ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 30

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 3. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 177/2005 (2005. gada 24. janvāris) par Kopienas finanšu iemaksām Starptautiskajā Īrijas fondā (2005.–2006.)

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 178/2005 (2005. gada 2. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 179/2005 (2005. gada 2. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1917/2000 attiecībā uz datu nosūtīšanu Komisijai

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 180/2005 (2005. gada 2. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1535/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/96 attiecībā uz atbalsta programmu augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 181/2005 (2005. gada 2. februāris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2191/81 par atbalsta piešķiršanu bezpeļņas iestāžu un organizāciju sviesta iepirkumiem

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 182/2005 (2005. gada 2. februāris), ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt pieteikumus uz tiesībām nodarboties ar importu, kuri iesniegti attiecībā uz kvotu dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kuru izcelsme ir Šveicē, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 2124/2004

9

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/84/Euratom:Padomes Lēmums (2005. gada 24. janvāris), ar ko apstiprina Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanos Kopējai lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijai

10

 

 

Komisija

 

*

2005/85/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 26. janvāris), ar ko paredz īpašus nosacījumus tādu pistāciju un atsevišķu no pistācijām iegūtu produktu importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Irāna (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 117)  ( 1 )

12

 

*

2005/86/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 28. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 2003/71/EK attiecībā uz tā spēkā esības laiku (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 186)  ( 1 )

19

 

*

2005/87/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 2. februāris), ar ko Zviedrijai atļauj izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā noteikto sistēmu attiecībā uz liellopu ganāmpulku statistisko apsekojumu aizstāšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 194)  ( 1 )

20

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

2005/88/EK:Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2005. gada 21. janvāris), ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2005/1)

21

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Lēmumam 2005/78/EK, Euratom (2005. gada 1. februāris), ar ko groza Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom (OV L 29, 2.2.2005)

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 177/2005

(2005. gada 24. janvāris)

par Kopienas finanšu iemaksām Starptautiskajā Īrijas fondā (2005.–2006.)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1)

tā kā:

(1)

Starptautiskais Īrijas fonds (turpmāk tekstā – “Fonds”) dibināts 1986. gadā saskaņā ar 1986. gada 18. septembra Nolīgumu par Starptautisko Īrijas fondu, kas noslēgts starp Īrijas valdību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību (turpmāk tekstā – “Nolīgums”), lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību, kontaktus, dialogu un saskaņu starp nacionālistiem un unionistiem visā Īrijā, īstenojot vienu no Lielbritānijas un Īrijas 1985. gada 15. novembra Nolīguma mērķiem.

(2)

Kopiena maksājumus Fondā veikusi kopš 1989. gada. Laikā no 2003. līdz 2004. gadam no Kopienas budžeta Fondā ik gadu iemaksāti 15 miljoni EUR saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2236/2002 (2002. gada 10. decembris) par Kopienas finanšu iemaksām Starptautiskajā Īrijas fondā (2003.–2004.) (2). Regulas darbības beidzās 2004. gada 31. decembrī.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2236/2002 6. pantu veiktie novērtējumi apstiprinājuši, ka jāturpina arī turpmāk atbalstīt Fonda darbību, tajā pašā laikā stiprinot mērķu sinerģiju un koordināciju ar struktūrfondu darbībām, jo sevišķi ar Īpašo programmu mieram un saskaņai Ziemeļīrijā un Īrijas pierobežas teritorijās (turpmāk tekstā – “PEACE programma”), kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (1999. gada 21. jūnijs ), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (3).

(4)

Miera process Ziemeļīrijā prasa, lai Kopiena atbalstītu Fondu arī pēc 2004. gada 31. decembra.

(5)

Eiropadome 2004. gada 17. un 18. jūnijā Briselē notikušajā sēdē aicināja Komisiju izskatīt iespēju savstarpēji saskaņot intervences pasākumus, ko veic saskaņā ar PEACE programmu un ko veic Starptautiskais Īrijas fonds, ar intervences pasākumiem, ko struktūrfondi veic, īstenojot programmas, kuru darbība beidzas 2006. gadā, kā arī to finansiālās sekas.

(6)

Kopienas iemaksas Fondā būtu jāaizdara kā finanšu iemaksas 2005. un 2006. gadam, un tām būtu jābeidzas reizē ar pagarināto PEACE programmu.

(7)

Sadalot Kopienas iemaksas, Fondam priekšroka būtu jādod pārrobežu un starpkopienu projektiem, papildinot darbības, kas finansētas no PEACE programmas līdzekļiem.

(8)

Saskaņā ar Nolīgumu visi Fonda finanšu līdzekļu maksātāji kā novērotāji piedalās Starptautiskā Īrijas fonda valdes sanāksmēs.

(9)

Komisijai visos līmeņos būtu jāveicina koordinācija starp Fonda valdi un tā pārstāvjiem un vadības struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar attiecīgajiem struktūrfondu intervences pasākumiem, jo īpaši saskaņā ar PEACE programmu.

(10)

Fonda palīdzība būtu jāuzskata par efektīvu tikai tad, ja tā rada noturīgus ekonomiskus un sociālus uzlabojumus un ja to neizmanto citu, valsts vai privātā sektora, izdevumu vietā.

(11)

Fonda darbības efektivitāte un vajadzība pēc turpmāka Kopienas atbalsta būtu jāizvērtē līdz 2006. gada 1. aprīlim.

(12)

Šajā regulā visam programmas darbības laikam ir paredzēta bāzes finansējuma summa, kā noteikts 1999. gada 6. maijā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju noslēgtā Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (4) 34. punktā, neietekmējot Līgumā definētās budžeta lēmējiestādes pilnvaras.

(13)

Kopienas 2005. un 2006. gadam noteiktās iemaksas Fondā būs 15 miljonu EUR, tās izsakot pašreizējā vērtībā.

(14)

Atbalsts palīdzēs stiprināt dalībvalstu un to tautu solidaritāti.

(15)

Šīs regulas pieņemšanai Līgums paredz vienīgi tās pilnvaras, kas noteiktas tā 308. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Bāzes finansējuma summa, lai veiktu Kopienas iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā (turpmāk tekstā – “Fonds”), laikā no 2005. līdz 2006. gadam ir 30 miljoni EUR.

Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējiestāde, ievērojot finanšu plānu.

2. pants

Fonds izmanto iemaksas saskaņā ar 1986. gada 18. septembra Nolīgumu par Starptautisko Īrijas fondu, kas noslēgts starp Īrijas valdību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību (turpmāk tekstā – “Nolīgums”).

Piešķirot ieguldītos līdzekļus, Fonds priekšroku dod pārrobežu un starpkopienu projektiem, lai papildinātu darbības, ko finansē struktūrfondi, un jo īpaši tiem, ko īsteno saskaņā ar Programmu mieram un saskaņai Ziemeļīrijā un Īrijas pierobežas teritorijās (turpmāk tekstā – “PEACE programma”), kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 7. panta 4. punkta pirmo daļu.

Iemaksas izmanto, lai nodrošinātu noturīgus ekonomiskus un sociālus uzlabojumus attiecīgajās teritorijās. Tās neizmanto citu, valsts vai privātā sektora, izdevumu vietā.

3. pants

Fonda valdes (turpmāk tekstā – “valde”) sēdēs Kopienu kā novērotāju pārstāv Komisija.

Fonda pārstāvis kā novērotājs piedalās PEACE programmas, kā arī attiecīgi citu struktūrfondu intervences pasākumu Uzraudzības komitejas sanāksmēs.

4. pants

Komisija sadarbībā ar Fonda valdi nosaka attiecīgas publiskošanas un informēšanas procedūras, lai publiskotu Kopienas iemaksas Fonda finansētajos projektos.

5. pants

Komisija vēlākais 2006. gada 31. martā budžeta lēmējiestādei iesniedz ziņojumu, kurā novērtēti Fonda darbības rezultāti un vajadzība turpināt iemaksas pēc 2006. gada, ņemot vērā Ziemeļīrijas miera procesa attīstību. Ziņojumā inter alia ietver šādu informāciju:

a)

Fonda darbības pārskatu;

b)

palīdzību saņēmušo projektu sarakstu;

c)

novērtējumu par Fonda darbību būtību un efektivitāti, jo īpaši ievērojot 2. un 7. pantā izklāstītos mērķus un kritērijus;

d)

novērtējumu par Fonda darbībām, kas veiktas, lai nodrošinātu sadarbību un koordināciju ar struktūrfondu intervences pasākumiem, īpaši ņemot vērā 3. un 4. pantā paredzētās saistības;

e)

pielikumu, kurā doti to pārbaužu un kontroles pasākumu rezultāti, ko Komisija veikusi saskaņā ar 6. pantā minēto apņemšanos.

6. pants

1.   Komisija pārvalda iemaksas.

Ievērojot 2. punktu, gada iemaksu izdara, maksājumus veicot šādi:

a)

pirmo avansa maksājumu 40 % apjomā veic pēc tam, kad Komisija saņēmusi Fonda valdes priekšsēdētāja parakstītu apņemšanos, ka Fonds, piešķirot līdzekļus, ievēros šajā regulā paredzētos noteikumus par ieguldījumu piešķiršanu;

b)

otro avansa maksājumu 40 % apjomā veic pēc sešiem mēnešiem;

c)

pēdējo maksājumu 20 % apjomā veic pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi un apstiprinājusi Fonda gada darbības pārskatu un revidētos pārskatus.

2.   Pirms veikt iemaksu, Komisija novērtē Fonda finanšu vajadzības, balstoties uz Fonda naudas līdzekļu atlikumu katram maksājumam paredzētajā laikā. Ja, veicot Fonda finansiālo vajadzību novērtējumu, konstatē, ka nav pamatojuma veikt kādu no iemaksām, attiecīgo iemaksu atliek. Komisija lēmumu pārskata, pamatojoties uz Fonda sniegto jauno informāciju, un atsāk maksājumus, tiklīdz tos atzīst par pamatotiem.

7. pants

Fonda finansējumu var piešķirt darbībām, kas saņem vai kam būtu jāsaņem finanšu atbalsts saskaņā ar struktūrfondu intervences pasākumiem, tikai tad, ja šāda finanšu atbalsta summa, tai pieskaitot 40 % no Fonda finansējuma, nepārsniedz 75 % no attiecīgās darbības kopējām pieļaujamām izmaksām.

8. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

Tā ir spēkā līdz 2006. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  Atzinums sniegts 2004. gada 14. decembrī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

(2)  OV L 341, 17.12.2002., 6. lpp.

(3)  OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1105/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 3. lpp.).

(4)  OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp. Nolīgumā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2003/429/EK (OV L 147, 14.6.2003., 25. lpp.).


3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 178/2005

(2005. gada 2. februāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 3. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 2. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 2. februārā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

105,7

204

82,8

212

152,0

624

81,6

999

105,5

0707 00 05

052

165,5

999

165,5

0709 90 70

052

197,6

204

239,9

624

56,7

999

164,7

0805 10 20

052

45,0

204

38,8

212

55,5

220

41,4

448

35,4

624

44,6

999

43,5

0805 20 10

052

49,1

204

61,0

624

72,5

999

60,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

84,8

400

78,8

464

131,4

624

66,2

662

36,0

999

76,8

0805 50 10

052

65,0

999

65,0

0808 10 80

052

104,3

400

110,8

404

107,6

720

59,3

999

95,5

0808 20 50

388

83,2

400

90,9

528

71,9

720

41,5

999

71,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 179/2005

(2005. gada 2. februāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1917/2000 attiecībā uz datu nosūtīšanu Komisijai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1172/95 par statistiku, kas attiecas uz Kopienas un tās dalībvalstu preču tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (1), un jo īpaši tās 11. un 13. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulā (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 (2) atcelšanu, kuru piemēro no 2005. gada 1. janvāra, ir noteikta vienota juridiskā sistēma sistemātiskai Kopienas statistikas datu apkopošanai dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā.

(2)

Lai minēto sistēmu pielāgotu dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistikas kopējo datu nosūtīšanas laikam, šis laiks ir jāsamazina no 6 nedēļām līdz 40 dienām.

(3)

Saskaņā ar Padomes regulāriem paziņojumiem Ekonomiskās un monetārās savienības uzraudzības vajadzībām tirdzniecības statistika ir jāiesniedz steidzami.

(4)

Tādējādi attiecīgi jāgroza Komisijas 2000. gada 7. septembra Regula (EK) Nr. 1917/2000 par noteikumiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 īstenošanai attiecībā uz ārējās tirdzniecības statistiku (3).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja par statistiku attiecībā uz preču tirdzniecību ar trešām valstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1917/2000 32. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“32. pants

1.   Dalībvalstis apkopo:

a)

apvienotos rezultātus definē katrai plūsmai kā kopējo tirdzniecības vērtību ar ārpuskopienas valstīm un sadalījumā pēc produkta atbilstīgi Standartizētās starptautiskās tirdzniecības klasifikācijas nodaļām (3. pārskatīšana);

b)

pamata regulas 10. panta 1. punktā izklāstītos detalizētos rezultātus.

2.   Dalībvalstis nekavējoties nosūta datus Komisijai saskaņā ar:

a)

1. punkta a) apakšpunktu, ne vēlāk kā 40 dienas pēc atskaites perioda beigām;

b)

1. punkta b) apakšpunktu, ne vēlāk kā 42 dienas pēc atskaites perioda beigām.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 2. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 102, 7.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 229, 9.9.2000., 14. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1669/2001 (OV L 224, 21.8.2001., 3. lpp.).


3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 180/2005

(2005. gada 2. februāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1535/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/96 attiecībā uz atbalsta programmu augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Sākotnējā versijā Komisijas Regulas (EK) Nr. 1535/2003 (2) 7. panta 1. punkta otrajā daļā bija paredzēts, ka līgumos starp ražotāju organizācijām un pārstrādātājiem attiecībā uz tomātiem, persikiem un bumbieriem samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt divus mēnešus no katra sūtījuma piegādes mēneša beigām.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 444/2004 (3) Regulā (EK) Nr. 1535/2003 tika izdarīti grozījumi, kas paplašināja šos noteikumus attiecībā uz visiem augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem.

(3)

Gūtā pieredze liecina, ka šī prasība jāattiecina tikai uz līgumiem par tomātiem, persikiem, bumbieriem vai žāvētām vīģēm.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1535/2003 7. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Līgumā norāda arī piegādes posmu, kurā piemēro f) apakšpunktā minēto cenu, kā arī samaksas noteikumus. Attiecībā uz tomātiem, persikiem, bumbieriem un žāvētām vīģēm samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt divus mēnešus no katra sūtījuma piegādes mēneša beigām.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To nepiemēro attiecībā uz jau noslēgtajiem līgumiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 2. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 218, 30.8.2003., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2169/2004 (OV L 371, 18.12.2004., 18. lpp.).

(3)  OV L 72, 11.3.2004., 54. lpp.


3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 181/2005

(2005. gada 2. februāris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2191/81 par atbalsta piešķiršanu bezpeļņas iestāžu un organizāciju sviesta iepirkumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2191/81 (2) paredz atbalsta piešķiršanu bezpeļņas iestāžu un organizāciju sviesta iepirkumiem. Ņemot vērā pašreizējo situāciju sviesta tirgū, sviesta pārdošanas apjomu saskaņā ar šo regulu, sviesta intervences cenas samazināšanu un tā rezultātā radušos atbalsta samazinājumu citās sviesta atbalsta shēmās, ir jāsamazina palīdzības apjoms.

(2)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2191/81 2. panta 1. punkta pirmajā daļā summu “EUR 100” ar summu “EUR 80”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 2. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 213, 1.8.1981., 20. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 921/2004 (OV L 163, 30.4.2004., 94. lpp.).


3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 182/2005

(2005. gada 2. februāris),

ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt pieteikumus uz tiesībām nodarboties ar importu, kuri iesniegti attiecībā uz kvotu dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kuru izcelsme ir Šveicē, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 2124/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2124/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus importa tarifu kvotas piemērošanas noteikumus dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kuru izcelsme ir Šveicē, kā paredz Padomes Regula (EK) Nr. 1922/2004 (2), un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (EK) Nr. 2124/2004 1. panta 1. punktā nosaka kvotu 4 600 vienību apmērā, kam Kopienas operators var iesniegt pieteikumus uz tiesībām nodarboties ar importu saskaņā ar minētās regulas 3. pantu.

(2)

Tā kā pieteikumi uz tiesībām nodarboties ar importu pārsniedz Regulas (EK) Nr. 2124/2004 1. panta 1. punktā minēto pieejamo daudzumu, jānosaka vienota procentuālā likme pieprasīto daudzumu samazinājumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pieteikumus uz tiesībām nodarboties ar importu, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2124/2004 3. panta 3. punktu, izpilda līdz 13,10541 % no pieprasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 3. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 2. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 368, 15.12.2004., 3. lpp.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/10


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 24. janvāris),

ar ko apstiprina Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanos “Kopējai lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijai”

(2005/84/Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 101. panta otro daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencija bija atvērta parakstīšanai no 1997. gada 29. septembra līdz 2001. gada 18. jūnijam, kad tā stājās spēkā.

(2)

Šī konvencija tagad ir atvērta, lai tai pievienotos integrējoša vai cita veida reģionālas organizācijas, ja jebkuru šādu organizāciju ir izveidojušas suverēnas valstis un tā ir pilnvarota risināt sarunas, noslēgt un piemērot starpvalstu nolīgumus tajos jautājumos, uz kuriem attiecas šī Konvencija, un ja Kopiena ir nolēmusi Konvencijai pievienoties.

(3)

Ņemot vērā pienākumus, ko Kopienai uzliek Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 3. nodaļa “Veselība un drošība”, būtu jāapstiprina Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanās Kopējai konvencijai.

(4)

Pievienojoties šai Konvencijai, Eiropas Atomenerģijas kopienai būs jāizdara atruna par neatbilstību starp 12. panta 1. punktu Direktīvā 92/3/Euratom par kontroli un uzraudzību attiecībā uz radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem starp dalībvalstīm, to ievešanu Kopienā un izvešanu no Kopienas (1) un īpašo nosacījumu Kopējās konvencijas 27. panta 1. punkta i) daļā par to, ka, veicot pārrobežu pārvietojumus, ir vajadzīga galamērķa valsts piekrišana.

(5)

Konvencijas 39. panta 4. punkta iii) daļā noteikts, ka organizācija, kas kļūst par šīs Konvencijas pusi, Depozitārijam iesniedz deklarāciju, kurā norādītas šīs organizācijas dalībvalstis, Konvencijas panti, kuri uz šo organizāciju attiecas, un šajos pantos minētais organizācijas kompetences apjoms.

(6)

Kopienas pievienošanās šai Konvencijai neietekmē Konvencijā noteiktās kompetences dalībvalstīm, kas ir šīs Konvencijas līgumslēdzējas puses,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

1.   Ar šo ir apstiprināta Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanās Kopējai lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijai.

2.   Deklarācijas teksts, ko Eiropas Atomenerģijas kopiena izstrādājusi saskaņā ar 39. panta 4. punkta iii) daļā minētajiem noteikumiem Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijā, ir pievienots šim lēmumam.

Briselē, 2005. gada 24. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 35, 12.2.1992., 24. lpp.


PIELIKUMS

Eiropas Atomenerģijas kopienas deklarācija saskaņā ar 39. panta 4. punkta iii) daļā minētajiem noteikumiem Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijā

Eiropas Atomenerģijas kopienas dalībnieces pašlaik ir šādas valstis: Beļģijas Karaliste, Čehijas Republika, Dānijas Karaliste, Vācijas Federatīvā Republika, Igaunijas Republika, Grieķijas Republika, Spānijas Karaliste, Francijas Republika, Īrija, Itālijas Republika, Kipras Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Luksemburgas Lielhercogiste, Ungārijas Republika, Maltas Republika, Nīderlandes Karaliste, Austrijas Republika, Polijas Republika, Portugāles Republika, Slovēnijas Republika, Slovākijas Republika, Somijas Republika, Zviedrijas Karaliste un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste.

Kopiena paziņo, ka tai piemērojams Kopējās konvencijas 1. līdz 16., 18., 19., 21. un 24. līdz 44. pants.

Kā paredzēts Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 2. panta b) punktā un II sadaļas 3. nodaļas “Veselība un drošība” attiecīgajos pantos, Kopienai ir kopīga kompetence ar iepriekš minētajām valstīm tajās jomās, uz kurām attiecas 4. pants, 6. līdz 11., 13. līdz 16., 19. un 24. līdz 28. pants.


Komisija

3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/12


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 26. janvāris),

ar ko paredz īpašus nosacījumus tādu pistāciju un atsevišķu no pistācijām iegūtu produktu importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Irāna

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 117)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/85/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1997. gada 11. decembra Lēmums 97/830/EK, ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 97/613/EK un paredz īpašus nosacījumus tādu pistāciju un atsevišķu no pistācijām iegūtu produktu ievešanai, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Irāna (2), vairākkārt ir būtiski grozīts.

(2)

Komisijas Lēmuma 97/830/EK juridiskais pamats ir 10. pants Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvā 93/43/EK par pārtikas produktu higiēnu (3). Direktīva 93/43/EEK no 2006. gada 1. janvāra tiks atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (4). Šajā regulā vairs nav aizsardzības pasākuma juridiskā pamata.

(3)

Regula (EK) Nr. 178/2002 nosaka, ja ir acīmredzams, ka pārtika vai barība, kuras izcelsme ir Kopienā vai kura importēta no kādas trešās valsts, var radīt nopietnu risku cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi, ir jāpieņem pasākumi.

(4)

Ir konstatēts, ka pistācijās, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Irāna, daudzos gadījumos ir pārmērīgi augsts aflatoksīna B1 līmenis.

(5)

Pārtikas zinātniskā komiteja ir atzīmējusi, ka aflatoksīns B1 potenciāli ir genotoksiska kancerogēna viela un pat ļoti mazās devās veicina aknu vēža iespējamību.

(6)

Tādēļ pistāciju imports no Irānas nopietni apdraud sabiedrības veselību Kopienā, un Kopienas līmenī ir jāpieņem aizsardzības pasākumi.

(7)

Komisijas Pārtikas un veterinārais birojs (PVB) higiēnas apstākļu pārbaudi Irānā pirmo reizi veica 1997. gadā un atklāja, ka higiēnas praksē un pistāciju izsekojamībā ir vajadzīgi uzlabojumi. Pilnvarotie nespēja apsekot visus pistāciju apstrādes posmus pirms eksportēšanas. Irānas iestādes ir uzņēmušās saistības jo īpaši attiecībā uz uzlabojumiem ražošanas, apstrādes, šķirošanas, pārstrādes, iesaiņošanas un transportēšanas jomā. Tādēļ pistācijām un atsevišķiem no pistācijām iegūtiem produktiem no Irānas bija jāpiemēro īpaši nosacījumi, lai nodrošinātu augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni. Turpmākās misijas tika organizētas 1998. un 2001. gadā. Lai gan šo misiju laikā tika novēroti ievērojami higiēnas apstākļu un izsekojamības uzlabojumi, joprojām īpaši nosacījumi jāpiemēro pistācijām un atsevišķiem no pistācijām iegūtiem produktiem no Irānas, lai aizsargātu sabiedrības veselību.

(8)

Pistācijas un atsevišķus no pistācijām iegūtus produktus no Irānas drīkst importēt ar noteikumu, ka ir spēkā īpaši nosacījumi.

(9)

Viens no šādiem nosacījumiem ir vajadzība nodrošināt, lai pistācijas un no tām iegūti produkti būtu ražoti, šķiroti, apstrādāti, pārstrādāti, iesaiņoti un transportēti, ievērojot labu higiēnas praksi. Aflatoksīna B1 un kopējais aflatoksīna līmenis jānosaka paraugos, kas ņemti no sūtījuma tieši pirms izvešanas no Irānas.

(10)

Irānas valsts iestādēm jānodrošina tādi dokumentāri pierādījumi, ko pievieno katram Irānas izcelsmes vai no Irānas nosūtītam pistāciju sūtījumam un kas attiecas uz ražošanas, šķirošanas, apstrādes, pārstrādes, iepakošanas un transportēšanas apstākļiem, kā arī uz sūtījuma laboratorijas analīžu rezultātiem par aflatoksīna B1 un kopējo aflatoksīna līmeni.

(11)

Sabiedrības veselības interesēs dalībvalstis informēs Komisiju, nosūtot periodiskus pārskatus par visiem oficiālo pārbaužu analīžu rezultātiem, kas veikti attiecībā uz pistācijām un atsevišķiem no pistācijām iegūtu produktu sūtījumiem no Irānas. Šādi pārskati papildina pienākumu ziņot saskaņā ar Pārtikas un barības ātrās reaģēšanas sistēmu (RASFF), kas iedibināta ar Regulu (EK) Nr. 178/2002.

(12)

Ir svarīgi nodrošināt, lai paraugu ņemšana un pistāciju un atsevišķu no pistācijām iegūtu produktu sūtījumu no Irānas analīze tiktu saskaņoti veikta visā Kopienā.

(13)

2003. un 2004. gadā veiktajās pārbaudēs atklājās, ka daudzos pistāciju sūtījumos no Irānas maksimālais aflatoksīnu līmenis tika pārsniegts. Tādēļ ir jāierobežo veselības sertifikāta derīgums, lai ierobežotu transportēšanas un uzglabāšanas ilgumu, kad var veidoties aflatoksīni.

(14)

Šā lēmuma darbība ir regulāri jāpārskata, ņemot vērā Irānas kompetento iestāžu sniegto informāciju un garantijas, kā arī pārbaužu rezultātus, ko veikušas dalībvalstis, lai novērtētu, vai īpašie nosacījumi nodrošina pietiekamu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni Kopienā un vai tie joprojām ir vajadzīgi.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ievērojami ietekmē dalībvalstu kontroles resursus. Tādēļ ir jāpieprasa, lai visas izmaksas, kas rodas paraugu ņemšanas, analīzes un uzglabāšanas rezultātā, kā arī visas izmaksas, kas rodas, īstenojot oficiālus pasākumus attiecībā uz neatbilstošiem sūtījumiem, segtu importētāji vai attiecīgie pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki.

(16)

Lēmums 97/830/EK ir attiecīgi jāatceļ.

(17)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis drīkst importēt

pistācijas ar KN kodu 0802 50 00 un

grauzdētas pistācijas ar KN kodiem 2008 19 13 un 2008 19 93,

kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Irāna, tikai tad, ja sūtījumam ir pievienoti oficiālas paraugu ņemšanas un analīzes rezultāti, kā arī I pielikumā dotais veselības sertifikāts, ko ir aizpildījis, parakstījis un pārbaudījis Irānas Veselības aizsardzības ministrijas pārstāvis. Veselības sertifikāts ir derīgs importam, kas veikts ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc veselības sertifikāta izsniegšanas dienas.

2.   Produktus, uz kuriem attiecas 1. punkts, drīkst importēt Kopienā tikai caur kādu no ievešanas vietām, kas minētas II pielikumā.

3.   Katru 1. punktā minēto produktu sūtījumu identificē ar kodu, kas atbilst kodam, kurš norādīts oficiālās paraugu ņemšanas un analīzes rezultātos un veselības sertifikātā, kas minēti 1. punktā.

4.   Katras dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka 1. punktā minētie produkti ir pakļauti dokumentu pārbaudēm, lai nodrošinātu, ka tiek ievērota prasība attiecībā uz 1. punktā minēto veselības sertifikātu un paraugu ņemšanas rezultātiem.

5.   Katras dalībvalsts kompetentās iestādes no katra 1. punktā minēto produktu sūtījuma ņem paraugu aflatoksīna B1 un kopējā aflatoksīna analīzei pirms laišanas tirgū no ievešanas vietas Kopienā.

Dalībvalstis reizi trijos mēnešos iesniedz Komisijai ziņojumu par visu to oficiālo pārbaužu analīžu rezultātiem, kas veiktas 1. punktā minēto produktu sūtījumiem. Šo ziņojumu iesniedz mēneša laikā pēc katra ceturkšņa beigām (aprīlī, jūlijā, oktobrī un janvārī).

6.   Visi sūtījumi, kam jāņem paraugi un jāveic analīzes, pirms laišanas tirgū no ievešanas vietas Kopienā, aizturami ne ilgāk kā uz 15 darba dienām. Importētājas dalībvalsts kompetentās iestādes izsniedz oficiālu pavaddokumentu, ar ko nosaka, ka sūtījums ir bijis pakļauts oficiālai paraugu ņemšanai un analīzei, un norāda analīzes rezultātus.

7.   Ja sūtījums ir sadalīts, 1. punktā minētā veselības sertifikāta un 6. punktā minētā oficiālā pavaddokumenta kopijas, ko apstiprinājusi tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā ir notikusi sadalīšana, pievieno katrai sadalītā sūtījuma daļai līdz vairumtirdzniecības posmam un to ieskaitot.

2. pants

Šo lēmumu regulāri pārskata, ņemot vērā Irānas kompetento iestāžu sniegto informāciju un garantijas, un dalībvalstu veikto pārbaužu rezultātus, lai novērtētu, vai 1. pantā izklāstītie īpašie nosacījumi pietiekami aizsargā sabiedrības veselību Kopienā un vai tie joprojām ir vajadzīgi.

3. pants

Visas izmaksas, kas rodas, veicot paraugu ņemšanu, analīzi, uzglabāšanu un izsniedzot oficiālo pavaddokumentu, kā arī veselības sertifikāta un pavaddokumentu kopijas atbilstīgi 1. panta 4. līdz 7. punktam, sedz pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks, kurš atbild par sūtījumu, vai arī tā pārstāvis.

Pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks, kurš atbild par sūtījumu, vai tā pārstāvis sedz arī visas izmaksas, kas saistītas ar oficiāliem pasākumiem, ko kompetentās iestādes veic attiecībā uz neatbilstošiem pistāciju vai atsevišķu no pistācijām iegūtu produktu sūtījumiem, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Irāna.

4. pants

Lēmums 97/830/EK ir atcelts.

5. pants

Lēmumu piemēro no 2005. gada 1. februāra.

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma izpildei. Dalībvalstis nekavējoties par to informē Komisiju.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1642/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 4. lpp.).

(2)  OV L 343, 13.12.1997., 30. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/429/EK (OV L 154, 30.4.2004., 19. lpp. Kļūdas labojums publicēts OV L 189, 27.5.2004., 13. lpp.).

(3)  OV L 175, 19.7.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp. Kļūdas labojums publicēts OV L 226, 25.6.2004., 3. lpp.


I PIELIKUMS

Image


II PIELIKUMS

To ievešanas vietu saraksts, caur kurām pistācijas un atsevišķus no pistācijām iegūtus produktus, kuru izcelsmes vai ievešanas valsts ir Irāna, drīkst importēt Kopienā

Dalībvalsts

Ievešanas vieta

Beļģija

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Čehija

Celní úřad Praha D5

Dānija

Visas Dānijas ostas un lidostas

Vācija

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Autobahn, HZA Cottbus – ZA Forst – Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) – ZA Ludwigslust (ZA LWL)

Igaunija

Muuga port BIP, Paljassaare port BIP, Paldiski-Lõuna port BIP, Dirhami port BIP, Luhamaa road BIP, Narva road BIP

Grieķija

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Spānija

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Francija

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Īrija

Dublin – osta un lidosta,

Cork – osta un lidosta,

Shannon – lidosta

Itālija

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste

Dogana di Fernetti – Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Kipra

Limasolas osta, Larnakas lidosta

Latvija

Grebņeva – sauszemes robežkontroles punkts ar Krieviju

Terehova – sauszemes robežkontroles punkts ar Krieviju

Pātarnieki – sauszemes robežkontroles punkts ar Baltkrieviju

Silene – sauszemes robežkontroles punkts ar Baltkrieviju

Daugavpils – dzelzceļa preču stacija

Rēzekne – dzelzceļa preču stacija

Liepāja – jūras osta

Ventspils – jūras osta

Rīga – jūras osta

Rīga – lidosta “Rīga”

Rīga – Latvijas pasts

Lietuva

Sauszemes robežkontroles punkti: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai.

Lidosta: Vilnius.

Jūras osta: Malkų įlankos, Molo, Pilies.

Dzelzceļa robežkontroles punkti: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luksemburga

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg – Aéroport, Niederanven

Ungārija

Ferihegy – Budapest – lidosta

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – sauszemes robežkontroles punkts

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – dzelzceļa robežkontroles punkts

Nagylak – Csongrád – sauszemes robežkontroles punkts

Lökösháza – Békés – dzelzceļa robežkontroles punkts

Röszke – Csongrád – sauszemes robežkontroles punkts

Kelebia – Bács-Kiskun – dzelzceļa robežkontroles punkts

Letenye – Zala – sauszemes robežkontroles punkts

Gyékényes – Somogy – dzelzceļa robežkontroles punkts

Mohács – Baranya – osta

Malta

Maltas brīvosta, Maltas starptautiskā lidosta and Grand Habour

Nīderlande

Visas ostas, lidostas un visas robežstacijas

Austrija

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Polija

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – sauszemes robežkontroles punkts

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – sauszemes robežkontroles punkts

Bobrowniki – Podlaskie – sauszemes robežkontroles punkts

Koroszczyn – Lubelskie – sauszemes robežkontroles punkts

Dorohusk – Lubelskie – sauszemes un dzelzceļa robežkontroles punkts

Gdynia – Pomorskie – jūras ostas robežkontroles punkts

Gdańsk – Pomorskie – jūras ostas robežkontroles punkts

Medyka-Przemyśl – Podkarpackie – dzelzceļa robežkontroles punkts

Medyka – Podkarpackie – sauszemes robežkontroles punkts

Korczowa – Podkarpackie – sauszemes robežkontroles punkts

Jasionka – Podkarpackie – lidostas robežkontroles punkts

Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – jūras ostas robežkontroles punkts

Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – jūras ostas robežkontroles punkts

Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – jūras ostas robežkontroles punkts

Portugāle

Lisboa, Leixões

Slovēnija

Obrežje – sauszemes robežkontroles punkts

Koper – sauszemes robežkontroles punkts

Dobova – dzelzceļa robežkontroles punkts

Brnik – (lidosta)

Jelšane – (sauszemes robežkontroles punkts)

Ljubljana – (dzelzceļa un sauszemes robežkontroles punkts)

Sežana – (dzelzceļa un sauszemes robežkontroles punkts)

Slovākija

Vyšné Nemecké – sauszemes robežkontroles punkts, Čierna nad Tisou – dzelzceļa robežkontroles punkts

Somija

Visi Somijas muitas punkti

Zviedrija

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Apvienotā Karaliste

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (tostarp Tilbury, Thamesport un Sheerness), Manchester lidosta, Manchester konteineru termināls, Manchester starptautiskais kravu termināls, Manchester (tostarp Ellesmere ostu ), Middlesborough, Southampton.


3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/19


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 28. janvāris),

ar kuru groza Lēmumu 2003/71/EK attiecībā uz tā spēkā esības laiku

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 186)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/86/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Farēru salās izplatījās lašu infekciozā anēmija (LIA), tādēļ Komisija 2003. gada 29. janvārī pieņēma Lēmumu 2003/71/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz lašu infekciozo anēmiju Farēru salās (3).

(2)

Kaut arī Farēru salās tika veikti kontroles pasākumi, 2004. gadā minētā valsts ziņoja Komisijai par turpmākiem LIA uzliesmojumiem.

(3)

Farēru salas ir iesniegušas saskaņā ar ES un Farēru salu nolīgumu (4) nodibinātajai veterinārajai apakšgrupai ārkārtas rīcības plānu saskaņā ar 15. pantu Padomes 1993. gada 24. jūnija Lēmumā 93/53/EEK, ar ko ievieš obligātos Kopienas pasākumus noteiktu zivju slimību kontrolei (5). Ārkārtas rīcības plānā ietverta shēma zivju likvidēšanai saimniecībā saskaņā ar Direktīvas 93/53/EEK 6. pantu. Apakšgrupa 2004. gada septembrī iesniegto ārkārtas rīcības plānu, ieskaitot vakcinācijas procedūras, un zivju izņemšanas shēmu ir apstiprinājusi.

(4)

Ņemot vērā slimības situāciju Farēru salās un to, ka tiek īstenota kontroles stratēģija, ieskaitot vakcināciju, Lēmumā 2003/71/EK paredzētie pasākumi jāturpina tik ilgi, cik ilgi tiek turpināta vakcinācija. Paredzams, ka vakcinācija kā kontroles stratēģija tiks turpināta vismaz turpmākos divus gadus.

(5)

Tādēļ Lēmumā 2003/71/EK jāizdara grozījums, lai pagarinātu tā spēkā esības laiku.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/71/EK 6. pantā vārdus “līdz 2005. gada 31. janvārim” aizstāj ar vārdiem “līdz 2007. gada 31. janvārim”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 26, 31.1.2003., 80. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/160/EK (OV L 50, 20.2.2004., 65. lpp.).

(4)  OV L 53, 22.2.1997., 2. lpp.

(5)  OV L 175, 19.7.1993., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.


3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 2. februāris),

ar ko Zviedrijai atļauj izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā noteikto sistēmu attiecībā uz liellopu ganāmpulku statistisko apsekojumu aizstāšanu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 194)

(Autentisks ir tikai teksts zviedru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/87/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 1. jūnija Direktīvu 93/24/EEK par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz liellopu ražošanu (1), un jo īpaši tās 1. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 (2) I sadaļā noteikta liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēma.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 1999/693/EK (3) Zviedrijas datu bāze attiecībā uz liellopiem atzīta par pilnībā darbotiesspējīgu.

(3)

Saskaņā ar Direktīvu 93/24/EEK, dalībvalstīm pēc to lūguma ganāmpulku apsekojumu vietā var atļaut izmantot administratīvus informācijas avotus ar noteikumu, ka tie atbilst minētās direktīvas prasībām.

(4)

Kā atbalstu savam 2003. gada 29. oktobra pieprasījumam Zviedrija ir iesniegusi tehnisko dokumentāciju attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā minētās datu bāzes struktūru un ieviešanu, kā arī attiecībā uz statistiskās informācijas aprēķināšanas metodēm.

(5)

Jo īpaši, Zviedrija ir piedāvājusi aprēķina metodes, lai iegūtu statistiskās ziņas Direktīvas 93/24/EEK 3. panta 1. punktā minētajām kategorijām, kas nav tieši pieejamas Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā minētajā datu bāzē. Zviedrijai jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai pārliecinātos, ka tās aprēķina metodes nodrošina statistisko datu precizitāti.

(6)

Izvērtējot Zviedrijas iestāžu iesniegto tehniskās dokumentācijas pārskatu, pieprasījumu vajadzētu apstiprināt.

(7)

Šis lēmums ir saskaņā ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas, kas dibināta ar Lēmumu 72/279/EEK (4), atzinumu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Zviedrija drīkst aizstāt Direktīvā 93/24/EEK paredzētos liellopu ganāmpulku apsekojumus ar Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā minēto liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmas izmantošanu nolūkā iegūt visu vajadzīgo statistisko informāciju, lai izpildītu minētās direktīvas prasības.

2. pants

Ja 1. pantā minētā sistēma vairs nav darbotiesspējīga vai tās saturs vairs neļauj iegūt uzticamu statistisko informāciju par liellopiem kopumā vai par to atsevišķām kategorijām, Zviedrijai jāatgriežas pie statistisko apsekojumu sistēmas, lai novērtētu liellopu ganāmpulkus vai to attiecīgās kategorijas.

3. pants

Lēmums ir adresēts Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2005. gada 2. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 149, 21.6.1993., 5. lpp., direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  OV L 273, 23.10.1999., 14. lpp.

(4)  OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.


Eiropas Centrālā banka

3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/21


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2005. gada 21. janvāris),

ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (“TARGET”)

(ECB/2005/1)

(2005/88/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 105. panta 2. punkta pirmo un ceturto ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus, un jo īpaši to 3.1., 12.1., 14.3., 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

(1)

2002. gada 24. oktobrī Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome izskatīja vairākas iespējas, kā centrālās bankas var pievienoties TARGET, neizmantojot sasaisti. Tika nolemts, ka pēc 10 jaunu dalībvalstu pievienošanās ES 2004. gada 1. maijā šo dalībvalstu centrālajām bankām, izmantojot kādu no šīm iespējām, būs tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz pievienošanos TARGET kā citām centrālajām bankām. Tādēļ jāgroza Pamatnostādne ECB/2001/3 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (“TARGET”) (1).

(2)

Papildu grozījumi Pamatnostādnē ECB/2001/3 jāveic, lai atspoguļotu pašreizējo praksi attiecībā uz dalībnieku piekļuvi TARGET.

(3)

Saskaņā ar Statūtu 12.1. un 14.3. pantu ECB pamatnostādnes ir neatņemama Kopienas tiesību sastāvdaļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Pamatnostādni ECB/2001/3 groza šādi:

1.

pantu groza šādi:

a)

alfabēta kārtībā iekļauj šādas definīcijas:

“ “pievienotā VCB” ir VCB, kuras reālā laika bruto norēķinu (RLBN) sistēma ir pievienota TARGET, izmantojot pakalpojuma sniedzēju VCB,

“neiesaistītās dalībvalstis” ir dalībvalstis, kuras nav pieņēmušas vienoto valūtu saskaņā ar Līgumu,

“pakalpojuma sniedzēja VCB” ir VCB: i) kuras RLBN sistēma ir pievienota TARGET, izmantojot sasaisti; un ii) kura sniedz pakalpojumus pievienotajai VCB pārrobežu maksājumu veikšanai TARGET, tādējādi izveidojot divpusēju saikni,”;

b)

“EEZ” definīciju aizstāj ar šo:

“ “EEZ” ir Eiropas ekonomikas zona, kas definēta grozītajā 1992. gada 2. maija Eiropas Ekonomikas zonas līgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm,”;

c)

“galīguma” un “galīgā” definīciju aizstāj ar šo:

“ “galīgums” vai “galīgs” nozīmē to, ka pievienotā VCB, nosūtītāja VCB/ECB, nosūtītājs dalībnieks vai jebkura trešā persona nevar atsaukt, atgriezt vai paziņot par spēkā neesošu maksājuma uzdevuma veikšanu, to nevar pat tad, ja pret kādu dalībnieku sākta maksātnespējas procedūra, izņemot, ja veiktajā operācijā(-ās) vai maksājuma uzdevumā(-os) pieļautas kļūdas sakarā ar noziedzīgiem nodarījumiem vai krāpšanu (krāpšana ir arī atvieglojumi un operācijas, nesasniedzot to vērtību attiecīgā periodā maksātnespējas gadījumā) ar noteikumu, ka katrā gadījumā atsevišķi tā nolēmusi tiesa vai cita kompetenta strīdu izšķiršanas iestāde, kā arī kļūdas gadījumā,”;

d)

“VCB iekšējo kontu” definīciju aizstāj ar šo:

“ “VCB iekšējie konti” ir konti, kurus katra VCB un ECB, neierobežojot šīs pamatnostādnes 4.a panta, atver viena otrai pārrobežu TARGET maksājumu darbībai; katru tādu VCB iekšējo kontu tur par labu ECB vai VCB, kuras vārdā konts ir atvērts,”;

e)

“valsts RLBN sistēmas darbības traucējumu”, “TARGET darbības traucējumu” vai “darbības traucējumu” definīciju aizstāj ar šo:

“ “valsts RLBN sistēmas darbības traucējumi”, “TARGET darbības traucējumi” vai “darbības traucējumi” ir tehniskas grūtības, defekti vai kļūmes, kas atklājušās tehniskajā infrastruktūrā un/vai kādas valsts RLBN sistēmas datorsistēmās vai ECB maksājumu mehānismā vai datorizētā sasaistes vai divpusējās saiknes tīkla savienojumos, vai kāds cits gadījums, kas saistīts ar kādu valsts RLBN sistēmu, ECB maksājumu mehānismu vai sasaisti vai divpusēju saikni, kas liedz tajā pašā dienā izpildīt un pabeigt maksājumu uzdevumu apstrādi TARGET sistēmā; definīcija attiecas arī uz gadījumiem, ja darbības traucējumus piedzīvo vienlaicīgi vairākās valsts RLBN sistēmās (piemēram, kļūmes dēļ, kas saistīta ar tīkla pakalpojumu sniedzēju),”;

f)

“pastāvīgu kredītlīniju” definīciju aizstāj ar šo:

“ “pastāvīgas kredītlīnijas” ir papildu kreditēšanas pakalpojums un noguldījuma pakalpojums, ko sniedz Eurosistēma.”.

2.

Ar šādu pantu aizstāj 2. pantu:

“2. pants

TARGET apraksts

1.   Eiropas automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma ir reālā laika bruto norēķinu sistēma attiecībā uz euro. TARGET veido valstu RLBN sistēmas, ECB maksājumu mehānisms un sasaiste. RLBN sistēmas var pievienoties TARGET, izmantojot sasaisti vai divpusēju saikni.

2.   Neiesaistīto dalībvalstu RLBN sistēmas var pievienoties TARGET, ja tās atbilst 3. pantā izklāstītajām minimālajām kopējām prasībām un spēj apstrādāt euro kā ārvalstu valūtu līdzās to attiecīgajai nacionālajai valūtai. Uz jebkuru neiesaistītās dalībvalsts RLBN sistēmas pieslēgumu TARGET attiecas nolīgums, ar ko attiecīgās valstu centrālās bankas piekrīt stingri ievērot TARGET sistēmas noteikumus un procedūras, kas ir minētas šajā pamatnostādnē (kā arī vajadzības gadījumā precizējumus un modifikācijas, kas minētas šādā nolīgumā).”

3.

pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu a) punkta 1. apakšpunkta v) punktu:

“v)

centrālās bankas Eiropas Savienībā, kuru RLBN sistēmas nav pievienotas TARGET.”;

b)

ar šādu punktu aizstāj b) punktu:

“b)

Valūtas vienība

Visi pārrobežu maksājumi tiek veikti euro.”;

c)

ar šādu punktu aizstāj c) punkta 3. apakšpunktu:

“3.

Uz visiem TARGET sistēmā veiktajiem pārrobežu maksājumiem attiecas kopīga cena, ko nosaka ECB Padome un kas ir atrunāta III pielikumā.”;

d)

ar šādu punktu aizstāj f) punkta 3. apakšpunktu:

“3.

Dienas kredīts balstās uz atbilstošu nodrošinājumu. Atbilstošs nodrošinājums ir tie paši aktīvi un instrumenti, un uz tiem attiecas tādi paši novērtēšanas un riska kontroles noteikumi kā tie, kas ir noteikti atbilstīgiem nodrošinājumiem, īstenojot monetārās politikas operācijas. Izņemot valsts kases dienestus un publiskā sektora iestādes, kas ir minētas attiecīgi 3. panta a) punkta 1. apakšpunkta i) punktā un ii) punktā, VCB nepieņem kā pakārtotos aktīvus parāda instrumentus, ko ir emitējis vai nodrošinājis dalībnieks vai cits uzņēmums, ar kuru darījumu partnerim ir ciešas saites, kā tas ir definēts Direktīvas 2000/12/EK 1. panta 26. punktā un piemērots, īstenojot monetārās politikas operācijas.

Katra no neiesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām, kuras RLBN sistēma ir pieslēgta TARGET, saskaņā ar 2. panta 2. punktu var sastādīt un uzturēt to atbilstīgo aktīvu sarakstu, kurus iestādes, kas piedalās to attiecīgajās valsts RLBN sistēmās, kas ir pieslēgtas TARGET, var izmantot, lai nodrošinātu šādu valsts centrālo banku piešķirtos kredītus euro, ar noteikumu, ka aktīvi šādā sarakstā atbilst tādiem pašiem kvalitātes standartiem un uz tiem attiecas tie paši novērtēšanas un riska kontroles noteikumi kā tie, kas ir noteikti atbilstīgiem monetārās politikas operāciju nodrošinājumiem. Attiecīgā valsts centrālā banka iesniedz šādu atbilstīgo aktīvu sarakstu iepriekšējam ECB apstiprinājumam.”

4.

Šādi groza 4. pantu:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Pārrobežu maksājumu veikšanas kārtība, izmantojot sasaisti”;

b)

pirmo frāzi aizstāj ar šādu:

“Šā panta noteikumus piemēro pasākumiem pārrobežu maksājumiem, kas ir veikti vai veicami, izmantojot sasaisti.”;

c)

ar šādu punktu aizstāj b) punkta 3. apakšpunktu:

“3.

Visiem VCB iekšējiem kontiem jābūt euro.”

5.

Iekļauj šādu 4.a pantu:

“4.a pants

Pārrobežu maksājumu veikšanas kārtība, izmantojot pakalpojuma sniedzēju VCB

Šā panta noteikumus piemēro pasākumiem pārrobežu maksājumiem, kas ir veikti vai veicami ar divpusējas saiknes palīdzību.

a)

Savienojuma apraksts

 

Veicot pārrobežu maksājumu, izmantojot divpusēju saikni:

pakalpojuma sniedzēju VCB uzskata par saņēmēju vai nosūtītāju VCB attiecībā pret nosūtītāju vai saņēmēju VCB saistībā ar pienākumiem un saistībām, kas saistīti ar pārrobežu maksājumu apstrādi, izmantojot sasaisti,

pievienoto VCB uzskata par saņēmēju VCB vai nosūtītāju VCB attiecībā uz pienākumiem un saistībām, kas saistīti ar saņēmēja/nosūtītāja dalībnieka RLBN konta kreditēšanu/debetēšanu.

b)

Pievienotās VCB konta atvēršana un darbība

1.

Pakalpojuma sniedzēja valsts centrālā banka pievienotajai valsts centrālajai bankai atver kontu euro.

2.

Pakalpojuma sniedzēja VCB pievienotajai VCB piešķir neierobežotu un nenodrošinātu kredītlīniju.

3.

Lai izpildītu pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībnieka uzdotos pārrobežu maksājumus, pakalpojuma sniedzēja VCB debetē pievienotās VCB kontu un kreditē pakalpojuma sniedzējas VCB dalībnieka RLBN kontu vai saņēmējas VCB/ECB iekšējo VCB kontu, kas atvērts pakalpojuma sniedzējā VCB. Lai izpildītu pārrobežu maksājumus pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībniekam, pakalpojuma sniedzēja VCB debetē nosūtītājas VCB/ECB iekšējo VCB kontu vai pakalpojuma sniedzējas VCB dalībnieka RLBN kontu un kreditē pievienotās VCB kontu.

c)

Pakalpojuma sniedzējas VCB un pievienotās VCB pienākumi un saistības

1.

Pārbaude

a)

Gan pievienotā VCB, gan pakalpojuma sniedzēja VCB atbild par savstarpēji sniegto datu precizitāti un sintaksi, un tās vienojas par šiem datiem piemērojamiem standartiem.

b)

Pēc pievienotās VCB maksājuma uzdevuma saņemšanas pakalpojuma sniedzēja VCB nekavējoties pārbauda tos datus maksājuma uzdevumā, kas vajadzīgi tā pienācīgai apstrādei. Ja pakalpojuma sniedzēja VCB konstatē sintakses kļūdas vai citus iemeslus maksājuma uzdevuma izpildes atteikšanai, tā šādu maksājuma uzdevumu neapstrādā un rīkojas ar datiem un maksājuma uzdevumu saskaņā ar īpašiem noteikumiem, par kuriem vienojas pakalpojuma sniedzēja VCB un pievienotā VCB.

2.

Norēķini

a)

Lai izpildītu pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībnieka uzdoto pārrobežu maksājumu, pievienotā VCB debetē dalībnieka kontu un saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem vienojas pakalpojuma sniedzēja VCB un pievienotā VCB, pakalpojuma sniedzējai VCB iesniedz attiecīgo maksājuma uzdevumu.

b)

Tiklīdz pakalpojuma sniedzēja VCB pārbaudījusi iesniegtā maksājuma uzdevuma derīgumu saskaņā ar 4.a panta c) punkta 1. apakšpunkta b) punktu, pakalpojuma sniedzēja VCB nekavējoties:

i)

debetē pievienotās VCB kontu un

ii)

nosūta apstiprinājumu pievienotajai VCB.

c)

Pēc pievienotās VCB konta debetēšanas pakalpojuma sniedzēja VCB nekavējoties kreditē tās valsts RLBN sistēmas dalībnieka RLBN kontu vai apstrādā maksājuma uzdevumu, izmantojot sasaisti saskaņā ar 4. pantu. Kad pakalpojuma sniedzēja VCB saņem apstiprinājumu vai noliegumu no saņēmējas VCB/ECB, tā šo paziņojumu pārsūta pievienotajai VCB.

d)

Lai izpildītu pakalpojuma sniedzējas VCB RLBN sistēmas dalībnieka pārrobežu maksājumu pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībniekam, pakalpojuma sniedzēja VCB pievienotās VCB kontu kreditē uzreiz pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas. Pievienotā VCB pēc tam uzreiz kreditē pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībnieka kontu.

e)

Lai izpildītu tādas RLBN sistēmas dalībnieka, kura nav pakalpojuma sniedzējas VCB RLBN sistēma, pārrobežu maksājumu pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībniekam, pakalpojuma sniedzēja VCB pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no nosūtītājas VCB/ECB:

i)

veic 4. panta d) punkta 1. apakšpunktā un 4. panta d) punkta 2. apakšpunkta a) punktā izklāstītās procedūras;

ii)

pēc tam kreditē pievienotās VCB kontu un par to paziņo pievienotajai VCB; un

iii)

pēc tam sniedz apstiprinājumu nosūtītājai VCB/ECB.

Pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar ii) apakšpunktu pievienotā VCB uzreiz kreditē tās RLBN sistēmas dalībnieka kontu.

f)

Pakalpojuma sniedzēja VCB veic vajadzīgos pasākumus, par kuriem panākta vienošanās ar pievienoto VCB, lai nodrošinātu to, ka jebkuros apstākļos informācija un dati, kas vajadzīgi, lai kreditētu pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībnieka kontu, tiek sniegti pievienotajai VCB.

g)

Pievienotās VCB RLBN sistēmas darbības laiki atbilst IV pielikumā izklāstītajiem norādījumiem.

3.

Galīgums

Ar divpusējās saiknes palīdzību apstrādāto pārrobežu maksājumu galīgumu nosaka saskaņā ar 4. panta c) punkta 2. apakšpunkta un 4. panta d) punkta 2. apakšpunkta noteikumiem.

4.

Atbildības par maksājuma uzdevuma izpildi pāreja

Attiecībā uz pārrobežu maksājumiem, ko uzdevis pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībnieks, atbildība par maksājuma uzdevuma izpildi pāriet no pievienotās VCB pakalpojuma sniedzējai VCB brīdī, kad tiek debitēts pievienotās VCB konts pakalpojuma sniedzējā VCB; pēc tam atbildība pāriet saņēmējai VCB/ECB saskaņā ar 4. panta e) punktu. Attiecībā uz pārrobežu maksājumiem pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībniekam atbildība par maksājuma uzdevuma izpildi pāriet no nosūtītājas VCB pakalpojuma sniedzējai VCB pēc tam, kad nosūtītāja VCB/ECB saņēmusi 4.a panta c) punkta 2. apakšpunkta e) punkta iii) punktā noteikto apstiprinājumu.

d)

Rīcība kļūdu gadījumā

Pievienotajām VCB piemēro 4. panta f) punktā izklāstīto režīmu.

e)

Attiecības ar tīkla pakalpojumu sniedzēju

Pievienotā VCB ir pieslēgta tīkla pakalpojumu sniedzējam vai tām ir pieslēgumpunkts, caur kuru tiek nodrošināta piekļuve tīkla pakalpojumu sniedzējam. Ja pievienotā VCB ir cietusi zaudējumus noteikumu pārkāpuma gadījumā, tad pievienotā VCB atbild par kompensācijas pieprasīšanu no tīkla pakalpojumu sniedzēja; pievienotā VCB prasību iesniedz tieši tīkla pakalpojumu sniedzējam.

f)

Informācija dalībniekiem

Visas VCB informē to RLBN sistēmu dalībniekus, ka pakalpojuma sniedzējas VCB sniegts apstiprinājums attiecībā uz pārrobežu maksājumiem pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībniekiem apliecina to, ka ir kreditēts pievienotās VCB konts pakalpojuma sniedzējā VCB, bet neapliecina to, ka ir kreditēts saņēmēja dalībnieka konts pievienotajā VCB. Ciktāl tas vajadzīgs, VCB attiecīgi groza to valsts RLBN sistēmu noteikumus.”

6.

Šādi groza 8. pantu:

a)

ar šādu apakšpunktu aizstāj 1. punkta b) apakšpunktu:

“b)

TARGET kompensācijas sistēma attiecas uz visām valstu RLBN sistēmām (neatkarīgi no tā, vai šīs RLBN sistēmas TARGET pievienotas, izmantojot sasaisti vai divpusēju saikni) un ECB maksājumu mehānismiem (EPM) un ir pieejama visiem TARGET dalībniekiem (tostarp to iesaistīto dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem, kuras nav Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījumu partneri, un nepievienojušos dalībvalstu RLBN sistēmu TARGET dalībniekiem) attiecībā uz visiem TARGET maksājumiem (atsevišķi neizdalot iekšzemes maksājumus no pārrobežu maksājumiem). Saskaņā ar EPM izmantošanu regulējošajiem noteikumiem, kuri ir pieejami ECB tīmekļa vietnē (www.ecb.int) un kurus regulāri atjaunina, TARGET kompensācijas sistēmu nepiemēro klientiem EPM.”;

b)

iekļauj šādu 1. punkta c)a apakšpunktu:

“c)a

8. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā par trešo personu neuzskata pakalpojuma sniedzēju VCB.”;

c)

pievieno šādu 1. punkta f) apakšpunktu:

“f)

Ja pievienotā VCB nevar apstrādāt pārrobežu maksājumus pakalpojuma sniedzējas VCB RLBN sistēmas darbības traucējumu dēļ, attiecībā uz šiem maksājumiem par nepareizas darbības VCB uzskata pakalpojuma sniedzēju VCB.”

7.

Ar šādu pantu aizstāj 9. pantu:

“9. pants

Nepārvarama vara

VCBs/ECB nav atbildīgas par šīs pamatnostādnes nepildīšanu tiktāl un tik ilgi, kamēr šajā pamatnostādnē minētās saistības nav izpildāmas vai šādu saistību izpilde ir atlikta vai aizkavēta tādēļ, ka ir īstenojies kas tāds, kura cēlonis vai iemesls ir ārpus jebkādas kontroles (tostarp, piemēram, aprīkojuma kļūmes vai darbības traucējumi, neparedzami gadījumi, dabas katastrofas, streiki vai darba strīdi); iepriekš minētais neierobežo atbildību nodrošināt dublēšanas mehānismus, ko pieprasa šī pamatnostādne, lai veiktu kļūdu apstrādes procedūras, kas ir minētas 4. panta f) punktā un 4.a panta d) punktā, tiktāl, cik tas ir iespējams, neskatoties uz nepārvaramu varu, un darīt visu iespējamo, lai mazinātu šāda notikuma sekas tad, kad tas īstenojies.”

8.

Ar šādu punktu aizstāj 10. panta 2. punktu:

“2.   Ja šādi strīdi izceļas starp VCB vai starp VCB un ECB, attiecīgās savstarpējās tiesības un saistības attiecībā uz maksājumu uzdevumiem, ko apstrādā TARGET, un citus šajā pamatnostādnē minētos jautājumus izšķir, piemērojot: i) šīs pamatnostādnes un tās pielikumos minētos noteikumus un procedūru; un ii) kā papildus avotu strīdos, kas attiecas uz pārrobežu maksājumiem, tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā atrodas saņēmējas VCB/ECB mītnesvieta.”

9.

IV pielikumu aizstāj ar šīs pamatnostādnes pielikuma tekstu.

2. pants

Šī pamatnostādne stājas spēkā 2005. gada 25. janvārī.

To piemēro no 2005. gada 7. marta.

3. pants

Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2005. gada 21. janvārī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 140, 24.5.2001., 72. lpp. Pamatnostādnē jaunākie grozījumi izdarīti ar Pamatnostādni ECB/2004/4 (OV L 205, 9.6.2004., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

TARGET DARBĪBAS LAIKS

TARGET un tādējādi VCB un valstu RLBN sistēmas, kas ir TARGET dalībnieces vai ir tai pieslēgtas, piemēro šeit turpmāk minētos noteikumus attiecībā uz darbības laiku.

1.

TARGET atskaites laiks ir “Eiropas Centrālās bankas laiks”, kas ir definēts kā vietējais laiks ECB mītnesvietā.

2.

TARGET kopējais darbības laiks ir no 07:00 līdz 18:00.

3.

Darbu var sākt pirms 07:00, ja iepriekš nosūtīts paziņojums ECB:

i)

vietēju iemeslu dēļ (piemēram, lai veicinātu norēķinus par vērtspapīru darījumiem, nokārtotu neto norēķinu sistēmu saldo vai nokārtotu citus iekšzemes darījumus, piemēram, darījumu grupas, kurus VCB veic RLBN sistēmās nakts laikā) vai

ii)

ar ECBS saistītu iemeslu dēļ (piemēram, dienās, kad ir paredzēti ārkārtas maksājumu apjomi, vai nolūkā samazināt ārvalstu valūtas norēķinu risku, kad ārvalstu valūtas darījumos, kuros ir iesaistītas Āzijas valūtas, tiek veikts euro posms).

4.

Klientu maksājumus (gan iekšzemes, gan pārrobežu (1) pārtrauc apstrādāt vienu stundu pirms TARGET normālā slēgšanas laika; atlikušais laiks tiks izmantots tikai starpbanku maksājumiem (gan iekšzemes, gan pārrobežu (2) likviditātes pārsūtīšanai starp dalībniekiem. Klientu maksājumi ir definēti kā maksājuma ziņojumi MT100 formātā vai līdzvērtīgā valsts maksājuma ziņojuma formātā (kas izmantotu MT100 formātu pārrobežu pārraidēm). Par apstrādes pārtraukšanas laika 17:00 piemērošanu iekšzemes maksājumiem jālemj katrai VCB sadarbībā ar tās banku sistēmu. Turklāt VCB var turpināt apstrādāt iekšzemes klientu maksājumus, kas 17:00 atradās rindā.”


(1)  Pārrobežu klientu maksājumus, kurus nosūtījis pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībnieks, izmantojot pakalpojuma sniedzēju VCB, pārtrauc apstrādāt 16:52:30.

(2)  Pārrobežu starpbanku maksājumus, kurus nosūtījis pievienotās VCB RLBN sistēmas dalībnieks, izmantojot pakalpojuma sniedzēju VCB, pārtrauc apstrādāt 17:52:30.


Labojums

3.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/27


Labojums Komisijas Lēmumam 2005/78/EK, Euratom (2005. gada 1. februāris), ar ko groza Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 29, 2005. gada 2. februāris )

Lēmuma 2005/78/EK, EOTK, Euratom, publicēšana uzskatāma par spēkā neesošu.