ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 76

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 22. marts


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 24. janvāris) attiecībā uz Nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par to, lai provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru laikposmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kas paredzēta Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas Nolīgumā par zveju Kotdivuāras ūdeņos

1

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par to, lai provizoriski piemērotu protokolu, kuru laikposmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kas paredzēta Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas nolīgumā par zveju Kotdivuāras ūdeņos

3

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

 

*

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām

16

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/1


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 24. janvāris)

attiecībā uz Nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par to, lai provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru laikposmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kas paredzēta Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas Nolīgumā par zveju Kotdivuāras ūdeņos

(2005/213/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas Nolīgumu par zveju Kotdivuāras ūdeņos (1) Līgumslēdzējas Puses pirms Nolīgumam pievienotā Protokola spēkā esamības termiņa beigām veic sarunas, lai, savstarpēji vienojoties, noteiktu Protokola saturu nākamajam laikposmam un, vajadzības gadījumā, grozījumus vai papildinājumus, kas jāizdara pielikumā.

(2)

No 9. līdz 13. novembrim Abidžanā abas Puses ir vienojušās par jaunu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju. Minētais protokols, kas attiecas uz laikposmu no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam, ir parafēts 2004. gada 3. martā Briselē.

(3)

Saskaņā ar minēto protokolu laikposmā no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam Kopienas zvejnieki drīkst zvejot ūdeņos, uz kuriem attiecas Kotdivuāras suverenitāte vai jurisdikcija.

(4)

Lai izvairītos no Kopienas kuģu zvejas darbības pārtraukšanas, minētais protokols būtu jāpiemēro pēc iespējas ātrāk. Tādēļ abas Puses ir parafējušas Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā par to, lai parafēto protokolu provizoriski piemērotu no nākamās dienas pēc spēkā esošā protokola spēkā esamības termiņa beigām.

(5)

Būtu jānosaka zvejas iespēju sadalījuma metode starp dalībvalstīm, pamatojoties uz tradicionālo sadalījumu, kas attiecībā uz zvejas iespējām paredzēts atbilstīgi zvejas nolīgumam.

(6)

Minētais Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā būtu jāapstiprina, paredzot, ka Padome veic tā galīgo noslēgšanu vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā par to, lai provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru laikposmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kas paredzēta Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas Nolīgumā par zveju Kotdivuāras ūdeņos.

Teksts Nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā un Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

1.   Protokolā noteiktās zvejas iespējas starp dalībvalstīm tiek sadalītas šādi:

a)

grunts zveja:

Spānija: 1 300 GT (bruto tilpība) mēnesī vidēji gadā;

b)

tunzivju zveja:

i)

tunzivju seineri:

Francijai: 17 kuģi,

Spānijai: 17 kuģi,

ii)

kuģi āķu zvejai:

Spānijai: 6 kuģi,

Portugālei: 5 kuģi,

iii)

kuģi tunzivju zvejai ar āķiem:

Francijai: 3 kuģi.

2.   Ja licences pieteikumi no šīm dalībvalstīm neaptver visas protokolā noteiktās zvejas iespējas, Komisija var izskatīt licences pieteikumus no jebkuras citas dalībvalsts.

3. pants

Dalībvalstīm, kuru kuģi zvejo saskaņā ar Nolīgumu, jāpaziņo Komisijai katra krājuma nozvejas daudzumi, kas nozvejoti Kotdivuāras zvejas zonā, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 500/2001 (2001. gada 14. marts), kas nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2847/93 par to lomu pārraudzību, kurus nozvejojuši Kopienas zvejas kuģi trešo valstu ūdeņos un atklātā jūrā (2).

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētāju pilnvaro izraudzīties personas, kas ir pilnvarotas parakstīt Nolīgumu vēstuļu apmaiņas formā, uzņemoties saistības Kopienas vārdā.

Briselē, 2005. gada 24. janvārī.

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 379, 31.12.1990., 3. lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar kuru laikposmam no 2000. gada 1. jūlija līdz 2003. gada 30. jūnijam nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kas paredzēta Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas Nolīgumā par zveju Kotdivuāras ūdeņos (OV L 102, 12.4.2001., 3. lpp.).

(2)  OV L 73, 15.3.2001., 8. lpp.


NOLĪGUMS VĒSTUĻU APMAIŅAS VEIDĀ

par to, lai provizoriski piemērotu protokolu, kuru laikposmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kas paredzēta Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas nolīgumā par zveju Kotdivuāras ūdeņos

Godātais kungs,

Atsaucoties uz Protokolu, kas parakstīts 2004. gada 3. martā Briselē un ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju laikposmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam, man ir tas gods Jūs informēt, ka Kotdivuāras valdība provizoriski piemēros minēto Protokolu no 2004. gada 1. jūlija līdz laikam, kad Protokols stāsies spēkā saskaņā ar tā 10. pantu, ar nosacījumu, ka Eiropas Kopiena rīkosies tāpat.

Šādā gadījumā Protokola 3. pantā noteiktās finansiālās kompensācijas pirmais maksājums ir pārskaitāms līdz 2004. gada 31. decembrim.

Es būtu Jums pateicīgs, ja Jūs apstiprinātu Eiropas Kopienas piekrišanu šādai provizoriskai piemērošanai.

Es būtu Jums pateicīgs, ka Jūs apstiprinātu šīs vēstules saņemšanu.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Kotdivuāras valdības vārdā

Man ir tas gods apstiprināt, ka saņemta Jūsu vēstule ar šīs dienas datumu, kuras saturs ir šāds:

“Atsaucoties uz Protokolu, kas parakstīts 2004. gada 3. martā Briselē un ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju laikposmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam, man ir tas gods Jūs informēt, ka Kotdivuāras valdība provizoriski piemēros minēto Protokolu no 2004. gada 1. jūlija līdz laikam, kad Protokols stāsies spēkā saskaņā ar tā 10. pantu, ar nosacījumu, ka Eiropas Kopiena rīkosies tāpat.

Šādā gadījumā Protokola 3. pantā noteiktās finansiālās kompensācijas pirmais maksājums ir pārskaitāms līdz 2004. gada 31. decembrim.

Es būtu Jums pateicīgs, ja Jūs apstiprinātu Eiropas Kopienas piekrišanu šādai provizoriskai piemērošanai.”

Man ir tas gods apstiprināt, ka Eiropas Kopiena piekrīt šādai provizoriskai piemērošanai.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Eiropas Savienības Padomes vārdā

PROTOKOLS

ar kuru laikposmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kas paredzēta Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas nolīgumā par zveju Kotdivuāras ūdeņos

1. pants

1.   Piemērojot Nolīguma 2. pantu, uz trīs gadu laikposmu, kas sākas 2004. gada 1. jūlijā, piešķir šādas zvejas iespējas:

a)

grunts zvejas saldētājtraleri, kas zvejo dziļūdens vēžveidīgos, galvkājus un pie grunts dzīvojošās zivis: 1 300 GT (1) (bruto tilpība) mēnesī vidēji gadā;

b)

tunzivju zvejas kuģi ar makšķerēm: 3 kuģi;

c)

kuģi āķu zvejai: 11 kuģi;

d)

tunzivju seineri: 34 kuģi.

2.   Piemērojot Nolīguma 4. panta 1. punktu, kuģi, kas kuģo zem kādas Eiropas Kopienas dalībvalsts karoga, ir tiesīgi veikt zvejas darbības Kotdivuāras zvejas zonā vienīgi tad, ja tiem ir zvejas licence, kas izsniegta atbilstīgi šim protokolam un saskaņā ar pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Iepriekš 1. pantā paredzētās zvejas iespējas var pēc Eiropas Kopienas lūguma palielināt, savstarpēji vienojoties, tiktāl, ciktāl tās neapdraud Kotdivuāras resursu racionālu izmantošanu.

Tādā gadījumā 3. panta 1. punktā minēto finansiālo kompensāciju palielina proporcionāli un pro rata temporis.

3. pants

1.   Finansiālo kompensāciju par 1. pantā paredzētajām zvejas iespējām, kā arī atbalstot 4. pantā paredzēto zvejas sektorpolitiku, nosaka EUR 1 065 000 gadā.

2.   Šī finansiālā kompensācija attiecībā uz tunzivju zveju atbilst 9 000 tonnām tunzivju, kas vienā gadā nozvejotas Kotdivuāras ūdeņos. Ja Kopienas kuģu nozveja Kotdivuāras zvejas zonā pārsniedz šo daudzumu, iepriekšminēto summu proporcionāli palielina. Tomēr Kopienas maksājamās finansiālās kompensācijas kopapjoms nevar 1. punktā norādīto summu pārsniegt vairāk kā divreiz.

3.   Ikgadējā finansiālā kompensācija ir izmaksājama, vēlākais, katra protokolā paredzētā gada 31. decembrī. Šīs finansiālās kompensācijas izmantošana ir vienīgi Kotdivuāras valdības kompetencē saskaņā ar šā protokola 4. pantā paredzētajiem tehniskajiem nosacījumiem.

4. pants

1.   Abas Puses vienojas par mērķiem, kas īstenojami Kotdivuāras zvejas resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomā. Šā protokola 3. panta 1. punktā paredzētā finansiālā kompensācija būs paredzēta, lai finansētu šo mērķu sasniegšanai paredzētas darbības, kuras paredzētas Kotdivuāras valdības daudzgadu sektorprogrammā, saskaņā ar šādu provizorisku sadalījumu:

a)

tādu zinātnisko programmu finansēšana – tostarp tralēšanas kampaņa, kuru veic okeanogrāfijas kuģis, – kuru mērķis ir uzlabot zvejas un bioloģiskās zināšanas par Kotdivuāras zvejas zonām: EUR 200 000;

b)

atbalsts zvejas uzraudzībai, kontrolei un novērošanai, tostarp zvejas kuģu satelītnovērošanas sistēmas ieviešanai (VMS) līdz šā protokola darbības otrā gada beigām: EUR 280 000;

c)

zivsaimniecības statistikas uzlabošana: EUR 100 000;

d)

atbalsts Kotdivuāras Lopkopības un zivsaimniecības resursu ministrijai (turpmāk “Ministrija”), formulējot un īstenojot zivsaimniecības attīstības politiku un stratēģijas: EUR 485 000.

2.   Pirmajā protokola darbības gadā par 4. panta 1. punktā paredzētajām darbībām, kā arī par ikgadējām tām piešķirtajām summām lemj Ministrija saskaņā ar daudzgadu sektorprogrammu. Minēto programmu, ko Eiropas Komisijas Delegācijai Kotdivuārā iesniegs līdz 2004. gada 1. oktobrim, apstiprina Nolīguma 10. pantā paredzētā Apvienotā komiteja.

Sākot ar protokola darbības otro gadu, Ministrija Eiropas Komisijas Delegācijai Kotdivuārā līdz 2005. gada 1. oktobrim un līdz 2006. gada 1. oktobrim iesniedz sīki izstrādātu ziņojumu par programmas īstenošanu un gūtajiem rezultātiem.

Par visām izmaiņām, kas attiecas uz 4. panta 1. punktā paredzētajām darbībām, kā arī par tām paredzētajām summām, var lemt, abām Pusēm savstarpēji vienojoties.

Pēc tam, kad Apvienotā komiteja apstiprinājusi daudzgadu sektorprogrammu protokola darbības pirmajā gadā un īstenošanas ziņojumu divos turpmākajos gados, ikgadējās summas pārskaita līdz katra gada 31. decembrim uz bankas kontu, ko paziņojusi Ministrija un apstiprinājusi Eiropas Komisija.

Apvienotā komiteja sanāk, vēlākais, četrus mēnešus pēc protokola parakstīšanas datuma, tas ir, vēlākais, protokola derīguma termiņa katra gada 1. novembrī.

Eiropas Komisija var lūgt Ministrijai jebkādu papildu informāciju par īstenošanas ziņojumu rezultātiem.

5. pants

Ja Eiropas Kopiena nepilda kādu no tās finansiālajiem pienākumiem, kas paredzēti 3. un 4. pantā, Kotdivuāras Republika var apturēt to savu pienākumu izpildi, kas izriet no zvejas nolīguma.

6. pants

Ja smagi apstākļi, kas nav dabas parādības, liedz veikt zvejas darbības Kotdivuāras zvejas zonā, Eiropas Kopiena var apturēt finansiālās kompensācijas maksājumus, abām Pusēm iepriekš apspriežoties.

Finansiālās kompensācijas maksājumus atsāk, kad stāvoklis normalizējas, abām Pusēm apspriežoties un konstatējot, ka stāvoklis varētu būt labvēlīgs zvejas darbību atsākšanai.

Saskaņā ar Nolīguma 4. pantu Kopienas kuģiem piešķirto licenču derīguma termiņu pagarina par laikposmu, kas vienāds ar laikposmu, kurā zvejas darbības bija apturētas.

7. pants

Pielikumu, kas pievienots Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas Nolīgumam par zveju Kotdivuāras ūdeņos, aizstāj ar šā protokola pielikumu.

8. pants

Eiropas Komisija un Kotdivuāras iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērtētu zvejas resursu stāvokli.

Tāpēc izveido Kopīgu zinātnisko komiteju, kas tiekas regulāri un vismaz reizi gadā. Komitejas sastāvā ir zinātnieki, ko Puses izraugās, savstarpēji vienojoties.

Lai vajadzības gadījumā, savstarpēji vienojoties, pielāgotu zvejas iespējas un nosacījumus, pamatojoties uz Zinātniskās komitejas secinājumiem un ņemot vērā labākos pieejamos zinātniskos atzinumus, abas Puses apspriežas Apvienotajā komitejā, kas paredzēta Nolīguma 10. pantā.

9. pants

Attiecībā uz jūrniekiem, kas strādā uz Eiropas Kopienas kuģiem, pilnībā attiecas SDO Deklarācija par pamatprincipiem un pamattiesībām darbavietā. Tas jo īpaši attiecas uz tiesībām dibināt organizācijas, uz darbinieku kolektīvas apspriešanās tiesību atzīšanu un uz diskriminācijas novēršanu saistībā ar amatu un profesiju.

Vietējo jūrnieku darba līgumus, kuru vienu eksemplāru izsniedz parakstītājiem, slēdz starp rēderu pārstāvi vai pārstāvjiem un jūrniekiem un/vai viņu arodbiedrībām vai pārstāvjiem saziņā ar kompetentajām vietējām iestādēm. Šie līgumi jūrniekiem garantē iespēju izmantot viņiem piemērojamo sociālās nodrošināšanas režīmu, ietverot dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Vietējo zvejnieku atalgojuma nosacījumi nevar būt nelabvēlīgāki par nosacījumiem, ko piemēro zvejas nolīguma parakstītājas valsts apkalpēm, un tie nekādā gadījumā nav nelabvēlīgāki par SDO normām.

Ja darba devējs ir vietējais uzņēmums, darba līgumā norāda rēdera vārdu un tās valsts nosaukumu, zem kuras karoga kuģis brauc.

Turklāt rēderis garantē vietējiem jūrniekiem, kas strādā uz kuģa, tādus pat dzīves un darba apstākļus, kādi ir Eiropas Kopienas jūrniekiem.

10. pants

Šis protokols stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

To piemēro no 2004. gada 1. jūlija.


(1)  Kā noteikts Padomes 2002. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.).

PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS KOPIENAS KUĢIEM J IEVĒRO, ZVEJOJOT KOTDIVU RAS ZVEJAS ZON

A.   Licenču pieteikšanas un izsniegšanas formalitāteslicences

Kopienas kompetentās iestādes, kā starpnieku izmantojot Eiropas Komisijas Delegāciju Kotdivuārā, iesniedz Kotdivuāras Lopkopības un zivsaimniecības resursu ministrijai (turpmāk “Ministrija”) pieteikumu par katru kuģi, kas paredz zvejot saskaņā ar Nolīgumu.

Pieteikumu sastāda uz veidlapas, ko šim nolūkam paredz Kotdivuāra, un tās paraugs ir pievienots 1. pielikuma papildinājumā.

Katram zvejas licences pieteikumam pievieno apliecinājumu par licences darbības perioda maksas veikšanu.

Maksa ietver visus valsts un vietējos nodokļus, izņemot maksu par ostas pakalpojumiem un ostas nodokļus.

Ministrija pirms Nolīguma stāšanās spēkā paziņo visu informāciju par maksas pārskaitīšanai izmantojamiem bankas kontiem.

Licenci izsniedz noteiktam kuģim, un tā nav nododama tālāk.

Taču force majeure gadījumā pēc Eiropas Komisijas lūguma viena kuģa licenci aizstāj ar jaunu licenci citam kuģim, kura raksturojums ir līdzīgs pirmajam minētajam kuģim. Pirmā minētā kuģa rēderis anulēto licenci nodod Ministrijai, kā starpnieku izmantojot Eiropas Komisijas Delegāciju Kotdivuārā.

Jaunajā licencē ir norādīts:

izsniegšanas datums,

fakts, ka šī jaunā licence anulē un aizstāj iepriekšējā kuģa licenci.

Nolīguma 4. panta 2. punktā paredzētā maksa nav jāveic par atlikušo derīguma termiņu.

1.

Trīsdesmit dienās pēc pieteikuma saņemšanas Ministrijā, licences nodod Eiropas Komisijas Delegācijai Kotdivuārā.

2.

Licences oriģinālam ir vienmēr jābūt uz kuģa, un tas jāuzrāda pēc Kotdivuāras kompetento iestāžu pieprasījuma.

Taču attiecībā uz tunzivju zvejas kuģiem ar makšķerēm, tunzivju seineriem un kuģiem āķu zvejai no brīža, kad Ministrija saņēmusi no Eiropas Komisijas paziņojumu par avansa samaksu, tā iekļauj attiecīgo kuģi to kuģu sarakstā, kuriem ir atļauts zvejot, un saraksts tiek nodots Kotdivuāras zvejas kontroles iestādēm. Kamēr nav saņemts licences oriģināleksemplārs, (pa faksu) var saņemt jau piešķirtās licences kopiju, ko glabā uz kuģa.

3.

Saskaņā ar Nolīguma 2. pantu atļautajiem traleriem ir jāziņo Ministrijai par visām izmaiņām kuģa raksturojumā, kas minēts licencē tās piešķiršanas brīdī un kas uzskaitīts 1. pielikuma papildinājumā.

4.

Tralera tilpuma (GT) palielināšanas gadījumā ir jāpieprasa jauna licence.

B.   Tunzivju zvejas kuģiem ar makšķerēm, seineriem un kuģiem āķu zvejai piemērojamie nosacījumi

1.

Licence ir derīga vienu gadu. To var atjaunot.

2.

Maksa ir noteikta EUR 25 par nozvejoto tonnu Kotdivuāras ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

3.

Licence tunzivju zvejas kuģiem ar makšķerēm, seineriem un kuģiem āķu zvejai tiek piešķirta pēc tam, kad samaksāts avanss EUR 375 apmērā gadā par katru tunzivju zvejas kuģi ar makšķerēm, EUR 2 750 apmērā gadā par katru tunzivju seineri un EUR 1 000 apmērā gadā par katru kuģi āķu zvejai.

4.

Periodā veicamo maksu kopējo summu nosaka Eiropas Komisija katra kalendārā gada beigās uz nozvejas deklarāciju pamata, ko iesniedzis katrs rēderis un apstiprinājuši Zinātniskie institūti, kas atbildīgi par nozvejas datu pārbaudi, piemēram, Izpētes Institūts Attīstībai (IIA), Instituto Español de Oceanografia (IEO) un Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR), no vienas puses un Kotdivuāras Okeanoloģijas Izpētes Centrs no otras puses. Par šo maksu tiek paziņots vienlaicīgi Kotdivuāras zvejas dienestiem un rēderiem. Katru iespējamo papildu maksājumu rēderi veiks Kotdivuāras zvejas dienestiem, vēlākais, 30 dienas pēc paziņojuma par kopējo summu.

Taču, ja kopējā summa ir mazāka par iepriekšminēto avansa summu, attiecīgo pārpalikušo summu rēderis nevar atgūt.

5.

Šī panta nosacījumu ietvaros veicamo maksu daļa tiks novirzīta zivsaimniecības atbalstam un attīstībai.

Kotdivuāras iestādes pirms Nolīguma stāšanās spēkā sniedz visu informāciju par Valsts kases kontu, uz kuru veicama maksa.

C.   Nosacījumi, kas piemērojami saldētājtraleriem

1.

Licences saldētājtraleriem ir derīgas vienu gadu, sešus mēnešus vai trīs mēnešus. Tās var tikt atjaunotas.

2.

Maksa par gada licencēm ir noteikta EUR 100 /GT par kuģi.

Maksa par licencēm par periodu, kas mazāks par gadu, tiek veikta prorata temporis. Tā tiek palielināta attiecīgi par 3 % un 5 % par licencēm uz pusgadu un ceturksni.

D.   Nozvejas deklarācijas

1.

Kuģi, kam atļauts zvejot Kotdivuāras zvejas zonā saskaņā ar Nolīgumu, paziņo datus par nozveju zvejas dienestiem, kopiju nosūtot Eiropas Komisijas Delegācijai Kotdivuārā un ar tās starpniecību, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

traleri deklarē savu lomu pēc 2. pielikumā pievienotā parauga. Šīs deklarācijas tiek veiktas reizi mēnesī un jāiesniedz vismaz reizi ceturksnī;

b)

tunzivju zvejas kuģiem ar makšķerēm, tunzivju seineriem un kuģiem āķu zvejai aizpilda zvejas žurnālu saskaņā ar 3. pielikuma papildinājumā pievienotajiem paraugiem kuģiem āķu zvejai un 4. pielikuma papildinājumā pievienotajiem paraugiem tunzivju seineriem tunzivju zvejas kuģiem ar makšķerēm par katru zvejas periodu Kotdivuāras zvejas zonā. Tas tiek rakstīts pat tad, ja nozvejas nav.

Veidlapu ostā vai nu iesniedz Kotdivuāras Okeanoloģijas Izpētes centra atbildīgajiem dienestiem, vai nosūta šiem pašiem dienestiem 45 dienās pēc zvejas beigām Kotdivuāras zvejas zonā.

Šo dokumentu kopijas tiek nosūtītas Ministrijai un B) punkta 4. apakšpunktā minētajiem zinātniskajiem institūtiem.

Veidlapām ir jābūt aizpildītām salasāmi, un tās paraksta kuģa kapteinis. Papildus par periodiem, kuru laikā konkrētais kuģis neatrodas Kotdivuāras ūdeņos, kapteinim ir jāaizpilda kuģa žurnāls ar atzīmi “ rpus Kotdivuāras EEZ”.

2.

Šo nosacījumu neievērošanas gadījumā Kotdivuāras iestādēm ir tiesības apturēt pārkāpēja kuģa licenci līdz nepieciešamās formalitātes izpildei. Tādā gadījumā Eiropas Komisijas Delegācija Kotdivuārā nekavējoties tiek par to informēta.

E.   Loma izkraušana

Tunzivju zvejas kuģiem un kuģiem āķu zvejai, kas izkrauj lomu kādā Kotdivuāras ostā, jācenšas nodot to loms Kotdivuāras uzņēmēju rīcībā par vietējo tirgus cenu saskaņā ar brīvu konkurenci.

Turklāt Eiropas Kopienas tunzivju zvejas kuģi piedalās Kotdivuāras tunzivju konservu nodrošināšanā par cenu, kas noteikta ar Eiropas Kopienas rēderu un Kotdivuāras uzņēmēju kopīgu vienošanos uz starptautiskā tirgus pašreizējo cenu pamata. Summa tiek samaksāta konvertējamā valūtā. Izkraušanas programma ir jāveic ar Eiropas Kopienas rēderu un Kotdivuāras uzņēmēju kopīgu vienošanos.

F.   Zvejas zonas

1.

Lai aizsargātu nārsta vietas un amatierzveju, Nolīguma 2. pantā paredzētās zvejas veikšana ir aizliegta zvejas licenci saņēmušajiem Eiropas Kopienas kuģiem zonā:

līdz 12 jūras jūdzēm no krasta tunzivju seineriem ar saldētavu, tunzivju zvejas kuģiem ar makšķerēm un āķu zvejas kuģiem,

starp krastu un 6 jūras jūdzēm no tā traleriem ar saldētavu.

2.

Taču tunzivju zvejas kuģiem ar makšķerēm, kas zvejo ar dzīvo ēsmu, ir atļauts veikt ēsmas zivju zveju šajā iepriekš aprakstītajā aizliegtajā zonā, lai nodrošinātos ar ēsmu to individuālām vajadzībām.

G.   Ieeja zonā un izeja no tās

Triju stundu laikā pēc katras ieiešanas zonā vai iziešanas no tās un ik pa 3 dienām zvejas laikā Kotdivuāras ūdeņos kuģiem ir jāziņo tieši Ministrijai, vēlams, pa faksu (+225 21 35 04 09) vai ar radio vai interneta starpniecību kuģiem, kas nav aprīkoti ar faksa aparātu (E-pasts dphcotedivoire@aviso.ci), par to atrašanās vietu un lomu uz klāja.

Faksa numurs un radio frekvence tiek paziņota, izsniedzot zvejas licenci.

Faksa sūtījumu kopiju vai radio ziņojuma ierakstu Ministrija un rēderi saglabā līdz brīdim, kad abas puses apstiprinājušas B punktā minēto maksu kopējo summu.

Kuģis, uz kura zvejo, nepaziņojot par savu atrašanās vietu Ministrijai, tiek uzskatīts par kuģi bez licences, un tam piemēro sankcijas, ko paredz Kotdivuāras tiesību akti.

H.   Tīklu acu lielums

Minimālais atļautais tīkla acu lielums (pilnībā izstiepta acs) ir:

a)

40 mm saldētajtraleriem, kas zvejo dziļūdens vēžveidīgos,

b)

70 mm saldētājtraleriem, kas zvejo galvkājus,

c)

60 mm saldētajtraleriem, kas zvejo zivis,

d)

tunzivju zvejas gadījumā tiek piemēroti ICCAT ieteiktie standarti.

I.   Jūrnieku uzņemšana

Rēderi, kuriem ir Nolīgumā paredzētās zvejas licences, atbalsta Kotdivuāras iedzīvotāju praktisko profesionālo izglītību ar šādiem nosacījumiem un šādā apmērā:

1.

Katrs tralera rēderis apņemas pieņemt darbā:

1 jūrnieku kuģiem, kas mazāki par 460 GT,

2 jūrniekus kuģiem starp 460 GT un 550 GT,

3 jūrniekus kuģiem, kas lielāki par 550 GT.

Tunzivju zvejas kuģu un kuģu āķu zvejai rēderi apņemas pieņemt darbā Kotdivuāras jūrniekus ar šādiem nosacījumiem un šādā apmērā:

tunzivju zvejas kuģu ar makšķerēm flotē zvejas laikā Kotdivuāras zvejas zonā uz kuģa strādā 4 Kotdivuāras jūrnieki. Prasība pieņemt darbā jūrniekus uz tunzivju zvejas kuģiem ar makšķerēm nevar pārsniegt vienu jūrnieku katram kuģim,

tunzivju seineru flotē tiek pieņemti 30 Kotdivuāras jūrnieki,

kuģu āķu zvejai flotē tiek pieņemti 4 Kotdivuāras jūrnieki zvejas laikā Kotdivuāras zvejas zonā. Prasība pieņemt darbā jūrniekus uz kuģiem āķu zvejai nevar pārsniegt vienu jūrnieku katram kuģim.

Šeit noteiktais neizslēdz citu Kotdivuāras jūrnieku pieņemšanu pēc rēderu pieprasījuma.

Rēderi izvēlēsies Kotdivuāras jūrniekus no Ministrijas atzītiem profesionāliem jūrniekiem.

2.

Šo jūrnieku algu pirms licences piešķiršanas nosaka, rēderiem vai to pārstāvjiem vienojoties ar Kotdivuāras Zivsaimniecības ministriju; to maksā rēderi, un tajā ir jāiekļauj sociālās nodrošināšanas sistēma, kurai jūrnieks ir piesaistīts (cita starpā: dzīvības, nelaimes gadījumu, veselības apdrošināšana).

3.

Ja jūrnieki netiek pieņemti darbā, traleru, tunzivju zvejas kuģu ar makšķerēm, tunzivju seineru un kuģu āķu zvejai rēderiem par zvejas laiku ir jāmaksā vienreizējs maksājums, kas vienāds ar darbā nepieņemto jūrnieku algu summu, par pamatu ņemot dienu skaitu, kas pavadītas Kotdivuāras EEZ.

Šī summa tiks izlietota Kotdivuāras jūrnieku apmācībai un pārskaitīta uz Ministrijas norādīto kontu.

4.

Ja tam piekrīt kuģa kapteinis, katram kuģim uz klāja jāuzņem Ministrijas piedāvāts praktikants. Praktikanta apstākļi iespēju robežās uz klāja būs tādi, kādi tiek piemēroti tāda paša līmeņa apkalpes locekļiem. Praktikanta uzturēšanās izdevumus sedz Kotdivuāra.

J.   Zinātniskie novērotāji

Pēc Ministrijas pieprasījuma kuģiem, kas zvejo Kotdivuāras EEZ, uz klāja ir jāuzņem viens zinātniskais novērotājs, kas tiek uzskatīts par virsnieku. Tas iespēju robežās attiecas arī uz dzīvesvietu. To, cik ilgi novērotājs atrodas uz kuģa, nosaka Ministrija, tomēr šis laiks visumā nepārsniedz tā uzdevumu veikšanai nepieciešamo laiku. Uz kuģa novērotājs:

novēro kuģu zvejas darbu,

pārbauda zvejojošo kuģu atrašanās vietu,

veic bioloģisko paraugu ņemšanu saskaņā ar zinātnisku programmu,

veido izmantoto zvejas rīku sarakstu,

pārbauda kuģa žurnāla datus par Kotdivuāras zvejas zonā noķerto lomu.

Novērotājs, uzturoties uz kuģa:

veic visus piemērotos pasākumus, lai viņa pieņemšanas apstākļi un viņa klātbūtne uz kuģa nepārtrauc zveju un neiejaucas tajā,

saudzīgi izturas pret īpašumu un aprīkojumu, kas atrodas uz kuģa, kā arī respektē jebkāda minētajam kuģim piederoša dokumenta konfidencialitāti,

raksta darba ziņojumu, kas tiek iesniegts Ministrijai un tā kopija – Eiropas Komisijas Delegācijai.

Novērotāja uzņemšanas nosacījumus ar kopēju vienošanos nosaka rēderis vai tā pārstāvis un Ministrija. Traleru rēderi Ministrijai vienlaicīgi ar licences maksām pārskaita EUR 3 par GT gadā, prorata temporis par kuģi, kas veic zveju Kotdivuāras ūdeņos. Šī summa tiek pārskaitīta uz Ministrijas norādītu bankas kontu. Tunzivju zvejas kuģu ar riņķvadu, tunzivju zvejas kuģu ar makšķerēm un kuģu āķu zvejai rēderi Kotdivuāras valdībai maksā EUR 10 par klātbūtnes dienu par katru uzņemto novērotāju. Novērotāja turp un atpakaļceļa izdevumus sedz rēderis, ja tas nevar uzņemt un izlaist novērotāju Kotdivuāras ostā, kas noteikta, kopīgi vienojoties ar Kotdivuāras Zivsaimniecības ministriju.

Ja novērotājs neatrodas noteiktajā vietā noteiktajā laikā un vēl divpadsmit stundas pēc šī laika, rēderis automātiski tiek atbrīvots no prasības uzņemt šo novērotāju.

Novērotāja algu un sociālo nodrošinājumu sedz Kotdivuāra.

K.   Inspekcija un kontrole

Pēc Kotdivuāras iestāžu pieprasījuma Kopienas zvejas kuģiem, kas zvejo saskaņā ar Nolīgumu, ir jāatļauj un jāvienkāršo to Kotdivuāras ierēdņu uzkāpšana uz kuģa un funkciju veikšana, kuriem ir jāveic zvejas inspekcija un kontrole.

Šo ierēdņu uzturēšanās laiks uz kuģa nepārsniedz laiku, kas tiem nepieciešams uzdevumu veikšanai.

L.   Procedūra apskates gadījumā

1.

Eiropas Komisijas Delegācija Kotdivuārā trīs darba dienu laikā tiek informēta par uzraudzības apskati zvejas kuģī, kas kuģo zem Eiropas Kopienas kādas dalībvalsts karoga, zvejo saskaņā ar šo protokolu un atrodas Kotdivuāras EEZ. Tā vienlaicīgi saņem detalizētu ziņojumu par apstākļiem un iemesliem, kas izraisījuši šo uzraudzības apskati.

2.

Pirms paredzēt iespējamo pasākumu veikšanu attiecībā pret kuģa kapteini vai apkalpi, vai darbību attiecībā uz kuģa kravu un aprīkojumu, izņemot tās, kas paredzētas, lai savāktu pierādījumus par iespējamo tiesībpārkāpumu, vienas darba dienas laikā pēc iepriekš minētās informācijas saņemšanas notiek apspriede starp Eiropas Komisijas Delegāciju Kotdivuārā, Ministriju un citām kontroles iestādēm, apspriedē iespējams piedalīties arī attiecīgās dalībvalsts pārstāvim. Šīs apspriedes laikā puses savā starpā apmainās ar dokumentiem vai citu derīgu informāciju, kas var palīdzēt noskaidrot konstatēto faktu apstākļus. Rēderis vai tā pārstāvis tiek informēts par šīs apspriedes rezultātiem, kā arī par visiem pasākumiem, kas var izrietēt no kuģa apskates.

3.

Pirms tiesiskas procedūras sākšanas pieļautā pārkāpuma risinājums tiek meklēts mierizlīguma ceļā. Šī procedūra tiek izbeigta, vēlākais, trīs darba dienas pēc Eiropas Komisijas Delegācijas informēšanas.

4.

Ja pārkāpums nav ticis nokārtots mierizlīguma ceļā, un kapteinis tāpēc ir ticis pakļauts Kotdivuāras attiecīgajai tieslietu instancei, attiecīgā iestāde divu darba dienu laikā pēc mierizlīguma procedūras beigām nosaka galvojuma naudu, gaidot tiesas lēmumu. Attiecīgā iestāde to atdod, kad ar tiesas lēmumu tiek attaisnots attiecīgā kuģa kapteinis.

5.

Kuģis un tā apkalpe tiek atbrīvota:

vai nu apspriedes beigās, ja to ļauj konstatētais,

vai pēc iespējamā naudas soda saņemšanas (mierizlīguma procedūra),

vai arī pēc galvojuma naudas iemaksas (tiesiska procedūra).

6.

Ja viena no pusēm uzskata, ka iepriekš minētās procedūras piemērošanā rodas problēma vai konflikts, tā var lūgt steidzamu konsultāciju šī protokola parakstītājiem.

1. papildinājums

Image

Image

2. papildinājums

Image

3. papildinājums

Image

4. papildinājumus

Image


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/16


PADOMES PAMATLĒMUMS 2005/214/TI

(2005. gada 24. februāris)

par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta a) punktu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes, Francijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosinājumu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Eiropadome 1999. gada 15. un 16. oktobra sanāksmē Tamperē apstiprināja savstarpējas atzīšanas principu, kam Savienībā būtu jākļūst par pamatu tiesu iestāžu sadarbībai gan civillietās, gan krimināllietās.

(2)

Savstarpējas atzīšanas princips būtu jāpiemēro attiecībā uz finansiālām sankcijām, ko uzliek tiesu vai administratīvas iestādes, lai veicinātu šādu sankciju izpildi dalībvalstī, kas nav tā valsts, kurā sankcijas ir uzliktas.

(3)

Padome 2000. gada 29. novembrī saskaņā ar Tamperē izdarītajiem secinājumiem pieņēma pasākumu programmu, lai īstenotu principu, kas paredz tādu lēmumu savstarpēju atzīšanu, kas pieņemti krimināllietās (3), par prioritāti nosakot tāda dokumenta pieņemšanu, ar ko finansiālām sankcijām piemēro savstarpējas atzīšanas principu (18. pasākums).

(4)

Šim pamatlēmumam būtu jāattiecas arī uz finansiālām sankcijām, ko piemēro par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

(5)

Šajā pamatlēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Līguma 6. pantā un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (4), jo īpaši tās VI nodaļā. Šajā pamatlēmumā neko nedrīkst interpretēt kā aizliegumu atteikt lēmuma izpildi, ja, pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, ir iemesls domāt, ka finansiāla sankcija ir uzlikta, lai personu sodītu tās dzimuma, rases, ticības, etniskās izcelsmes, valstiskās piederības, valodas, politisko uzskatu vai dzimumorientācijas dēļ, vai ka šīs personas stāvokli varētu pasliktināt kāda minētā iemesla dēļ.

(6)

Šis pamatlēmums dalībvalstīm neliedz piemērot to konstitucionālos noteikumus attiecībā uz taisnīgu tiesu, biedrošanās brīvību, preses brīvību un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATLĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatlēmumā

a)

“lēmums” ir galīgais lēmums, ar ko fiziskai vai juridiskai personai prasa samaksāt finansiālu sankciju, ja šo lēmumu ir pieņēmusi:

i)

izdevējas valsts tiesa attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem;

ii)

izdevējas valsts iestāde, kas nav tiesa, attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka attiecīgajai personai ir bijusi iespēja iesniegt šo lietu izskatīšanai tiesā, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās;

iii)

izdevējas valsts iestāde, kas nav tiesa, attiecībā uz darbībām, kas ir sodāmas atbilstīgi izdevējas valsts tiesību aktiem, jo ir pārkāptas tiesību normas, ar nosacījumu, ka attiecīgajai personai ir bijusi iespēja iesniegt šo lietu šo lietu izskatīšanai tiesā, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās;

iv)

tiesa, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās, ja lēmums pieņemts attiecībā uz iii) apakšpunktā minēto lēmumu;

b)

“finansiāla sankcija” ir pienākums maksāt:

i)

ar lēmumu noteikto naudas summu sakarā ar notiesāšanu par nodarījumu;

ii)

kompensāciju cietušajiem, kas piespriesta ar to pašu lēmumu, ja cietušais nevar būt civilprasītājs tiesvedībā un ja tiesa rīkojas tās krimināltiesiskā jurisdikcijā;

iii)

naudas summu, kas sedz tā tiesas vai administratīvā procesa izdevumus, kurā pieņem lēmumu;

iv)

ar to pašu lēmumu noteikto naudas summu par labu sabiedriskam fondam vai cietušo atbalsta organizācijai.

Finansiāla sankcija neietver:

lēmumus par noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīku vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju,

civiltiesiskus lēmumus, kas pamatojas uz prasībām par zaudējumu atlīdzināšanu un agrākā stāvokļa atjaunošanu un kas ir izpildāmi saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (5);

c)

“izdevēja valsts” ir dalībvalsts, kurā šā pamatlēmuma nozīmē tika pieņemts lēmums;

d)

“izpildes valsts” ir dalībvalsts, kurai lēmums ir nosūtīts izpildei.

2. pants

Kompetento iestāžu noteikšana

1.   Katra dalībvalsts informē Padomes Ģenerālsekretariātu par to, kura iestāde vai iestādes atbilstīgi tās valsts tiesību aktiem ir kompetentas saskaņā ar šo pamatlēmumu attiecībā uz gadījumiem, kad tā ir izdevēja valsts vai izpildes valsts.

2.   Neatkarīgi no 4. panta katra dalībvalsts var, ja tas ir vajadzīgs tās iekšējās sistēmas organizācijas dēļ, izraudzīties vienu vai vairākas centrālās iestādes, kas ir atbildīgas par lēmumu administratīvu pārsūtīšanu un saņemšanu un palīdzības sniegšanu kompetentajām iestādēm.

3.   Padomes Ģenerālsekretariāts saņemto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm un Komisijai.

3. pants

Pamattiesības

Šis pamatlēmums negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti Līguma 6. pantā.

4. pants

Lēmumu pārsūtīšana un vēršanās pie centrālās iestādes

1.   Lēmumu kopā ar šajā pantā paredzētu apliecību var nosūtīt tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā fiziskai vai juridiskai personai, pret kuru ir izvirzīts lēmums, ir īpašums vai ienākumi, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai, juridiskas personas gadījumā, juridiskā adrese.

2.   Apliecība, kuras veidlapa ir dota pielikumā, ir jāparaksta, un tās satura pareizību apstiprina kompetentā iestāde izdevējā valstī.

3.   Izdevējas valsts kompetentā iestāde nosūta lēmumu vai tā apliecinātu kopiju kopā ar apliecību tieši kompetentajai iestādei izpildes valstī, izmantojot jebkurus līdzekļus, ar ko var iegūt rakstisku apliecinājumu, un apstākļos, kuri ļauj izpildes valstij noteikt tā autentiskumu. Lēmuma oriģinālu vai tā apstiprinātu kopiju un apliecības oriģinālu nosūta izpildes valstij, ja tā to lūdz. Arī visiem oficiāliem sakariem jānotiek tieši starp minētajām kompetentajām iestādēm.

4.   Izdevēja valsts vienlaicīgi nosūta lēmumu tikai vienai izpildes valstij.

5.   Ja kompetentā iestāde izpildes valstī nav zināma kompetentajai iestādei izdevējā valstī, pēdējā veic visu nepieciešamo izziņas darbu, tostarp izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktus (6), lai iegūtu informāciju no izpildes valsts.

6.   Ja izpildes valsts iestādei, kas saņem lēmumu, nav kompetenta to atzīt un veikt tā izpildei vajadzīgos pasākumus, tā ex officio nosūta lēmumu kompetentajai iestādei un attiecīgi informē izdevējas valsts kompetento iestādi.

7.   Apvienotā Karaliste un Īrija var deklarācijā attiecīgi norādīt, ka lēmums kopā ar apliecību jānosūta ar tādas centrālās iestādes vai iestāžu starpniecību, ko tās noteikušas deklarācijā. Šīs dalībvalstis jebkurā laikā ar citu deklarāciju var ierobežot minētās deklarācijas darbības jomu, lai nodrošinātu 3. punkta plašāku piemērošanu. Tās šādi rīkojas tad, kad tajās stājas spēkā Šengenas Īstenošanas konvencijas noteikumi par savstarpēju palīdzību. Visas deklarācijas deponē Padomes Ģenerālsekretariātam un paziņo Komisijai.

5. pants

Piemērošanas joma

1.   Šādi nodarījumi, ja izdevējā valstī tie ir sodāmi un kā tos definē izdevējas valsts tiesību akti, saskaņā ar šā pamatlēmuma noteikumiem un nepārbaudot nodarījuma abpusējo sodāmību, ir pamats lēmumu atzīšanai un izpildei:

dalība kriminālā organizācijā,

terorisms,

cilvēku tirdzniecība,

bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija,

narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga tirdzniecība,

ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,

korupcija,

krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienas finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību nozīmē,

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

naudas, tostarp euro, viltošana,

datornoziegumi,

noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,

palīdzība nelikumīgi ieceļot un uzturēties,

slepkavība, smagi miesas bojājumi,

cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,

personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana,

rasisms un ksenofobija,

organizēta vai bruņota laupīšana,

kultūras preču, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība,

krāpšana,

rekets un izspiešana,

izstrādājumu viltošana un pirātisms,

administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība,

maksāšanas līdzekļu viltošana,

hormonālu vielu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība,

kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība,

zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība,

izvarošana,

dedzināšana,

noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā,

kuģa vai lidaparāta nelikumīga sagrābšana,

sabotāža,

rīcība, kas ir ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, tostarp tādu noteikumu neievērošana, kuri attiecas uz braukšanas un atpūtas laikposmiem un bīstamām precēm,

preču kontrabanda,

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi,

draudi un vardarbība pret cilvēkiem, jo īpaši vardarbība sporta pasākumos,

zaudējumu noziedzīga nodarīšana,

zādzība,

nodarījumi, kurus konstatējusi izdevēja valsts un uz kuriem attiecas īstenošanas pienākumi, kas izriet no instrumentiem, kuri pieņemti saskaņā ar EK līgumu vai ES līguma VI sadaļu.

2.   Apspriedusies ar Eiropas Parlamentu saskaņā ar ES līguma 39. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, Padome jebkurā laikā var pieņemt vienprātīgu lēmumu papildināt 1. punktā doto sarakstu ar citām nodarījumu kategorijām.

Ņemot vērā ziņojumu, kas tai iesniegts saskaņā ar 20. panta 5. punktu, Padome izvērtē to, vai saraksts būtu jāpaplašina vai jāgroza. Padome turpmāk apsvērs šo jautājumu, pamatojoties uz ziņojumu, kas attiecas uz pamatlēmuma praktisko piemērošanu un ko Komisija sagatavo 5 gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā minētās dienas.

3.   Tādu nodarījumu gadījumā, uz ko neattiecas 1. punkts, izpildes valsts lēmuma atzīšanu un izpildi var pakļaut nosacījumam, ka lēmums ir saistīts ar darbību, ko atzītu par nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, neatkarīgi no tā sastāva elementiem vai kvalifikācijas.

6. pants

Lēmumu atzīšana un izpilde

Izpildes valsts kompetentās iestādes atzīst lēmumu, kas nosūtīts saskaņā ar 4. pantu, nepieprasot izpildīt nekādas papildu formalitātes, un tūlīt veic visus tā izpildei vajadzīgos pasākumus, ja vien kompetentā iestāde nenolemj atsaukties uz kādu no 7. pantā paredzētajiem neatzīšanas vai neizpildīšanas iemesliem.

7. pants

Neatzīšanas un neizpildīšanas iemesli

1.   Izpildes valsts kompetentās iestādes var atteikties atzīt vai izpildīt lēmumu, ja apliecība, kas paredzēta 4. pantā, nav uzrādīta, ir nepilnīga vai acīm redzami neatbilst lēmumam.

2.   Izpildes valsts kompetentā iestāde arī var atteikties atzīt un izpildīt lēmumu, ja tā konstatē, ka:

a)

izpildes valstī vai jebkurā citā valstī, kas nav izdevēja valsts vai izpildes valsts, ir bijis pieņemts lēmums pret notiesāto personu attiecībā uz tiem pašiem nodarījumiem, un pēdējā no minētajiem gadījumiem lēmums ir izpildīts;

b)

vienā no 5. panta 3. punktā minētajiem gadījumiem lēmums attiecas uz nodarījumiem, ko neatzītu par pārkāpumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem;

c)

ja lēmuma izpildei ir iestājies noilgums saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem un ja lēmums attiecas uz nodarījumiem, kas ir izpildes valsts jurisdikcijā saskaņā ar tās tiesību aktiem;

d)

lēmums attiecas uz nodarījumiem, kas:

i)

saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesību aktiem atzīti par pilnīgi vai daļēji izdarītiem izpildes dalībvalsts teritorijā vai vietā, ko par tādu uzskata, vai

ii)

veikti ārpus izdevējas valsts teritorijas, un izpildes dalībvalsts tiesību akti neļauj veikt kriminālvajāšanu par tādiem pašiem nodarījumiem, ja tie izdarīti ārpus tās teritorijas,

e)

izpildes valsts tiesību aktos ir paredzēta imunitāte, kas lēmuma izpildi padara par neiespējamu;

f)

lēmums attiecināts uz fizisku personu, kurai saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem vecuma dēļ nevar iestāties kriminālatbildība par nodarījumiem, attiecībā uz kuriem lēmumu pieņēma;

g)

saskaņā ar apliecību, kas paredzēta 4. pantā, attiecīgā persona:

i)

rakstiskās procedūras gadījumā - nebija personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību, kurš ir kompetents atbilstīgi valsts tiesību aktiem, informēta par tiesībām apstrīdēt lēmumu vai par šāda tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas termiņiem, vai

ii)

personīgi nav piedalījusies procesā, ja vien apliecībā nav norādīts,

ka persona saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem par procesu bijusi informēta personīgi vai ar tās pārstāvja starpniecību, kurš ir kompetents atbilstīgi izdevējas valsts tiesību aktiem, vai

ka persona ir norādījusi, ka viņa lēmumu neapstrīd;

h)

finansiāla sankcija ir mazāka par EUR 70 vai līdzvērtīgu summu.

3.   Gadījumos, kas minēti 1. punktā un 2. punkta c) un g) apakšpunktā, pirms izpildes valsts kompetentā iestāde nolemj neatzīt vai neizpildīt kādu lēmumu, tā apspriežas ar izdevējas valsts kompetento iestādi, izmantojot jebkurus piemērotus līdzekļus, un attiecīgā gadījumā lūdz tai nekavējoties sniegt jebkādu vajadzīgu informāciju.

8. pants

Maksājamās summas noteikšana

1.   Ja ir konstatēts, ka lēmums attiecas uz nodarījumiem, kas nav izdarīti izdevējas valsts teritorijā, izpildes valsts var nolemt samazināt piedzenamās sankcijas summu līdz maksimāli pieļaujamai summai, kas paredzēta attiecībā uz tāda paša veida nodarījumiem izpildes valsts tiesību aktos, ja šie nodarījumi ir izpildes valsts jurisdikcijā.

2.   Izpildes valsts kompetentā iestāde vajadzības gadījumā sankcijas summu konvertē izpildes valsts valūtā, piemērojot valūtas maiņas kursu, kas bijis spēkā laikā, kad sankcija uzlikta.

9. pants

Tiesību akti, kas reglamentē izpildi

1.   Neskarot šā panta 3. punktu un 10. pantu, šā lēmuma izpildi reglamentē izpildes valsts tiesību akti tādā pašā veidā, kā tie reglamentē izpildes valsts uzliktas finansiālas sankcijas. Tikai izpildes valsts iestādes ir kompetentas lemt par izpildes procedūrām un noteikt visus pasākumus, kas uz tām attiecas, tostarp izpildes izbeigšanas iemeslus.

2.   Ja notiesātā persona var sniegt pierādījumu par maksājumu, kas pilnībā vai daļēji veikts jebkurā valstī, izpildes valsts kompetentā iestāde apspriežas ar izdevējas valsts kompetento iestādi tā, kā paredzēts 7. panta 3. punktā. Jebkuru sankcijas daļu, kas jebkādā veidā atgūta jebkurā valstī, atskaita pilnā apjomā no summas, kas paredzēta izpildei izpildes valstī.

3.   Finansiālu sankciju, kas uzlikta juridiskai personai, izpilda, pat ja izpildes valsts neatzīst juridisku personu kriminālatbildības principu.

10. pants

Ieslodzījums vai cita alternatīva sankcija, aizstājot neatgūstamu finansiālu sankciju

Ja nav iespējams pilnīgi vai daļēji izpildīt kādu lēmumu, izpildes valsts var piemērot alternatīvas sankcijas, tostarp brīvības atņemšanas sodus, ja tās tiesību akti to atļauj šādos gadījumos un ja izdevēja valsts ir pieļāvusi šādu alternatīvu sankciju piemērošanu 4. pantā minētajā apliecībā. Alternatīvās sankcijas smagumu nosaka saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, bet tas nepārsniedz jebkuru maksimāli pieļaujamo līmeni, kas norādīts izdevējas valsts nosūtītajā apliecībā.

11. pants

Amnestija, apžēlošana, sprieduma pārskatīšana

1.   Amnestiju un apžēlošanu var piešķirt izdevēja valsts, kā arī izpildes valsts.

2.   Neskarot 10. pantu, tikai izdevēja valsts var lemt attiecībā uz lūgumu pārskatīt lēmumu.

12. pants

Izpildes izbeigšana

1.   Izdevējas valsts kompetentā iestāde nekavējoties informē izpildes valsts kompetento iestādi par jebkuru lēmumu vai pasākumu, sakarā ar kuru lēmums vairs nav izpildāms vai to atsauc no izpildes valsts jebkura cita iemesla dēļ.

2.   Izpildes valsts izbeidz lēmuma izpildi, tiklīdz izdevējas valsts kompetentā iestāde tai ir paziņojusi par šādu lēmumu vai pasākumu.

13. pants

Naudas līdzekļu uzkrājums sakarā ar lēmumu izpildi

Naudas līdzekļi, kas iegūti sakarā ar lēmuma izpildi, paliek izpildes valsts īpašumā, ja vien izdevēja valsts un izpildes valsts nav vienojušās citādi, jo īpaši 1. panta b) punkta ii) apakšpunktā minētajos gadījumos.

14. pants

Informācija no izpildes valsts

Izpildes valsts kompetentā iestāde, izmantojot jebkādus līdzekļus, ar ko var iegūt rakstisku apliecinājumu, nekavējoties informē izdevējas valsts kompetento iestādi par:

a)

lēmuma pārsūtīšanu kompetentajai iestādei saskaņā ar 4. panta 6. punktu;

b)

jebkuru lēmumu neatzīt un neizpildīt lēmumu saskaņā ar 7. pantu vai 20. panta 3. punktu, vienlaicīgi sniedzot lēmuma pamatojumu;

c)

lēmuma pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu tādu iemeslu dēļ, kas minēti 8. pantā, 9. panta 1. un 2. punktā un 11. panta 1. punktā;

d)

lēmuma izpildi, tiklīdz tā izpilde ir pabeigta;

e)

alternatīvas sankcijas piemērošanu saskaņā ar 10. pantu.

15. pants

Lēmuma pārsūtīšanas sekas

1.   Ievērojot 2. punktu, izdevēja valsts nevar veikt tā lēmuma izpildi, kas pārsūtīts saskaņā ar 4. pantu.

2.   Tiesības izpildīt lēmumu tiek nodotas atpakaļ izdevējai valstij:

a)

kad izpildes valsts to informē par pilnīgu vai daļēju lēmuma neizpildīšanu vai ta neatzīšanu vai neizpildīšanu 7. pantā paredzētajā gadījumā, izņemot gadījumus, kas paredzēti 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 11. panta 1. punktā un 20. panta 3. punktā, vai

b)

ja izdevēja valsts informē izpildes valsti par to, ka lēmums ir ticis atsaukts no izpildes valsts saskaņā ar 12. pantu.

3.   Ja pēc lēmuma pārsūtīšanas, kas notikusi saskaņā ar 4. pantu, izdevējas valsts iestāde saņem jebkuru naudas summu, ko notiesātā persona labprātīgi iemaksājusi saistībā ar lēmumu, šī iestāde nekavējoties informē izpildes valsts kompetento iestādi. Piemēro 9. panta 2. punktu.

16. pants

Valodas

1.   Apliecība, kuras standarta veidlapa ir dota pielikumā, ir jāiztulko izpildes valsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām. Šā pamatlēmuma pieņemšanas brīdī vai vēlāk ikviena dalībvalsts var noteikt deklarācijā, ko deponē Padomes Ģenerālsekretariātam, ka tā pieņems tulkojumu vienā vai vairākās citās Eiropas Savienības iestāžu oficiālajās valodās.

2.   Lēmuma izpildi var apturēt uz laiku, kas vajadzīgs, lai iegūtu tā tulkojumu, kuru apmaksā izpildes valsts.

17. pants

Izmaksas

Dalībvalstis nepieprasa viena otrai segt izmaksas, kas radušās sakarā ar šā pamatlēmuma piemērošanu.

18. pants

Saistība ar citiem nolīgumiem un pasākumiem

Šis pamatlēmums neliedz piemērot divpusējos vai daudzpusējos nolīgumus vai pasākumus dalībvalstu starpā tiktāl, ciktāl šādi nolīgumi vai pasākumi ļauj pārsniegt šī pamatlēmuma prasības un palīdz papildus vienkāršot vai atvieglot finansiālu sankciju izpildes procedūras.

19. pants

Teritoriālā piemērošana

Šo pamatlēmumu piemēro Gibraltāram.

20. pants

Īstenošana

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2007. gada 22. martam panāktu atbilstību šā pamatlēmuma prasībām.

2.   Katrai dalībvalstij uz laiku līdz 5 gadiem no šā pamatlēmuma spēkā stāšanās dienas ir tiesības attiecināt to tikai uz:

a)

lēmumiem, kas minēti 1. panta a) punkta i) un iv) apakšpunktā; un/vai

b)

attiecībā uz juridiskām personām – lēmumiem, kas saistīti ar rīcību, attiecībā uz kuru Eiropas tiesību aktā paredz piemērot juridisku personu atbildības principu.

Jebkura dalībvalsts, kas vēlas izmantot šo punktu, šajā sakarā iesniedz deklarāciju Padomes ģenerālsekretāram līdz ar šā pamatlēmuma pieņemšanu. Deklarāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Katra dalībvalsts var nepiekrist atzīt vai izpildīt lēmumu, ja 4. pantā minētā apliecība rada aizdomas, ka varētu būt pārkāptas Līguma 6. pantā paredzētās pamattiesības vai tiesību pamatprincipi. Piemēro 7. panta 3. punktā minēto procedūru.

4.   Jebkura dalībvalsts var piemērot savstarpīguma principu attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kas izmanto 2. punktu.

5.   Dalībvalstis nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam un Komisijai to noteikumu tekstu, ar kuriem to tiesību sistēmā transponē saistības, kuras tām uzliek šis pamatlēmums. Pamatojoties uz ziņojumu, kas sagatavots, balstoties uz Komisijas sniegto informāciju, Padome vēlākais līdz 2008. gada 22. martam izvērtē, kā dalībvalstis ir izpildījušas šā pamatlēmuma prasības.

6.   Padomes Ģenerālsekretariāts informē dalībvalstis un Komisiju par deklarācijām, kas sniegtas atbilstīgi 4. panta 7. punktam un 16. pantam.

7.   Neskarot Līguma 35. panta 7. punktu, dalībvalsts, kas atkārtoti ir sastapusies ar grūtībām vai citas dalībvalsts bezdarbību attiecībā uz lēmumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, kas nav atrisinātas ar divpusējām apspriedēm, var informēt Padomi, lai tā novērtētu šā pamatlēmuma īstenošanu dalībvalsts līmenī.

8.   Jebkura dalībvalsts, kas kalendārā gada laikā ir piemērojusi 3. punktu, nākamā kalendārā gada sākumā informē Padomi un Komisiju par gadījumiem, uz kuriem attiecināti iemesli lēmumu neatzīšanai un neizpildīšanai, kas uzskatīti minētajā noteikumā.

9.   Septiņus gadus pēc šā pamatlēmuma stāšanās spēkā Komisija sagatavo ziņojumu, pamatojoties uz saņemto informāciju, kuram pievieno ierosinājumus, ko tā uzskata par lietderīgiem. Padome, ņemot par pamatu ziņojumu, pārskata šo pantu, lai izvērtētu, vai 3. punkts ir jāsaglabā vai jāaizstāj ar konkrētāku noteikumu.

21. pants

Spēkā stāšanās

Šis pamatlēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 24. februārī.

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

N. SCHMIT


(1)  OV C 278, 2.10.2001., 4. lpp.

(2)  OV C 271 E, 7.11.2002., 423. lpp.

(3)  OV C 12, 15.1.2001., 10. lpp.

(4)  OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

(5)  OV C 12, 16.1.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2245/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 10. lpp.).

(6)  Padomes Vienotā rīcība 98/428/TI (1998. gada 29. jūnijs) par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla izveidi (OV L 191, 7.7.1998., 4. lpp.).


PIELIKUMS

APLIECĪBA

kas minēta 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām

a)

*

Izdevēja valsts:

*

Izpildes valsts:

b)

Iestāde, kas izdevusi lēmumu, ar ko uzliek finansiālu sankciju:

 

Oficiālais nosaukums:

 

Adrese:

 

 

Lietas numurs (…)

 

Tālruņa nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

 

Faksa nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

 

E-pasta adrese (ja ir)

 

Valodas, kurās iespējams sazināties ar izdevēju iestādi

 

 

Ziņas par to/-ām personu/-ām, ar kuru/-ām sazināties, lai iegūtu papildu informāciju lēmuma izpildei vai, attiecīgā gadījumā, lai pārsūtītu lēmuma izpildes rezultātā iegūtos naudas līdzekļus uz izdevēju valsti (uzvārds, amata nosaukums/pakāpe, tālruņa nr., faksa nr. un, ja ir, e-pasta adrese)

 

 

c)

Iestāde, kas ir atbildīga par lēmuma, ar ko uzliek finansiālu sankciju, izpildi izdevējā valstī (ja šī iestāde nav b) punktā minētā iestāde):

 

Oficiālais nosaukums:

 

 

Adrese:

 

 

Tālruņa nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

 

Faksa nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

 

E-pasta adrese (ja ir)

 

Valodas, kurās iespējams sazināties ar iestādi, kas atbildīga par izpildi:

 

Ziņas par to/-ām personu/-ām, ar kuru/-ām sazināties, lai iegūtu papildu informāciju lēmuma izpildei vai, attiecīgā gadījumā, lai pārsūtītu lēmuma izpildes rezultātā iegūtos naudas līdzekļus uz izdevēju valsti (uzvārds, amata nosaukums/pakāpe, tālruņa nr., faksa nr. un, ja ir, e-pasta adrese)

 

 

d)

Gadījumos, kad centrālā iestāde ir atbildīga par administratīvo lēmumu, ar ko izdevējā valstī uzliek finansiālu sankciju, nosūtīšanu:

 

Centrālās iestādes nosaukums:

 

 

Kontaktpersona, ja tāda ir (amata nosaukums/pakāpe un uzvārds):

 

 

Adrese:

 

 

Lietas numurs

 

Tālruņa nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

 

Faksa nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

 

E-pasta adrese (ja ir):

e)

Iestāde vai iestādes, ar kurām var sazināties (ja aizpildīts c) un/vai d) punkts):

Iestāde, kas minēta b) punktā

Var sazināties šādos jautājumos:

Iestāde, kas minēta c) punktā

Var sazināties šādos jautājumos:

Iestāde, kas minēta d) punktā

Var sazināties šādos jautājumos:

f)

Informācija par fizisku vai juridisku personu, kurai piemērota finansiāla sankcija:

1.   Ja tā ir fiziska persona

Uzvārds:

Vārds/-i:

Pirmslaulību uzvārds, ja tāds ir:

Pseidonīmi, ja tādi ir:

Dzimums:

Valsts piederība:

Personas kods un sociālā nodrošinājuma numurs (ja zināms):

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Pēdējā zināmā adrese:

Valoda/-s, kuru/-as persona saprot (ja zināma/s):

 

a)

Ja lēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka personai, pret kuru lēmums ir pieņemts, tur ir pastāvīgā dzīvesvieta, sniegt šādu papildu informāciju:

Pastāvīgā dzīvesvieta izpildes valstī:

b)

Ja lēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka personai, pret kuru lēmums ir pieņemts, pieder īpašums izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:

Personas īpašuma apraksts:

Personas īpašuma atrašanās vieta:

c)

Ja lēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka personai, pret kuru lēmums ir pieņemts, ir ienākumi izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:

Personas ienākumu avota/-u apraksts:

Personas ienākumu avota/-u atrašanās vieta:

2.   Ja tā ir juridiska persona:

Nosaukums:

Juridiskās personas forma:

Reģistrācijas numurs (ja zināms) (1):

Juridiskā adrese (ja zināma) (1):

Juridiskas personas adrese:

a)

Ja lēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka juridiskai personai, pret kuru lēmums ir pieņemts, pieder īpašums izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:

Juridiskas personas īpašuma apraksts:

Juridiskas personas īpašuma atrašanās vieta:

 

b)

Ja lēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka juridiskai personai, pret kuru lēmums ir pieņemts, ir ienākumi izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:

Juridiskas personas ienākumu avota/-u apraksts:

Juridiskas personas ienākumu avota/-u atrašanās vieta:

 

g)

Lēmums, ar ko piemēro finansiālu sankciju:

1.

Lēmuma, ar ko piemēro finansiālu sankciju, veids (vajadzīgo atzīmēt ar ķeksīti):

 i)

Izdevējas valsts tiesas lēmums attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem;

 ii)

Izdevējas valsts iestādes, kas nav tiesa, lēmums attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem. Ir apliecināts, ka attiecīgajai personai ir bijusi iespēja iesniegt šo lietu izskatīšanai tiesā, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās;

 iii)

Izdevējas valsts iestādes, kas nav tiesa, lēmums attiecībā uz darbībām, kas ir sodāmas atbilstīgi izdevējas valsts tiesību aktiem, jo ir pārkāptas tiesību normas. Ir apliecināts, ka attiecīgajai personai ir bijusi iespēja iesniegt šo lietu izskatīšanai tiesā, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās.

 iv)

Tiesas, kurai ir īpaša jurisdikcija krimināllietās, lēmums attiecībā uz ii) punktā minēto lēmumu.

Lēmumu pieņēma (datums)

Lēmums kļuva galīgs (datums)

Lēmuma atsauces numurs (ja zināms):

Finansiāla sankcija ir pienākums samaksāt (vajadzīgo/s atzīmēt ar ķeksīti, norādot summu/-as un valūtu):

 i)

ar lēmumu noteikto naudas summu sakarā ar notiesāšanu par nodarījumu;

Summa:

 ii)

kompensāciju cietušajiem, kas piespriesta ar to pašu lēmumu, ja cietušais nav civilprasītājs tiesvedībā un ja tiesa rīkojas tās krimināltiesiskā jurisdikcijā;

Summa:

 iii)

naudas summu, kas sedz tā tiesas vai administratīvā procesa izdevumus, kurā pieņem lēmumu;

Summa:

 iv)

ar to pašu lēmumu noteikto naudas summu sabiedriskam fondam vai cietušo atbalsta organizācijai;

Summa:

Kopējā finansiālas sankcijas summa, norādot valūtu:

 

2.

Faktu kopsavilkums un to apstākļu apraksts, kuros nodarījums/-i tika izdarīts/-i, tostarp ziņas par laiku un vietu:

     

Nodarījuma/-u veids un juridiskā klasifikācija un piemērojamās tiesību normas/kodekss, uz kā pamata pieņemts lēmums:

   

3.

Ja 2. punktā norādīto/-os nodarījumu/-us veido viens vai vairāki no šādiem nodarījumiem, vajadzīgos atzīmēt ar ķeksīti:

dalība kriminālā organizācijā;

terorisms;

cilvēku tirdzniecība;

bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija;

narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga tirdzniecība;

ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība;

korupcija;

krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienas finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību nozīmē;

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

naudas, tostarp euro, viltošana;

datornoziegumi;

noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība;

palīdzība nelikumīgi ieceļot un uzturēties;

slepkavība, smagi miesas bojājumi;

cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība;

personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana;

rasisms un ksenofobija;

organizēta vai bruņota laupīšana;

kultūras preču, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība;

krāpšana;

rekets un izspiešana;

izstrādājumu viltošana un pirātisms;

administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība;

maksāšanas līdzekļu viltošana;

hormonālu vielu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība;

kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība;

zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība;

izvarošana;

dedzināšana;

noziegumi, kuri ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā;

kuģa vai lidaparāta nelikumīga sagrābšana;

sabotāža;

rīcība, kas ir ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, tostarp tādu noteikumu neievērošana, kuri attiecas uz braukšanas un atpūtas laikposmiem un bīstamām precēm;

preču kontrabanda;

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi;

draudi un vardarbība pret cilvēkiem, tostarp vardarbība sporta pasākumos;

zaudējumu noziedzīga nodarīšana;

zādzība;

nodarījumi, kurus konstatējusi izdevēja valsts un uz kuriem attiecas īstenošanas pienākumi, kas izriet no instrumentiem, kuri pieņemti saskaņā ar EK līgumu vai ES līguma VI sadaļu.

Ja atķeksēts šajā lodziņā, norādīt konkrētos tā instrumenta noteikumus, kas pieņemts, balstoties uz EK Līgumu vai ES Līgumu, un kas attiecas uz nodarījumu:

  

4.

Ja 2. punktā norādītie nodarījumi nav uzskaitīti 3. punktā, sniegt šā/šo nodarījuma/-u pilnu aprakstu:

   

h)

Lēmuma, ar ko uzliek finansiālu sankciju, statuss

1.

Apstiprināt, ka (atzīmēt ar ķeksīti lodziņos):

 a)

lēmums ir galīgais lēmums;

 b)

saskaņā ar apliecības izdevējas iestādes rīcībā esošo informāciju, lēmums pret to pašu personu attiecībā uz tiem pašiem nodarījumiem nav pieņemts izpildes valstī un ka šāds lēmums, kas ir pieņemts jebkurā citā valstī, kas nav izdevēja valsts vai izpildes valsts, nav izpildīts.

2.

Norādīt, ja lieta izskatīta rakstiskā procedūrā:

 a)

Nē, tā nav.

 b)

Jā, tā ir. Ir apliecināts, ka attiecīgā persona saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem tika informēta personīgi vai ar pārstāvja, kas ir kompetents atbilstīgi valsts tiesību aktiem, starpniecību par viņa/viņas tiesībām apstrīdēt lēmumu un par šāda tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas termiņiem.

3.

Norādīt, vai attiecīgā persona personīgi ir piedalījusies tiesas procesos:

 a)

Jā, viņš vai viņa piedalījās.

 b)

Nē, viņš vai viņa nepiedalījās. Ir apliecināts, ka:

persona tika informēta personīgi vai caur tās pārstāvi, kas ir kompetents atbilstīgi tiesību aktiem, par tiesu procesiem saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem,

vai

ka persona ir norādījusi, ka tā neapstrīd lietu

4.

Sankcijas daļēja apmaksa

Ja kāda sankcijas daļa jau ir samaksāta izdevējai valstij vai – saskaņā ar apliecības izdevējas iestādes rīcībā esošo informāciju - jebkurai citai valstij, norādīt samaksāto summu:

 

i)

Alternatīvas sankcijas, tostarp brīvības atņemšana

1.

Norādīt, vai izdevēja valsts atļauj izpildes valstij piemērot alternatīvas sankcijas gadījumā, ja pilnībā vai daļēji nav iespējams izpildīt lēmumu, ar ko uzliek sankciju:

2.

Ja jā, norādīt, kādas sankcijas var piemērot (sankciju veidu, sankciju maksimālo līmeni):

Brīvības atņemšana. Maksimālais laikposms:

Sabiedrisks darbs (vai kas līdzvērtīgs). Maksimālais laikposms

Citas sankcijas. Apraksts:

 

j)

Citi lietai nozīmīgi apstākļi (informāciju var sniegt pēc izvēles):

  

k)

Lēmuma, ar kuru uzliek finansiālu sankciju, teksts ir pievienots apliecībai.

Tās iestādes paraksts, kas izdod apliecību, un/vai tās pārstāvja paraksts, ar kuru apliecina apliecības satura pareizību:

 

Vārds, uzvārds:

Ieņemamais amats (amata nosaukums/pakāpe):

Datums:

Oficiāls zīmogs (ja ir)


(1)  Ja lēmums ir nosūtīts izpildes valstij tādēļ, ka tās juridiskas personas juridiskā adrese, pret kuru lēmums ir pieņemts, ir šajā valstī, tad ailes “Reģistrācijas numurs” un “Reģistrācijas vieta” ir jāaizpilda.