ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 45

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 16. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 254/2005 (2005. gada 15. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 255/2005 (2005. gada 15. februāris) par pastāvīgām atļaujām izmantot noteiktas barības piedevas ( 1 )

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 256/2005 (2005. gada 15. februāris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 16. februāra

10

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2005/130/EK:Komisijas Lēmums (2004. gada 30. decembris), ar ko nosaka Kopienas finansiālo palīdzību, lai segtu saimnieciskās darbības izmaksas saistībā ar mutes un nagu sērgas apkarošanu Apvienotajā Karalistē 2001. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5460)

13

 

*

2005/131/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 7. februāris) par Kopienas finansiālo atbalstu, kuru piešķir 2005. gadam atsevišķām Kopienas references laboratorijām sabiedrības veterinārās veselības jomā attiecībā uz bioloģiskiem riskiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 262)

15

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

16.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 254/2005

(2005. gada 15. februāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 15. februāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


16.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 255/2005

(2005. gada 15. februāris)

par pastāvīgām atļaujām izmantot noteiktas barības piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām (1), un jo īpaši tās 3. pantu un 9.d panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (2), un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1831/2003 paredz atļauju piešķiršanu piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā Eiropas Savienībā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pants nosaka pārejas pasākumus pieteikumiem par barības piedevu izmantošanas atļaujas saņemšanu, kas iesniegti saskaņā ar Direktīvu 70/524 pirms minētās regulas piemērošanas datuma.

(3)

Pieteikumi par šīs regulas pielikumos minēto piedevu izmantošanas atļaujas saņemšanu iesniegti pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas datuma.

(4)

Sākotnējie dalībvalstu komentāri par šiem pieteikumiem, kas publicēti saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktu, tika nosūtīti Komisijai pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas datuma. Šādi pieteikumi tādēļ arī turpmāk aplūkojami saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. pantu.

(5)

Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) mikroorganismu preparātu pirmo reizi uz laiku atļāva izmantot ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1411/1999 (3) gaļas liellopiem.

(6)

Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) mikroorganismu preparātu pirmo reizi uz laiku atļāva izmantot ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1636/1999 (4) teļiem.

(7)

Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu pieteikumus šīs regulas I pielikumā minēto divu mikroorganismu preparātu izmantošanas atļaujai uz neierobežotu laiku. Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie nosacījumi šādai atļaujai ir ievēroti.

(8)

Ar Aspergillus niger (NRRL 25541) palīdzību iegūto fermentu preparātu no endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes pirmo reizi atļāva izmantot uz laiku ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/98 (5) dējējvistām.

(9)

Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu pieteikumu šī fermentu preparāta izmantošanas atļaujai uz neierobežotu laiku.

(10)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2004. gada 14. septembrī sniegusi atzinumu par šī preparāta iedarbīgumu, izmantojot to dējējvistām.

(11)

Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie nosacījumi šādai atļaujai ir ievēroti.

(12)

Ar Aspergillus oryzae (DSM 11857) palīdzību iegūto fermentu preparātu 6-phytase pirmo reizi atļāva izmantot uz laiku ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1353/2000 (6) gaļas cāļiem, dējējvistām, gaļas tītariem, sivēniem un gaļas cūkām un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 261/2003 (7) sivēnmātēm. Šī fermentu preparāta izmantošana uz neierobežotu laiku šīm dzīvnieku kategorijām tika atļauta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1465/2004 (8).

(13)

Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu pieteikumu tā paša fermentu preparāta, kas iegūts ar Aspergillus oryzae pasugu DSM 14223, preparāta izmantošanas atļaujai uz neierobežotu laiku tām pašām dzīvnieku kategorijām.

(14)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) sniegusi atzinumu par šī preparāta izmantošanu, ja tas iegūts ar Aspergillus oryzae pasugu DSM 14223, nevis pasugu DSM 11857, kurā secināts, ka šis preparāts nerada draudus cilvēku veselībai, norādītajām dzīvnieku kategorijām vai videi, ja tiek ievēroti šīs regulas II pielikumā minētie nosacījumi.

(15)

Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie nosacījumi atļaujai bez laika ierobežojuma šādam preparātam ir ievēroti.

(16)

Ar Aspergillus niger (CBS 270.95) palīdzību iegūto fermentu preparātu no endo-1,4-beta-ksilanāzes pirmo reizi atļāva izmantot uz laiku ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/98 gaļas cāļiem un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 654/2000 (9).

(17)

Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu pieteikumu šī fermentu preparāta izmantošanas atļaujai uz neierobežotu laiku.

(18)

Novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie nosacījumi šādai atļaujai ir ievēroti.

(19)

Tādēļ jāatļauj uz neierobežotu laiku izmantot II pielikumā minētos šos trīs fermentu preparātus.

(20)

Šo pieteikumu novērtējums liecina, ka vajadzīgas noteiktas procedūras, lai aizsargātu darba ņēmējus no pielikumos norādīto piedevu iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (10).

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preparātus, kas pieder pie mikroorganismu grupas, ir atļauts uz neierobežotu laiku izmantot par piedevām dzīvnieku uzturā, ievērojot I pielikumā paredzētos nosacījumus.

2. pants

Preparātus, kas pieder pie fermentu grupas, ir atļauts uz neierobežotu laiku izmantot par piedevām dzīvnieku uzturā, ievērojot II pielikumā paredzētos nosacījumus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).

(2)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(3)  OV L 164, 30.6.1999., 56. lpp.

(4)  OV L 194, 27.7.1999., 17. lpp.

(5)  OV L 191, 7.7.1998., 15. lpp.

(6)  OV L 155, 28.6.2000., 15. lpp.

(7)  OV L 37, 13.2.2003., 12. lpp.

(8)  OV L 270, 18.8.2004., 11. lpp.

(9)  OV L 79, 30.3.2000., 26. lpp.

(10)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.


I PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieka suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas perioda beigas

KVV/kg kompleksās barības

Mikroorganismi

“E 1701

Bacillus cereus var. Toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bacillus cereus var. Toyoi preparāts, kas satur ne mazāk kā:

1 × 1010 KVV/g piedevas

Gaļas liellopi

0,2 × 109

0,2 × 109

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

Bacillus cereus var. Toyoi daudzums ikdienas devā nedrīkst pārsniegt 1 × 109 KVV uz 100 kg ķermeņa masas. Katriem papildus ķermeņa masas 100 kg jāpievieno 0,2 × 109 KVV.

Bez laika ierobežojuma

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium preparāts, kas satur ne mazāk kā:

Pulveris un granulas:

3,5 × 1010 KVV/g piedevas

Apklātā veidā:

2,0 × 1010 KVV/g piedevas

Šķidrā veidā:

1 × 1010 KVV/ml piedevas

Teļi

6 mēneši

1 × 109

1 × 1010

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

Bez laika ierobežojuma”


II PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieka suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas perioda beigas

Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības

Fermenti

“E 1601

Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6

Ar Aspergillus niger (NRRL 25541) iegūts preparāts no endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes ar šādu minimālo aktivitāti:

Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 100 U (1)/g

Endo-1,3(4)-beta-ksilanāze: 1 600 U (2)/g

Dējējvistas

endo-1,3(4)-beta-glikanāze:

138 U

1.

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

2.

Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 138 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 200 U.

3.

Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilānu un beta-glikānu), piemēram, jauktā uzturā, kas ietver labību (piem., miežus, kviešus, rudzus, tritikāli).

Bez laika ierobežojuma

Endo-1;4(4)-beta-ksilanāze EC 3.2.1.6

endo-1,4-beta-ksilanāze:

200 U

E 1614 (i)

6-phytase EC 3.1.3.26

Ar Aspergillus oryzae (DSM 14223) iegūts preparāts 6-phytase ar šādu minimālo aktivitāti:

Cietā veidā: 5 000 FYT (3)/g

Šķidrā veidā: 20 000 FYT/ml

Gaļas cāļi

250 FYT

1.

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

2.

Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības 500–1 000 FYT.

3.

Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu.

Bez laika ierobežojuma

Dējējvistas

300 FYT

1.

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

2.

Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības: 450–1 000 FYT.

3.

Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu.

Bez laika ierobežojuma

Gaļas tītari

250 FYT

1.

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

2.

Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības: 500–1 000 FYT.

3.

Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu.

Bez laika ierobežojuma

Sivēni

250 FYT

1.

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

2.

Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības: 500–1 000 FYT.

3.

Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu.

4.

Izmantošanai no mātes atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz apmēram 35 kg.

Bez laika ierobežojuma

Gaļas cūkas

250 FYT

1.

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

2.

Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības: 500–1 000 FYT.

3.

Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu

Bez laika ierobežojuma

Sivēnmātes

750 FYT

1.

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

2.

Ieteicamā deva uz kilogramu kompleksās barības: 750–1 000 FYT.

3.

Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu.

Bez laika ierobežojuma

E 1618

Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8

Ar Aspergillus niger (CBS 270.95) iegūts preparāts no endo-1,4-beta-ksilanāzes ar šādu minimālo aktivitāti:

Cietā veidā: 28 000 EXU (4)/g

Šķidrā veidā: 14 000 EXU/ml

Gaļas cāļi

2 800 EXU

1.

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

2.

Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 2 800–5 600 EXU.

3.

Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilānu), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu.

Bez laika ierobežojuma

Gaļas tītari

5 600 EXU

1.

Piedevu un premiksu lietošanas noteikumos jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un granulēšanas noturīgums.

2.

Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 5 600 EXU

3.

Izmantošanai barības maisījumā, kurā ir daudz polisaharīdu, kas nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilānu), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 30 % rudzu.

Bez laika ierobežojuma”


(1)  1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).

(2)  1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).

(3)  1 FYT ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,5 un temperatūra 37 °C, minūtē no nātrija fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta.

(4)  1 EXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 3,5 un temperatūra 55 °C, minūtē no arabinoksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).


16.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 256/2005

(2005. gada 15. februāris),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 16. februāra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2005. gada 16. februāra

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

5,92

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

38,70

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

59,51

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

59,51

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

38,70


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

laika posmam no 1.2.2005–14.2.2005

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 28,00 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama — EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

16.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/13


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 30. decembris),

ar ko nosaka Kopienas finansiālo palīdzību, lai segtu saimnieciskās darbības izmaksas saistībā ar mutes un nagu sērgas apkarošanu Apvienotajā Karalistē 2001. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5460)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2005/130/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3. punktu un 11. pantu,

tā kā:

(1)

Apvienotajā Karalistē 2001. gadā uzliesmoja mutes un nagu sērga. Šīs slimības parādīšanās radīja nopietnu apdraudējumu Kopienas ganāmpulkiem.

(2)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumiem 2001/654/EK (2) un 2003/23/EK (3) tika sniegta finansiālā palīdzība lopu īpašniekiem, lai kompensētu to dzīvnieku vērtību, kas piespiedu kārtā tika nokauti, veicot mutes un nagu sērgas uzliesmojuma apkarošanas pasākumus 2001. gadā.

(3)

Atbilstīgi Komisijas Lēmumam 2003/676/EK (4) tika atļauta papildu Kopienas finansiāla palīdzība, lai segtu saimnieciskās darbības un citas izmaksas saistībā ar mutes un nagu sērgas apkarošanu Apvienotajā Karalistē 2001. gadā.

(4)

Saskaņā ar pēdējā minētā lēmuma 1. pantu tika veikts papildu finansiālās palīdzības avansa maksājums EUR 40 miljonu apmērā.

(5)

Saskaņā ar to pašu lēmumu Kopienas finansiālās palīdzības atlikums bija jāpamato ar Apvienotās Karalistes 2003. gada 27. februārī iesniegtu prasību, sīki izstrādātiem dokumentiem, kas apstiprina prasībā ietvertos skaitļus, un Komisijas uz vietas veikto pārbaužu rezultātiem.

(6)

Ņemot vērā iepriekšminētos fakorus, tagad ir jānosaka Kopienas finansiālās palīdzības apjoms, lai segtu saimnieciskās darbības izmaksas saistībā ar mutes un nagu sērgas apkarošanu Apvienotajā Karalistē 2001. gadā.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Kopienas papildu finansiālo palīdzību saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2003/676/EK, lai segtu saimnieciskās darbības un citas izmaksas saistībā ar mutes un nagu sērgas apkarošanu Apvienotajā Karalistē 2001. gadā, nosaka EUR 156 972 555 apmērā.

Ņemot vērā jau izmaksāto avansu EUR 40 miljonu apmērā, atlikumu EUR 116 972 555 apmērā izmaksās, tiklīdz būs pieejami nepieciešamie līdzekļi.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2004. gada 30. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/99, (OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.).

(2)  OV L 230, 28.8.2001., 16. lpp.

(3)  OV L 8, 14.1.2003., 41. lpp.

(4)  OV L 249, 1.10.2003., 45. lpp.


16.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/15


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 7. februāris)

par Kopienas finansiālo atbalstu, kuru piešķir 2005. gadam atsevišķām Kopienas references laboratorijām sabiedrības veterinārās veselības jomā attiecībā uz bioloģiskiem riskiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 262)

(Autentiski ir tikai teksti spāņu, franču, holandiešu un angļu valodā)

(2005/131/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vēra Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1), un jo īpaši tās 28. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmums 90/424/EEK paredz, ka Kopienai jāveicina veterināro pārbaužu efektivitātes uzlabošana, piešķirot finansiālu atbalstu references laboratorijām. Jebkura references laboratorija, kura par tādu atzīta saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem veterinārijas jomā, var saņemt Kopienas finansējumu, ievērojot konkrētus nosacījumus.

(2)

Komisijas 2004. gada 29. janvāra Regula (EK) Nr. 156/2004 par Kopienas finansiālo palīdzību Kopienas references laboratorijām atbilstoši Lēmuma 90/424/EEK 28. pantam (2) paredz, ka Kopienas finansiālo atbalstu piešķir, ja efektīvi tiek īstenotas apstiprinātās darba programmas un ja saņēmēji sniedz visu vajadzīgo informāciju noteiktajos termiņos.

(3)

Komisija ir novērtējusi Kopienas references laboratoriju iesniegtās darba programmas un tām atbilstošās budžeta tāmes 2005. gadam.

(4)

Tādēļ Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Kopienas references laboratorijām, kuras izraudzītas, lai veiktu tās funkcijas un īstenotu tos uzdevumus, kas paredzēti Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvā 92/46/EEK, ar ko paredz veselības noteikumus attiecībā uz svaigpiena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanu un laišanu tirgū (3), Padomes 1993. gada 14. jūnija Lēmumā 93/383/EEK par jūras biotoksīnu monitoringa references laboratorijām (4), Padomes 1999. gada 29. aprīļa Lēmumā 199/313/EK par gliemeņu bakteriālā un virusālā piesārņojuma uzraudzības references laboratorijām (5), Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulā (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (6), un Komisijas 2004. gada 20. jūlija Lēmumā 2004/564 par Kopienas zoonozes un salmonellas epidemioloģijas references laboratorijām un valstu salmonellas references laboratorijām (7).

(5)

Papildu minētajam Kopienas finansiālajam atbalstam, papildu atbalsts jāsniedz arī semināru organizēšanai jomās, par kurām atbildīgas ir Kopienas references laboratorijas.

(6)

Regula (EK) Nr. 156/2004 paredz noteikumus par attaisnotiem izdevumiem attiecībā uz semināriem, kurus organizē Kopienas references laboratorijas. Tā arī nosaka finansiālā atbalsta apjomu ne vairāk kā 30 semināra dalībniekiem. Atkāpes no šā ierobežojuma var piešķirt vienai Kopienas references laboratorijai, kurai vajadzīgs atbalsts, lai nodrošinātu semināra apmeklējumu vairāk kā 30 dalībniekiem un sasniegtu tās organizēto semināru vislabākos rezultātus.

(7)

Pareizas finanšu vadības priekšnoteikums ir ņemt vērā tās grūtības, ar kādām savā darbībā saskaras Kopienas references laboratorija, kurā gada laikā jāveic revīzija, lai pārbaudītu tās atbilstību funkcijām, pienākumiem un atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, kas noteikti Kopienas tiesību aktos.

(8)

Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 1999. gada 17. maija Regulā EK Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (8), veterināros un augu aizsardzības pasākumus, kurus veic saskaņā ar Kopienas noteikumiem, finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa. Finansiālas kontroles nolūkā piemēro Regulas (EK) Nr. 1258/1999 8. un 9. pantu.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Finansiāls atbalsts Spānijai to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas noteikti Lēmumā 93/383/EEK

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Spānijai to funkciju un pienākumu veikšanai, kas noteikti Lēmuma 93/383/EEK 4. pantā, kas jāveic Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Spānija, lai nodrošinātu jūras biotoksīnu monitoringu.

Laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šis finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 201 000.

2.   Papildus tam maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Spānijai semināra organizēšanai, ko veic 1. punktā minētā laboratorija. Šis atbalsts nepārsniedz 30 000 EUR.

3.   Lēmuma 1. punktā minētās laboratorijas tehnisko un finanšu revīziju Komisija veic līdz 2005. gada 30. jūnijam.

2. pants

Finansiāls atbalsts Francijai to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas noteikti Direktīvā 92/46/EEK

1.   Kopiena piešķir Francijai finansiālu atbalstu to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas paredzēti D pielikuma II nodaļā Direktīvā 92/46/EEK, kas jāveic Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires de l’ Agence française de sécurité sanitaire des aliments (agrāk saukta Laboratoire d'études et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Francija, piena un piena produktu analīzei un pārbaudēm.

Laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šis finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 200 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir Francijai finansiālu atbalstu semināra organizēšanai, ko veic 1. punktā minētā laboratorija. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 27 000.

3. pants

Finansiāls atbalsts Nīderlandei to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas noteikti Lēmumā 2004/564/EEK

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Nīderlandei to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas paredzēti Lēmumā 2004/564/EK, kas jāveic Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Nīderlande, attiecībā uz salmonellu.

Laika posmam no 2005 gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šis finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 270 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir Nīderlandei finansiālu atbalstu semināra organizēšanai, ko veic 1. punktā minētā laboratorija. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 28 000.

4. pants

Finansiāls atbalsts Apvienotajai Karalistei to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas noteikti Lēmumā 1999/313/EK

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Apvienotajai Karalistei to funkciju un pienākumu veikšanai, kas paredzēti Lēmuma 1999/313/EK 4. pantā, kas jāveic Vides, zivsaimniecības un akvakultūras zinātnes centra laboratorijai, Weymouth, Apvienotā, Karaliste, lai nodrošinātu gliemeņu bakteriālā un virusālā piesārņojuma uzraudzību.

Laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šis finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 248 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir Apvienotajai Karalistei finansiālu atbalstu semināra organizēšanai, ko veic 1. punktā minētā laboratorija. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 30 000.

5. pants

Finansiāls atbalsts Apvienotajai Karalistei to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 999/2001

1.   Kopiena piešķir finansiālu atbalstu Apvienotajai Karalistei to funkciju un uzdevumu veikšanai, kas paredzētas X pielikuma B nodaļā Regulā (EK) Nr. 999/2001, kas jāveic Veterinārijas laboratoriju aģentūrai Addlestone, Apvienotā Karaliste, lai īstenotu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzību.

Laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šis finansiālais atbalsts nepārsniedz EUR 500 000.

2.   Papildus maksimālajam apjomam, kas paredzēts 1. punktā, Kopiena piešķir Apvienotajai Karalistei finansiālu atbalstu semināru organizēšanai, ko veic 1. punktā minētā laboratorija. Šis atbalsts nepārsniedz EUR 70 500.

3.   Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta Regulā (EK) Nr. 156/2004, 1. punktā minētā laboratorija ir tiesīga pieprasīt finansiālu atbalstu ne vairāk kā 50 cilvēku dalībai kādā no tās semināriem, kas minēti šā panta 2. punktā.

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Nīderlandes Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2005. gada 7. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/99/EK (OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.).

(2)  OV L 27, 30.1.2004., 5. lpp.

(3)  OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 166, 8.7.1993., 31. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu

(5)  OV L 120, 8.5.1999., 40. lpp.

(6)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 36/2004 (OV L 10, 13.1.2005., 9. lpp.

(7)  OV L 251, 27.7.2004., 14. lpp.

(8)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.