ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 75

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 22. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 457/2005 (2005. gada 21. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 458/2005 (2005. gada 21. marts) par pastāvīga konkursa atvēršanu Čehijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 459/2005 (2005. gada 21. marts) par pastāvīga konkursa atvēršanu Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 460/2005 (2005. gada 21. marts) par pastāvīga konkursa atvēršanu Ungārijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 461/2005 (2005. gada 21. marts) par pastāvīga konkursa atvēršanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 462/2005 (2005. gada 21. marts) par pastāvīga konkursa atvēršanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksportam

27

 

*

Komisijas Direktīva 2005/26/EK (2005. gada 21. marts), ar ko izveido to pārtikas sastāvdaļu vai vielu pagaidu sarakstu, kuras svītro no Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikuma ( 1 )

33

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 3. marts) attiecībā uz Nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par pieeju tirgum

35

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par pieeju tirgum

37

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 18. marts) saistībā ar speciālu Kopienas finanšu palīdzību attiecībā uz uzraudzības programmu kampilobaktērijām broileros, ko Zviedrija iesniegusi 2005. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 759)

40

 

*

Komisijas Lēmums (2004. gada 20. oktobris) par valsts atbalstu Nr. C 40/02 (ex N 513/01) Hellenic Shipyards ΑΕ (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 3919)  ( 1 )

44

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 3. marts) par izmeklēšanas uzsākšanu, kas paredzēta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 3. punktā par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 577)  ( 1 )

53

 

*

Kopienas–Šveices iekšzemes transporta komitejas Lēmums Nr. 1/2004 (2004. gada 22. jūnijs) attiecībā uz Šveicē piemērojamo nodevu sistēmu par transporta līdzekļiem no 2005. gada 1. janvāra līdz Lotšbergas bāzes tuneļa atvēršanai, bet ne vēlāk kā līdz 2008. gada 1. janvārim

58

 

*

Kopienas–Šveices iekšzemes transporta komitejas Lēmums Nr. 2/2004 (2004. gada 22. jūnijs), ar ko groza Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas vienošanās par preču un pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu un autoceļiem 1. pielikumu

60

 

*

Lēmums Nr. 31/2005, ko pieņem Apvienotā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu Nolīgumu par savstarpējo atzīšanu (2005. gada 14. februāris) saistībā ar Atbilstības novērtēšanas iestādes pievienošanu sarakstam, kas iekļauts nozaru pielikumā par telekomunikāciju iekārtām

65

 

*

Komisijas ieteikums (2005. gada 11. marts) par Eiropas pētnieku hartu un par Uzvedības kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā ( 1 )

67

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 457/2005

(2005. gada 21. marts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 22. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 21. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 21. martā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

96,4

204

87,3

212

124,2

624

175,4

628

124,5

999

121,6

0707 00 05

052

165,9

204

65,0

999

115,5

0709 10 00

220

144,2

999

144,2

0709 90 70

052

114,4

204

45,4

999

79,9

0805 10 20

052

53,6

204

53,8

212

57,0

220

49,8

400

56,1

421

35,9

624

59,5

999

52,2

0805 50 10

052

64,9

220

21,8

400

74,3

624

57,4

999

54,6

0808 10 80

388

61,6

400

100,5

404

76,2

508

66,2

512

80,5

524

55,3

528

70,6

720

68,2

999

72,4

0808 20 50

052

157,0

388

60,8

512

60,3

528

60,1

720

45,2

999

76,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 458/2005

(2005. gada 21. marts)

par pastāvīga konkursa atvēršanu Čehijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) ir izstrādātas procedūras un noteikumi attiecībā uz intervences aģentūru rīcībā esošās labības realizāciju.

(2)

Pašreizējā tirgus situācijā vēlams atvērt pastāvīgu konkursu Čehijas intervences aģentūras rīcībā esošu 300 000 tonnu parasto kviešu eksportam.

(3)

Jāizstrādā īpaši nosacījumi, lai nodrošinātu darbības likumību un tās kontroli. Tāpēc ir jāparedz garantijas sistēma, kas nodrošina vēlamo mērķu ievērošanu, vienlaicīgi izvairoties no pārmērīgiem izdevumiem operatoriem. Tādēļ jāatkāpjas no dažiem noteikumiem, jo īpaši, kas ir minēti Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

(4)

Ja parasto kviešu saņemšana no intervences aģentūras kavējas par vairāk nekā piecām dienām vai kādas garantijas izmaksa tiek atlikta sakarā ar intervences aģentūras kļūmi, kompensāciju sedz attiecīgā dalībvalsts.

(5)

Lai novērstu atpakaļ ievešanu, kompensācijas jāpiešķir tikai par izvešanu uz dažām trešām valstīm.

(6)

Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 2.a punkts paredz iespēju kompensēt izraudzītajam pretendentam minimālos transporta izdevumus no uzglabāšanas vietas līdz iekraušanas vietai; ņemot vērā Čehijas ģeogrāfisko vietu, šis noteikums būtu jāpiemēro.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievērojot šīs regulas noteikumus, Čehijas intervences aģentūra saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2131/93 noteikumiem izsludina pastāvīgu konkursu attiecībā uz tās rīcībā esošo parasto kviešu eksportu.

2. pants

1.   Uzaicinājuma uz konkursu maksimālais apjoms ir 300 000 tonnu parasto kviešu eksportam uz visām trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (3), Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu, Rumāniju un Šveici.

2.   Reģioni, kuros uzglabā 300 000 tonnu parasto kviešu, ir minēti I pielikumā.

3. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 16. panta trešās daļas, cena par eksportu ir piedāvājumā minētā cena, neskaitot ikmēneša pieaugumus.

2.   Eksportam saskaņā ar šo regulu nepiemēro nekādu kompensāciju, eksporta nodokli vai ikmēneša uzcenojumu.

3.   Nepiemēro Regulas (EEK) Nr. 2131/93 8. panta 2. punktu.

4.   Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 2.a punktu, izraudzītajam pretendentam kompensē minimālos transporta izdevumus no uzglabāšanas vietas līdz iekraušanas vietai.

4. pants

1.   Izvešanas apliecības ir derīgas no to izsniegšanas datuma Regulas (EEK) Nr. 2131/93 9. panta nozīmē līdz ceturtā mēneša pēdējai dienai.

2.   Šajā konkursā iesniegtos piedāvājumus nevar iesniegt kopā ar izvešanas atļauju pieteikumiem atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 49. pantam.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 1. punkta, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajam daļējam uzaicinājumam uz konkursu beidzas 2005. gada 31. martā plkst. 9.00 (Briseles laiks).

2.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajiem daļējiem uzaicinājumiem uz konkursu beidzas katru ceturtdienu plkst. 9.00 (Briseles laiks), izņemot 2005. gada 5. maiju.

3.   Iesniegšanas termiņš pēdējam daļējam uzaicinājumam uz konkursu beidzas 2005. gada 23. jūnijā plkst. 9.00 (Briseles laiks).

4.   Piedāvājumi jāiesniedz Čehijas intervences aģentūrai:

Statní zemdlský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tālrunis: (420-2) 22 87 16 67/403

Fakss: (420-2) 22 29 68 06 404

6. pants

1.   Intervences aģentūra, uzglabātājs un izraudzītais pretendents, ja viņš to vēlas, pēc kopīgas vienošanās vai nu pirms izvešanas no uzglabāšanas vietas, vai izvešanas laikā (pēc izraudzītā pretendenta izvēles) paņem vismaz pa vienam paraugam no katrām 500 tonnām un analizē tos. Intervences aģentūru var pārstāvēt kāds pārstāvis, ja tas vienlaikus nav arī uzglabātājs.

Apstrīdēšanas gadījumā analīzes rezultātus paziņo Komisijai.

Apstrīdēto paraugu paņemšanu un to papildu analīzi veic septiņu darba dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma datuma vai trīs darba dienu laikā, ja paraugi noņemti izvešanas laikā no uzglabāšanas vietas. Ja veikto paraugu analīžu galarezultāti rāda, ka kvalitāte ir:

a)

augstāka par konkursa paziņojumā norādīto, izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija;

b)

augstāka par intervences obligātajām prasībām, bet zemāka par konkursa paziņojumā aprakstīto kvalitāti, tomēr nepārsniedzot šādas robežas:

1 kilograms uz hektolitru īpašā svara, kas tomēr nedrīkst būt mazāks par 75 kilogramiem uz hektolitru,

viens procentu punkts mitruma līmeņa,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti attiecīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 (5) pielikuma B.2. un B.4. punktā, un

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 824/2000 pielikuma B.5. punktā, vienlaikus nemainot kaitīgo graudu un melno graudu pieļaujamos procentus,

izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija;

c)

augstāka par intervences obligātajām prasībām, bet zemāka par konkursa paziņojumā aprakstīto kvalitāti, un atšķirība pārsniedz b) punktā minēto robežu, izraudzītais pretendents var:

vai nu pieņemt esošo preču partiju,

vai atteikties pārņemt attiecīgo partiju. Viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem attiecībā uz attiecīgo partiju, tostarp saņem atpakaļ garantiju, tikai tad, kad ir nekavējoties informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu; taču, ja viņš prasa intervences aģentūrai piegādāt citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu intervences parasto kviešu partiju bez papildu izdevumiem, garantiju atpakaļ neizmaksā. Šai apmaiņai jānotiek maksimāli trīs dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to nekavējoties informē Komisiju saskaņā ar II pielikumu;

d)

zemāka par intervences minimālajām prasībām, izraudzītais pretendents nevar saņemt attiecīgo partiju. Viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem attiecībā uz attiecīgo preču partiju, tai skaitā saņem atpakaļ garantiju, tikai tad, kad ir nekavējoties informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu; taču viņš var prasīt intervences aģentūrai viņam piegādāt citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu intervences parasto kviešu partiju bez papildu izdevumiem. Šajā gadījumā viņš garantiju atpakaļ nesaņem. Šai apmaiņai jānotiek maksimāli trīs dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to nekavējoties informē Komisiju saskaņā ar II pielikumu.

2.   Ja parastos kviešus no uzglabāšanas vietas izved pirms analīžu rezultātu saņemšanas, visu risku no kravas saņemšanas brīža uzņemas izraudzītais pretendents, neskarot prasības, kādas izraudzītajam pretendentam varētu būt attiecībā pret uzglabātāju.

3.   Ja pēc vairākām apmaiņām ilgākais mēneša laikā pēc izraudzītā pretendenta iesniegtā pieprasījuma izraudzītais pretendents nav saņēmis apmaiņas kravu, kas atbilst paredzētajai kvalitātei, viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem, tostarp saņem atpakaļ garantiju, pēc tam, kad nekavējoties ir informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu.

4.   Izdevumus, kas saistīti ar preču paraugu ņemšanu un 1. punktā minētajām analīzēm, izņemot izdevumus par analīzēm, kuru galarezultāts norāda uz kvalitāti, kas ir zemāka par minimālo pieprasīto intervences kvalitāti, sedz ELVGF, ja ir veikta ne vairāk kā viena analīze uz 500 tonnām, izņemot izdevumus par pārvadāšanu. Izraudzītais pretendents sedz izdevumus par pārvadāšanu un iespējamās papildu analīzes, ko pieprasa izraudzītais pretendents.

7. pants

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3002/92 (6) 12. panta, dokumentos par parasto kviešu pārdošanu saskaņā ar šo regulu, konkrēti izvešanas atļaujā, orderī par izvešanu no glabāšanas vietas, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3002/92 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, eksporta deklarācijā un, vajadzības gadījumā, T5 veidlapā jābūt šādai atzīmei:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 458/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 458/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 458/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 458/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 458/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 458/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 458/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 458/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 458/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 458/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 458/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 458/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 458/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 458/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 458/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 458/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 458/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 458/2005.

8. pants

1.   Garantija, kas iesniegta, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punktu, jāizmaksā atpakaļ, kad izvēlētajiem pretendentiem izsniedz izvešanas apliecības.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. panta, eksporta pienākumu izpildi nodrošina garantija, kuras summa ir vienāda ar starpību starp intervences cenu konkursa dienā un konkursa cenu un nav zemāka par 25 euro par tonnu. Pusi no šīs summas iesniedz, saņemot izvešanas atļauju, un atlikumu – pirms labības saņemšanas no uzglabāšanas vietas.

9. pants

Par saņemtajiem piedāvājumiem Čehijas intervences aģentūra ziņo Komisijai vēlākais divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. To veic saskaņā ar III pielikumā norādīto veidlapu un pa IV pielikumā minēto telefaksa numuru.

10. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 21. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2045/2004 (OV L 354, 30.11.2004., 17. lpp.).

(3)  Tostarp Kosovā, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(5)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.

(6)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp.


I PIELIKUMS

(tonnas)

Uzglabāšanas vieta

Daudzumi

Stredocesky, Jihocesky, Plzensky, Karlovarsky, Ustecky, Libcrecky, Kralovehradecky, Pardubicky, Vysocina, Jihomoravsky, Olomoucky, Zlinsky, Moravskoslezsky

300 000


II PIELIKUMS

Paziņojums par partiju nepieņemšanu Čehijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksporta pastāvīgajā konkursā

(Regulas (EK) Nr. 458/2005 6. panta 1. punkts)

Izraudzītā pretendenta uzvārds:

Konkursa datums:

Datums, kurā izraudzītais pretendents atteicies no partijas:

Partijas numurs

Daudzums tonnās

Silosa adrese

Pārņemšanas atteikuma pamatojums

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

sadīgušu graudu %

 

 

 

% dažādu piemaisījumu (Schwarzbesatz)

 

 

 

% tādu elementu, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība

 

 

 

cits


III PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss par Čehijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportu

(Regula (EK) Nr. 458/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Piedāvājumu iesniedzēju numuri

Partijas numurs

Daudzums tonnās

Piedāvājuma cena

(euro par tonnu) (1)

Palielinājumi

(+)

Samazinājumi

(–)

(euro par tonnu)

(reģistrēšanai)

Komerciālie izdevumi

(euro par tonnu)

Galamērķis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

utt.

 

 

 

 

 

 


(1)  Šajā cenā iekļauti palielinājumi un samazinājumi attiecībā uz to partiju, uz ko attiecas piedāvājums.


IV PIELIKUMS

Izmantot vienīgi šādu numuru Briselē DG AGRI (D.2):

telefakss: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 459/2005

(2005. gada 21. marts)

par pastāvīga konkursa atvēršanu Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) ir izstrādātas procedūras un noteikumi attiecībā uz intervences aģentūru rīcībā esošās labības realizāciju.

(2)

Pašreizējā tirgus situācijā vēlams atvērt pastāvīgu konkursu Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošu 80 663 tonnu parasto kviešu eksportam.

(3)

Jāizstrādā īpaši nosacījumi, lai nodrošinātu darbības likumību un tās kontroli. Tāpēc ir jāparedz garantijas sistēma, kas nodrošina vēlamo mērķu ievērošanu, vienlaicīgi izvairoties no pārmērīgiem izdevumiem operatoriem. Tādēļ jāatkāpjas no dažiem noteikumiem, jo īpaši, kas ir minēti Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

(4)

Ja parasto kviešu saņemšana no intervences aģentūras kavējas par vairāk nekā piecām dienām vai kādas garantijas izmaksa tiek atlikta sakarā ar intervences aģentūras kļūmi, kompensāciju sedz attiecīgā dalībvalsts.

(5)

Lai novērstu atpakaļ ievešanu, kompensācijas jāpiešķir tikai par izvešanu uz dažām trešām valstīm.

(6)

Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 2.a punkts paredz iespēju kompensēt izraudzītajam pretendentam minimālos transporta izdevumus no uzglabāšanas vietas līdz iekraušanas vietai; ņemot vērā Austrijas ģeogrāfisko vietu, šis noteikums būtu jāpiemēro.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievērojot šīs regulas noteikumus, Austrijas intervences aģentūra saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2131/93 noteikumiem izsludina pastāvīgu konkursu attiecībā uz tās rīcībā esošo parasto kviešu eksportu.

2. pants

1.   Uzaicinājuma uz konkursu maksimālais apjoms ir 80 663 tonnas parasto kviešu eksportam uz visām trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (3), Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu, Rumāniju un Šveici.

2.   Reģioni, kuros uzglabā 80 663 tonnas parasto kviešu, ir minēti I pielikumā.

3. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 16. panta trešās daļas, cena par eksportu ir piedāvājumā minētā cena, neskaitot ikmēneša pieaugumus.

2.   Eksportam saskaņā ar šo regulu nepiemēro nekādu kompensāciju, eksporta nodokli vai ikmēneša uzcenojumu.

3.   Nepiemēro Regulas (EEK) Nr. 2131/93 8. panta 2. punktu.

4.   Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 2.a punktu, izraudzītajam pretendentam kompensē minimālos transporta izdevumus no uzglabāšanas vietas līdz iekraušanas vietai.

4. pants

1.   Izvešanas apliecības ir derīgas no to izsniegšanas datuma Regulas (EEK) Nr. 2131/93 9. panta nozīmē līdz ceturtā mēneša pēdējai dienai.

2.   Šajā konkursā iesniegtos piedāvājumus nevar iesniegt kopā ar izvešanas atļauju pieteikumiem atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 49. pantam.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 1. punkta, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajam daļējam uzaicinājumam uz konkursu beidzas 2005. gada 31. martā plkst. 9.00 (Briseles laiks).

2.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajiem daļējiem uzaicinājumiem uz konkursu beidzas katru ceturtdienu plkst. 9.00 (Briseles laiks), izņemot 2005. gada 5. maiju.

3.   Iesniegšanas termiņš pēdējam daļējam uzaicinājumam uz konkursu beidzas 2005. gada 23. jūnijā plkst. 9.00 (Briseles laiks).

4.   Piedāvājumi jāiesniedz Austrijas intervences aģentūrai:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Fakss: (43-1) 331 51 46 24, (43-1) 331 51 44 69

6. pants

1.   Intervences aģentūra, uzglabātājs un izraudzītais pretendents, ja viņš to vēlas, pēc kopīgas vienošanās vai nu pirms izvešanas no uzglabāšanas vietas, vai izvešanas laikā (pēc izraudzītā pretendenta izvēles) paņem vismaz pa vienam paraugam no katrām 500 tonnām un analizē tos. Intervences aģentūru var pārstāvēt kāds pārstāvis, ja tas vienlaikus nav arī uzglabātājs.

Apstrīdēšanas gadījumā analīzes rezultātus paziņo Komisijai.

Apstrīdēto paraugu paņemšanu un to papildu analīzi veic septiņu darba dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma datuma vai trīs darba dienu laikā, ja paraugi noņemti izvešanas laikā no uzglabāšanas vietas. Ja veikto paraugu analīžu galarezultāti rāda, ka kvalitāte ir:

a)

augstāka par konkursa paziņojumā norādīto, izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija;

b)

augstāka par intervences obligātajām prasībām, bet zemāka par konkursa paziņojumā aprakstīto kvalitāti, tomēr nepārsniedzot šādas robežas:

1 kilograms uz hektolitru īpašā svara, kas tomēr nedrīkst būt mazāks par 75 kilogramiem uz hektolitru,

viens procentu punkts mitruma līmeņa,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti attiecīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 (5) pielikuma B.2. un B.4. punktā, un

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 824/2000 pielikuma B.5. punktā, vienlaikus nemainot kaitīgo graudu un melno graudu pieļaujamos procentus,

izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija;

c)

augstāka par intervences obligātajām prasībām, bet zemāka par konkursa paziņojumā aprakstīto kvalitāti, un atšķirība pārsniedz b) punktā minēto robežu, izraudzītais pretendents var:

vai nu pieņemt esošo preču partiju,

vai atteikties pārņemt attiecīgo partiju. Viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem attiecībā uz attiecīgo partiju, tostarp saņem atpakaļ garantiju, tikai tad, kad ir nekavējoties informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu; taču, ja viņš prasa intervences aģentūrai piegādāt citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu intervences parasto kviešu partiju bez papildu izdevumiem, garantiju atpakaļ neizmaksā. Šai apmaiņai jānotiek maksimāli trīs dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to nekavējoties informē Komisiju saskaņā ar II pielikumu;

d)

zemāka par intervences minimālajām prasībām, izraudzītais pretendents nevar saņemt attiecīgo partiju. Viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem attiecībā uz attiecīgo preču partiju, tai skaitā saņem atpakaļ garantiju, tikai tad, kad ir nekavējoties informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu; taču viņš var prasīt intervences aģentūrai viņam piegādāt citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu intervences parasto kviešu partiju bez papildu izdevumiem. Šajā gadījumā viņš garantiju atpakaļ nesaņem. Šai apmaiņai jānotiek maksimāli trīs dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to nekavējoties informē Komisiju saskaņā ar II pielikumu.

2.   Ja parastos kviešus no uzglabāšanas vietas izved pirms analīžu rezultātu saņemšanas, visu risku no kravas saņemšanas brīža uzņemas izraudzītais pretendents, neskarot prasības, kādas izraudzītajam pretendentam varētu būt attiecībā pret uzglabātāju.

3.   Ja pēc vairākām apmaiņām ilgākais mēneša laikā pēc izraudzītā pretendenta iesniegtā pieprasījuma izraudzītais pretendents nav saņēmis apmaiņas kravu, kas atbilst paredzētajai kvalitātei, viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem, tostarp saņem atpakaļ garantiju, pēc tam, kad nekavējoties ir informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu.

4.   Izdevumus, kas saistīti ar preču paraugu ņemšanu un 1. punktā minētajām analīzēm, izņemot izdevumus par analīzēm, kuru galarezultāts norāda uz kvalitāti, kas ir zemāka par minimālo pieprasīto intervences kvalitāti, sedz ELVGF, ja ir veikta ne vairāk kā viena analīze uz 500 tonnām, izņemot izdevumus par pārvadāšanu. Izraudzītais pretendents sedz izdevumus par pārvadāšanu un iespējamās papildu analīzes, ko pieprasa izraudzītais pretendents.

7. pants

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3002/92 (6) 12. panta, dokumentos par parasto kviešu pārdošanu saskaņā ar šo regulu, konkrēti izvešanas atļaujā, orderī par izvešanu no glabāšanas vietas, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3002/92 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, eksporta deklarācijā un, vajadzības gadījumā, T5 veidlapā jābūt šādai atzīmei:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 459/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 459/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 459/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 459/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 459/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 459/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 459/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 459/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 459/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 459/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 459/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 459/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 459/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 459/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 459/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 459/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 459/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 459/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 459/2005.

8. pants

1.   Garantija, kas iesniegta, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punktu, jāizmaksā atpakaļ, kad izvēlētajiem pretendentiem izsniedz izvešanas apliecības.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. panta, eksporta pienākumu izpildi nodrošina garantija, kuras summa ir vienāda ar starpību starp intervences cenu konkursa dienā un konkursa cenu un nav zemāka par 25 euro par tonnu. Pusi no šīs summas iesniedz, saņemot izvešanas atļauju, un atlikumu – pirms labības saņemšanas no uzglabāšanas vietas.

9. pants

Par saņemtajiem piedāvājumiem Austrijas intervences aģentūra ziņo Komisijai vēlākais divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. To veic saskaņā ar III pielikumā norādīto veidlapu un pa IV pielikumā minēto telefaksa numuru.

10. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 21. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2045/2004 (OV L 354, 30.11.2004., 17. lpp.).

(3)  Tostarp Kosovā, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(5)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.

(6)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp.


I PIELIKUMS

(tonnas)

Uzglabāšanas vieta

Daudzumi

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

80 663


II PIELIKUMS

Paziņojums par partiju nepieņemšanu Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksporta pastāvīgajā konkursā

(Regulas (EK) Nr. 459/2005 6. panta 1. punkts)

Izraudzītā pretendenta uzvārds:

Konkursa datums:

Datums, kurā izraudzītais pretendents atteicies no partijas:

Partijas numurs

Daudzums tonnās

Silosa adrese

Pārņemšanas atteikuma pamatojums

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

sadīgušu graudu %

 

 

 

% dažādu piemaisījumu (Schwarzbesatz)

 

 

 

% tādu elementu, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība

 

 

 

cits


III PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss par Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportu

(Regula (EK) Nr. 459/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Piedāvājumu iesniedzēju numuri

Partijas numurs

Daudzums tonnās

Piedāvājuma cena

(euro par tonnu) (1)

Palielinājumi

(+)

Samazinājumi

(–)

(euro par tonnu)

(reģistrēšanai)

Komerciālie izdevumi

(euro par tonnu)

Galamērķis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

utt.

 

 

 

 

 

 


(1)  Šajā cenā iekļauti palielinājumi un samazinājumi attiecībā uz to partiju, uz ko attiecas piedāvājums.


IV PIELIKUMS

Izmantot vienīgi šādu numuru Briselē DG AGRI (D.2):

telefakss: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 460/2005

(2005. gada 21. marts)

par pastāvīga konkursa atvēršanu Ungārijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) ir izstrādātas procedūras un noteikumi attiecībā uz intervences aģentūru rīcībā esošās labības realizāciju.

(2)

Pašreizējā tirgus situācijā vēlams atvērt pastāvīgu konkursu Ungārijas intervences aģentūras rīcībā esošu 320 000 tonnu parasto kviešu eksportam.

(3)

Jāizstrādā īpaši nosacījumi, lai nodrošinātu darbības likumību un tās kontroli. Tāpēc ir jāparedz garantijas sistēma, kas nodrošina vēlamo mērķu ievērošanu, vienlaicīgi izvairoties no pārmērīgiem izdevumiem operatoriem. Tādēļ jāatkāpjas no dažiem noteikumiem, jo īpaši, kas ir minēti Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

(4)

Ja parasto kviešu saņemšana no intervences aģentūras kavējas par vairāk nekā piecām dienām vai kādas garantijas izmaksa tiek atlikta sakarā ar intervences aģentūras kļūmi, kompensāciju sedz attiecīgā dalībvalsts.

(5)

Lai novērstu atpakaļ ievešanu, kompensācijas jāpiešķir tikai par izvešanu uz dažām trešām valstīm.

(6)

Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 2.a punkts paredz iespēju kompensēt izraudzītajam pretendentam minimālos transporta izdevumus no uzglabāšanas vietas līdz iekraušanas vietai; ņemot vērā Ungārijas ģeogrāfisko vietu, šis noteikums būtu jāpiemēro.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievērojot šīs regulas noteikumus, Ungārijas intervences aģentūra saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2131/93 noteikumiem izsludina pastāvīgu konkursu attiecībā uz tās rīcībā esošo parasto kviešu eksportu.

2. pants

1.   Uzaicinājuma uz konkursu maksimālais apjoms ir 320 000 tonnu parasto kviešu eksportam uz visām trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (3), Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu, Rumāniju un Šveici.

2.   Reģioni, kuros uzglabā 320 000 tonnu parasto kviešu, ir minēti I pielikumā.

3. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 16. panta trešās daļas, cena par eksportu ir piedāvājumā minētā cena, neskaitot ikmēneša pieaugumus.

2.   Eksportam saskaņā ar šo regulu nepiemēro nekādu kompensāciju, eksporta nodokli vai ikmēneša uzcenojumu.

3.   Nepiemēro Regulas (EEK) Nr. 2131/93 8. panta 2. punktu.

4.   Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 2.a punktu, izraudzītajam pretendentam kompensē minimālos transporta izdevumus no uzglabāšanas vietas līdz iekraušanas vietai.

4. pants

1.   Izvešanas apliecības ir derīgas no to izsniegšanas datuma Regulas (EEK) Nr. 2131/93 9. panta nozīmē līdz ceturtā mēneša pēdējai dienai.

2.   Šajā konkursā iesniegtos piedāvājumus nevar iesniegt kopā ar izvešanas atļauju pieteikumiem atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 49. pantam.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 1. punkta, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajam daļējam uzaicinājumam uz konkursu beidzas 2005. gada 31. martā plkst. 9.00 (Briseles laiks).

2.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajiem daļējiem uzaicinājumiem uz konkursu beidzas katru ceturtdienu plkst. 9.00 (Briseles laiks), izņemot 2005. gada 5. maiju.

3.   Iesniegšanas termiņš pēdējam daļējam uzaicinājumam uz konkursu beidzas 2005. gada 23. jūnijā plkst. 9.00 (Briseles laiks).

4.   Piedāvājumi jāiesniedz Ungārijas intervences aģentūrai:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf. 867

Tālrunis: (36-1) 219 62 60

Fakss: (36-1) 219 62 59.

6. pants

1.   Intervences aģentūra, uzglabātājs un izraudzītais pretendents, ja viņš to vēlas, pēc kopīgas vienošanās vai nu pirms izvešanas no uzglabāšanas vietas, vai izvešanas laikā (pēc izraudzītā pretendenta izvēles) paņem vismaz pa vienam paraugam no katrām 500 tonnām un analizē tos. Intervences aģentūru var pārstāvēt kāds pārstāvis, ja tas vienlaikus nav arī uzglabātājs.

Apstrīdēšanas gadījumā analīzes rezultātus paziņo Komisijai.

Apstrīdēto paraugu paņemšanu un to papildu analīzi veic septiņu darba dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma datuma vai trīs darba dienu laikā, ja paraugi noņemti izvešanas laikā no uzglabāšanas vietas. Ja veikto paraugu analīžu galarezultāti rāda, ka kvalitāte ir:

a)

augstāka par konkursa paziņojumā norādīto, izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija;

b)

augstāka par intervences obligātajām prasībām, bet zemāka par konkursa paziņojumā aprakstīto kvalitāti, tomēr nepārsniedzot šādas robežas:

1 kilograms uz hektolitru īpašā svara, kas tomēr nedrīkst būt mazāks par 75 kilogramiem uz hektolitru,

viens procentu punkts mitruma līmeņa,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti attiecīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 (5) pielikuma B.2. un B.4. punktā, un

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 824/2000 pielikuma B.5. punktā, vienlaikus nemainot kaitīgo graudu un melno graudu pieļaujamos procentus,

izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija;

c)

augstāka par intervences obligātajām prasībām, bet zemāka par konkursa paziņojumā aprakstīto kvalitāti, un atšķirība pārsniedz b) punktā minēto robežu, izraudzītais pretendents var:

vai nu pieņemt esošo preču partiju,

vai atteikties pārņemt attiecīgo partiju. Viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem attiecībā uz attiecīgo partiju, tostarp saņem atpakaļ garantiju, tikai tad, kad ir nekavējoties informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu; taču, ja viņš prasa intervences aģentūrai piegādāt citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu intervences parasto kviešu partiju bez papildu izdevumiem, garantiju atpakaļ neizmaksā. Šai apmaiņai jānotiek maksimāli trīs dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to nekavējoties informē Komisiju saskaņā ar II pielikumu;

d)

zemāka par intervences minimālajām prasībām, izraudzītais pretendents nevar saņemt attiecīgo partiju. Viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem attiecībā uz attiecīgo preču partiju, tai skaitā saņem atpakaļ garantiju, tikai tad, kad ir nekavējoties informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu; taču viņš var prasīt intervences aģentūrai viņam piegādāt citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu intervences parasto kviešu partiju bez papildu izdevumiem. Šajā gadījumā viņš garantiju atpakaļ nesaņem. Šai apmaiņai jānotiek maksimāli trīs dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to nekavējoties informē Komisiju saskaņā ar II pielikumu.

2.   Ja parastos kviešus no uzglabāšanas vietas izved pirms analīžu rezultātu saņemšanas, visu risku no kravas saņemšanas brīža uzņemas izraudzītais pretendents, neskarot prasības, kādas izraudzītajam pretendentam varētu būt attiecībā pret uzglabātāju.

3.   Ja pēc vairākām apmaiņām ilgākais mēneša laikā pēc izraudzītā pretendenta iesniegtā pieprasījuma izraudzītais pretendents nav saņēmis apmaiņas kravu, kas atbilst paredzētajai kvalitātei, viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem, tostarp saņem atpakaļ garantiju, pēc tam, kad nekavējoties ir informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu.

4.   Izdevumus, kas saistīti ar preču paraugu ņemšanu un 1. punktā minētajām analīzēm, izņemot izdevumus par analīzēm, kuru galarezultāts norāda uz kvalitāti, kas ir zemāka par minimālo pieprasīto intervences kvalitāti, sedz ELVGF, ja ir veikta ne vairāk kā viena analīze uz 500 tonnām, izņemot izdevumus par pārvadāšanu. Izraudzītais pretendents sedz izdevumus par pārvadāšanu un iespējamās papildu analīzes, ko pieprasa izraudzītais pretendents.

7. pants

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3002/92 (6) 12. panta, dokumentos par parasto kviešu pārdošanu saskaņā ar šo regulu, konkrēti izvešanas atļaujā, orderī par izvešanu no glabāšanas vietas, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3002/92 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, eksporta deklarācijā un, vajadzības gadījumā, T5 veidlapā jābūt šādai atzīmei:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n 460/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 460/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 460/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 460/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 460/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 460/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 460/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 460/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 460/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 460/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 460/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 460/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjne nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 460/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 460/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 460/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 460/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 460/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 460/2005.

8. pants

1.   Garantija, kas iesniegta, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punktu, jāizmaksā atpakaļ, kad izvēlētajiem pretendentiem izsniedz izvešanas apliecības.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. panta, eksporta pienākumu izpildi nodrošina garantija, kuras summa ir vienāda ar starpību starp intervences cenu konkursa dienā un konkursa cenu un nav zemāka par 25 euro par tonnu. Pusi no šīs summas iesniedz, saņemot izvešanas atļauju, un atlikumu – pirms labības saņemšanas no uzglabāšanas vietas.

9. pants

Par saņemtajiem piedāvājumiem Ungārijas intervences aģentūra ziņo Komisijai vēlākais divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. To veic saskaņā ar III pielikumā norādīto veidlapu un pa IV pielikumā minēto telefaksa numuru.

10. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 21. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2045/2004 (OV L 354, 30.11.2004., 17. lpp.).

(3)  Tostarp Kosovā, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(5)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.

(6)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp.


I PIELIKUMS

(tonnas)

Uzglabāšanas vieta

Daudzumi

Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Főváros és Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna

320 000


II PIELIKUMS

Paziņojums par partiju nepieņemšanu Ungārijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksporta pastāvīgajā konkursā

(Regulas (EK) Nr. 460/2005 6. panta 1. punkts)

Izraudzītā pretendenta uzvārds:

Konkursa datums:

Datums, kurā izraudzītais pretendents atteicies no partijas:

Partijas numurs

Daudzums tonnās

Silosa adrese

Pārņemšanas atteikuma pamatojums

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

sadīgušu graudu %

 

 

 

% dažādu piemaisījumu (Schwarzbesatz)

 

 

 

% tādu elementu, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība

 

 

 

cits


III PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss par Ungārijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportu

(Regula (EK) Nr. 460/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Piedāvājumu iesniedzēju numuri

Partijas numurs

Daudzums tonnās

Piedāvājuma cena

(euro par tonnu) (1)

Palielinājumi

(+)

Samazinājumi

(–)

(euro par tonnu)

(reģistrēšanai)

Komerciālie izdevumi

(euro par tonnu)

Galamērķis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

utt.

 

 

 

 

 

 


(1)  Šajā cenā iekļauti palielinājumi un samazinājumi attiecībā uz to partiju, uz ko attiecas piedāvājums.


IV PIELIKUMS

Izmantot vienīgi šādu numuru Briselē DG AGRI (D.2):

telefakss: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 461/2005

(2005. gada 21. marts)

par pastāvīga konkursa atvēršanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) ir izstrādātas procedūras un noteikumi attiecībā uz intervences aģentūru rīcībā esošās labības realizāciju.

(2)

Pašreizējā tirgus situācijā vēlams atvērt pastāvīgu konkursu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošu 93 084 tonnu parasto kviešu eksportam.

(3)

Jāizstrādā īpaši nosacījumi, lai nodrošinātu darbības likumību un tās kontroli. Tāpēc ir jāparedz garantijas sistēma, kas nodrošina vēlamo mērķu ievērošanu, vienlaicīgi izvairoties no pārmērīgiem izdevumiem operatoriem. Tādēļ jāatkāpjas no dažiem noteikumiem, jo īpaši, kas ir minēti Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

(4)

Ja parasto kviešu saņemšana no intervences aģentūras kavējas par vairāk nekā piecām dienām vai kādas garantijas izmaksa tiek atlikta sakarā ar intervences aģentūras kļūmi, kompensāciju sedz attiecīgā dalībvalsts.

(5)

Lai novērstu atpakaļ ievešanu, kompensācijas jāpiešķir tikai par izvešanu uz dažām trešām valstīm.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievērojot šīs regulas noteikumus, Polijas intervences aģentūra saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2131/93 noteikumiem izsludina pastāvīgu konkursu attiecībā uz tās rīcībā esošo parasto kviešu eksportu.

2. pants

1.   Uzaicinājuma uz konkursu maksimālais apjoms ir 93 084 tonnas parasto kviešu eksportam uz visām trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (3), Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu, Rumāniju un Šveici.

2.   Reģioni, kuros uzglabā 93 084 tonnas parasto kviešu, ir minēti I pielikumā.

3. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 16. panta trešās daļas, cena par eksportu ir piedāvājumā minētā cena, neskaitot ikmēneša pieaugumus.

2.   Eksportam saskaņā ar šo regulu nepiemēro nekādu kompensāciju, eksporta nodokli vai ikmēneša uzcenojumu.

3.   Nepiemēro Regulas (EEK) Nr. 2131/93 8. panta 2. punktu.

4. pants

1.   Izvešanas apliecības ir derīgas no to izsniegšanas datuma Regulas (EEK) Nr. 2131/93 9. panta nozīmē līdz ceturtā mēneša pēdējai dienai.

2.   Šajā konkursā iesniegtos piedāvājumus nevar iesniegt kopā ar izvešanas atļauju pieteikumiem atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 49. pantam.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 1. punkta, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajam daļējam uzaicinājumam uz konkursu beidzas 2005. gada 31. martā plkst. 9.00 (Briseles laiks).

2.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajiem daļējiem uzaicinājumiem uz konkursu beidzas katru ceturtdienu plkst. 9.00 (Briseles laiks), izņemot 2005. gada 5. maiju.

3.   Iesniegšanas termiņš pēdējam daļējam uzaicinājumam uz konkursu beidzas 2005. gada 23. jūnijā plkst. 9.00 (Briseles laiks).

4.   Piedāvājumi jāiesniedz Polijas intervences aģentūrai:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tālrunis: (48-22) 661 78 10

Fakss: (48-22) 661 78 26.

6. pants

1.   Intervences aģentūra, uzglabātājs un izraudzītais pretendents, ja viņš to vēlas, pēc kopīgas vienošanās vai nu pirms izvešanas no uzglabāšanas vietas, vai izvešanas laikā (pēc izraudzītā pretendenta izvēles) paņem vismaz pa vienam paraugam no katrām 500 tonnām un analizē tos. Intervences aģentūru var pārstāvēt kāds pārstāvis, ja tas vienlaikus nav arī uzglabātājs.

Apstrīdēšanas gadījumā analīzes rezultātus paziņo Komisijai.

Apstrīdēto paraugu paņemšanu un to papildu analīzi veic septiņu darba dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma datuma vai trīs darba dienu laikā, ja paraugi noņemti izvešanas laikā no uzglabāšanas vietas. Ja veikto paraugu analīžu galarezultāti rāda, ka kvalitāte ir:

a)

augstāka par konkursa paziņojumā norādīto, izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija;

b)

augstāka par intervences obligātajām prasībām, bet zemāka par konkursa paziņojumā aprakstīto kvalitāti, tomēr nepārsniedzot šādas robežas:

1 kilograms uz hektolitru īpašā svara, kas tomēr nedrīkst būt mazāks par 75 kilogramiem uz hektolitru,

viens procentu punkts mitruma līmeņa,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti attiecīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 (5) pielikuma B.2. un B.4. punktā, un

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 824/2000 pielikuma B.5. punktā, vienlaikus nemainot kaitīgo graudu un melno graudu pieļaujamos procentus,

izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija;

c)

augstāka par intervences obligātajām prasībām, bet zemāka par konkursa paziņojumā aprakstīto kvalitāti, un atšķirība pārsniedz b) punktā minēto robežu, izraudzītais pretendents var:

vai nu pieņemt esošo preču partiju,

vai atteikties pārņemt attiecīgo partiju. Viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem attiecībā uz attiecīgo partiju, tostarp saņem atpakaļ garantiju, tikai tad, kad ir nekavējoties informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu; taču, ja viņš prasa intervences aģentūrai piegādāt citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu intervences parasto kviešu partiju bez papildu izdevumiem, garantiju atpakaļ neizmaksā. Šai apmaiņai jānotiek maksimāli trīs dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to nekavējoties informē Komisiju saskaņā ar II pielikumu;

d)

zemāka par intervences minimālajām prasībām, izraudzītais pretendents nevar saņemt attiecīgo partiju. Viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem attiecībā uz attiecīgo preču partiju, tai skaitā saņem atpakaļ garantiju, tikai tad, kad ir nekavējoties informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu; taču viņš var prasīt intervences aģentūrai viņam piegādāt citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu intervences parasto kviešu partiju bez papildu izdevumiem. Šajā gadījumā viņš garantiju atpakaļ nesaņem. Šai apmaiņai jānotiek maksimāli trīs dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to nekavējoties informē Komisiju saskaņā ar II pielikumu.

2.   Ja parastos kviešus no uzglabāšanas vietas izved pirms analīžu rezultātu saņemšanas, visu risku no kravas saņemšanas brīža uzņemas izraudzītais pretendents, neskarot prasības, kādas izraudzītajam pretendentam varētu būt attiecībā pret uzglabātāju.

3.   Ja pēc vairākām apmaiņām ilgākais mēneša laikā pēc izraudzītā pretendenta iesniegtā pieprasījuma izraudzītais pretendents nav saņēmis apmaiņas kravu, kas atbilst paredzētajai kvalitātei, viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem, tostarp saņem atpakaļ garantiju, pēc tam, kad nekavējoties ir informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu.

4.   Izdevumus, kas saistīti ar preču paraugu ņemšanu un 1. punktā minētajām analīzēm, izņemot izdevumus par analīzēm, kuru galarezultāts norāda uz kvalitāti, kas ir zemāka par minimālo pieprasīto intervences kvalitāti, sedz ELVGF, ja ir veikta ne vairāk kā viena analīze uz 500 tonnām, izņemot izdevumus par pārvadāšanu. Izraudzītais pretendents sedz izdevumus par pārvadāšanu un iespējamās papildu analīzes, ko pieprasa izraudzītais pretendents.

7. pants

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3002/92 (6) 12. panta, dokumentos par parasto kviešu pārdošanu saskaņā ar šo regulu, konkrēti izvešanas atļaujā, orderī par izvešanu no glabāšanas vietas, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3002/92 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, eksporta deklarācijā un, vajadzības gadījumā, T5 veidlapā jābūt šādai atzīmei:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 461/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 461/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 461/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 461/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 461/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 461/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 461/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 461/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 461/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 461/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 461/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 461/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 461/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 461/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 461/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 461/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 461/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 461/2005.

8. pants

1.   Garantija, kas iesniegta, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punktu, jāizmaksā atpakaļ, kad izvēlētajiem pretendentiem izsniedz izvešanas apliecības.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. panta, eksporta pienākumu izpildi nodrošina garantija, kuras summa ir vienāda ar starpību starp intervences cenu konkursa dienā un konkursa cenu un nav zemāka par 25 euro par tonnu. Pusi no šīs summas iesniedz, saņemot izvešanas atļauju, un atlikumu – pirms labības saņemšanas no uzglabāšanas vietas.

9. pants

Par saņemtajiem piedāvājumiem Polijas intervences aģentūra ziņo Komisijai vēlākais divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. To veic saskaņā ar III pielikumā norādīto veidlapu un pa IV pielikumā minēto telefaksa numuru.

10. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 21. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2045/2004 (OV L 354, 30.11.2004., 17. lpp.).

(3)  Tostarp Kosovā, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(5)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.

(6)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp.


I PIELIKUMS

(tonnas)

Uzglabāšanas vieta

Daudzumi

Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Podkarpackie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Podlaskie, Wielkopolskie

93 084


II PIELIKUMS

Paziņojums par partiju nepieņemšanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksporta pastāvīgajā konkursā

(Regulas (EK) Nr. 461/2005 6. panta 1. punkts)

Izraudzītā pretendenta uzvārds:

Konkursa datums:

Datums, kurā izraudzītais pretendents atteicies no partijas:

Partijas numurs

Daudzums tonnās

Silosa adrese

Pārņemšanas atteikuma pamatojums

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

sadīgušu graudu %

 

 

 

% dažādu piemaisījumu (Schwarzbesatz)

 

 

 

% tādu elementu, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība

 

 

 

cits


III PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss par Polijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportu

(Regula (EK) Nr. 461/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Piedāvājumu iesniedzēju numuri

Partijas numurs

Daudzums tonnās

Piedāvājuma cena

(euro par tonnu) (1)

Palielinājumi

(+)

Samazinājumi

(–)

(euro par tonnu)

(reģistrēšanai)

Komerciālie izdevumi

(euro par tonnu)

Galamērķis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

utt.

 

 

 

 

 

 


(1)  Šajā cenā iekļauti palielinājumi un samazinājumi attiecībā uz to partiju, uz ko attiecas piedāvājums.


IV PIELIKUMS

Izmantot vienīgi šādu numuru Briselē DG AGRI (D.2):

telefakss: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 462/2005

(2005. gada 21. marts)

par pastāvīga konkursa atvēršanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) ir izstrādātas procedūras un noteikumi attiecībā uz intervences aģentūru rīcībā esošās labības realizāciju.

(2)

Pašreizējā tirgus situācijā vēlams atvērt pastāvīgu konkursu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu 500 693 tonnu miežu eksportam.

(3)

Jāizstrādā īpaši nosacījumi, lai nodrošinātu darbības likumību un tās kontroli. Tāpēc ir jāparedz garantijas sistēma, kas nodrošina vēlamo mērķu ievērošanu, vienlaicīgi izvairoties no pārmērīgiem izdevumiem operatoriem. Tādēļ jāatkāpjas no dažiem noteikumiem, jo īpaši, kas ir minēti Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

(4)

Ja miežu saņemšana no intervences aģentūras kavējas par vairāk nekā piecām dienām vai kādas garantijas izmaksa tiek atlikta sakarā ar intervences aģentūras kļūmi, kompensāciju sedz attiecīgā dalībvalsts.

(5)

Lai novērstu atpakaļ ievešanu, kompensācijas jāpiešķir tikai par izvešanu uz dažām trešām valstīm.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievērojot šīs regulas noteikumus, Vācijas intervences aģentūra saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2131/93 noteikumiem izsludina pastāvīgu konkursu attiecībā uz tās rīcībā esošo miežu eksportu.

2. pants

1.   Uzaicinājuma uz konkursu maksimālais apjoms ir 500 693 tonnu miežu eksportam uz visām trešām valstīm, izņemot Albāniju, Amerikas Savienotās Valstis, Bulgāriju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Kanādu, Meksiku, Serbiju un Melnkalni (3), Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu, Rumāniju un Šveici.

2.   Reģioni, kuros uzglabā 500 693 tonnas miežu, ir minēti I pielikumā.

3. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 16. panta trešās daļas, cena par eksportu ir piedāvājumā minētā cena, neskaitot ikmēneša pieaugumus.

2.   Eksportam saskaņā ar šo regulu nepiemēro nekādu kompensāciju, eksporta nodokli vai ikmēneša uzcenojumu.

3.   Nepiemēro Regulas (EEK) Nr. 2131/93 8. panta 2. punktu.

4. pants

1.   Izvešanas apliecības ir derīgas no to izsniegšanas datuma Regulas (EEK) Nr. 2131/93 9. panta nozīmē līdz ceturtā mēneša pēdējai dienai.

2.   Šajā konkursā iesniegtos piedāvājumus nevar iesniegt kopā ar izvešanas atļauju pieteikumiem atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 49. pantam.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 1. punkta, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajam daļējam uzaicinājumam uz konkursu beidzas 2005. gada 31. martā plkst. 9.00 (Briseles laiks).

2.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajiem daļējiem uzaicinājumiem uz konkursu beidzas katru ceturtdienu plkst. 9.00 (Briseles laiks), izņemot 2005. gada 5. maiju un 2005. gada 26. maiju.

3.   Iesniegšanas termiņš pēdējam daļējam uzaicinājumam uz konkursu beidzas 2005. gada 23. jūnijā plkst. 9.00 (Briseles laiks).

4.   Piedāvājumi jāiesniedz Vācijas intervences aģentūrai:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Fakss: (49-69) 15 64-6 24

6. pants

1.   Intervences aģentūra, uzglabātājs un izraudzītais pretendents, ja viņš to vēlas, pēc kopīgas vienošanās vai nu pirms izvešanas no uzglabāšanas vietas, vai izvešanas laikā (pēc izraudzītā pretendenta izvēles) paņem vismaz pa vienam paraugam no katrām 500 tonnām un analizē tos. Intervences aģentūru var pārstāvēt kāds pārstāvis, ja tas vienlaikus nav arī uzglabātājs.

Apstrīdēšanas gadījumā analīzes rezultātus paziņo Komisijai.

Apstrīdēto paraugu paņemšanu un to papildu analīzi veic septiņu darba dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma datuma vai trīs darba dienu laikā, ja paraugi noņemti izvešanas laikā no uzglabāšanas vietas. Ja veikto paraugu analīžu galarezultāti rāda, ka kvalitāte ir:

a)

augstāka par konkursa paziņojumā norādīto, izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija;

b)

augstāka par intervences obligātajām prasībām, bet zemāka par konkursa paziņojumā aprakstīto kvalitāti, tomēr nepārsniedzot šādas robežas:

1 kilograms uz hektolitru īpašā svara, kas tomēr nedrīkst būt mazāks par 64 kilogramiem uz hektolitru,

viens procentu punkts mitruma līmeņa,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti attiecīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 (5) pielikuma B.2. un B.4. punktā, un

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 824/2000 pielikuma B.5. punktā, vienlaikus nemainot kaitīgo graudu un melno graudu pieļaujamos procentus,

izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija;

c)

augstāka par intervences obligātajām prasībām, bet zemāka par konkursa paziņojumā aprakstīto kvalitāti, un atšķirība pārsniedz b) punktā minēto robežu, izraudzītais pretendents var:

vai nu pieņemt esošo preču partiju,

vai atteikties pārņemt attiecīgo partiju. Viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem attiecībā uz attiecīgo partiju, tostarp saņem atpakaļ garantiju, tikai tad, kad ir nekavējoties informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu; taču, ja viņš prasa intervences aģentūrai piegādāt citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu intervences miežu partiju bez papildu izdevumiem, garantiju atpakaļ neizmaksā. Šai apmaiņai jānotiek maksimāli trīs dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to nekavējoties informē Komisiju saskaņā ar II pielikumu;

d)

zemāka par intervences minimālajām prasībām, izraudzītais pretendents nevar saņemt attiecīgo partiju. Viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem attiecībā uz attiecīgo preču partiju, tai skaitā saņem atpakaļ garantiju, tikai tad, kad ir nekavējoties informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu; taču viņš var prasīt intervences aģentūrai viņam piegādāt citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu intervences miežu partiju bez papildu izdevumiem. Šajā gadījumā viņš garantiju atpakaļ nesaņem. Šai apmaiņai jānotiek maksimāli trīs dienu laikā pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to nekavējoties informē Komisiju saskaņā ar II pielikumu.

2.   Ja miežus no uzglabāšanas vietas izved pirms analīžu rezultātu saņemšanas, visu risku no kravas saņemšanas brīža uzņemas izraudzītais pretendents, neskarot prasības, kādas izraudzītajam pretendentam varētu būt attiecībā pret uzglabātāju.

3.   Ja pēc vairākām apmaiņām ilgākais mēneša laikā pēc izraudzītā pretendenta iesniegtā pieprasījuma izraudzītais pretendents nav saņēmis apmaiņas kravu, kas atbilst paredzētajai kvalitātei, viņš tiek atbrīvots no visiem pienākumiem, tostarp saņem atpakaļ garantiju, pēc tam, kad nekavējoties ir informējis Komisiju un intervences aģentūru saskaņā ar II pielikumu.

4.   Izdevumus, kas saistīti ar preču paraugu ņemšanu un 1. punktā minētajām analīzēm, izņemot izdevumus par analīzēm, kuru galarezultāts norāda uz kvalitāti, kas ir zemāka par minimālo pieprasīto intervences kvalitāti, sedz ELVGF, ja ir veikta ne vairāk kā viena analīze uz 500 tonnām, izņemot izdevumus par pārvadāšanu. Izraudzītais pretendents sedz izdevumus par pārvadāšanu un iespējamās papildu analīzes, ko pieprasa izraudzītais pretendents.

7. pants

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3002/92 (6) 12. panta, dokumentos par miežu pārdošanu saskaņā ar šo regulu, konkrēti izvešanas atļaujā, orderī par izvešanu no glabāšanas vietas, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3002/92 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, eksporta deklarācijā un, vajadzības gadījumā, T5 veidlapā jābūt šādai atzīmei:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 462/2005

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 462/2005

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 462/2005

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 462/2005

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 462/2005

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 462/2005

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 462/2005

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 462/2005

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 462/2005

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 462/2005

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 462/2005

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 462/2005/EK rendelet

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 462/2005

Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 462/2005

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 462/2005

Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 462/2005

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 462/2005

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 462/2005

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 462/2005.

8. pants

1.   Garantija, kas iesniegta, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punktu, jāizmaksā atpakaļ, kad izvēlētajiem pretendentiem izsniedz izvešanas apliecības.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. panta, eksporta pienākumu izpildi nodrošina garantija, kuras summa ir vienāda ar starpību starp intervences cenu konkursa dienā un konkursa cenu un nav zemāka par 25 euro par tonnu. Pusi no šīs summas iesniedz, saņemot izvešanas atļauju, un atlikumu – pirms labības saņemšanas no uzglabāšanas vietas.

9. pants

Par saņemtajiem piedāvājumiem Vācijas intervences aģentūra ziņo Komisijai vēlākais divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. To veic saskaņā ar III pielikumā norādīto veidlapu un pa IV pielikumā minēto telefaksa numuru.

10. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 21. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2045/2004 (OV L 354, 30.11.2004., 17. lpp.).

(3)  Tostarp Kosovā, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(5)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.

(6)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp.


I PIELIKUMS

(tonnas)

Uzglabāšanas vieta

Daudzumi

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

500 693


II PIELIKUMS

Paziņojums par partiju nepieņemšanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksporta pastāvīgajā konkursā

(Regulas (EK) Nr. 462/2005 6. panta 1. punkts)

Izraudzītā pretendenta uzvārds:

Konkursa datums:

Datums, kurā izraudzītais pretendents atteicies no partijas:

Partijas numurs

Daudzums tonnās

Silosa adrese

Pārņemšanas atteikuma pamatojums

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

sadīgušu graudu %

 

 

 

% dažādu piemaisījumu (Schwarzbesatz)

 

 

 

% tādu elementu, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība

 

 

 

cits


III PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss par Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksportu

(Regula (EK) Nr. 462/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Piedāvājumu iesniedzēju numuri

Partijas numurs

Daudzums tonnās

Piedāvājuma cena

(euro par tonnu) (1)

Palielinājumi

(+)

Samazinājumi

(–)

(euro par tonnu)

(reģistrēšanai)

Komerciālie izdevumi

(euro par tonnu)

Galamērķis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

utt.

 

 

 

 

 

 


(1)  Šajā cenā iekļauti palielinājumi un samazinājumi attiecībā uz to partiju, uz ko attiecas piedāvājums.


IV PIELIKUMS

Izmantot vienīgi šādu numuru Briselē DG AGRI (D.2):

telefakss: (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/33


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/26/EK

(2005. gada 21. marts),

ar ko izveido to pārtikas sastāvdaļu vai vielu pagaidu sarakstu, kuras svītro no Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikuma

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (1), un jo īpaši tās 6. panta 11. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumā uzskaitītas pārtikas sastāvdaļas, kas jānorāda marķējumā, jo tās alergēnuzņēmīgiem indivīdiem var izraisīt blakusparādības.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 2003/13/EK Komisija var uz laiku svītrot konkrētas sastāvdaļas vai no šīm sastāvdaļām iegūtus produktus no minētās direktīvas IIIa pielikuma, kamēr pārtikas ražotāji vai to apvienības veic zinātniskus pētījumus, lai noteiktu minēto sastāvdaļu vai produktu atbilstību nosacījumiem, kas ļauj pastāvīgi svītrot tos no minētā pielikuma.

(3)

Komisija ir saņēmusi 27 pieteikumus attiecībā uz 34 sastāvdaļām vai to produktiem, no kuriem 32 ir tādi, uz kuriem attiecas šīs direktīva, un ir iesniegusi tos Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei zinātniska atzinuma sniegšanai.

(4)

Pamatojoties uz pieteikumu iesniedzēju sniegto informāciju, kā arī citu pieejamo informāciju, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde uzskata, ka nav ticams vai nav īpaši ticams, ka daži sastāvdaļu produkti jutīgiem indivīdiem varētu izraisīt blakusparādības. Dažos gadījumos Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde secināja, ka nav iespējams sniegt skaidru atzinumu, lai gan reģistrēti gadījumi nav minēti.

(5)

Tādēļ minētajiem nosacījumiem atbilstošie produkti vai sastāvdaļas pagaidām jāsvītro no Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šīs direktīvas pielikumā uzskaitītās sastāvdaļas vai vielas svītro no Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikuma līdz 2007. gada 25. novembrim.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2005. gada 21. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2005. gada 25. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 21. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/89/EK (OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.).


PIELIKUMS

To pārtikas sastāvdaļu vai vielu pagaidu saraksts, kuras svītro no Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikuma

Sastāvdaļas

Sastāvdaļu produkti, kurus pagaidām svītro

Labība, kas satur lipekli

glikozes sīrupi uz kviešu bāzes, ieskaitot dekstrozi (1)

maltodekstrīni uz kviešu bāzes (1)

glikozes sīrupi uz miežu bāzes

labība, ko izmanto stipro alkoholisko dzērienu destilātiem

Olas

no olām iegūts lisozīms, ko izmanto vīnā

no olām iegūts albumīns, ko izmanto kā vīna un sidra kvalitātes uzlabotāju

Zivis

zivju želatīns, ko izmanto kā vitamīnu un aromatizētāju avotu

zivju želatīns vai zivju līme, ko izmanto kā alus, sidra un vīna kvalitātes uzlabotāju

Sojas pupas

pilnībā rafinēta sojas pupu eļļa un tauki (1)

no sojas pupām iegūti dabiski jaukti tokoferoli (E306), dabisks D-alfa tokoferols, dabisks D-alfa tokoferola acetāts, dabisks D alfa tokoferola sukcināts

fitosteroli un fitosterolesteri, kas atvasināti no augu eļļas, kas iegūta no sojas pupām

fitostanolesteri, kas iegūti no tādas augu eļļas steroliem, kas iegūta no sojas pupām

Piens

sūkalas, ko izmanto stipro alkoholisko dzērienu destilātiem

laktitols

piena (kazeīna) produkti, ko izmanto kā vīna un sidra kvalitātes uzlabotājus

Rieksti

rieksti, ko izmanto stipro alkoholisko dzērienu destilātiem

rieksti (mandeles, valrieksti), ko izmanto (kā aromatizatorus) stiprajos alkoholiskajos dzērienos

Kātu selerijas

seleriju lapu un sēklu eļļa

seleriju sēklu oleosveķi

Sinepes

sinepju eļļa

sinepju sēklu eļļa

sinepju sēklu oleosveķi


(1)  Un to produkti, ja vien to apstrādes procesā nevar palielināties alergēniskuma līmenis, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde izvērtējusi atbilstošajam produktam, no kura tie iegūti.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/35


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 3. marts)

attiecībā uz Nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par pieeju tirgum

(2005/244/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Komisija Kopienas vārdā ir apspriedusi divpusēju nolīgumu par tirgus pieejas saistību agrāku īstenošanu attiecībā uz Vjetnamas pievienošanos PTO.

(2)

Šo Nolīgumu parafēja 2004. gada 3. decembrī.

(3)

Šim Nolīgumam, kas būs Pagaidu nolīgums pēc būtības un sui generis pēc formas, jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, lai tas būtu efektīvs. Šā Nolīguma noslēgšana nekādā veidā neietekmē kompetenču sadalījumu starp Kopienu un tās dalībvalstīm saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, kā tos interpretē Tiesa.

(4)

Šo Nolīgumu būtu jāapstiprina Kopienas vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par pieeju tirgum ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināts.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo ir pilnvarots iecelt personu, kas ir pilnvarota parakstīt šo nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Kopienai.

3. pants

Komisija saskaņā ar procedūru, kas minēta Padomes Regulas (EEK) Nr. 3030/93 (1993. gada 12. oktobris) par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm (1), pieņem pasākumu, kas šā nolīguma 5. panta 1. punktā paredzēts kā tekstilizstrādājumu un apģērbu kvotu atjaunošana gadījumā, ja Vjetnama nepilda saistības, kas tai noteiktas šā nolīguma 2., 3. un 4. pantā un 2003. gada 15. februārī parafētā Nolīguma vēstuļu apmaiņas formā 9. pantā.

Šā lēmuma noteikumiem, ar ko apstiprina Nolīgumu, ir priekšroka attiecībā pret Regulu (EEK) Nr. 3030/93 tiktāl, cik tie attiecas uz vienu un to pašu priekšmetu.

Briselē, 2005. gada 3. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. BILTGEN


(1)  OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2200/2004, (OV L 374, 22.12.2004., 1. lpp.).


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par pieeju tirgum

EIROPAS KOPIENA

un

VJETNAMAS SOCIĀLISTISKĀS REPUBLIKAS VALDĪBA

turpmāk kopā sauktas “Puses” un katra atsevišķi – “Puse”;

ŅEMOT VĒRĀ to, cik svarīgi ir koordinēt un nostiprināt draudzību, sadarbību un mijiedarbību starp Vjetnamas Sociālistisko Republiku un Eiropas Kopienu, un

VĒLOTIES attīstīt un paplašināt tirdzniecības un ieguldījumu attiecības starp Vjetnamas Sociālistisko Republiku un Eiropas Kopienu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

No 2005. gada 1. janvāra Eiropas Kopiena aptur Vjetnamas Sociālistiskajai Republikai noteiktās tekstilizstrādājumu un apģērbu kvotas ar mērķi tās atcelt.

2. pants

No 2005. gada 1. janvāra Vjetnamas Sociālistiskā Republika:

piemēro tādus tarifus apģērbiem, audumiem un gataviem izstrādājumiem, kā Vjetnama apņēmusies 2003. gada 15. februārī parafētajā Nolīgumā par tekstilizstrādājumu un apģērbu tirdzniecību un citiem tirgus atvēršanas pasākumiem (1),

piemēro 5 % tarifu likmi dzijām,

piemēro 65 % tarifu likmi vīniem un stipriem alkoholiskiem dzērieniem,

piešķir Eiropas Kopienas ieguldītājiem un pakalpojumu sniedzējiem ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret ASV ieguldītājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā to paredz Divpusējā tirdzniecības nolīguma starp Vjetnamas Sociālistisko Republiku un Amerikas Savienotajām Valstīm nodaļas par ieguldījumiem un tirdzniecību pakalpojumu jomā un to attiecīgie pielikumi,

ļauj Eiropas Kopienas uzņēmējiem veikt ieguldījumus cementa un klinkera ražošanā, piemērojot tādus pašus noteikumus, kādus šai nozarei piemēro Vjetnamā. Šie noteikumi nav diskriminējoši,

dod iespēju Eiropas Kopienas ieguldītājiem telekomunikāciju nozarē, kas pašreiz darbojas Vjetnamā saskaņā ar uzņēmumu sadarbības līgumiem ar Vjetnamas uzņēmējiem, atjaunot esošās vienošanās vai pārveidot tās citā organizatoriskā formā ar nosacījumiem, kas nav mazāk izdevīgi par esošajiem saskaņā ar Vjetnamas un Eiropas Kopienas 2004. gada 9. oktobrī parafēto PTO nolīgumu,

atceļ ierobežojumus attiecībā uz klientiem, kuriem Eiropas Kopienas datorpakalpojumu, būvniecības pakalpojumu, tehnisko pētījumu, integrēto tehnisko pētījumu, arhitektūras un pilsētplānošanas pakalpojumu sniedzēji, kas pašreiz darbojas Vjetnamā, sniedz šos pakalpojumus,

apsver, katru gadījumu izskatot atsevišķi un saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti PTO nolīgumā, ko Vjetnama un Eiropas Kopiena ir parafējusi 2004. gada 9. oktobrī, licenču piešķiršanu Eiropas Kopienas uzņēmējiem, lai tie varētu dibināt Vjetnamā Eiropas Kopienas uzņēmējiem 100 % piederošus uzņēmumus, kas sniedz datorpakalpojumus, būvniecības pakalpojumus, tehnisko pētījumu, integrēto tehnisko pētījumu, arhitektūras un pilsētplānošanas pakalpojumus, nenosakot ierobežojumus klientiem, kas izmanto šos pakalpojumus,

atļauj 4 (četriem) Eiropas Kopienas farmācijas uzņēmumiem veikt ražošanu pēc citu uzņēmumu receptēm bez licences nodošanas un saglabājot atļauju izplatīt importētos produktus,

atļauj Eiropas Kopienas uzņēmumiem dibināt kopuzņēmumus ar Vjetnamas partneriem, neierobežojot Eiropas Kopienas ieguldījumu daļu, lai veiktu ieguldījumus biroja ēku un dzīvokļu celtniecībā pārdošanai un izīrēšanai saskaņā ar Vjetnamas tiesību aktiem par īpašuma pārdošanu un izīrēšanu.

3. pants

Ne vēlāk kā līdz 2005. gada 31. martam Vjetnamas Sociālistiskā Republika:

piešķir 1 (vienam) Eiropas Kopienas izplatīšanas uzņēmumam licenci, lai dibinātu Eiropas Kopienai pilnībā piederošu uzņēmumu Vjetnamā atbilstīgi nosacījumiem, ko paredz PTO nolīgums, kuru Vjetnama un Eiropas Kopiena ir parafējusi 2004. gada 9. oktobrī,

piešķir 1 (vienam) Eiropas Kopienas apdrošinātājam licenci dzīvības apdrošināšanas darbībai Vjetnamā,

atļauj dibināt kopuzņēmumus ar 51 % kapitāla ieguldījumu no Eiropas Kopienas kuģošanas līnijām un atļauj 1 (vienai) Eiropas Kopienas kuģošanas līnijai dibināt Vjetnamā Eiropas Kopienai 100 % piederošu uzņēmumu, lai veiktu darbības kuģošanas līnijas uzdevumā, saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz PTO nolīgums, kuru Vjetnama un Eiropas Kopiena ir parafējusi 2004. gada 9. oktobrī,

piešķir 1 (vienam) Eiropas Kopienas pakalpojumu sniedzējam licenci datorizētu rezervēšanas sistēmu pakalpojumu jomā atbilstīgi nosacījumiem, ko paredz PTO nolīgums, kuru Vjetnama un Eiropas Kopiena ir parafējusi 2004. gada 9. oktobrī,

piešķir tarifu kvotas 3 500 Eiropas Kopienas izcelsmes motociklu vai skūteru pilnīgi saliktu vienību ievešanai 70 % apmērā no esošās tarifu likmes. Vismaz 50 % no šīm kvotām piešķiramas Eiropas Kopienas ražotāju attiecīgi pilnvarotiem Vjetnamas pārstāvjiem un izplatītājiem.

4. pants

Vjetnamas Sociālistiskā Republika:

pēc minētā nolīguma stāšanās spēkā nodrošina pret Eiropas Kopienas ieguldītājiem attieksmi, kas nav mazāk labvēlīga kā pret Japānas ieguldītājiem saskaņā ar Divpusējo ieguldījumu nolīgumu starp Vjetnamas Sociālistisko Republiku un Japānu,

Eiropas Kopienas vides pakalpojumu sniedzējiem 2005. un 2006. gadā piešķir 3 (trīs) licences darbībai Vjetnamā kā Eiropas Kopienas 100 % īpašumā esošiem uzņēmumiem vides pakalpojumu sniegšanai, izņemot ietekmes uz vidi novērtējuma pakalpojumus, saskaņā ar darbības jomu un nosacījumiem, ko paredz PTO nolīgums, kuru Vjetnama un Eiropas Kopiena ir parafējusi 2004. gada 9. oktobrī,

atļauj Eiropas Kopienas izplatīšanas uzņēmumiem, kas jau likumīgi darbojas Vjetnamā, 2005. gadā atvērt vēl 4 (četrus) veikalus un 2006. gadā 2 (divus) papildu veikalus,

piešķir 1 (vienam) Eiropas Kopienas izplatīšanas uzņēmumam licenci, lai tas 2006. gadā varētu dibināt Vjetnamā 100 % Eiropas Kopienai piederošu uzņēmumu atbilstīgi nosacījumiem, ko paredz PTO nolīgums, kuru Vjetnama un Eiropas Kopiena ir parafējusi 2004. gada 9. oktobrī,

samazina aizliegto molekulu sarakstu līdz 5-7 molekulām ne vēlāk kā līdz 2004. gada decembrim un atceļ šo sarakstu attiecībā uz Eiropas Kopienu ne vēlāk kā līdz 2005. gada 31. decembrim.

5. pants

Eiropas Kopiena var atjaunot tekstilizstrādājumu un apģērbu kvotas tādā pašā līmenī kā tekstilizstrādājumu un apģērbu kvotu kopējais daudzums, ko Eiropas Kopiena noteikusi Vjetnamai 2004. gadā, paaugstinot to par gada pieauguma likmi, ko paredz 2003. gada 15. februārī parafētais Nolīgums par tekstilizstrādājumu un apģērbu tirdzniecību un citiem tirgus atvēršanas pasākumiem gadījumā, ja Vjetnama nepilda jebkuras no saistībām, kas noteiktas šā nolīguma 2., 3. un 4. pantā vai iepriekš minētā 2003. gada nolīguma 9. punktā.

Gadījumā, ja Eiropas Kopiena nepilda saistības, kas noteiktas šā nolīguma 1. pantā vai 9. pantā Nolīgumā par tekstilizstrādājumu un apģērbu tirdzniecību un citiem tirgus atvēršanas pasākumiem, kas parafēts 2003. gada 15. februārī, Vjetnama var apturēt šā nolīguma 2., 3. un 4. pantā noteikto saistību piemērošanu.

6. pants

Šis nolīgums stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir apmainījušās ar rakstiskiem paziņojumiem par attiecīgo iekšējo procedūru pabeigšanu šim nolūkam.

Katra Puse jebkurā laikā var ierosināt šā nolīguma pārlabojumus vai denonsēt to ar sešu mēnešu iepriekšēju rakstisku paziņojumu. Denonsēšanas gadījumā nolīgums beidzas pēc paziņošanas termiņa beigām.

Šis nolīgums beidzas dienā, kad Vjetnama pievienojas PTO.

Puses cenšas pabeigt to attiecīgās iekšējās procedūras tā, lai šo nolīgumu varētu īstenot no 2004. gada 31. decembra.

7. pants

Šis nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, vjetnamiešu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Eiropas Kopienas vārdā

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā


(1)  2003. gada 26. jūnijā publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 152, 26.6.2003., 42. lpp. kā “Nolīgums vēstuļu apmaiņas formā, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par tekstilizstrādājumu un apģērbu tirdzniecību un citiem tirgus atvēršanas pasākumiem, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2000. gada 31. martā parafēto nolīgumu vēstuļu apmaiņas formā”.


Komisija

22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/40


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 18. marts)

saistībā ar speciālu Kopienas finanšu palīdzību attiecībā uz uzraudzības programmu kampilobaktērijām broileros, ko Zviedrija iesniegusi 2005. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 759)

(Autentisks ir vienīgi teksts zviedru valodā)

(2005/245/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1), un jo īpaši tā 19. un 20. pantu,

tā kā:

(1)

Sevišķi svarīga ir cilvēku veselības aizsardzība pret slimībām un infekcijām, ko tiešā vai netiešā ceļā iespējams pārnest no dzīvniekiem uz cilvēkiem (zoonozes).

(2)

Zviedrijas iestādes 2000. gadā iesniedza daudzgadu valsts uzraudzības programmu kampilobaktērijām broileros ar mērķi saņemt Kopienas finanšu palīdzību. Programmas mērķis bija noteikt bāzes līnijas izplatību gan primārās ražošanas līmenī, gan pārtikas ķēdē, kā arī pakāpeniski pastiprināt higiēnas pasākumu ieviešanu saimniecībās ar mērķi mazināt izplatību saimniecību līmenī un pēc tam visā pārtikas ķēdē. Programmu apstiprināja Komisija, un Kopienas finanšu palīdzība tika piešķirta uz attiecīgu laiku posmu, nepārsniedzot četrus gadus, lai segtu atsevišķas Zviedrijas veiktas izmaksas, kā arī lai savāktu vērtīgu tehnisko un zinātnisko informāciju. Programma tika sākta 2001. gada 1. jūlijā.

(3)

Budžeta apsvērumu dēļ lēmums par Kopienas palīdzību programmai tiek pieņemts katru gadu. Ar Komisijas Lēmumiem 2001/29/EK (2), 2002/866/EK (3), 2002/989/EK (4) un 2003/864/EK (5) Kopiena sniedza finanšu palīdzību attiecīgi 2001. gada otrajam pusgadam un 2002., 2003. un 2004. gadam.

(4)

Zviedrijas iestādes 2004. gada 28. maijā iesniedza programmu Kopienas finanšu palīdzības saņemšanai 2005. gadā; pārskatīto programmu tās iesniedza 2004. gada 2. un 17. novembrī. Līdz ar to šķiet pamatoti kopējo četru gadu Kopienas finanšu palīdzības laika posmu pagarināt par sešiem mēnešiem, tādējādi palīdzību piešķirot laika periodā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim. Finanšu palīdzība, ko Kopiena sniedz šajā laika posmā, jānosaka maksimāli EUR 160 000 apmērā.

(5)

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 (6) 3. panta 2. punktu veterināros un augu aizsardzības pasākumus, kas ieviesti saskaņā ar Kopienas nosacījumiem, finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa. Finanšu kontrolei piemēro Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 8. un 9. pantu.

(6)

Kopienas finanšu ieguldījumu piešķirs ar noteikumu, ka paredzamās darbības tiks veiksmīgi veiktas un ka iestādes laicīgi iesniegs visu nepieciešamo informāciju.

(7)

Jāprecizē likme, kas izmantojama valsts valūtā iesniegtu maksājumu pieteikumu konvertēšanai, kā noteikts 1. panta d) punktā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulā (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka euro agromonetāro režīmu (7).

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ar šo apstiprina Zviedrijas iesniegto uzraudzības programmu attiecībā uz kampilobaktērijām broileros divpadsmit mēnešu periodam, sākot no 2005. gada 1. janvāra.

2.   Lēmuma 1. punktā minētā Kopienas finanšu palīdzība sedz 50 % no Zviedrijas izdevumiem (neieskaitot PVN) par laboratorijas analīzēm, maksimāli SEK 165 no izdevumiem par katru bakterioloģisko testu kampilobaktēriju noteikšanai, SEK 330 par katru kampilobaktēriju uzskaitījuma testu, ka arī SEK 330 par katru kompilobaktēriju ģenētiskā nospieduma testu, kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt EUR 160 000.

2. pants

1.   Lēmuma 1. panta 2. punktā minēto finanšu palīdzību Zviedrijai piešķir ar noteikumu, ka programmas izpilde ir saskaņā ar attiecīgo Kopienas tiesību aktu noteikumiem, tostarp konkurences un valsts līgumu piešķiršanas noteikumiem, kā arī saskaņā ar a) līdz e) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem:

a)

normatīvie un administratīvie akti programmas īstenošanai stājas spēkā līdz 2005. gada 1. janvārim;

b)

tehnisko un finanšu starpposma novērtējumu, kas aptver programmas pirmos 5 mēnešus, iesniedz vēlākais četras nedēļas pēc pārskata perioda beigām. Ziņojumam jāatbilst pielikumā iekļautajam paraugam;

c)

vēlākais līdz 2006. gada 31. martam iesniedz nobeiguma ziņojumu par programmas vispārējo norisi un rezultātiem visā periodā, kurā tika piešķirta Kopienas finanšu palīdzība, t.i., no 2001. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 31. decembrim. Ziņojumā iekļauj arī tehnisko un finanšu novērtējumu par 2005. gadu saskaņā ar pielikumā pievienoto paraugu, pievienojot arī pierādījumus īstenotajām izmaksām;

d)

šie ziņojumi sniedz lietišķu un vērtīgu tehnisko un zinātnisko informāciju attiecībā uz Kopienas atbalsta pasākumu mērķi;

e)

programmu īsteno efektīvi.

2.   Ja 1. punkta c) apakšpunktā noteiktais termiņš netiek ievērots, finanšu palīdzību samazina par 25 % 1. maijā, par 50 % 1. jūnijā, par 75 % 1. jūlijā un par 100 % 1. septembrī.

3. pants

Konversijas kurss pieteikumiem, kas iesniegti valsts valūtā “n” mēnesī, ir tāds, kāds ir “n+1” mēneša 10. dienā vai pirmajā dienā pirms tās, kad noteikts kurss.

4. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2005. gada 18. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/99/EK (OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.).

(2)  OV L 6, 11.1.2001., 22. lpp.

(3)  OV L 323, 7.12.2001., 26. lpp.

(4)  OV L 344, 19.12.2002., 45. lpp.

(5)  OV L 325, 12.12.2003., 59. lpp.

(6)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.

(7)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.


PIELIKUMS

Tehniskā un finanšu informācija attiecībā ar uzraudzības programmu kampilobaktērijām broileros, Zviedrija

A iedaļa.   Tehniskais ziņojums un kontrole

Pārskata periods no … līdz …

1.

Diagnostikas laboratorijās veiktās pārbaudes

a)

Regulāra paraugu ņemšana

 

Kaujamo dzīvnieku grupu skaits, no kurām ņemti paraugi

Kopējais materiāla vienību skaits paraugu ņemšanai brīvas audzēšanas apstākļos

Kopējais “kloākas nokasījumu” skaits kaušanas laikā

Kopējais “kakla ādas” paraugu skaits

Kopējais paraugu skaits

Bakterioloģiskais tests kampilobaktēriju noteikšanai

 

 

 

 

 

b)

Papildu paraugu ņemšana saimniecībās sezonās ar augstu izplatības risku

 

To saimniecību skaits, kurās ņemti paraugi

Kopējais fekāliju paraugu skaits

Bakterioloģiskais tests kampilobaktēriju noteikšanai

 

 

c)

Papildu paraugu ņemšana kaušanas laikā sezonās ar lielu izplatības risku

 

To kaujamo dzīvnieku grupu skaits, no kurām ņemti paraugi

Kopējais paraugu skaits no aklās zarnas

Bakterioloģiskais tests kampilobaktēriju noteikšanai

 

 

d)

Paraugu ņemšana kampilobaktēriju uzskaitījuma testam kaušanas laikā

 

To kaujamo dzīvnieku grupu skaits, no kurām ņemti paraugi

Kakla ādas paraugu skaits

Putnu skalošanas testa paraugu skaits

Kopējais paraugu skaits

Bakterioloģiskais tests kampilobaktēriju noteikšanai

 

 

 

 

e)

Paraugu ņemšana izsekojamības pētījumam

PFGE analīžu skaits kampilobaktēriju noteikšanai.

2.

Tālākas pārbaudes

Turpmāk nosūtīto e-pasta vēstuļu skaits ražotājiem

Turpmāk veikto apmeklējumu skaits saimniecībās

3.

Epidemioloģiskās situācijas pārtikas ķēdē apraksts (rezultāti un paraugu analīžu rezultāti, saimniecību apmeklējumi)

4.

Cilvēku epidemioloģiskās situācijas apraksts (tendences un kampilobakteriozes avoti)

5.

Ziņotājas iestādes nosaukums un adrese:

B iedaļa   Paziņojums par kontroles izmaksām (1)

Pārskata periods no … līdz …

Komisijas lēmuma atsauces numurs, ar kuru piešķirta finanšu palīdzība

Radušies izdevumi pēc testa veida

Ziņojuma laika posmā radušies izdevumi (dalībvalsts valūtā)

Bakterioloģiskais tests kampilobaktēriju noteikšanai

 

Kampilobaktēriju uzskaitījuma tests

 

Kampilobaktērijas ģenētiskā nospieduma tests

 


(1)  Iesniedzot 2. panta c) daļā minēto nobeiguma ziņojumu, iesniedz katrai pozīcijai atbilstošo izdevumu sarakstu kopā ar attaisnojošo dokumentu kopijām.


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/44


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 20. oktobris)

par valsts atbalstu Nr. C 40/02 (ex N 513/01) Hellenic Shipyards ΑΕ

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 3919)

(Autentisks ir tikai teksts grieķu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/246/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 88. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1540/98 par jaunu noteikumu izveidi kuģu būves atbalstam (1),

pēc tam, kad saskaņā ar minētajiem noteikumiem ieinteresētās personas ir aicinātas iesniegt atsauksmes (2), un, ņemot vērā šīs atsauksmes,

tā kā:

I.   PROCEDŪRA

(1)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1540/98 par jaunu noteikumu izveidi kuģu būves atbalstam Grieķija ar 2001. gada 16. jūlija vēstuli informēja Komisiju par vairākiem valsts atbalsta pasākumiem, kas plānoti attiecībā uz uzņēmumu Hellenic Shipyards AE. Šo paziņojumu Komisija saņēma pēc ilgākas sazināšanās ar Grieķijas iestādēm pēc tam, kad Komisijai kļuva zināms par plānotajiem pasākumiem.

(2)

Komisija ar 2002. gada 5. jūnija vēstuli (3), kas autentiskajā valodā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4), paziņoja Grieķijas Republikai par savu nodomu apstiprināt dažus attiecīgos atbalsta pasākumus un uzsākt EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz dažiem citiem pasākumiem (še turpmāk “apstrīdētie pasākumi”), jo īpaši pasākumiem, kas paredzēti 5. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā Aktā 2941/2001, ar ko reglamentē jautājumu par Hellenic Shipyards AE.

(3)

Grieķijas iestādes atbildēja Komisijai 2002. gada 16. septembrī un 13. decembrī. Komisija saņēma arī 2002. gada 6. septembrī datētus vienas ieinteresētās personas komentārus. Par šiem komentāriem ar 2002. gada 2. oktobra vēstuli informēja Grieķijas iestādes.

(4)

Grieķijas iestādes 2002. gada 16. septembra vēstulē lūdza pagarināt termiņu, kurā jāatbild uz ieinteresēto personu komentāriem, un informēja Komisiju, ka Grieķijas valdība apsver iespēju ar likumu atcelt apstrīdētos valsts atbalsta pasākumus. Grieķijas iestādes lūdza par trim mēnešiem pagarināt termiņu, kurā tām jāsniedz atbildes Komisijas izmeklēšanas procedūrā.

(5)

Grieķijas iestādes 2003. gada 30. janvāra vēstulē informēja Komisiju, ka Grieķijas valdība ir izlēmusi atcelt divus apstrīdētos pasākumus, un lūdza papildu trīs mēnešu pagarinājumu minētā lēmuma īstenošanai. Ar 2003. gada 3. aprīļa vēstuli Grieķijas iestādes informēja Komisiju, ka divu minēto pasākumu atcelšanu iekļaus attiecīgā akta “jaunajā” projektā.

(6)

Komisija 2003. gada 1. augusta vēstulē lūdza Grieķijas iestādēm nosūtīt tai iepriekš minētā likuma, ar ko atceļ attiecīgos pasākumus, tekstu un paziņot dienu, kad par to plānots balsot Grieķijas parlamentā. Grieķijas iestādes 2003. gada 1. oktobrī atbildēja Komisijai, ka apstrīdētie pasākumi tiks atcelti ar likumu.

(7)

Komisija 2003. gada 11. novembrī atkārtoja savu prasību Grieķijas iestādēm nosūtīt Komisijai likuma, ar ko atceļ minētos divus pasākumus, tekstu un paziņot tā pieņemšanas dienu. Grieķijas iestādes 2004. gada 24. janvāra vēstulē informēja Komisiju, ka divu minēto pasākumu atcelšana ir iekļauta aktā, ko Grieķijas parlamentā plānots pieņemt līdz 2004. gada 13. februārim.

(8)

Komisija 2004. gada 17. marta vēstulē prasīja Grieķijai sniegt informāciju par sasniegto attiecīgo pasākumu atcelšanā. Grieķijas iestādes ar 2004. gada 29. aprīļa vēstuli informēja Komisiju, ka minēto divu pasākumu atcelšana ir “jaunās pārvaldības” darba plānā. Komisijas un Grieķijas iestāžu ierēdņu sanāksmē 2004. gada 28. jūnijā Komisija arī atgādināja Grieķijas iestādēm par to saistībām atcelt apstrīdētos pasākumus.

(9)

Tomēr saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Grieķijas iestādes nav veikušas vajadzīgās darbības, lai atceltu apstrīdētos pasākumus. Tādēļ Komisija ir nolēmusi slēgt EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru, pieņemot negatīvu lēmumu attiecībā uz diviem apstrīdētajiem pasākumiem.

II.   SĪKS ATBALSTA APRAKSTS

A.   Juridiskais pamats

(10)

Akts 2941/2001 (še turpmāk “Akts”) cita starpā reglamentēja jautājumus attiecībā uz Hellenic Shipyards. Aktu pieņēma 2001. gada augustā un publicēja 2001. gada 12. septembrī Grieķijas valdības laikraksta A sējumā.

B.   Apstiprinātais atbalsts

(11)

Komisija ar 2002. gada 5. jūnija vēstuli (5) atļāva atbalstu 29,5 miljonu euro apmērā, ko Grieķija plānoja piešķirt saskaņā ar iepriekš minēto Aktu, lai sekmētu to, ka civilo kuģu būvē nodarbinātie brīvprātīgi atstāj Hellenic Shipyards. Komisija konstatēja, ka šis atbalsts atbilst Regulas (EK) Nr. 1540/98 4. panta nosacījumiem un tādēļ ir saderīgs ar kopējo tirgu.

C.   EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzētā procedūra

(12)

Tai pat laikā Komisija nolēma uzsākt EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru, un saskaņā ar 6. pantu Padomes 1999. gada 22. marta Regulā (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai (6), aicināja ieinteresētās personas iesniegt komentārus (7). Komisija izteica šaubas par divu atbalsta pasākumu atbilstību Regulai (EK) Nr. 1540/98.

(13)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1540/98 piemērošanu apstrīdēto pasākumu izvērtēšanai Komisija atzīmē, ka tos nevar uzskatīt par paziņotu atbalstu. Tā kā apstrīdētie pasākumi ir paredzēti Aktā, kas stājās spēkā jau 2001. gada 12. septembrī, un tā kā tie kopš minētās dienas nav atcelti, šos pasākumus uzskata par nelikumīgu atbalstu.

(14)

Lai gan Regulas (EK) Nr. 1540/98 darbības termiņš beidzās 2003. gada 31. decembrī un uz to neattiecas Komisijas paziņojums, ar ko paredz noteikumus, kuri piemērojami nelikumīga valsts atbalsta novērtēšanai (8) konsekventas pieejas dēļ Komisija šajā gadījumā piemēros minēto regulu. Katrā ziņā Komisija būtu nonākusi pie tā paša secinājuma arī tad, ja attiecīgos pasākumus vērtētu, ņemot vērā pašreizējās Pamatnostādnes par valsts atbalsta kuģu būvei (9).

a)   Akta 5. panta 2. punkts

(15)

Saskaņā ar Akta 5. panta 2. punktu valsts segs daļu no uzņēmuma nākotnes pensiju saistībām. Saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem persona, kas iet pensijā, saņem vienreizēju maksājumu, kas parasti ir 40 % apmērā no summas, kura izmaksāta, personu atlaižot. Saskaņā ar šo noteikumu valsts segs šo izmaksu daļu proporcionāli to gadu skaitam, ko darbinieks nostrādājis Hellenic shipyards pirms tā pārdošanas jaunajiem akcionāriem. Attiecīgo summu uzņēmumam izmaksā pēc tā pieprasījuma. Līdz ar to šis noteikums nodrošina, ka valsts maksā daļu no minētā vienreizējā maksājuma līdz 2035. gadam, kad ies pensijā pēdējie darbinieki, kas uzņēmumā nodarbināti pirms tā nodošanas jaunajiem akcionāriem.

b)   Akta 6. panta 4. punkts

(16)

Akta 6. panta 4. punkts attiecas uz trim posteņiem uzņēmuma 31.12.1999. bilancē: “no nodokļiem brīvie uzkrājumi”, “īpašās rezerves” un “pamatkapitāla palielināšanai paredzētie ieguldījumi”. Uz minētajiem posteņiem neattiecas nekādas nodokļu vai citu maksājumu saistības, lai tos varētu ieskaitīt iepriekšējo gadu zaudējumos.

(17)

Saskaņā ar Grieķijas iestāžu viedokli nodokļu likme no nodokļiem atbrīvoto rezervju kapitalizācijai sabiedrībās ar ierobežotu atbildību, kuru akcijas nekotē biržā, ir 10 %. Tātad iepriekš ciesto zaudējumu kompensēšana ar neapliekamajām rezervēm nozīmētu 10 % nodokli no attiecīgās summas. Saskaņā ar Grieķijas iestāžu sniegto informāciju, neapliekamie uzkrājumi veido 112 miljonus euro un līdz ar to attiecīgais nodoklis ir 11,2 miljoni euro.

III.   GRIEĶIJAS REPUBLIKAS KOMENTĀRI

(18)

Grieķijas iestādes ar 2002. gada 16. septembra vēstuli iesniedza savus pirmos novērojumus par apstrīdētajiem pasākumiem (10). Tās jo īpaši paskaidroja, ka saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem (11), īpašās rezerves, ko kapitalizē, atsevišķi apliek ar 5 % nodokli (tādēļ, ka tad, kad tās izveidotas, tās jau ir bijušas apliktas ar nodokli), nevis ar 10 % nodokli, kā norāda Komisija. Tādēļ attiecīgā summa ir 171 282 euro, nevis 342 564 euro.

(19)

Turklāt Grieķijas iestādes norādīja, ka, kapitalizējot summas, kas paredzētas kapitāla palielināšanai, tām piemēro tikai 1 % kapitāla nodokli un tādējādi nepiemēro 10 % nodokli, kā teikts Komisijas vēstulē. Līdz ar to attiecīgā summa ir 255 906 euro, nevis 2,55 miljoni euro, kā aprēķinājusi Komisija, uzsākot izmeklēšanas procedūru.

(20)

Ņemot vērā minēto, Grieķijas iestādes secināja, ka Komisijas vēstulē minētā 11,2 miljonu euro kopējā summa attiecībā uz neapliekamajiem uzkrājumiem jālabo uz 8,69 miljoniem euro, ņemot vērā šādu aprēķinu:

Neapliekamo uzkrājumu kapitalizācija

43 544 350 euro × 10 %

4 354 435 euro

Īpašās rezerves

39 155 498 euro × 10 %

 

Nekustamā īpašuma pārdošanai

3 525 645 euro × 5 %

3 915 550 euro

171 282 euro

Rezervēm, ko aplika ar nodokli, kad tās izveidoja

 

 

Pārējās akcijas (12)

Neapliek ar nodokli

Akcionāru noguldījumi

25 590 609 euro × 1 %

255 906 euro

Kopā

 

8 697 173 euro

(21)

Neatkarīgi no iebildumiem par attiecīgo summu aprēķināšanu, Grieķijas iestādes tajā pašā vēstulē informēja Komisiju, ka Grieķijas valdība apsver iespēju atcelt tos tiesību aktu noteikumus, kuru dēļ Komisija uzsāka EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru. Grieķijas iestādes ar 2003. gada 30. janvāra vēstuli oficiāli informēja Komisiju par savu lēmumu atcelt savu tiesību aktu noteikumus divu minēto pasākumu sakarā. Šo informāciju apstiprināja visos turpmākajos Grieķijas iestāžu paziņojumos, kas datēti 2003. gada 3. aprīlī, 1. oktobrī, 2004. gada 24. janvārī un 29. aprīlī.

(22)

Tādēļ Komisija var norādīt, ka Grieķijas iestādes piekrīt secinājumam, ka apstrīdētie pasākumi ir nelikumīgs valsts atbalsts.

IV.   IEINTERESĒTO PERSONU ATSAUKSMES

(23)

Komisija saistībā ar savu uzaicinājumu ieinteresētajām personām sniegt atsauksmes par atbalstu, kura sakarā uzsākta attiecīgā procedūra, 2002. gada 9. septembrī saņēma atsauksmes no Hellenic Shipyards tieša konkurenta Elefsis Shipbuilding and Industrial Enterprises S.A. pārstāvjiem. Par šīm atsauksmēm Grieķijas Republiku informēja 2002. gada 2. oktobra vēstulē.

(24)

Elefsis Shipyards uzskatīja, ka Komisijas izdarīto secinājumu dēļ jāturpina izmeklēšana, jo īpaši attiecībā uz Hellenic Shipyards rezerves kapitāla veidu un tā jaudu jūras spēku (75 %) un tirdzniecības (25 %) kuģu būvei un kuģu remonta darbiem.

(25)

Attiecībā uz rezerves kapitālu, kura dēļ Komisija veic izmeklēšanu, Elefsis Shipyards norādīja, ka Komisijai ir jāizmeklē, vai nodokļa likme, ko parasti saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem būtu jāpiemēro šāda rezerves kapitāla izmantošanai zaudējumu kompensācijai, ja Akts 2941/2001 nebūtu īstenots, ir līdzvērtīga 10 %.

V.   ATBALSTA NOVĒRTĒJUMS

(26)

Saskaņā ar EK Līguma 87. panta 1. punktu atbalsts, ko piešķir dalībvalstis vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai var radīt konkurences traucējumus, dodot priekšroku atsevišķiem uzņēmumiem vai atsevišķu preču ražošanai, ciktāl tas ietekmē dalībvalstu savstarpējo tirdzniecību, ir nesaderīgs ar kopējo tirgu. Atbilstīgi Eiropas tiesu praksei tirdzniecību uzskata par ietekmētu, ja saņēmējs uzņēmums veic saimniecisko darbību, kas ietver dalībvalstu savstarpējo tirdzniecību.

(27)

Komisija norāda, ka kuģu būve ir saimnieciska darbība, kas ietver dalībvalstu savstarpējo tirdzniecību. Tādēļ uz attiecīgo atbalstu attiecas EK Līguma 87. panta 1. punkta joma.

(28)

Saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta e) apakšpunktu atbalsta kategorijas, kas noteiktas Padomes lēmumā, kurš pieņemts, par Komisijas priekšlikumu balsojot ar kvalificētu balsu vairākumu, var uzskatīt par saderīgām ar kopējo tirgu. Komisija norāda, ka, ņemot vērā minēto, Padome pieņēma Regulu Nr. 1540/98.

(29)

Saskaņā ar Komisijas paziņojumu, ar ko paredz noteikumus, kuri piemērojami nelikumīga valsts atbalsta novērtēšanai, nelikumīga valsts atbalsta saderība ar kopējo tirgu ir jāvērtē, ņemot vērā tiesību aktus, kas bija spēkā laikā, kad atbalstu piešķīra. Lai gan šajā lietā minēto paziņojumu nepiemēro, konsekventas pieejas nolūkā Komisija šajā lietā piemēros iepriekš minēto regulu, jo īpaši tādēļ, ka konkrētā jautājuma novērtējums nemainītos, pat ja tā pamatā būtu Pamatnostādnes par valsts atbalsta kuģu būvei (13).

(30)

Komisija norāda, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1540/98 “kuģu būve” ir pašgājēju jūras tirdzniecības kuģu būve. Komisija arī norāda, ka Hellenic Shipyards būvē šādus kuģus un tādēļ tas ir uzņēmums, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1540/98.

(31)

Tādēļ Komisijai apstrīdētie pasākumi, ciktāl tie rada vai var radīt konkurences traucējumus civilo kuģu būves un civilo kuģu remonta darbu jomā, bija jāizvērtē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1540/98. Kā minēts iepriekš, atbilstīgi Grieķijas iestāžu sniegtajai informācijai 75 % no Hellenic Shipyards kuģu būves darbību attiecas uz militāro jomu un tas skar valsts atbalstu, uz ko attiecas Akta 5. panta 2. punkts.

a)   Akta 5. panta 2. punkts

(32)

Saskaņā ar šā punkta noteikumiem valsts sedz vienreizējā pensionēšanās maksājuma daļu proporcionāli to gadu skaitam, ko darbinieks nostrādājis Hellenic Shipyards pirms tā pārdošanas, salīdzinājumā ar gadu skaitu, kas nostrādāti pēc tam. Līdz ar to minētie noteikumi nodrošina, ka daļu vienreizējo maksājumu darbiniekiem, kas aiziet pensijā, valsts maksās līdz 2035. gadam, kad ies pensijā pēdējie pašreiz nodarbinātie darbinieki.

(33)

Saskaņā ar Grieķijas iestāžu sniegto informāciju maksimālās šā pasākuma izmaksas būtu aptuveni 7 miljoni euro, bet, tā kā daļa darbinieku neturpinās darbu uzņēmumā līdz pensijas vecumam, paredzamās izmaksas būtu ap 4 miljoniem euro. Ņemot vērā to, ka Grieķijas iestādes norādīja, ka 75 % darbinieku, uz ko attiecas minētais pasākums, strādā militāro kuģu būvē, aprēķināts, ka atbilstīgi šim pasākumam kopējā valsts atbalsta summa civilo kuģu būves un civilo kuģu remonta virzienam būtu apmēram 1 miljons euro (kas atbilst 25 % darbinieku, uz ko attiecas minētais pasākums).

(34)

Komisija uzskata, ka šis pasākums ir darbības atbalsts, jo tas atbrīvo uzņēmumu no parastajām tā saimnieciskās darbības izmaksām. Tā kā Regulā (EK) Nr. 1540/98 šāds atbalsts nav paredzēts, Komisija secina, ka šis atbalsts nav saderīgs ar kopējo tirgu.

(35)

Komisija norāda, ka atsauce uz attiecību 75 %-25 % attiecīgi militāro un civilo kuģu būves un kuģu remontdarbu sakarā, ir balstīta uz Grieķijas iestāžu paziņojumiem. Šo attiecību konkrētajā oficiālajā izmeklēšanas procedūrā nevērtēja. Tik un tā pašreizējais lēmums šā jautājuma sakarā neskar visus turpmākos secinājumus, ko Komisija var izdarīt, veicot citu izmeklēšanu.

b)   Akta 6. panta 4. punkts

(36)

Saskaņā ar šā punkta noteikumiem uzņēmums var ieskaitīt daļu ar nodokļiem neapliekamo uzkrājumu pamatkapitālā, nemaksājot tiesību aktos noteikto 10 % nodokli, ja šo uzkrājumu daļu ieskaita iepriekšējo gadu zaudējumos. Tos neapliek ne ar kādiem nodokļiem vai citiem maksājumiem, lai tos var ieskaitīt iepriekšējo gadu zaudējumos.

(37)

Akta 6. panta 4. punkts attiecas uz trīs posteņiem uzņēmuma bilancē: “ar nodokļiem neapliekamie uzkrājumi”, “īpašās rezerves” un “pamatkapitāla palielināšanai paredzētie ieguldījumi”. Saskaņā ar Grieķijas iestāžu sniegto informāciju nodokļa likme ar nodokļiem neapliekamo uzkrājumu kapitalizācijai sabiedrībās ar ierobežotu atbildību, kuru akcijas nekotē biržā, ir 10 %. Tātad iepriekš ciesto zaudējumu kompensēšana ar neapliekamajiem uzkrājumiem nozīmētu 10 % nodokli no attiecīgās summas. Saskaņā ar Grieķijas iestāžu informāciju ar nodokļiem neapliekamie uzkrājumi veido 112 miljonus euro un attiecīgais nodoklis atbilstīgi Grieķijas nodokļu likumdošanai ir 11.2 miljoni euro.

(38)

Ierosinātie nodokļu atbrīvojumi attiecīgo uzkrājumu summēšanai ar iepriekš ciestajiem zaudējumiem dod labumu uzņēmumam un tādēļ ir jāuzskata par valsts atbalstu. Regulā (EK) Nr. 1540/98 šāds atbalsts nav paredzēts un tādēļ Komisija secina, ka šis noteikums nav saderīgs ar kopējo tirgu, jo īpaši:

(39)

Grieķijas iestādes norāda, ka nevar uzskatīt, ka daļas Hellenic Shipyards uzkrājumu neaplikšana ar nodokļiem (aptuveni 43 miljonu euro apmērā) rada peļņu, kas ir līdzvērtīga 10 % no uzņēmuma norakstītajām summām. Tas tādēļ, ka Akts 2367/95 par uzņēmumu daļēju privatizāciju un pārveidošanu, kas bija pamatā iepriekšējam Komisijas 1997. gada Lēmumam (14) par parādu norakstīšanu, paredzēja 99 % no visiem uzņēmuma esošajiem parādiem norakstīšanu. Šo noteikumu piemēroja neatkarīgi no tā, vai parādi bija reģistrēti grāmatvedības dokumentos vai ne, un arī parādiem, kas radīsies līdz 1996. gada 31. janvārim.

(40)

Grieķijas iestādes apgalvo, ka, ja Hellenic Shipyards līdz 1996. gada 31. janvārim iepriekšējo gadu zaudējumus kompensētu ar neapliekamajiem uzkrājumiem, tad 10 % nodoklis attiecīgajiem 43 miljoniem euro radītu nodokļu saistības, kas saskaņā ar Aktu 2367/95 būtu norakstītas 99 % apmērā. Tās arī apgalvo, ka uzņēmums pat tagad varētu iesniegt noformēšanas dokumentus, kuru pamatā ir minētais noteikums. Līdz ar to vienīgā priekšrocība, ko uzņēmums pašreiz iegūst, ieskaitot 100 % ar nodokļiem neapliekamos uzkrājumus iepriekšējo gadu zaudējumos, ir 43,000 euro (1 % no 10 % no 43 miljoniem euro).

(41)

Uzsākot formālo izmeklēšanas procedūru, Komisija konstatēja divas problēmas šīs argumentācijas sakarā. Pirmkārt, attiecīgais Komisijas 1997. gada lēmums nosaka Hellenic Shipyards atļauto parādu norakstīšanas apjomu. Komisija nevarēja ļaut turpmāku parādu norakstīšanu, pamatojoties uz Komisijas 1997. gada lēmumu, jo nedrīkst pārsniegt lēmumā noteikto maksimālo summu. Turklāt 1997. gada lēmumā nav noteikts, ka vēlāk var norakstīt turpmākus parādus, pat ja tos var attiecināt uz laika posmu pirms 1996. gada beigām.

(42)

Tādēļ Komisija, ņemot vērā tai pieejamo informāciju, secina, ka ierosinātie nodokļu atbrīvojumi attiecīgo uzkrājumu ieskaitīšanai iepriekš gūtajos zaudējumos ir 4,3 miljonu euro vērtībā, no kā uzņēmums gūst labumu, un tādēļ ir valsts atbalsts. Regulā (EK) Nr. 1540/98 šāds atbalsts nebija paredzēts un Komisija secina, ka to nevar uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu.

(43)

Attiecībā uz otru pusi “ar nodokļiem neapliekamo uzkrājumu” aptuveni 39 miljonu euro vērtībā Grieķijas iestādes apgalvoja, ka tie radušies viesnīcas pārdošanas dēļ 1956. gadā un saskaņā ar tajā laikā spēkā esošajiem tiesību aktiem tos neaplika ar nodokli. 3,9 miljonu euro nodokļu atbrīvojums, kas attiecas uz minēto summu, arī ir atbalsts, kas nav saderīgs ar kopējo tirgu.

(44)

Komisijas oficiālā izmeklēšanas procedūra attiecās uz vēl vienu posteni 0,2 miljonu euro apmērā, kas ir saistīts ar akciju emisiju virs nominālvērtības. Grieķijas iestādes informēja Komisiju, ka šie ieguldījumi, kas arī ir domāti kapitāla palielināšanai, parasti netiek aplikti ar nodokli.

(45)

Attiecībā uz īpašajām rezervēm 3,4 miljonu euro apmērā Grieķijas iestādes apgalvo, ka tās ir apliktas ar nodokli saskaņā ar to rašanās brīdī spēkā esošajiem tiesību aktiem, līdz ar to nevar iegūt nekādas nodokļu priekšrocības, šīs rezerves summējot ar iepriekš gūtajiem zaudējumiem. Tomēr Komisija norāda, ka īpašo rezervju apjoms ir iekļauts bilancē pie rezervēm. Līdz ar to Komisija pieņem, ka attiecīgās summas summēšana ar iepriekš gūtajiem zaudējumiem arī jāapliek ar 10 % nodokli saskaņā ar parastajām nodokļu tiesību aktu normām.

(46)

Nodokļu atbrīvojumu 340 000 euro apmērā, kas saistīts ar ārkārtas rezervēm, arī uzskata par atbalstu un tādēļ Komisija, ņemot vērā iepriekšējo pamatojumu, secina, ka tas nav saderīgs ar kopējo tirgu.

(47)

“Summas, kas paredzētas pamatkapitāla palielināšanai” 25,6 miljonu euro apmērā saskaņā ar Grieķijas iestāžu sniegto informāciju ir summa, ko Grieķijas valsts maksājusi, lai Hellenic Shipyards kompensētu personāla samazināšanas par aptuveni 1 000 cilvēkiem izmaksas laika posmā no 1996. līdz 1997. gadam. Atbilstīgi Grieķijas iestāžu sniegtajai informācijai šo summu neapliek ar nodokli, jo to izmanto iepriekš gūto zaudējumu kompensēšanai.

(48)

Tā kā uzņēmumam bija jāpiemēro 10 % nodoklis iepriekš minētajai summai, Komisija secina, ka atbalsts 2,56 miljonu euro apmērā nodokļu atbrīvojuma veidā attiecīgās summas summēšanai ar iepriekš gūtajiem zaudējumiem nav saderīgs ar kopējo tirgu.

(49)

Komisija norāda, ka Akta 6. panta 4. punktā ir atļauts izmantot iepriekš gūtos zaudējumus grāmatvedībā bez jebkādiem laika ierobežojumiem. Šajā gadījumā, uzsākot izmeklēšanas procedūru, Komisija pieprasīja informāciju par to, vai šis elements pats par sevi sniedz Hellenic Shipyards priekšrocības salīdzinājumā ar parastajiem Grieķijas tiesību aktiem nodokļu jomā.

(50)

Grieķijas iestādes nav sniegušas attiecīgu informāciju. Tomēr tas, ka Grieķija ir atkārtoti Komisijai norādījusi, ka tā uzņemas saistības atcelt Akta 6. panta 4. punktu, ir pietiekams pamatojums tam, ka šis pasākums arī jāuzskata par valsts atbalstu, kas nav saderīgs ar kopējo tirgu.

(51)

Kopumā, Komisijai izvērtējot apstrīdētos pasākumus, kā aprakstīts 2002. gada 5. jūnija vēstulē Grieķijas Republikai, to nav ietekmējusi Grieķijas sniegtā informācija. Turklāt šķiet, ka Grieķija ir piekritusi Komisijas analīzei par apstrīdēto pasākumu nesaderību ar kopējo tirgu un tādēļ ir atkārtoti (15) solījusi ar likumu atcelt divus apstrīdētos pasākumus.

VI.   SŪDZĪBA PAR IESPĒJAMO ATBALSTU HELLENIC SHIPYARDS

(52)

Komisija saņēmusi oficiālu sūdzību par iespējamu valsts atbalstu, ko Grieķijas valdība, iespējams, piešķīrusi Hellenic Shipyards. Pašreiz pārbauda sūdzībā minēto informāciju. Komisija norāda, ka pašreizējais lēmums neietekmē šīs vai kādas citas izmeklēšanas, ko tā var veikt vai uzsākt attiecībā uz iespējamo valsts atbalstu Hellenic Shipyards.

(53)

Attiecībā uz sūdzības iesniedzēja iebildumiem par tā atbalsta apmēra aprēķinu, ko var piešķirt saskaņā ar Akta 6. panta 4. punktu (16), Komisija norāda, ka šie iebildumi zaudējuši jēgu, ņemot vērā, ka šis lēmums paredz minētā noteikuma atcelšanu.

VII.   NOBEIGUMS

(54)

Grieķijas iestādes netieši piekritušas Komisijas novērtējumam, ka divi apstrīdētie pasākumi ir valsts atbalsts, kas nav saderīgs ar Līgumu. Neskatoties uz Grieķijas iestāžu apņemšanos atcelt šos divus pasākumus, Grieķijas parlamentam izdarot attiecīgus grozījumus Aktā, tas līdz šim nav izdarīts. Tādēļ Komisijai jānoslēdz ar 2002. gada 5. jūnija vēstuli uzsāktā procedūra, pieņemot lēmumu, ar ko Grieķijas Republikai liek atcelt divus minētos pasākumus un atgūt visus līdzekļus, kas piešķirti šai sakarā.

(55)

Komisija vēlas uzsvērt, ka minētie pasākumi ir jāatceļ pēc būtības, lai likvidētu valsts atbalsta daļu, ko tie ietver. Turklāt, ciktāl atbalsts, ko Hellenic Shipyards var piešķirt saskaņā ar Akta 5. panta 2.punktu un 6. panta 4. punktu, var būt paredzēts arī citos juridiskos instrumentos, Grieķijai ir jānodrošina, ka arī šos instrumentus atceļ un, ja atbilstīgi tiem ir piešķirts atbalsts, to atgūst no labuma guvējiem.

(56)

Grieķijas iestādes ir norādījušas Komisijai, ka saskaņā ar diviem apstrīdētajiem noteikumiem nav piešķirts nekāds atbalsts. Tomēr Komisija vēlas vērst Grieķijas iestāžu uzmanību uz to, ka, ja atbilstīgi apstrīdētajiem noteikumiem ir izmaksātas atbalsta summas, tās jāatgūst pilnā apmērā un nekavējoties.

(57)

Regulas (EK) Nr. 659/1999 7. panta 7. punkts ļauj Komisijai pieņemt negatīvu lēmumu, līdzko beidzies 7. panta 6. punktā minētais termiņš, ņemot vērā tai pieejamo informāciju. Informācija, ko sniegušas Grieķijas iestādes, nav mainījusi Komisijas secinājumu, ka no apstrīdētajiem noteikumiem izriet valsts atbalsts, kas nav saderīgs ar kopējo tirgu.

(58)

Tādēļ Komisija slēdz 2002. gada 5. jūnijā uzsākto izmeklēšanas procedūru attiecībā uz pasākumiem, atbilstīgi kuriem Hellenic Shipyards atbrīvo no nodokļiem saskaņā ar Akta 6. panta 4. punktu un valsts sedz daļu no nākotnes pensiju izdevumiem civilo kuģu būves darbiniekiem saskaņā ar 5. panta 2. punktu. Šie pasākumi paredz valsts atbalstu, kas nav saderīgs ar Regulu (EK) Nr. 1540/98 un līdz ar to ar kopējo tirgu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Akta 2941/2001 5. panta 2. punkts un 6. panta 4. punkts paredz valsts atbalstu Hellenic Shipyards S.A., kas nav saderīgs ar kopējo tirgu.

Līdz ar to šo atbalstu nedrīkst īstenot.

2. pants

Ja valsts atbalsts Hellenic Shipyards S.A. ir izmaksāts saskaņā ar šā lēmuma 1. panta noteikumiem, Grieķija veic visus vajadzīgos pasākumus šā atbalsta atgūšanai.

Tādā gadījumā atgūšanu veic nekavējoties un saskaņā ar attiecīgajām Grieķijas tiesību aktos noteiktajām procedūrām, ar nosacījumu, ka tās ļauj nekavējoties un efektīvi īstenot šo lēmumu.

Par atgūstamajām summām aprēķina procentus par visu laika posmu, sākot no dienas, kurā tās nonāca saņēmēja rīcībā, līdz to faktiskai atgūšanai.

Procentus aprēķina saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 794/2004 (17) V nodaļas noteikumiem.

Grieķija izbeidz attiecīgos atbalsta pasākumus un pārtrauc maksāt vēl neizmaksāto atbalstu no šā lēmuma paziņošanas dienas.

3. pants

Grieķija divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma publicēšanas informē Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību šim lēmumam.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Grieķijas Republikai.

Briselē, 2004. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mario MONTI


(1)  OV L 202, 18.7.1998., 1. lpp.

(2)  OV C 186, 6.8.2002., 5. lpp.

(3)  SG(2002) D/230101.

(4)  OV C 186, 6.8.2002., 5. lpp.

(5)  SG(2002) D/230101.

(6)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās Aktu.

(7)  OV C 186, 6.8.2002., 5. lpp.

(8)  OV C 119, 22.5.2002., 22. lpp.

(9)  Pamatnostādnes, OV C 317, 30.12.2003., 11. lpp.

(10)  Tajā pašā vēstulē Grieķijas iestādes “delikātā, sarežģītā un nopietnā” jautājuma dēļ arī lūdza uz trim mēnešiem pagarināt termiņu, kurā tām jāsniedz pilnīga atbilde.

(11)  Akta 2459/97 13. panta 6. punkts.

(12)  Saskaņā ar Grieķijas iestāžu informāciju, šo posteni veido akcionāru ieguldījumi kapitāla palielināšanai. Ieguldījumus kapitāla palielināšanai parasti neapliek ar nodokli.

(13)  Jānorāda, ka pašreizējo pamatnostādņu piemērošana nemainītu minētā procesa galīgo iznākumu, jo tas neparedz darbības atbalstu tāpat kā Regula (EK) Nr. 1540/98.

(14)  Lieta C 10/94 (ex NN 104/93) Grieķija (OV C 306, 8.10.1997., 5. lpp.).

(15)  Kā iepriekš aprakstīts 4. un 5. punktā

(16)  Komisijai iesniegtajā memorandā sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka kopējais tā nodokļa apmērs, ko Hellenic Shipyards ietaupījis sakarā ar apstrīdēto noteikumu, ir aptuveni 34 miljoni euro. Nesen iesniegtā dokumentā sūdzības iesniedzējs arī atzīmē, ka saskaņā ar Akta 5. panta 2. punktu sniegtā atbalsta apmērs ir lielāks nekā 1 miljons euro, bet nodokļu priekšrocības, ko Hellenic Shipyards var iegūt saskaņā ar Akta 6. panta 4. punktu var aprēķināt šādi: a) 14,625 miljoni euro attiecībā uz 39 miljonu euro rezerves kapitāla ieskaitu; b) 4,66 miljoni euro attiecībā uz 43 miljonu euro, 0,2 miljonu euro un 3,4 miljonu euro rezerves kapitālu (saskaņā ar Grieķijas nodokļu eksperta viedokli); un c) summa, kas vienāda ar 85,6 miljonu euro rezerves kapitāla apjomu.

(17)  OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/53


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 3. marts)

par izmeklēšanas uzsākšanu, kas paredzēta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 3. punktā par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 577)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/247/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 2408/92 (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

I.   Fakti

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumiem 2004. gada 10. decembrī Itālijas Republika lūdza Komisijai publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanu attiecībā uz astoņpadsmit maršrutiem starp Sardīnijas lidostām un galvenajām Itālijas nacionālajām lidostām (2).

(2)

Šo saistību piemērošanas galvenie rādītāji ir šādi:

Saistības attiecas uz šādiem astoņpadsmit maršrutiem:

Algēro–Roma un Roma–Algēro,

Algēro–Milāna un Milāna–Algēro,

Algēro–Boloņa un Boloņa–Algēro,

Algēro–Turīna un Turīna–Algēro,

Algēro–Piza un Piza–Algēro,

Kaljāri–Roma un Roma–Kaljāri,

Kaljāri–Milāna un Milāna–Kaljāri,

Kaljāri–Boloņa un Boloņa–Kaljāri,

Kaljāri–Turīna un Turīna–Kaljāri,

Kaljāri–Piza un Piza–Kaljāri,

Kaljāri–Verona un Verona–Kaljāri,

Kaljāri–Neapole un Neapole–Kaljāri,

Kaljāri–Palermo un Palermo–Kaljāri,

Olbia–Roma un Roma–Olbia,

Olbia–Milāna un Milāna–Olbia,

Olbia–Boloņa un Boloņa–Olbia,

Olbia–Turīna un Turīna–Olbia,

Olbia–Verona un Verona–Olbia.

Nosauktie astoņpadsmit maršruti un tiem piemērotās sabiedrisko pakalpojumu saistības veido vienotu kopumu, kas ieinteresētajiem pārvadātājiem jāpieņem pilnībā bez jebkādas kompensācijas, neatkarīgi no tās veida vai izcelsmes.

Katrs atsevišķs pārvadātājs (vai galvenais pārvadātājs), kurš piekrīt sabiedrisko pakalpojumu saistībām, pareizas pakalpojuma izpildes un ilguma garantēšanai iemaksā drošības naudu. Minētā drošības nauda sasniedz vismaz piecpadsmit miljonus euro un tiek garantēta ar bankas galvojumu pēc pirmā pieprasījuma vismaz piecu miljonu euro apmērā, un garantēta ar apdrošināšanas sabiedrības galvojumu atlikušajai summai.

Minimālais lidojumu skaits dienā, lidojumu laiki un piedāvātais vietu skaits katram maršrutam sniegti ziņojuma par saistību piemērošanu sadaļā “2. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SAISTĪBAS”, kas publicēts 2004. gada 10. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 306, un uz kuru atsaucas šajā lēmumā.

Izmantojamo lidmašīnu minimālais nodrošinājums sniegts ziņojuma par saistību piemērošanu sadaļā “3. LIDMAŠĪNAS, KURAS JĀIZMANTO”, kas publicēts 2004. gada 10. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 306, un uz kuru atsaucas šajā lēmumā.

Biļešu cenu struktūra visiem norādītajiem maršrutiem sniegta ziņojuma par saistību piemērošanu sadaļā “4. BIĻEŠU CENAS”, kas publicēts 2004. gada 10. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 306, un uz kuru īpaši atsaucas šajā lēmumā.

Īpaši attiecībā uz izdevīgu cenu piedāvājumu ziņojuma 4.8. punktā norādīts, ka pārvadātājiem, kuri veic lidojumus noteiktajos maršrutos, ir juridiskas saistības piedāvāt izdevīgas cenas (tādas, kādas tās uzskaitītas sadaļā “4. Biļešu cenas”), jo īpaši šādām pasažieru grupām:

Sardīnijā dzimušām personām, pat ja viņu dzīvesvieta nav Sardīnija,

Sardīnijā dzimušu personu laulātajiem un bērniem.

Paredzēts, ka sabiedrisko pakalpojumu saistības būs spēkā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim.

Aviosabiedrībām, kuras nolēmušas pieņemt sabiedrisko pakalpojumu saistības, 15 dienu laikā pēc Komisijas ziņojuma par minēto saistību piemērošanu publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, jāiesniedz formāla piekrišana kompetentai Itālijas iestādei.

(3)

Jāpiebilst, ka pirms šajā lēmumā aplūkojamo sabiedrisko saistību piemērošanas Itālijas Republika piemēroja sabiedriskās saistības, kas sākotnēji bija publicētas 2000. gada 7. oktobra Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī C 284  (3) attiecībā uz sešiem maršrutiem starp Sardīnijas un Romas, un Milānas lidostām. Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunkta noteikumiem par tām tika izsludināts atklātais konkurss (4), lai izvēlētos pārvadātājus, kam izsniegt atļauju vieniem pašiem apkalpot šos maršrutus, piešķirot tiem finansiālu kompensāciju.

(4)

Pārvadātāji, kas saņēma atļaujas izmantot sabiedrisko pakalpojumu saistības, bija šādi:

Alitalia maršrutā: Kaljāri–Roma,

Air One maršrutos: Kaljāri–Milāna, Algēro–Milāna un Algēro–Roma,

Merdiana maršrutos: Olbia–Roma un Olbia–Milāna.

(5)

Šo ekspluatācijas režīmu nomainīja, piemērojot sabiedrisko pakalpojumu saistības, uz ko attiecas šis lēmums.

II.   Sabiedrisko pakalpojumu saistību tiesiskā regulējuma galvenās sastāvdaļas

(6)

Sabiedrisko pakalpojumu saistību tiesisko regulējumu nosaka Regula (EEK) Nr. 2408/92, kuras mērķis ir definēt brīvas pakalpojumu sniegšanas principa pielietošanas nosacījumus gaisa transporta nozarē.

(7)

Sabiedrisko pakalpojumu saistības tiek definētas kā izņēmums no regulas principa, kas nosaka, ka “ievērojot šo regulu, attiecīgās dalībvalstis atļauj Kopienas gaisa pārvadātājiem izmantot satiksmes tiesības Kopienas teritorijas maršrutos” (5).

(8)

Sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanas nosacījumi definēti 4. pantā. Pie tiem stingri pieturas, ievērojot nediskriminācijas un proporcionalitātes principus. Sabiedrisko pakalpojumu saistībām jābūt atbilstoši pamatotām saskaņā ar šajā pantā izklāstītajiem kritērijiem.

(9)

Precīzāk runājot, sabiedrisko pakalpojumu saistību tiesiskajā regulējumā paredzēts, ka tās var uzlikt dalībvalsts attiecībā uz regulāru gaisa satiksmi uz lidostu, kas apkalpo kādu nomaļu vai jaunattīstības reģionu vai attiecībā uz mazāk noslogotu maršrutu uz reģionālu lidostu, ar nosacījumu ka šie maršruti tiek uzskatīti par svarīgiem tā reģiona ekonomiskajai attīstībai, kurā atrodas lidosta, un tādā apjomā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu šajā maršrutā pietiekamu pakalpojumu sniegšanu, kas atbilst noteiktiem nepārtrauktības, regularitātes, pārvadājumu apjoma nodrošinājuma un cenu veidošanas standartiem, kurus gaisa pārvadātāji neievērotu, ja rēķinātos vienīgi ar savām komerciālām interesēm.

(10)

Regulāru gaisa transporta pakalpojumu pietiekamību vērtē dalībvalstis, tostarp ņemot vērā sabiedrības intereses, iespējas izmantot citu veidu transportu, šo transporta veidu iespējas apmierināt attiecīgās vajadzības, visu gaisa pārvadātāju, kas darbojas vai plāno darboties šajā maršrutā, kopīgi sasniegto ekspluatācijas rezultātu.

(11)

Regulas 4. pantā paredz pasākumus divos posmos: pirmajā (4. panta 1. punkta a) apakšpunkts) attiecīgā dalībvalsts uzliek sabiedrisko pakalpojumu saistības vienam vai vairākiem maršrutiem, kas ir pieejami visiem Kopienas pārvadātājiem, ar vienīgo nosacījumu ievērot šīs saistības. Gadījumā, ja maršruta, kam uzliktas sabiedrisko pakalpojumu saistības, apkalpošanai nav pieteicies neviens pārvadātājs, dalībvalsts var sākt īstenot otrā posma pasākumus (4. panta 1. punkta d) apakšpunkts), kas paredz ierobežot piekļuvi šim maršrutam viena pārvadātāja labā ilgākais uz trim gadiem, kas var tikt pagarināts. Šo pārvadātāju izvēlas, pamatojoties uz atklātā konkursa rezultātiem Kopienas ietvaros. Izvēlētais pārvadātājs var saņemt finansiālu kompensāciju par darbību šajā maršrutā, ievērojot sabiedrisko pakalpojumu saistības.

(12)

Saskaņā ar 4. panta 3. punktu pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas veiktās izmeklēšanas Komisija ir pilnvarota izlemt, vai publicētās sabiedrisko pakalpojumu saistības jāturpina. Komisijas lēmums tiek paziņots Padomei un dalībvalstīm. Padome, ja pie tās vēršas dalībvalsts, var pieņemt citu lēmumu, balsojot ar kvalificētā balsu vairākuma procedūru.

III.   Tādu faktu esamība, kas varētu radīt nopietnas šaubas par to, vai sabiedrisko pakalpojumu saistības, kas tiek piemērotas starp Sardīnijas lidostām un galvenajām nacionālajām lidostām, atbilst Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta nosacījumiem

(13)

Regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitīts vairāku kritēriju kopums, pēc kuriem vadoties nosaka sabiedrisko pakalpojumu saistību atbilstību:

Kritērijiem atbilstošie maršruti: tie ir maršruti uz lidostu, kas apkalpo kādu nomales vai jaunattīstības rajonu, kas atrodas tās teritorijā, vai maz noslogoti maršruti uz kādu reģionālu lidostu tās teritorijā.

Jābūt pierādītam, ka katrs maršruts ir svarīgs tā reģiona ekonomiskajai attīstībai, kurā atrodas apkalpojamā lidosta.

Jāievēro pietiekamības princips, kas cita starpā ņem vērā citu transporta veidu pieejamību vai iespējas izmantot alternatīvus maršrutus.

(14)

Turklāt sabiedrisko pakalpojumu saistībām jāievēro proporcionalitātes un nediskriminācijas pamatprincipi (sk., piemēram, 2001. gada 20. februāra Tiesas lēmumu lietā Nr. C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) et autres contre Administración General del Estado, Rec. 2001., I-01271. lpp.).

(15)

Šajā gadījumā pēc Itālijas Republikas lūguma Oficiālajā Vēstnesī publicētajā paziņojumā par sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanu ietverti vairāki noteikumi, kas rada nopietnas šaubas par to atbilstību regulas 4. pantam un tādejādi veicina nepamatotu attiecīgo maršrutu attīstības ierobežošanu, jo īpaši:

a)

netika iesniegts neviens detalizēts paskaidrojums, kas balstītos uz gaisa transporta tirgus ekonomisku analīzi starp Sardīniju un pārējo Itālijas teritoriju, ar ko varētu pamatot jauno saistību nepieciešamību, to atbilstību un proporcionālo raksturu attiecībā uz plānoto mērķi;

b)

nav uzrādīta bilance iepriekšējā paziņojumā par sabiedrisko saistību piemērošanu minētajiem sešiem maršrutiem, kuri atkal iekļauti jaunajā paziņojumā;

c)

nav skaidri pierādīts, ka minētie divpadsmit papildu maršruti, kuriem no 2005. gada 1. janvāra piemērojamas sabiedrisko pakalpojumu saistības, ir svarīgi to Sardīnijas reģionu ekonomiskajai attīstībai, kuros atrodas šīs lidostas, ņemot vērā:

attiecīgo maršrutu raksturu,

pierādījumu trūkumu par šo maršrutu vitāli svarīgo lomu to Sardīnijas reģionu ekonomiskajā attīstībā, kuros atrodas attiecīgās lidostas,

citu lidojumu maršrutu pastāvēšanu, ar ko var nodrošināt pietiekamu un nepārtrauktu attiecīgo lidostu apkalpošanu, izmantojot galvenos Itālijas gaisa transporta savienojumu mezglus, kuri nodrošina apmierinošu savienojumu ar Sardīniju;

d)

ieinteresētajiem pārvadātājiem uzliktais pienākums apkalpot kā vienu kopumu visus astoņpadsmit maršrutus, kam noteiktas sabiedriskās saistības, ir īpaši nopietns brīva pakalpojumu sniegšanas principa ierobežojums. Tas nav savienojams ar proporcionalitātes un nediskriminācijas principu, ņemot vērā to, ka:

trūkst pierādījumu par to, ka šo maršrutu apvienošana grupās ir svarīga to Sardīnijas reģionu ekonomiskajai attīstībai, kuros atrodas attiecīgās lidostas,

pastāv risks, ka nepamatoti varētu diskriminēt pārvadātājus, jo tikai vislielākajiem no tiem ir iespējas veikt pakalpojumu šādos apstākļos,

turklāt šādas saistības nav savienojamas ar principu, ka dalībvalstij, kas piemēro sabiedrisko pakalpojumu saistības, savā izvērtējumā jāņem vērā visu to gaisa pārvadātāju kopējais rezultāts, kas darbojas vai kas plāno darboties attiecīgajos maršrutos (6).

Faktu izklāstā redzams, ka Itālijas iestādes vēlējušās piemērot saistības apkalpot visus astoņpadsmit maršrutus kopā, lai finansētu zaudējumus nesošus maršrutus ar mazu lidojumu skaitu, izmantojot peļņu, kas sagaidāma no lielāku maršrutu apkalpošanas. Šāds šķērssubsīdiju mehānisms nav savienojams ar Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta būtību.

e)

pienākums iemaksāt īpaši augstu drošības naudu arī veicina nepamatotu diskrimināciju starp ieinteresētajiem pārvadātājiem, jo tikai vislielākajiem no tiem ir iespējas piedāvāt šādas garantijas;

f)

pārāk īsie termiņi, piecpadsmit dienas sākot no dienas, kad ziņojums par saistību piemērošanu publicēts Oficiālajā Vēstnesī, lai ieinteresētie pārvadātāji sāktu ievērot sabiedrisko pakalpojumu saistības, un divdesmit divas dienas, lai uzsāktu saimniecisko darbību (no 2005. gada 1. janvāra), rada nepamatotu diskrimināciju starp pārvadātājiem. Faktu izklāstā redzams, ka pārvadātājam, kas jau tagad neapkalpo maršrutus ar Sardīniju, nav iespējams norādītajos termiņos izpildīt visas administratīvās un juridiskās darbības un atrast resursus, kas nepieciešami, lai uzsāktu šādu darbību;

g)

saistības, kas minētas ziņojuma par sabiedrisko saistību piemērošanu 4.8. punktā, par izdevīgu cenu piedāvājumu attiecībā uz pasažieriem, balstoties vienīgi uz iemeslu, ka viņi dzimuši noteiktā vietā (šai gadījumā Sardīnijā) vai ka starp viņiem pastāv ģimenes saites, īstenībā ir prettiesiska, uz pilsonību balstīta diskriminācija (Sk., piemēram, lietu Nr. C-338/01 Commission contre Italie, Rec. 2003., I-00721. lpp.).

IV.   Procedūra

(16)

Neskatoties uz Komisijas dienestu vairākkārtējiem atgādinājumiem, kas vērsa Itāļu iestāžu uzmanību uz šiem problemātiskajiem elementiem un izteica šaubas, vai sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošana atbilst Regulas (EEK) Nr. 2408/92 prasībām, Itālijas Republika nolēma publicēt šo paziņojumu.

(17)

Kopš tā publicēšanas Komisijā griezās vairākas ieinteresētās puses ar nolūku neformāli iepazīstināt to ar savām bažām attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu saistību nelīdzsvaroto un diskriminējošo raksturu. Turklāt Komisijai tika iesniegta sūdzība, kuras autors lūdz palikt anonīms, kurā tika apstrīdēta šo saistību likumība.

(18)

Iepriekšminēto elementu sakarā un saskaņā ar 1992. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 3. punktu Komisijai ir tiesības uzsākt izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai, piemērojot sabiedrisko pakalpojumu saistības, viena vai vairāku maršrutu attīstība netiek nepamatoti ierobežota, un tā rezultātā pieņemtu lēmumu par to, vai jāturpina minēto saistību piemērošana attiecībā uz šiem maršrutiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisija nolemj uzsākt izmeklēšanu, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 3. punktā, lai noteiktu, vai sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošana starp Sardīnijas lidostām un galvenajām Itālijas lidostām, kas pēc Itālijas Republikas lūguma publicēta 2004. gada 10. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 306, joprojām jāpiemēro šiem maršrutiem.

2. pants

1.   Itālijas Republikai 20 darba dienu laikā, skaitot no šā lēmuma publicēšanas, jāiesniedz Komisijai visa nepieciešamā informācija, kas ļautu pārbaudīt 1. pantā minēto sabiedrisko pakalpojumu piemērošanas atbilstību Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. pantam.

2.   It īpaši tiek iesniegti:

juridiskā analīze attiecībā uz sekām, kas skar visu Eiropas gaisa pārvadātāju satiksmes tiesību izmantošanu maršrutos ar sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanas režīmu, kas publicēts 2004. gada 10. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 306, ja šīs saistības faktiski tiek ievērotas,

īpaši jāpaskaidro, vai Itāļu iestādes ir tādejādi iecerējušas radīt ekskluzīvas tiesības apkalpot astoņpadsmit maršrutus vienam vai vairākiem gaisa pārvadātājiem, kuri formāli piekrituši šīm saistībām,

juridiska analīze no Kopienas tiesību viedokļa, kas pamato dažādos nosacījumus 2004. gada 10. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 306 publicēto sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanā,

pamatojums izdevīga cenu piedāvājuma piešķiršanai tikai “Sardīnijā dzimušām personām, pat ja viņu dzīvesvieta nav Sardīnijā, un Sardīnijā dzimušu personu laulātajiem un bērniem”,

sīka atskaite par 2000. gada 7. oktobra Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī C 284 publicēto sabiedrisko pakalpojumu saistību ieviešanu,

sīka analīze par ekonomiskajām attiecībām starp Sardīnijas reģioniem un pārējiem Itālijas reģioniem, kur atrodas lidostas, uz kurām attiecas 2004. gada 10. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 306 publicētās sabiedrisko pakalpojumu saistības,

sīka analīze par pašreizējo piedāvājumu gaisa transportā starp Sardīnijas lidostām un pārējām Itālijas lidostām, uz kurām attiecas 2004. gada 10. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 306 publicētās sabiedrisko pakalpojumu saistības, tostarp netiešo maršrutu piedāvājumi,

sīka analīze par citu transporta veidu izmantošanu un šo transporta veidu iespējām apmierināt attiecīgās vajadzības,

pašreizējā gaisa transporta piedāvājuma analīze katram maršrutam, uz ko attiecas šīs saistības,

precīzs apraksts par laiku, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu savienojumus pa autoceļiem starp dažādām Sardīnijas lidostām, uz kurām attiecas šīs saistības,

šī paziņojuma publicēšanas dienā esošās situācijas apraksts par minēto saistību izpildi un tās piemērojošo pārvadātāja vai pārvadātāju identitātes,

darbības prognozes (pasažieru pārvadāšana, kravu pārvadāšana, finanšu prognozes, u.c.), kas saņemtas no pārvadātājiem,

šā lēmuma izziņošanas datumā iespējamas pārsūdzības valsts jurisdikcijas iestādēs un sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanas juridiskā situācija.

3. pants

1.   Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

2.   Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 3. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 24.8.1992., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284. 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV C 306, 10.12.2004., 6. lpp.

(3)  OV C 284, 7.10.2000., 16. lpp. Grozījumi OV C 49, 15.2.2001., 2. lpp. Labojumi OV C 63, 28.2.2001., 12. lpp.

(4)  OV C 51, 16.2.2001., 22. lpp.

(5)  Regulas (EEK) Nr. 2408/92 3. panta 1. punkts.

(6)  Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta iv) daļa.


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/58


KOPIENAS–ŠVEICES IEKŠZEMES TRANSPORTA KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2004

(2004. gada 22. jūnijs)

attiecībā uz Šveicē piemērojamo nodevu sistēmu par transporta līdzekļiem no 2005. gada 1. janvāra līdz Lotšbergas bāzes tuneļa atvēršanai, bet ne vēlāk kā līdz 2008. gada 1. janvārim

(2005/248/EK)

KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par preču un pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu un autoceļiem un jo īpaši tā 51. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 40. panta noteikumiem Šveice kopš 2001. gada 1. janvāra iekasē nodevu par savu koplietošanas ceļu izmantošanu (nodeva, ko piemēro smagajām kravas automašīnām). Nodevas, kas piemērojamas no 2005. gada 1. janvāra, jādefinē un jādiferencē atbilstoši trīs emisijas standarta klasēm (EURO).

(2)

Šajā nolūkā nolīgums nosaka vidējo svērto nodevu apjomu, maksimālo nodevu visvairāk piesārņojošo transportlīdzekļu kategorijai, kā arī maksimālo atšķirību starp nodevām dažādām kategorijām.

(3)

Svērumus nosaka atbilstoši transportlīdzekļu skaitam katrā EURO standartu klasē, kuri brauc Šveices teritorijā. Apvienotā komiteja izskata attiecīgo uzskaiti un, pamatojoties uz svērumiem, nosaka trīs kategoriju nodevas.

(4)

Apvienotā komiteja ir izskatījusi Šveices iesniegto uzskaiti.

(5)

Apvienotajai komitejai jānosaka svērums, EURO standartu klašu sadalījums starp trim nodevu kategorijām un nodevu līmenis trīs nodevu kategorijās.

(6)

Nobeiguma aktā Šveice ir paziņojusi, ka tā noteiks nodevas, kas būs spēkā līdz pirmā bāzes tuneļa atvēršanai vai, vēlākais, līdz 2008. gada 1. janvārim zemākā līmenī nekā maksimālais līmenis, kuru nolīgums atļauj. Tādēļ ir lietderīgi šī lēmuma darbību ierobežot minētā perioda robežās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No kopējā 2003. gada decembrī, 2004. gada janvārī un 2004. gada februārī Šveices teritorijā nobraukto kilometru skaita transportlīdzekļiem, kuri ir smagāki par 3,5 tonnām, EURO 0 standarta klases transportlīdzekļi veikuši 9,79 %, EURO 1 standarta klases transportlīdzekļi – 8,47 %, EURO 2 standarta klases transportlīdzekļi – 41,09 %, un EURO 3 standarta klases transportlīdzekļi – 40,65 %.

2. pants

Nodeva, ko piemēro tāda transportlīdzekļa pakalpojumiem, kura faktiskā pilnā masa nepārsniedz 40 tonnas un kurš veic pārbraucienu 300 km garumā, ir

346 Šveices franki par 1. nodevu kategoriju;

302 Šveices franki par 2. nodevu kategoriju;

258 Šveices franki par 3. nodevu kategoriju.

3. pants

Transportlīdzekļiem, kas ietilpst EURO 1 standarta klasē, kā arī visiem transportlīdzekļiem, kas laisti lietošanā pirms EURO 1 normas stāšanās spēkā, piemēro 1. nodevu kategoriju. Transportlīdzekļiem, kas ietilpst EURO 2 standarta klasē, piemēro 2. nodevu kategoriju. Transportlīdzekļiem, kas ietilpst EURO 3, EURO 4 un EURO 5 standarta klasē, piemēro 3. nodevu kategoriju.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

Bernē, 2004. gada 22. jūnijā

Šveices Konfederācijas vārdā —

priekšsēdētājs

Max FRIEDLI

Eiropas Kopienas vārdā —

delegācijas vadītājs

Heinz HILBRECHT


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/60


KOPIENAS–ŠVEICES IEKŠZEMES TRANSPORTA KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 2/2004

(2004. gada 22. jūnijs),

ar ko groza Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas vienošanās par preču un pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu un autoceļiem 1. pielikumu

(2005/249/EK)

KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par preču un pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu un autoceļiem un jo īpaši tā 52. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar nolīguma 52. panta 4. punkta pirmo ievilkumu Apvienotajai komitejai jāpieņem lēmumi par 1. pielikuma pārskatīšanu.

(2)

Pēc nolīguma parakstīšanas ir pieņemti jauni Kopienas tiesību akti tajās jomās, ko skar šis nolīgums. Tādēļ 1. pielikuma teksts jāgroza, lai ņemtu vērā notikumu attīstību attiecīgajos Kopienas tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma 1. pielikumu svītro un aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 484/2002 (1) nolūkos:

a)

Eiropas Kopiena un Šveices Konfederācija atbrīvo no pienākuma iegūt autovadītāja atestātu visus Šveices, Eiropas Kopienas dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu pilsoņus;

b)

Šveices Konfederācija no pienākuma iegūt autovadītāja atestāciju a) apakšpunktā neminēto valstu pilsoņus var atbrīvot tikai pēc apspriešanās ar Eiropas Kopienu un pēc tās piekrišanas saņemšanas.

3. pants

Šveices un Kopienas delegācijas vienojas, ka Padomes Regulu (EEK) Nr. 881/92 (2), kas minēta nolīguma 9. pantā, piemēro tās grozītajā redakcijā (ar jaunākajiem grozījumiem ar Regulu (EK) Nr. 484/2002).

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko pēc lēmuma pieņemšanas.

Bernē, 2004. gada 22. jūnijā

Šveices Konfederācijas vārdā —

priekšsēdētājs

Max FRIEDLI

Eiropas Kopienas vārdā —

delegācijas vadītājs

Heinz HILBRECHT


(1)  OV L 76, 19.3.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 95, 9.4.1992., 1. lpp.


ANNEXE

“1. PIELIKUMS

PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI

Saskaņā ar šā nolīguma 52. panta 6. punkta prasībām Šveice piemēro juridiskos noteikumus, kas līdzvērtīgi turpmāk minētajiem noteikumiem.

Noteikumi, kas attiecas uz acquis communautaire

1. SADAĻA –   PROFESIJAS IEGŪŠANA

Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 96/26/EK par atļauju kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē (OV L 124, 23.5.1996., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/66/EK (OV L 168, 14.5.2004., 35. lpp.).

2. SADAĻA –   SOCIĀLĀS PRASĪBAS

Padomes 1985. gada 20. decembra Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, (OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 432/2004 (OV L 71, 10.3.2004., 3. lpp.).

Padomes 1985. gada 20. decembra Regula (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu (OV L 370, 31.12.1985., 1. lpp.) vai līdzvērtīgi noteikumi, kas izstrādāti Eiropas Nolīgumā par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos pārvadājumos, ietverot tā grozījumus.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 1. marta Regula (EK) Nr. 484/2002, kas groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 881/92 un (EEK) Nr. 3118/93, ieviešot autovadītāja atestātu (OV L 76, 19.3.2002., 1. lpp.).

Šā nolīguma nolūkos:

a)

piemēro tikai Regulas (EK) Nr. 484/2002 1. pantu;

b)

Eiropas Kopiena un Šveices Konfederācija atbrīvo no pienākuma iegūt autovadītāja atestātu visus Šveices, Eiropas Kopienas dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu pilsoņus;

c)

Šveices Konfederācija no pienākuma iegūt autovadītāja atestāciju a) apakšpunktā neminēto valstu pilsoņus var atbrīvot tikai pēc apspriešanās ar Eiropas Kopienu un pēc tās piekrišanas saņemšanas.

Padomes 1988. gada 23. novembra Direktīva 88/599/EEK, kas nosaka standarta procedūras, pēc kurām pārbaudīt, kā tiek piemērota Regula (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu un Regula (EEK) par autotransportā lietojamajām reģistrēšanas iekārtām (OV L 325, 29.11.1988., 55. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2135/98 (OV L 274, 9.10.1998., 1. lpp.).

Padomes 1976. gada 16. decembra Direktīva 76/914/EEK par dažu autotransporta veidu vadītāju apmācības minimālo līmeni (OV L 357, 29.12.1976., 36. lpp.).

3. SADAĻA –   TEHNISKĀS PRASĪBAS

Motorizētie transportlīdzekļi

Padomes 1998. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 2411/98 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīmes atzīšanu Kopienas iekšējā satiksmē (OV L 299, 10.11.1998., 1. lpp.).

Padomes 1991. gada 1. oktobra Direktīva 91/542/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kompresijas aizdedzes motoriem (OV L 295, 25.10.1991., 1. lpp.).

Padomes 1992. gada 10. februāra Direktīva 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā (OV L 57, 23.2.1992., 27. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/85/EK (OV L 327, 4.12.2002., 8. lpp.).

Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežojuma ierīcēm vai līdzīgām ātruma ierobežojuma uzstādītām sistēmām zināmu kategoriju transportlīdzekļos (OV L 129, 14.5.1992., 154. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/11/EK (OV L 44, 14.2.2004., 19. lpp.).

Padomes 1992. gada 10. novembra direktīva 92/97/EEK, ar kuru groza 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo skaņas līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (OV L 371, 19.12.1992., 1. lpp.).

Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīva Nr. 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos izmērus iekšzemes un starptautiskajos pārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos pārvadājumos (OV L 235, 17.9.1996., 59. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/7/EK (OV L 67, 9.3.2002., 47. lpp.).

Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīva 96/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm (OV L 46, 17.2.1997., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

Bīstamu preču pārvadāšana pa autoceļiem

Padomes 1994. gada 21. novembra Direktīva 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/28/EK (OV L 90, 8.4.2003., 45. lpp.).

Padomes 1995. gada 6. oktobra Direktīva 95/50/EK par vienotām pārbaudes procedūrām bīstamu kravu pārvadājumiem pa autoceļiem (OV L 249, 17.10.1995., 35. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/26/EK (OV L 168, 23.6.2001., 23. lpp.).

Bīstamu preču pārvadāšana pa dzelzceļu

Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīva 96/49/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz bīstamo preču pārvadājumiem pa dzelzceļu (OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/29/EK (OV L 90, 8.4.2003., 47. lpp.).

Vadlīnijas drošības jautājumos

Padomes 1996. gada 3. jūnija Direktīva 96/35/EK par drošības konsultantu iecelšanu bīstamo kravu pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem un viņu profesionālo kvalifikāciju (OV L 145, 19.6.1996., 10. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. aprīļa Direktīva 2000/18/EK par obligātām eksaminācijas prasībām drošības konsultantiem bīstamo kravu pārvadājumos pa ceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem (OV L 118, 19.5.2000., 41. lpp.).

4. SADAĻA –   PIEEJAS UN DZELZCEĻA TRANZĪTA TIESĪBAS

Padomes 1995. gada 19. jūnija Direktīva 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu (OV L 143, 27.6.1995., 70. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/49/EK (OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.).

Padomes 1995. gada 19. jūnija Direktīva 95/19/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un infrastruktūras maksājumu iekasēšanu (OV L 143, 27.6.1995., 75. lpp.).

Padomes Direktīva 91/440/EEK (1991. gada 29. jūlijs) par Kopienas dzelzceļa attīstību (OV L 237, 24.8.1991., 25. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/51/EK (OV L 164, 30.4.2004., 164. lpp.).

5. SADAĻA –   CITAS JOMAS

Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/82/EEK par minerāleļļām uzlikto akcīzes nodokļu likmju tuvināšanu (OV L 316, 31.10.1992., 19. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1994/74/EK (OV L 365, 31.12.1994., 46. lpp.).”


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/65


LĒMUMS Nr. 31/2005, KO PIEŅEM APVIENOTĀ KOMITEJA, KAS IZVEIDOTA SASKAŅĀ AR EIROPAS KOPIENAS UN AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU NOLĪGUMU PAR SAVSTARPĒJO ATZĪŠANU

(2005. gada 14. februāris)

saistībā ar Atbilstības novērtēšanas iestādes pievienošanu sarakstam, kas iekļauts nozaru pielikumā par telekomunikāciju iekārtām

(2005/250/EK)

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu Nolīgumu par savstarpējo atzīšanu, un jo īpaši tā 7. un 14. pantu,

tā kā Apvienotajai komitejai jāpieņem lēmums par Atbilstības novērtēšanas iestādes vai iestāžu pievienošanu sarakstam, kas iekļauts nozaru pielikumā,

IR NOLĒMUSI TURPMĀKO.

1)

Atbilstības novērtēšanas iestāde A pielikumā ir pievienota Atbilstības novērtēšanas iestāžu sarakstam V iedaļā nozaru pielikumam par telekomunikāciju iekārtām.

2)

Līgumslēdzējas puses ir vienojušās par A pielikumā norādītās Atbilstības novērtēšanas iestādes īpašo darbības jomu attiecībā uz izstrādājumiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām un atstāj to spēkā.

Šis lēmums ir sagatavots divos eksemplāros, un to paraksta Apvienotās komitejas pārstāvji, kuri pilnvaroti līgumslēdzēju pušu vārdā izdarīt grozījumus Nolīgumā. Šis lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

Parakstīts Vašingtonā, 2005. gada 9. februārī

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

James C. SANFORD

Parakstīts Briselē, 2005. gada 14. februārī

Eiropas Kopienas vārdā —

Joanna KIOUSSI


A PIELIKUMS

EK Atbilstības novērtēšanas iestāde, kas pievienota Atbilstības novērtēšanas iestāžu sarakstam V iedaļā nozaru pielikumam par telekomunikāciju iekārtām

KTL

Saxon Way

Priory Park West

Hull HU13 9PB

United Kingdom

Tālr.: (44) 1482 801801

Fakss.: (44) 1482 801806


22.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/67


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2005. gada 11. marts)

par Eiropas pētnieku hartu un par Uzvedības kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/251/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 165. pantu,

tā kā:

(1)

Komisija 2000. gada janvārī (1) uzskatīja par nepieciešamu izveidot Eiropas Pētniecības zonu kā Kopienas tālākās darbības asi šajā jomā ar mērķi veidot vienotu un strukturētu Eiropas pētniecības politiku.

(2)

Lisabonas Eiropadome nosprauda Kopienai mērķi līdz 2010. gadam kļūt par viskonkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē.

(3)

Padome 2003. gada 10. novembra rezolūcijā (2) runāja par Eiropas Pētniecības zonas pētnieku profesionālajiem un karjeras jautājumiem un jo īpaši apsveica Komisijas nodomu izveidot Eiropas pētnieku hartu un uzvedības kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā.

(4)

Potenciālais pētnieku trūkums (3), īpaši dažās pamatnozarēs, tuvākajā nākotnē ievērojami apdraudēs ES spēju radīt inovācijas, tās zināšanu potenciālu un ražīguma augšanu un var traucēt sasniegt Lisabonā un Barselonā nospraustos mērķus. Tāpēc Eiropai jākļūst ievērojami pievilcīgākai no pētnieku viedokļa un jānostiprina pētniecībā nodarbināto sieviešu līdzdalība, palīdzot radīt viņām vajadzīgos apstākļus ilgtspējīgākas un pievilcīgākas karjeras veidošanai pētniecības un attīstības darbā (4).

(5)

Pietiekami daudz un labi izglītoti profesionāļi zinātnes un attīstības laukā ir zinātnes sasniegumu, tehnoloģiskā progresa, labākas dzīves kvalitātes, Eiropas pilsoņu labklājības nodrošināšanas un labākas Eiropas konkurētspējas nodrošināšanas pamats.

(6)

Jāizveido un jāievieš jauni instrumenti pētnieku profesionālās karjeras veicināšanai, vairojot pētnieku karjeras iespējas Eiropā.

(7)

Lielākas un uzskatāmākas profesionālās karjeras iespējas palīdz veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret pētnieka profesiju un stimulē lielāku jauniešu daļu izvēlēties pētnieka darbu.

(8)

Šā ieteikuma turpmākais mērķis ir veicināt pievilcīga, atvērta un ilgtspējīga Eiropas darba tirgus veidošanos pētniekiem, radot pamatnosacījumus augstas kvalitātes pētnieku piesaistīšanai un paturēšanai vidē, kas sekmē efektīvu un ražīgu darbu.

(9)

Dalībvalstīm vajadzētu censties piedāvāt pētniekiem ilgtspējīgas profesionālās karjeras sistēmas visās karjeras stadijās, neskatoties uz to, kādās līgumattiecībās tie atrodas un kādu pētniecības un attīstības darba ceļu tie izvēlējušies, un tām jācenšas nodrošināt tādu attieksmi, kas pētniekos saskatītu profesionāļus, kas ir iestāžu, kuros tie strādā, neatņemama sastāvdaļa.

(10)

Lai gan dalībvalstis ir pielikušas ievērojamas pūles, pārvarot administratīvos un juridiskos šķēršļus ģeogrāfisko un starpnozaru robežu pārvarēšanai, vēl joprojām pastāv daudz šādu šķēršļu.

(11)

Jāveicina jebkura veida mobilitāte visaptverošas personāla politikas jomā zinātniski pētnieciskajā laukā nacionālajā, reģionālajā un institucionālajā līmenī.

(12)

Pilnībā jāapzinās visu mobilitātes veidu nozīme pētnieku profesionālās atestācijas un profesionālās virzības sistēmās, tādējādi garantējot, ka šī pieredze veicina viņu profesionālo attīstību.

(13)

Atbilstoša profesionālās karjeras un mobilitātes politika pētniekiem, kas dodas strādāt uz Eiropas Savienību (5) vai nāk no tās, jāskata kopā ar stāvokli attīstības valstīs un reģionos Eiropā un ārpus tās, tā lai pētniecības potenciāla vairošana Eiropas Savienībā netiktu panākta uz mazāk attīstītu valstu un reģionu rēķina.

(14)

Pieņemot darbā pētniekus, finansētājiem un darba devējiem jāatbild par to, lai darbinieku pieņemšanas procedūra būtu atklāta, pārredzama un starptautiski salīdzināma.

(15)

Sabiedrībai vairāk jānovērtē pētnieku atbildība un profesionālisms, veicot darbu dažādās savas profesionālās karjeras stadijās, kā arī viņu daudzveidīgā loma darbā zināšanu jomā, vadības jomā, projektu koordinēšanā, administratīvajā darbā, zinātnisko darbu vadīšanā, audzināšanā, profesionālajā orientācijā vai zinātnes popularizācijā.

(16)

Šajā ieteikumā ir pieņemts, ka darba devējiem un pētnieku finansētājiem ir primārs pienākums nodrošināt, lai tiktu ievērotas valstu, reģionu vai nozaru tiesību aktu prasības.

(17)

Šis ieteikums nodrošina dalībvalstīm, darba devējiem, finansētājiem un pētniekiem vērtīgu instrumentu, kas ļauj brīvprātīgi realizēt turpmākus jaunus pasākumus ar mērķi uzlabot un nostiprināt pētnieku karjeras iespējas Eiropas Savienībā un radīt pētniekiem atvērtu darba tirgu.

(18)

Šajā ieteikumā ietvertie vispārējie principi un prasības ir radušies publiskas apspriešanas rezultātā, kurai pilnībā pievienojās Personāla un mobilitātes vadības komisijas locekļi,

AR ŠO IESAKA:

1)

Dalībvalstīm censties veikt nepieciešamos pasākumus, lai darba devēji vai pētnieku finansētāji veidotu un rūpētos par atsaucīgu pētniecības vidi un darba kultūru, kurā indivīdi un pētnieku grupas tiek novērtētas, mudinātas un atbalstītas un kurā tām tiek sniegts vajadzīgais materiālais un nemateriālais atbalsts uzdevumu un mērķu sasniegšanai. Šajā kontekstā īpaša prioritāte jāparedz darba un mācību apstākļu nodrošināšanai pētnieku karjeras agrīnajā stadijā, jo tas ietekmē turpmāko izvēli un karjeras pievilcību pētniecības un attīstības jomā.

2)

Dalībvalstīm censties, kad vien vajadzīgs, veikt izšķirošus pasākumus ar mērķi nodrošināt, lai darba devēji vai pētnieku finansētāji uzlabotu darbinieku pieņemšanas metodes un karjeras vērtēšanas/atestācijas sistēmas, radot pārredzamāku, atklātu, vienlīdzīgu un starptautiski atzītu darbinieku pieņemšanas un karjeras virzīšanas sistēmu kā pamatnosacījumu īstam Eiropas pētnieku darba tirgum.

3)

Dalībvalstīm, kad tajās tiek formulētas un pieņemtas stratēģijas un sistēmas ilgtspējīgu profesionālo karjeru nodrošināšanai pētniekiem, atbilstoši ņemt vērā un vadīties saskaņā ar vispārējiem principiem un prasībām, kas izklāstītas pielikumā un nosauktas par Eiropas pētnieku hartu un Uzvedības kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā.

4)

Dalībvalstīm censties iestrādāt šos vispārējos principus un prasības savas kompetences robežās valsts tiesību aktos vai nozaru un/vai oficiālajos normatīvos un vadlīnijās (hartās un/vai pētnieku kodeksos). Veicot šo darbu, jāņem vērā pastāvošā tiesību aktu un prakses daudzveidība, kas dažādās valstīs un dažādās nozarēs nosaka karjeras ceļu, organizāciju un darba nosacījumus, strādājot zinātnes un attīstības jomā.

5)

Dalībvalstīm uzskatīt šos vispārējos principus un prasības par institucionālo kvalitātes nodrošināšanas mehānismu neatņemamu sastāvdaļu, aplūkojot tos kā līdzekļus finansēšanas kritēriju radīšanai valstu/reģionālām finansēšanas shēmām, kā arī ņemot tos par pamatu valsts iestāžu veiktam auditam, monitoringam un vērtēšanai.

6)

Dalībvalstīm turpināt strādāt pie esošo likumdošanas un administratīvo šķēršļu novēršanas mobilitātes jomā, tai skaitā starpnozaru mobilitātes un funkcionālās mobilitātes jomā, ņemot vērā paplašināto Eiropas Savienību.

7)

Dalībvalstīm censties nodrošināt pētniekiem pienācīgu sociālo nodrošinājumu saskaņā ar viņu juridisko statusu. Šajā kontekstā īpaša vērība ir piešķirama kā pamata, tā papildu pensiju tiesību pārnesamībai pētniekiem, kas pārmaiņus strādā valsts un privātajā sektorā vienā un tai pašā valstī vai arī dažādās valstīs Eiropas Savienībā. Šādam režīmam jānodrošina, ka pētnieks, kurš dzīves laikā ir mainījis darbu vai kura karjerā ir bijuši pārtraukumi, nepamatoti nezaudē sociālo nodrošinājumu.

8)

Dalībvalstīm ieviest vajadzīgās uzraudzības struktūras, lai regulāri pārskatītu šo ieteikumu, kā arī lai noteiktu, kādā mērā darba devēji, finansētāji un pētnieki ir piemērojuši Eiropas pētnieku hartu un Uzvedības kodeksu, pieņemot darbā pētniekus.

9)

Noteikt un dalībvalstīm vienoties par šiem vērtēšanas kritērijiem Personāla un mobilitātes vadības komisijas uzsāktā darba kontekstā.

10)

Dalībvalstīm, pārstāvot starptautiskas organizācijas valstu valdību līmenī, ņemt vērā šo ieteikumu, kad tiek ierosinātas stratēģijas un lemts par šo organizāciju darbību.

11)

Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm, bet tas vienlaikus ir radīts kā instruments sociālā dialoga veicināšanai, kā arī dialoga veicināšanai starp pētniekiem, ieinteresētajām pusēm un sabiedrību kopumā.

12)

Dalībvalstis tiek aicinātas cik vien iespējams informēt Komisiju līdz 2005. gada 15. decembrim un turpmāk ik gadu par visiem šā ieteikuma sakarā veiktajiem pasākumiem, kā arī informēt to par pirmajiem tā piemērošanas rezultātiem un sniegt labas prakses piemērus.

13)

Komisija regulāri pārskatīs šo ieteikumu Atklātās koordinācijas metodes kontekstā.

Briselē, 2005. gada 11. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  KOM(2000) 6 gala versija, 18.1.2000.

(2)  OV C 282, 25.11.2003., 1. lpp., Padomes 2003. gada 10. novembra Rezolūcija (2003/C 282/01 par pētnieku profesiju un profesionālo karjeru Eiropas Pētniecības zonā).

(3)  KOM(2003) 226 gala versija un SEK(2003) 489, 30.4.2003.

(4)  SEK(2005) 260.

(5)  KOM(2004) 178 gala versija, 16.3.2004.


PIELIKUMS

1. IEDAĻA

Eiropas pētnieku harta

Eiropas pētnieku harta ir vispārēju principu un prasību kopums, kas nosaka pētnieku, kā arī pētnieku darba devēju un/vai finansētāju lomu, pienākumus un tiesības (1). Hartas mērķis ir panākt, lai attiecības starp pētniekiem un viņu darba devējiem vai finansētājiem sekmētu veiksmīgu darbu, radot, nododot tālāk, kopīgi lietojot un izplatot zināšanas un tehniskās jaunrades sasniegumus, kā arī lai veicinātu pētnieku karjeras attīstību. Harta atzīst visa veida mobilitātes nozīmi pētnieku profesionālās izaugsmes veicināšanā.

Šai nozīmē Harta veido pamatprincipus pētniekiem, darba devējiem un finansētājiem, kas aicina tos atbildīgi un profesionāli darboties savā darba vidē, šādi uzlūkojot vienam otru.

Harta vēršas pie pētniekiem visā Eiropas Savienībā dažādās profesionālās karjeras stadijās un dažādās pētījumu jomās gan valsts, gan privātajā sektorā, nešķirojot tos pēc amata vai darba veida (2), to darba devēja juridiskā statusa vai organizācijas, vai uzņēmuma, kurā tie veic darbu. Tajā ir ņemtas vērā dažādās pētnieku lomas, kas skar ne vien pētniecības darbu un/vai jaunrades darbu, bet arī zinātniskās vadības, audzināšanas, vadības un administratīvā darba pienākumus.

Šī harta pamatojas uz pieņēmumu, ka pētnieku darba devējiem un/vai finansētājiem ir primārs pienākums nodrošināt, lai tiktu ievēroti attiecīgās valsts vai reģiona tiesību akti. Ja pētnieku statuss vai tiesības atsevišķos aspektos ir labvēlīgāks nekā šai hartā paredzēts, uz šiem nosacījumiem nedrīkst atsaukties, lai pazeminātu jau iegūto statusu vai mazinātu esošās tiesības.

Pētniekiem, kā arī darba devējiem un finansētājiem, kas ir pievienojušies šai hartai, jārespektē Eiropas Savienības pamattiesību hartā (3) noteiktās pamata tiesības un jāievēro tās principi.

UZ PĒTNIEKIEM ATTIECINĀMIE VISPĀRĒJIE PRINCIPI UN PRASĪBAS

Brīvība veikt pētījumus

Pētniekiem jāvirza pētnieciskais darbs, lai sniegtu labumu cilvēcei un paplašinātu zināšanu robežas, vienlaikus baudot iespēju brīvi domāt un izteikties, kā arī izvēlēties problēmas risināšanas metodes saskaņā ar atzītiem ētiskiem principiem un praksi.

Pētniekiem vienlaikus jāapzinās šīs brīvības ierobežotais raksturs, kas var izrietēt no īpašiem pētījumu apstākļiem (tai skaitā zinātniskās vadības/vadības/administratīviem) vai no operatīviem ierobežojumiem, piem., budžeta vai infrastruktūras, vai jo īpaši rūpnieciskajā sektorā – no intelektuālā īpašuma aizstāvības. Šādi ierobežojumi tomēr nedrīkst būt pretrunā ar atzītiem ētiskiem principiem un praksi, kas pētniekiem jāievēro.

Ētiskie principi

Pētniekiem jāievēro atzīta ētiskā prakse un attiecīgajai(ām) nozarei(ēm) atbilstošie fundamentālie ētikas principi, kā arī ētiskās normas, kā tās atspoguļotas dažādu valstu, nozaru un iestāžu ētikas kodeksos.

Profesionālā atbildība

Pētniekiem jāpieliek visas pūles, lai viņu pētījumi būtu būtiski sabiedrībai un neatkārtotu pētījumus, kas jau iepriekš ir veikti citviet.

Viņiem jāizvairās no jebkura veida plaģiāta un jāievēro intelektuālā īpašuma tiesības un kopējas īpašuma tiesības uz datiem, ja pētījums ir veikts kopīgi ar vadītāju(iem) un/vai citiem pētniekiem. Nepieciešamība apstiprināt jaunus novērojumus, lai parādītu, ka eksperimentus var reproducēt, nav uzskatāma par plaģiātu, ja vien ir nepārprotama atsauce uz apstiprināmajiem datiem.

Pētniekiem jānodrošina, lai jebkura darba aspekta deleģēšanas gadījumā persona, kurai darbs tiek deleģēts, būtu kompetenta to veikt.

Profesionāla attieksme

Pētniekiem jāpārzina pētnieciskās vides un finansēšanas mehānisma stratēģiskie mērķi un jāsaņem vajadzīgie apstiprinājumi, pirms tie uzsāk pētījumu vai sāk izmantot izdalītos līdzekļus.

Viņiem jāinformē savi darba devēji, finansētāji vai vadītāji, ja pētījumu projekts aizkavējas, tiek pārformulēts vai ir pabeigts, vai jāinformē, ja to gatavojas pabeigt ātrāk vai ja tā veikšana jebkura iemesla dēļ tiek atlikta.

Līgumsaistības un juridiskās saistības

Pētniekiem visos līmeņos jāpārzina valsts, nozares vai institucionālie tiesību akti, kas attiecas uz mācību un/vai darba apstākļiem. Tas attiecas arī uz intelektuālā īpašuma aizsardzības likumdošanu, kā arī uz jebkura sponsora vai finansētāja izvirzītajām prasībām un nosacījumiem neatkarīgi no līguma. Pētniekiem jāievēro šī likumdošana, iesniedzot prasītos rezultātus (piem., tēzes, publikācijas, patentus, ziņojumus, jaunas izstrādes, utt.), kā tas noteikts līgumu vai citu ekvivalentu dokumentu noteikumos.

Atbildība

Pētniekiem jāapzinās sava atbildība darba devēju, finansētāju vai citu radniecīgu valsts vai privātu organizāciju priekšā, kā arī, pamatojoties vairāk uz ētiskiem apsvērumiem, visas sabiedrības priekšā. Jo īpaši pētnieki, kas tiek finansēti no valsts līdzekļiem, atbild par nodokļu maksātāju līdzekļu efektīvu izlietošanu. Tāpēc viņiem jāievēro saprātīgas, pārredzamas un efektīvas finanšu vadības principi un jāsadarbojas ar jebkuriem pilnvarotiem savu pētījumu audita veicējiem kā no darba devēju/finansētāju puses, tā no ētikas komiteju puses.

Datu vākšanas un analīzes metodes, rezultāti un, ja vajadzīgs, ziņas par datiem jādara pieejamas iekšējai un ārējai izpētei, ja tas nepieciešams vai ja to lūdz atbilstošās iestādes.

Laba pētniecības prakse

Pētniekiem visos gadījumos jāievēro droša darba prakse saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas ietver vajadzīgos veselības aizsardzības un drošības, kā arī informācijas tehnoloģijas drošības pasākumus, piem., atbilstošas rezerves kopiju uzglabāšanas stratēģijas. Viņiem arī jāpārzina spēkā esošo valsts tiesību aktu prasības datu aizsardzības un konfidencialitātes aizsardzības jomās, kā arī jāveic vajadzīgie pasākumi, lai tās vienmēr izpildītu.

Rezultātu izplatīšana un lietošana

Visiem pētniekiem saskaņā ar savām līgumattiecībām jānodrošina savu pētījumu rezultātu izplatīšana un izmantošana, t.i. paziņošana, novadīšana citās pētniecības vidēs vai, ja vajadzīgs, komercializācija. Augstākas amata pakāpes pētniekiem īpaši vajadzētu rādīt priekšzīmi, nodrošinot, ka viņu pētījumi ir auglīgi un ka to rezultāti tiek izmantoti komerciāliem mērķiem vai darīti pieejami sabiedrībai (vai abējādi), kad vien paveras tāda iespēja.

Saikne ar sabiedrību

Pētniekiem vajadzētu nodrošināt, lai viņu pētījumi tiktu darīti zināmi sabiedrībai kopumā tādā veidā, lai tos saprastu nespeciālisti, līdz ar to uzlabojot sabiedrības izpratni par zinātni. Tieša saikne ar sabiedrību palīdz viņiem labāk izprast sabiedrības intereses, nosakot zinātnes un tehnoloģijas prioritātes, kā arī to, kas rūp sabiedrībai.

Attiecības ar zinātniskajiem vadītājiem

Pētniekiem mācību posmā jāuztur regulāri un sistemātiski kontakti ar savu(iem) zinātnisko(ajiem) vadītāju(iem) un fakultāšu/katedru pārstāvi(jiem), lai gūtu maksimālu labumu no šīm attiecībām.

Tas ietver darba gaitas un pētījumu rezultātu dokumentēšanu, atgriezeniskās saites nodrošināšanu, sniedzot ziņojumus un piedaloties semināros, gūtās informācijas lietošanu un darbu saskaņā ar apstiprinātiem grafikiem, posmiem, iesniedzot gatavus rezultātus un/vai pētījumu datus.

Zinātniskās un administratīvās vadības pienākumi

Augstākas amata pakāpes pētniekiem jāvērš īpaša uzmanība dažādajām lomām, kuras tie veic, būdami zinātniskie vadītāji, audzinātāji, konsultanti profesionālās orientācijas jautājumos, vadošie darbinieki, projektu koordinatori, administratori vai zinātnes popularizētāji. Viņiem jāveic savi uzdevumi saskaņā ar visaugstākajām profesionālajām prasībām. Kā pētnieku zinātniskajiem vadītājiem vai audzinātājiem augstākas amata pakāpes pētniekiem jāveido konstruktīvas un pozitīvas attiecības ar pētniekiem, kuri atrodas savas darbības sākuma posmā, lai radītu nosacījumus efektīvai zināšanu apmaiņai un turpmākās pētnieku karjeras veiksmīgai attīstībai.

Profesionālās izaugsmes turpināšana

Pētniekiem visās savas profesionālās karjeras stadijās pastāvīgi sevi jāpilnveido, atjaunojot un paplašinot savas prasmes un zināšanas. To var veikt vairākos veidos, tai skaitā, bet ne tikai, apgūstot mācību kursus, piedaloties semināros, konferencēs vai apgūstot zināšanas ar informācijas tehnoloģiju palīdzību.

VISPĀRĒJIE PRINCIPI UN PRASĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS DARBA DEVĒJIEM UN FINANSĒTĀJIEM

Profesijas atzīšana

Visus pētniekus, kuri profesionāli nodarbojas ar pētniecību, jāuzskata par profesionāļiem un atbilstoši pret tiem jāizturas. To jāsāk darīt profesionālās karjeras sākumā, t.i. pēc augstākās izglītības iegūšanas, un visos līmeņos, nešķirojot pēc valstīs pieņemtā dalījuma (piem., darbinieks, augstskolas absolvents, doktora grāda kandidāts, doktora grādu ieguvušais, ierēdnis).

Diskriminācijas novēršana

Darba devēji un/vai finansētāji nekādā veidā nedrīkst diskriminēt pētniekus pēc dzimuma, vecuma, etniskās, valstiskās piederības, sociālās izcelšanās, reliģijas vai ticības, dzimuma orientācijas, valodas, invaliditātes, politiskās pārliecības, sociālajiem vai ekonomiskajiem apstākļiem.

Pētniecības vide

Darba devējiem un/vai finansētājiem jānodrošina, lai tiktu izveidota visveicinošākā pētniecības un zinātniskās izglītības vide, kurā ir nodrošinātas atbilstošās iekārtas, aprīkojums un iespējas, tai skaitā attālai saziņai ar tīkla palīdzību, un lai, veicot pētījumus, tiktu ievērota valstu un nozaru likumdošana par veselību un drošību. Finansētājiem jānodrošina, lai apstiprinātām darba programmām tiktu piešķirti atbilstošie resursi.

Darba apstākļi

Darba devējiem un/vai finansētājiem jānodrošina, lai pētnieku darba apstākļi, tai skaitā pētniekiem ar invaliditāti, būtu, ja vajadzīgs, pietiekami elastīgi, kas uzskatāms par nepieciešamu nosacījumu veiksmīgai pētījumu norisei saskaņā ar esošajiem valsts tiesību aktiem un valsts vai nozares kolektīvajiem darba līgumiem. Viņiem jācenšas radīt darba apstākļus, kas ļautu kā sievietēm, tā vīriešiem, kas strādā pētnieciskajā darbā, savienot ģimeni un darbu, bērnus un karjeru (4). Īpaša nozīme inter alia ir piešķirama elastīgam darba grafikam, darbam ar nepilnu darba laiku, darbam, izmantojot tālsaziņu un akadēmiskos atvaļinājumus, kā arī šādas prakses vajadzīgajam finansu un administratīvajam nodrošinājumam.

Nodarbinātības stabilitāte un pastāvīgums

Darba devējiem un/vai finansētājiem jānodrošina, lai pētnieku veikumu negatīvi neietekmētu darba līgumu nestabilitāte; tāpēc tiem pēc iespējas jāstrādā, lai uzlabotu pētnieku darba nosacījumu stabilitāti, šādi īstenojot un ievērojot Padomes Direktīvas 1999/70/EK (5) principus un nosacījumus.

Finansējums un algas

Pētnieku darba devējiem un finansētājiem jānodrošina pētniekiem godīgs un pievilcīgs finansējums un/vai algas ar pietiekamu sociālo nodrošinājumu (tai skaitā slimības un bērnu uzturēšanas pabalsti, pensiju tiesības un bezdarbnieku pabalsti) saskaņā ar valsts tiesību aktiem un ar valsts vai nozares kolektīvajiem darba līgumiem. Tas jāattiecina uz pētniekiem visās to karjeras stadijās, tai skaitā agrīnajā karjeras stadijā, atbilstoši viņu juridiskajam statusam, veiktajam darbam un kvalifikācijas un/vai atbildības līmenim.

Dzimumu līdzsvars (6)

Darba devējiem un/vai finansētājiem jācenšas nodrošināt reprezentatīvs līdzsvars starp dzimumiem visos personāla līmeņos, tai skaitā vadošajā un administratīvajā līmenī. Tas jāsasniedz, realizējot vienādu iespēju politiku, pieņemot darbiniekus un strādājot ar tiem tālākajās viņu profesionālās izaugsmes stadijās, tomēr nestādot šo politiku augstāk par kvalitatīvajiem un kompetences kritērijiem. Lai nodrošinātu vienādu attieksmi, atlases un vērtēšanas komisijās jāievēro atbilstošs dzimumu līdzsvars.

Profesionālās karjeras izaugsme

Pētnieku darba devējiem un/vai finansētājiem jāizveido, vēlams, personāldaļu darba ietvaros, īpaša profesionālās karjeras izaugsmes stratēģija pētniekiem visās to profesionālās karjeras stadijās, nešķirojot tos pēc līgumattiecību veidiem un ieskaitot pētniekus, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku. Tajā jāparedz padomdevēji, kuru uzdevums ir atbalstīt un sniegt padomu pētniekiem viņu individuālās un profesionālās attīstības jomā, nodrošinot viņiem motivāciju un mazinot nedrošību par viņu profesionālo nākotni. Šos nosacījumus un pasākumus jādara zināmus visiem pētniekiem.

Mobilitātes nozīme

Darba devējiem un/vai finansētājiem jāapzinās ģeogrāfiskās, starpnozaru mobilitātes, disciplinārās un starpdisciplinārās mobilitātes, un virtuālās (7) mobilitātes nozīme, kā arī mobilitātes starp valsts uz privāto sektoru nozīme zināšanu vairošanā un profesionālajā attīstībā jebkurā pētnieka profesionālās karjeras stadijā. Tāpēc šīs iespējas ir jāiestrādā konkrētajā profesionālās karjeras izaugsmes stratēģijā, un mobilitātes fakti ir pilnībā jānovērtē karjeras virzības/atestācijas sistēmā.

Šim nolūkam jāveido vajadzīgie administratīvie instrumenti, kas nodrošinātu kā finansējumu, tā sociālās nodrošināšanas nosacījumu pārnesamību saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Zinātniskās apmācības pieejamība un pilnveidošanās

Darba devējiem un/vai finansētājiem jānodrošina, lai pētniekiem jebkurā viņu profesionālās karjeras stadijā neatkarīgi no līgumattiecībām būtu pieejami pasākumi savu prasmju un zināšanu attīstīšanai, kas dotu tiem iespēju profesionāli attīstīties un uzlabot savu iespēju tikt nodarbinātiem.

Regulāri jāizvērtē šādu pasākumu pieejamība, apjoms un efektivitāte, uzlabojot zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī palielinot iespēju tikt nodarbinātam.

Profesionālās orientācijas konsultāciju pieejamība

Darba devējiem un/vai finansētājiem jānodrošina, lai pētniekiem jebkurā to profesionālās karjeras stadijā neatkarīgi no līgumattiecībām būtu pieejamas profesionālās orientācijas konsultācijas un palīdzība, stājoties darbā vai nu esošajās iestādēs, vai sadarbībā ar citām struktūrām.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Darba devējiem un/vai finansētājiem jānodrošina, lai pētnieki jebkurā to profesionālās karjeras stadijā varētu baudīt labumus (ja tādi ir), kas tiek gūti, izmantojot viņu pētnieciskā un jaunrades darba rezultātus, sniedzot juridisko aizsardzību un it īpaši atbilstoši aizsargājot intelektuālā īpašuma tiesības, tai skaitā autortiesības.

Politiski un praktiski jādefinē pētnieku un/vai, ja vajadzīgs, darba devēju vai citu pušu, tai skaitā ārējo komercorganizāciju un rūpniecisko organizāciju, tiesības, kuras var noteikt īpašu sadarbības vai cita veida līgumu ietvaros.

Līdzautorība

Iestādēm, vērtējot personālu, pozitīvi jāuzlūko līdzautorība, uzskatot, ka tā pierāda konstruktīvu pieeju, veicot pētījumu. Tāpēc darba devējiem un/vai finansētājiem jāveido tādas stratēģijas, prakse un procedūras, kas sniegtu pētniekiem, tai skaitā pētniekiem, kas uzsāk savu profesionālo karjeru, nepieciešamos pamatnosacījumus un tiesības tikt atzītiem, minētiem un/vai citētiem kā darbu, patentu utt. līdzautoriem saistībā ar viņu faktisko ieguldījumu vai kas ļautu viņiem publicēt savu pētījumu rezultātus neatkarīgi no zinātniskā(iem) vadītāja(iem).

Zinātniskā vadība

Darba devējiem un/vai finansētājiem jānodrošina, lai būtu skaidri norādīta persona, pie kuras pētnieks, kas atrodas savas karjeras sākumā, var griezties pēc padoma par savu profesionālo pienākumu izpildi un lai pētnieki būtu par to attiecīgi informēti.

Veicot šādus pasākumus, skaidri jāparedz, lai ieteiktie zinātniskie vadītāji būtu pietiekami kvalificēti uzņemties zinātnisko vadību, lai viņiem pietiktu laika, zināšanu, pieredzes, kvalifikācijas un apņemšanās sniegt iesācējam atbilstošu atbalstu un nodrošināt vajadzīgās procedūras, lai sekotu darba gaitai un to izskatītu, kā arī lai realizētu vajadzīgo atgriezenisko saiti.

Mācīšana

Mācīšana ir nozīmīgs zināšanu sistematizācijas un izplatīšanas veids, kuru tāpēc būtu jāuztver kā vērtīgu iespēju pētnieka karjerā. Tomēr mācību darba pienākumiem nevajadzētu būt pārmērīgiem, un tiem nevajadzētu atraut pētniekus, īpaši viņu profesionālās karjeras sākuma stadijā, no pētnieciskā darba.

Darba devējiem un/vai finansētājiem jānodrošina, lai mācību darba pienākumi tiktu pienācīgi atalgoti un ņemti vērā vērtēšanas/atestācijas sistēmās un lai laiks, kuru augstākas amata pakāpes pētnieki velta iesācēju apmācībai, tiktu ieskaitīts mācību darba slodzē. Jānodrošina piemērota sagatavošana mācību darba un individuālās apmācības veikšanai, kas ietilptu pētnieku profesionālajā sagatavošanā.

Vērtēšanas/atestācijas sistēmas

Darba devējiem un/vai finansētājiem jāievieš vērtēšanas/atestācijas sistēmas visiem pētniekiem, tai skaitā augstākas amata pakāpes pētniekiem, kas ļautu neatkarīgai komisijai (un augstākas amata pakāpes pētnieku gadījumā, vēlams, starptautiskai komisijai) regulāri un caurskatāmi izvērtēt viņu profesionālo veikumu.

Šādās vērtēšanas un atestācijas procedūrās jāpievērš vērība viņu vispārējam radošajam veikumam pētniecībā un pētnieciskā darba rezultātiem, piem., publikācijām, patentiem, pētnieciskā darba vadīšanai, mācību/lekciju darbam, zinātniskā darba vadīšanai, audzināšanas darbam, sadarbībai valsts un starptautiskā līmenī, administratīvajiem pienākumiem, darbam sabiedrības uzmanības pievēršanai un mobilitātei, un tas viss jāņem vērā karjeras virzības procesā.

Sūdzības/apelācijas

Pētnieku darba devējiem un/vai finansētājiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem jāizveido piemērotas procedūras, iespējams, nozīmējot objektīvu (ombudsmena tipa) personu pētnieku sūdzību/apelāciju izskatīšanai, tai skaitā tādu, kas skar strīdus starp zinātnisko(iem) vadītāju(iem) un pētniekiem karjeras sākuma stadijā. Šādām procedūrām vajadzētu nodrošināt konfidenciālu un neformālu palīdzību pētniecības personālam darba konfliktu, strīdu un sūdzību risināšanā ar nolūku veicināt godīgu un objektīvu attieksmi iestādē un uzlabot vispārējo darba atmosfēru.

Dalība lēmumu pieņemšanā

Pētnieku darba devējiem un/vai finansētājiem jāuztver kā pilnībā pamatota un tik tiešām vēlama pētnieku pārstāvība tās iestādes, kurā tie strādā, attiecīgajās informatīvajās, konsultatīvajās un lēmējinstitūcijās, aizstāvot un veicinot savas individuālās un kolektīvās profesionālās intereses un aktīvi iesaistoties iestādes darbā (8).

Darbinieku pieņemšana

Pētnieku darba devējiem un/vai finansētājiem jānodrošina, lai kritēriji, pēc kuriem pētnieki tiek pieņemti darbā, jo īpaši profesionālās karjeras sākumā, būtu skaidri noteikti un ņemtu vērā grupas, kuru stāvoklis ir mazāk labvēlīgs, vai pētniekus, kas atgriežas pētnieciskajā darbā, tai skaitā (jebkura līmeņa) mācību spēkus, kas atsāk darbu pētniecībā.

Pētnieku darba devējiem un/vai finansētājiem jāievēro Uzvedības kodeksa pētnieku pieņemšanai darbā principi, ieceļot amatā vai pieņemot darbā pētniekus.

2. IEDAĻA

Uzvedības kodekss pētnieku pieņemšanai darbā

Uzvedības kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā veido vispārējo principu un prasību kopums, kas jāievēro darba devējiem un/vai finansētājiem, pētniekus ieceļot amatā vai pieņemot darbā. Šiem principiem un prasībām jānodrošina, lai tiktu ievērotas tādas vērtības kā darbā pieņemšanas procesa pārredzamība un vienāda attieksme pret visiem kandidātiem, jo īpaši ņemot vērā pievilcīga, atvērta un ilgtspējīga Eiropas darba tirgus veidošanu pētniekiem, un tie papildina Eiropas pētnieku hartā izklāstītos principus un prasības. Institūcijas un darbinieki, kas ievēro Uzvedības kodeksu, atklāti parāda savu apņemšanos darboties atbildīgi un ar cieņu un radīt pētniekiem godīgus pamatnosacījumus ar skaidru nolūku sekmēt Eiropas pētnieciskās zonas attīstību.

UZVEDĪBAS KODEKSA VISPĀRĒJIE PRINCIPI UN PRASĪBAS

Darbinieku pieņemšana

Darba devējiem un/vai finansētājiem jāveido atklātas (9), efektīvas, pārredzamas, atbalstu sniedzošas un starptautiski salīdzināmas darbā pieņemšanas procedūras, kas tieši pielāgotas izsludinātajiem amatu veidiem.

Sludinājumā jāsniedz vispārējs prasīto zināšanu un kompetenču apraksts; tas nedrīkst būt tik specifisks, ka piemēroti kandidāti varētu justies atraidīti. Darba devējiem jāiekļauj sludinājumā darba nosacījumu un darbinieku tiesību apraksts, tai skaitā karjeras perspektīvas. Turklāt jānorāda saprātīgs periods no sludinājuma publikācijas vai konkursa izsludināšanas dienas līdz dokumentu iesniegšanas termiņam.

Atlase

Atlases komisijās jāiekļauj dažādu kvalifikāciju cilvēki ar dažādu kompetenci, un tajās jāievēro pienācīgs dzimumu līdzsvars un, ja vajadzīgs un iespējams, jāiekļauj dažādu (kā valsts, tā privātā) sektoru un dažādu disciplīnu pārstāvji, tai skaitā no citām valstīm, ar vajadzīgo pieredzi kandidātu vērtēšanai. Kad vien iespējams, jālieto dažādi atlases paņēmieni, tādi kā pieaicinātu ekspertu vērtējums, pārrunas klātienē. Atlases komisijas locekļiem jābūt pienācīgi apmācītiem.

Pārredzamība

Pirms atlases kandidāti jāinformē par darbā pieņemšanas procedūru un atlases kritērijiem, brīvo vietu skaitu un karjeras perspektīvām. Kad atlases process ir pabeigts, viņi arī jāinformē par savu pieteikumu stiprajām un vājajām pusēm.

Nopelnu vērtēšana

Atlases procesā jāņem vērā pilns kandidāta pieredzes (10) spektrs. Galveno uzmanību pievēršot pētnieciskajam potenciālam, jāņem vērā arī viņu radošās spējas un patstāvības līmenis.

Tas nozīmē, ka nopelni jāvērtē gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi, pievēršot uzmanību izciliem rezultātiem dažādos darba laukos, ne vien publikāciju skaitam. Tāpēc bibliometrisko rādītāju nozīme atbilstoši jāizvērtē plašākā vērtēšanas kritēriju lokā, kurā ietilpst mācīšana, zinātniskā vadīšana, komandas darbs, zināšanu nodošana tālāk, pētījumu un inovāciju vadīšana un darbs sabiedrības uzmanības piesaistīšanā. Izvēloties kandidātus, kas strādājuši rūpniecības nozarēs, īpaša vērība piešķirama viņu ieguldījumam patentu, izgudrojumu jomā.

Novirzes CV hronoloģijā

Pārtraukumi darba biogrāfijā vai novirzes CV hronoloģijā nav jāuzskata par mīnusu, bet jāuztver karjeras attīstības kontekstā, apzinoties, ka tie potenciāli var sniegt vērtīgu ieguldījumu pētnieka profesionālajā attīstībā, veidojot daudzpusīgu darba biogrāfiju. Tāpēc kandidātiem jāļauj iesniegt dokumentāli pamatoti CV, kas reprezentatīvi atspoguļo veikumus un kvalifikācijas atbilstoši amatam, uz kuru viņš pretendē.

Mobilitātes atzīšana

Jebkura mobilitāte, piem., uzturēšanās citā valstī/reģionā vai pētniecības vides maiņa (darbs valsts vai privātajā sektorā), vai pāreja no vienas disciplīnas vai sektora uz citu, kā sākotnējā zinātniskās apmācības stadijā, tā vēlākā pētnieciskā darba karjeras stadijā, kā arī virtuāla mobilitāte ir atzīstama par vērtīgu ieguldījumu pētnieka profesionālajā attīstībā.

Kvalifikācijas atzīšana

Darba devējiem un/vai finansētājiem jānodrošina, lai visu pētnieku akadēmiskā un profesionālā kvalifikācija, tai skaitā neformālā kvalifikācija, tiktu atbilstoši novērtēta jo īpaši starptautiskās un profesionālās mobilitātes kontekstā. Viņiem jāapgūst un pilnībā jāizprot noteikumi, procedūras un normatīvi, saskaņā ar kuriem kvalifikācija tiek atzīta, un, lai to veiktu, jāstudē esošie valstu tiesību akti, konvencijas un īpašie noteikumi attiecībā uz kvalifikāciju atzīšanu, izmantojot visus pieejamos kanālus (11).

Augstāka amata pakāpe

Prasītajam kvalifikācijas līmenim jābūt saskaņā ar amata prasībām, nevis jārada barjeras pieņemšanai darbā. Atzīstot un vērtējot kvalifikāciju, jāorientējas uz indivīda sasniegumiem, nevis uz apstākļiem, kādos viņš/viņa ir atradies(usies), vai tās institūcijas reputāciju, kurā kvalifikācija tika iegūta. Tā kā profesionālo kvalifikāciju var iegūt garas karjeras sākuma stadijā, jāņem vērā arī profesionālās attīstības gaita visas dzīves laikā.

Iecelšana amatā pēc zinātņu doktora grāda iegūšanas

Institūcijām, kas ieceļ amatā zinātņu doktora grādu guvušus pētniekus, jānosaka skaidri noteikumi un vadlīnijas zinātņu doktora grāda ieguvušo pētnieku pieņemšanai darbā un iecelšanai amatā, tai skaitā iecelšanas mērķis un maksimālais amata ieņemšanas ilgums. Šajās vadlīnijās jāņem vērā laika posms, kuru persona iepriekš pavadījusi citos šāda veida amatos citās institūcijās, kā arī attiecīgā statusa pārejošais raksturs ar galveno mērķi sniegt tālākas profesionālās izaugsmes iespējas pētnieciskā darba karjeras ilgtermiņa perspektīvā.

3. IEDAĻA

Definīcijas

Pētnieki

Šajā ieteikumā tiek izmantota starptautiski atzītā Fraskati (12) pētniecības definīcija. Saskaņā ar to pētnieki tiek raksturoti šādi:

“Profesionāļi, kas strādā pie jaunu zināšanu, produktu, procesu, metožu un sistēmu izprašanas vai radīšanas un atbilstošo projektu vadīšanas.”

Konkrētāk šis ieteikums attiecas uz visām personām, kas profesionāli nodarbojas ar pētniecību un attīstību jebkurā karjeras stadijā (13), neskatoties uz viņu klasifikāciju. Tas ietver jebkuras darbības, kas attiecas uz “fundamentālajiem pētījumiem”, “stratēģiskajiem pētījumiem”, “lietišķajiem pētījumiem”, “eksperimentāliem pētījumiem” un “zināšanu pārnesi”, tai skaitā izgudrošanu un darbu konsultanta, zinātniskā vadītāja un mācību spēka lomā, zināšanu un intelektuālā īpašuma tiesību vadību, pētniecības rezultātu izmantošanu un zinātnes žurnālistiku.

Tiek izšķirti pētnieki karjeras sākuma stadijā un pieredzējuši pētnieki:

termins “pētnieks karjeras sākuma stadijā” (14) tiek attiecināts uz pētnieku, kas pētniecībā strādā pirmos četrus gadus (pilna darba laika ekvivalentā), ieskaitot zinātniskajā apmācībā pavadīto laiku,

“pieredzējuši pētnieki” (15) tiek definēti kā pētnieki ar vismaz četru gadu ilgu pieredzi pētnieciskajā darbā (pilna darba laika ekvivalentā) pēc universitātes diploma piešķiršanas, kas ļauj uzsākt studijas doktorantūrā valstī, kurā grāds/diploms tika piešķirts, vai doktora grādu guvuši pētnieki neatkarīgi no tā iegūšanai patērētā laika.

Darba devēji

Šajā ieteikumā “darba devēji” ir visa veida valsts un privātās institūcijas, kas nodarbina pētniekus, pamatojoties uz līgumattiecībām, vai uzņem tos citu līgumu vai pasākumu ietvaros, tai skaitā ārpus tiešām finansiālām attiecībām. Tas īpaši attiecas uz augstākajām mācību iestādēm, fakultāšu katedrām, laboratorijām, fondiem vai privātām organizācijām, kurās pētnieki vai nu iziet zinātnisko apmācību vai veic pētījumus, ko finansē trešā puse.

Finansētāji

“Finansētāji” ir visas tās organizācijas (16), kas sniedz finansējumu (tostarp stipendijas, apbalvojumus un grantus) valsts un privātām pētniecības iestādēm, tai skaitā augstākajām mācību iestādēm. Šai statusā viņi varētu pieprasīt, lai institūcijas finansējuma saņemšanai izpildītu pamatnosacījumus, ieviešot un piemērojot efektīvu stratēģiju, praksi un mehānismus saskaņā ar šā ieteikuma vispārējiem principiem un prasībām.

Iecelšana amatā vai nodarbināšana

Tas attiecas uz visa veida trešās puses finansētiem līgumiem, stipendijām, grantiem un apbalvojumiem, tai skaitā finansējumu pamatprogrammu (17) ietvaros.


(1)  Sk. definīciju 3. iedaļā.

(2)  Sk. definīciju 3. iedaļā.

(3)  OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

(4)  Sk. SEK(2005) 260, Sievietes un zinātne: izcilība un inovācija – Dzimumu vienlīdzība zinātnē.

(5)  Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV L 175, 10.7.1999. 43. lpp.), kuras mērķis ir novērst situāciju, kad darbinieki, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku, saņem mazāk labvēlīgu attieksmi nekā līdzīgi pastāvīgi darbinieki, novērst pārkāpumus, secīgi slēdzot līgumus uz noteiktu laiku, uzlabot mācību pieejamību uz noteiktu laiku pieņemtiem darbiniekiem un nodrošināt uz noteiktu laiku pieņemtiem darbiniekiem informāciju par esošajām pastāvīgajām darba vietām.

(6)  Sk. SEK(2005) 260, Sievietes un zinātne: Izcilība un inovācija – dzimumu vienlīdzība zinātnē.

(7)  T.i., kopdarbība ar elektronisko tīklu palīdzību.

(8)  Šai kontekstā sk. arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/14/EK (OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.).

(9)  Jāliek lietā visi pieejamie instrumenti, jo īpaši starptautiski vai visā pasaulē pieejami tīkla resursi, tādi kā Viseiropas pētnieku mobilitātes portāls: http://europa.eu.int/eracareers

(10)  Sk. arī Eiropas pētnieku hartu: Vērtēšanas/atestācijas sistēmas šī dokumenta 1. iedaļā.

(11)  Sk. http://www.enic-naric.net/ lai gūtu sīkāku informāciju par NARIC tīklu (Nacionālās akadēmiskās atzīšanas informācijas centri) un ENIC tīklu (Eiropas Informācijas centru tīkls).

(12)  Sk. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Frascati Manual, OECD, 2002.

(13)  KOM(2003) 436, 18.7.2003.: Pētnieki EPZ: Viena profesija, daudzas karjeras.

(14)  Sk. Work Programme Structuring the European Research Area Human Resources and Mobility Marie Curie Actions, 2004. gada septembra izdevums, 41. lpp.

(15)  Turpat, 42. lpp.

(16)  Kopiena centīsies attiecināt ieteikumā izklāstītās saistības uz finansējuma saņēmējiem saistībā ar pamatprogrammu(ām) pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrējumu jomā.

(17)  Pamatprogramma(as) pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrējumu jomā.