ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 83

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 1. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 496/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 497/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 1. aprīļa

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 498/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 499/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 500/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 22. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 501/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2005. gada 1. līdz 30. aprīlim

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 502/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1362/2000 attiecībā uz dažu Meksikas izcelsmes produktu tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 503/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Kopienas tarifa kvotām un salīdzināmo daudzumu atsevišķiem Marokas izcelsmes produktiem

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 504/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2793/1999 attiecībā uz visu sagatavoto augļu un visu sagatavoto augļu maisījumu tarifu kvotām

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 505/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 506/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 507/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 508/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 509/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 510/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 511/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 512/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 513/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 1. aprīla

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 514/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 515/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

40

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 516/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka avansa vienotās summas ražošanas maksājumiem cukura nozarē par 2004./2005. tirdzniecības gadu

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 517/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2277/2004 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 518/2005 (2005. gada 31. marts) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 519/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 115/2005 minētajā konkursā

47

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 16. marts), ar ko izveido drošu tīmeklī izvietotu informācijas un koordinācijas tīklu dalībvalstu migrācijas pārvaldes dienestiem

48

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Ieteikums (2005. gada 29. marts) par nomāto līniju nodrošināšanu Eiropas Savienībā – 2. daļa – Vairumtirdzniecības nomāto līniju daļu cilpu cenu veidošanas aspekti (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 951)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 496/2005

(2005. gada 31. marts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 31. martā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

107,3

204

56,3

212

144,6

624

129,4

999

109,4

0707 00 05

052

148,1

066

73,3

068

87,2

096

39,9

204

59,9

220

122,9

999

88,6

0709 10 00

220

125,5

999

125,5

0709 90 70

052

124,2

204

51,6

999

87,9

0805 10 20

052

69,6

204

47,8

212

50,5

220

49,9

400

60,3

512

118,1

624

57,8

999

64,9

0805 50 10

052

64,9

400

81,0

624

64,3

999

70,1

0808 10 80

388

75,2

400

124,7

404

106,2

508

69,2

512

78,1

524

65,4

528

70,2

720

87,2

999

84,5

0808 20 50

388

63,2

508

129,9

512

78,8

528

58,9

720

52,2

999

76,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 497/2005

(2005. gada 31. marts),

ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 1. aprīļa

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 24. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regula (EK) Nr. 1422/95, kurā ir noteikta kārtība, kā importēt melases cukura nozarē, un ar kuru ir grozīta Regula (EEK) Nr. 785/68 (2), paredz, ka CIF importa cenu melasei, kuru nosaka atbilstīgi Komisijas Regulai (EEK) Nr. 785/68 (3), uzskata par “reprezentatīvo cenu”. Minēto cenu uzskata par noteiktu Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā noteiktajai standarta kvalitātei.

(2)

Reprezentatīvo cenu aprēķina, ņemot vērā visu informāciju, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 785/68 3. pantā, izņemot gadījumus, kas uzskaitīti minētas regulas 4. pantā, un, vajadzības gadījumā, aprēķinus var veikt, izmantojot Regulas (EEK) Nr. 785/68 7. pantā norādīto metodi.

(3)

Lai pielāgotu cenas, kuras neattiecas uz standarta kvalitāti, atkarībā no piedāvātās melases kvalitātes cena ir jāpalielina vai jāsamazina saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 785/68 6. pantu.

(4)

Ja starp konkrētā produkta sliekšņa cenu un reprezentatīvo cenu pastāv starpība, ir jānosaka papildu ievedmuitas nodokļi, ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1422/95 3. pantā. Gadījumā, kad atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam ievedmuitas nodokļu piemērojums ir apturēts, šiem nodokļiem ir jānosaka īpašas summas.

(5)

Šiem attiecīgajiem produktiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. panta 2. punktu un 3. panta 1. punktu ir jānosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. pantā minētajiem produktiem, ir noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 79/2003 (OV L 13, 18.1.2003., 4. lpp.).

(3)  OV 145, 27.6.1968., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1422/1995.


PIELIKUMS

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi melasei cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 1. aprīļa

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Sakarā ar to, ka apturēts nodokļu piemērojums atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam, importam piemērojamais nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem (1)

1703 10 00 (2)

10,66

0

1703 90 00 (2)

11,10

0


(1)  Šī summa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantu aizstāj kopējā muitas tarifa nodokli, kas paredzēts šiem produktiem.

(2)  Noteiktā cena grozītās Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā definētajai standarta kvalitātei.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 498/2005

(2005. gada 31. marts),

ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi 27. pantam Regulā (EK) Nr. 1260/2001 starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto produktu kotējumiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1260/2001, nosakot kompensācijas attiecībā uz nedenaturētu balto cukuru un jēlcukuru, ko izved bez turpmākas apstrādes, ir jāņem vērā situācija Kopienas un pasaules cukura tirgos, un jo īpaši cenas un izmaksu faktori, kas paredzēti minētās regulas 28. pantā. Saskaņā ar to pašu pantu vērā ir jāņem arī paredzēto izvedumu saimnieciskais aspekts.

(3)

Kompensācija attiecībā uz jēlcukuru nosakāma attiecībā uz standarta kvalitāti. Tā ir definēta I pielikuma II punktā Regulā (EK) Nr. 1260/2001. Šī kompensācija cita starpā nosakāma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu. Lielkristālu cukurs ir definēts Komisijas 1995. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 2135/95, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piešķiramas eksporta kompensācijas cukura nozarē (2). Kompensācija, kas tā aprēķināta cukuriem, kas satur aromatizētājus un krāsvielas, ir jāpiemēro to saharozes saturam un jānosaka attiecībā uz daudzumu 1 % šā satura.

(4)

Īpašos gadījumos eksporta kompensācijas summu var noteikt ar cita veida tiesību aktiem.

(5)

Kompensācija ir jānosaka reizi divās nedēļās. Šajā periodā tā var tikt grozīta.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 5. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka atbilstīgi situācijai pasaules tirgū vai īpašajām prasībām atsevišķos tirgos produktiem, kas paredzēti minētās regulas 1. pantā, kompensācija var atšķirties pēc to galamērķa.

(7)

Būtisks un straujš pieaugums, kas vērojams attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izcelsmes preferenciāliem cukura ievedumiem un cukura izvedumiem no Kopienas uz minētajām valstīm, šķiet, ir izteikti mākslīgs.

(8)

Lai novērstu jebkādas ļaunprātīgas darbības saistībā ar tādu cukura nozares produktu atkārtotiem ievedumiem Kopienā, attiecībā uz kuriem var izmantot eksporta kompensāciju, attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm nebūtu jānosaka kompensācija par šajā regulā paredzētajiem produktiem.

(9)

Nemot vērā iepriekš minēto un pašreizējo situāciju cukura tirgū, un jo īpaši kotējumus vai cenas cukuram Kopienā un pasaules tirgū, kompensācijas nosakāmas attiecīgā apmērā.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas, kas piešķiramas gadījumā, kad tiek izvesti nedenaturēti Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie produkti bez turpmākas apstrādes, noteiktas saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 214, 8.9.1995., 16. lpp.


PIELIKUMS

KOMPENSĀCIJAS, KAS PIEMĒROJAMAS TURPMĀK NEAPSTRĀDĀTA BALTĀ CUKURA UN JĒLCUKURA IZVEDUMIEM NO 2005. GADA 1. APRĪĻA (1)

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3522

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3522

NB: Produktu kodi, kā arī sērijas “A” galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi norādīti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi definēti šādi:

S00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas attiecināmi uz izvedumiem ārpus Kopienas), izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (ieskaitot Kosovu, kā definēts ANO 1999. gada 10. jūnija Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1244) un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, izņemot cukuram, kas iekļauts produktos, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā (OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.).


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šis daudzums ir piemērojams jēlcukuram ar rezultativitāti 92 %. Ja izvestā jēlcukura rezultativitāte neatbilst 92 %, piemērojamās kompensācijas apjomu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 499/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā

(1)

Atbilstīgi 27. pantam Regulā (EK) Nr. 1260/2001 starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzēto produktu kotējumiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Saskaņā ar 3. pantu Komisijas 1995. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 2135/95 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par to, kā piešķiramas eksporta kompensācijas cukura nozarē (2), kompensācija par 100 kilogramiem Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzēto produktu ir vienāda ar pamatdaudzumu, kas reizināts ar saharozes saturu, vajadzības gadījumā, ieskaitot citus cukurus, kas izteikti kā saharoze. Šo saharozes saturu nosaka saskaņā ar noteikumiem 3. pantā Regulā (EK) Nr. 2135/95.

(3)

Atbilstīgi 30. panta 3. punktam Regulā (EK) Nr. 1260/2001 turpmāk neapstrādātas sorbozes eksporta kompensācijas pamatapjomam ir jābūt vienādam ar kompensācijas pamatapjomu, no kura atskaitīta viena simtdaļa ražošanas kompensācijas, kas saskaņā ar Komisijas 2001. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1265/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus izpildes noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/2001 attiecībā uz ražošanas kompensācijas piešķiršanu dažu veidu cukura nozares produktiem, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, piemērojama produktiem (3), kas uzskaitīti pēdējās minētās regulas pielikumā.

(4)

Saskaņā ar noteikumiem 30. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. 1260/2001 attiecībā uz pārējiem turpmāk neapstrādātiem produktiem, kas paredzēti minētās regulas 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā, kompensācijas pamatapjomam ir jābūt vienādam ar simtdaļu no daudzuma, kurā vērā ņemta, pirmkārt, starpība starp intervences cenu baltajam cukuram bezdeficīta Kopienas reģionos mēnesī, attiecībā uz ko noteikts pamatapjoms, un kotējumiem vai cenām baltajam cukuram pasaules tirgū un, otrkārt, vajadzība nodrošināt līdzsvaru starp Kopienas pamatproduktu izmantojumu tādu pārstrādes preču izgatavošanā, ko paredzēts izvest uz trešajām valstīm, un tādu trešo valstu produktu izmantojumu, kas ievesti saskaņā ar režīmu ievešana pārstrādei.

(5)

Saskaņā ar noteikumiem Regulas (EK) Nr. 1260/2001 30. panta 4. punktā pamatapjoma piemērojums var tikt attiecināts uz dažiem produktiem, kas uzskaitīti, minētās regulas 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. pantu eksporta kompensāciju var paredzēt attiecībā uz minētās regulas 1. panta 1. punkta f), g) un h) apakšpunktā paredzētajiem produktiem bez turpmākas apstrādes. Kompensācija nosakāma attiecībā uz 100 kilogramiem sausnas, jo īpaši ņemot vērā eksporta kompensāciju, kas piemērojama produktiem, uz ko attiecas KN kods 1702 30 91, un produktiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā, kā arī paredzēto izvedumu saimnieciskos aspektus. Attiecībā uz produktiem, kas paredzēti minētā punkta f) un g) apakšpunktā, kompensāciju piešķir vienīgi tiem produktiem, kas atbilst nosacījumiem Regulas (EK) Nr. 2135/95 5. pantā, un attiecībā uz produktiem, kas paredzēti h) apakšpunktā, kompensāciju piešķir vienīgi tiem produktiem, kas atbilst nosacījumiem Regulas (EK) Nr. 2135/95 6. pantā.

(7)

Iepriekš minētās kompensācijas nosakāmas katru mēnesi. Šajā periodā tās var grozīt.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 5. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka, ievērojot situāciju pasaules tirgū vai īpašās prasības atsevišķos tirgos, iespējams, attiecībā uz produktiem, kas paredzēti minētās regulas 1. pantā, kompensācija ir jādiferencē pēc to galamērķa.

(9)

Būtisks un straujš pieaugums, kas vērojams attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izcelsmes preferenciāliem cukura ievedumiem un cukura izvedumiem no Kopienas uz minētajām valstīm, šķiet, ir izteikti mākslīgs.

(10)

Lai novērstu jebkādas ļaunprātīgas darbības saistībā ar tādu cukura nozares produktu atkārtotiem ievedumiem Kopienā, attiecībā uz kuriem var izmantot eksporta kompensāciju, Rietumbalkānu valstīm nebūtu jānosaka kompensācija par šajā regulā paredzētajiem produktiem.

(11)

Ievērojot iepriekš minēto, kompensācijas konkrētajiem produktiem nosakāmas attiecīgā apmērā.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas, kas piešķiramas gadījumā, kad tiek izvesti Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta d), f), g) un h) apakšpunktā paredzētie produkti bez turpmākas apstrādes, noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. marts

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 214, 8.9.1995., 16. lpp.

(3)  OV L 178, 30.6.2001., 63. lpp.


PIELIKUMS

EKSPORTA KOMPENSĀCIJAS ATTIECĪBĀ UZ TURPMĀK NEAPSTRĀDĀTIEM SĪRUPIEM UN DAŽIEM CITA VEIDA CUKURA NOZARES PRODUKTIEM, PIEMĒROJAMAS NO 2005. GADA 1. APRĪĻA (1)

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

35,22 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

35,22 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

66,92 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3522 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

35,22 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3522 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3522 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3522 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

35,22 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3522 (4)

N.B.: Produktu kodi, kā arī sērijas “A” galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi definēti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi definēti šādi:

S00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas attiecināmi uz izvedumiem ārpus Kopienas), izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (ieskaitot Kosovu, kas definēta ANO 1999. gada 10. jūnija Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1244) un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, izņemot cukuram, kas iekļauts produktos, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā (OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.).


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Piemērojams vienīgi produktiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 2135/95 5. pantā.

(3)  Piemērojams vienīgi produktiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 2135/95 6. pantā.

(4)  Pamatapjoms nav piemērojams sīrupiem ar tīrību, kas ir zemāka par 85 % (Regula (EK) Nr. 2135/95). Saharozes saturu nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2135/95 3. pantu.

(5)  Nav piemērojams produktam, kas definēts pielikuma 2. punktā Regulā (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.).


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 500/2005

(2005. gada 31. marts),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 22. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2004. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1327/2004 par pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, lai noteiktu maksājumus un/vai kompensācijas attiecībā uz baltā cukura eksportu 2004./2005. tirdzniecības gadam (2), saistībā ar šā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm ir izsludināti uzaicinājumi uz konkursa daļu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1327/2004 9. panta 1. punktu ir paredzēts attiecīgs maksimālais eksporta kompensācijas apjoms konkrētai konkursa daļai, jo īpaši ņemot vērā stāvokli un paredzamo attīstību Kopienas cukura tirgū un pasaules cukura tirgū.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

22. konkursa daļai attiecībā uz balto cukuru, ko izsludina saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1327/2004, eksporta kompensācijas maksimālais apjoms ir noteikts 38,359 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 246, 20.7.2004., 23. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1685/2004 (OV L 303, 30.9.2004., 21. lpp.).


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 501/2005

(2005. gada 31. marts),

ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2005. gada 1. līdz 30. aprīlim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1) un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta piekto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 7. panta 3. punktu ražošanas kompensācijas var piešķirt par produktiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta 1. punkta a) un f) apakšpunktā, par sīrupiem, kas minēti tā paša punkta d) apakšpunktā, kā arī par KN kodā 1702 50 00 minētu ķīmiski tīru fruktozi (levulozi) kā starpproduktu, turklāt līguma 23. panta 2. punktā minētajos apstākļos, ja šos produktus izmanto atsevišķu ķīmijas rūpniecības produktu izgatavošanā.

(2)

Komisijas 2001. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1265/2001, ar kuru nosaka, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par ražošanas kompensāciju piešķiršanu dažu cukura nozares produktu ražošanai, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā (2), paredz, ka kompensācijas tiek noteiktas uz baltajam cukuram noteiktās kompensācijas pamata.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1265/2001 9. pantā paredzēts, ka ražošanas kompensācija baltajam cukuram tiek noteikta ik mēnesi laikposmiem, kas sākas katra mēneša pirmajā dienā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas kompensācija attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1265/2001 4. pantā paredzēto balto cukuru ir 33,012 EUR/100 tīrsvara kg laikposmam no 2005. gada 1. līdz 30. aprīlim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 178, 30.6.2001., 63. lpp.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 502/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1362/2000 attiecībā uz dažu Meksikas izcelsmes produktu tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā 4. pantu Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1362/2000, ar kuru Kopienā ievieš Apvienotās padomes Lēmuma Nr. 2/2000 tarifu noteikumus saskaņā ar Pagaidu līgumu par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu un Meksikas Savienotajām Valstīm (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Savienības un Meksikas Apvienotā padome ar 2005. gada 21. februāra Lēmumu Nr. 1/2005, ar ko ievieš labojumu ES un Meksikas Apvienotās padomes Lēmumā Nr. 3/2004 (2), kas groza Apvienotās padomes 2000. gada 23. marta Lēmumu Nr. 2/2000, ir pagarinājusi divu Kopienas tarifu kvotu darbības periodus, kas noteiktas Lēmumā Nr. 3/2004.

(2)

Tādēļ atbilstīgi grozījumi jāizdara Regulā (EK) Nr. 1362/2000.

(3)

Tā kā periods, ar kuru jāatver minētās tarifu kvotas, sāksies 2005. gada 1. janvārī, šī regula piemērojama no tās pašas dienas.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1362/2000 2. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Izņemot tarifu kvotu ar kārtas Nr. 09.1854, Nr. 09.1871, Nr. 09.1873 un kārtas Nr. 09.1899, šīs regulas pielikumā minētās tarifu kvotas atver katru gadu uz divpadsmit mēnešu laikposmu no 1. jūlija līdz 30. jūnijam. Šīs kvotas pirmo reizi atver 2000. gada 1. jūlijā.

Tarifu kvotas ar kārtas Nr. 09.1871 un Nr. 09.1873 atver no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 31. decembrim un no 1. janvāra līdz 31. decembrim katru kalendāro gadu pēc tam, kamēr kvota paliek piemērojama.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 157, 30.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1553/2004 (OV L 282, 1.9.2004., 3. lpp.).

(2)  OV L 66, 12.3.2005., 27. lpp.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 503/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Kopienas tarifa kvotām un salīdzināmo daudzumu atsevišķiem Marokas izcelsmes produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 9. aprīļa Regulu (EK) Nr. 747/2001, kas nosaka Kopienas tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu administrēšanu attiecībā uz produktiem, par kuriem atbilstīgi nolīgumiem ar atsevišķām Vidusjūras reģiona valstīm var pretendēt uz atvieglojumiem, un atceļ Regulas (EK) Nr. 1981/94 un (EK) Nr. 934/95 (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Padome ar 2005. gada 16. marta Lēmumu (2) ir devusi atļauju parakstīt un ir noteikusi uz laiku no 2004. gada 1. maija piemērot Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma protokolu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Šis protokols nosaka atsevišķus Marokas izcelsmes produktus, jaunas tarifu kvotas un jaunu salīdzināmo daudzumu, kā arī izmaiņas spēkā esošajās tarifu kvotās, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 747/2001.

(3)

Lai ieviestu jaunās tarifu kvotas un atskaites daudzumu, kā arī spēkā esošo tarifu kvotu izmaiņas, jāizdara grozījumi Regulā (EK) Nr. 747/2001.

(4)

2004. gadam jauno tarifu kvotu apjomi un salīdzināmais daudzums, kā arī spēkā esošo tarifu kvotu apjomu palielinājumi jāaprēķina kā protokolā noteikto pamata apjomu daļa proporcionāli perioda daļai, kas pagājis līdz 2004. gada 1. maijam.

(5)

Lai atvieglotu atsevišķu Regulā (EK) Nr. 747/2001 noteikto spēkā esošo tarifu kvotu administrēšanu, daudzumi, kas ievesti šo kvotu ietvaros, jāatrēķina no attiecīgajām tarifu kvotām, kas atvērtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 747/2001, kurā grozījumi izdarīti ar šo regulu.

(6)

Tā kā protokolu piemēro no 2004. gada 1. maija, šī regula jāpiemēro no tā paša datuma un tai jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 747/2001 II pielikumā izdara grozījumus, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Daudzumus, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 747/2001 II pielikumu ir laisti brīvā apgrozībā Kopienā, tarifu kvotu ietvaros ar kārtas numuru 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 un 09.1137 atrēķina no attiecīgajām tarifu kvotām, kas atvērtas saskaņā ar II pielikumu Regulai (EK) Nr. 747/2001, kurā grozījumi izdarīti ar šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 109, 19.4.2001., 2. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 241/2005 (OV L 42, 12.2.2005., 11. lpp.).

(2)  Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 747/2001 II pielikumā izdara šādus grozījumus:

1)

Tabulas virsrakstu aizstāj ar “A DAĻA: Tarifu kvotas”;

2)

A daļas tabulā izdara šādus grozījumus:

a)

rindu tarifu kvotai ar kārtas numuru 09.1110 svītro;

b)

iekļauj šādas jaunas rindas:

“09.1150

 

 

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi ziedi un ziedpumpuri:

no 1.6. līdz 30.6.2004.

51,5

Atbrīvojums

0603 10 10

— Rozes

0603 10 20

— Neļķes

0603 10 40

— Gladiolas

0603 10 50

— Krizantēmas

 

 

no 1.6. līdz 30.6.2005.

53

 

 

no 1.6. līdz 30.6.2006.

54,5

 

 

no 1.6. līdz 30.6.2007. un katram turpmākajam periodam no 1.6. līdz 30.6.

56

09.1118

0810 10 00

 

Svaigas zemenes

no 1.4. līdz 30.4.

100

Atbrīvojums”

c)

rindas tarifu kvotām ar kārtas numuru 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 un 09.1130 attiecīgi aizstāj ar šādām rindām:

“09.1104

0702 00 00

 

Tomāti, svaigi vai dzesināti

no 1.10. līdz 31.10.

10 600

Atbrīvojums (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomāti, svaigi vai dzesināti

no 1.11. līdz 30.11.

27 700

Atbrīvojums (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomāti, svaigi vai dzesināti

no 1.12. līdz 31.12.

31 300

Atbrīvojums (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomāti, svaigi vai dzesināti

no 1.1. līdz 31.1.

31 300

Atbrīvojums (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomāti, svaigi vai dzesināti

no 1.2. līdz 28./29.2.

31 300

Atbrīvojums (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomāti, svaigi vai dzesināti

no 1.3. līdz 31.3.

31 300

Atbrīvojums (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomāti, svaigi vai dzesināti

no 1.4. līdz 30.4.

16 500

Atbrīvojums (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomāti, svaigi vai dzesināti

no 1.5. līdz 31.5.2004.

4 000

Atbrīvojums (1) (2)

no 1.5. līdz 31.5.2005. un katram turpmākajam periodam no 1.5. līdz 31.5.

5 000

Atbrīvojums (1) (2)

09.1112

0702 00 00

 

Tomāti, svaigi vai dzesināti

no 1.11.2003. līdz 31.5.2004.

15 000

Atbrīvojums (1) (2)

no 1.11.2004. līdz 31.5.2005.

28 000 (1)

Atbrīvojums (1) (2)

no 1.11.2005. līdz 31.5.2006.

38 000 (2)

Atbrīvojums (1) (2)

no 1.11.2006. līdz 31.5.2007. un katram turpmākajam periodam no 1.11. līdz 31.5.

48 000 (3)

Atbrīvojums (1) (2)

09.1137

0707 00 05

 

Gurķi, svaigi vai dzesināti

no 1.11.2003. līdz 31.5.2004.

5 429 + 85,71 tonnas tīrsvara palielinājums no 1.5. līdz 31.5.2004.

Atbrīvojums (1) (6)

no 1.11.2004. līdz 31.5.2005. un katram turpmākajam periodam no 1.11. līdz 31.5.

6 200

09.1122

0805 10 10 (4)

 

Svaigi apelsīni

no 1.12.2003. līdz 31.5.2004.

300 000 + 1 133,33 tonnas tīrsvara palielinājums no 1.5. līdz 31.5.2004.

Atbrīvojums (1) (9)

0805 10 30 (4)

 

0805 10 50 (4)

 

ex 0805 10 80

10

 

 

no 1.12.2004. līdz 31.5.2005. un katram turpmākajam periodam no 1.12. līdz 31.5.

306 800

09.1130

ex 0805 20 10

05

Svaigi klementīni

no 1.11.2003. līdz 29.2.2004.

120 000

Atbrīvojums (1) (10)

no 1.11.2004. līdz 28.2.2005. un katram turpmākajam periodam no 1.11. līdz 28/29.2.

143 700”;

3)

Papildina ar šādu B DAĻU:

“B DAĻA:   Salīdzināmais daudzums

Kārtas Nr.

KN kods

Preču apraksts

Salīdzināmā daudzuma periods

Salīdzināmā daudzuma apjoms (tonnās tīrsvara)

Salīdzināmā daudzuma nodoklis

18.0105

0705 19 00

Dārza salāti (Lactuca sativa), svaigi vai dzesināti, izņemot galviņsalātus

no 1.5. līdz 31.12.2004.

2 060

Atbrīvojums”

0705 29 00

Cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai dzesināti, izņemot lapu cigoriņus

0706

Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda bietes, auzu saknes (puravlapu plostbārži), sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi sakņu dārzeņi, svaigi vai dzesināti

 

 

no 1.1. līdz 31.12.2005.

3 180

 

 

no 1.1. līdz 31.12.2006.

3 270

 

 

katram turpmākajam periodam no 1.1. līdz 31.12.

3 360


(1)  Šo kvotas apjomu samazina līdz 8 000 tonnām tīrsvara, ja Marokas izcelsmes tomātu kopējais apjoms, kuru laiž brīvā apgrozībā Kopienā periodā no 2003. gada 1. oktobra līdz 2004. gada 31. maijam, pārsniedz 191 900 tonnu tīrsvara apjoma.

(2)  Šo kvotas apjomu samazina līdz 18 000 tonnām tīrsvara, ja Marokas izcelsmes tomātu kopējais apjoms, kuru laiž brīvā apgrozībā Kopienā periodā no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. maijam pārsniedz mēneša tarifu kvotu apjomu summu ar kārtas numuru 09.1104, kas piemērojama periodā no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. maijam, un papildu tarifu kvotas apjomu ar kārtas numuru 09.1112, kas piemērojams periodā no 2004. gada 1. novembra līdz2005. gada 31. maijam. Lai noteiktu kopējo importa apjomu, atļauj maksimālu pielaidi 1 % apmērā.

(3)  Šo kvotas apjomu samazina līdz 28 000 tonnām tīrsvara, ja Marokas izcelsmes tomātu kopējais apjoms, kuru laiž brīvā apgrozībā Kopienā periodā no 2005. gada 1. oktobra līdz 2006. gada 31. maijam pārsniedz mēneša tarifu kvotu apjomu summu ar kārtas numuru 09.1104, kas piemērojama periodā no 2005. gada 1. oktobra līdz 2006. gada 31. maijam, un papildu tarifu kvotas apjomu ar kārtas numuru 09.1112, kas piemērojams periodā no 2005. gada 1. novembra līdz 2006. gada 31. maijam. Lai noteiktu kopējo importa apjomu, atļauj maksimālu pielaidi 1 % apmērā. Šos noteikumus piemēros katras turpmāk norādītās papildu tarifu kvotas apjomam, ko piemēros no 1.11. līdz 31.5.

(4)  No 2005. gada 1. janvāra KN kodi 0805 10 10, 0805 10 30 un 0805 10 50 tiks aizstāti ar 0805 10 20.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 504/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2793/1999 attiecībā uz visu sagatavoto augļu un visu sagatavoto augļu maisījumu tarifu kvotām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 2793/1999 par Eiropas Kopienas un Dienvidāfrikas Republikas Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīguma piemērošanas kārtību (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 2793/1999 attiecas uz Eiropas Kopienas un Dienvidāfrikas Republikas Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīguma piemērošanas kārtību.

(2)

Ar 2005. gada 28. februāra Lēmumu 2005/206/EK (2) Padome apstiprināja papildprotokolu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Ar protokolu koriģē dažas tarifu kvotas, ierobežojot tarifu koncesijas. Lai piemērotu šīs tarifu kvotas, ir jāgroza Regula (EK) Nr. 2793/1999.

(3)

Saskaņā ar minēto lēmumu tarifu kvotas visiem sagatavotiem augļiem (kārtas Nr. 09.1813) un visiem sagatavotu augļu maisījumiem (kārtas Nr. 09.1815) palielina attiecīgi par 1 225 tonnām un 340 tonnām.

(4)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2005/206/EK attiecībā uz 2004. gadu esošo tarifu kvotu palielinājumu aprēķina proporcionāli pamatapjomiem, ņemot vērā laika posmu līdz 2004. gada 1. maijam.

(5)

Tā kā papildprotokols paredz, ka no 2004. gada 1. maija piemēro jaunas Kopienas tarifu koncesijas, šī regula jāpiemēro no tās pašas dienas un tai jāstājas spēkā, cik ātri iespējams.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Muitas kodeksa komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2793/1999 pielikuma piekto sleju ar virsrakstu “Gada tarifu kvotas apjoms un ikgadējais pieauguma koeficients” groza šādi:

1)

ierakstu, kas atbilst kārtas numuram 09.1813, aizstāj ar šādu:

“bruto svars 40 000 tonnas (ipk 3 %), papildu bruto svars (no 1.5.2004.) 1 225 (3) tonnas (ipk 3 %);”

2)

ierakstu, kas atbilst kārtas numuram 09.1815, aizstāj ar šādu:

“bruto svars 18 000 tonnas (ipk 3 %), papildu bruto svars (no 1.5.2004.) 340 (4) tonnas (ipk 3 %).”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 337, 30.12.1999., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1638/2004 (OV L 295, 18.9.2004., 26. lpp.).

(2)  OV L 68, 15.3.2005., 32. lpp.

(3)  Attiecībā uz 2004. gadu palielinājumu šai tarifu kvotai aprēķina proporcionāli pamatapjomam, ņemot vērā laika posmu līdz 2004. gada 1. maijam.

(4)  Attiecībā uz 2004. gadu palielinājumu šai tarifu kvotai aprēķina proporcionāli pamatapjomam, ņemot vērā laika posmu līdz 2004. gada 1. maijam.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 505/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp Regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Attiecībā uz kviešu un rudzu miltiem, putraimiem un rupja maluma miltiem, šiem produktiem piemērojamo kompensāciju aprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensāciju nosaka reizi mēnesī. To starplaikā var mainīt.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju kā norādīts pielikumā.

(7)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem, kurus izved dabīgā veidā, izņemot iesalu, ir norādītas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1431/2003 (OV L 203, 12.8.2003., 16. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 31. marta Regulai, ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,34

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

4,99

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,60

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,25

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,98

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 506/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95, ar ko nosaka Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas dažus nosacījumus jautājumā par eksporta kompensāciju piešķiršanu un pasākumiem, kas jāveic traucējumu gadījumā labības nozarē (2), ļauj noteikt korektīvo summu attiecībā produktiem, kuri minēti Regulas (EEK) Nr. 1766/92 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā (3). Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Situācija pasaules tirgū vai noteiktu tirgu īpašas prasības var likt noteikt dažādu korektīvo summu atkarībā no galamērķa.

(4)

Korektīvā summa jānosaka vienlaicīgi ar kompensāciju un saskaņā ar tādu pašu procedūru. To var mainīt laikposmā starp divām noteikšanām.

(5)

Saskaņā ar minētajiem punktiem korektīvā summa jānosaka atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Korektīvā summa iepriekš noteiktajām kompensācijām to produktu eksportam, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, izņemot iesalu, ir noteikta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regula pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1431/2003 (OV L 203, 12.8.2003., 16. lpp.).

(3)  OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp. Regula pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1104/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 31. marta Regulai, ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

(EUR/t)

Produkta kods

Galamērķis

laikposms

4

1. termiņš

5

2. termiņš

6

3. termiņš

7

4. termiņš

8

5. termiņš

9

6. termiņš

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,46

– 10,00

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,46

– 20,00

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,46

– 40,00

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 0,63

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 0,59

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 0,54

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 0,50

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,47

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

N.B. Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.

C02

:

Alžīrija, Saūda Arābija, Bahreina, Ēgipte, Apvienotie Arābu Emirāti, Irāna, Irāka, Izraēla, Jordānija, Kuveita, Libāna, Lībija, Maroka, Mauritānija, Omāna, Katara, Sīrija, Tunisija un Jemena.

C03

:

Visas trešās valstis, izņemot Bulgāriju, Norvēġiju, Rumāniju, Šveici un Lihtenšteinu.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 507/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minētās regulas 1. pantā uzskaitīto produktu cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Iesalam piemērojamā kompensācija jāaprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju, kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par iesalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ir noteiktas kā norādīts, pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1431/2003 (OV L 203, 12.8.2003., 16. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 31. martā Regulai, ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 508/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu, kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2), ļauj noteikt korekcijas summu attiecībā uz iesalu, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 1766/92 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā (3). Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Atbilstīgi minētajiem noteikumiem jānosaka korekcija saskaņā ar šās regulas pielikumu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 15. panta 3. punktā minētā korekcija, kas piemērojama iepriekš noteiktajām eksporta kompensācijām par iesalu, ir noteikta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1431/2003 (OV L 203, 12.8.2003., 16. lpp.).

(3)  OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1104/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 31. marta Regulai, ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

Laika posms

4

1. termiņš

5

2. termiņš

6

3. termiņš

7

4. termiņš

8

5. termiņš

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

6. termiņš

10

7. termiņš

11

8. termiņš

12

9. termiņš

1

10. termiņš

2

11. termiņš

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 509/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3072/95 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu un Regulas (EK) Nr. 3072/95 13. pantu starpību starp minēto regulu 1. pantā minēto produktu kursiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3072/95 13. pantu kompensācijas jānosaka, ņemot vērā, no vienas puses, situāciju un nākotnes tendences attiecībā uz labības, rīsu un šķeltu rīsu pieejamību, kā arī to cenas Kopienas tirgū, un labības, rīsu, šķeltu rīsu un labības nozares produktu cenas pasaules tirgū, no otras puses. Minētajos pantos arī paredzēts, ka jānodrošina līdzsvars labības un rīsu tirgū un dabiska cenu un tirdzniecības attīstība, lai ņemtu vērā paredzētā eksporta ekonomisko aspektu un vajadzību izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū.

(3)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1518/95 (3) par no labības un rīsiem pārstrādātu produktu importa un eksporta režīmu 4. pantā ir noteikti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot kompensāciju par šiem produktiem.

(4)

Jāgraduē kompensācija, ko piešķir par noteiktiem pārstrādātiem produktiem, atkarībā no to sastāvā esošu pelnu, celulozes, apvalka, proteīna, taukvielu vai cietes līmeņa, kas ir īpaši nozīmīgs rādītājs attiecībā uz pamatprodukta daudzumu, kas faktiski ietverts pārstrādātajā produktā.

(5)

Šobrīd nav jānosaka eksporta kompensācijas par manioku un citām tropu saknēm un gumiem, kā arī to miltiem, ņemot vērā paredzamā eksporta ekonomisko aspektu, un jo īpaši šo produktu raksturu un izcelsmi. Šobrīd arī attiecībā uz dažiem no labības pārstrādātiem produktiem Kopienas maznozīmīgā dalība pasaules tirdzniecībā nerada nepieciešamību pēc eksporta kompensācijas noteikšanas.

(6)

Pasaules tirgus situācija vai atsevišķu tirgu īpašas prasības var radīt nepieciešamību pēc kompensācijas diferenciācijas noteiktiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(7)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(8)

Dažus no kukurūzas pārstrādātus produktus var pakļaut termiskai apstrādei, un pēc tam var piešķirt tādu kompensāciju, kas neatbilst produkta kvalitātei. Jāprecizē, ka par šiem produktiem, kas satur uzbriedinātu cieti, eksporta kompensācijas saņemt nevar.

(9)

Labības pārvaldības komiteja nav siegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā un Regulas (EK) Nr. 3072/95 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā un uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1518/95, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 329, 30.12.1995., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 411/2002 (OV L 62, 5.3.2002., 27, lpp.).

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2993/95 (OV L 312, 23.12.1995., 25 lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 31. marta Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

56,01

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

72,02

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

56,01

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

64,02

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

52,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

60,02

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

46,01

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,72

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

48,01

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,72

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,72

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

48,01

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,72

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,61

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

48,01

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C11

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

C12

:

visi galamērķi, izņemot Rumāniju.

C13

:

visi galamērķi, izņemot Bulgār un Rumān.


(1)  Kompensāciju nepiešķir par produktiem, kas pakļauti termiskai apstrādei, kura veicina cietes pārtapšanu želejā.

(2)  Kompensācijas piešķir saskaņā ar grozīto Padomes Regulu (EEK) Nr. 2730/75 (OV L 281, 1.11.1975., 20. lpp.).

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C11

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

C12

:

visi galamērķi, izņemot Rumāniju.

C13

:

visi galamērķi, izņemot Bulgār un Rumān.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 510/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minēto regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr. 1517/95, ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1784/2003 piemērošanai attiecībā uz importa un eksporta režīmu dzīvnieku barības maisījumiem uz labības bāzes un groza Regulu (EK) Nr. 1162/95 par sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju režīma piemērošanai labības un rīsu nozarē (2), 2. pantā ir izstrādāti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot šīs kompensācijas.

(3)

Šaja aprēķinā jāņem vērā arī labības produktu sastāvs. Vienkāršošanas nolūkā kompensācija jāizmaksā par divām “labības produktu” kategorijām, tas ir, kukurūzu, t.i., graudaugu, kas tiek visplašāk izmantoti eksportētu kombinēto pārtikas produktu un produktu uz kukurūzas bāzes ražošanai, no vienas puses, kā arī par “citiem graudaugiem”, no otras puses, kas ir iekļaujami labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas bāzes. Kompensācija jāpiešķir par labības produktu daudzumu, ko satur dzīvniekiem paredzētie barības maisījumi.

(4)

Turklāt kompensācijas noteikšanā jāņem vērā arī iespējas šo produktu pārdošanai pasaules tirgū, nepieciešamība izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū un eksporta ekonomiskais aspekts.

(5)

Pašreizējā situācija labības tirgū, un jo īpaši apgādes perspektīvas, liek šobrīd atcelt eksporta kompensācijas.

(6)

Labības pārvaldības komiteja nav siegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par barības maisījumiem, ko aptver Regula (EK) Nr. 1784/2003 un uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1517/95, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 51. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 31. marta Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par barības maisījumiem uz labības bāzes

Produktu kodi par ko var saņemt eksporta kompensāciju:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000,


Labības produkti

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

Kukurūza un produkti uz kukurūzas bāzes:

KN kodi 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas bāzes

C10

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi, ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C10

:

Visi galamērķi.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 511/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1722/93 (1993. gada 30. jūnijs) izstrādāti detalizēti noteikumi Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1766/92 un Nr. 1418/76 piemērošanai ražošanas kompensācijas piešķiršanai labības un rīsu nozarēs (2), lai atbilstoši noteiktu kompensāciju režīma apstākļus. Aprēķina pamats norādīts šīs regulas 3. pantā. Tādējādi aprēķinātā kompensācija, kas nepieciešamības gadījumā diferencēta kartupeļu cietei, jānosaka reizi mēnesī, un to var grozīt, ja ievērojami mainās kukurūzas un/vai kviešu cenas.

(2)

Šajā regulā noteiktajām ražošanas kompensācijām jāpiemēro Regulas (EEK) Nr. 1722/93 II pielikumā norādītie koeficienti, lai noteiktu precīzu maksājamo summu.

(3)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas kompensācija, kas izteikta par tonnu kukurūzas, kviešu, miežu, auzu, kartupeļu, rīsu vai šķeltu rīsu cietes un ir minēta Regulas (EEK) Nr. 1722/93 ir noteikta šāda:

a)

0,00 EUR/t kukurūzas, kviešu, miežu un auzu cietei;

b)

0,00 EUR/t kartupeļu cietei.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1548/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 512/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3072/95 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1974. gada 21. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2681/74 par Kopienas finansējumu izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu piegādi pārtikas palīdzībā (3), 2. pantā paredzēts, ka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa sedz to izdevumu daļu, kas atbilst eksporta kompensācijām, kādas attiecīgajā jomā noteiktas saskaņā ar Kopienas noteikumiem.

(2)

Lai vienkāršotu budžeta izstrādi un pārvaldīšanu attiecībā uz Kopienas darbībām pārtikas palīdzībā un ļautu dalībvalstīm būt informētām par Kopienas iesaistes līmeni valsts darbībās pārtikas palīdzības jomā, ir jānosaka par šīm darbībām piešķiramo kompensāciju apjoms.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantā un Regulas (EK) Nr. 3072/95 13. pantā paredzētos vispārējos noteikumus un piemērošanas noteikumus attiecībā uz eksporta kompensācijām minētajās operācijās piemēro mutatis mutandis.

(4)

Īpašie kritēriji, kas jāņem vērā rīsu eksporta kompensācijas aprēķināšanā, ir definēti Regulas (EK) Nr. 3072/95 13. pantā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumiem, kas paredzēti starptautisku konvenciju vai citu papildu programmu, kā arī citu Kopienas bezmaksas piegāžu ietvaros, labības un rīsu nozares produktiem piemērojamās kompensācijas ir noteiktas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 329, 30.12.1995., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 411/2002 (OV L 62, 5.3.2002., 27. lpp.).

(3)  OV L 288, 25.10.1974., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 31. marta Regulai, ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

(EUR/t)

Produkta kods

Kompensāciju summa

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,34

1101 00 15 9130

4,99

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,01

1102 20 10 9400

48,01

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,02

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktu kodi ir definēti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987, 1 lpp.).


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 513/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 1. aprīla

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2005. gada 1. aprīļa

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

3,48

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

30,79

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

51,56

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

51,56

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

30,79


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

laika posmam no 15.3.2005–30.3.2005

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

97,46

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 33,06 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama — EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/38


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 514/2005

(2005. gada 31. marts),

ar kuru nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta a) apakšpunktu un 15. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 1. un 2. punkts paredz, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta a), c), d), f), g) un h) apakšpunktā minēto produktu cenām starptautiskajā tirdzniecībā un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju gadījumos, kad šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas šīs regulas V pielikumā. Komisijas 2000. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 1520/2000, kas nosaka kopīgus sīkus noteikumus eksporta atmaksu piešķiršanas sistēmas piemērošanai noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo atmaksu apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likmes, ko piemēro gadījumos, kad šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikumā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 1. punktu katru mēnesi jānosaka kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 3. punkts paredz, ka eksporta kompensācija, kuru piemēro par preces sastāvā esošu produktu, nedrīkst būt lielāka par kompensāciju, ko piemēro šim produktam, to eksportējot bez turpmākas pārstrādes.

(4)

Kompensācijas, ko nosaka saskaņā ar šo regulu, var noteikt iepriekš, jo šobrīd nevar paredzēt tirgus situāciju turpmākajos mēnešos.

(5)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijas jāveic piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensāciju likmes, ko piemēro par pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1520/2000 A pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. un 2. punktā un kurus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikumā, ir noteiktas šās regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 886/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 14. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2005. gada 1. aprīļa piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likme, EUR par 100 kg

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1701 99 10

Baltais cukurs

35,22

35,22


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, kā arī precēm, kas minétas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 515/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 1. punkts paredz, ka starpību starp šo regulu 1. pielikumā minēto produktu kotācijām vai to cenām pasaules tirgū un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Komisijas 2000. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 1520/2000, kas nosaka kopīgus sīkus noteikumus eksporta atmaksu piešķiršanas sistēmas piemērošanai noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo atmaksu apjoma noteikšanas kritērijus (3), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likmes, ko piemēro gadījumos, kad šos produktus eksportē kā preces, kas nosauktas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 1. punkta pirmo daļu kompensācijas likmi par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta jānosaka katru mēnesi.

(4)

Saistības, kas noslēgtas par kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijas jāveic piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus.

(5)

Ņemot vērā izlīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz Kopienas pastas izstrādājumu eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 87/482/EEK (4), jānošķir kompensācija par precēm ar KN kodu 1902 11 00 un 1902 19 atbilstoši to galamērķim.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 3. un 5. punktu jānosaka pazemināta eksporta kompensācijas likme, ņemot vērā ražošanas kompensācijas summu saskaņā ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1722/93 (5), ko piemēro attiecīgajam pamatproduktam, kas izmantots pieņemtajā preču ražošanas periodā.

(7)

Uzskata, ka alkoholiskos dzērienus mazāk ietekmē to ražošanā izmantotās labības cena. Taču Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas Pievienošanās akta 19. protokols paredz, ka jāpieņem lēmums par pasākumiem, kas nepieciešami, lai veicinātu Kopienas labības izmantošanu alkoholisko dzērienu, ko iegūst no labības, ražošanā. Tādēļ jāpielāgo kompensācijas likme, ko piemēro labībai, kuru eksportē alkoholisko dzērienu veidā.

(8)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1520/2000 A pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pantā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 1. panta 1. punktā un kurus eksportē tādu preču veidā, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(3)  OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 886/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 14. lpp.).

(4)  OV L 275, 29.9.1987., 36. lpp.

(5)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1548/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


PIELIKUMS

kompensāciju likmes, ko no 2005. gada 1. aprīļa piemēro dažiem labības un rīsu produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR par 100 kg)

KN kods

Produktu apraksts (2)

Kompensācijas likme par 100 kg pamatprodukta

Kompensācijas, nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1001 10 00

Cietie kvieši:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

1001 90 99

Parastie kvieši un kviešu un rudzu maisījums:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos:

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 5. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

1002 00 00

Rudzi

1003 00 90

Mieži

 

 

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citos gadījumos

1004 00 00

Auzas

1005 90 00

Kukurūza šādos veidos:

 

 

– ciete:

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 5. punkts (3)

4,000

4,000

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

0,557

0,557

– – citos gadījumos

4,000

4,000

– glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns, maltodekstrīna sīrups ar KN kodiem 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5)

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 5. punkts (3)

3,000

3,000

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

0,418

0,418

– – citos gadījumos

3,000

3,000

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

0,557

0,557

– citā veidā (tostarp nepārstrādāts)

4,000

4,000

Kartupeļu ciete ar KN kodu 1108 13 00, kas līdzīga produktam, ko iegūst no pārstrādātas kukurūzas:

 

 

– gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 5. punkts (3)

3,453

3,453

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

0,557

0,557

– citos gadījumos

4,000

4,000

ex 1006 30

Pilnīgi slīpēti rīsi:

 

 

– apaļgraudu

– vidējgraudu

– garengraudu

1006 40 00

Šķeltie rīsi

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīda sēklas, sēšanai


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, kā arī precēm, kas minétas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.

(2)  Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko iegūst no pamatprodukta vai/un pielīdzināto produktu pārstrādes, piemēro koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 E pielikumā (OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp.).

(3)  Attiecīgajām precēm ir KN kods 3505 10 50.

(4)  Preces, kas nosauktas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai minētas Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā (OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp.).

(5)  Attiecībā uz sīrupiem ar KN kodiem NC 1702 30 99, 1702 40 90 un 1702 60 90, ko iegūst, jaucot glikozi un fruktozes sīrupu, eksporta kompensāciju var piešķirt tikai glikozes sīrupam.


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/44


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 516/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka avansa vienotās summas ražošanas maksājumiem cukura nozarē par 2004./2005. tirdzniecības gadu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 15. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 20. februāra Regulas (EK) Nr. 314/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus kvotu sistēmas piemērošanai cukura nozarē (2), 6. pantā paredzēts līdz 1. aprīlim noteikt avansa vienotās summas attiecībā uz ražošanas maksājumiem par kārtējo tirdzniecības gadu, kas jāmaksā cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa ražotājiem.

(2)

Aprēķināts, ka maksājumi par 60 % pārsniegs maksimālās summas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1260/2001 15. panta 3. un 5. punktā. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 314/2002 7. panta 1. un 2. punktu jānosaka pamatmaksājuma un B maksājuma avansi par cukuru un inulīna sīrupu 50 % apmērā no attiecīgo maksimālo maksājumu summas. Saskaņā ar iepriekšminētā panta 3. punktu, jānosaka pamatmaksājuma avanss par izoglikozi 40 % apmērā no vienotās aprēķinātās pamatmaksājuma summas par cukuru.

(3)

Cukura tirgus pārvaldības komiteja nav sniegusi savu atzinumu tās Priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Par 2004./2005. tirdzniecības gadu tiek noteiktas šādas vienotās summas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 314/2002 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā:

a)

6,32 euro par vienu tonnu baltā cukura kā pamatražošanas maksājuma avanss par A un B cukuru;

b)

118,48 euro par tonnu baltā cukura kā B maksājuma avanss par B cukuru;

c)

5,06 euro par tonnu sausnas kā pamatražošanas maksājuma avanss par A izoglikozi un B izoglikozi;

d)

6,32 euro par tonnu cukura/izoglikozes sausnas ekvivalenta kā pamatražošanas maksājuma avanss par A inulīna sīrupu un B inulīna sīrupu;

e)

118,48 euro par tonnu cukura/izoglikozes sausnas ekvivalenta kā B maksājuma avanss par B inulīna sīrupu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 50, 21.2.2002., 40. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 38/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 13. lpp.).


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/45


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 517/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2277/2004 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2277/2004 (2), ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Spānijā ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3), Komisija var saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru nolemt noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. To darot, jāņem vērā, jo īpaši, Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas nodokļa maksimālā samazinājuma līmeni.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2005. gada 25. līdz 31. martam Regulā (EK) Nr. 2277/2004 paredzētajā konkursā, kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir 28,70 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 1 400 t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 396, 31.12.2004., 35. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/46


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 518/2005

(2005. gada 31. marts)

par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1757/2004 ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu eksportu uz dažām trešām valstīm (2).

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 25. līdz 31. martam. Regulā (EK) Nr. 1757/2004 paredzētajā konkursā par miežu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 313, 12.10.2004., 10. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 519/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 115/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 115/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var izlemt noteikt maksimālo eksporta kompensāciju, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus. Šajā gadījumā līgumtiesības piešķir tam vai tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai mazāks par maksimālo kompensāciju.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai attiecīgo labības tirgu situācijai liek noteikt maksimālo eksporta kompensāciju.

(4)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 25. līdz 31. martam Regulā (EK) Nr. 115/2005 minētā konkursa ietvaros, parasto kviešu eksporta maksimālā kompensācija ir 3,90 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 24, 27.1.2005., 3. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/48


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 16. marts),

ar ko izveido drošu tīmeklī izvietotu informācijas un koordinācijas tīklu dalībvalstu migrācijas pārvaldes dienestiem

(2005/267/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 66. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes 2002. gada 28. februāra vispārējais plāns nelegālas imigrācijas un cilvēku tirdzniecības apkarošanai, kas balstīts uz Komisijas 2001. gada 15. novembra paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par kopējo politiku nelegālās imigrācijas jautājumos, aicina izstrādāt drošu tīmeklī izvietotu iekštīkla vietni, lai nodrošinātu drošu un ātru informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm attiecībā uz nelikumīgas un nelegālas migrācijas plūsmām un parādībām.

(2)

Ir lietderīgi tīkla izstrādi un pārvaldīšanu uzticēt Komisijai.

(3)

Piekļuve minētajai tīmeklī izvietotajai iekštīkla vietnei būtu jāatļauj tikai pilnvarotajiem lietotājiem atbilstīgi paredzētajiem noteikumiem, procedūrām un drošības pasākumiem.

(4)

Dalībvalstis nevar pietiekami labi sasniegt šī lēmuma mērķus, proti, nodrošināt drošu un ātru informācijas apmaiņu dalībvalstu starpā, un rīcības mēroga un iedarbības dēļ tos labāk var sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu ar šo lēmumu nosaka vienīgi to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(5)

Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā kā Kopienas tiesību vispārējie principi.

(6)

Tīmekļa iekštīkla vietnes saistībā būtu jāņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3).

(7)

Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāparedz saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(8)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šī lēmuma pieņemšanā, un tādēļ šis lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro. Tā kā šis lēmums pilnveido Šengenas acquis saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, izņemot tiktāl, ciktāl tas paredz informācijas apmaiņu par problēmām saistībā ar tādu trešo valstu valstspiederīgo izraidīšanu, kas nav tie, kuri neatbilst vai vairs neatbilst īstermiņa uzturēšanās nosacījumiem, kas ir piemērojami dalībvalstī atbilstīgi Šengenas acquis noteikumiem, Dānija saskaņā ar minētā protokola 5. pantu sešu mēnešu laikā pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi šo lēmumu, lemj par to, vai šo lēmumu ieviesīs tās tiesību aktos.

(9)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju, izņemot tiktāl, ciktāl tas paredz informācijas apmaiņu par problēmām saistībā ar tādu trešo valstu valstspiederīgo izraidīšanu, kas nav tie, kuri neatbilst vai vairs neatbilst īstermiņa uzturēšanās nosacījumiem, kas ir piemērojami dalībvalstī atbilstīgi Šengenas acquis noteikumiem, saskaņā ar nolīgumu, ko 1999. gada 18. maijā noslēgusi Eiropas Savienības Padome un Islandes Republika un Norvēģijas Karaliste par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (5), šis lēmums pilnveido Šengenas acquis noteikumus, kas ietilpst jomās, kuras minētas 1. panta A, B, C un E punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu minēto nolīgumu (6).

(10)

Attiecībā uz Šveici, izņemot tiktāl, ciktāl tas paredz informācijas apmaiņu par problēmām saistībā ar tādu trešo valstu valstspiederīgo izraidīšanu, kas nav tie, kuri neatbilst vai vairs neatbilst īstermiņa uzturēšanās nosacījumiem, kas ir piemērojami dalībvalstī atbilstīgi Šengenas acquis noteikumiem, saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (7), šis lēmums pilnveido Šengenas acquis noteikumus, kas ietilpst jomās, kuras minētas 1. panta A, B, C un E punktā Lēmumā 1999/437/EK, to lasot saistībā ar 4. panta 1. punktu Padomes 2004. gada 25. oktobra Lēmumā 2004/849/EK (8) un Padomes 2004. gada 25. oktobra Lēmumā 2004/860/EK (9) par minētā nolīguma parakstīšanu attiecīgi Eiropas Savienības un Eiropas Kopienas vārdā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu.

(11)

Ir jāparedz kārtība, lai ļautu Islandes, Norvēģijas un Šveices pārstāvjiem iesaistīties tās komitejas darbībā, kura palīdz Komisijai īstenot tai piešķirtās ieviešanas pilnvaras saskaņā ar šo lēmumu, ņemot vērā noteikumus, kas pilnveido Šengenas acquis.

(12)

Apvienotā Karaliste piedalās šajā lēmumā saskaņā ar 5. pantu Protokolā, ar kuru iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, un saskaņā ar 8. panta 2. punktu Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumā 2000/365/EK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (10), ciktāl tā pasākumi pilnveido Šengenas acquis noteikumus, kuri vērsti pret nelegālu imigrāciju un kuros Apvienotā Karaliste piedalās, kā arī saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, paziņojot, ka tā vēlas piedalīties šī lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(13)

Īrija piedalās šajā lēmumā saskaņā ar 5. pantu Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienotajā Protokolā, ar kuru iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, un saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Lēmumā 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (11), ciktāl tā pasākumi pilnveido Šengenas acquis noteikumus, kuri vērsti pret nelegālu imigrāciju un kuros piedalās Īrija.

(14)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro tiktāl, ciktāl tā pasākumi nepilnveido Šengenas acquis noteikumus, kuri vērsti pret nelegālu imigrāciju un kuros Īrija piedalās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu izveido drošu tīmeklī izvietotu informācijas un koordinācijas tīklu informācijas apmaiņai par nelegālu migrāciju, nelikumīgu ieceļošanu un imigrāciju, kā arī to personu izraidīšanu, kas uzturas nelikumīgi.

2. pants

1.   Komisija ir atbildīga par tīkla izstrādi un pārvaldīšanu, tostarp tā struktūru un saturu, kā arī tā elementiem, kas paredzēti informācijas apmaiņai.

2.   Elementi, kas paredzēti informācijas apmaiņai, iekļauj vismaz:

a)

agrīnās brīdināšanas sistēmu par nelegālas imigrācijas un tās veicināšanas tīkliem;

b)

imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu;

c)

informāciju par vīzu, robežu un ceļošanas dokumentu lietojumu saistībā ar nelegālu imigrāciju;

d)

jautājumus, kas saistīti ar izraidīšanu.

3.   Tīklā iekļauj visus atbilstīgos līdzekļus, kuru konfidencialitāti nosaka saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.   Komisija izmanto esošo tehnisko platformu Kopienas sistēmā attiecībā uz Eiropas telemātikas tīklu datu apmaiņai starp pārvaldes iestādēm.

3. pants

Saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija:

a)

paredz noteikumus un procedūru, lai nodrošinātu pilnu vai selektīvu piekļuvi tīklam;

b)

paredz noteikumus un norādījumus par sistēmas izmantošanas kārtību, tostarp noteikumus par informācijas konfidencialitāti, nosūtīšanu, glabāšanu, sistematizāciju un izdzēšanu, kā arī par standartizētām veidlapām.

4. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina piekļuvi tīklam atbilstīgi pasākumiem, ko paredzējusi Komisija saskaņā ar 3. pantu.

2.   Dalībvalstis nozīmē valstīs kontaktpunktus un informē par tiem Komisiju.

5. pants

1.   Datu augšupielāde tīklā neietekmē īpašumtiesības uz attiecīgo informāciju. Pilnvarotie lietotāji ir pilnībā atbildīgi par informāciju, ko tie sniedz, un nodrošina to, ka tās saturs pilnībā atbilst spēkā esošajiem Kopienas un valsts tiesību aktiem.

2.   Ja vien tā nav marķēta kā publiska informācija, sniegtā informācija ir paredzēta tikai pilnvarotajiem tīkla lietotājiem un to nedrīkst izpaust trešām pusēm bez iepriekš iegūtas attiecīgās informācijas īpašnieka atļaujas.

3.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai:

a)

novērstu jebkuru nepiederošu personu piekļuvi tīklam;

b)

garantētu, ka, lietojot tīklu, pilnvarotās personas var piekļūt tikai tiem datiem, kas atbilst viņu kompetencei;

c)

novērstu to, ka informāciju tīklā lasītu, kopētu, mainītu vai dzēstu nepiederošas personas.

4.   Neskarot 3. punktu, Komisija paredz papildu drošības pasākumus saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto procedūru.

6. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/463/EK (2002. gada 13. jūnijs), ar ko pieņem rīcības programmu administratīvai sadarbībai ārējo robežu, vīzu, patvēruma un imigrācijas jomā (ARGO programma) (12).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

7. pants

1.   Ja tas vajadzīgs tīkla pilnveidošanai, Komisija slēdz nolīgumus ar struktūrām, kas ir publisko tiesību subjekti un kas izveidotas saskaņā ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem vai Eiropas Savienības sistēmā.

2.   Komisija informē Padomi par progresu, kas panākts sarunās par jebkādu šāda veida nolīgumu.

8. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 16. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  Atzinums sniegts 2004. gada 20. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(6)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(7)  13054/04, pieejams: http://register.consilium.eu.int

(8)  OV L 368, 15.12.2004., 26. lpp.

(9)  OV L 370, 17.12.2004., 78. lpp.

(10)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(11)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(12)  OV L 161, 19.6.2002., 11. lpp.


Komisija

1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/52


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2005. gada 29. marts)

par nomāto līniju nodrošināšanu Eiropas Savienībā – 2. daļa – Vairumtirdzniecības nomāto līniju daļu cilpu cenu veidošanas aspekti

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 951)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/268/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (1) (“Pamatdirektīva”), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Jaunpienācējiem (vai “citiem pilnvarotajiem operatoriem”) bieži nākas paļauties uz esošajiem operatoriem, lai nodrošinātu īsu nomātu cilpu, savienojot klienta telpas ar jaunpienācēja tīklu (“nomātās līnijas daļas cilpa”).

(2)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 30. jūnija Direktīvu 97/33/EK par savstarpējo savienojumu telekomunikācijās attiecībā uz universālā pakalpojuma un savietojamības nodrošināšanu, piemērojot atvērtā tīkla nodrošinājuma principus (2) un Padomes 1992. gada 5. jūnija Direktīvu 92/44/EEK par atvērtā tīkla nodrošināšanas piemērošanu nomātajām līnijām (3), kas tagad ir atceltas (4), dažām organizācijām, kuras nodarbojās ar nomāto līniju pakalpojumiem, bija pienākums sniegt nomāto līniju pakalpojumus (ietverot nomāto līniju daļu cilpas) saskaņā ar nediskriminācijas un izmaksu orientācijas principiem.

(3)

(Saskaņā ar Pamatdirektīvas 27. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (5) (“Universālā pakalpojuma direktīva”) 16. panta 1. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (6), (“Piekļuves direktīva”) 7. pantu iepriekšējie pienākumi tādēļ tiek saglabāti, kamēr nav veikta attiecīgo tirgu pārbaude saskaņā ar Pamatdirektīvas 16. pantu un Universālā pakalpojuma direktīvas 16. panta 3. punktu.

(4)

Saskaņā ar Pamatdirektīvas 16. panta 4. punktu, ja valsts regulējošā iestāde atzīst, ka attiecīgajā tirgū nav efektīvas konkurences, tā nosaka uzņēmumus ar būtisku tirgus ietekmi un uzliek tiem atbilstošus īpašus reglamentējošus pienākumus, vai arī saglabā vai groza šādus pienākumus, ja tie jau pastāv. Saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 18. panta 1. punktu, ja valsts regulējošā iestāde nosaka, ka nomāto līniju minimālā kopuma tirgū nav efektīvas konkurences, tā nosaka uzņēmumus ar būtisku tirgus ietekmi un uzliek pienākumus attiecībā uz minimālā kopuma nodrošināšanu, kā arī tās nosacījumus. Turpmāk tekstā uzņēmumus ar pienākumiem, ko uzliek kāda no minētajām direktīvām, sauc par “izziņotajiem operatoriem”.

(5)

Komisija 2003. gada 11. februārī, pieņēma ieteikumu par atbilstošiem ražojumu un pakalpojumu tirgiem (7), kur tika definēti atbilstošie tirgi elektronisko komunikāciju nozarē, kuri valstu regulējošajām iestādēm jāanalizē atbilstīgi Pamatdirektīvas 15. pantam. Sarakstā iekļauti vairumtirdzniecības nomāto līniju gala posmi un vairumtirdzniecības nomāto līniju maģistrālie posmi.

(6)

Nomāto līniju daļu cilpu nodrošināšana ir ietverta vairumtirdzniecības nomāto līniju gala posmu tirgū un pietiekamiem līniju garumiem arī vairumtirdzniecības nomāto līniju maģistrālo posmu tirgū, kas minēti Komisijas 2003. gada 11. februāra Ieteikumā. Valsts regulējošajai iestādei jālemj, kas ir gala posms, atkarībā no konkrētās valsts tirgum specifiskās tīkla topoloģijas.

(7)

Neskarot valstu regulējošo iestāžu veiktās tirgu pārbaudes un tirgus ietekmes novērtējumus saskaņā ar Pamatdirektīvas 15. un 16. pantu un Universālā pakalpojuma direktīvas 16. panta 3. punktu, dalībvalstu sniegtā informācija atklāj pastāvīgu problēmu pieauguma tendenci attiecībā uz izziņoto operatoru piedāvāto cenu līmeni par nomāto līniju daļu cilpām un apstiprina problēmas saistībā ar šo cenu atšķirībām.

(8)

Ja saskaņā ar Piekļuves direktīvas 13. pantu vai Universālā pakalpojuma direktīvas 18. pantu valsts regulējošā iestāde uzliek izmaksu orientācijas pienākumu attiecībā uz nomāto līniju daļu cilpām, tā var ņemt vērā to, ka no attiecīgā operatora saņemtā izmaksu informācija var pilnīgi neatainot izmaksas, kas rodas efektīvi strādājošam operatoram, kurš izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas. Tā var arī ņemt vērā cenas salīdzināmos konkurences tirgos, ievērojot atļautos izmaksu segšanas mehānismus vai cenu metodoloģiju.

(9)

Šādos apstākļos nomāto līniju daļu cilpu ieteicamo cenu griestu publicēšanas mērķis ir informēt valstu regulējošās iestādes un sniegt tām pamatnostādnes attiecībā uz to, kā piemērot pašreizējo labāko praksi nomāto līniju nodrošināšanā, kad tās izstrādā reglamentējošus pretlīdzekļus nomāto līniju tirgos, kuru teritorijā nav efektīvas konkurences. Tādējādi tas veicina iekšējā tirgus attīstību, uzlabojot konsekvenci Eiropas Savienības līmenī attiecībā uz reglamentējošo noteikumu piemērošanu, un liek pamatus konkurētspējīgāka un rentablāka nomāto līniju tirgus veidošanai.

(10)

Nosakot cenu griestus šajā ieteikumā, tiek ņemtas vērā vidējās cenas tajās dalībvalstīs, kas pieļauj izziņoto operatoru cenu elastību dažādos ģeogrāfiskos apgabalos.

(11)

Kā paredzēts Piekļuves direktīvas 13. panta 3. punktā, valstu regulējošās iestādes var pieprasīt uzņēmumam, kas izziņots kā uzņēmums ar būtisku tirgus ietekmi, sniegt savu cenu pilnīgu pamatojumu un, ja vajadzīgs, tās var pieprasīt koriģēt cenas.

(12)

Komisija izskata šā ieteikuma pārskatīšanas nepieciešamību ne vēlāk kā 2006. gada 31. jūlijā, lai ņemtu vērā tehnoloģiju izmaiņas un tirgus.

(13)

Ir notikusi apspriešanās ar Komunikāciju komiteju saskaņā ar Pamatdirektīvas 22. panta 2. punktā minēto procedūru,

AR ŠO IESAKA.

1)

Šajā ieteikumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“nomātās līnijas daļas cilpa” ir īpaša līnija no klienta telpām līdz cita pilnvarotā operatora pieslēguma punktam pie norādītā operatora tīkla mezgla (vai tuvu tam), un tā jāuzskata par īpašu vairumtirdzniecības nomātās līnijas veidu, ko cits pilnvarotais operators var izmantot pakalpojumu sniegšanai mazumlietotājiem, citiem operatoriem vai izmantot savām vajadzībām, piemēram, bet ne tikai, nomātām līnijām, pieslēgumiem komutējamam telefonu tīklam, datu pakalpojumiem vai platjoslas piekļuvei;

b)

“līnijas garums” ir radiālais attālums starp abu līnijas galu atrašanās vietām, t. i., no pieslēguma punkta līdz klienta telpām;

c)

“klients” ir cita pilnvarotā operatora klients.

2)

Atbilstīgi Direktīvas 2002/19/EK (“Piekļuves direktīva”) 13. panta 1. punktam uzliekot vai saglabājot izmaksu orientācijas pienākumu operatoriem, kas nodrošina nomāto līniju daļu cilpas, valstu regulējošajām iestādēm:

a)

jānodrošina, lai cenās par nomātās līnijas daļas cilpas nodrošināšanu ietvertu tikai atbilstīgo tīkla elementu un pieprasīto pakalpojumu izmaksas un samērīgu peļņas normu. Konkrēti, tarifu struktūra var ietvert vienreizējas pieslēguma cenas, kas sedz pamatotas pieprasītā pakalpojuma sākotnējās ierīkošanas izmaksas (piemēram, īpašu aprīkojumu, līnijas sagatavošanu, pārbaudes un cilvēkresursus), un ikmēneša cenas, kas sedz nodrošinātā aprīkojuma un resursu pastāvīgās uzturēšanas un lietošanas izmaksas;

b)

jānodrošina, lai tiktu ievēroti visi nomāto līniju daļu cilpu cenu griesti, kas uzskaitīti I pielikumā, pamatojoties uz Komisijas darba dokumentā norādītajiem cenu datiem un metodoloģiju, ja vien nav uzticamu pierādījumu no valsts regulējošās iestādes apstiprinātas izmaksu uzskaites analīzes, ka ieteikto cenu griestu piemērošanas rezultātā cenu līmenis būtu zemāks par attiecīgo tīkla elementu un pieprasīto pakalpojumu efektīvajām izmaksām, iekļaujot samērīgu peļņas normu.

Ieteicamo cenu griestu aprēķinos izmantotā metodoloģija, kas aprakstīta Komisijas darba dokumentā (8), ir uzskatāma par piemērotu, lai aptvertu konstatētās izmaksu atšķirības dažādiem operatoriem dažādās dalībvalstīs;

c)

jāizmanto savas tiesības atbilstīgi Piekļuves direktīvas 13. pantam pieprasīt piedāvāto maksu pilnīgu pamatojumu un, ja vajadzīgs, pieprasīt koriģēt šīs maksas.

3)

Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 29. martā

Komisijas vārdā ––

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

(2)  OV L 199, 26.7.1997., 32. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/61/EK (OV L 268, 3.10.1998., 37. lpp.).

(3)  OV L 165, 19.6.1992., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 98/80/EK (OV L 14, 20.1.1998., 27. lpp.).

(4)  Šīs direktīvas ir atceltas ar Pamatdirektīvas 26. pantu, sākot ar 2003. gada 24. jūliju.

(5)  OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.

(6)  OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp.

(7)  K(2003) 497 (OV L 114, 8.5.2003., 45. lpp.).

(8)  «Commission staff working document – Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States related to the Commission recommendation on the provision of leased lines in the European Union – Part 2 – Pricing aspects of wholesale leased line part circuits» – http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/commiss_serv_doc/index_en.htm


PIELIKUMS

(EUR)

Jauda

Griesti ikmēneša cenas un 1/24 no vienreizējās pieslēguma cenas summai attiecībā uz cilpas garumu, kas nepārsniedz 2 km

Griesti ikmēneša cenas un 1/24 no vienreizējās pieslēguma cenas summai attiecībā uz cilpas garumu, kas nepārsniedz 5 km

Griesti ikmēneša cenas un 1/24 no vienreizējās pieslēguma cenas summai attiecībā uz cilpas garumu, kas nepārsniedz 15 km

Griesti ikmēneša cenas un 1/24 no vienreizējās pieslēguma cenas summai attiecībā uz cilpas garumu, kas nepārsniedz 50 km

Vienreizējās pieslēguma cenas griesti

64 kbit/s

61

78

82

99

542

2 Mbit/s

186

248

333

539

1 112

34 Mbit/s

892

963

1 597

2 539

2 831

155 Mbit/s

1 206

1 332

1 991

4 144

3 144