. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Polijai piešķirts pārejas laiks attiecībā uz dažiem uzņēmumiem, kas uzskaitīti 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumā.

(2)

Minētais 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājums ir grozīts ar Komisijas Lēmumiem 2004/458/EK (2), 2004/471/EK (3), 2004/474/EK (4).

(3)

Saskaņā ar oficiālo Polijas kompetentās iestādes deklarāciju daži zivsaimniecības, gaļas un piena nozares uzņēmumi ir pabeiguši pārkārtošanās procesu un tagad pilnībā atbilst Kopienas tiesību aktiem. Turklāt daži piena nozares uzņēmumi, kam bija atļauts pārstrādāt ES prasībām atbilstošu un tām neatbilstošu pienu, pārstrādās tikai ES prasībām atbilstošu pienu. Tādēļ minētie uzņēmumi jāsvītro no to uzņēmumu saraksta, kuriem noteikts pārejas posms.

(4)

Daži zivsaimniecības, gaļas un piena nozares uzņēmumi ir pārtraukuši darbību. Arī šie uzņēmumi jāsvītro no to uzņēmumu saraksta, kuriem noteikts pārejas posms.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājums.

(6)

Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja ir informēta par šajā lēmumā paredzētajiem pasākumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītos uzņēmumus svītro no 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājuma.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 30. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.

(2)  OV L 156, 30.4.2004., 53. lpp. labotais variants OV L 202, 7.6.2004., 39. lpp.

(3)  OV L 160, 30.4.2004., 56. lpp. labotais variants OV L 212, 12.6.2004., 31. lpp.

(4)  OV L 160, 30.4.2004., 73. lpp. labotais variants OV L 212, 12.6.2004., 44. lpp.


PIELIKUMS

To uzņēmumu saraksts, kas svītrojami no 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājuma

GAĻAS UZŅĒMUMI

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

3

02190319

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.

36

08040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o

46

10060105

ZPM „GROT” Ubojnia Trzody

47

10060315

ZPM „GROT” S.J.

73

12180303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.

79

12190202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.

110

16010201

„Wojbórz” Sp. z o.o.

118

18030301

Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.

119

18030309

Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus”

120

18050304

Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna

125

18110307

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

128

18630307

Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS

130

20040201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J.

132

20080101

Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna

136

20140204

Zakłady Mięsne „NETTER”

137

20610202

Zakład Mięsny „LUX” SC JTR. Kazimierowicz

152

24020320

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol

177

24160301

Zakład „JAF” II Z.P. Mięsnego Sp. j.

180

24170202

Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas

198

30030102

PPHU „Jaślikowscy” SC

199

30030106

„JUTAR” SC, Łagiewniki Kościelne 3

207

30080213

Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.

229

30220302

„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.

237

30270307

Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński

250

32050302

ZPM „Elda” SC Dankiewicz & Dankiewicz

255

32110301

„Byk” spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

257

32150101

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo” Sp. z o.o.

259

32180302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka

260

32630301

Masarnia „Społem” PSS Sp. z o.o.


Papildu saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

1

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AD. POL, Sp. j.

4

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu

5

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

7

04090105

P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski

8

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter

18

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski

22

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz

23

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik

24

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięsny Borowina

29

10190205

Zakład Mięsno-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.

33

12070316

Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej, Marek Florczak

34

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski

39

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon

41

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs

42

12110201

„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela

54

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o.o.

55

14340314

SOBSMAK Sp. z o.o.

57

16610101

„Ubojnia” A.J.K. Matejka Sp. j.

61

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.

64

18150201

ZPM H.A. Paśko Sp. j.

68

20110104

Rolsad Sp. z o.o.

78

24700302

Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej

83

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego „JANPOL” Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.

85

26043804

Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

89

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

96

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak

109

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

110

24704201

Firma Mięsno-Wędliniarska „AJPI”, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

111

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

112

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

120

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

121

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

122

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

123

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

125

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

127

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

129

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

130

18170201

ZM „Beef-San” SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

146

24690306

P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

150

24080201

RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

155

24080307

Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

162

30050212

Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

163

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

164

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5

166

30020207

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

177

24063903

„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

189

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

194

30290401

PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

BALTĀS GAĻAS PĀRSTRĀDE

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

1

02090601

Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach

2

02190518

Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej

9

10060502

Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski

10

10160501

TZD „Roldrob” S.A. 97-200 Tomaszów Maz.

12

10010401

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.

21

14620501

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

26

14250605

„ALBO” Sp. z o.o.

37

24640402

Skup i Ubój Drobiu Adam Korbela

43

30050502

Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek


Papildu saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

180

30180601

Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.

192

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda

SARKANĀS GAĻAS PĀRSTRĀDE AR MAZU JAUDU

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

6

 

Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul” Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec


DAŽĀDAS GAĻAS PĀRSTRĀDE AR MAZU JAUDU

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

1

 

Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono”; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków


SALDĒTAVAS

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

1

02641101

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o

3

06631102

„AGRAM” Chłodnia S.A.

ZIVIS

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

10

18041801

„Rekin” Sp. z o.o.

19

24021801

PHP „Krybekx”

37

32081821

ZPR „Baltic-Fish”

38

32081822

PAS „Alta”

40

32091804

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie


Papildu saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

1

02251801

Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA”

2

06621801

P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego

6

26611801

PPH „HORN”, Sp. z o.o.

8

32161803

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

9

32161807

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”

PIENS

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

7

02221601

OSM Wołów

49

16041602

„Kaniak” Sp. z o.o.

70

24101601

OSM Pszczyna

73

24161601

OSM w Pilicy


LĒMUMS

Papildu saraksts

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

2

06071601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik

4

06081602

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”; Michów

7

12051604

Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej

9

12631604

„MLEKTAR” S.A.

13

14151602

OSM Ostrołęka

14

16091601

„JAL” Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.

15

24091601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie

30

30631601

OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie

32

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5


ES PRASĪBĀM ATBILSTOŠS UN NEATBILSTOŠS PIENS

Nr.

Vet. nr.

Uzņēmuma nosaukums

5

A04121601

SM „ROTR”

6

B104021603

„AGROCOMEX” Sp. z o.o.

13

A30091601

OSM Koło

24

B120111602

SM „SOMLEK”

32

A20631602

PPHU „Lactopol” Sp. z o.o. w Suwałkach

35

B114161601

Mazowiecka SM „OSTROWIA”

42

B114101601

ZM „Laktopol A”

45

B110631602

OSM Skierniewice

55

B112621601

OSM Nowy Sącz

56

A06181602

ZM Łaszczów