ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 63

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 10. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 390/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatu par antidempinga pasākumiem attiecībā uz polietilēntereftalāta (PET) lokšņu importu, kura izcelsme, cita starpā, ir Indijā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 391/2005 (2005. gada 9. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 392/2005 (2005. gada 8. marts), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 393/2005 (2005. gada 9. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 394/2005 (2005. gada 8. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kas paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un ar kuru pieļauj atkāpes no Regulas (EK) Nr. 1782/2003

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 395/2005 (2005. gada 9. marts), ar ko paredz no jauna piešķirt importa tiesības atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1206/2004, ar kuru atver un pārvalda tarifa kvotas pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importam

20

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome
Komisija

 

*

2005/192/EK, Euratom:Padomes un Komisijas Lēmums (2005. gada 21. februāris) par Protokola noslēgšanu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

21

 

 

Komisija

 

*

2005/193/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 8. marts), ar kuru groza Lēmumu 2004/475/EK, ar ko pieņem pārejas posma pasākumu par labu konkrētiem Slovēnijas gaļas un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 518)  ( 1 )

23

 

*

2005/194/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 8. marts), ar ko ceturto reizi groza Lēmumu 2004/122/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu vairākās Āzijas valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 521)  ( 1 )

25

 

*

2005/195/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 9. marts) par standarta EN 71–1:1998 Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības daļēju neatbilstību drošības pamatprasībām Padomes Direktīvā 88/378/EEK (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 542)  ( 1 )

27

 

 

EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

 

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

 

*

EBTA Uzraudzības Iestādes lēmums Nr. 371/04/COL (2004. gada 15. decembris) ar kuru 49. reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, svītrojot 26. nodaļu Valsts palīdzības pamatnostādēs par reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem lielu ieguldījuma projektu gadījumā

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 390/2005

(2005. gada 7. marts),

ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatu par antidempinga pasākumiem attiecībā uz polietilēntereftalāta (PET) lokšņu importu, kura izcelsme, cita starpā, ir Indijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (turpmāk “pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniegusi pēc apspriešanās ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Iepriekšējā procedūra un esošie pasākumi

(1)

Pēc 2000. gadā uzsāktās izmeklēšanas (turpmāk – “sākotnējā izmeklēšana”) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1676/2001 (2) Padome 2001. gada augustā noteica galīgos antidempinga maksājumus polietilēntereftalāta (PET) lokšņu importam, kura izcelsme, cita starpā, ir Indijā. Maksājumi par Indijas izcelsmes PET lokšņu importu bija noteiktas robežās no 0 % līdz 62,6 %.

(2)

Importam no Jindal Poly Films Limited, uzņēmuma agrākais nosaukums – Jindal Polyester Limited (paziņojums par nosaukuma maiņu publicēts 2004. gada 2. decembrī (3)), pašlaik piemēro antidempinga maksājumu 0 % apmērā. PET lokšņu importam no šā uzņēmuma piemēro arī kompensācijas maksājumu 7 % apmērā, kas 1999. gadā tika noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2597/1999 (4).

2.   Pārskatīšanas pieprasījums

(3)

Pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatu tikai par dempingu attiecībā uz Jindal Poly Films Limited iesniedza šādi Kopienas ražotāji: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH un Nuroll SpA (turpmāk – “pieteikuma iesniedzēji”). Pieteikuma iesniedzēji saražo lielāko daļu no Kopienas PET lokšņu produkcijas. Toray Plastics Europe izteica savu atbalstu pieprasījumam, lai gan formāli tas nebija pieteikuma iesniedzējs.

(4)

Pieteikuma iesniedzēji apgalvoja, ka Jindal Poly Films Limited dempinga starpība ir mainījusies un ir lielāka nekā sākotnējās izmeklēšanas laikā, uz kuru pamatojoties tika noteikti esošie pasākumi.

3.   Izmeklēšana

(5)

Pēc apspriešanās ar padomdevēju komiteju Komisija konstatēja, ka pieprasījumā ir pietiekoši daudz prima facie pierādījumu, un ar uzsākšanas paziņojumu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (5), 2004. gada 19. februārī informēja par daļēja starpposma pārskata uzsākšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu.

(6)

Pārskata darbības joma ietvēra tikai dempinga pārbaudi attiecībā uz Jindal Poly Films Limited. Izmeklēšanas laika posms bija no 2003. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim.

(7)

Komisija oficiāli informēja Jindal Poly Films Limited, eksportētājas valsts pārstāvjus un Kopienas ražotājus par pārskata uzsākšanu. Ieinteresētajām pusēm deva iespēju rakstveidā darīt zināmu savu viedokli un lūgt, lai tās uzklausa, termiņā, kas noteikts paziņojumā par izmeklēšanas uzsākšanu.

(8)

Lai iegūtu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu, Komisija nosūtīja anketu attiecīgajam ražotājam eksportētājam - Jindal Poly Films Limited, kurš sadarbojās, sniedzot atbildes uz anketas jautājumiem. Uzņēmuma telpās Deli notika pārbaudes apmeklējums, lai apstiprinātu sniegtās informācijas atbilstību.

B.   ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS UN LĪDZĪGS RAŽOJUMS

1.   Attiecīgais ražojums

(9)

Saskaņā ar sākotnējās izmeklēšanas laikā noteikto definīciju attiecīgais ražojums ir Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) loksne, kuru parasti klasificē ar KN kodiem ex 3920 62 19 un ex 3920 62 90.

2.   Līdzīgs ražojums

(10)

Tāpat kā sākotnējā izmeklēšanā, Komisija konstatēja, ka PET loksnēm, ko ražo un pārdod Indijas vietējā tirgū, un PET loksnēm, ko no Indijas ieved Kopienā, kā arī PET loksnēm, ko ražo un pārdod Kopienas ražošanas nozare Kopienas tirgū, ir vienādi fiziskie un tehniskie raksturlielumi un izmantošanas veidi. Tāpēc minētie ražojumi ir līdzīgi pamatregulas 1. panta 4. punkta izpratnē.

C.   DEMPINGS

1.   Normālā vērtība

(11)

Lai noteiktu normālo vērtību, vispirms pārbaudīja, vai ražotāja eksportētāja pārdošanas apjoms vietējā tirgū ir reprezentatīvs saskaņā ar pamatregulas 2. panta 2. punktu, tas ir, vai tas sastāda vismaz 5 % vai vairāk no Kopienā importētā attiecīgā ražojuma kopējā pārdošanas apjoma.

(12)

Tad Komisija pārliecinājās, vai katra ražojuma tipa pārdošanas apjoms vietēja tirgū sastāda 5 % vai vairāk no kopējā pārdošanas apjoma attiecīgajam ražojuma tipam, ko ieved Kopienā.

(13)

Attiecībā uz tiem ražojuma tipiem, kuru pārdošanas apjoms vietējā tirgū sastādīja 5 % vai vairāk no Kopienā ievestā tāda paša ražojuma tipa pārdošanas apjoma, Komisija pēc tam pārbaudīja, vai parastajā tirdzniecības apritē ir bijis pietiekoši liels pārdošanas apjoms, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 4. punktu. Attiecībā uz katru ražojuma tipu, kura pārdošanas apjoms vietējā tirgū par cenu, kas pārsniedz ražošanas izmaksas, sastādīja vismaz 80 % no pārdošanas apjoma, normālo vērtību noteica, pamatojoties uz vidējo svērto cenu, ko faktiski maksāja vietējā tirgū par ražojumu. Attiecībā uz tiem ražojuma tipiem, kuru rentablie darījumi sastādīja 80 % vai mazāk, bet vairāk kā 10 % no pārdošanas apjoma, normālo vērtību aprēķināja, pamatojoties uz vidējo svērto cenu, ko faktiski maksāja vietējā tirgū tikai par rentabliem darījumiem.

(14)

Attiecībā uz tiem ražojumu tipiem, kuru ražotāja eksportētāja noteiktās cenas vietējā tirgū nevarēja izmantot, lai noteiktu normālo vērtību nepietiekamas reprezentativitātes dēļ vai tāpēc, ka nenotika tirdzniecība parastajā tirdzniecības apritē, normālo vērtību noteica, pamatojoties uz ražošanas izmaksām, kas rodas attiecīgajam ražotājam eksportētājam, tām pieskaitot sapratīgas tirdzniecības, vispārējās un administratīvās izmaksas (“TV un A izmaksas”) un peļņu saskaņā ar pamatregulas 2. panta 3. un 6. punktu.

(15)

TV un A izmaksas aprēķināja, pamatojoties uz izmaksām, kas rodas ražotājam eksportētājam attiecībā uz minētā ražojuma to tirdzniecības apjomu vietējā tirgū, ko uzskata par reprezentatīvu. Peļņas normu aprēķināja, pamatojoties uz vidējo svērto peļņas normu uzņēmumam attiecībā uz tiem ražojuma tipiem, kurus parastajā tirdzniecības apritē vietējā tirgū pārdod pietiekamos daudzumos.

2.   Eksporta cena

(16)

Ražotājs eksportētājs paziņoja par pārdošanu (vienu sūtījumu), ko tas veicis uz saistītu uzņēmumu Kopienā. Tā kā attiecīgais daudzums bija neliels, šo pārdošanas apjomu neņēma vērā.

(17)

Pārējie attiecīgā ražojuma eksporta pārdošanas apjomi Kopienā izmeklēšanas laikposmā ir tirgoti neatkarīgiem pircējiem. Tāpēc eksporta cenu noteica saskaņā ar pamatregulas 2. panta 8. punktu, pamatojoties uz faktiski samaksātajām vai maksājamām eksporta cenām.

3.   Salīdzinājums

(18)

Normālo vērtību un eksporta cenu salīdzināja, pamatojoties uz ražotāja noteikto cenu. Lai nodrošinātu taisnīgu salīdzinājumu, izveidoja pietiekošu rezervi korekcijas veidā, lai ņemtu vērā atšķirības, kas ietekmē cenu salīdzināmību, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punktu. Tāpēc vajadzības gadījumā tika izdarītas korekcijas, lai ņemtu vērā atšķirības attiecībā uz atlaidēm, transporta, apdrošināšanas, apstrādes, pārkraušanas un papildu izmaksām, iepakošanu, kredītiem un komisijas maksām, nodrošinot apliecinošus pierādījumus.

a)   Ievedmaksājumi

(19)

Jindal Poly Films Limited pieprasīja normālās vērtības korekciju attiecībā uz ievedmaksājumu, kas nav iekasēts saskaņā ar iepriekšējas atļaujas shēmu (IAS) par izejmateriālu importu, ko izmanto eksportēto preču ražošanā. IAS paredz izejmateriālu beznodokļu ievešanu, ja uzņēmums eksportē atbilstošu galīgās produkcijas daudzumu un vērtību, ko nosaka saskaņā ar oficiāli noteiktām standarta ieguldīto resursu/saražotās produkcijas normām. Importu IAS ietvaros var izmantot, lai ražotu eksporta preces vai lai papildinātu vietējās izejvielas, ko izmanto šo preču ražošanā. Uzņēmums apgalvoja, ka izmanto attiecīgā ražojuma eksportu uz EK, lai pildītu IAS prasības attiecībā uz ievestajiem izejmateriāliem.

(20)

Komisija neizdarīja secinājumus attiecībā uz to, vai saskaņā ara šo pieprasījumu būtu jāizdara korekcija, jo tas neietekmētu pārskata izmeklēšanas galīgo iznākumu.

b)   Citas korekcijas

(21)

Ražotājs eksportētājs pieprasīja eksporta cenas korekciju saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punkta k) apakšpunktu, pamatojoties uz saņemtajiem atvieglojumiem attiecībā uz ievedumiem pēceksporta piešķīrumu shēmas ievedmuitas maksājumiem (“DEPB”) ietvaros. Eksportējot attiecīgo ražojumu šīs shēmas ietvaros, saņemtos atvieglojumus var izmantot, lai kompensētu muitas nodevas, kas jāmaksā par visu preču importu, vai tos var brīvi pārdot citiem uzņēmumiem. Bez tam, nepastāv nosacījums, ka importētās preces jāizmanto tikai eksportējamā ražojuma ražošanā. Ražotājs nepierādīja, ka atvieglojumi pēceksporta DEPB shēmas ietvaros ietekmē cenu salīdzināmību, un jo īpaši, ka klienti pastāvīgi maksā dažādas cenas vietējā tirgū DEPB ietvaros saņemto atvieglojumu dēļ. Tāpēc šo pieprasījumu noraidīja.

4.   Dempinga starpība

(22)

Dempinga starpību noteica, pamatojoties uz vidējās svērtās normālās vērtības un vidējās svērtas eksporta cenas salīdzinājumu, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 11. punktu.

(23)

Šā salīdzinājuma rezultātā iegūtā dempinga starpība bija 0 %.

D.   SECINĀJUMS

(24)

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem faktiem un apsvērumiem un ņemot vērā pieejamo informāciju, Komisija secināja, ka saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu patreizējā pārskata izmeklēšana ir jāizbeidz un ir jāsaglabā antidempinga maksājums 0 % apmērā, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 1676/2001 un ko piemēro Jindal Poly Films Limited Kopienā ievestajām PET loksnēm.

(25)

Visas ieinteresētās puses tika informētas par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata tika pieņemts lēmums saglabāt spēkā esošo antidempinga maksājumu, un tām bija dotas iespējas sniegt savus komentārus.

(26)

Pieteikuma iesniedzēji apgalvoja, ka dempinga aprēķins jāveic, pamatojoties uz vidējās svērtās normālās vērtības un individuālo eksporta darījumu salīdzinājumu, jo viņi apgalvoja, ka pastāv dempings, kas orientēts uz “īpašas kategorijas pircējiem”. Nozares pārstāvji apgalvoja, ka, ja konkrēta veida loksnes tiek pārdotas klientiem lietošanai īpašā galīgās izmantošanas segmentā, to var uzskatīt par dempingu attiecībā uz konkrētu patērētāju grupu. Viņi arī uzskatīja, ka šādu pieeju apstiprina Indijas ražošanas jaudas pieaugums, kas, pēc viņu domām, attiecas tikai uz konkrētu lokšņu tipu. Attiecībā uz iepriekšminēto jāņem vērā, ka minētā tipa loksnes pārdeva ne tikai klientiem, kas iegādājās vienīgi šo lokšņu tipu, bet arī cita tipa lokšņu pircējiem. Dažādiem pircējiem pārdotu vienāda tipa lokšņu cenu salīdzinājums nepierādīja cenu atšķirības atkarībā no klienta. Ņemot vērā, ka šāda cenu sistēma nepastāv, potenciāla dempinga atkarībā no modeļa esamība nav svarīga dempinga aprēķināšanas metodes izvēlē, kā tas norādīts pamatregulas 2. panta 11. punktā. Turklāt jāņem vērā, ka arī ražošanas jaudas izmaiņas nav būtisks faktors, izvēloties metodi, pēc kuras noteikt dempinga starpību. Ņemot vērā to, ka netika konstatēts dempings, kas vērsts uz klientu, reģionu vai laikposmu, Kopienas pieteikuma iesniedzēju pieprasījumu noraidīja un kā piemērotu metodi saglabāja normālās vērtības salīdzinājumu ar eksporta cenu, kas noteikta pamatojoties uz vidējo svērto cenu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo izbeidz daļējo starpposma pārskatu par antidempinga pasākumiem attiecībā uz polietilēntereftalāta (PET) loksnēm, kuru izcelsme, cita starpā, ir Indijā, ko parasti klasificē ar KN kodiem ex 3920 62 19 un ex 3920 62 90, ciktāl šie pasākumi attiecas uz Indijas ražotāju eksportētāju Jindal Poly Films Limited.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KRECKÉ


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 227, 23.8.2001., 1. lpp.

(3)  OV C 297, 2.12.2004., 2. lpp.

(4)  OV L 316, 10.12.1999., 1. lpp.

(5)  OV C 43, 19.2.2004., 14. lpp.


10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 391/2005

(2005. gada 9. marts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 10. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 9. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 9. martā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

113,4

204

92,3

212

143,7

624

150,9

999

125,1

0707 00 05

052

152,2

068

159,6

096

128,5

204

87,3

999

131,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

170,1

204

142,3

999

156,2

0805 10 20

052

47,9

204

48,4

212

56,2

220

49,6

421

39,1

624

60,0

999

50,2

0805 50 10

052

47,0

220

70,4

624

51,0

999

56,1

0808 10 80

388

84,6

400

128,6

404

77,0

508

66,9

512

67,1

528

71,7

720

61,5

999

79,6

0808 20 50

052

186,2

388

66,6

400

93,4

512

53,1

528

52,1

999

90,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 392/2005

(2005. gada 8. marts),

ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (2) ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un jo īpaši tās 173. panta 1. punktu,

tā kā

(1)

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. līdz 177. pants paredz, ka Komisija periodiski nosaka vienības vērtības produktiem, kas uzskaitīti klasifikācijā minētās regulas 26. pielikumā.

(2)

Iepriekšminētajos pantos izklāstīto noteikumu un kritēriju piemērošanas rezultāts tiem elementiem, ko paziņo Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 2. punktu, ir tāds, ka vienības vērtības, kādas tās noteiktas šīs regulas pielikumā, būtu jānosaka saistībā ar attiecīgajiem produktiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 1. punktā paredzētās vienības vērtības ar šo ir noteiktas tādas, kā izklāstīts šīs regulas pielikuma tabulā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 8. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2700/2000 (OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Pozīcija

Apraksts

Mērvienības lielums pa 100 kg

Sugas, šķirnes, KN kods

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Jaunie kartupeļi

0701 90 50

38,16

22,23

1 131,88

284,02

597,00

9 250,37

131,74

26,57

16,44

149,90

9 145,44

1 445,48

345,52

26,24

 

 

 

 

1.30

Sīpoli (izņemot sēklas sīpolus)

0703 10 19

7,28

4,24

215,96

54,19

113,91

1 764,96

25,14

5,07

3,14

28,60

1 744,94

275,80

65,92

5,01

 

 

 

 

1.40

Ķiploki

0703 20 00

123,38

71,90

3 660,21

918,45

1 930,55

29 913,44

426,02

85,93

53,17

484,74

29 574,13

4 674,31

1 117,31

84,84

 

 

 

 

1.50

Puravi

ex 0703 90 00

62,54

36,44

1 855,27

465,54

978,55

15 162,37

215,94

43,55

26,95

245,70

14 990,38

2 369,29

566,34

43,00

 

 

 

 

1.60

Ziedkāposti

0704 10 00

1.80

Baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

0704 90 10

120,88

70,44

3 585,89

899,80

1 891,35

29 306,00

417,37

84,18

52,09

474,90

28 973,58

4 579,40

1 094,62

83,12

 

 

 

 

1.90

Sparģeļkāposti jeb brokoļi (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

1.100

Ķīnas kāposti

ex 0704 90 90

95,81

55,83

2 842,20

713,19

1 499,10

23 228,18

330,81

66,72

41,28

376,41

22 964,70

3 629,67

867,61

65,88

 

 

 

 

1.110

Galviņsalāti

0705 11 00

1.130

Burkāni

ex 0706 10 00

37,82

22,04

1 121,93

281,52

591,75

9 169,08

130,58

26,34

16,30

148,58

9 065,08

1 432,77

342,48

26,01

 

 

 

 

1.140

Redīsi

ex 0706 90 90

67,05

39,07

1 989,08

499,12

1 049,13

16 255,97

231,52

46,69

28,89

263,43

16 071,57

2 540,18

607,18

46,10

 

 

 

 

1.160

Zirņi (Pisum sativum)

0708 10 00

306,48

178,59

9 091,84

2 281,40

4 795,43

74 303,91

1 058,23

213,44

132,06

1 204,08

73 461,08

11 610,83

2 775,36

210,74

 

 

 

 

1.170

Pupiņas:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

214,99

125,27

6 377,54

1 600,31

3 363,79

52 121,01

742,30

149,72

92,64

844,61

51 529,80

8 144,50

1 946,80

147,82

 

 

 

 

1.170.2

pupiņas (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,45

12 291,99

3 084,41

6 483,33

100 457,44

1 430,70

288,56

178,55

1 627,90

99 317,95

15 697,61

3 752,24

284,91

 

 

 

 

1.180

Pupas

ex 0708 90 00

1.190

Artišoki

0709 10 00

1.200

Sparģeļi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zaļie

ex 0709 20 00

242,47

141,29

7 192,95

1 804,92

3 793,87

58 785,03

837,21

168,86

104,48

952,60

58 118,23

9 185,83

2 195,71

166,72

 

 

 

 

1.200.2

pārējie

ex 0709 20 00

514,48

299,79

15 262,01

3 829,68

8 049,84

124 730,24

1 776,39

358,28

221,69

2 021,23

123 315,42

19 490,51

4 658,86

353,76

 

 

 

 

1.210

Baklažāni

0709 30 00

177,04

103,16

5 251,89

1 317,85

2 770,07

42 921,58

611,28

123,29

76,29

695,54

42 434,72

6 706,98

1 603,19

121,73

 

 

 

 

1.220

Salātu selerijas (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

95,51

55,65

2 833,17

710,92

1 494,34

23 154,38

329,76

66,51

41,15

375,21

22 891,74

3 618,13

864,85

65,67

 

 

 

 

1.230

Gailenes

0709 59 10

926,44

539,84

27 482,84

6 896,23

14 495,64

224 606,11

3 198,81

645,17

399,20

3 639,70

222 058,40

35 097,25

8 389,38

637,02

 

 

 

 

1.240

Dārzeņpipari

0709 60 10

167,06

97,35

4 955,81

1 243,55

2 613,91

40 501,81

576,82

116,34

71,99

656,33

40 042,40

6 328,87

1 512,80

114,87

 

 

 

 

1.250

Fenhelis

0709 90 50

1.270

Veselas svaigas batātes (paredzētas pārtikai)

0714 20 10

114,53

66,74

3 397,63

852,56

1 792,06

27 767,48

395,46

79,76

49,35

449,97

27 452,51

4 338,98

1 037,16

78,75

 

 

 

 

2.10

Svaigi kastani (Castanea spp.)

ex 0802 40 00

2.30

Svaigi ananasi

ex 0804 30 00

101,48

59,13

3 010,26

755,36

1 587,74

24 601,62

350,37

70,67

43,73

398,67

24 322,57

3 844,28

918,91

69,77

 

 

 

 

2.40

Svaigi avokado

ex 0804 40 00

152,09

88,62

4 511,66

1 132,10

2 379,64

36 871,95

525,13

105,91

65,53

597,50

36 453,71

5 761,66

1 377,22

104,57

 

 

 

 

2.50

Svaigas gvajaves un mango

ex 0804 50

2.60

Svaigi saldie apelsīni:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

sarkanie un pussarkanie apelsīni

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

pārējie

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Svaigi mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un sacumas); svaigi klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementīni

ex 0805 20 10

93,93

54,73

2 786,39

699,18

1 469,66

22 772,03

324,32

65,41

40,47

369,02

22 513,72

3 558,39

850,57

64,59

 

 

 

 

2.70.2

Monreale apelsīni un sacumas

ex 0805 20 30

92,53

53,92

2 744,90

688,77

1 447,78

22 432,97

319,49

64,44

39,87

363,52

22 178,52

3 505,41

837,91

63,62

 

 

 

 

2.70.3

mandarīni un vilkingi

ex 0805 20 50

64,05

37,32

1 900,01

476,77

1 002,15

15 528,02

221,15

44,60

27,60

251,63

15 351,88

2 426,43

579,99

44,04

 

 

 

 

2.70.4

tanžerīni un pārējie

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

48,71

28,39

1 445,07

362,61

762,19

11 810,00

168,20

33,92

20,99

191,38

11 676,04

1 845,45

441,12

33,50

 

 

 

 

2.85

Svaigi laimi (Citrus auranti folia)

0805 50 90

50,54

29,45

1 499,36

376,23

790,83

12 253,64

174,51

35,20

21,78

198,57

12 114,65

1 914,77

457,69

34,75

 

 

 

 

2.90

Svaigi greipfrūti:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltie

ex 0805 40 00

71,34

41,57

2 116,21

531,02

1 116,18

17 294,94

246,31

49,68

30,74

280,26

17 098,77

2 702,53

645,99

49,05

 

 

 

 

2.90.2

sārtie

ex 0805 40 00

85,03

49,55

2 522,40

632,94

1 330,42

20 614,55

293,59

59,21

36,64

334,06

20 380,72

3 221,26

769,98

58,47

 

 

 

 

2.100

Galda vīnogas

0806 10 10

155,08

90,37

4 600,47

1 154,39

2 426,48

37 597,74

535,46

108,00

66,82

609,27

37 171,27

5 875,07

1 404,33

106,63

 

 

 

 

2.110

Arbūzi

0807 11 00

39,08

22,77

1 159,31

290,90

611,47

9 474,56

134,94

27,22

16,84

153,53

9 367,09

1 480,51

353,89

26,87

 

 

 

 

2.120

Melones (izņemot arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (tostarp Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (tostarp Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

65,22

38,01

1 934,84

485,51

1 020,52

15 812,66

225,20

45,42

28,10

256,24

15 633,30

2 470,91

590,63

44,85

 

 

 

 

2.120.2

pārējās

ex 0807 19 00

87,03

50,71

2 581,84

647,86

1 361,77

21 100,33

300,51

60,61

37,50

341,93

20 860,99

3 297,17

788,13

59,84

 

 

 

 

2.140

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nashi (Pyrus pyrifolia),

Ya (Pyrus Bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

pārējie

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikozes

0809 10 00

562,13

327,55

16 675,56

4 184,38

8 795,41

136 282,58

1 940,92

391,47

242,22

2 208,44

134 736,72

21 295,70

5 090,36

386,52

 

 

 

 

2.160

Ķirši

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,93

18 120,27

4 546,90

9 557,41

148 089,63

2 109,07

425,38

263,21

2 399,77

146 409,84

23 140,68

5 531,37

420,01

 

 

 

 

2.170

Persiki

0809 30 90

104,41

60,84

3 097,47

777,24

1 633,74

25 314,35

360,52

72,71

44,99

410,21

25 027,21

3 955,65

945,53

71,80

 

 

 

 

2.180

Nektarīni

ex 0809 30 10

125,90

73,36

3 734,70

937,14

1 969,84

30 522,15

434,69

87,67

54,25

494,61

30 175,94

4 769,43

1 140,05

86,57

 

 

 

 

2.190

Plūmes

0809 40 05

102,29

59,60

3 034,35

761,41

1 600,45

24 798,51

353,18

71,23

44,08

401,86

24 517,22

3 875,05

926,26

70,33

 

 

 

 

2.200

Zemenes

0810 10 00

231,53

134,91

6 868,34

1 723,46

3 622,66

56 132,16

799,43

161,24

99,77

909,61

55 495,45

8 771,29

2 096,62

159,20

 

 

 

 

2.205

Avenes

0810 20 10

304,95

177,69

9 046,34

2 269,99

4 771,43

73 932,08

1 052,93

212,37

131,40

1 198,06

73 093,47

11 552,73

2 761,47

209,68

 

 

 

 

2.210

Mellenes (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 081,63

630,27

32 086,55

8 051,44

16 923,83

262 230,38

3 734,65

753,25

466,07

4 249,40

259 255,89

40 976,47

9 794,70

743,73

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,67

1 917,84

481,24

1 011,55

15 673,75

223,22

45,02

27,86

253,99

15 495,96

2 449,20

585,44

44,45

 

 

 

 

2.230

Granātāboli

ex 0810 90 95

165,65

96,52

4 914,01

1 233,07

2 591,86

40 160,19

571,96

115,36

71,38

650,79

39 704,65

6 275,48

1 500,04

113,90

 

 

 

 

2.240

Hurma (ieskaitot Sharon fruit)

ex 0810 90 95

134,81

78,55

3 999,14

1 003,50

2 109,32

32 683,36

465,47

93,88

58,09

529,63

32 312,63

5 107,15

1 220,77

92,70

 

 

 

 

2.250

Ličī

ex 0810 90


10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 393/2005

(2005. gada 9. marts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 12. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. pantu cenu starpību, kas pastāv Regulas (EK) Nr. 1254/1999 1. pantā minētajiem produktiem pasaules tirgū un Kopienā, var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanas noteikumi attiecībā uz dažiem liellopu gaļas veidiem un konserviem, kā arī attiecībā uz dažiem galamērķiem ir izstrādāti Regulās (EEK) Nr. 32/82 (2), (EEK) Nr. 1964/82 (3), (EEK) Nr. 2388/84 (4), (EEK) Nr. 2973/79 (5) un (EK) Nr. 2051/96 (6).

(3)

Šo noteikumu un kritēriju piemērošana paredzamajai tirgus situācijai liellopu gaļas nozarē liek noteikt šādas kompensācijas.

(4)

Attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem vienkāršošanas nolūkā nevajadzētu piešķirt eksporta kompensācijas par tādām kategorijām, kurās tirdzniecība ar trešajām valstīm ir nenozīmīga. Turklāt, ņemot vērā vispārējos apsvērumus attiecībā uz dzīvnieku labturību, cik vien iespējams jāierobežo eksporta kompensācijas par kaušanai paredzētiem dzīviem dzīvniekiem. Tādējādi eksporta kompensācijas par šiem dzīvniekiem vajadzētu piešķirt tikai attiecībā uz tām trešajām valstīm, kuras kultūras un/vai reliģijas iemeslu dēļ parasti ieved ievērojamu skaitu kaušanai paredzētu dzīvnieku. Attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem, kas paredzēti vairošanās nolūkiem, lai izvairītos no pārkāpumiem, jāierobežo eksporta kompensācijas par audzēšanai paredzētiem tīršķirnes liellopiem, attiecinot tās tikai uz telēm un govīm, kuru vecums nepārsniedz 30 mēnešus.

(5)

Jāpiešķir kompensācijas par eksportu uz noteiktiem galamērķiem attiecībā uz konkrētiem svaigas vai dzesinātas gaļas veidiem, kas minēti pielikumā ar KN kodu 0201, konkrētiem saldētas gaļas veidiem, kas minēti pielikumā ar KN kodu 0202, konkrētiem gaļas vai subproduktu veidiem, kas minēti pielikumā ar KN kodu 0206, un dažiem citiem gaļas izstrādājumiem vai subproduktiem un konserviem, kas minēti pielikumā ar KN kodu 1602 50 10.

(6)

Attiecībā uz sālītu un žāvētu atkaulotu liellopu gaļu pastāv tradicionāli tirdzniecības virzieni uz Šveici. Lai saglabātu šo tirdzniecību, ir jānosaka kompensācija tādā apmērā, kas sedz starpību starp Šveices tirgus cenām un dalībvalstu eksporta cenām.

(7)

Attiecībā uz dažiem citiem gaļas un gaļas subproduktu izstrādājumiem un konserviem, kas minēti pielikumā ar KN kodiem 1602 50 31 līdz 1602 50 80, Kopienas dalība starptautiskajā tirdzniecībā var tikt saglabāta, piešķirot tādu pašu kompensāciju, kas atbilst tai, kura eksportētājiem piešķirta līdz šim.

(8)

Attiecībā uz citiem liellopu gaļas nozares produktiem sakarā ar Kopienas maznozīmīgo dalību starptautiskajā tirdzniecībā kompensācijas noteikšana nav vajadzīga.

(9)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (7) ir izstrādāta nomenklatūra, kas piemērojama lauksaimniecības produktu eksporta kompensācijām, un kompensācijas nosaka, pamatojoties uz produktu kodiem, kuri definēti minētajā nomenklatūrā.

(10)

Visu saldētas gaļas veidu kompensāciju summas jāpielīdzina tām kompensācijām, ko piešķir par svaigu vai dzesinātu gaļu, izņemot pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļu.

(11)

Lai pastiprinātu ar KN kodu 1602 50 apzīmēto produktu kontroli, jāparedz, ka par šiem produktiem kompensāciju var saņemt tikai tad, ja tos ražo saskaņā ar tiem nosacījumiem, kas izstrādāti 4. pantā Padomes 1980. gada 4. marta Regulā (EEK) Nr. 565/80 par lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju iepriekšēju izmaksu (8).

(12)

Kompensācijas var piešķirt tikai par produktiem, kurus Kopienā drīkst laist brīvā apgrozībā. Tādēļ, lai par produktiem varētu saņemt kompensāciju, tiem jāatbilst sanitārā marķējuma prasībām, kuras paredzētas Padomes Direktīvā 64/433/EEK (9), 94/65/EK (10) un 77/99/EEK (11).

(13)

Regulas (EEK) Nr. 1964/82 6. panta 2. punkta noteikumi liek samazināt konkrēto kompensāciju, ja eksportam paredzētās atkaulotās gaļas daudzums ir mazāks par 95 % no kopējā atkaulotās gaļas svara, vienlaikus ne mazāk par 85 % no šī svara.

(14)

Sarunu par papildu koncesiju pieņemšanu, kuras norit Eiropas līgumu ietvaros starp Eiropas Kopienu un asociētajām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, mērķis ir liberalizēt produktu tirdzniecību ar produktiem, kas ietilpst liellopu gaļas nozares tirgus kopējā organizācijā. Šajā kontekstā inter alia ir pieņemts lēmums atcelt eksporta kompensācijas par produktiem, kas paredzēti eksportam uz Rumāniju. Tādēļ šī valsts jāizslēdz no to galamērķu saraksta, par kuriem var saņemt kompensācijas, kā arī jānosaka, ka sakarā ar kompensāciju atcelšanu attiecībā uz šo valsti nedrīkst izveidot diferencētu kompensāciju eksportam uz citām valstīm.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   To produktu saraksts, par kuru eksportu piešķir Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. pantā minētās kompensācijas, kā arī šo kompensāciju summa un galamērķi noteikti šīs regulas pielikumā.

2.   Produktiem jāatbilst attiecīgajam sanitārā marķējuma prasībām, kas paredzētas:

Direktīvas 64/433/EEK I pielikuma XI nodaļā,

Direktīvas 94/65/EK I pielikuma VI nodaļā,

Direktīvas 77/99/EEK B pielikuma VI nodaļā.

2. pants

Gadījumā, kas paredzēts Regulas (EEK) Nr. 1964/82 6. panta 2. punkta trešajā daļā, kompensācijas likme par produktiem, kuri ietilpst produktu kodā 0201 30 00 9100, tiek samazināta par 14,00 EUR/100 kg.

3. pants

Eksporta kompensācijas nenoteikšana par tādu galamērķi kā Rumānija nav uzskatāma par kompensācijas diferenciāciju.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 9. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 4, 8.1.1982., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 744/2000 (OV L 89, 11.4.2000., 3. lpp.).

(3)  OV L 212, 21.7.1982., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2772/2000 (OV L 321, 19.12.2000., 35. lpp.).

(4)  OV L 221, 18.8.1984., 28. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3661/92 (OV L 370, 19.12.1992., 16. lpp.).

(5)  OV L 336, 29.12.1979., 44. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3434/87 (OV L 327, 18.11.1987., 7. lpp.).

(6)  OV L 274, 26.10.1996., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2333/96 (OV L 317, 6.12.1996., 13. lpp.).

(7)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2199/2004 (OV L 380, 24.12.2004., 1. lpp.).

(8)  OV L 62, 7.3.1980., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 444/2003 (OV L 67, 12.3.2003., 3. lpp.).

(9)  OV 121, 29.7.1964., 2012./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(10)  OV L 368, 31.12.1994., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(11)  OV L 26, 31.1.1977., 85. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 9. marts regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg dzīvsvars

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg dzīvsvars

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg dzīvsvars

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto

71,50

B03

EUR/100 kg neto

43,00

039

EUR/100 kg neto

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg neto

33,50

B03

EUR/100 kg neto

10,00

039

EUR/100 kg neto

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg neto

97,00

B03

EUR/100 kg neto

56,50

039

EUR/100 kg neto

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg neto

46,00

B03

EUR/100 kg neto

14,00

039

EUR/100 kg neto

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto

97,00

B03

EUR/100 kg neto

56,50

039

EUR/100 kg neto

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg neto

46,00

B03

EUR/100 kg neto

14,00

039

EUR/100 kg neto

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto

71,50

B03

EUR/100 kg neto

43,00

039

EUR/100 kg neto

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg neto

33,50

B03

EUR/100 kg neto

10,00

039

EUR/100 kg neto

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg neto

123,00

B03

EUR/100 kg neto

71,50

039

EUR/100 kg neto

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg neto

58,50

B03

EUR/100 kg neto

17,50

039

EUR/100 kg neto

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg neto

71,50

B03

EUR/100 kg neto

43,00

039

EUR/100 kg neto

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg neto

33,50

B03

EUR/100 kg neto

10,00

039

EUR/100 kg neto

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg neto

33,50

B03

EUR/100 kg neto

10,00

039

EUR/100 kg neto

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg neto

23,50

404 (4)

EUR/100 kg neto

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg neto

46,00

B03

EUR/100 kg neto

13,00

039

EUR/100 kg neto

15,00

809, 822

EUR/100 kg neto

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg neto

172,00

B03

EUR/100 kg neto

102,00

039

EUR/100 kg neto

60,00

809, 822

EUR/100 kg neto

152,50

220

EUR/100 kg neto

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg neto

94,50

B09

EUR/100 kg neto

88,00

B03

EUR/100 kg neto

56,50

039

EUR/100 kg neto

33,00

809, 822

EUR/100 kg neto

83,50

220

EUR/100 kg neto

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg neto

33,50

B03

EUR/100 kg neto

10,00

039

EUR/100 kg neto

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg neto

46,00

B03

EUR/100 kg neto

14,00

039

EUR/100 kg neto

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg neto

46,00

B03

EUR/100 kg neto

14,00

039

EUR/100 kg neto

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg neto

33,50

B03

EUR/100 kg neto

10,00

039

EUR/100 kg neto

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg neto

58,50

B03

EUR/100 kg neto

17,50

039

EUR/100 kg neto

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg neto

33,50

B03

EUR/100 kg neto

10,00

039

EUR/100 kg neto

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg neto

33,50

B03

EUR/100 kg neto

10,00

039

EUR/100 kg neto

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg neto

23,50

404 (4)

EUR/100 kg neto

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg neto

46,00

B03

EUR/100 kg neto

13,00

039

EUR/100 kg neto

15,00

809, 822

EUR/100 kg neto

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg neto

46,00

B03

EUR/100 kg neto

13,00

039

EUR/100 kg neto

15,00

809, 822

EUR/100 kg neto

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg neto

46,00

B03

EUR/100 kg neto

13,00

039

EUR/100 kg neto

15,00

809, 822

EUR/100 kg neto

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg neto

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg neto

22,50

B03

EUR/100 kg neto

15,00

039

EUR/100 kg neto

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg neto

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg neto

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg neto

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg neto

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg neto

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg neto

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg neto

17,50

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu ciparkodi ir norādīti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir noteikti šādi:

B00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas pielīdzināmi eksportam ārpus Kopienas), izņemot Rumāniju.

B02

:

B08, B09 un galamērķis 220.

B03

:

Seūta un Meliļa, Islande, Norvēģija, Farēru salas, Andora, Gibraltārs, Svētais Krēsls, Bulgārija, Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija un Melnkalne, Maķedonija, Liviņo un Kampione Itālijā, Helgolandes sala, Grenlande, apgāde un nodrošinājums (galamērķi, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (pēc grozījumiem) (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.) 36. un 45. pantā, un, attiecīgi, arī 44. pantā).

B08

:

Turcija, Ukraina, Baltkrievija, Moldova, Krievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna, Maroka, Alžīrija, Tunisija, Lībija, Libāna, Sīrija, Irāka, Irāna, Izraēla, Jordānas Rietumu krasts/Gazas sektors, Jordānija, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Jemena, Pakistāna, Šrilanka, Mjanma, Taizeme, Vjetnama, Indonēzija, Filipīnas, Ķīna, Ziemeļkoreja, Honkonga.

B09

:

Sudāna, Mauritānija, Mali, Burkinafaso, Nigēra, Čada, Kaboverdes salas, Senegāla, Gambija, Gvineja-Bisava, Gvineja, Sjerraleone, Libērija, Ziloņkaula Krasts, Gana, Togo, Benina, Nigērija, Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Ekvatoriālā Gvineja, Santomē un Prinsipi, Gabona, Kongo, Kongo (Demokrātiskā Republika), Ruanda, Burundi, Svētās Helēnas sala un valdījumi, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibutija, Somālija, Uganda, Tanzānija, Seišeļu salas un valdījumi, Britu Indijas okeāna teritorija, Mozambika, Maurīcija, Komoru salas, Majota, Zambija, Malāvi, Dienvidāfrikas Republika, Lesoto.

B11

:

Libāna un Ēģipte.


(1)  Produkts tiek iekļauts šajā apakšpozīcijā pēc grozītās Regulas (EEK) Nr. 32/82 pielikumā minētā apliecinājuma uzrādīšanas.

(2)  Kompensāciju piešķir, ja tiek ievēroti grozītās Regulas (EEK) Nr. 1964/82 noteikumi.

(3)  Saskaņā ar grozīto Regulu (EEK) Nr. 2973/79.

(4)  Saskaņā ar grozīto Regulu (EK) Nr. 2051/96.

(5)  Kompensāciju piešķir, ja tiek ievēroti grozītās Regulas (EEK) Nr. 2388/84 noteikumi.

(6)  Liesas beztauku liellopu gaļas saturs tiek noteikts saskaņā ar analīzes procedūru, kas izstrādāta Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2429/86 (OV L 210, 1.8.1986., 39. lpp.) pielikumā. Termins “vidējs saturs” attiecas uz parauga daudzumu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 765/2002 (OV L 117, 4.5.2002., 6. lpp.) 2. panta 1. punktā. Paraugs tiek ņemts no preču partijas daļas ar vislielāko riska pakāpi.

(7)  Saskaņā ar grozītās Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. panta 10. punktu, kompensāciju nepiešķir par to produktu eksportu, kas importēti no trešām valstīm un reeksportēti uz trešām valstīm.

(8)  Kompensāciju piešķir, ja ražošana notiek saskaņā ar grozītās Padomes Regulas (EEK) Nr. 565/80 4. panta noteikumiem.

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu ciparkodi ir norādīti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir noteikti šādi:

B00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas pielīdzināmi eksportam ārpus Kopienas), izņemot Rumāniju.

B02

:

B08, B09 un galamērķis 220.

B03

:

Seūta un Meliļa, Islande, Norvēģija, Farēru salas, Andora, Gibraltārs, Svētais Krēsls, Bulgārija, Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija un Melnkalne, Maķedonija, Liviņo un Kampione Itālijā, Helgolandes sala, Grenlande, apgāde un nodrošinājums (galamērķi, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (pēc grozījumiem) (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.) 36. un 45. pantā, un, attiecīgi, arī 44. pantā).

B08

:

Turcija, Ukraina, Baltkrievija, Moldova, Krievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna, Maroka, Alžīrija, Tunisija, Lībija, Libāna, Sīrija, Irāka, Irāna, Izraēla, Jordānas Rietumu krasts/Gazas sektors, Jordānija, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Jemena, Pakistāna, Šrilanka, Mjanma, Taizeme, Vjetnama, Indonēzija, Filipīnas, Ķīna, Ziemeļkoreja, Honkonga.

B09

:

Sudāna, Mauritānija, Mali, Burkinafaso, Nigēra, Čada, Kaboverdes salas, Senegāla, Gambija, Gvineja-Bisava, Gvineja, Sjerraleone, Libērija, Ziloņkaula Krasts, Gana, Togo, Benina, Nigērija, Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Ekvatoriālā Gvineja, Santomē un Prinsipi, Gabona, Kongo, Kongo (Demokrātiskā Republika), Ruanda, Burundi, Svētās Helēnas sala un valdījumi, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibutija, Somālija, Uganda, Tanzānija, Seišeļu salas un valdījumi, Britu Indijas okeāna teritorija, Mozambika, Maurīcija, Komoru salas, Majota, Zambija, Malāvi, Dienvidāfrikas Republika, Lesoto.

B11

:

Libāna un Ēģipte.


10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 394/2005

(2005. gada 8. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kas paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un ar kuru pieļauj atkāpes no Regulas (EK) Nr. 1782/2003

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 145. panta c), d) un q) punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 795/2004 (2) ir ieviesti īstenošanas noteikumi vienreizējo maksājumu shēmai, kas stāsies spēkā no 2005. gada. Tādējādi uzsāktā shēmas administratīvā un praktiskā īstenošana valsts līmenī atklājusi, ka vajadzīgi sīkāki noteikumi par dažiem shēmas jautājumiem, kā arī jāpaskaidro un jāpielāgo daži esošo noteikumu aspekti.

(2)

Jo īpaši jākonkretizē daudzgadīgu kultūraugu definīcija saistībā ar atbalsta piešķiršanas nosacījumiem par atmatā atstājamo zemi un saistībā ar atbalsta shēmu par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantā.

(3)

Administratīvu iemeslu dēļ, lai ierobežotu tiesību uz maksājumiem daļu veidošanos tādā mērā, kā tas vajadzīgs, Regulas (EK) Nr. 795/2004 3. panta 4. punkts paredz, ka nodošanas gadījumā pirms esošo tiesību sadales visas esošās daļas jāizmanto. Jākonkretizē, ka šis noteikums attiecas uz tāda paša veida tiesībām, piemēram, parastās tiesības, tiesības par atmatu, tiesības, ja piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 60. pantu.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 795/2004 7. panta 6. punktu šajā pantā paredzētais mehānisms neattiecas uz lauksaimniekiem, kas hektārus pārdevuši vai iznomājuši. Ciktāl atbilstoša hektāru skaita pirkšanas, pārdošanas vai iznomāšanas fakts nav pretrunā šā mehānisma mērķim, jāparedz, ka mehānismu piemēro arī šādos gadījumos.

(5)

Regulas (EK) Nr. 795/2004 10. pants dažās situācijās paredz ieskaitīt atpakaļ valsts rezervē daļu pamatsummas. Administratīvu iemeslu dēļ ieteicams dalībvalstīm atļaut piemērot šādu samazinājumu virs noteiktā maksimuma.

(6)

Regulas (EK) Nr. 795/2004 21. panta 4. punktā noma pielīdzināta zemes pirkšanai ieguldījumu nolūkā. Jāņem vērā ieguldījumi ražošanas jaudā, kas veikti, zemi nomājot.

(7)

Regulas (EK) Nr. 795/2004 21. panta 2. punkta mērķis ir ņemt vērā to lauksaimnieku īpašo situāciju, kuri nopirkuši zemi, kas pārskata periodā bijusi iznomāta. Ieteicams precizēt šā noteikuma piemērošanas jomu, definējot attiecīgās nomas nosacījumus.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 46. panta 2. punkta otrajā daļā paredzēts, ka, izņemot force majeure gadījumu vai ārkārtas apstākļus, lauksaimnieks var nodot savas maksājumu tiesības bez zemes tikai pēc tam, kad viņš šīs regulas 44. panta nozīmē ir izmantojis vismaz 80 % no savām tiesībām uz maksājumu vismaz viena kalendārā gada laikā, vai pēc tam, kad viņš brīvprātīgi atdevis valsts rezervei visas tiesības uz maksājumu, kuras viņš nav izmantojis vienreizējo maksājumu shēmas piemērošanas pirmajā gadā. Ieteicams precizēt šā noteikuma piemērošanas nosacījumus.

(9)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 795/2004.

(10)

No 2006. gada 1. janvāra saskaņā ar 51. pantu Regulā (EK) Nr. 1782/2003, kas grozīta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 864/2004 (3), dalībvalstis var atļaut hektāros, par kuriem ir tiesības pretendēt uz atbalstu, audzēt sekundāros kultūraugus ne ilgāk kā trīs mēnešu laika posmā, kas sākas katra gada 15. augustā. Ņemot vērā, ka līdz 2004. gada 31. decembrim šāda prakse atbilda spēkā esošajiem noteikumiem par tiešajiem maksājumiem un ka lauksaimnieki atkal varēja saņemt šādu atļauju saskaņā ar 2006. gada 1. janvāra jaunajiem noteikumiem, šīs prakses pārtraukšana uz vienu gadu lauksaimniekiem, kuri to izmantoja, radītu nopietnas ekonomiskas problēmas, kā arī izraisītu praktiskas un īpašas problēmas saistībā ar tiesībām saņemt atbalstu par zemi. Tādēļ, lai nodrošinātu pasākuma nepārtrauktību un ļautu lauksaimniekiem dalībvalstīs, kurās šāds lēmums tiktu pieņemts, laikus lemt par sēju, pamatoti vajadzīgs nodrošināt šīs iespējas piemērošanu 2005. gadā, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1782/2003.

(11)

Ņemot vērā, ka vienreizējo maksājumu shēmu piemēro no 2005. gada 1. janvāra, šī regula jāpiemēro ar atpakaļejošu datumu no tās pašas dienas.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 795/2004 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šo:

“c)

“ilggadīgās kultūras” ir nerotācijas kultūras, izņemot pastāvīgās ganības, kas atrodas uz attiecīgās zemes piecus gadus vai ilgāk un kas atkārtoti dod ražu, tostarp stādaudzētavas, kā definēts Komisijas Lēmuma 2000/115/EK (4) I pielikuma G/5 punktā, izņemot daudzgadīgās kultūras un šādu daudzgadīgu kultūru stādaudzētavas.

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 54. panta 2. punkta nolūkā un tādu platību gadījumā, uz kurām attiecas arī atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, kas paredzēts šīs regulas 88. pantā, par daudzgadīgiem kultūraugiem uzskata īslaicīgas rotācijas jaunaudzes (KN kods ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (KN kods ex 0602 90 51) Phalaris arundicea (KN kods ex 1214 90 90). Taču Regulas (EK) Nr. 1782/2003 44. panta 2. punkta nolūkā pie hektāriem, par kuriem ir tiesības saņemt atbalstu, pieder

platības, kurās iestādīti šādi kultūraugi laikā no 2004. gada 30. aprīļa līdz 2005. gada 10. martam,

platības, kurās iestādīti šādi kultūraugi līdz 2004. gada 30. aprīlim un kuras iznomātas vai nopirktas laikā no 2004. gada 30. aprīļa līdz 2005. gada 10. martam, piemērojot vienreizējo maksājumu shēmu.

d)

“daudzgadīgi kultūraugi” ir šādi kultūraugi:

KN kods

 

0709 10 00

Artišoki

0709 20 00

Sparģeļi

0709 90 90

Rabarberi

0810 20

Avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes

0810 30

Upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas

0810 40

Dzērvenes, mellenes un citas melleņu (Vaccinium) ģints ogas

2)

Regulas 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   2. un 3. punkts attiecas vienīgi gadījumā, ja lauksaimniekam joprojām jādeklarē vai jānodod tiesības uz maksājumiem vai to daļa kopā ar hektāra daļu pēc esošo tāda paša veida tiesību uz maksājumiem vai to daļu deklarēšanas vai nodošanas.”

3)

Regulas 7. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   1., 2., 3. un 4. punkta nolūkā hektārus, kuri nodoti, izmantojot nomu vai pārdošanu, un nav aizstāti ar atbilstošu hektāru skaitu, ietver lauksaimnieka deklarēto hektāru skaitā.”

4)

Šādu 6. punktu pievieno 10. pantam:

“6.   Dalībvalstis var noteikt maksimumu, kuru pārsniedzot piemēro 1. punktu.”

5)

Regulas 21. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Piemērojot 1. punktu, sešu vai vairāk gadu ilgtermiņa nomu, kas sākta līdz vēlākais 2004. gada 15. maijam, uzskata par zemes pirkšanu vai ieguldījumiem ražošanas jaudā.”

6)

Regulas 22. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Piemērojot šo punktu, “iznomāta zeme” ir zeme, kas pirkšanas laikā vai pēc tās bijusi iznomāta, nepagarinot līgumu, izņemot gadījumus, kad pagarināšana ir juridisks pienākums.”

7)

Regulas 25. pantam pievieno šādu punktu:

“4.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 46. panta 2. punkta otro daļu, lauksaimnieka izmantoto tiesību uz maksājumu procentuālo daļu aprēķina, pamatojoties uz tiesību uz maksājumu skaitu, kas tam piešķirtas vienreizējo maksājumu shēmas pirmajā izmantošanas gadā, izņemot tiesības uz maksājumu, kas pārdotas kopā ar zemi, un tās jāizmanto viena kalendārā gada laikā.”

8)

Regulas 47. pantu aizstāj ar šo:

“47. pants

Maksimuma pārsniegšana

Ja to maksājumu kopsumma, kas jāmaksā saskaņā ar katru no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 66. līdz 71. pantā paredzētajām shēmām, pārsniedz atbilstīgi šīs regulas 64. panta 2. punktam noteikto maksimāli pieļaujamo daudzumu, maksājamo summu attiecīgajā gadā proporcionāli samazina.”

2. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 51. panta, dalībvalstis var nolemt 2005. gadā piemērot 51. panta b) punkta otro daļu šajā regulā, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 864/2004.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 8. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 118/2005 (OV L 24, 27.1.2005., 15. lpp.).

(2)  OV L 141, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1974/2004 (OV L 345, 20.11.2004., 85. lpp.).

(3)  OV L 161, 30.4.2004., 48. lpp.

(4)  OV L 38, 12.2.2000., 1. lpp.


10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 395/2005

(2005. gada 9. marts),

ar ko paredz no jauna piešķirt importa tiesības atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1206/2004, ar kuru atver un pārvalda tarifa kvotas pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1206/2004, ar ko atver un pārvalda tarifa kvotu pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importam (no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam) (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1206/2004 paredzēts laikposmā no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam noteikt tarifa kvotu 50 700 tonnu apmērā saldētai pārstrādei paredzētai liellopu gaļai. Minētās regulas 9. pantā paredzēts no jauna piešķirt neizmantotos daudzumus, ņemot vērā importa tiesību iespējamo reālo izmantošanu līdz 2005. gada februāra beigām attiecībā uz A produktiem un B produktiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1206/2004 9. panta 1. punktā minētie daudzumi kopā ir 1 179,43 tonnas.

2.   Regulas (EK) Nr. 1206/2004 9. panta 2. punktā minētā sadale notiek šādi:

930,57 tonnu A produktu,

248,86 tonnas B produktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 10. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 9. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 230, 30.6.2004., 42. lpp.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome Komisija

10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/21


PADOMES UN KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 21. februāris)

par Protokola noslēgšanu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(2005/192/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu un 300. panta 3. punkta otro daļu.

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 101. panta otro daļu,

ņemot vērā 2003. gada Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

ņemot vērā Padomes apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 101. pantu,

tā kā:

(1)

Protokols Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībā, ir parakstīts Eiropas Kopienas un dalībvalstu vārdā 2004. gada 12. decembrī saskaņā ar Padomes Lēmumu 2004/896/EK (1).

(2)

Kamēr Protokols nav stājies spēkā, to no 2004. gada 1. maija piemēro provizoriski.

(3)

Protokols būtu jānoslēdz,

IR PIEŅĒMUŠAS ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas, Eiropas Atomenerģijas kopienas un dalībvalstu vārdā tiek noslēgts Protokols Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

Protokola teksts (2) ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā sniedz Protokola 15. pantā paredzēto paziņojumu. Komisijas priekšsēdētājs vienlaikus sniedz šādu paziņojumu Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā.

Briselē, 2005. gada 21. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 388, 29.12.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 388, 29.12.2004., 6. lpp.


Komisija

10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/23


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 8. marts),

ar kuru groza Lēmumu 2004/475/EK, ar ko pieņem pārejas posma pasākumu par labu konkrētiem Slovēnijas gaļas un piena nozares uzņēmumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 518)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/193/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un it īpaši tā 42. pantu,

tā kā:

(1)

Kopš Komisijas Lēmuma 2004/475/EK (1) pieņemšanas ir mainījusies situācija attiecībā uz uzņēmumiem, kas izmanto pārejas posmu, lai panāktu pilnīgu atbilstību Kopienas prasībām.

(2)

Viens gaļas uzņēmums 2004. gada 31. decembrī ir pārtraucis darbību.

(3)

Viens piena uzņēmums, kas iekļauts to uzņēmumu sarakstā, kam piešķirts pārejas posms, pārtrauks darbību kā lieljaudas uzņēmums. Tajā tiks samazināta ražošanas jauda, lai tas atbilstu Kopienas tiesību aktos noteiktajām prasībām uzņēmumiem ar nelielu ražošanas jaudu. Tādēļ minētais uzņēmums jāsvītro no to uzņēmumu saraksta, kuriem noteikts pārejas posms.

(4)

Trīs gaļas uzņēmumi, kas iekļauti to uzņēmumu sarakstā, kuriem noteikts pārejas posms, ir daudz paveikuši jaunu telpu būvē. Tomēr šie uzņēmumi ārkārtēju tehnisku ierobežojumu dēļ nespēs pabeigt pārkārtošanās procesu noteiktajā termiņā. Tādēļ ir pamatoti pagarināt tiem minēto termiņu, lai pabeigtu pārkārtošanās procesu.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2004/475/EK. Skaidrības labad tas ir jāaizstāj.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2004/475/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 8. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 160, 30.4.2004., 78. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

GAĻAS NOZARES UZŅĒMUMI, KAM NOTEIKTS PĀREJAS POSMS

Nr.

Veterinārā apstiprinājuma numurs

Uzņēmuma nosaukums un adrese

Gaļas nozare

Atbilstības datums

Uzņēmuma darbības veids

Svaiga gaļa, kaušana, izciršana

Gaļas produkti

Saldētava

1

14

Meso Kamnik, Kamnik

X

 

 

1.10.2005

2

19

Meso Kamnik, Domžale

X

X

 

1.10.2005

3

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

X

X

 

1.10.2005”


10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/25


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 8. marts),

ar ko ceturto reizi groza Lēmumu 2004/122/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu vairākās Āzijas valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 521)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/194/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmums 2004/122/EK (3) tika pieņemts, lai reaģētu uz putnu gripas uzliesmojumiem vairākās Āzijas valstīs, tostarp Japānā un Dienvidkorejā.

(2)

Japāna un Dienvidkoreja Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijai (OIE) ir iesniegušas galīgos ziņojumus par situāciju attiecīgās valsts teritorijā saistībā ar putnu gripu un par pasākumiem, kas veikti, lai ierobežotu minēto slimību. Turklāt Japāna un Dienvidkoreja ir paziņojušas, ka attiecīgās valstis ir brīvas no putnu gripas, un nosūtījušas Komisijai informāciju par situāciju dzīvnieku veselības jomā līdz ar lūgumu attiecīgi grozīt Lēmumu 2004/122/EK. Tādēļ saskaņā ar Lēmumu 2004/122/EK noteiktie aizsardzības pasākumi minētajām valstīm vairs nav jāpiemēro.

(3)

Nosacījumi, lai no trešām valstīm ievestu dzīvus putnus, izņemot mājputnus, ir noteikti Komisijas Lēmumā 2000/666/EK (4), tādēļ minētie noteikumi attiecas arī uz Japānu un Dienvidkoreju. Dzīviem putniem, izņemot mājputnus, cita starpā jāveic karantīnas pasākumi, kā arī pārbaudes attiecībā uz putnu gripu.

(4)

Ievērojot situāciju minētās slimības jomā Kambodžā, Ķīnā, Indonēzijā, Laosā, Malaizijā, Pakistānā, Taizemē un Vjetnamā, ir jāturpina Lēmumā 2004/122/EK paredzētie aizsardzības pasākumi attiecībā uz minētajām valstīm.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2004/122/EK groza šādi:

1)

Tā 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Dalībvalstis aptur šādu produktu ievešanu no Malaizijas:

neapstrādāta lolojumdzīvnieku barība un neapstrādātas barības vielas, kuru sastāvā ir jebkādas mājputnu daļas, un

olas lietošanai pārtikā un neapstrādātas jebkādu putnu medību trofejas.”

2)

Lēmuma 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“4. pants

1.   Dalībvalstis no Kambodžas, Ķīnas Tautas Republikas, arī Honkongas teritorijas, Indonēzijas, Laosas, Malaizijas, Pakistānas, Taizemes un Vjetnamas pārtrauc šādu produktu ievešanu:

neapstrādātas spalvas un spalvu daļas, un

“dzīvi putni, kas nav mājputni”, kā noteikts Lēmumā 2000/666/EK, tostarp putni, kas pavada savus saimniekus (lolojumputni).”

3)

Lēmuma 7. pantā datumu “līdz 2005. gada 31. martam” aizstāj ar datumu “līdz 2005. gada 30. septembrim”.

2. pants

Dalībvalstis izdara grozījumus pasākumos, kuri piemērojami importam, lai tie būtu saskaņā ar šo lēmumu, un nekavējoties attiecīgi izziņo pieņemtos pasākumus. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 8. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 36, 7.2.2004., 59. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/851/EK (OV L 368, 15.12.2004., 48. lpp.).

(4)  OV L 278, 31.10.2000., 26. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/279/EK (OV L 99, 16.4.2002., 17. lpp.).


10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/27


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 9. marts)

par standarta EN 71–1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības” daļēju neatbilstību drošības pamatprasībām Padomes Direktīvā 88/378/EEK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 542)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/195/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 3. maija Direktīvu 88/378/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošību (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otro daļu,

ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu (2), un Informācijas Sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 88/378/EEK uzskata, ka rotaļlietas atbilst drošības pamatprasībām, uz ko norādīts minētās direktīvas 3. pantā, ja tās atbilst valsts standartiem, kas piemērojami tām un kuros transponēti saskaņotie standarti, kuru atsauces numuri publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(2)

Dalībvalstīm ir jāpublicē atsauces numuri valsts standartiem, kuros transponēti saskaņotie standarti, kuru atsauces numuri publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(3)

Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), saņēmusi Komisijas pilnvarojumu, izstrādāja un 1998. gada 15. jūlijā pieņēma saskaņoto standartu EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības”; atsauces uz to pirmo reizi tika publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī1999. gada 28. jūlijā (3).

(4)

Saskaņā ar minētā saskaņotā standarta noteikumu 4.6, rotaļlietas un to sastāvdaļas, kas izgatavotas no materiāliem, kas izplešas, kuras saskaņā ar cilindra testu atzītas par sīkām detaļām, nedrīkst izplesties vairāk kā par 50 % jebkurā dimensijā, kad tās pārbauda saskaņā ar noteikumu 8.14, t.i., kad tās pilnīgi iegremdē konteinerā noteiktos apstākļos uz 24 stundām.

(5)

Spānijas iestādes apgalvo, ka neskatoties uz atbilstību attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, šie ražojumi var tomēr apdraudēt bērnu veselību gadījumā, ja sīkas detaļas tiek nošķirtas un norītas.

(6)

Pēc tam, kad bija pārbaudītas virkne rotaļlietu, kas izgatavotas no materiāliem, kuri izplešas, Spānijas iestādes secināja, ka rotaļlietu izmērs var palielināties, ja tās iegremdē uz laiku, kas ilgāks par noteikumā 8.14 norādīto 24 stundu laika posmu. Ievērojot to, ka pastāv iespēja, ka priekšmets tiek izvadīts pa kuņģa-zarnu traktu ilgāk kā 24 stundās, pārbaudes metodei norādītās 24 stundas, iespējams, nav pietiekams laika posms, lai pārbaudītu fiziskas savainošanās risku gadījumos, kad mazas rotaļlietas vai to sastāvdaļas tiek norītas.

(7)

Turklāt fiziskas savainošanās risks ir īpaši nopietns tad, kad var viegli nošķirt nelielas daļas vai segmentus. Lai gan attiecīgā saskaņotā standarta noteikumā 4.6 noteikts, ka rotaļlietām un rotaļlietu sastāvdaļām jāiziet cilindra tests, nav ņemta vērā iespēja, ka atsevišķu rotaļlietu gadījumā, kuras nevar ievietot cilindrā un kurām nav nelielu sastāvdaļu, bērni tomēr var viegli nošķirt nelielus materiāla gabalus kožot, vērpjot vai griežot.

(8)

Līdz ar to, pamatojoties uz informāciju, ko iesniegušas Spānijas iestādes, citu valstu iestādes, Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Direktīvu 98/34/EK, ir skaidrs, ka vairs nevar uzskatīt, ka atbilstība saskaņotajam standartam EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības” nodrošina atbilstību drošības pamatprasībām, ciktāl runa ir par minētā standarta noteikumu 4.6 un noteikumu 8.14 un ciktāl tas attiecas 24 stundu ilgas iegremdēšanas testu.

(9)

Tāpēc ir jāparedz attiecīga norāde, kas pievienojama, atsauču uz saskaņoto standartu EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības” publikācijai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz rotaļlietām un rotaļlietu sastāvdaļām, kas izgatavotas no materiāliem, kuri izplešas, saskaņotais standarts EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības”, ko Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) pieņēma 1998. gada 15. jūlijā, neatbilst drošības pamatprasībām, kas minētas Direktīvas 88/378/EEK 3. pantā, ciktāl runa ir par minētā standarta noteikumu 4.6 un noteikumu 8.14 un ciktāl tas attiecas uz 24 stundu laika posmu, kura laikā rotaļlieta ir jāiegremdē konteinerā.

2. pants

Atsauču uz saskaņoto standartu EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības”, ko Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) pieņēma 1998. gada 15. jūlijā, publikācijai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī jāpievieno šāda papildu norāde:

“Standarta EN 71-1:1998 noteikums 4.6 un noteikums 8.14, ciktāl tas attiecas uz 24 stundu laika posmu, kura laikā rotaļlieta ir jāiegremdē konteinerā, neaptver visu veidu risku, ko rada rotaļlietas un rotaļlietu sastāvdaļas, kas izgatavotas no materiāliem, kuri izplešas. Standarts nedod iespēju izdarīt pieņēmumu par atbilstību šajā ziņā.”

3. pants

Identisku norādi tai, ko paredz šā lēmuma 2. pants, pievieno atsaucei uz valsts standartu, kurā transponēts saskaņotais standarts EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības”, kas dalībvalstīm ir jāpublicē saskaņā ar Direktīvas 88/378/EEK 5. panta 1. punktu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 9. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 187, 16.7.1988., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.).

(2)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  OV C 215, 28.7.1999., 4. lpp.


EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

EBTA Uzraudzības Iestāde

10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/29


EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS

Nr. 371/04/COL

(2004. gada 15. decembris)

ar kuru 49. reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, svītrojot 26. nodaļu Valsts palīdzības pamatnostādēs par reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem lielu ieguldījuma projektu gadījumā

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu (1), un jo īpaši tā 61. – 63. pantu, un 26. protokolu,

ņemot vērā EBTA valstu nolīgumu par Uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu (2), un jo īpaši tā 24. pantu, 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 3. protokola I daļas 1. pantu,

Tā kā saskaņā ar Uzraudzības un tiesas līguma 24. pantu EBTA Uzraudzības iestāde izpilda EEZ līguma par valsts atbalstu noteikumus.

Tā kā saskaņā ar Uzraudzības un tiesas līguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu EBTA Uzraudzības iestāde izdos paziņojumus vai pamatnostādnes par EEZ līgumā ietvertajiem jautājumiem, ja šis līgums vai Uzraudzības un tiesas līgums to īpaši paredz vai, ja EBTA Uzraudzības iestāde to uzskata par nepieciešamu.

EBTA Uzraudzības iestāde 1994. gada 19. janvārī pieņēma procedūras noteikumus un pamatprasības valsts atbalsta jomā (3).

Tā kā EBTA Uzraudzības iestāde 1998. gada 4. novembrī pieņēma Pamatnostādnes par reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem lielu ieguldījuma projektu gadījumā (4) uz trīs gadus ilgu sākotnējo pārbaudes laiku, kuru vēlāk pagarināja līdz 2002. gada 31. decembrim un kuru dažām nozarēm turpināja piemērot līdz 2003. gada 31. decembrim.

Tā kā Eiropas Kopienu Komisija 2002. gada 19. martā, izdeva jaunu paziņojumu par reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem lielu ieguldījuma projektu gadījumā (5).

Tā kā EBTA Uzraudzības iestāde savā 2002. gada 18. decembra Kolēģijas lēmumā 263/02/COL pieņēma līdzīgu dokumentu, izveidojot jaunu pamatnostādņu nodaļu – 26.A. (6) pieņēma līdzīgu dokumentu, izveidojot jaunu pamatnostādņu nodaļu – 26.A.

Tā kā 26.A nodaļa sastāv no jaunajiem daudznozaru pamatprincipiem, kas atkarībā no nozares, stājās spēkā 2003. vai 2004. gada 1. janvārī.

Tā kā iepriekšējie reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi lielu ieguldījuma projektu gadījumā ir jāsvītro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1.

Valsts palīdzības pamatnostādņu 26. nodaļu svītro.

2.

EBTA valstis informēs ar vēstuli, kurai tiks pievienota šā lēmuma kopija.

3.

Kā paredzēts EEZ līguma 27. protokola d) punktā Eiropas Kopienu Komisiju informēs ar šā lēmuma kopiju.

4.

Šo lēmumu publicē Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

5.

Šis lēmums ir autentisks angļu valodā.

Briselē, 2004. gada 15. decembrī

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā —

priekšsēdētājs

Hannes HAFSTEIN

Kolēģijas loceklis

Bernd HAMMERMANN


(1)  Turpmāk tekstā – EEZ līgums.

(2)  Turpmāk tekstā – Uzraudzības un tiesas nolīgums.

(3)  Pamatnostādnes par EEZ nolīguma 61. un 62. panta un Uzraudzības un tiesu nolīguma 3. protokola 1. panta piemērošanu un tulkošanu, ko pieņēmusi un izdevusi EBTA Uzraudzības iestāde 19.1.1994. (OV L 231, 3.9.1994., EEZ papildinājums Nr. 32), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Uzraudzības iestādes 2004. gada 1. decembra Lēmumu Nr. 305/04/COL (vēl nav publicēts), turpmāk sauktas par Valsts palīdzības pamatnostādnēm.

(4)  OV L 111, 29.4.1999., EEZ pielikums Nr. 18, kas atbilst Komisijas Paziņojumam par reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem lielu ieguldījuma projektu gadījumā (OV C 107, 7.4.1998., 7. lpp.).

(5)  OV C 70, 19.3.2002., 8. lpp.

(6)  Nav vēl publicēts.