ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 61

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 8. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 380/2005 (2005. gada 7. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 381/2005 (2005. gada 7. marts), ar kuru labo Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 382/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 383/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko nosaka noteicošās dienas attiecībā uz maiņas kursiem, ko piemēro vīna nozares produktiem

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 384/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko pieņem 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 ( 1 )

23

 

*

Komisijas Direktīva 2005/21/EK (2005. gada 7. marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem ( 1 )

25

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2005/177/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 7. marts) attiecībā uz dzīvu liellopu tranzītu caur Apvienoto Karalisti (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 509)  ( 1 )

28

 

*

2005/178/EK:Komisijas Ieteikums (2005. gada 1. marts) par saskaņotu Kopienas uzraudzības programmu 2005. gadam, lai nodrošinātu pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo līmeņu ievērošanu graudos un uz tiem, un dažos citos augu izcelsmes produktos, un par dalībvalstu uzraudzības programmām 2006. gadam ( 1 )

31

 

*

2005/179/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 4. marts), ar ko groza Lēmumu 93/52/EEK un 2003/467/EK attiecībā uz paziņojumu par to, ka Slovēnija ir brīva no brucelozes (B. melitensis) un govju enzootiskās leikozes, bet Slovākija – no govju tuberkulozes un govju brucelozes (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 483)  ( 1 )

37

 

*

2005/180/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 4. marts), ar ko dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 96/49/EK atļauj pieņemt dažus izņēmumus attiecībā uz bīstamu kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 443)  ( 1 )

41

 

*

2005/181/EK:ĀKK un EK Muitas sadarbības Komitejas Lēmums Nr. 2/2005 (2005. gada 1. marts), ar ko paredz atkāpes no noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena, lai ņemtu vērā īpašo ĀKK valstu situāciju attiecībā uz ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavotu tunzivju un tunzivju muguras gabalu (HS pozīcija ex 16.04) ražošanu

48

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2004. gada 29. oktobra Regulai (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai (OV L 345, 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 380/2005

(2005. gada 7. marts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 8. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas2005. gada 7. martā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

111,6

204

89,0

212

129,8

624

147,8

999

119,6

0707 00 05

052

182,7

068

159,6

204

147,0

999

163,1

0709 10 00

220

27,5

999

27,5

0709 90 70

052

176,9

204

149,2

999

163,1

0805 10 20

052

46,3

204

44,9

212

52,8

220

51,9

421

39,1

624

52,6

999

47,9

0805 50 10

052

55,6

220

22,0

624

51,0

999

42,9

0808 10 80

388

85,5

400

109,0

404

72,2

508

77,7

512

72,2

528

62,1

720

63,1

999

77,4

0808 20 50

052

196,3

388

69,4

400

99,6

512

83,1

528

62,3

720

45,1

999

92,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 381/2005

(2005. gada 7. marts),

ar kuru labo Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1), un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu un 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1592/2002 tika īstenota ar Komisijas 2003. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (2).

(2)

Pašreizējais Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma 21A.163. punkta c) apakšpunkta teksts saistībā ar apstiprinātu ražošanas organizācijas prerogatīvu izdot autorizētus izmantošanas sertifikātus (EASA 1. veidlapa) ražojumu gadījumā, rada maldinošu izpratni un neatspoguļo tā pirmatnējo nolūku, kas ir piešķirt šādu priekšrocību apstiprinātu ražojumu ražošanas organizācijām.

(3)

Tāpēc Regulā (EK) 1702/2003 ir jāizdara atbilstoši labojumi.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz atzinuma, ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (3) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un ar 14. panta 1. punktu.

(5)

Šajā Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūras komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 54. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma 21A.163. punkta c) apakšpunktā teikuma daļa “kas prasīta 21A.307. punktā” ir dzēsta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

(2)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp.

(3)  Atzinums Nr. 1/2004, 24.2.2004.


8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 382/2005

(2005. gada 7. marts),

ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 20. pantu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (2), un jo īpaši tās 71. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1786/2003, ar kuru aizvietota Padomes Regula (EK) Nr. 603/95 (3), ir pamats jaunu piemērošanas noteikumu pieņemšanai. Kopš tā brīža nepieciešams atcelt Komisijas 1995. gada 6. aprīļa Regulu (EEK), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 603/95 par žāvētas rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju (4).

(2)

Skaidrības labad nepieciešams formulēt dažas definīcijas.

(3)

Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1786/2003 9. pantā definētos noteikumus, nepieciešams paturēt prātā aplūkojamo produktu minimālo kvalitāti, kas raksturota ar mitruma un proteīnu saturu. Ņemot vērā komerciālo izmantošanu, mitruma saturu nepieciešams diferencēt atkarībā no konkrētām ražošanas metodēm.

(4)

No Regulā (EK) Nr. 1786/2003 noteiktās atbalsta izmantošanas nepieciešams izslēgt lopbarību, kas iegūta no platībām, kas jau izmanto Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļā noteikto palīdzību.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1786/2003 13. pants nosaka, ka dalībvalstis ievieš kontroles režīmu, kas katram dehidratizējamās lopbarības uzņēmumam vai pircējam ļauj pārbaudīt noteikumu ievērošanu, kas formulēti iepriekšminētajā regulā. Nolūkā atvieglot šo kontroli un nodrošināt noteikumu ievērošanu, kuri dod tiesības uz palīdzību, nepieciešams noteikt, lai dehidratizējamās lopbarības pārstrādes uzņēmumi un pircēji būtu nolīguma procedūras objekts. Šajā pašā nolūkā jādefinē nepieciešamie norādījumi, kam jābūt atspoguļotiem atbalsta pieprasījumos, materiālo vērtību uzskaitē un pārstrādes uzņēmumu piegādes deklarācijās. Visbeidzot tur var norādīt arī citus iesniedzamos dokumentāros pierādījumus.

(6)

Žāvētās rupjās lopbarības kvalitātes prasību ievērošanai jābūt stingru pārbaužu objektam, kas pamatojas uz regulāru uzņēmumā ražoto gala produktu paraugu ņemšanu. Gadījumā, ja šie produkti tiek sajaukti ar citām vielām, paraugu ņemšana jāveic pirms sajaukšanas uzsākšanas.

(7)

Lai pārbaudītu atbilstību starp uzņēmumiem piegādāto izejvielu daudzumiem un iepriekšminēto uzņēmumu ražotās žāvētās rupjās lopbarības daudzumiem, nepieciešams, lai iepriekšminētie uzņēmumi uzsāktu sistemātisku pārstrādājamās lopbarības svēršanu un noteiktu tās mitruma procentu.

(8)

Lai atvieglotu pārstrādājamās lopbarības realizāciju un ļautu kompetentām varas institūcijām kontrolēt tiesības uz palīdzību, nepieciešams, lai līgumi starp uzņēmumiem un lauksaimniekiem tiktu sagatavoti pirms izejvielu piegādes un iesniegti kompetentām varas institūcijām pirms noteiktas dienas, kas tām ļautu uzzināt prognozējamo produkcijas apjomu. Šajā nolūkā nepieciešams, lai līgumi tiktu noslēgti rakstiski un saturētu konkrētas norādes par noslēgšanas datumu, attiecīgo realizācijas kampaņu, līgumslēdzēju pušu vārdiem un adresēm, pārstrādājamo produktu īpatnībām un lauksaimnieciskās platības identifikāciju, kurā pārstrādājamā lopbarība kultivēta.

(9)

Atsevišķos gadījumos līgumiem nav pielietojuma, un piegādes deklarācijas, kas pakļautas noteikumiem, kuri piemērojami līgumiem, jāsastāda pārstrādes uzņēmumiem.

(10)

Lai nodrošinātu atbalsta shēmas vienādu piemērošanu, nepieciešams definēt tās samaksas noteikumus.

(11)

Regula (EK) Nr. 1786/2003 ir noteikusi virkni ar kontrolēm, kas jāveic katrā ražošanas procesa posmā, ieskaitot sakarus ar vadības un kontroles integrēto sistēmu, kuru nosaka Regula (EK) Nr. 1782/2003. Kopš tā laika ir lietderīgi saistīt kontroles, kas attiecas uz aplūkojamo lauksaimniecisko platību identificēšanu, ar kontrolēm, kas veicamas šīs sistēmas ietvaros.

(12)

Runājot par Regulas (EK) Nr. 1782/2003 V pielikumā vizēto shēmu, lai izvairītos no jebkuras nepamatotas atbalsta piešķiršanas, nepieciešams, lai kompetentas varas institūcijas uzsāktu līgumos un/vai piegādes deklarācijās minēto lauksaimniecisko platību un to platību, kuras deklarējuši ražotāji savos vienreizēja atbalsta pieprasījumos, jauktās kontroles.

(13)

Lai nodrošinātu Regulā (EK) Nr. 1786/2003 noteikto nosacījumu ievērošanu, jo īpaši attiecībā par tiesībām uz atbalstu, nepieciešams noteikt dažus atbalsta samazinājumus un atcelšanas, lai novērstu jebkuru nelikumību, pilnībā ievērojot proporcionalitātes principu un specifiskās problēmas, kas izriet no nepārvarama spēka (force majeure), kā arī ārkārtējiem apstākļiem. Samazinājumus un atcelšanas nepieciešams sabalansēt atkarībā no pieļautā pārkāpuma nozīmīguma un noteikt līdz pat pilnīgai atbalsta izmantošanas atcelšanai noteikta termiņa laikā.

(14)

Lai nodrošinātu žāvētās rupjās lopbarības tirgus sekmīgu vadību, Komisijai regulāri jāiesniedz dažādi ziņojumi.

(15)

Lai, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1786/2003 23. pantu, sagatavotu 2008. gada nozares atskaiti, nepieciešams sagatavot ziņojumus par lopbarības platībām, kurās kultivē lopbarību, un enerģijas patēriņu, kas saistīts ar žāvētās rupjās lopbarības ražošanu.

(16)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1786/2003 21. pantu, nepieciešams noteikt pagaidu apjomu, kas attiecas uz 2005. gada 31. martā pastāvošajiem uzkrājumiem.

(17)

Izvēles pagaidu perioda piemērošanas gadījumā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantā, nepieciešams fiksēt atbalsta noteikumus, kas vizēti iepriekšminētajā pantā.

(18)

Regula (EK) Nr. 1786/2003 stājas spēkā ar 2005. gada 1. aprīli, proti, ar 2005./2006. tirdzniecības gada sākumu. Tādējādi šai regulai jāstājas spēkā tajā pašā dienā.

(19)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Apvienotās graudaugu un tiešo maksājumu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

OBJEKTS, DEFINĪCIJAS UN ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

1. pants

Objekts

Šī regula nosaka Regulas (EK) Nr. 1786/2003 piemērošanas kārtību attiecībā uz žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“žāvētā rupjā lopbarība” – produkti, kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 pirmajā pantā, izdalot šādas kategorijas:

a)

“sausā lopbarība” – produkti, kas pakļauti mākslīgai žāvēšanai karstumā, kas vizēti iepriekšminētā panta a) punkta pirmajā un trešajā daļā kā arī “citi līdzīgi lopbarības produkti” – tie ir visi mākslīgai žāvēšanai karstumā pakļauti lopbarības zālāju produkti, kas pakļauti kodeksam KN 1214 90 90, un jo īpaši:

zālāju pākšaugi,

zālāju graudaugi,

zaļi novāktas graudaugu ražas veselu augu nenobrieduši graudi, kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IX pielikuma I punktā;

b)

“saulē žāvēta lopbarība” – produkti, kas žāvēti savādāk, nekā mākslīgi karstumā, un samalti; kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 pirmā panta a) punkta otrajā un ceturtajā daļā;

c)

“proteīnu koncentrāti” – produkti, kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 pirmā panta b) punkta pirmajā daļā;

d)

“dehidratizētie produkti” – produkti, kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 pirmā panta b) punkta otrajā daļā.

2)

“pārstrādes uzņēmums” – žāvētās rupjās lopbarības pārstrādes uzņēmums, kas vizēts Regulas (EK) Nr. 1786/2003 7. pantā, kuru atbilstoši licencējusi dalībvalsts, kurai tas pakļauts un kurš veic kādu no šādiem darbiem:

a)

svaigas lopbarības žāvēšana, izmantojot kalti, kas atbilst šādiem noteikumiem:

gaisa temperatūra ieejā nav zemāka par 250 °C; tomēr lentas tipa kaltēm, kuru gaisa temperatūra ieejā nav zemāka par 110 °C un kuras nav bijušas licencētas pirms 1999./2000. tirdzniecības gada sākuma, šis noteikums nav jāņem vērā,

dehidratizējamās lopbarības pārvietošanās laiks nepārsniedz trīs stundas,

žāvējot lopbarību slāņos, katra slāņa biezums nepārsniedz 1 metru;

b)

saulē žāvētas lopbarības malšana;

c)

proteīnu koncentrātu ražošana.

3)

“žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircējs” – fiziska vai juridiska persona, kas vizēta Regulas (EK) Nr. 1786/2003 10. panta c) punkta iii) apakšpunktā, kuru atbilstoši licencējusi dalībvalsts, kurai tā pakļauta, kas pērk no ražotājiem svaigu lopbarību, lai to piegādātu pārstrādes uzņēmumiem.

4)

“partija” – noteikta daudzuma vienādas kvalitātes lopbarība attiecībā uz tās sastāvu, mitruma procentu un proteīnu saturu, kuru vienā un tajā pašā reizē saražo pārstrādes uzņēmums.

5)

“maisījums” – produkts, kas paredzēts dzīvnieku barībai, kas satur pārstrādes uzņēmuma žāvēto un/vai sasmalcināto žāvēto rupjo lopbarību un piedevas.

“Piedevas” ir produkti, kas pēc sava rakstura atšķiras no žāvētās rupjās lopbarības, ieskaitot saistvielas un aglomerātus, vai tā paša rakstura produkti, bet žāvēti un/vai sasmalcināti citā vietā.

Tomēr žāvētā rupjā lopbarība, kur piedevas ir maksimums 3 % līmenī no gala produkta kopējā svara, netiek uzskatīta par maisījumu, ar noteikumu, ka kopējais slāpekļa saturs, salīdzinot ar piedevas žāvēto rupjo vielu, nepārsniedz 2,4 %.

6)

“lauksaimnieciskas platības” – platības, kas noteiktas atbilstoši vadības un kontroles integrētās sistēmas lauksaimniecisko platību identificēšanas sistēmai, kas vizēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 18. un 20. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 796/2004 6. pantā (5).

7)

“vienreizēja atbalsta pieprasījums” – atbalsta pieteikums, kas vizēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 22. pantā un Regulas (EK) Nr. 796/2004 12. un 14. pantā.

8)

“žāvētās rupjās lopbarības partijas gala saņēmējs” – pēdējā persona, kas saņēmusi šo partiju tādā pašā stāvoklī, kādā tā atradās, atstājot pārstrādes uzņēmumu, lai žāvēto rupjo lopbarību pārstrādātu vai izmantotu dzīvnieku barībai.

3. pants

Produkti, uz kuriem attiecas atbalsts

Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā noteiktais atbalsts attiecas uz žāvēto rupjo lopbarību, kas atbilst tādas dzīvnieku barības tirgū izlikšanas prasībām, kura:

a)

no pārstrādes uzņēmuma teritorijas vai no jebkuras uzglabāšanas vietas ārpus tās, ja to nevar uzglabāt šajā teritorijā, tiek ražota nemainītā stāvoklī vai maisījumā un kura dod pietiekamas garantijas uzglabātās lopbarības kontrolei, un kuru iepriekš licencējusi kompetenta varas iestāde;

b)

izlaišanas brīdī no pārstrādes uzņēmuma atbilst šādiem parametriem:

i)

maksimālais mitruma saturs:

12 % – saulē žāvētai lopbarībai, dehidratizētai lopbarībai, kas tikusi pakļauta malšanas procesam, proteīnu koncentrātiem un dehidratizētiem produktiem,

14 % – pārējai dehidratizētai lopbarībai;

ii)

kopējo neapstrādāto proteīnu minimālais saturs salīdzinājumā ar sausu vielu:

15 % – dehidratizētai lopbarībai, saulē žāvētai lopbarībai un dehidratizētiem produktiem,

45 % – proteīnu koncentrātiem.

Tiesības uz atbalstu ir ierobežotas ar produktu daudzumiem, kuri iegūti, žāvējot lopbarību, kas saražota platībās, kuras izmantotas lauksaimniecības mērķiem Regulas (EK) Nr. 1782/2003 51. panta ietvaros.

4. pants

Izslēgšana

No Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā noteiktā atbalsta izmantošanas tiek izslēgta lopbarība, kas iegūta no platībām, kuras izmanto Regulas (EK) Nr. 1786/2003 IV sadaļā noteikto atbalsta režīmu.

Tomēr platībām, kuras izmanto palīdzību sēklu iegūšanai, kas vizēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 9. nodaļas IV sadaļā, atbalsta izmantošanas pārstrādei žāvētā rupjā lopbarībā atcelšana ierobežota ar lopbarības augiem, no kuriem tika iegūtas sēklas.

Tomēr platības, kas izmanto maksājumu par lielām apstrādātām zemēm, kas vizēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10. nodaļā, ar noteikumu, ka tās tikušas pilnībā apsētas ar aramzemju kultūrām atbilstoši vietējiem apstākļiem, var izmantot atbalstu pārstrādei žāvētajā rupjajā lopbarībā.

2. NODAĻA

ŽĀVĒJAMĀS UN/VAI SASMALCINĀMĀS LOPBARĪBAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMI UN PIRCĒJI

5. pants

Pārstrādes uzņēmumu licencēšana

Pārstrādes uzņēmums 2. panta 2) punktā vizētajai licencēšanai:

a)

iesniedz kompetentai varas iestādei dokumentus, kuri satur:

i)

pārstrādes uzņēmuma teritorijas aprakstu, konkrēti norādot vietas, kas kalpo pārstrādājamo produktu ievešanai, un vietas, kuras paredzētas žāvētās rupjās lopbarības izvešanai, uzglabāšanas vietas, pārstrādei izmantojamos produktus un gala produktus, un pārstrādes cehu vietas;

ii)

tehnisko iekārtu aprakstu, konkrēti – dehidratizēšanas krāsnis un sasmalcināšanas iekārtas, norādot iztvaicēšanas jaudu stundā un darba temperatūru, un svēršanas iekārtas 2. panta 2) punktā noteikto darbu veikšanai;

iii)

piedevu sarakstu, kuras izmanto dehidratizācijas procesā vai pirms tā, kā arī orientējošu pārējo produktu sarakstu, kurus izmanto ražošanā, un gala produktus;

iv)

materiālo vērtību uzskaites reģistrus, kas vizēti 12. pantā;

b)

nodod kompetentas varas iestādes rīcībā savu materiālo vērtību un finanšu uzskaiti, kas atbilst pašreizējam brīdim;

c)

atvieglo kontroles operācijas;

d)

jāievēro šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 1786/2003 nosacījumi.

Grozot vienu vai vairākus elementus dokumentos, kuri vizēti a) punkta pirmajā daļā, pārstrādes uzņēmums licences apstiprinājuma saņemšanai desmit kalendāro dienu laikā brīdina kompetento varas iestādi.

6. pants

Žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircēju licencēšana

Žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircējs 2. panta 3) punktā vizētajai licencēšanai:

a)

kārto aplūkojamo produktu reģistru, kas satur katras dienas pirkumus un pārdošanu pa produktiem ar katras preču partijas daudzuma novērtējumu, atsauci uz līgumu, kas noslēgts ar ražotāju, kurš piegādājis produktu un, vajadzības gadījumā, saņēmēja pārstrādes uzņēmumu;

b)

nodod kompetentas varas iestādes rīcībā savu pašreizējam brīdim atbilstošo materiālo vērtību un finanšu uzskaiti;

c)

atvieglo kontroles operācijas;

d)

jāievēro šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 1786/2003 nosacījumi.

7. pants

Licenču piešķiršana un anulēšana

Interesenti pieprasa 2. panta 2) un 3) punktā vizētās licences pirms tirdzniecības gada sākuma.

Licences piešķir katras dalībvalsts kompetenta varas iestāde pirms tirdzniecības gada sākuma. Izņēmuma gadījumos kompetenta varas iestāde var piešķirt pagaidu licenci laika periodā, kas nepārsniedz divus mēnešus pēc attiecīgā gada sākuma. Šajā gadījumā uzņēmumu uzskata par licencētu līdz brīdim, kad kompetenta varas iestāde piešķir galīgo licenci.

Neatkarīgi no 30. panta, ja viens vai vairāki no 5. vai 6. panta noteikumiem vairs netiek pildīti, kompetenta varas iestāde licenci anulē, ja vien pārstrādes uzņēmums vai žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircējs vajadzīgo nepaveic termiņā, kuru nosaka atkarībā no problēmas sarežģītības, lai no jauna pielāgotos iepriekšminētajiem noteikumiem.

8. pants

Saistības, kas attiecas uz lopbarības ražošanu

Gadījumā, ja pārstrādes uzņēmums ķeras pie dehidratizētas lopbarības un/vai proteīnu koncentrātu ražošanas, no vienas puses, un saulē žāvētas lopbarības ražošanas, no otras puses:

a)

dehidratizētās lopbarības ražošana jāveic telpās vai vietās, kas atšķiras no tām, kurās gatavo saulē žāvēto lopbarību;

b)

abās ražotnēs iegūtie produkti jāuzglabā dažādās vietās;

c)

uzņēmumā aizliegts sajaukt vienu no šīm grupām piederošu produktu ar produktu, kas pieder otrai grupai.

9. pants

Saistības, kas attiecas uz produktu ievešanu un izvešanu

Pirms ievest savā teritorijā produktus, kas atšķiras no žāvēšanai un/vai sasmalcināšanai paredzētās lopbarības, kura domāta maisījumu ražošanai, pārstrādes uzņēmums informē attiecīgās dalībvalsts kompetentu varas iestādi, precizējot ievesto produktu raksturu un daudzumu.

Ja šī ievešana attiecas uz lopbarību, kuru žāvējis un/vai sasmalcinājis cits pārstrādes uzņēmums, kompetentai varas iestādei uzņēmums norāda, kāda ir tās izcelsme un adrese. Šajā gadījumā ievešana var notikt tikai kompetentas varas iestādes uzraudzībā un atbilstoši tās fiksētajiem noteikumiem.

Žāvēto rupjo lopbarību, kas izvesta no pārstrādes uzņēmuma, atkārtoti ievest tajā var tikai, lai izdarītu/veiktu pārsaiņošanu kompetentas varas iestādes uzraudzībā un atbilstoši tās fiksētajiem noteikumiem.

Saskaņā ar šo pantu, pārstrādes uzņēmuma teritorijā ievestos vai atkārtoti ievestos produktus nevar uzglabāt kopā ar šajā uzņēmumā žāvēto un/vai sasmalcināto lopbarību. Turklāt, saskaņā ar 12. panta 1. punktu, tā tiek atjaunota uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē.

10. pants

Svara noteikšana, paraugu ņemšana un žāvētās rupjās lopbarības analīze

1.   Regulas (EK) Nr. 1786/2003 13. panta 2. punktā noteikto paraugu ņemšanu, kā arī žāvētās rupjās lopbarības svēršanu, veic pārstrādes uzņēmums žāvētās rupjās lopbarības izvešanas brīdī no uzņēmuma.

Tomēr, ja žāvētā rupjā lopbarība pārstrādes uzņēmumā tiek sajaukta, paraugu ņemšanu un svēršanu izdara pirms sajaukšanas operācijām.

Gadījumā, ja sajaukšana tiek izdarīta pirms žāvēšanas vai tās laikā, paraugu ņem pēc žāvēšanas; tam jāpievieno īss apraksts, kas norāda, ka tiek runāts par maisījumu, un kas precizē piedevas īpatnības, tās nosaukumu, tās saturu visā slāpekli saturošajā vielā salīdzinājumā ar sausu vielu un tās pievienošanas procentu gala produktā.

2.   Kompetentā varas iestāde var pieprasīt, lai katrs pārstrādes uzņēmums vismaz divas darba dienas iepriekš tai paziņotu par žāvētās rupjās lopbarības vai maisījuma izvešanu, precizējot datumus un daudzumu, kas tai ļautu veikt jebkuru nepieciešamo kontroli.

Kompetenta varas iestāde regulāri uzsāk paraugu ņemšanu un svēršanu vismaz 5 % no uzņēmuma izvestās žāvētās rupjās lopbarības un vismaz 5 % no jauktās žāvētās rupjās lopbarības katra tirdzniecības gada laikā.

3.   3. pantā noteiktā mitruma un kopējo neapstrādāto proteīnu satura noteikšana tiek veikta, ņemot paraugus, lielākais, no 110 tonnām katras no pārstrādes uzņēmuma izvestās vai uzņēmumā sajauktās žāvētās rupjās lopbarības partijas, atbilstoši metodei, kuru nosaka Komisijas Direktīvas 76/371/EEK (6), 71/393/EEK (7) un 72/199/EEK (8).

Vairāku partiju izlaides vai sajaukšanas gadījumā, kuru kvalitāte ir vienāda attiecībā uz sastāvu pa veidiem, mitruma procentu un proteīnu saturu un kuru kopējais svars ir mazāks vai vienāds ar 110 tonnām, vienu paraugu ņem no katras partijas. Tomēr analīze tiek veikta, izmantojot šiem paraugiem raksturīgu maisījumu.

11. pants

Lopbarības svēršana un dehidratizējamās lopbarības mitruma procenta noteikšana

1.   Sistemātiski sverot, pārstrādes uzņēmumi nosaka precīzus dehidratizējamās lopbarības un saulē žāvētas lopbarības daudzumus, kuri tiem piegādāti pārstrādei.

2.   Sistemātiska svēršana nav obligāta, ja attiecīgā uzņēmuma produkcija viena gada laikā nepārsniedz 1 000 tonnas un, ja šis uzņēmums, atbilstoši dalībvalsts kompetentās varas iestādes prasībām, pierāda, ka tam nav iespējams izmantot sabiedrisko svaru sistēmu, kas atrodas piecu kilometru rādiusā. Šajā gadījumā piegādāto daudzumu var noteikt, pielietojot jebkuru citu metodi, kuru iepriekš atzinusi iepriekšminētā kompetentā varas iestāde.

3.   Dehidratizējamās lopbarības daudzumu vidējo mitruma procentu nosaka pārstrādes uzņēmums, salīdzinot realizēto daudzumu ar iegūtās žāvētās rupjās lopbarības daudzumu.

4.   Pirms katra kvartāla pirmā mēneša beigām pārstrādes uzņēmumi paziņo kompetentai varas iestādei 3. punktā vizēto vidējo mitruma procentu, kas noteikts to pārstrādātai dehidratizējamai lopbarībai iepriekšējā kvartāla laikā.

12. pants

Pārstrādes uzņēmumu materiālo vērtību uzskaite

1.   Regulas (EK) Nr. 1786/2003 10. panta a) punktā noteiktā pārstrādes uzņēmumu materiālo vērtību uzskaite sagatavota saistībā ar finanšu uzskaiti, un tā ļauj kontrolēt katras dienas:

a)

dehidratizēšanai un/vai sasmalcināšanai ievesto produktu daudzumus, katrai saņemtai partijai norādot:

ievešanas datumu,

daudzumu,

dehidratizēšanai paredzētās lopbarības un, vajadzības gadījumā, saulē žāvētas lopbarības veidu vai veidus, kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 pirmajā pantā,

dehidratizēšanai paredzētai lopbarībai noteikto mitruma procentu,

līguma un/vai piegādes deklarācijas atsauces, kas noteiktas šīs regulas 14. vai 15. pantā;

b)

saražoto daudzumu, kā arī visu ražošanā izmantoto piedevu iespējamo daudzumu;

c)

izvesto daudzumu, katrai partijai norādot izvešanas datumu, noteikto mitruma procentu un proteīnu saturu;

d)

žāvētās rupjās lopbarības daudzumu, kam pārstrādes uzņēmums jau izmantojis palīdzību, un kas atkārtoti izvesti vai ievesti uzņēmuma teritorijā;

e)

žāvētās rupjās lopbarības krājumus katra tirdzniecības gada beigās;

f)

produktus, kurus uzņēmums sajaucis vai pievienojis žāvētajai rupjajai lopbarībai un/vai sasmalcinājis, precizējot to īpašības, nosaukumu, saturu visā slāpekli saturošajā vielā salīdzinājumā ar sausu vielu, kā arī to pievienošanas procentu gala produktā.

2.   Pārstrādes uzņēmumi veic materiālo vērtību uzskaiti atsevišķi dehidratizētai lopbarībai, saulē kaltētai lopbarībai, proteīnu koncentrātiem un dehidratizētiem produktiem.

3.   Gadījumā, ja uzņēmums dehidratizē vai arī apstrādā no žāvētās rupjās lopbarības atšķirīgus produktus, šīm atšķirīgajām dehidratizācijas vai apstrādes darbībām uzņēmums veic atsevišķu materiālo vērtību uzskaiti.

13. pants

Materiālo vērtību uzskaites dokumentāri pierādījumi

1.   Pēc kompetentas varas iestādes pieprasījuma pārstrādes uzņēmumi nodod tās rīcībā šādus dokumentārus pierādījumus:

a)

dokumentus, kas ļauj noteikt uzņēmuma ražošanas jaudu;

b)

norādi par uzņēmuma degvielas krājumiem ražošanas sākumā un beigās;

c)

degvielas pirkšanas rēķinus un elektriskās enerģijas patēriņa rēķinus ražošanas perioda laikā;

d)

žāvējamo iekārtu un saulē žāvētas lopbarības gadījumā – sasmalcināšanas iekārtu darbības laiku stundās;

e)

elektriskās enerģijas patēriņa pilnu bilanci atbilstoši I pielikumam;

f)

līgumus un/vai piegādes deklarācijas.

2.   Pārdodot savu produkciju, pārstrādes uzņēmumi, bez 1. punktā vizētajiem dokumentiem, nodod kompetentas varas iestādes rīcībā žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības iepirkšanas rēķinus, kā arī žāvētās rupjās lopbarības pārdošanas rēķinus, konkrēti norādot pārdotā produkta daudzumu un sastāvu, kā arī pircēja vārdu un adresi.

Pārstrādājot savu kompanjonu produkciju un piegādājot tiem žāvēto rupjo lopbarību, pārstrādes uzņēmumi, bez 1. punktā vizētajiem dokumentiem, nodod kompetentas varas iestādes rīcībā izvešanas kuponus vai jebkuru citu grāmatvedības uzskaites dokumentu, kuru atzinusi kompetenta varas iestāde, konkrēti norādot piegādātā produkta daudzumu un sastāvu, kā arī saņēmēju vārdus.

Uzņēmumi, kuri žāvēt rupjo lopbarību pārstrādā par lauksaimnieku līdzekļiem un piegādā viņiem šo produkciju, bez 1. punktā vizētajiem dokumentiem, nodod kompetentas varas iestādes rīcībā ražošanas izdevumu rēķinus, konkrēti norādot saražotās žāvētās rupjās lopbarības daudzumu un sastāvu, kā arī lauksaimnieka vārdu.

3. NODAĻA

LĪGUMI UN PIEGĀDES DEKLARĀCIJAS

14. pants

Līgumi

1.   Katrs līgums, kas vizēts Regulas (EK) Nr. 1786/2003 10. panta c) punkta i) un iii) apakšpunktā, bez jau minētās regulas 12. pantā noteiktajiem norādījumiem, konkrēti satur:

a)

līgumslēdzēju pušu uzvārdus, vārdus un adreses;

b)

līguma noslēgšanas datumu;

c)

attiecīga tirdzniecības gada norādi;

d)

pārstrādājamās lopbarības veidu vai veidus, kā arī tās prognozējamo daudzumu;

e)

lauksaimniecības platības vai platību identifikāciju, kurās pārstrādājamā lopbarība kultivēta, ar atsauci uz vienreizēja atbalsta pieprasījumu, kurā šīs platības deklarētas, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 796/2004 14. panta 1. punktam, un gadījumā, ja līgums noslēgts vai piegādes deklarācija realizēta pirms vienreizēja atbalsta pieprasījuma iesniegšanas – apņemšanos iepriekšminētās platības deklarēt vienreizēja atbalsta pieprasījumā.

2.   Kad pārstrādes uzņēmums Regulas (EK) Nr. 1786/2003 12. panta 2. punktā noteiktajā kārtībā realizē pārstrādes līgumu, kas noslēgts ar neatkarīgu lauksaimniecības ražotāju vai vienu vai vairākiem šī uzņēmuma kompanjoniem, šajā līgumā bez tam norāda:

a)

piegādājamo gala produktu;

b)

izdevumus, kas jāsedz ražotājam.

15. pants

Piegādes deklarācijas

1.   Gadījumā, ja uzņēmums pārstrādā pats savu produkciju, vai apvienības gadījumā, kura pārstrādā savu kompanjonu produkciju, tiek sastādīta piegādes deklarācija, kas satur:

a)

piegādes termiņu vai, vajadzības gadījumā, orientējošu termiņu, ja piegāde notiek pēc piegādes deklarācijas iesniegšanas dienas kompetentai varas iestādei;

b)

saņemtos vai saņemamos lopbarības daudzumus;

c)

pārstrādājamās lopbarības veidu vai veidus;

d)

vajadzības gadījumā, apvienības locekļa, kurš piegādā lopbarību, vārdu un adresi;

e)

lauksaimniecības platības vai platību identifikāciju, kurās pārstrādājamā lopbarība kultivēta, ar atsauci uz vienreizēja atbalsta pieprasījumu, kurā šīs platības, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 796/2004 14. panta 1. punktam, deklarētas, un gadījumā, ja līgums noslēgts vai piegādes deklarācija realizēta pirms vienreizēja atbalsta pieprasījuma iesniegšanas, apņemšanos iepriekšminētās platības deklarēt vienreizēja atbalsta pieprasījumā.

2.   Gadījumā, ja uzņēmumu apgādājis licencēts pircējs, noteikta piegādes deklarācija, kas satur:

a)

licencētā pircēja identifikāciju;

b)

piegādes termiņu vai, vajadzības gadījumā, orientējošu termiņu, ja piegāde notiek pēc piegādes deklarācijas iesniegšanas dienas kompetentai varas iestādei;

c)

saņemto vai saņemamo lopbarības daudzumu, kas sadalīts saskaņā ar noslēgtiem līgumiem starp pircējiem un ražotājiem, norādot iepriekšminēto līgumu atsauces;

d)

pārstrādājamās lopbarības veidu vai veidus;

e)

lauksaimniecības platības vai platību identifikāciju, kurās pārstrādājamā lopbarība kultivēta, ar atsauci uz vienreizēja atbalsta pieprasījumu, kurā šīs platības, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 796/2004 14. panta 1. punktam, deklarētas, un gadījumā, ja līgums noslēgts, vai piegādes deklarācija realizēta pirms vienreizēja atbalsta pieprasījuma iesniegšanas, apņemšanos iepriekšminētās platības deklarēt vienreizēja atbalsta pieprasījumā.

16. pants

Līguma vai deklarācijas termiņš

Līgumi, kā arī piegādes deklarācijas, kas noteiktas 14. un 15. pantā, tiek sastādītas rakstiski vismaz divas darba dienas pirms piegādes dienas.

Tomēr dalībvalstis var noteikt termiņu no divām līdz astoņām darba dienām pirms piegādes dienas.

17. pants

Ziņojumi

Pārstrādes uzņēmumi un žāvējamās un/vai samaļamās lopbarības pircēji, vēlākais, katra mēneša 15. datumā iesniedz kompetentai varas iestādei iepriekšējā mēnesī noslēgtos līgumus un piegādes deklarāciju kopsavilkumu, kuras sastādītas iepriekšējā mēnesī.

Kopsavilkums konkrēti satur:

a)

pārstrādes uzņēmuma līgumslēdzēja vai licencētā pircēja identitāti, vai deklarētāja identitāti uzņēmuma gadījumā, kas pārstrādā pats savu produkciju, vai arī apvienības gadījumā, kura pārstrādā savu kompanjonu produkciju;

b)

līguma vai piegādes deklarācijas datumu;

c)

lauksaimniecības platību identifikācijas atsauces;

d)

attiecīgās vienreizēja atbalsta pieprasījuma atsauces.

Kompetentā varas iestāde var pieprasīt saraksta nosūtīšanu elektroniski.

4. NODAĻA

ATBALSTA PIEPRASĪJUMI UN ATBALSTA MAKSĀŠANA

18. pants

Atbalsta pieprasījumu iesniegšanas termiņš

1.   Lai izmantotu Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā noteikto palīdzību, pārstrādes uzņēmums iesniedz atbalsta pieprasījumu par iepriekšminētā uzņēmuma izlaidi, kura notiek noteiktā mēneša laikā, ne vēlāk kā četrdesmit piecas kalendārās dienas pēc šī mēneša beigām.

2.   Izņemot nepārvarama spēka (force majeure) vai ārkārtēju apstākļu gadījumus:

a)

pieprasījuma iesniegšana pēc 1. punktā vizētā termiņa beigšanās izraisa to summu samazināšanu 1 % apmērā par katru darbadienu, uz kuru uzņēmumam būtu tiesības, ja pieprasījums tiktu iesniegts paredzētajos termiņos;

b)

ja kavējums pārsniedz 25 kalendārās dienas, pieprasījums tiek uzskatīts par nepieņemamu.

3.   Nevienu atbalsta pieprasījumu tirdzniecības gada ietvaros nevar iesniegt pēc 15. aprīļa, kurš seko iepriekšminētā tirdzniecības gada beigām, izņemot nepārvarama spēka vai ārkārtēju apstākļu gadījumus.

19. pants

Pieprasījumu saturs

1.   Atbalsta pieprasījums satur:

a)

prasītāja uzvārdu, vārdu, adresi un parakstu;

b)

pa partijām sadalītu daudzumu, kam atbalsts pieprasīts;

c)

datumu, kurā katra partija izvesta no uzņēmuma teritorijas;

d)

norādi par to, ka saskaņā ar 10. panta 3. punktu, paraugi ņemti no katras partijas, izvešanas brīdī no pārstrādes uzņēmuma vai saražotās žāvētās rupjās lopbarības sajaukšanas brīdī uzņēmumā, kā arī jebkuru informāciju, kas nepieciešama šo paraugu identificēšanai;

e)

norādi par visām katras partijas iespējamām piedevām, precizējot to raksturu, nosaukumu un saturu visā slāpekli saturošajā vielā, salīdzinājumā ar sausu vielu, kā arī to pievienojuma procentu gala produktā;

f)

maisījuma gadījumā – katrai partijai norādi par neapstrādāto proteīnu saturu uzņēmuma žāvētajā lopbarībā pēc visas slāpekli saturošās vielas satura, kas radies no piedevām, atskaitīšanas.

2.   Pārstrādes uzņēmumam piešķiramais atbalsts attiecas tikai uz tajā žāvēto un/vai sasmalcināto lopbarību pēc visu piedevu svara atskaitīšanas.

20. pants

Avansi

1.   Avansa izmantošanai, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1786/2003 7. panta 1. punktu, prasītājs atbalsta pieprasījumam pievieno atestātu, kas apliecina iepriekš norādītā punktā noteiktās garantijas piešķiršanu.

2.   Lai pārbaudītu tiesības uz palīdzību, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus deviņdesmit kalendāro dienu laikā, sākot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

21. pants

Atbalsta galējā summa

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1786/2003 18. panta 2. punktā vizēto procedūru, Komisija nosaka atbalsta galējo summu, kas vizēta iepriekšminētās regulas 4. panta 2. punktā. Šī summa aprēķināta, pamatojoties uz dalībvalstu veiktajiem ziņojumiem, saskaņā ar šīs regulas 33. panta 1. punkta otro daļu.

2.   Gadījumā, ja, atsaucoties uz turpmākām pārbaudēm, saskaņā ar 33. panta 1. punkta otro daļu, viena vai vairākas dalībvalstis iesniegs/sagatavos pienācīgi pamatotu otro ziņojumu, kas pirmo koriģē uz augšu, šo otro ziņojumu varēs ņemt vērā tikai tad, ja atbalsta galējā summa, kas aprēķināta, pamatojoties uz pirmo ziņojumu, netiek piešķirta. Žāvētās lopbarības daudzumi, kas šī iemesla dēļ nav ņemti vērā, šajā gadījumā tiks piešķirti nākošajam gadam.

3.   Regulas (EK) Nr. 1786/2003 7. panta 3. punktā noteiktais atlikums vajadzības gadījumā tiek izmaksāts sešdesmit kalendāro dienu laikā, sākot no dienas, kurā Komisija publicē attiecīgajam tirdzniecības gadam paredzēto galīgo atbalsta summu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

22. pants

Maiņas kurss

Maiņas kursa, kas piemērojams Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā noteiktajam atbalstam, noteicošā diena ir tā mēneša pirmā diena, kurā notiek noteiktās žāvētās rupjās lopbarības partijas izvešana no licencētā pārstrādes uzņēmuma teritorijas.

5. NODAĻA

KONTROLES

23. pants

Kontroļu vispārīgie principi

1.   Administratīvās kontroles un kontroles uz vietas, kuras nosaka šī regula, tiek veiktas tā, lai nodrošinātu atbalsta piešķiršanas noteikumu ievērošanas efektīvu kontroli.

2.   Attiecīgie atbalsta pieprasījumi tiek atteikti, ja pārstrādes uzņēmums traucē kontroles uz vietas veikšanu.

24. pants

Administratīvās kontroles

1.   Administratīvo kontroļu mērķis ir atklāt nelikumības, jo īpaši ar jaukto kontroļu palīdzību.

Kompetentas varas institūcijas uzsāk jauktajās kontroles lauksaimniecības platībām, kuras deklarētas vienreizēja atbalsta pieprasījumā, līgumos un/vai piegādes deklarācijās, un bāzes platību jauktajām kontrolēm, kuras figurē lauksaimniecības platību identifikācijas sistēmā, lai pārbaudītu atbalsta izmantošanas pieļaujamību platībām un lai novērstu jebkuras nelikumīga atbalsta piešķiršanu.

2.   Ziņojumam par jaukto kontroļu atklātajām nelikumībām seko jebkura cita piemērota administratīva procedūra un, vajadzības gadījumā – kontrole uz vietas.

25. pants

Kontroles uz vietas

1.   Kontroles uz vietas tiek veiktas negaidot. Iepriekšēju brīdinājumu, kas stingri ierobežots minimāli nepieciešamajā laikā, tomēr var izdarīt ar nosacījumu, ka tas nekaitē kontroles mērķim. Šis iepriekšējais brīdinājums, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, nepārsniedz 48 stundas.

2.   Vajadzības gadījumā šajā regulā noteiktās kontroles uz vietas tiek veiktas kopīgi ar citām kontrolēm, kuras nosaka Kopienas likumdošana.

3.   Gadījumā, ja kontroles uz vietas kādā reģionā vai kādā pārstrādes uzņēmumā atklāj ievērojamas nelikumības, kompetentā varas iestāde attiecīgajos uzņēmumos palielina kontroļu uz vietas skaitu, biežumu un apmērus pašreizējā un nākošajā gadā.

4.   Dalībvalstis nosaka kontroles paraugu izvēles kritērijus. Ja parauga kontrole atklāj nelikumības, parauga apjoms un bāze tiek paplašināta.

26. pants

Pārstrādes uzņēmumu kontroles uz vietas

1.   Vismaz vienu reizi gada laikā kompetentas varas institūcijas veic 12. pantā vizētās visu pārstrādes uzņēmumu materiālo vērtību uzskaites pārbaudes, un jo īpaši pārbaudes saiknei starp materiālo vērtību uzskaiti un finanšu uzskaiti.

2.   Pārstrādes uzņēmumu materiālo vērtību uzskaites dokumentāros pierādījumus kompetentas varas institūcijas pārbauda aptaujas ceļā.

Tomēr uzņēmumu gadījumā, kuri licencēti no jauna, pārbaude attiecas uz visiem pieprasījumiem, kuri iesniegti pirmajā darbības gadā.

27. pants

Citu dīleru kontroles uz vietas

1.   Kompetentas varas institūcijas regulāri veic izejvielu piegādātāju, kā arī operatoru, kuriem žāvētā rupjā lopbarība piegādāta, papildu kontroles.

Šīs kontroles attiecas uz:

a)

vismaz 5 % no partijām, kuras bijuša atbalsta pieprasījuma objekts, lai pārbaudītu izcelsmes izsekošanas iespēju līdz gala adresātam;

b)

vismaz 5 % no līgumiem un piegādes deklarācijām, lai pārbaudītu platību, no kuras pārstrādes uzņēmumiem piegādāta produkcija.

2.   Kontrolēm uz vietas pakļautos dīlerus kompetentā varas iestāde izvēlas, pamatojoties uz risku analīzi, ņemot vērā:

a)

atbalsta summu;

b)

atbalsta evolūciju salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

c)

iepriekšējos gados veikto kontroļu rezultātus;

d)

citus dalībvalstu noteiktos parametrus.

Kompetentā varas iestāde katru gadu veic iepriekšējos gados izmantoto risku analīzes parametru efektivitātes novērtēšanu.

3.   Kompetentā varas iestāde sistemātiski izmanto iemeslus, kuri noveduši pie uz vietas kontrolējama lauksaimnieka izvēles. Inspektors, kas atbild par kontroles uz vietas veikšanu, pirms kontroles sākuma par to tiek pienācīgi informēts.

28. pants

Kontroles atskaite

1.   Katra kontrole uz vietas ir kontroles atskaites objekts, kas precīzi atspoguļo dažādus kontroles aspektus.

2.   Kontrolējamam subjektam ir dota iespēja parakstīt atskaiti un tai pievienot piezīmes. Viņš saņem vienu kontroles atskaites kopiju.

6. NODAĻA

SAMAZINĀJUMI UN ATCELŠANAS

29. pants

Samazinājumi un atcelšanas, kas piemērojamas pārstrādes uzņēmumu pārdeklarēšanas gadījumā

Ja vienā vai vairākos atbalsta pieprasījumos norādītais žāvētās rupjās lopbarības daudzums ir lielāks par pieļaujamo, saskaņā ar 3. pantu tiek piemēroti šādi noteikumi:

a)

ja konstatētā starpība uz vienu atbalsta pieprasījumu nepārsniedz 20 % no pieļaujamā daudzuma, atbalsta summu aprēķina, pamatojoties uz pieļaujamo daudzumu, kas samazināts par divkāršu konstatēto starpību;

b)

ja konstatētā starpība uz vienu atbalsta pieprasījumu pārsniedz 20 % no pieļaujamā daudzuma, atbalsta pieprasījums tiek noraidīts;

c)

ja konstatētā starpība uz vienu atbalsta pieprasījumu nepārsniedz 20 % no pieļaujamā daudzuma, bet ir turpinājums līdzīgam pirmajam konstatējumam tās paša gada laikā, atbalsta pieprasījums tiek noraidīts;

d)

ja konstatētā starpība uz vienu atbalsta pieprasījumu pārsniedz 50 % no pieļaujamā daudzuma vai, ja tā paša tirdzniecības gada laikā vēlreiz konstatēta starpība, kas lielāka par 20 % un mazāka par 50 %, atbalsts šī gada laikā netiek piešķirts vispār.

Atgriežamā summa tiek atskaitīta no veicamajiem maksājumiem atbalsta ietvaros, uz kuru uzņēmums var pretendēt, pamatojoties uz atbalsta pieprasījumiem, kurus tas iesniedz gada laikā, kas seko tai, kurā noticis konstatējums.

Ja konstatē, ka pirmajā daļā vizētās nelikumības pārstrādes uzņēmums pieļāvis ar nodomu, saņēmējam tiek liegts atbalsts pašreizējam un nākošajam gadam.

30. pants

Samazinājumi un atcelšanas, kas piemērojamas pārstrādes uzņēmumu un licencēto pircēju dažu nolīguma noteikumu neievērošanas gadījumā

Ja konstatē, ka materiālo vērtību uzskaite neatbilst 12. pantā vizētajiem noteikumiem, vai, ka saikni starp materiālo vērtību uzskaiti, finanšu uzskaiti un dokumentāriem pierādījumiem nav iespējams noteikt, nekaitējot 29. pantā vizētajiem samazinājumiem un atcelšanām, pārstrādes uzņēmumam tiek noteikts samazinājums starp 10 % un 30 % no pašreizējam gadam pieprasītā atbalsta, atkarībā no aplūkojamo iztrūkumu lieluma.

Ja šīs pašas nelikumības tiek atkal konstatētas divu gadu laikā, kuri seko pirmajam konstatējumam, kompetentā varas iestāde anulē pārstrādes uzņēmuma licenci minimāli uz vienu kampaņu un maksimāli – uz trim kampaņām.

7. NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

31. pants

Nepārvarams spēks un ārkārtēji apstākļi

Nepārvarama spēka vai ārkārtēju apstākļu gadījumi un pierādījumi par tiem, kas sniegti atbilstoši kompetentas varas iestādes prasībām, tiek paziņoti rakstiski desmit darbadienu laikā, sākot ar dienu, kad pārstrādes uzņēmuma pārstāvis ir gatavs to darīt.

32. pants

Papildu pasākumi un dalībvalstu savstarpējā palīdzība

1.   Dalībvalstis veic jebkuru papildu pasākumu, kas nepieciešams sekmīgai žāvētās rupjās lopbarības nozares tirgu vispārējai organizācijai un savstarpējās palīdzības sniegšanai, lai veiktu šajā regulā noteiktās kontroles. Tādējādi, ja šī regula nav noteikusi būtiskus samazinājumus vai atcelšanas, dalībvalstis var piemērot nacionālas sankcijas pret pārstrādes uzņēmumiem vai tādiem citiem tirdzniecības tīkla operatoriem, kā lauksaimniekiem vai pircējiem, kuri iejaucas atbalsta piešķiršanas procedūrā, lai garantētu atbalsta piešķiršanas noteikumu izpildi.

2.   Dalībvalstis sniedz savstarpēju palīdzību, lai nodrošinātu kontroļu efektivitāti un ļautu pārbaudīt iesniegto dokumentu autentiskumu un/vai grozīto datu precizitāti.

33. pants

Dalībvalstu ziņojumi Komisijai

1.   Dalībvalstis katra kvartāla sākumā Komisijai paziņo žāvētās rupjās lopbarības daudzumus, kuriem Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā noteiktie atbalsta pieprasījumi iesniegti iepriekšējā kvartālā, kas sadalīti pa daudzumiem, kuri mēneša laikā izvesti no pārstrādes uzņēmuma.

Vēlākais – katra gada 31. maijā dalībvalstis Komisijai paziņo žāvētās rupjās lopbarības daudzumus, kuriem tiesības uz atbalstu atzītas iepriekšējā tirdzniecības gada laikā.

Pirmā un otrā daļā vizēto datu paziņošana tiek sadalīta atbilstoši 2. panta 1) punktā vizētajām kategorijām. Komisija šos datus izmanto, lai konstatētu, vai maksimāli garantētais daudzums ticis ievērots.

2.   Dalībvalstis Komisijai paziņo:

a)

vēlākais – katra gada 30. aprīlī – aptuveni novērtētos žāvētās rupjās lopbarības daudzumus pārstrādes uzņēmuma noliktavā uz iepriekš norādītā gada 31. martu;

b)

vēlākais – 2005. gada 30. aprīlī – žāvētās rupjās lopbarības daudzumus pārstrādes uzņēmuma noliktavā uz 2005. gada 31. martu un kas izmanto 34. panta rīkojumus;

c)

vēlākais – katra gada 31. maijā – jauno licenču, anulēto licenču un pagaidu licenču skaitu iepriekšējam tirdzniecības gadam;

d)

vēlākais – katra gada 31. maijā – statistikas datus, kas attiecas uz kontrolēm, kuras veiktas 23. līdz 28. panta ietvaros, un samazinājumiem, un atcelšanām, kas, saskaņā ar III pielikumu, piemērotas iepriekšējam tirdzniecības gadam 29., 30. un 31. panta ietvaros;

e)

vēlākais – katra gada 31. maijā – dehidratizētās lopbarības ražošanai izmantotās enerģijas patēriņa bilanci atbilstoši I pielikumam, kā arī pākšaugu un pārējās zaļās lopbarības ražošanai izmantoto platību evolūciju iepriekšējam tirdzniecības gadam atbilstoši II pielikumam;

f)

katra kvartāla beigām sekojošā mēneša laikā – vidējos mitruma procentus, kuri dehidratizētai lopbarībai konstatēti iepriekšējā kvartālā un kurus pārstrādes uzņēmumi paziņojuši atbilstoši 11. panta 4. punktam;

g)

vēlākais – 2005. gada 1. maijā – veiktos pasākumus Regulas (EK) Nr. 1786/2003, kā arī šīs regulas, īstenošanai, un sevišķi – šīs regulas 30. pantā noteikto nacionālo sankciju pasākumu īstenošanai.

8. NODAĻA

PAGAIDU UN GALA NOTEIKUMI

34. pants

Uzkrājumi uz 2005. gada 31. martu

1.   Žāvētā rupjā lopbarība, kas saražota 2004./2005. tirdzniecības gada laikā un nav izvesta no pārstrādes uzņēmuma vai kādas no šīs regulas 3. panta a) punktā vizētajām uzglabāšanas vietām pirms 2005. gada 31. marta, var izmantot Regulas (EK) Nr. 603/95 3. pantā noteikto atbalstu 2005./2006. tirdzniecības gada laikā, ar noteikumu, ka tā:

a)

ievēro šīs regulas 3. panta noteikumus;

b)

tiek ražota no pārstrādes uzņēmuma kompetentas varas iestādes kontrolē, ievērojot šīs regulas 10. un 11. pantā paredzētos noteikumus;

c)

uzskaitīta attiecīgajām dalībvalstīm piešķirto nacionālo garantiju daudzumu ietvaros 2004./2005. tirdzniecības gadam;

d)

deklarēta un sertificēta 2004/2005 tirdzniecības gada laikā.

2.   Attiecīgo dalībvalstu kompetentās varas institūcijas akceptē jebkuru nepieciešamās kontroles apjomu, lai garantētu 1. punkta noteikumu ievērošanu.

35. pants

Fakultatīvs pārejas laiks

Dalībvalstis, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantu, piemēro fakultatīvu pārejas laiku, izmaksā pārstrādes uzņēmumiem pārskaitīšanai ražotājiem Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā vizēto atbalstu, pamatojoties uz atbalstam noteiktajiem daudzumiem, kuri noteikti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā un maksimālās vērtības (griestu) robežās, kas vizēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VII pielikuma d) punktā.

Ja pārstrādes uzņēmumu ar lopbarību apgādā cita dalībvalsts, Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā vizētais atbalsts tiks izmaksāts pārstrādes uzņēmumiem pārskaitīšanai ražotājiem tikai tad, ja tas atrodas dalībvalstī, kura piemēro fakultatīvu pārejas laiku.

Šī atbalsta summa un Regulā (EK) Nr. 1786/2003 noteiktā summa nevar pārsniegt maksimālo atbalstu, kas nozarei noteikts Regulā (EK) Nr. 603/95.

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā noteiktais atbalsts fiksēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1786/2003 18. panta 2. punktā vizēto procedūru un tiks izmaksāts pārstrādes uzņēmumiem, kuri to piecpadsmit darbadienu laikā pārskaitīs ražotājiem.

36. pants

Noteikums attiecībā uz 2004./2005. gada tirdzniecības gadu

Atceļ Regulu (EK) Nr. 789/95.

Tomēr tās noteikumi, kas piemērojami 2004./2005. tirdzniecības gada laikā spēkā esošās atbalsta shēmas vadīšanai, paliek spēkā līdz iepriekšminētā gada rezultātu gala pārbaudei.

37. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā piemērojama, sākot ar 2005. gada 1. aprīli.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 114. lpp. Grozījumi regulā ir izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 583/2004 (OV L 91, 30.3.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Jaunākie grozījumi regulā ir izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 118/2005 (OV L 24, 27.1.2005., 15. lpp.).

(3)  OV L 63, 21.3.1995., 1. lpp.

(4)  OV L 79, 7.4.1995., 5. lpp. Jaunākie grozījumi regulā ir izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1413/2001 (OV L 191, 13.7.2001., 8. lpp.).

(5)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp.

(6)  OV L 102, 15.4.1976., 1. lpp.

(7)  OV L 279, 20.12.1971., 7. lpp.

(8)  OV L 123, 29.5.1972., 6. lpp.


I pielikums

Dehidratizētās lopbarības ražošanai izmantotās enerģijas patēriņa bilance

Dalībvalsts:

Tirdzniecības gads:


 

Objekts

Mērvienība

Daudzums

a

Dehidratizētās lopbarības ražošana

Dehidratizētās lopbarības tonnas

 

b

Vidējais mitrums ieejā

%

 

c

Vidējais mitrums izejā

%

 

d

Vidējā gaisa temperatūra kaltes ieejā

° Celsija

 

e

Īpatnējais patēriņš

Megadžouli uz vienu dehidratizētās lopbarības kg

 

f

Izmantotās degvielas veids: (gāze, ogles, lignīts, dīzeļdegviela, elektrība, biomasa)

 

 

g

Īpatnējā siltumspēja megadžoulos uz vienu enerģijas vienību

Megadžouli uz vienu enerģijas vienību

 

h

Izlietotās degvielas daudzums:

a)

degvielas tonnās

 

i

b)

megadžoulos

 


II PIELIKUMS

Pākšaugiem un pārējai zaļai lopbarībai paredzēto platību evolūcija

Dalībvalsts:

Tirdzniecības gads:


 

Cronoseurostat kodi

Zaļā lopbarība

Platība 1 000 hektāru

a

2611 + 2670

a = b + c Zaļā lopbarība, kas izaudzēta aramzemē, tajā skaitā:

 

b

2611

b)

Ikgadējā lopbarība (lopbarības kukurūza, pārējā)

 

c

2670

c)

Daudzgadīgā lopbarība (āboliņš, lucerna, pļavas un pagaidu ganības),

 

d

2672

Tajā skaitā: Lucerna

 

e

0002

Kopējā pļavu un pastāvīgo ganību platība

 


III PIELIKUMS

A.   Kontroļu statistika – lauksaimniecībā nodarbinātie, kas pakļauti kontrolēm

A.   

Pārstrādes uzņēmumu licences:

A.1.

Licencēto uzņēmumu skaits attiecīgajā gadā

 

A.2.

Jaunu licenču skaits

 

A.3.

Anulēto licenču skaits,

 

A.4.

no kurām anulētas vismaz uz vienu kampaņu,

 

A.5.

no kurām anulētas uz vienu vai vairākām kampaņām

 

B.   

Žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības licences

B.1.

Licencēto žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircēju skaits attiecīgajā gadā

 

B.2.

Jaunu licenču skaits

 

B.3.

Anulēto licenču skaits,

 

B.4.

no kurām anulētas vismaz uz vienu gadu,

 

B.5.

no kurām anulētas uz vienu vai vairākiem gadiem

 

C.   

Līgumi

C.1.

Līgumu skaits

 

C.2.

Iesaistīto lauksaimnieku skaits

 

C.3.

Līgumos iesaistīto platību skaits

 

C.4.

Līgumu aptvertā platība (ha)

 

D.   

Piegāžu deklarācijas

D.1.

Piegāžu deklarāciju skaits

 

D.2.

Iesaistīto lauksaimnieku skaits

 

D.3.

Piegāžu deklarācijās iekļauto platību skaits

 

D.4.

Piegāžu deklarāciju aptvertā platība (ha)

 

E.   

Iesniegtie pieprasījumi

E.1.

Iesniegto pieprasījumu skaits

 

E.2.

Iesaistīto preču partiju skaits

 

E.3.

Pārstrādātais daudzums

 

E.4.

Izlaistais daudzums (atbalsta pieprasījumu objekts)

 

B.   Kontroļu statistika – kontroļu skaits un rezultāti

A.

Līgumos un vienreizēja atbalsta pieprasījumos deklarēto platību kontrole

Lauksaimnieku skaits

Līgumu skaits

Platību skaits

Platība

Nepieļaujamie deklarētie daudzumi

Nacionālās sankcijas (32. pants)

A.1.   

Administratīvās kontroles:

A.1.1.

Vienas un tās pašas platības viena vai vairāku prasītāju divkāršas deklarācijas gadījumi

 

 

 

 

 

 

A.1.2.

Neatbilstības gadījumi starp līgumu (vai piegādes deklarāciju) un vienreizēja atbalsta pieprasījumu

 

 

 

 

 

 

A.2.   

Deklarēto platību kontroles uz vietas:

A.2.1.

Kontroļu uz vietas skaits

 

 

 

 

 

 

A.2.2.

Gadījumi bez anomālijām

 

 

 

 

 

 

A.2.3.

Pārdeklarēšanas gadījumi

 

 

 

 

 

 

A.2.4.

Nepilnīgas deklarēšanas gadījumi

 

 

 

 

 

 

A.2.5.

Kultūras tips, kas atšķiras no deklarētā

 

 

 

 

 

 

A.2.6.

Citi pārkāpumi

 

 

 

 

 

 


B.

Žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircēju kontroles

Pircēju skaits

Līgumu skaits

B.1.

Kontroļu uz vietas skaits

 

 

B.2.

Gadījumi bez anomālijām

 

 

B.3.

Pārkāpumu gadījumi materiālo vērtību uzskaitē

 

 

B.4.

Citi pārkāpumi

 

 


C.

Pārstrādes uzņēmumu kontroles

Uzņēmumu skaits

Pieprasījumu skaits

Partiju skaits

Ražotās žāvētās rupjās lopbarības daudzums

Jauktās žāvētās rupjās lopbarības daudzums

C.1.   

Administratīvās kontroles:

C.1.1.

Novēlotie pieprasījumi ar kavējumiem līdz 25 dienām

 

 

 

 

 

C.1.2.

Novēlotie pieprasījumi, kad kavēšana pārsniedz 25 dienas

 

 

 

 

 

C.1.3.

Iepriekšēja neziņošana par izlaidi

 

 

 

 

 

C.1.4.

Mitruma un/vai proteīna satura kritēriju neievērošana

 

 

 

 

 

C.1.5.

Citi atklātie pārkāpumi

 

 

 

 

 

C.2.   

Pārstrādes uzņēmumu kontroles uz vietas

C.2.1.

Kontroļu uz vietas skaits

 

 

 

 

 

C.2.2.

Ņemto paraugu skaits (10. panta 2. punkts)

 

 

 

 

 

C.2.3.

Izlaides iepriekšēja neziņošana

 

 

 

 

 

C.2.4.

Mitruma un/vai proteīna satura kritēriju neievērošana

 

 

 

 

 

C.2.5.

Pārkāpumi svēršanā

 

 

 

 

 

C.2.6.

Materiālo vērtību uzskaites neatbilstība finanšu uzskaitei

 

 

 

 

 

C.2.7.

Citi pārkāpumi materiālo vērtību uzskaitē

 

 

 

 

 

C.2.8.

Citi atklātie pārkāpumi

 

 

 

 

 

C.3.   

Piemērotās sankcijas (29. pants):

C.3.1.

Starpība, kas mazāka vai vienāda ar 20 % (29. panta a) punkts)

 

 

 

 

 

C.3.2.

Starpības, kas mazāka vai vienāda ar 20 %, recidīvs (29. panta c) punkts)

 

 

 

 

 

C.3.3.

Starpība, lielāka par 20 % un mazāka vai vienāda ar 50 % (29. panta b) punkts)

 

 

 

 

 

C.3.4.

Starpības, lielākas par 20 % un mazākas vai vienādas ar 50 %, recidīvs (29. panta d) punkts)

 

 

 

 

 

C.3.5.

Starpība lielāka par 50 % (29. panta d) punkts)

 

 

 

 

 

C.3.6.

Apzināts pārkāpums (29. panta 3. punkts)

 

 

 

 

 

C.3.7.

Finanšu sankcijas no 10 % līdz 30 % (30. pants)

 

 

 

 

 


D.

Produktu izcelsmes izsekošanas iespējas kontrole (27. panta 1. punkts)

Partiju skaits

Ražotās žāvētās rupjās lopbarības daudzums

Jauktās žāvētās rupjās lopbarības daudzums

D.1.

Žāvējamās un sasmalcināmās lopbarības iepirkumu patiesuma kontrole (piegāde un maksājums)

 

 

 

D.2.

Žāvētās rupjās lopbarības izlaides pirmajam starpniekam (“realizācijas uzņēmumi”) patiesuma kontrole (saņemšana un maksāšana)

 

 

 

D.3.

Žāvētās rupjās lopbarības (saņemšana un maksāšana) izlaides gala adresātam patiesuma kontrole

 

 

 


8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 383/2005

(2005. gada 7. marts),

ar ko nosaka noteicošās dienas attiecībā uz maiņas kursiem, ko piemēro vīna nozares produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka EUR valūtas agromonetāro režīmu (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 1998. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 2808/98, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus eiro agromonetārā režīma piemērošanai lauksaimniecībā (2), pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. pantā izklāstītajiem kritērijiem, ir noteiktas noteicošās dienas attiecībā uz piemērojamajiem maiņas kursiem, neskarot īpašas definīcijas vai atbrīvojumus, kas paredzēti noteikumos par attiecīgajām nozarēm, pamatojoties uz minētajiem kritērijiem.

(2)

Noteicošās dienas attiecībā uz maiņas kursiem, ko piemēro atsevišķiem pasākumiem kopīga vīna tirgus organizācijā, ir īpašas, un tādēļ tās jānosaka ar atsevišķu regulu.

(3)

Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (3) 8. pantā ir paredzēta piemaksa, ko var piešķirt apmaiņā pret pastāvīgu atsacīšanos no vīnogulāju audzēšanas kādā noteiktā apgabalā. Komisijas 2000. gada 31. maija Regulas (EK) Nr. 1227/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju attiecībā uz ražošanas potenciālu (4), 8. panta 5. punktā noteikts piemaksas maksimālais apmērs par vienu hektāru. Praktisku apsvērumu dēļ noteicošajai dienai attiecībā uz maiņas kursu saistībā ar šo piemaksu jābūt vīna ražas gada sākumā.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 11. pantā noteikta vīna dārzu restrukturizācijas un pārveidošanas sistēma. Praktisku apsvērumu dēļ maiņas kursam, ko piemēro minētās regulas 14. pantā paredzētajam līdzekļu asignējumam, jābūt pēdējam Eiropas Centrālās bankas noteiktajam maiņas kursam pirms 1. jūlija, kas ir pirms finanšu gada, kuram nosaka līdzekļu asignējumu.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27. un 28. pantā noteiktas iepirkuma cenas, kas jāmaksā ražotājiem, un atbalsts, ko destilētājs var saņemt attiecīgi par vīna darīšanas blakusproduktu destilāciju un vīna destilāciju no divējāda pielietojuma vīnogām. Ņemot vērā darbību ekonomiskos mērķus un īstenošanas procedūru, noteicošajai dienai attiecībā uz maiņas kursu saistībā ar šīm summām jābūt attiecīgā vīna ražas gada pirmajai dienai.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 29. pantā noteikta minimālā cena, kas jāmaksā ražotājiem, un atbalsts, ko destilētājs var saņemt par destilāciju, lai atbalstītu dzeramā alkohola nozari. Minētās regulas 30. pantā paredzēts krīzes destilācijas pasākums ārkārtēja tirgus traucējuma gadījumā, ko radījuši nopietni pārpalikumi vai kvalitātes problēmas. Praktisku apsvērumu dēļ noteicošajai dienai attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro šādos gadījumos, jābūt reizi mēnesī.

(7)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem (5), paredzēts atbalsts, kas jāmaksā stiprināta vīna ražotājiem. Tā kā šā atbalsta summa ir saistīta ar attiecīgajiem destilācijas pasākumiem, ir lietderīgi noteicošās dienas noteikšanai izmantot to pašu principu.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 34. un 35. pantā noteikts atbalsts īpašai izmantošanai. Lai noteicošā diena būtu pēc iespējas tuvāka ekonomiskajam mērķim, un praktisku apsvērumu dēļ noteicošajai dienai attiecībā uz atbalstu, kas paredzēts minētās regulas 34. pantā, jābūt tā mēneša pirmajai dienai, kurā tiek veikta pirmā bagātināšanas darbība, un attiecībā uz atbalstu, kas paredzēts minētās regulas 35. pantā, – pirmajai dienai katrā mēnesī, kad tiek veikta pārstrāde.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas potenciāls

1.   1.Noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 8. pantā paredzētajai piemaksai par pastāvīgu atsacīšanos no vīnogulāju audzēšanas, ir tā vīna ražas gada pirmā diena, kurā iesniegts pieteikums par piemaksas piešķiršanu.

2.   Maiņas kurss, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 14. pantā paredzētajam līdzekļu asignējumam par vīna dārzu restrukturizāciju un pārveidošanu, jābūt pēdējam Eiropas Centrālās bankas noteiktajam maiņas kursam pirms 1. jūlija, kas ir pirms finanšu gada, kuram nosaka līdzekļu asignējumu.

2. pants

Tirgus mehānismi

1.   Vīna darīšanas blakusproduktu destilācijai noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27. panta 9. un 11. punktā attiecīgi noteiktajai iepirkuma cenai un atbalstam, kas jāmaksā destilētājiem, ir tā vīna ražas gada pirmā diena, attiecībā uz kuru maksā iepirkuma cenu.

2.   Vīna destilācijai no divējāda pielietojuma vīnogām noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 28. panta 3. un 5. punktā attiecīgi noteiktajai iepirkuma cenai un atbalstam, kas jāmaksā destilētājiem, ir tā vīna ražas gada pirmā diena, attiecībā uz kuru maksā iepirkuma cenu.

3.   Galda vīnu un galda vīnu iegūšanai derīgu vīnu destilācijai, lai atbalstītu dzeramā alkohola nozari, noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 29. panta 2. un 4. punktā attiecīgi noteiktajam primārajam atbalstam un minimālajai cenai, ir tā mēneša pirmā diena, kurā tiek veikta pirmā vīna piegāde saskaņā ar līgumu.

4.   Krīzes destilācijai, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā, noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro minimālajai cenai, ir tā mēneša pirmā diena, kurā tiek veikta pirmā vīna piegāde saskaņā ar līgumu.

5.   Atbalstam, kas jāmaksā stiprināta vīna ražotājiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 69. panta 3. punkta trešo daļu noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu ir tā pati, kas attiecīgajiem īpašajiem destilācijas pasākumiem.

6.   Noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro atbalstam, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 34. panta 1. punktu jāmaksā par koncentrētas vīnogu misas vai rektificētas koncentrētas vīnogu misas izmantošanu bagātināšanai, ir tā mēneša pirmā diena, kurā tiek veikta pirmā bagātināšanas darbība.

7.   Noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro atbalstam, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 35. panta 1. punktu jāmaksā par vīnogu misas un koncentrētas vīnogu misas izmantošanu, ir mēneša pirmā diena katru mēnesi, kad tiek veikta pārstrāde.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 349, 24.12.1998., 36. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1250/2004 (OV L 237, 8.7.2004., 13. lpp.).

(3)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).

(4)  OV L 143, 16.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1389/2004 (OV L 255, 31.7.2004., 7. lpp.).

(5)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1774/2004 (OV L 316, 15.10.2004., 61. lpp.).


8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 384/2005

(2005. gada 7. marts),

ar ko pieņem 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 9. marta Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 577/98 ir jāprecizē 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļu programmas elementi.

(2)

Padomes 2002. gada 18. februāra Lēmumā 2002/177/EK par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 2002. gadam (2) ir paredzēts, ka dalībvalstīm un Komisijai ir nepieciešama specifiska statistikas informācija, lai izstrādātu atbilstošus politiskos pasākumus nozarēs, kurās ir negadījumi darbā un ar darbu saistītas veselības problēmas, saistībā ar emigrantu un viņu pēcnācēju stāvokli darba tirgū, kā arī ar jauniešu ienākšanu darba tirgū. Tālab minētā informācija jāiekļauj 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļos.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo ir pieņemta 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļu programma darbaspēka izlases veida apsekojumam, kā tas noteikts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2257/2003 (OV L 336, 23.12.2003., 6. lpp.).

(2)  OV L 60, 1.3.2002., 60. lpp.


PIELIKUMS

DARBASPĒKA APSEKOJUMS

Ad hoc moduļu daudzgadu programma

1.   NEGADĪJUMI DARBĀ UN AR DARBU SAISTĪTAS VESELĪBAS PROBLĒMAS

Mainīgo lielumu saraksts: jādefinē līdz 2005. gada decembrim.

Atskaites periods: 2007. gads.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: visi.

Izlase: jādefinē līdz 2005. gada decembrim.

Rezultātu nodošana: līdz 2008. gada 31. martam.

2.   EMIGRANTU UN VIŅU TIEŠO PĒCNĀCĒJU STĀVOKLIS DARBA TIRGŪ

2008. gada moduļa ieviešana būs atkarīga no priekšizpētes rezultātiem, kas jāpabeidz 2005. gada beigās.

Mainīgo lielumu saraksts: jādefinē līdz 2006. gada decembrim.

Atskaites periods: 2008. gads.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: visi.

Izlase: jādefinē līdz 2006. gada decembrim.

Rezultātu nodošana: līdz 2009. gada 31. martam.

3.   JAUNIEŠU IENĀKŠANA DARBA TIRGŪ

Mainīgo lielumu saraksts: jādefinē līdz 2007. gada decembrim.

Atskaites periods: 2009. gads.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: visi.

Izlase: jādefinē līdz 2007. gada decembrim.

Rezultātu nodošana: līdz 2010. gada 31. martam.


8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/25


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/21/EK

(2005. gada 7. marts),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1972. gada 2. augusta Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 72/306/EEK ir viena no atsevišķām direktīvām tipa apstiprināšanas procedūrā, kas noteikta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (2).

(2)

Tādējādi Direktīvā 70/156/EEK paredzētie noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļu sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecināmi arī uz Direktīvu 72/306/EEK.

(3)

Direktīvas 70/156/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 92/53/EEK (3), 9. panta 2. punktā paredzēta vienlīdzība starp atsevišķajām direktīvām un attiecīgajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumiem. Tādēļ ir nepieciešams pielāgot tehniskās prasības dūmmēra, ko izmanto izplūdes gāzu mērījumiem saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 24 un starptautiskajiem standartiem, gaismas avotam. Turklāt ir lietderīgi pielīdzināt degvielu, ko izmanto izplūdes gāzu mērījumiem, degvielai, kas atļauta emisiju mērījumos, saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/77/EEK (4).

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā progresa ieviešanas komiteja, kas izveidota ar Direktīvu 70/156/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Pielikumus Direktīvai 72/306/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

No 2006. gada 9. marta dalībvalstis:

vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu atbilstoši Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 1. punktam un

atsaka valsts tipa apstiprinājumu

jaunam transportlīdzekļu tipam tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar piesārņojuma emisiju no dīzeļdzinējiem, ja tā neatbilst Direktīvas 72/306/EEK prasībām, kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Šī direktīva neatceļ apstiprinājumus, kas piešķirti saskaņā ar Direktīvu 72/306/EEK, un nekavē šādu apstiprinājumu paplašināšanu saskaņā ar tās direktīvas noteikumiem, ar kādiem tie ir sākotnēji piešķirti.

3. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2006. gada 8. martam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju. Tās piemēro šo direktīvu no 2006. gada 9. marta.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu svarīgākos noteikumus, kurus tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 190, 20.8.1972., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/20/EK (OV L 125, 16.5.1997., 21. lpp.).

(2)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/104/EK (OV L 337, 13.11.2004., 13. lpp.).

(3)  OV L 225, 10.8.1992., 1. lpp.

(4)  OV L 36, 9.2.1988., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/27/EK (OV L 107, 18.4.2001., 10. lpp.).


PIELIKUMS

Pielikumu sarakstu starp pantiem un I pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums:

Definīcijas, pieteikums EK tipa apstiprināšanai, EK tipa apstiprinājuma piešķiršana, koriģētā absorbcijas koeficienta simbols, specifikācijas un testi, tipa maiņa, ražojumu atbilstība

1. papildinājums:

Informatīvais dokuments

2. papildinājums:

Tipa apstiprinājuma sertifikāts

II pielikums:

Koriģētā absorbcijas koeficienta simbola piemērs

III pielikums:

Tests pie vienmērīgiem ātrumiem pilnas slodzes līknes diapazonā

IV pielikums:

Tests pie brīva paātrinājuma

V pielikums:

Testā pie vienmērīgiem ātrumiem izmantojamās robežvērtības

VI pielikums:

Dūmmēru parametri

VII pielikums:

Dūmmēra uzstādīšana un lietošana”

GROZĪJUMI DIREKTĪVAS 72/306/EEK I PIELIKUMĀ

1.

 

Pielikuma 5.2.2.1. iedaļā “VI pielikumā” aizstāj ar “V pielikumā”.

 

Pielikuma 5.3.2. iedaļā “VI pielikumā” aizstāj ar “V pielikumā”.

 

Pielikuma 5.4. iedaļā “VII pielikumā” aizstāj ar “VI pielikumā”.

 

Pielikuma 7.2.1.2. iedaļā “VI pielikumā” aizstāj ar “V pielikumā”.

GROZĪJUMI DIREKTĪVAS 72/306/EEK III PIELIKUMĀ

2.

 

Pielikuma 3.2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.2.   Degviela

Jālieto standartdegviela, kas norādīta Direktīvas 88/77/EEK IV pielikumā, saskaņā ar jaunākajiem grozījumiem, un atbilst izmešu daudzumam, pēc kura transportlīdzeklim vai dzinējam izsniegts tipa apstiprinājums.”

 

Pielikuma 3.4. iedaļā “VII pielikumā” aizstāj ar “VI pielikumā” un “VIII pielikuma” aizstāj ar “VII pielikuma”.

 

Pielikuma 4.2. iedaļā “VI pielikuma” aizstāj ar “V pielikuma”.

3.

Svītro V pielikumu.

4.

Direktīvas VI pielikums kļūst par V pielikumu.

5.

Direktīvas VII pielikums kļūst par VI pielikumu.

Pielikuma 3.3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.3.   Gaismas avots

Gaismas avots ir kvēlspuldze, kuras krāsas temperatūra ir diapazonā 2 800 līdz 3 250 K, vai zaļas gaismas diode (LED) ar spektra maksimumu starp 550 un 570 nm. Gaismas avots jāpasargā no nokvēpšanas ar tādiem līdzekļiem, kas neietekmē optiskās trajektorijas garumu vairāk, nekā noteikts izgatavotāja specifikācijās.”

6.

Direktīvas VIII pielikums kļūst par VII pielikumu.

Pielikuma 2.16., 2.17. un 2.2.3. iedaļā “VII pielikuma” aizstāj ar “VI pielikuma”.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 7. marts)

attiecībā uz dzīvu liellopu tranzītu caur Apvienoto Karalisti

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 509)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/177/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 15. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1998. gada 16. marta Lēmumā 98/256/EK par ārkārtas pasākumiem aizsardzībai pret govju sūkļveida encefalopātiju, ar ko groza Lēmumu 94/474/EK un atceļ Lēmumu 96/239/EK (2) paredzēts, ka Apvienotajai Karalistei jānodrošina dzīvu liellopu nepārvietošana no tās teritorijas uz dalībvalstīm vai trešajām valstīm.

(2)

Nenovēršama prāmju uzņēmumu, kuri pašreiz pārvadā dzīvus liellopus no Īrijas uz kontinentālo Eiropu, pakalpojumu izmantošanas pārtraukšana nopietni ietekmēs dzīvu liellopu tirdzniecību starp Īriju un citām dalībvalstīm.

(3)

Tādēļ jāparedz nosacījumi, lai atļautu dzīvu liellopu tranzīta pārvadājumus no Īrijas caur Apvienoto Karalisti. Tomēr šāds tranzīts pieļaujams tikai gadījumā, ja tas ir saskaņā ar stingriem noteikumiem un ir pakļauts kontrolei, lai nodrošinātu Lēmumā 98/256/EK paredzēto pasākumu ievērošanu.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Neskarot Lēmumu 98/256/EEK, Apvienotā Karaliste atļauj nepārtrauktu dzīvu liellopu (turpmāk “dzīvnieki”) tranzītu, kas nosūtīti no Īrijas caur Apvienoto Karalisti uz citām dalībvalstīm saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Padomes Direktīvā 64/432/EEK (3) paredzētos veterināros sertifikātus, ko pievieno dzīvnieku kravām, kas tranzītā tiek sūtītas no Īrijas caur Apvienoto Karalisti uz citām dalībvalstīm, jābūt šādam ierakstam:

“Dzīvnieki atbilst Komisijas 2005. gada 7. marta Lēmuma 2005/177/EK prasībām”

3. pants

Dzīvnieku tranzītu no Īrijas caur Apvienoto Karalisti uz citām dalībvalstīm saskaņā ar 1. pantu atļauj tikai tādā gadījumā, ja vismaz divas darba dienas pirms tam Īrijas atbildīgā iestāde nosūta paziņojumu:

a)

Apvienotās Karalistes centrālajai iestādei;

b)

visu dalībvalstu centrālajai iestādei dzīvnieku tranzīta jautājumos; un

c)

galamērķa dalībvalsts centrālajai un vietējai atbildīgajai iestādei.

4. pants

Īrijas atbildīgā iestāde nodrošina, ka transporta līdzeklis, kurā pārvadā dzīvniekus, ir aizplombēts ar oficiālu plombu, kas jāsaglabā neskarta visā tranzīta pārvadājuma laikā caur Apvienoto Karalisti, izņemot valsts iestāžu pārbaudes vai ar labturību saistītus apstākļus, kas paredzēti 5. pantā.

Šīs plombas numuru(-s) Īrijas atbildīgā iestāde norāda veterinārajā sertifikātā, kas minēts 2. pantā.

5. pants

Ja ārkārtas labturības iemeslu dēļ vai valsts iestāžu pārbaudes gadījumā dzīvnieki Apvienotajā Karalistē jāizkrauj, transportētājs nekavējoties paziņo par to attiecīgās dalībvalsts atbildīgajai iestādei.

Šai dzīvnieku kravai atļauj turpināt ceļu tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

pārkraušanu uzrauga Apvienotās Karalistes atbildīgā iestāde;

b)

pēc pārkraušanas transporta līdzekli nekavējoties noplombē no jauna; un

c)

izsniedz papildus sertifikātu pēc parauga, kas sniegts pielikumā.

6. pants

Apvienotās Karalistes atbildīgā iestāde veic nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu šā lēmuma īstenošanu, un jo īpaši lai kontrolētu plombu saglabāšanu neskartā veidā transporta līdzekļiem, kas izbrauc no Apvienotās Karalistes, kā noteikts 5. pantā.

Minētā atbildīgā iestāde apstiprina atbilstību šā lēmuma prasībām ar savu oficiālo zīmogu uz 2. pantā minētā veterinārā sertifikāta vai izsniedzot papildu sertifikātu pēc pielikumā noteiktā parauga.

Gadījumā, ja šī lēmuma prasības nav izpildītas, dzīvnieku kravai aizliedz turpināt ceļu līdz tās galamērķa vietai. Šādu dzīvnieku kravas var aizturēt, ņemot vērā dzīvnieku un sabiedrības veselības apsvērumus, līdz kaušanai, iznīcināšanai vai līdz nosūtīšanai atpakaļ uz to izcelsmes vietu, ja par to pastāv vienošanās ar nosūtītāju dalībvalsti.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1993/2004 (OV L 344, 20.11.2004., 12. lpp..)

(2)  OV L 113, 15.4.1998., 32. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2002/670/EK (OV L 228, 24.8.2002., 22. lpp.).

(3)  OV L 121, 29.7.1964., 1977/64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 21/2004 (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.).


PIELIKUMS

Papildu sertifikāts (Komisijas 2005. gada 7. marta Lēmums 2005/177/EK)

Image


8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/31


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2005. gada 1. marts)

par saskaņotu Kopienas uzraudzības programmu 2005. gadam, lai nodrošinātu pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo līmeņu ievērošanu graudos un uz tiem, un dažos citos augu izcelsmes produktos, un par dalībvalstu uzraudzības programmām 2006. gadam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/178/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 211. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (2), un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 86/362/EEK un 90/642/EEK nosaka, ka Komisijai pakāpeniski jāizstrādā sistēma, kas ļautu novērtēt, cik lielā mērā uzturs ir pakļauts pesticīdu iedarbībai. Lai varētu veikt ticamu novērtējumu, jāiegūst pārraudzības dati par pesticīdu atliekvielām tajos pārtikas produktos, kas Eiropā ir svarīgākās uztura sastāvdaļas. Ir vispāratzīts, ka Eiropā svarīgākās uztura sastāvdaļas veido 20–30 pārtikas produkti. Ņemot vērā pesticīdu atliekvielu uzraudzībai valstu līmenī pieejamos resursus, dalībvalstis atbilstoši saskaņotai programmai katru gadu var analizēt tikai astoņu produktu paraugus. Pesticīdu lietojums uzrāda izmaiņas triju gadu laika posmos. Tāpēc katrs pesticīds jākontrolē 20–30 pārtikas produktos vairākos triju gadu ciklos.

(2)

2005. gadā jāuzrauga visu šajā ieteikumā ietverto pesticīdu atliekvielas, jo pēc šiem datiem būs iespējams novērtēt to faktisko iedarbību uz uzturlīdzekļiem.

(3)

Nepieciešams ievērot sistemātisku statistisku pieeju paraugiem visos saskaņotajos uzraudzības pasākumos. Šādu pieeju Komisija noteikusi Pārtikas kodeksā Codex Alimentarius  (3). Pamatojoties uz binomiālu varbūtības sadalījumu, var aprēķināt, ka, analizējot 613 paraugus, ar ticamību augstāku par 99 %, var atklāt vienu paraugu, kurā pesticīdu atliekvielu saturs pārsniedz metodes noteikšanas robežu (MNR), ja mazāk nekā 1 % augu izcelsmes produktos atliekvielu saturs ir lielāks par metodes noteikšanas robežu. Šādu paraugu ņemšana jāsadala starp dalībvalstīm, ņemot vērā to iedzīvotāju skaitu un patēriņa rādītājus, paredzot katru gadu ņemt vismaz 12 viena produkta paraugus.

(4)

Norādījumi, kas attiecas uz dokumentu “Kvalitātes kontroles procedūras pesticīdu atliekvielu analīzei”, ir publicēti Komisijas mājaslapā (4). Panākta vienošanās, ka dalībvalstu analīžu laboratorijās pēc iespējas jāīsteno šie norādījumi un tie pastāvīgi jāpārskata, ņemot vērā uzraudzības programmās iegūto pieredzi.

(5)

Direktīva 86/362/EEK un 90/642/EEK prasa, lai dalībvalstis precizē kritērijus, ko tās izmanto, veidojot savas pārbaužu programmas. Šajā informācijā jāiekļauj kritēriji, ko izmanto, nosakot ņemamo paraugu skaitu, veicamās analīzes un līmeņus, par kuriem jāziņo, kā arī kritērijus, pēc kuriem nosaka līmeņus, par kuriem jāziņo, kā arī ziņas par to laboratoriju akreditāciju, kuras veic analīzes, saskaņā ar Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīvu 93/99/EEK par papildu pasākumiem attiecībā uz pārtikas produktu oficiālo pārbaudi (5). Tāpat jānorāda arī pārkāpumu skaits un veids un veiktie pasākumi.

(6)

Maksimālie atliekvielu daudzumi zīdaiņu pārtikai noteikti saskaņā ar 6. pantu Komisijas 1991. gada 14. maija Direktīvā 91/321/EEK par mātes piena aizstājējiem zīdaiņiem un maziem bērniem (6) un 6. pantu Komisijas 1996. gada 16. februāra Direktīvā 96/5/EK, Euratom par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem (7).

(7)

Informāciju par uzraudzības programmu rezultātiem ir īpaši lietderīgi apstrādāt, glabāt un pārraidīt ar elektroniskām/informātikas metodēm. Ir izstrādāti formāti datu nosūtīšanai pa elektronisko pastu no dalībvalstīm Komisijai. Tāpēc dalībvalstīm jābūt spējīgām nosūtīt savus ziņojumus Komisijai standarta formātā. Pamatnostādnes, ko izstrādā Komisija, sekmē šā standarta formāta uzlabojumus.

(8)

Šajā ieteikumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IESAKA TURPMĀK IZKLĀSTĪTO.

1)

Dalībvalstis tiek aicinātas 2005. gadā ņemt un analizēt produkta/pesticīda atliekvielu paraugu kombinācijas, kas noteiktas I pielikumā, pamatojoties uz katra produkta paraugu skaitu, kas tām noteikts II pielikumā, attiecīgi atspoguļojot valsts, Kopienas un trešo valstu daļu dalībvalsts tirgū.

Pesticīdiem, kuri rada akūtu risku, piemēram, OP-esteri, endosulfāns un N-metilkarbamāti, pamatots paraugu skaits attiecībā uz turpmāk minētajiem produktiem: bumbieri, kartupeļi, burkāni, apelsīni vai mandarīni un gurķi, būtu jāparedz atsevišķu vienību atsevišķām analīzēm otrajā laboratorijas paraugā, ja šādi pesticīdi tiek konstatēti un it īpaši ja šāda produkcija nāk no viena ražotāja. Vienību skaitam jāatbilst Komisijas Direktīvā 2002/63/EK (8) noteiktajām prasībām.

Jāņem divi paraugi. Ja pirmajā laboratorijas paraugā meklējamo pesticīdu atliekvielas ir konstatējamā daudzumā, otrā parauga vienības jāanalizē atsevišķi.

Katrai dalībvalstij jāņem vismaz desmit tādi bērnu pārtikas produktu paraugi, kuru pamatsastāvā ietilpst dārzeņi, augļi vai graudaugi.

Paraugi jāņem no tādiem produktiem, kas ražoti bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumos. Paraugu skaitam jābūt proporcionālam bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas tirgus daļai attiecīgajā dalībvalstī, taču šis skaits nedrīkst būt mazāk par vienu paraugu.

2)

Dalībvalstis tiek aicinātas ziņot par rezultātiem, kas iegūti, analizējot paraugus attiecībā uz I pielikumā noteikto produkta/pesticīda atliekvielu kombinācijām, ne vēlāk kā līdz 2006. gada 31. augustam, norādot:

a)

izmantotās analītiskās metodes un sasniegtos paziņošanas līmeņus saskaņā ar kvalitātes kontroles procedūrām, kuras piemērojamas, īstenojot pesticīdu atliekvielu analīzes;

b)

pārkāpumu skaitu, veidu un veiktos pasākumus.

Ziņojums jāsastāda tādā formātā, elektronisko formātu ieskaitot, kas atbilst norādījumiem, ko Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja dalībvalstīm sniegusi attiecībā uz Komisijas ieteikumiem sakarā ar saskaņotajām Kopienas uzraudzības programmām.

Rezultāti attiecībā uz paraugiem, kas ņemti no bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas, jāiekļauj atsevišķā datu lapā.

3)

Dalībvalstis tiek aicinātas ne vēlāk kā līdz 2005. gada 31. augustam nosūtīt Komisijai un visām pārējām dalībvalstīm informāciju saskaņā ar Direktīvas 86/362/EEK 7. panta 3. punktu un Direktīvas 90/642/EEK 4. panta 3. punktu par uzraudzību 2004. gadā, lai vismaz ar izlases pārbaudi nodrošinātu, ka tiek ievēroti pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamie līmeņi, tostarp:

a)

rezultātus, kas gūti, īstenojot dalībvalstu programmas par pesticīdu atliekvielām;

b)

informāciju par kvalitātes kontroles procedūrām to laboratorijās un jo īpaši informāciju par atsevišķiem aspektiem pamatnostādnēs attiecībā uz kvalitātes kontroles procedūrām, kas piemērojamas pesticīdu atliekvielu analīzēm, un kurus tās nav spējušas ievērot vai kuru ievērošana ir radījusi grūtības;

c)

informāciju par laboratorijām, kuras veic analīzes, saskaņā ar Direktīvas 93/99/EEK 3. panta noteikumiem (jo īpaši akreditācijas veids, akreditācijas iestāde un akreditācijas apliecības kopija);

d)

informāciju par kvalifikācijas pārbaudēm un starplaboratoriju analīzēm, kurās laboratorija piedalījusies.

4)

Dalībvalstis tiek aicinātas ne vēlāk kā līdz 2005. gada 30. septembrim nosūtīt Komisijai paredzēto valsts programmu 2006. gadam par Direktīvās 90/642/EEK un 86/362/EEK noteikto maksimāli pieļaujamo pesticīdu atliekvielu līmeņu uzraudzību, iekļaujot informāciju par:

a)

kritērijiem, pēc kuriem noteikts ņemamo paraugu skaits un veicamās analīzes;

b)

sliekšņiem, pēc kuriem tiek ziņots par atliekvielām, un kritērijiem, pēc kuriem šie sliekšņi noteikti, kā arī

c)

ziņas par to laboratoriju akreditāciju, kuras veic analīzes, saskaņā ar Direktīvu 93/99/EEK.

Briselē, 2005. gada 1. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/61/EK (OV L 127, 29.4.2004., 81. lpp.).

(2)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/115/EK (OV L 374, 22.12.2004., 64. lpp.).

(3)  Codex Alimentarius, “Pesticide Residues in Foodstuffs”, Rome 1994, ISBN 92-5-203271-1, Vol. 2, p. 372.

(4)  Dokumenta numurs SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/ comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  OV L 290, 24.11.1993., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(6)  OJ L 175, 4.7.1991., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/14/EK (OV L 41, 14.2.2003., 37. lpp.).

(7)  OV L 49, 28.2.1996., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/13/EK (OV L 41, 14.2.2003., 33. lpp.).

(8)  OV L 187, 16.7.2002., 30. lpp.


I PIELIKUMS

Uzraugāmās pesticīdu/produktu kombinācijas

Pesticīdu atliekvielas, ko analizē

 

2005

2006 (1)

2007 (1)

Acefāts

(a)

(b)

(c)

Aldikarbs

(a)

(b)

(c)

Azinofosmetils

(a)

(b)

(c)

Azoksistrobīns

(a)

(b)

(c)

Benomila grupa

(a)

(b)

(c)

Bifentrīns

(a)

(b)

(c)

Bromopropilāts

(a)

(b)

(c)

Bupirimāts

(a)

(b)

(c)

Kaptāns

(a)

(b)

(c)

Karbarils

(a)

(b)

(c)

Hlormekvāts (2)

(a)

(b)

(c)

Hlorotalonils

(a)

(b)

(c)

Hlorprofāms

(a)

(b)

(c)

Hlorpirifoss

(a)

(b)

(c)

Hlorpirifosmetils

(a)

(b)

(c)

Cipermetrīns

(a)

(b)

(c)

Ciprodinils

(a)

(b)

(c)

Deltametrīns

(a)

(b)

(c)

Diazinons

(a)

(b)

(c)

Dihlofluanīds

(a)

(b)

(c)

Dikofols

(a)

(b)

(c)

Dimetoāts

(a)

(b)

(c)

Difenilamīns (3)

(a)

(b)

(c)

Endosulfāns

(a)

(b)

(c)

Fenheksamīds

(a)

(b)

(c)

Fludioksonils

(a)

(b)

(c)

Folpets

(a)

(b)

(c)

Imazalils

(a)

(b)

(c)

Imidakloprīds

(a)

(b)

(c)

Iprodions

(a)

(b)

(c)

Krezoksimmetils

(a)

(b)

(c)

Lambda-cihalotrīns

(a)

(b)

(c)

Malations

(a)

(b)

(c)

Maneba grupa

(a)

(b)

(c)

Metalaksils

(a)

(b)

(c)

Metamidofoss

(a)

(b)

(c)

Metidations

(a)

(b)

(c)

Metiokarbs

(a)

(b)

(c)

Metomils

(a)

(b)

(c)

Miklobutanils

(a)

(b)

(c)

Oksidemetonmetils

(a)

(b)

(c)

Parations

(a)

(b)

(c)

Fozalons

(a)

(b)

(c)

Pirimikarbs

(a)

(b)

(c)

Pirimifosmetils

(a)

(b)

(c)

Procimidons

(a)

(b)

(c)

Propargīts

(a)

(b)

(c)

Piretrīns

(a)

(b)

(c)

Pirimetanils

(a)

(b)

(c)

Spiroksamīns

(a)

(b)

(c)

Tiabendazols

(a)

(b)

(c)

Tolkloflosmetils

(a)

(b)

(c)

Tolilfluanīds

(a)

(b)

(c)

Triadimefons

(a)

(b)

(c)

Vinklozolīns

(a)

(b)

(c)

(a)

Bumbieri, pupas un pupiņas (svaigas vai saldētas), kartupeļi, burkāni, apelsīni vai mandarīni, spināti (svaigi vai saldēti), rīss un gurķi.

(b)

Puķkāposti, pipari, kvieši, baklažāni, vīnogas, zirņi (svaigi/saldēti, bez pākstīm), banāni un apelsīnu sula.

(c)

Āboli, tomāti, lapu salāti, zemenes, puravi, galviņkāposti, rudzi vai auzas, persiki, tostarp nektarīni, un tiem līdzīgi hibrīdi.


(1)  Orientējoši 2006. un 2007. gadam, saskaņā ar programmām, kuras šiem gadiem tiks ieteiktas.

(2)  Hlormekvāts jānosaka tikai bumbieros un graudaugos.

(3)  Difenilamīns jānosaka tikai ābolos un bumbieros.


II PIELIKUMS

Paraugu skaits, kas dalībvalstīm jāņem no katra produkta

Valsts kods

Paraugi

AT

12

BE

12

CY

12

CZ

12

DE

93

DK

12

ES

45

EE

12

EL

12

FR

66

FI

12

HU

12

IT

65

IE

12

LU

12

LT

12

LV

12

MT

12

NL

17

PT

12

PL

45

SE

12

SI

12

SK

12

UK

66

Kopējais paraugu skaits: 613


8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/37


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 4. marts),

ar ko groza Lēmumu 93/52/EEK un 2003/467/EK attiecībā uz paziņojumu par to, ka Slovēnija ir brīva no brucelozes (B. melitensis) un govju enzootiskās leikozes, bet Slovākija – no govju tuberkulozes un govju brucelozes

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 483)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/179/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās A pielikuma I daļas 4. punktu, A pielikuma II daļas 7. punktu un D pielikuma I daļas E punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā (2), un jo īpaši tās A pielikuma 1. nodaļas II punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmumā 93/52/EEK, ar ko nosaka dažu dalībvalstu vai reģionu atbilstību prasībām attiecībā uz brucelozi (B. melitensis) un saskaņā ar šīm prasībām piešķir tām tādas dalībvalsts vai reģiona statusu, kas ir oficiāli brīvi no šīs slimības (3), uzskaitīti dalībvalstu reģioni, kurus atzīst par oficiāli brīviem no brucelozes (B. melitensis) atbilstīgi Direktīvai 91/68/EEK.

(2)

Slovēnijā jau vismaz piecus gadus ir obligāti jāziņo par aitu un kazu brucelozi, un minētajā laikā nav oficiāli apstiprināts neviens šādas saslimšanas gadījums. Turklāt minētajā dalībvalstī jau vismaz trīs gadus ir aizliegts vakcinēt pret šo slimību. Bez tam Slovēnija ir apņēmusies ievērot dažus citus Direktīvā 91/68/EEK paredzētus nosacījumus saistībā ar izlases veida pārbaudēm, kas jāveic pēc minētās dalībvalsts atzīšanas par brīvu no brucelozes. Tādēļ Slovēnija jāatzīst par oficiāli brīvu no brucelozes (B. melitensis) aitu un kazu saimniecībās.

(3)

Direktīvā 64/432/EEK noteikts, ka dalībvalstis vai to daļas vai reģionus var pasludināt par oficiāli brīviem no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes liellopu ganāmpulkos, ja ir ievēroti minētajā direktīvā paredzēti konkrēti nosacījumi.

(4)

To dalībvalstu saraksti, kuras pasludinātas par brīvām no govju tuberkulozes, govju brucelozes un govju enzootiskās leikozes, ir rodami Komisijas 2003. gada 23. jūnija Lēmumā 2003/467/EK, ar ko nosaka no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (4).

(5)

Pēc tam, kad Komisija ir izvērtējusi dokumentus, ko Slovēnija iesniegusi, lai pierādītu atbilstību attiecīgajiem nosacījumiem Direktīvā 64/432/EEK attiecībā uz govju enzootiskās leikozes neesību, visa minētā dalībvalsts jāpasludina par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes.

(6)

Pēc tam, kad Komisija ir izvērtējusi dokumentus, ko Slovākija iesniegusi, lai pierādītu atbilstību attiecīgajiem nosacījumiem Direktīvā 64/432/EEK attiecībā uz govju tuberkulozes un govju brucelozes neesību, visa minētā dalībvalsts jāpasludina par oficiāli brīvu no govju tuberkulozes un govju brucelozes.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 93/52/EEK un 2003/467/EK.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 93/52/EEK I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu.

2. pants

Lēmuma 2003/467/EK I, II un III pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 4. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977/64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1/2005 (OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2004/554/EK (OV L 248, 9.7.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 13, 21.1.1993., 14. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/28/EK (OV L 15, 19.1.2005., 30. lpp.).

(4)  OV L 156, 25.6.2003., 74. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/28/EK.


I PIELIKUMS

Lēmuma 93/52/EEK I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

DALĪBVALSTIS

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

IE

Īrija

LU

Luksemburga

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

AT

Austrija

SI

Slovēnija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija

UK

Apvienotā Karaliste”


II PIELIKUMS

Lēmuma 2003/467/EK I, II un III pielikumu groza šādi:

1.

Lēmuma I pielikuma 1. nodaļu aizstāj ar šādu:

“1. NODAĻA

No tuberkulozes oficiāli brīvās dalībvalstis

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

FR

Francija

LU

Luksemburga

NL

Nīderlande

AT

Austrija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija”

2.

Lēmuma II pielikuma 1. nodaļu aizstāj ar šādu:

“1. NODAĻA

No brucelozes oficiāli brīvās dalībvalstis

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

LU

Luksemburga

NL

Nīderlande

AT

Austrija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija”

3.

Lēmuma III pielikuma 1. nodaļu aizstāj ar šādu:

“1. NODAĻA

No govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvās dalībvalstis

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

ES

Spānija

FR

Francija

IE

Īrija

CY

Kipra

LU

Luksemburga

NL

Nīderlande

AT

Austrija

SI

Slovēnija

FI

Somija

SE

Zviedrija

UK

Apvienotā Karaliste”


8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/41


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 4. marts),

ar ko dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 96/49/EK atļauj pieņemt dažus izņēmumus attiecībā uz bīstamu kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 443)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/180/EK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (1), un īpaši tās 6. panta 9., 11. un 14. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 96/49/EK 6. panta 9. punktu dalībvalstīm par saviem izņēmumiem iepriekš jāpaziņo Komisijai pirmo reizi līdz 2002. gada 31. decembrim vai divu gadu laikā pēc direktīvas grozīto pielikumu piemērošanas pēdējās dienas.

(2)

Dažas dalībvalstis līdz 2002. gada 31. decembrim bija paziņojušas Komisijai par savu vēlmi pieņemt izņēmumus no Direktīvas 96/49/EK noteikumiem. Ar Komisijas 2003. gada 20. augusta lēmumu 2003/627/EK, ar ko dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 96/49/EK atļauts pieņemt dažus izņēmumus attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu (2), Komisija šīm dalībvalstīm atļāva pieņemt izņēmumus, kas norādīti minētā lēmuma I un II pielikumā.

(3)

Ar Komisijas Direktīvu 2003/29/EK (3) grozīts Direktīvas 96/49/EK pielikums. Atbilstīgi Direktīvai 2003/29/EK dalībvalstīs ne vēlāk kā līdz 2003. gada 1. jūlijam bija jāstājas spēkā valsts tiesību aktiem, jo pēdējā piemērošanas diena, kā norādīts Direktīvas 96/49/EK 6. panta 9. punktā, ir 2003. gada 30. jūnijs.

(4)

Dažas dalībvalstis paziņoja par savu vēlmi pieņemt izņēmumus. Komisijas izskatīja paziņojumus attiecībā uz to atbilstību nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 96/49/EK 6. panta 9., 11. un 14. punktā, un tos apstiprināja. Tādējādi šīm dalībvalstīm jāatļauj pieņemt minētos izņēmumus.

(5)

Vienlaicīgi ir vēlams apkopot visus šobrīd atļautos izņēmumus vienā lēmumā. Tādēļ Lēmums 2003/627/EK būtu jāatceļ un jāaizstāj ar citu.

(6)

Lai nodrošinātu regulāru informācijas papildināšanu par izņēmumiem, Komisija izvirza priekšlikumu par visu esošo izņēmumu plašu papildināšanu ne retāk kā ik pēc pieciem gadiem.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Bīstamo kravu pārvadājumu komiteja, kura izveidota ar Padomes Direktīvas 94/55/EK 9. pantu (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma I pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm ir atļauts pieņemt minētajā pielikumā izklāstītos izņēmumus attiecībā uz dažu bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu to teritorijā tikai mazos daudzumos.

Šos izņēmumus piemēro bez diskriminācijas.

2. pants

Šā lēmuma II pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm ir atļauts pieņemt minētajā pielikumā izklāstītos izņēmumus attiecībā uz, pirmkārt, bīstamu kravu tādu regulāru pārvadāšanu konkrētos maršrutos savā teritorijā, kas veido noteikta rūpnieciskā procesa daļu, ir vietēja rakstura un ko stingri kontrolē saskaņā ar precīzi aprakstītiem nosacījumiem, un, otrkārt, bīstamo kravu vietējiem pārvadājumiem īsos attālumos ostu, lidostu vai rūpnīcu teritoriju robežās.

3. pants

Lēmums 2003/627/EK ir atcelts.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 4. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp. Direktīvas jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/110/EK (OV L 365, 10.12.2004., 24. lpp.).

(2)  OV L 217, 29.8.2003., 67. lpp.

(3)  OV L 90, 8.4.2003., 47. lpp.

(4)  OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/111/EK (OV L 365, 10.12.2004., 25. lpp.).


I PIELIKUMS

Izņēmumi dalībvalstīm par nelieliem dažu bīstamo kravu daudzumiem

VĀCIJA

RA-SQ 3.1

Objekts: atbrīvojums attiecībā uz dažām precēm nelielos daudzumos privātai lietošanai.

Norāde uz Direktīvas 96/49/EK pielikumu (turpmāk tekstā “Direktīva”): tabula 3.2 nodaļā dažiem ANO numuriem no 1. līdz 9. klasei.

Direktīvas pielikuma saturs: pārvadāšanas atļauja un noteikumi.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Tiesību akta saturs: 1. līdz 9. klase; atbrīvojums attiecībā uz dažādām precēm iepakojumos ļoti mazos daudzumos un privātai lietošanai paredzētiem daudzumiem; ne vairāk kā 50 kg uz transporta vienību; vispārējo iepakojuma prasību piemērošana iekšējam iepakojumam.

Piezīmes: atbrīvojuma darbības laiks līdz 31.12.2004.

Sarakstā Nr. 14*.

RA-SQ 3.2

Objekts: Kombinētā iepakojuma atļauja.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 4.1.10.4 MP2.

Direktīvas pielikuma saturs: kombinētā iepakojuma aizliegums.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung –GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Tiesību akta saturs: 1.4.S, 2., 3. un 6.1. klase; kombinētā iepakojuma atļauja objektiem 1.4.S klasē (mazu ieroču patronas), aerosoli (2. klase) un tīrīšanas un apstrādes materiāli 3. un 6.1. klasē (uzskaitītie ANO numuri), ko pārdot komplektos kombinētajā iepakojumā II iepakojumu grupā un mazos daudzumos.

Piezīmes: sarakstā Nr. 30.*, 30.a, 30.b, 30.c, 30.d, 30.e, 30.f, 30.g.

FRANCIJA

RA-SQ 6.1

Objekts: reģistrētās bagāžas pārvadāšana pasažieru vilcienos.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 7.7. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: RID materiāli un priekšmeti, ko nav atļauts pārvadāt kā bagāžu.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)), 18. pants.

Tiesību akta saturs: RID materiālus un priekšmetus, kurus atļauts pārvadāt kā ekspressūtījumus, drīkst pārvadāt kā bagāžu pasažieru vilcienos.

RA-SQ 6.2

Objekts: bīstamu materiālu sūtījumi, kurus vilcienos pārvadā pasažieri.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 7.7. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: RID materiāli un priekšmeti, ko nav atļauts pārvadāt kā rokas bagāžu.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)), 19. pants.

Tiesību akta saturs: bīstamu materiālu sūtījumus, kas paredzēti pasažieru personiskai vai profesionālai lietošanai, atļauj pārvadāt kā rokas bagāžu atbilstoši dažiem nosacījumiem: piemēro tikai 4.1., 5.2. un 3.4. punktā izklāstītos noteikumus, kas attiecas uz sūtījumu iesaiņošanu, marķēšanu un etiķetēšanu.

Piezīmes: pacientiem ar elpošanas darbības traucējumiem ir atļauts pārvadāt portatīvas gāzes tvertnes daudzumā, kas ir vajadzīgs vienam braucienam.

RA-SQ 6.3

Objekts: pārvadājumi dzelzceļa pārvadātāja vajadzībām.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5.4.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: informācija par bīstamiem materiāliem, kas jānorāda uz kravas pavadzīmes.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)). 20.2. pants.

Tiesību akta saturs: pārvadājumiem dzelzceļa pārvadātāja vajadzībām daudzumos, kas nepārsniedz 1.1.3.6. punktā noteiktās robežas, nepiemēro kravas deklarēšanas prasību.

RA-SQ 6.4

Objekts: dažu pasta vagonu atbrīvojums no marķēšanas.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5.3.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: pienākums piestiprināt uzlīmes uz vagonu sienām.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)), 21.1. pants.

Tiesību akta saturs: ir jāmarķē tikai tie pasta vagoni, kuros pārvadā vairāk nekā 3 tonnas vienas klases materiāla (izņemot 1., 6.2. vai 7. klasi).

RA-SQ 6.5

Objekts: vagonu, kuros pārvadā nelielas tvertnes, atbrīvojums no marķēšanas.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5.3.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: pienākums piestiprināt etiķetes uz vagonu sienām.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)), 21.2. pants.

Tiesību aktu saturs: ja uz mazajām tvertnēm piestiprinātās uzlīmes ir skaidri redzamas, vagoni nav jāmarķē.

RA-SQ 6.6

Objekts: vagonu, kuros pārvadā ar pakām piekrautus autotransporta līdzekļus, atbrīvojums no marķēšanas.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5.3.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: pienākums piestiprināt uzlīmes uz vagonu sienām.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)), 21.3. pants.

Tiesību akta saturs: ja autotransporta līdzekļi ir marķēti atbilstoši tajos iekrautajām pakām, vagoni nav jāmarķē.

ZVIEDRIJA

RA-SQ 14.1

Objekts: dzelzceļa vagoni, kurā bīstamas preces pārvadā kā ekpressūtījumus, nav jāmarķē ar uzlīmēm.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5.3.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: uz dzelzceļa vagoniem, kuros pārvadā bīstamas kravas, ir jābūt marķējumam.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Tiesību akta saturs: dzelzceļa vagoni, kuros bīstamas kravas pārvadā kā ekpressūtījumus, nav jāmarķē.

Piezīmes: lai krava būtu uzskatāma par ekspressūtījumu, tai ir jāatbilst RID noteiktam preču daudzuma ierobežojumam. Tādēļ šis jautājums attiecas uz nelieliem daudzumiem.

APVIENOTĀ KARALISTE

RA-SQ 15.1

Objekts: dažu maza apdraudējuma radioaktīvu priekšmetu, piemēram, pulksteņu, mērierīču, dūmu detektoru, kompasa ciparnīcu pārvadāšana.

Norāde uz direktīvas pielikumu: lielākā daļa RID prasību.

Direktīvas pielikuma saturs: prasības, kas attiecas uz 7. klases materiālu pārvadāšanu.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Packaging, labelling and carriage of radioactive material by rail Regulations 1996, regulation 2(6) (as amended by schedule 5 of the Carriage of dangerous goods (amendment) Regulations 1999).

Tiesību akta saturs: dažu komercproduktu, kuros ietilpst ierobežots daudzums radioaktīvu materiālu, pilnīgs atbrīvojums no valsts tiesību aktu noteikumiem.

Piezīmes: šis izņēmums ir īstermiņa pasākums, kurš vairs nebūs vajadzīgs, kad līdzīgi Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) noteikumu grozījumi būs iestrādāti RID.

RA-SQ 15.2

Objekts: nomināli tukšu pastāvīgi uzstādītu tvertņu pārvietošana, kuras nav paredzēts izmantot kā transporta aprīkojumu (N2).

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5. un 7. daļa (96/49/EK).

Direktīvas pielikuma saturs: prasības, kas attiecas uz nosūtīšanas procedūrām, pārvadāšanu, darbību veikšanu un transportlīdzekļiem.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: tiks norādīta jaunajos noteikumos.

Tiesību akta saturs: skatīt iepriekš.

Piezīmes: šādu pastāvīgi uzstādītu tvertņu pārvietošana nav bīstamu kravu pārvadāšana parastā nozīmē, un RID noteikumus nevar praktiski piemērot. Tā kā tvertnes ir “nomināli tukšas”, bīstamās kravas daudzums, kas tajās faktiski atrodas, saskaņā ar definīciju ir ārkārtīgi mazs.

RA-SQ 15.3

Objekts: Ierobežojumu atvieglināšana jaukta sastāva sprāgstvielu kravu un sprāgstvielu kopā ar citām bīstamām kravām pārvadāšanai vagonos, transportlīdzekļos un konteineros (N4/5/6).

Norāde uz direktīvas pielikumu: 7.5.2.1. un 7.5.2.2. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: ierobežojumi dažu tipu jauktā sastāva kravām.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, regs.17 and 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg.14.

Tiesību akta saturs: Apvienotās Karalistes tiesību akti ir mazāk ierobežojoši attiecībā uz jaukta sastāva sprāgstvielu kravām, ja šādu kravu pārvadāšanu var veikt bez riska.

Piezīmes: Apvienotā Karaliste vēlas atļaut dažas novirzes no noteikumiem par sprāgstvielu pārvadāšanu kopā ar citām sprāgstvielām un sprāgstvielu pārvadāšanu kopā ar citām bīstamām precēm. Visām novirzēm būs ierobežots vienas vai vairāku kravas sastāvdaļu daudzums, un tās atļaus tikai tad, ja “ir veikti visi praktiski iespējamie pasākumi, lai novērstu to, ka sprāgstvielas nonāk saskarē ar jebkurām šādām precēm vai citādi tās apdraud, vai pašas tiek apdraudētas”.

Noviržu piemēri, kuras Apvienotā Karaliste varētu atļaut, ir

RA-SQ 15.4

Objekts: 1.1.3.1. punkta tabulā norādītajām 1. klases 1. un 2. kategorijas precēm atļaut dažādus “maksimālos kopapjomus uz vienu transporta vienību”.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 1.1.3.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: atbrīvojumi, kas saistīti ar pārvadāšanas darbības specifiku.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: tiks norādīta jaunajos noteikumos.

Tiesību akta saturs: izstrādāt noteikumus attiecībā uz atbrīvojumiem ierobežota daudzuma un jaukta sastāva sprāgstvielu kravām.

Piezīmes: atļaut dažādus daudzuma ierobežojumus un jaukta sastāva kravu reizināšanas koeficientus 1. klases precēm, proti, 50 1. kategorijai un 500 2. kategorijai. Jaukta sastāva kravu aprēķināšanai reizināšanas koeficients 2. transporta kategorijai ir 20 un 3. transporta kategorijai ir 2.

RA-SQ 15.5

Objekts: RA-SQ 6.6 pieņemšana

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.


II PIELIKUMS

Izņēmumi dalībvalstīm par vietēju pārvadāšanu tikai to teritorijās

VĀCIJA

RA-LT 3.1

Objekts: 9. klases ar PCB piesārņotu vielu beramkravu pārvadāšana.

Norāde uz Direktīvas2 96/49/EK pielikumu (turpmāk tekstā “Direktīva”): 7.3.1. punkts

Direktīvas pielikuma saturs: Beramkravu pārvadāšana.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Tiesību akta saturs: Beramkravu pārvadāšanas atļauja maināmu vienību transportlīdzekļos vai noslēgtos konteineros, kas ir šķidrumu un putekļu necaurlaidīgi.

Piezīmes: 11. izņēmums spēkā līdz 31.12.2004.; no 2005. gada tie paši noteikumi ADR un RID.

Skatīt arī daudzpusējo līgumu M137.

Sarakstā Nr. 4*.

RA-LT 3.2

Objekts: Iepakotu bīstamo atkritumu pārvadāšana.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 1. līdz 5. daļa.

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācija, iepakojums un marķējums.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Tiesību akta saturs: 2. līdz 6.1., 8. un 9. klase: Bīstamo atkritumu kombinētais iepakojums un pārvadāšana pakās un beramkravu konteineros (IBC); atkritumiem jābūt iepakotiem iekšējos iepakojumos (kā tie savākti) un sadalītiem īpašās atkritumu grupās (izvairīšanās no bīstamām reakcijām vienas atkritumu grupas ietvaros); īpašu rakstisko instrukciju attiecībā uz atkritumu grupām un ceļazīmju izmantošana; sadzīves un laboratoriju atkritumu savākšana utt.

Piezīmes: sarakstā Nr. 6*.

ZVIEDRIJA

RA-LT 14.1

Objekts: bīstamo atkritumu pārvadāšana uz bīstamo atkritumu apglabāšanas iekārtām.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 2. daļa, 5.2. un 6.1. klase.

Direktīvas pielikuma saturs: klasificēšana, marķēšana un etiķetēšana, un iepakojuma izgatavošanas un testēšanas prasības.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Tiesību aktu saturs: tiesību akti sastāv no vienkāršotiem klasificēšanas kritērijiem, mazāk ierobežojošām prasībām iesaiņojuma izgatavošanai un testēšanai, un izmainītām etiķetēšanas un marķēšanas prasībām. Tā vietā, lai bīstamos atkritumus klasificētu saskaņā ar RID, tos ierindo dažādās atkritumu grupās. Katrā atkritumu grupā ietilpst vielas, kuras saskaņā ar RID drīkst iepakot kopā (jauktā iepakošana). Katrs iepakojums ir jāmarķē ar attiecīgu atkritumu grupas kodu, nevis ANO numuru.

Piezīmes: šos noteikumus drīkst izmantot tikai bīstamu atkritumu pārvadāšanai no publiskām atkritumu otrreizējas pārstrādes vietām uz bīstamo atkritumu apglabāšanas iekārtām.


8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/48


ĀKK UN EK MUITAS SADARBĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 2/2005

(2005. gada 1. marts),

ar ko paredz atkāpes no “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena, lai ņemtu vērā īpašo ĀKK valstu situāciju attiecībā uz ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavotu tunzivju un tunzivju muguras gabalu (HS pozīcija ex 16.04) ražošanu

(2005/181/EK)

ĀKK UN EK MUITAS SADARBĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, kas 2000. gada 23. jūnijā parakstīts Kotonū, un jo īpaši tā V pielikuma I protokola 38. pantu,

tā kā:

(1)

Minētā protokola 38. panta 1. punkts paredz piešķirt atkāpes no izcelsmes noteikumiem, ja tas ir esošās nozares attīstības vai jaunas nozares veidošanas interesēs.

(2)

Minētā protokola 38. panta 8. punkts nosaka, ka atkāpes tiek automātiski piešķirtas gada kvotas ietvaros 8 000 tonnu apmērā konservētām tunzivīm un 2 000 tonnu apmērā tunzivju muguras gabaliem.

(3)

2002. gada 28. oktobrī tika pieņemts ĀKK un EK Muitas sadarbības komitejas Lēmums Nr. 2/2002, ar ko pieļauj atkāpes no “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena, lai ņemtu vērā īpašo ĀKK valstu situāciju attiecībā uz konservētu tunzivju un tunzivju muguras gabalu (HS pozīcija ex 16.04) ražošanu. Šā lēmuma 1. pantā paredzētā atkāpe ir spēkā laika posmā no 2002. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 28. februārim.

(4)

Ņemot vērā to, ka beidzas šā noteikuma darbības termiņš, ĀKK valstis 2004. gada 8. novembrī iesniedza pieprasījumu par jaunu kopēju atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kā noteikts ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumā, attiecībā uz konservētām tunzivīm un tunzivju muguras gabaliem, kas būtu spēkā visās ĀKK valstīs un kas attiektos uz pilniem gada daudzumiem, t.i., 8 000 tonnām konservētu tunzivju un 2 000 tonnām tunzivju muguras gabalu, ko no 2005. gada 1. marta ieved Kopienā.

(5)

Atkāpe ir pieprasīta saskaņā ar 1. protokola attiecīgajiem noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz 38. panta 8. punktu, un pieprasītie daudzumi ietilpst ikgadējās kvotas robežās, ko pēc ĀKK valstu pieprasījuma piešķir automātiski.

(6)

Šis lēmums ir piemērojams no 2005. gada 1. marta līdz 2007. gada beigām, līdz brīdim, kad tiks pieņemts jauns tirdzniecības režīms, kas saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 37. pantu stāsies spēkā 2008. gada 1. janvārī.

(7)

Lēmumā Nr. 2/2002 ir minēta atsauce uz “konservētām tunzivīm”, bet faktiski tas attiecas uz “ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavotām tunzivīm”. Terminā “ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavotas tunzivis” ietilpst konservētas tunzivis, tunzivis vakuumiepakojumā plastmasas maisiņos vai citos traukos. Eiropas Kopienu Kombinētajā nomenklatūrā tiek lietots termins “ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavotas tunzivis”, kas ietver “konservētas tunzivis”. Tāda pati terminoloģija ir jāizmanto šajā lēmumā.

(8)

Daudzumi, attiecībā uz kuriem ir pieņemta atkāpe, Komisijai jāpārvalda sadarbībā ar dalībvalstu un ĀKK valstu muitas dienestiem. Tālab ir jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Atkāpjoties no īpašajiem noteikumiem sarakstā ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma V pielikuma 1. protokola II pielikumā, HS pozīcijā ex 16.04 iekļautās ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavotās tunzivis un tunzivju muguras gabalus, kas no nenoteiktas izcelsmes tunzivīm ir ražoti ĀKK valstīs, saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem uzskata par izstrādājumiem, kuru izcelsme ir ĀKK valstīs.

2. pants

Lēmuma 1. pantā paredzētā atkāpe attiecas uz šā lēmuma pielikumā norādītajiem izstrādājumiem un daudzumiem, ko laika posmā no 2005. gada 1. marta līdz 2007. gada 31. decembrim no ĀKK valstīm ieved Kopienā.

3. pants

Pielikumā minētos daudzumus pārvalda Komisija, kas veic visas administratīvās darbības, kuras tā uzskata par vēlamām to efektīvai pārvaldei. Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (1) 308.a, 308.b un 308.c pantu, kas attiecas uz tarifu kvotu pārvaldību, mutatis mutandis piemēro pielikumā minēto daudzumu pārvaldībai.

4. pants

1.   ĀKK valstu muitas dienesti veic vajadzīgos pasākumus, lai veiktu 1. pantā minēto izstrādājumu eksporta kvantitatīvās pārbaudes. Šajā nolūkā uz visām apliecībām, ko tās izdod saskaņā ar šo lēmumu, jābūt atsaucei uz to.

2.   Minēto valstu kompetentās iestādes reizi trijos mēnešos ar ĀKK grupas sekretariāta starpniecību nosūta Komisijai paziņojumu par daudzumiem, par kuriem saskaņā ar šo lēmumu ir izdotas preču pārvadājumu apliecības EUR.1, un šo apliecību kārtas numurus.

5. pants

Saskaņā ar šo lēmumu izsniegto preču pārvadājumu apliecību EUR.1 7. ailē jābūt vienai no šādām norādēm:

Derogation – Decision No 2/2005”;

Dérogation – Décision no 2/2005”.

6. pants

ĀKK valstis, dalībvalstis un Eiropas Kopiena no savas puses veic pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma īstenošanai.

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 1. marta.

Briselē, 2005. gada 1. martā

ĀKK un EK Muitas sadarbības komitejas vārdā

līdzpriekšsēdētāji

Robert VERRUE

Isabelle BASSONG


(1)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Kārtas Nr.

HS pozīcija

Preču apraksts

Laika posms

Daudzums

(tonnās)

09.1632

ex 16.04

Ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavotas tunzivis (1)

1.3.2005.–28.2.2006.

8 000

1.3.2006.–28.2.2007.

8 000

1.3.2007.–31.12.2007.

6 666

09.1637

ex 16.04

Tunzivju muguras gabali

1.3.2005.–28.2.2006.

2 000

1.3.2006.–28.2.2007.

2 000

1.3.2007.–31.12.2007.

1 666


(1)  Jebkādā iepakojumā, kad izstrādājums tiek uzskatīts par ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavotu HS pozīcijas ex 16.04 nozīmē.


Labojums

8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/51


Labojums Komisijas 2004. gada 29. oktobra Regulai (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 345, 2004. gada 20. novembris )

84. lappusē, XXIII pielikumā, 10. un 11. ievilkumā:

tekstu:

“—

Visi lauksaimniecības produkti, kuri uzskaitīti 146. panta 1. punktā, un produkti, kuri no tiem iegūti pārstrādes procesā un tiek izmantoti, ka degviela enerģijas ražošanai,

Visi produkti kuri uzskaitīti 146. panta 1. punktā, un iegūtie produkti, kuri paredzēti enerģijai,”

lasīt kā:

“—

lauksaimniecības produkti, kuri uzskaitīti 145. panta 1. punktā, un produkti, kuri no tiem iegūti pārstrādes procesā un tiek izmantoti kā degviela enerģijas ražošanai,

Visi produkti, kuri uzskaitīti XXII pielikumā, un iegūtie produkti, kuri paredzēti enerģijai,”.