ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 27

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 29. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 143/2005 (2005. gada 28. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 144/2005 (2005. gada 28. janvāris) par 75. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 145/2005 (2005. gada 28. janvāris), ar ko piemēro antidempinga pagaidu maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes bārija karbonāta importam

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 146/2005 (2005. gada 28. janvāris), ar ko nosaka procentuālo īpatsvaru attiecībā uz to līgumu atzīšanu, ko noslēdza par galda vīna fakultatīvo destilāciju

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 147/2005 (2005. gada 28. janvāris), ar kuru attiecībā uz 156. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 148/2005 (2005. gada 28. janvāris), ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 156. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 149/2005 (2005. gada 28. janvāris), ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 328. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

29

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 150/2005 (2005. gada 28. janvāris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 12. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 151/2005 (2005. gada 28. janvāris) par 11. individuālo uzaicinājumu uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2005 (2005. gada 28. janvāris), ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt importa tiesību atļaujas, kuras iesniegtas 2005. gada janvārī un attiecas uz nobarošanai paredzētiem vīriešu kārtas jaunlopiem, tarifa kvotas ietvaros, kura paredzēta Regulā (EK) Nr. 1202/2004

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 153/2005 (2005. gada 28. janvāris), ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām un āboliem)

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 154/2005 (2005. gada 28. janvāris) par piedāvājumiem, kas iesniegti attiecībā uz slīpētu tvaicētu garengraudu B rīsu izvedumiem uz atsevišķām trešajām valstīm, saskaņā ar konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2032/2004

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 155/2005 (2005. gada 28. janvāris) par iesniegtajiem piedāvājumiem Regulā (EK) Nr. 2033/2004 minētā konkursa ietvaros attiecībā uz subsīdiju lobītu garengraudu B rīsu sūtījumiem uz Reinjonas salu

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 156/2005 (2005. gada 28. janvāris) par piedāvājumiem, kas iesniegti attiecībā uz slīpētu apalgrandu, vidējgraudu un garengraudu A rīsu izvedumiem uz atsevišķām trešām valstīm, saskaņā ar konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2031/2004

37

 

*

Komisijas Direktīva 2005/5/EK (2005. gada 26. janvāris), ar kuru groza Direktīvu 2002/26/EK, ar ko paredz paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes ohratoksīna A satura oficiālajai kontrolei pārtikas produktos ( 1 )

38

 

*

Komisijas Direktīva 2005/7/EK (2005. gada 27. janvāris), ar kuru groza Direktīvu 2002/70/EK, ar ko nosaka prasības dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PCB koncentrācijas noteikšanai barībā ( 1 )

41

 

*

Komisijas Direktīva 2005/8/EK (2005. gada 27. janvāris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā ( 1 )

44

 

*

Komisijas Direktīva 2005/9/EK (2005. gada 28. janvāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās VII pielikumu tehnikas attīstībai ( 1 )

46

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2005/64/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 26. janvāris), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/65/EEK par kaķu, suņu un balto sesku ievešanas nosacījumiem, ko izvirza apstiprinātām iestādēm, institūtiem vai centriem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 118)  ( 1 )

48

 

*

2005/65/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 28. janvāris) par dažām pārejas posma papildu garantijām Dānijai saistībā ar tās statusa maiņu attiecībā uz vakcināciju pret Ņūkāslas slimību (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 143)  ( 1 )

52

 

*

2005/66/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 28. janvāris), ar ko atceļ Lēmumu 2003/363/EK, ar ko apstiprina plānu klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām atsevišķos Beļģijas apgabalos (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 144)  ( 1 )

54

 

*

2005/67/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 28. janvāris), ar ko groza I un II pielikumu Lēmumā 2003/634/EK, ar kuru apstiprina programmas par apstiprinātu zonu statusu un apstiprinātu audzētavu statusu iegūšanu neapstiprinātās zonās saistībā ar zivju vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN) (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 148)  ( 1 )

55

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

2005/68/KĀDP:Padomes Lēmums (2005. gada 24. janvāris), ar kuru groza Lēmumu 2004/197/KĀDP, ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kas skar militārus vai aizsardzības aspektus (Athena)

59

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2005/69/TI (2005. gada 24. janvāris) par konkrētu datu apmaiņu ar Interpolu

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 143/2005

(2005. gada 28. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

123,3

204

75,2

212

176,1

608

118,9

624

163,5

999

131,4

0707 00 05

052

155,2

999

155,2

0709 90 70

052

175,4

204

183,5

624

56,7

999

138,5

0805 10 20

052

43,3

204

45,7

212

54,1

220

38,5

421

38,1

448

34,7

624

71,7

999

46,6

0805 20 10

204

65,1

999

65,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

59,3

204

86,3

400

78,6

464

138,7

624

68,0

662

27,9

999

76,5

0805 50 10

052

70,5

999

70,5

0808 10 80

400

82,6

404

83,9

720

64,7

999

77,1

0808 20 50

388

79,5

400

88,1

528

87,7

720

36,8

999

73,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 144/2005

(2005. gada 28. janvāris)

par 75. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. pantu Komisijas 1999. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 2799/1999 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, ko paredzēts izmantot dzīvnieku barībā, un šāda sausā vājpiena pārdošanu (2), intervences aģentūras atvērušas pastāvīgu konkursu noteiktu to pārvaldībā esošā sausā vājpiena daudzumu pārdošanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2799/1999 30. pantu, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus.

(3)

Saņemto piedāvājumu izvērtējums liecina par to, ka ir jāpieņem lēmums noraidīt visus piedāvājumus.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 75. īpašo konkursu, kas īstenots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2799/1999 un kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzas 2005. gada 25. janvārim, visi piedāvājumi tiek noraidīti.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 145/2005

(2005. gada 28. janvāris),

ar ko piemēro antidempinga pagaidu maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes bārija karbonāta importam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), (Pamatregula), un jo īpaši tās 7. pantu,

apspriedusies ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   PĀRBAUDES UZSĀKŠANA

(1)

Komisija 2004. gada 30. aprīlī, publicējot paziņojumu (paziņojumu par pārbaudes uzsākšanu) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2), paziņoja par antidempinga procedūras uzsākšanu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) izcelsmes bārija karbonāta importu Kopienā.

(2)

Procedūru uzsāka tādēļ, ka 2004. gada martā vienīgais bārija karbonāta ražotājs Kopienā Solvay Barium Strontium GmbH (sūdzības iesniedzējs), kura produkcija veido 100 % no Kopienas produkcijas, iesniedza sūdzību. Sūdzībā bija pierādījumi par minētā produkta dempingu un par būtiskajiem zaudējumiem, kas ar to saistīti, to uzskatīja par pietiekamu, lai pamatotu procedūras uzsākšanu.

2.   PERSONAS, UZ KURĀM ATTIECAS PROCEDŪRA

(3)

Par procedūras uzsākšanu Komisija oficiāli paziņoja sūdzības iesniedzējam, ražotājiem eksportētājiem, importētājiem, zināmajiem attiecīgajiem piegādātājiem un lietotājiem un ĶTR pārstāvjiem. Ieinteresētajām personām paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu noteiktajā termiņā tika dota iespēja rakstveidā darīt zināmu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu.

(4)

Pieteikuma iesniedzējs ražotājs, ražotāji eksportētāji un importētāji, lietotāji un lietotāju asociācijas darīja zināmu savu viedokli. Visas ieinteresētās personas, kas to pieprasīja un kas norādīja konkrētus iemeslus, kādēļ tās jāuzklausa, tika uzklausītas.

(5)

Lai ĶTR ražotāji eksportētāji varētu iesniegt pieprasījumu par tirgus ekonomikas režīma (TER) vai atsevišķa režīma (AR) piemērošanu, ja viņi to vēlētos, Komisija zināmajiem attiecīgajiem Ķīnas uzņēmumiem nosūtīja TER un AR pieprasījuma veidlapas. Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punktu pieci uzņēmumi pieprasīja TER vai AR gadījumā, ja izmeklēšanā konstatētu, ka tie neatbilst TER.

(6)

Paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu Komisija norādīja, ka, ņemot vērā acīmredzamo lielo eksportētāju/ražotāju un importētāju skaitu, izmeklēšanā varētu izmantot izlases principu. Tomēr izlase nebija vajadzīga, jo ĶTR ražotāju eksportētāju, importētāju un Kopienas lietotāju, kas izrādīja vēlmi sadarboties, bija mazāk, nekā domāts.

(7)

Komisija nosūtīja anketas visām zināmajām attiecīgajām personām un visiem pārējiem uzņēmumiem, kuri par sevi paziņoja pārbaudes uzsākšanas paziņojumā noteiktajā termiņā. Atbildes tika saņemtas no sūdzības iesniedzēja Kopienas ražotāja, pieci nesaistītiem importētajiem, viena izejvielu piegādātāja, seši lietotājiem, vienas lietotāju asociācijas un pieciem ĶTR ražotājiem eksportētājiem.

(8)

Komisija ieguva un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu, lai provizoriski noteiktu dempingu, tā radītos zaudējumus un Kopienas intereses. Pārbaudes tika veiktas šādu uzņēmumu telpās:

a)

Kopienas ražotājs:

Solvay Barium Strontium GmbH, Vācija.

b)

Ražotāji eksportētāji ĶTR:

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

Guizhou Hongkaj Chemical Co. Ltd un saistītais Hengyang Hong Xiang Co. Ltd

Guizhou Red Star Developing Co.

Hebei Xinji Chemical Group Co. Ltd.

c)

Nesaistītie importētāji:

Kimpe Sarl, Francija

Norkem BV, Nīderlande.

d)

Kopienas lietotāji:

Ilpea Spa, Itālija.

(9)

Ievērojot vajadzību noteikt normālo vērtību to ĶTR ražotāju eksportētāju vajadzībām, kam nevarēja piešķirt TER, še minētā uzņēmuma telpās notika pārbaude, kuras mērķis bija noteikt normālo vērtību, pamatojoties uz analogas valsts datiem:

Chemical Products Corporation (CPC), Kārtersvila, ražotājs Amerikas Savienotajās Valstīs.

3.   IZMEKLĒŠANAS PERIODS

(10)

Dempinga un zaudējumu izmeklēšana aptvēra laikposmu no 2003. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim (IP). Zaudējumu noteikšanai svarīgo tendenču pārbaude notika no 2000. gada janvāra līdz IP beigām (analizētais periods).

B.   ATTIECĪGAIS PRODUKTS UN LĪDZĪGAIS PRODUKTS

1.   ATTIECĪGAIS PRODUKTS

(11)

Attiecīgais produkts ir ĶTR izcelsmes bārija karbonāts, kurā stroncija saturs pārsniedz 0,07 svara % un sēra saturs pārsniedz 0,0015 svara %, pulvera, kurš ir presētu granulu vai kalcinētu granulu formā un kurš atbilst KN kodam 2836 60 00.

2.   LĪDZĪGAIS PRODUKTS

(12)

Netika konstatēta atšķirība starp attiecīgo produktu un bārija karbonātu, ko ražo un pārdod vietējā tirgū ĶTR un Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), kas bija analogā valsts normālās vērtības noteikšanai attiecībā uz importu no ĶTR. Bārija karbonātam, ko ražo un pārdod ASV, ir tādas pašas fizikālās un ķīmiskās pamatīpašības un tādi paši lietojumi kā no ĶTR uz Kopienu eksportētajam. Līdzīgi netika konstatētas atšķirības starp attiecīgo produktu un bārija karbonātu, ko ražo Kopienā un ko pārdod Kopienas tirgū. Tiem abiem ir vienādas fizikālās un ķīmiskās īpašības un lietojumi. Tādējādi bārija karbonātam, ko ražo un pārdod ĶTR vietējā tirgū, un bārija karbonātam, kuru ražo un pārdod analogās valsts vietējā tirgū, kā arī bārija karbonātam, ko Kopienas ražošanas nozare ražo un pārdod Kopienā, ir vienādas fizikālās un ķīmiskās pamatīpašības un lietojumi. Tādēļ tiek secināts, ka visu veidu bārija karbonāts jāuzskata par līdzīgu Pamatregulas 1. panta 4. punkta nozīmē.

C.   DEMPINGS

1.   TIRGUS EKONOMIKAS REŽĪMS

(13)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktu antidempinga izmeklēšanā, kas attiecas uz ĶTR izcelsmes importu, normālo vērtību attiecībā uz ražotājiem, kam konstatēta atbilstība Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, nosaka saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunkta 1. līdz 6. punktu.

(14)

Īsumā un vienīgi ērtības labad minētie kritēriji, atbilstība kuriem jāpierāda uzņēmumiem, kas iesniedz pieteikumus, apkopotā veidā ir izklāstīti turpmāk:

ar uzņēmējdarbību saistīti lēmumi tiek pieņemti un izmaksas rodas, reaģējot uz apstākļiem tirgū un bez būtiskas valsts iejaukšanās,

grāmatvedības dokumentiem tiek veikta neatkarīga revīzija saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, tos izmanto visām vajadzībām,

nav ievērojamu traucējumu, kas būtu saglabājušies no iepriekšējās ekonomikas sistēmas, kas nav bijusi tirgus ekonomikas sistēma,

juridisko noteiktību un stabilitāti nodrošina bankrota un īpašuma jomā pieņemtie tiesību akti,

valūtas maiņa tiek veikta pēc tirgus kursa.

(15)

Pieci ĶTR ražotāji eksportētāji pieprasīja, lai tiem piešķir TER saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu, un sniedza atbildes ražotājiem eksportētājiem paredzētajā TER pieprasījuma veidlapā.

(16)

Divu uzņēmumu pieprasījumu noraidīja, pamatojoties uz TER pieprasījuma veidlapas analīzi, jo tajā netika pierādīta atbilstība visiem kritērijiem. Konkrēti tie uzņēmumi, kas pilnībā vai kā lielākā daļā pieder valstij un kā direktoru padomē pilnībā vai lielākoties ietilpst valsts iecelti direktori, nevarēja pierādīt, ka viņu pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, nav lielā mērā ietekmējusi valsts. Attiecībā uz pārējiem trim uzņēmumiem Komisija pieprasīja un šo uzņēmumu telpās pārbaudīja visu informāciju, kas bija iekļauta TER piešķiršanas pieteikumos un ko tā uzskatīja par vajadzīgu.

(17)

Izmeklēšanā atklājās, ka divi uzņēmumi atbilst vajadzīgajiem kritērijiem, un tādēļ tiem piešķīra TER. Šie ĶTR ražotāji eksportētāji, kuriem piešķīra TER, ir:

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd,

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

(18)

Tabulā ir parādīts, ciktāl minētie trīs uzņēmumi, kuriem netika piešķirts TER, atbilst katram no pieciem Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

Uzņēmums

Kritēriji

2. panta 7. punkta c) apakšpunkta

1. ievilkums

2. panta 7. punkta c) apakšpunkta

2. ievilkums

2. panta 7. punkta c) apakšpunkta

3. ievilkums

2. panta 7. punkta c) apakšpunkta

4. ievilkums

2. panta 7. punkta c) apakšpunkta

5. ievilkums

1

Neatbilst

 

 

 

 

2

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

Atbilst

Atbilst

3

Neatbilst

 

 

 

 

Avots: pārbaudītas atbildes, ko uz anketas jautājumiem snieguši Ķīnas eksportētāji, kas sadarbojās.

(19)

Attiecīgajiem uzņēmumiem tika dota iespēja sniegt komentārus par iepriekšminētajiem secinājumiem.

(20)

Ciktāl tas attiecas uz 2. uzņēmumu, tā saistītā uzņēmuma dalībniekus nebija iespējams identificēt un nevarēja noteikt, kas faktiski pārvalda uzņēmumu. Tādēļ nav izslēgts, ka būtiski iejaucas valsts. Kaut arī uzņēmums apstrīd šo faktu, tas nespēj sniegt informāciju vai pierādījumus, kas apliecinātu, ka to lielākoties pārvalda privāti uzņēmēji un ka valsts tā darbībā būtiski neiejaucas. Tādēļ tika secināts, ka atbilstība Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 1. ievilkumā noteiktajiem kritērijiem nav panākta.

(21)

Izmeklēšanā, pārbaudot grāmatvedību, attiecībā uz šo pašu uzņēmumu atklāja būtiskus trūkumus. Tādējādi paša uzņēmuma revidenti, cita starpā, izteica apsvērumus attiecībā uz iegrāmatotajiem pārdošanas rādītājiem, pamatlīdzekļu novērtēšanu un amortizāciju. Tomēr netika veiktas korekcijas, kas labotu revidentu konstatētos trūkumus, un uzņēmums nevarēja sniegt paskaidrojumus par to, kādēļ joprojām nav ņemti vērā revidentu izteiktie apsvērumi. Šo trūkumu dēļ no šiem datiem nebūtu iespējams veikt ticamu dempinga aprēķinu. Uzņēmums apstrīdēja minētos secinājumus, tomēr nesniedza pamatotu paskaidrojumu, kādēļ uz tā grāmatvedību varētu paļauties, kaut arī bija konstatēti minētie trūkumi. Ņemot vērā iepriekš norādītos elementus, kas izvirza jautājumu par grāmatvedības uzticamību un to, ka revidentu konstatētās problēmas nav risinātas, tiek secināts, ka nav panākta atbilstība Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 2. ievilkuma kritērijam.

(22)

Galu galā, ciktāl tas attiecas uz 2. uzņēmuma aktīvu iegādi, uzņēmums nevarēja izskaidrot, kādos apstākļos daži uzņēmuma aktīvi pārvesti no iepriekšējā uzņēmuma kopīpašuma. Tādēļ Komisija secināja, ka Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 3. ievilkuma nosacījumi nav izpildīti. Minētajiem secinājumiem 2. uzņēmums iebilda, bet nesniedza informāciju vai pierādījumus par aktīvu pārvešanu, kas pierādītu, ka iepriekšējais režīms, kas nebija tirgus ekonomikas režīms, nav radījis nekādus ievērojamus traucējumus. Tādēļ 2. uzņēmuma pieprasījums nav pamatots, un tas tika noraidīts.

(23)

Pēc konsultēšanās ar padomdevēju komiteju attiecīgās personas tika atbilstīgi tieši informētas. Kopienas ražošanas nozarei tika dota iespēja izteikt komentārus, un tā neiebilda pret TER noteikšanu.

2.   ATSEVIŠĶS REŽĪMS (AR)

(24)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu valsts mēroga maksājumu, ja tādu piemēro, nosaka valstīm, uz kurām attiecas Pamatregulas 2. panta 7. punkts, izņemot gadījumus, kad uzņēmumi saskaņā ar Pamatregulas 9. panta 5. punktu var pierādīt, ka a) tie var brīvi repatriēt kapitālu un peļņu; b) to eksporta preces un daudzumi, ka arī pārdošanas noteikumi tiek brīvi noteikti; c) lielākā daļa akciju pieder privātpersonām. Valsts ierēdņi, kas ir direktoru padomē vai kam ir augstākie vadības amati, ir vai nu mazākumā, vai arī jāpierāda, ka uzņēmums tomēr ir pietiekami neatkarīgs no valsts; d) valūtas maiņa notiek pēc tirgus kursa un e) ja iejaucas valsts, tad tā nepieļauj pasākumu apiešanu gadījumā, ja eksportētājiem noteiktas atšķirīgas maksājuma likmes.

(25)

Arī trīs ražotāji eksportētāji, kam TER netika piešķirts, pieprasīja atsevišķu režīmu. Tādēļ Komisija pārbaudīja, vai šie trīs ražotāji eksportētāji pierādījuši, ka tie atbilst Pamatregulas 9. panta 5. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(26)

Tika konstatēts, ka divi uzņēmumi (1. un 3. uzņēmums) pilnībā vai ka to lielākā daļa pieder valstij un ka to direktoru padomi pilnībā vai tās lielāko daļu iecēlusi valsts. Šie uzņēmumi nevarēja pierādīt, ka tie ir pietiekami neatkarīgi no valsts, un tādējādi tie neatbilst Pamatregulas 9. panta 5. punkta c) apakšpunktam.

(27)

Kaut arī trešais ražotājs eksportētājs (2. uzņēmums) daļēji piederēja privātajam sektoram, tas nevarēja pierādīt, kas to faktiski pārvalda, un tādēļ nav izslēdzama būtiska valsts iejaukšanās. Tādējādi uzņēmums nevarēja pierādīt, ka tas atbilst Pamatregulas 9. panta 5. punkta c) apakšpunktam.

(28)

Turklāt attiecībā uz visiem trim uzņēmumiem tika konstatēts, ka pasākumi tiktu apieti, ja šiem eksportētājiem piešķirtu atsevišķu maksājuma likmi. Šī iespējamība daļēji izriet no iepriekšminētās valsts ietekmes uz divu uzņēmumu darbību un no fakta, ka arī trešais eksportētājs nevarēja pierādīt, ka tā darbību būtiski neietekmē valsts. Turklāt, ņemot vērā, attiecīgās preces īpašības, ko nevar uzskatīt par viena konkrēta ražotāja ražotu, par būtisku tika uzskatīta iespējamība, ka pasākumi tiks apieti, attiecīgās preces eksportējot ar šā uzņēmuma starpniecību un tādējādi izdarot mazāku maksājumu. Tādēļ uzņēmumi neatbilda Pamatregulas 9. panta 5. punkta e) apakšpunktam.

(29)

Tādējādi neviens no šiem trim ražotājiem eksportētājiem neatbilda visiem Pamatregulas 9. panta 5. punkta nosacījumiem. Tādēļ tika secināts, ka AR nav piešķirams nevienam ražotājam eksportētājam, kam netika piešķirts TER.

3.   NORMĀLĀ VĒRTĪBA

3.1.   Normālās vērtības noteikšana visiem ražotājiem eksportētājiem, kam nav piešķirts TER

a)   Analogā valsts

(30)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu normālā vērtība attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem, kam nav piešķirts TER, jānosaka, balstoties uz tirgus ekonomikas trešās valsts (analogās valsts) cenām vai salikto vērtību.

(31)

Paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu tika paredzēts, ka ASV ir piemērota trešā valsts ar tirgus ekonomiku nolūkam noteikt normālo vērtību attiecība pret ĶTR. Ieinteresētas personas tika aicinātas izteikt komentārus par šo izvēli.

(32)

Trīs ražotāji eksportētāji apstrīdēja šo izvēli, argumentējot to ar faktu, ka ekonomikas attīstības līmenis, ražošanas process un piekļuve izejvielām ASV un ĶTR atšķiras. Turklāt tika iebilsts, ka konkurences līmenis ASV ir zems, jo tur ir tikai viens bārija karbonāta ražotājs un vietējais tirgus ir aizsargāts ar antidempinga maksājumiem. Tika ierosināts par alternatīvām analogajām valstīm izraudzīties Dienvidkoreju, Krieviju un Indiju.

(33)

Komisija aicināja sadarboties pārstāvjus no tādām citām potenciālajām analogajām valstīm kā Indija, Japāna un Brazīlija. Tomēr neviens ražotājs šajās valstīs nevēlējās sadarboties.

(34)

Katrā ziņā Komisija secināja, ka Dienvidkoreja nav piemērota analogā valsts, jo tai pašai nav svarīgākās izejvielas barīta avotu un tur ražo tikai nenozīmīgu daudzumu bārija karbonāta. Komisija neatzina arī Krieviju par piemērotu analogo valsti, jo Krievijā ražotajam bārija karbonātam ir ievērojami zemāka kvalitāte un tādēļ tas nav salīdzināms ar produktu, ko ražo ĶTR un Kopienā. Izmeklēšanā atklāja arī, ka vietējais tirgus Brazīlijā ir mazs un ka tas ir aizsargātāks nekā ASV. Tādēļ Brazīliju neuzskatīja par piemērotu analogo valsti. Turklāt nebija pierādījumu, kas norādītu, ka kāda no valstīm, kuru piedāvāja izraudzīt par analogo valsti, būtu piemērotāka par ASV.

(35)

Par ASV tika konstatēts, ka ražošanas apjoms ir būtisks un reprezentatīvs attiecībā pret Ķīnas veikto bārija karbonāta eksportu.

(36)

Ciktāl tas attiecas uz ekonomikas attīstības līmeni un dažādajiem ražošanas procesiem, tika uzskatīts, ka dažas atšķirības tiešām varētu būt. ASV ir ļoti industrializēta ekonomika, un ASV ražotājs izmanto attīstītākas un efektīvākas ražošanas metodes nekā ĶTR. Tomēr jāuzsver, ka pat tad, ja šīs atšķirības ietekmētu normālo vērtību, to dēļ ASV tiktu noteikta mazāka normālā vērtība, tādējādi tā būtu Ķīnas ražotāju eksportētāju priekšrocība. Turklāt tiek atgādināts, ka vajadzības gadījumā var izdarīt attiecīgas korekcijas. Katrā ziņā, kaut arī vietējas ražošanas procesa atšķirības nevar izslēgt, nav pierādīts, ka kādā konkrētā citā valstī, kas nav ASV, ražošanas process būtu vairāk salīdzināms ar ĶTR izmantoto.

(37)

ASV vietējā tirgū ASV ražotājam bija jākonkurē ar ĶTR, Vācijas un Meksikas importu. Imports no šīm valstīm veidoja apmēram 30 % no tirgus, un tas tika uzskatīts par ievērojamu daļu. Tādēļ tika secināts, ka ASV ir taisnīgs konkurences līmenis.

(38)

Ciktāl tas attiecas uz izejvielām, tika konstatēts, ka ASV kopā ar ĶTR ir viena no lielākajām barīta ražotājām un ka tām ir ievērojamas barīta rezerves. Tādēļ tika secināts, ka izejvielu pieejamība ASV un ĶTR ir salīdzināma.

(39)

Ņemot vērā iepriekšminēto, tika provizoriski secināts, ka Amerikas Savienotās Valstis ir piemērota analogā valsts saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punktu.

b)   Normālās vērtības noteikšana analogajā valstī

(40)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu normālā vērtība attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem, kam nav piešķirts TER, tika noteikta, pamatojoties uz pārbaudītu informāciju, kas tika saņemta no ražotāja analogajā valstī attiecībā uz vietējām izmaksām un tamlīdzīgu produktu pārdošanas apjomu ASV salīdzināmu produktu tipu tirgū.

(41)

Normālā vērtība tika noteikta, izmantojot iepriekš 43. līdz 47. un 53. līdz 59. apsvērumā minētos paņēmienus. Pārdošanas apjoms ASV vietējā tirgū bija reprezentatīvs, kaut arī zināmu veidu produkti netika pārdoti, veicot parastas tirdzniecības operācijas, t. i., tos pārdeva ar zaudējumiem. Šo veidu produktiem normālā vērtība tika veidota saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 3. un 6. punktu, ražošanas izmaksām pieskaitot tirdzniecības, vispārējās un administratīvās (TV un A) izmaksas samērīgā apjomā un peļņas normu. Uzņēmuma TV un A neuzskatīja par ticamām un nelietoja, jo attiecīgā produkta pārdošanas apjoms vietējā tirgū bija reprezentatīvs. Ciktāl tas attiecas uz peļņas normu, uzņēmuma paša peļņas normu attiecībā uz attiecīgā produkta pārdošanas apjomu vietējā tirgū nevarēja lietot, jo visa pārdošana tika veikta ar zaudējumiem. Neviens cits ASV ražotājs nesadarbojās, tādēļ saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 6. punkta b) apakšpunktu Komisija izmantoja peļņas normu, kas piemērojama attiecīgajai produkcijai un tās pašas vispārējās kategorijas produktu pārdošanas apjomam.

(42)

Visu pārējo veidu produktiem normālo vērtību noteica kā ASV ražotāja, kas sadarbojās, atbilstīgi turpmāk minētajam koriģēto vidējo svērto pārdošanas cenu vietējā tirgū nesaistītiem klientiem.

3.2.   Normālās vērtības noteikšana ražotājiem eksportētājiem, kam piešķirts TER

(43)

Attiecībā uz parastās vērtības noteikšanu vispirms par katru ražotāju eksportētāju, kas sadarbojās, Komisija noteica, vai viņam ir reprezentatīvs bārija karbonāta pārdošanas kopapjoms vietējā tirgū, salīdzinot ar eksporta pārdošanas kopapjomu Kopienā. Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 2. punktu pārdošanas apjomu vietējā tirgū uzskatīja par reprezentatīvu tad, ja šādas pārdošanas kopapjoms bija vismaz 5 % no ražotāja preču pārdošanas kopapjoma eksportam uz Kopienu. Pamatojoties uz to, abiem ražotājiem eksportētājiem attiecīgā produkta pārdošanas kopapjoms vietējā tirgū IP laikā tika izteikts reprezentatīvos daudzumos.

(44)

Komisija pēc tam noteica tos vietējā tirgū pārdotos attiecīgā produkta veidus, kas bija identiski vai tieši salīdzināmi ar to veidu produktiem, ko pārdeva eksportam uz Kopienu.

(45)

Par katru bārija karbonāta veidu, ko ražotāji eksportētāji pārdod vietējā tirgū un kas ir tieši salīdzināmi ar bārija karbonāta veidu, ko pārdod eksportam uz Kopienu, tika noskaidrots, vai pārdošanas apjomi vietējā tirgū ir pietiekami reprezentatīvi Pamatregulas 2. panta 2. punkta mērķiem. Konkrēta bārija karbonāta veida pārdošanas apjomu vietējā tirgū uzskatīja par pietiekami reprezentatīvu, ja šā veida bārija hlorīda pārdošanas kopapjoms vietējā tirgū IP laikā bija 5 % vai vairāk no salīdzināma veida bārija karbonāta pārdošanas kopapjoma, ko eksportēja uz Kopienu. Šīs analīzes rezultāti liecina, ka visu veidu produkti, izņemot vienu, pārdoti reprezentatīvos daudzumos.

(46)

Komisija pēc tam pārbaudīja, vai katra veida bārija karbonāta pārdošanas apjomu vietējā tirgū reprezentatīvos daudzumos saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 4. punktu var uzskatīt par tādu, kas iegūts parastās tirdzniecības operācijās, nosakot neatkarīgiem klientiem veiktās attiecīgā bārija karbonāta veida rentablās pārdošanas apjomu īpatsvaru.

(47)

Vietējās pārdošanas darījumus uzskatīja par rentabliem, ja īpaša veida produkcijas vienības cena bija līdzīga produkcijas izmaksām vai pārsniedza tās. Tāpēc tika noteiktas izmaksas katra veida produkcijai, kas IP laikā pārdota vietējā tirgū.

(48)

Viens ražotājs eksportētājs pieprasīja sākuma cenas korekciju, pamatojot to ar faktu, ka ražošana sasniegusi normālo jaudu tikai pēc IP sākuma. Uzņēmums sāka ražot bārija karbonātu tikai mazliet pirms IP sākuma. Uzņēmums iebilda, ka pēc tam, kad tas bija iegādājies ražošanas līnijas, pirms pārbaudes ražošanas un arī pirms normālās ražošanas sākuma tas ieguldīja ievērojamas summas remontiem. Tika apgalvots, ka vidējais sākuma posms abām ražošanas līnijām bijis 11 mēneši un ka normālā ražošana uzsākta 8 mēnešus pēc IP sākuma.

(49)

Pretēji tam, ko apgalvoja ražotājs eksportētājs, tika konstatēts, ka visu IP mēneša ražošanas un pārdošanas apjoms bijis vienādā līmenī un dažos gadījumos pat pārsniedzis mēneša apjomus, kas tika saražoti un pārdoti laikposmā, kad, kā tiek apgalvots, tika sasniegta normālā ražošanas jauda. Ievērojamie pārdošanas apjomi visu IP neliecināja, ka pārdota tiktu tikai pārbaudes produkcija. Tādējādi tika secināts, ka visā IP uzņēmuma ražošanas jauda bijusi normāla. Turklāt uzņēmums nepierādīja, ka norādītajā sākuma posmā vienības ražošanas izmaksas būtu lielākas nekā laikposmā, kad jau bijusi sasniegta normālā ražošanas jauda. Katrā ziņā, pat ja izmaksas būtu bijušas lielākas, tā cēlonis, kā pierādīts iepriekš, nebūtu mazāki ražošanas apjomi. Tādējādi tika secināts, ka prasība par sākuma cenu korekciju bijusi pretrunīga un to nepamato pierādījumi, un tādēļ tika noraidīta.

(50)

Tas pats ražotājs apgalvoja, ka amortizācijas metode, ko uzņēmums lietojis “ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem”, samērīgi neatbilst izmaksām, kas saistītas ar attiecīgā produkta ražošanu un pārdošanu. Izdarītie ieguldījumi atbilda sākotnējām izmaksām, kas bija vajadzīgas ražošanas līniju remontam pēc to iegādes un kas attiecās uz vienu finanšu gadu, jo uzņēmums uzskatīja, ka remontētie pamatlīdzekļi kalpos mazāk nekā vienu gadu. Uzņēmums plānoja pēc šā laikposma izdarīt papildu ieguldījumus. Tomēr, ņemot vērā, ka ražošanas līniju papildu remonts nebija vajadzīgs, faktiskais ieguldījumu darbības laiks bija ilgāks, nekā sākotnēji paredzēts. Uzņēmums apgalvoja, ka amortizācijas periods tādējādi attiecīgi jāpielāgo atbilstīgi saimnieciskajai realitātei un kontos iegrāmatotās izmaksas attiecīgi jākoriģē atbilstīgi Pamatregulas 2. panta 5. punktam.

(51)

Attiecība uz iepriekšminēto apgalvojumu tiek uzskatīts, ka gadījums, kad parastās remonta izmaksas, kas rodas pirmajā gadā pēc lietotu iekārtu iegādes, nav nekas neparasts un šādu lielāku izmaksu grāmatošana pirmajā gadā atbilst parastai grāmatvedības praksei. Tādēļ uzņēmuma izraudzītās metodes nebija nepamatotas, bet atbilda parastai praksei. Fakts, ka pēc tam neradās nekādas papildu izmaksas, nepamato atkāpšanos no parastās grāmatvedības prakses. Uzņēmuma prasība šajā ziņā koriģēt izmaksas tādēļ netika attaisnota un tika noraidīta.

(52)

Cits ražotājs eksportētājs prasīja, lai no attiecīgās produkcijas izmaksām atņemtu blakusprodukta (sēra) vērtību. Sērs tiek papildus iegūts no gāzes (H2S), kas automātiski atbrīvojas, ražojot bārija karbonātu. Tomēr uzņēmumam nebija tehnisku līdzekļu, lai izmērītu gāzes daudzumu, kas izmantots sēra ražošanā, tādēļ tas nevarēja noteikt, uz cik lielu daudzumu attiecas tā prasība. Turklāt uzņēmuma grāmatvedības sistēmā sērs un attiecīgais produkts uzskaitīti kā divi atsevišķi produkti un bārija karbonāta ražošanas izmaksas tika noteiktas, neņemot vērā sēra vērtību. Pamatojoties uz iepriekš norādīto, prasība tika provizoriski noraidīta.

(53)

Kā minēts 46. apsvērumā, tika noteikts neatkarīgiem klientiem vietējā tirgū veiktās attiecīgā produkta rentablās pārdošanas apjomu īpatsvars. Ja tā bārija karbonāta veida pārdošanas apjomi, ko pārdod par neto pārdošanas cenu, kura vienāda ar aprēķinātajām ražošanas izmaksām vai lielāka par tām, veidoja vairāk nekā 80 % no minētā veida produkta pārdošanas kopapjoma un ja minētā veida produkta vidējā svērtā cena bija vienāda ar ražošanas izmaksām vai lielāka par tām, normālo vērtību noteica, balstoties uz faktisko cenu vietējā tirgū, kuru aprēķina kā vidējo svērto cenu no visa minētā veida produkta pārdošanas apjoma cenām vietējā tirgū IP laikā neatkarīgi no tā, vai minētā pārdošana bijusi rentabla vai ne. Ja bārija karbonāta rentablās pārdošanas apjoms veidoja līdz 80 % no minētā veida produkta pārdošanas kopapjoma vai arī ja minētā veida produkta vidējā svērta cena bija mazāka par ražošanas izmaksām, normālo vērtību noteica pēc faktiskās cenas vietējā tirgū, kuru aprēķina kā vidējo svērto apjomu no vienīgi minētā veida produkta rentablās pārdošanas apjoma ar noteikumu, ka šis pārdošanas apjoms veido 10 % vai lielāku daļu no minētā veida produkta pārdošanas kopapjoma.

(54)

Ja kāda produkta veida rentablās pārdošanas apjoms veidoja mazāk nekā 10 % no minētā veida produkta pārdošanas kopapjoma, tika uzskatīts, ka šo konkrētā veida produktu nepārdod pietiekamos daudzumos, lai cena vietējā tirgū nodrošinātu atbilstīgu pamatu normālās vērtības noteikšanai.

(55)

Veicot iepriekšminēto analīzi, tika konstatēts, ka visi produktu veidi, izņemot vienu, pārdoti, veicot cenas ziņā parastas tirdzniecības operācijas.

(56)

Visiem produktu veidiem, ko vai nu pārdod reprezentatīvos daudzumos, vai kas netika pārdoti, veicot cenas ziņā parastas tirdzniecības operācijas, konkrētā ražotāja eksportētāja cenas vietējā tirgū nevarēja izmantot, lai noteiktu normālo vērtību, un bija jāizmanto cita metode.

(57)

Šajā gadījumā saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 3. un 6. punktu Komisija izmantoja salikto normālo vērtību.

(58)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 3. punktu saliktā normālā vērtība tika noteikta, ņemot vērā katra ražotāja eksportētāja ražošanas pašizmaksu, kurai pieskaitītas tirdzniecības, vispārējās un administratīvās (TV un A) izmaksas samērīgā apjomā, kā arī peļņa.

(59)

TV un A, un peļņa, ko katrs attiecīgais ražotājs guvis vietējā tirgū, ir uzticami dati Pamatregulas 2. panta 6. punkta nozīmē, tādēļ ražotāja eksportētāja paša TV un A, un peļņa lietota visos gadījumos, kad bija jānosaka saliktā normālā vērtība.

4.   EKSPORTA CENAS

(60)

Katram Ķīnas ražotājam, kam tika piešķirts TER, pārdošanas apjoms eksportam tika noteikts individuāli. Attiecīgie ražotāji eksportētāji visu pārdošanu eksportam uz Kopienu veica tieši neatkarīgiem klientiem Kopienā, un tādēļ eksporta cena tika noteikta saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 8. punktu, pamatojoties uz faktiski samaksātajām vai maksājamajām cenām.

5.   SALĪDZINĀJUMS

(61)

Normālo vērtību salīdzināja ar eksporta cenu, pamatojoties uz ražotāja noteikto cenu tajā paša tirdzniecības posmā. Ar nolūku nodrošināt pienācīgu normālās vērtības un eksporta cenas salīdzinājumu un saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 10. punktu tika izdarītas korekcijas, lai ņemtu vērā atšķirības, kas ietekmē cenas un cenu salīdzināmību. Visos gadījumos, kad to atzina par pamatotu, precīzu un kad to pamatoja pārbaudīti pierādījumi, tika veiktas attiecīgas korekcijas.

(62)

Pamatojoties uz iepriekš minēto, tika izdarītas pielaides attiecībā uz iepakošanas izmaksu, kredīta izmaksu, cenu atlaižu un rabatu, komisijas maksas, sauszemes pārvadājumu frakts, apdrošināšanas, apstrādes, garantijas remonta un tirdzniecības posma atšķirībām. Ciktāl tas attiecas uz maksājumiem par banku pakalpojumiem, tika izdarīta korekcija saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 10. punkta k) apakšpunktu.

(63)

Ciktāl tas attiecas uz tirdzniecības posmu, tika konstatēts, ka lielākā daļa no pārdošanas apjoma ASV vietējā tirgū tika realizēta tiešajiem lietotājiem, savukārt attiecīgā produkta pārdošanas apjoms no ĶTR tika realizēts ekskluzīvi izplatītājiem. Korekcija tika aprēķināta, saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 10. punkta d) apakšpunktu pamatojoties uz tiešajiem lietotājiem pārdotā apjoma vidējo cenu un izplatītājiem ASV vietējā tirgū pārdoto apjomu.

(64)

Turklāt tika konstatēts, ka ĶTR lieli galvenās izejvielas barīta daudzumi pieejami bez kādiem īpašiem kalnrūpniecības procesiem, savukārt ASV barītu iegūst vai nu atklātā ieguvē, vai pazemes atradnēs. Turklāt Ķīnā izejvielu nogādā tuvējās fabrikās, tādējādi nav gandrīz nekādu pārvadāšanas izmaksu, savukārt ASV izmaksas, kas vajadzīgas pārvadāšanai no ieguves vietas uz rūpnīcu, ir ievērojamas.

(65)

Tādēļ tika uzskatīts, ka ASV normālajai vērtībai pieļaujamas attiecīgas korekcijas, lai bārija karbonāta ražošanas nosacījumi ASV būtu salīdzināmi ar ĶTR. Tādēļ normālo vērtību koriģēja, ņemot vērā lielākās ražošanas nosacījumu atšķirības, t. i., galvenās izejvielas barīta ražošanas un pārvadāšanas izmaksu atšķirības.

(66)

Galu galā tika konstatēts, ka ASV ir ievērojamas ar vidi saistītas izmaksas, savukārt ĶTR šādu izmaksu nav. Tādēļ normālā vērtība tika attiecīgi koriģēta.

6.   DEMPINGA STARPĪBA

6.1.   Ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojas un kam piešķirts TER

(67)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 11. punktu dempinga starpība katram ražotājam eksportētajam tika noteikta, vidējo svērto normālo vērtību salīdzinot ar vidējām svērtajām eksporta cenām katram produkta veidam, kas noteikts iepriekš.

(68)

Pagaidu dempinga starpība ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās un kam piešķirts TER, izteikta procentos no CIF Kopienas brīvas robežpiegādes neto cenas pirms maksājuma, ir:

-

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

11,2 %

-

Zaozhuang Yongli Chemical

24,4 %

6.2.   Visiem pārējiem ražotājiem eksportētājiem

(69)

Lai aprēķinātu valsts mēroga dempinga starpību, kas piemērojama visiem pārējiem ĶTR eksportētājiem, Komisija vispirms noteica sadarbības apjomu. Tika salīdzināts kopējais ĶTR izcelsmes attiecīgā produkta importa apjoms, ko aprēķināja pēc Eiropas Kopienu Statistikas biroja datiem, un no ĶTR eksportētājiem, kuriem nepiešķīra TER, saņemtās faktiskās atbildes uz anketas jautājumiem. Pamatojoties uz iepriekš minēto, tika noteikts, ka sadarbības līmenis ir gandrīz 100 %.

(70)

Dempinga starpība atlikušajiem eksportētājiem, kam nepiešķīra TER, tādējādi tika aprēķināta, salīdzinot vidējo svērto normālo vērtību, ko noteica analogajai valstij, un vidējo svērto eksporta cenu, kuru paziņoja eksportētāji, kas sadarbojās, lai sasniegtu vidējo svērto dempinga starpību pārējiem eksportētājiem, kas sadarbojās.

(71)

Pamatojoties uz to, valsts vienotais dempinga līmenis provizoriski tika noteikts 34,0 % apmērā no CIF cenas līdz Kopienas robežai.

D.   ZAUDĒJUMI

1.   KOPIENAS RAŽOŠANAS NOZARES DEFINĪCIJA

(72)

IP 100 % Kopienas bārija karbonāta produkcijas nodrošināja vienīgais Kopienas ražotājs. Tādēļ uzskata, ka tas veido Kopienas ražošanas nozari Pamatregulas 4. panta 1. punkta un 5. panta 4. punkta nozīmē.

(73)

Kopienas ražošanas nozarē darbojas tikai viens ražotājs, tādēļ visi rādītāji, kas uz to attiecas, konfidencialitātes labad bija jāindeksē.

2.   KOPIENAS PATĒRIŅŠ

(74)

Kopienas patēriņš tika noteikts, pamatojoties uz Eiropas Kopienu Statistikas biroja datiem par Kopienas nozares pārdošanas apjomu Kopienas tirgū, kam pieskaitīts imports no ĶTR un citām trešām valstīm. Bārija karbonāta patēriņš Kopienā 2000.—2002. gadā kopējā sarežģītā ekonomikas stāvokļa dēļ palielinājās par 10 %. Pēc tam tas sasniedza 2000. gada līmeni, jo palielinājās imports no ĶTR:

 

2000

2001

2002

IP

Kopienas patēriņš (tonnās)

137 742

130 243

124 568

136 722

3.   IMPORTS NO ATTIECĪGĀS VALSTS

a)   Apjoms un tirgus daļa

(75)

No ĶTR Kopienā importētais bārija karbonāta apjoms palielinājās no 54 167 tonnām 2000. gadā līdz 63 742 tonnām IP, t. i., analizētajā periodā par 18 %. Jāuzsver, ka imports 2002. gadā samazinājās līdz 48 900, pēc tam IP laikā tas ātri atgriezās iepriekšējā līmenī.

(76)

Atbilstīgā tirgus daļa 2000. gadā bija apmēram 40 %, un analizētajā periodā tā palielinājās par 19 % galvenokārt tādēļ, ka 2003. gadā ievērojami palielinājās imports no ĶTR.

b)   Cenas

(77)

Vidējās cenas importam no ĶTR pastāvīgi samazinājās no EUR 253 par tonnu 2000. gadā līdz EUR 186 par tonnu IP laikā.

c)   Cenas samazinājums

(78)

Lai varētu analizēt cenas samazinājumu, vidējās svērtās Kopienas ražošanas nozares produktu veida pārdošanas cenas nesaistītiem klientiem Kopienas tirgū, kas koriģētas atbilstīgi ražotāja cenām, tika salīdzinātas ar attiecīgajam importam atbilstīgajām vidējām svērtajām eksporta cenām, kas noteiktas pēc CIF, izdarot atbilstīgu muitas nodokļu un pēcimporta izmaksu korekciju. Salīdzinājums tika veikts pēc tam, kad tika atskaitīti rabati un cenu atlaides.

(79)

Atšķirībā no ĶTR importētajam precēm Kopienas nozare garantē stabilu produktu atbilstīgi klientu specifikācijām vienmēr ar tiem pašiem piemaisījumiem un piedāvā klientam tādus pakalpojumus kā laboratorijas analīzes. Šo pakalpojumu tirgus vērtība tika ņemta vērā cenu salīdzinājumā, izdarot Kopienas nozares cenu 25 % korekciju, kuras pamatā ir informācija, kas saņemta no Kopienas ražošanas nozares.

(80)

Vairāki importētāji un lietotāji norādīja, ka Kopienas ražošanas nozares izmaksas ir lielākas tādēļ, ka tās ražotais produkts ir ķīmiski aktīvāks. Šis arguments bija jānoraida, jo pēdējos gados sasniegtās tehnikas attīstības dēļ ĶTR eksportētāji spēj piegādāt līdzvērtīgus produktus no katras kategorijas, ko ražo Kopienas ražošanas nozare. Turklāt bārija karbonāts, kas ir ķīmiski aktīvāks, veido mazāk nekā 5 % no Kopienas ražošanas nozares pārdošanas apjoma. Tādēļ tika uzskatīts, ka nav vajadzīgas korekcijas atšķirīgas ķīmiskās aktivitātes dēļ.

(81)

Šis salīdzinājums apliecināja, ka IP laikā ĶTR izcelsmes attiecīgos produktus Kopienā pārdeva par cenām, kas bija daudz zemākas par Kopienas ražošanas nozares cenām, starpība procentos no Kopienas ražošanas nozares cenām bija 28 % līdz 31 %.

4.   KOPIENAS RAŽOŠANAS NOZARES STĀVOKLIS

(82)

Saskaņā ar Pamatregulas 3. panta 5. punktu Komisija pārbaudīja visus svarīgākos ekonomikas faktorus un rādītājus, kas ietekmē Kopienas ražošanas nozares stāvokli.

(83)

Tika analizēts, vai Kopienas ražošanas nozare joprojām atgūstas no iepriekšējās subsidēšanas vai dempinga sekām, tomēr nekas neliecināja, ka tas tā būtu.

a)   Ražošana

(84)

Kopienas ražošanas nozares saražotā produkcija analizētajā periodā palielinājās par 13 %. Tā palika stabila 2000.—2001. gadā un pēc tam samazinājās.

b)   Jauda un jaudas izmantojums

(85)

Jaudas izmantojums analizētajā periodā samazinājās par 14 %. To neizskaidro Kopienas ražošanas nozares kopējās ražošanas jaudas nelielais 2 % palielinājums 2001.—2002. gadā analizētajā periodā.

c)   Pārdošana, cenas un tirgus daļa

(86)

No 2000. gada līdz IP pārdošanas apjoms nesaistītām personām Kopienā samazinājās par 17 % (pārdošanas apjoms saistītajiem klientiem veidoja mazāk nekā 1 % no kopējā pārdošanas apjoma), tādējādi samazinot tirgus daļu no 55 % līdz 60 % diapazona uz 45 % līdz 50 % diapazonam. Vidējā cena par tonnu samazinājās par 7 %, tādēļ apgrozījums samazinājās par 23 %.

d)   Krājumi

(87)

Gatavās produkcijas krājumi 2000.—2001. gadā gandrīz trīskāršojās. Divos nākamajos gados tie ievērojami samazinājās, un to apjoms IP laikā bija gandrīz divas reizes lielāks nekā 2000. gadā.

e)   Nodarbinātība, ražīgums un algas

(88)

Analizētajā periodā nodarbinātība Kopienas ražošanas nozarē samazinājās par 10 %. Ja rēķina viena strādnieka saražotās tonnas, algas šajā pašā laikā pakāpeniski palielinājās par 10 %, vispirms 2000.—2002. gadā tās palielinājās par 3 % un pēc tam samazinājās par aptuveni 6 %.

f)   Pieaugums

(89)

Kopienas patēriņš no 2000. gada līdz IP lielākoties palika stabils, toties Kopienas ražošanas nozares pārdošanas apjoms samazinājās par 17 %. No otras puses, attiecīgā importa apjoms palielinājās par 18 %. Šī tendence jo īpaši izteikta bija no 2002. gada līdz IP, Kopienas patēriņam palielinoties par aptuveni 10 %, Kopienas ražošanas nozares pārdošanas apjomam samazinoties par vairāk nekā 10 % un importam no ĶTR palielinoties par vairāk nekā 30 %. Kopienas ražošanas nozares pārdošanas apjoms no 2000. gada līdz IP tādēļ samazinājās, kaut arī pieprasījums palielinājās. Tādējādi Kopienas ražošanas nozares tirgus daļa samazinājās par gandrīz 9 procentu punktiem, tā galvenais cēlonis bija imports no ĶTR. Pretēji Ķīnas tirgus daļa no 2002. gada līdz IP palielinājās par vairāk nekā 7 procentu punktiem.

g)   Ieguldījumi

(90)

Ieguldījumi 2000.—2001. gadā vairāk nekā dubultojās. 2002. gadā tie palika stabili, pēc tam 2003. gadā atgriezās 2000. gada līmenī. Ieguldījumi tika izdarīti galvenokārt dabas aizsardzībai un apkopei.

h)   Rentabilitāte, peļņa no kapitāla ieguldījumiem, naudas plūsma un spēja piesaistīt kapitālu

(91)

Kopienas ražošanas nozares veiktā līdzīgā produkta pārdošana visā analizētajā periodā nebija rentabla. Kopienas ražošanas nozare 2000. gadā bija gandrīz sasniegusi kritisko robežu, tādēļ IP laikā stāvoklis pasliktinājās un pārdošana bija ļoti nerentabla (vairāk nekā 10 %).

(92)

Peļņa no ieguldījumiem, izteikta kā peļņa/zaudējumi saistībā ar aktīvu uzskaites neto vērtību, visā analizētajā periodā arī bija negatīva un gadu no gada kļuva mazāka. IP laikā peļņa no ieguldījumiem bija 25 % līdz 20 % diapazonā.

(93)

Saražoto un Kopienā pārdoto produktu radītā naudas plūsma 2000. gadā līdz IP strauji samazinājās. Tā bija ļoti pozitīva 2000. gadā, toties 2001. gadā tā kļuva negatīva un nākamajos divos gados samazinājās, IP laikā sasniedzot vairāk nekā EUR 1 000 000.

(94)

Lai gan ieguldījumi bija ļoti mazi, netika konstatēts, ka Kopienas ražošanas nozarei būtu grūti piesaistīt kapitālu aizdevumu formā no bankām vai pašu kapitālu no mātesuzņēmuma.

i)   Dempinga starpības lielums

(95)

Ņemot vērā importa par dempinga cenām apjomu un cenas no attiecīgās valsts, faktiskās dempinga starpības ietekmi nevar uzskatīt par nenozīmīgu.

5.   SECINĀJUMS PAR ZAUDĒJUMIEM

(96)

Iepriekšminēto faktoru pārbaudē redzams, ka no 2000. gada līdz IP stāvoklis Kopienas ražošanas nozarē ievērojami pasliktinājās. Pārdošanas apjoms analizētajā periodā samazinājās par 17 %, radot ievērojamu tirgus daļas zaudējumu. Vidējās cenas samazinājās, un tādējādi apgrozījums samazinājās pat vēl ievērojamāk. Ražošanas apjomam un izmantotajai jaudai bija raksturīga tāda pati tendence. Šo negatīvo pārmaiņu dēļ analizētajā periodā rentabilitāte, peļņa no ieguldījumiem un naudas plūsma ievērojami samazinājās.

(97)

Tādējādi tiek konstatēts, ka stāvoklis Kopienas ražošanas nozarē ir pasliktinājies tādā mērā, ka provizoriski secināms, ka Kopienas ražošanas nozarei Pamatregulas 3. panta 1. un 5. punkta nozīme nodarīti būtiski zaudējumi.

E.   CĒLOŅSAKARĪBA

1.   IEVADS

(98)

Saskaņā ar Pamatregulas 3. panta 6. punktu Komisija pārbaudīja, vai attiecīgas valsts izcelsmes bārija karbonāta imports par dempinga cenām Kopienas ražošanas nozarei ir nodarījis kaitējumu tādā mērā, ka to var uzskatīt par būtisku. Saskaņā ar Pamatregulas 3. panta 7. punktu pārbaudīja citus zināmos faktorus, ne tikai dempinga importu, kas vienlaikus rada zaudējumus Kopienas ražošanas nozarei, lai nodrošinātu to, ka šādu pārējo faktoru radītie zaudējumi netiek saistīti ar importu par dempinga cenām.

2.   IMPORTA PAR DEMPINGA CENĀM SEKAS

(99)

Analizētajā periodā imports par dempinga cenām no attiecīgās valsts nozīmīgi palielinājās apjoma (no 54 167 tonnām līdz 63 742 tonnām) un tirgus daļas (vairāk nekā par 7 procentu punktiem) ziņā. Importa apjomu vislielākais pieaugums bija IP laikā (pieaugums par 30,4 % salīdzinājumā ar 2002. gadu), vienlaikus importa cenas visā analizētajā periodā samazinājās.

(100)

Tas notika vienlaikus ar pārdošanas samazināšanos, un tādēļ tika zaudēta Kopienas ražošanas nozares tirgus daļa par gandrīz 9 procentu punktiem, kā arī samazinājās vidējās pārdošanas cenas. Kopienas ražošanas nozarei bija jāsamazina pārdošanas cenas, jo importa par dempinga cenām no ĶTR dēļ IP laikā pārdošana ievērojami samazinājās. Zemo pārdošanas cenu dēļ Kopienas ražošanas nozare nespēja segt ražošanas izmaksas un tādēļ bija nerentabla.

3.   CITU FAKTORU IZRAISĪTĀS SEKAS

a)   Imports no citām trešām valstīm

(101)

Analizētajā periodā bārija karbonāta importa apjoms no trešām valstīm palielinājās no 6 500 tonnām līdz 8 700 tonnām, tādējādi tirgus daļa IP laikā bijusi mazāka par 10 %. Citas galvenās trešās valstis, kas eksportē bārija karbonātu uz Kopienu, ir Brazīlija un Krievija.

(102)

IP laikā vidējā cena importam no Krievijas bija EUR 278 par tonnu. Tas nozīmē, ka Krievijas produkti bijuši ievērojami dārgāki nekā no ĶTR importētie un tikai mazliet lētāki nekā Kopienas ražošanas nozares pārdotie. Importētāju un lietotāju sniegtie dati liecina, ka no Krievijas importētā bārija karbonāta kvalitāte ir zemāka nekā no ĶTR importētā attiecīga produkta kvalitāte un Kopienas ražošanas nozares pārdotā līdzīgā produkta kvalitāte. Bārija karbonātam no Krievijas ir zemāka kvalitāte, bet tas ir dārgāks nekā no ĶTR importētais, tādēļ tas nav konkurētspējīgs Kopienas tirgū. Salīdzinājumā ar Kopienas ražošanas nozares pārdoto produktu no Krievijas ievestā bārija karbonāta kvalitāte ir ievērojami zemāka, un to nekompensē mazā cenu starpība. Krievijas produkts nav konkurētspējīgs, tādēļ tā tirgus daļa analizētajā periodā samazinājās. Tādēļ tika provizoriski secināts, ka imports no Krievijas neizjauc cēloņsakarību starp dempingu un Ķīnas importa radītajiem būtiskajiem zaudējumiem.

(103)

IP laikā vidējā cena importam no Brazīlijas bija EUR 186 par tonnu. Analizētajā periodā Brazīlijas importa tirgus daļa palielinājās par apmēram 2 procentu punktiem. Ņemot vērā mazo pārdošanas pieaugumu un to, ka tirgus daļa bijusi mazāka par 5 %, tika provizoriski secināts, ka šis imports neizjauc cēloņsakarību starp dempingu un Ķīnas importa radītajiem materiālajiem zaudējumiem.

(104)

Ņemot vērā augstāk minētos atklājumus, provizoriski tika secināts, ka imports no citām trešām valstīm neizjauc cēloņsakarību starp dempingu un Ķīnas importa radītajiem būtiskajiem zaudējumiem Kopienas ražošanas nozarei.

b)   Pieprasījuma izmaiņas

(105)

Pieprasījuma izmaiņu dēļ bārija karbonāta acīmredzamais patēriņš 2000. līdz 2002. gadā palielinājās, bet Kopienas ražošanas nozare spēja saglabāt savu tirgus daļu. Tādējādi IP laikā Kopienas ražošanas nozares pārdošanas apjoms un tirgus daļa samazinājās, kaut arī patēriņš ievērojami palielinājās. Vienlaikus Ķīnas imports spēja iegūt tirgus daļu, analizētajā periodā to palielinot vairāk nekā par 7 procentu punktiem. Tādēļ būtiskos zaudējumus, kas nodarīti Kopienas ražošanas nozarei, nevar saistīt ar pieprasījuma samazināšanos Kopienas tirgū.

c)   Valūtas svārstības

(106)

Dažas ieinteresētās personas apgalvoja, ka USD vērtības samazinājums attiecībā pret EUR ir sekmējis bārija karbonāta importu Eiropas Kopienā. Lielākajai daļai importa darījumu no attiecīgās valsts uz Eiropas Kopienu summas rēķinos tiešām norādītas USD. EUR vērtība attiecībā pret USD palielinājās no 2002. gada vidus, tā ievērojami palielinājās IP laikā, tādējādi sekmējot eksportu uz eirozonu.

(107)

Tomēr, pat pamatojoties uz maiņas kursu, kas dominēja 2002. gada sākumā, imports no ĶTR izraisīja Kopienas ražošanas nozares cenu samazinājumu. Turklāt šis labvēlīgais stāvoklis attiecībā uz maiņas kursu, iespējams, ietekmēja importu no citām trešām valstīm, jo arī attiecībā uz to summas rēķinos norādītas galvenokārt USD. Fakts, ka valūtas svārstībām nav bijis lielas ietekmes uz importu no citām valstīm, norāda, ka to nevar uzskatīt par galveno cēloņfaktoru, kādēļ palielinājies imports par dempinga cenām no attiecīgās valsts.

(108)

Tādēļ tika provizoriski secināts, ka, lai arī EUR vērtības palielinājums attiecībā pret USD, iespējams, sekmējis bārija karbonāta importu Eiropas Kopienā, tas nav bijis pietiekams, lai izjauktu cēloņsakarību starp importu par dempinga cenām un Kopienas ražošanas nozarei nodarītajiem būtiskajiem zaudējumiem.

d)   Kopienas ražošanas nozares veiktais imports

(109)

Tika sniegtas ziņas, ka Kopienas ražošanas nozare importējusi bārija karbonātu no ĶTR un tādējādi sekmējusi zaudējumu rašanos. Tomēr Kopienas ražošanas nozare pēc 2001. gada nav pirkusi produktus no ĶTR un pirms tam importējusi tos tikai nelielos daudzumos (apmēram 1 % no pašu produkcijas). Tādēļ tiek provizoriski secināts, ka Kopienas ražošanas nozares veiktais attiecīgā produkta imports, ja tāds būtu, nevarētu būt izšķirīgais iemesls būtiskajiem zaudējumiem, kas nodarīti Kopienas ražošanas nozarei.

e)   Citi faktori

(110)

Daži lietotāji un importētāji iebilda, ka Kopienai radušies zaudējumi tādēļ, ka jākonkurē ar bārija karbonāta ūdenī suspendēto putriņu, kas likvidē toksiskos putekļus, kas rodas, lietojot pulverveida bārija karbonātu. Putriņu, izmantojot no ĶTR importēto pulveri un pēc importēšanas tam pievienojot ūdeni un īpašas piedevas, ražo importētāji Kopienā.

(111)

Šo argumentu noraidīja, jo Kopienas ražošanas nozarei ir pietiekama zinātība, lai ražotu šādu putriņu, bet tā neatbalsta šādu ražošanu, jo uzskata, ka nav ekonomiski transportēt ūdeni. Tādēļ sadarbībā ar citiem Eiropas uzņēmumiem tā ir izstrādājusi īpašas ierīces ķieģeļu un dakstiņu ražošanai, un tās nodrošina, ka bārija karbonāta lietotāji sajauc pulveri ar ūdeni ražošanas vietā, šādā veidā nepieļaujot toksisku putekļu rašanos. Tādējādi Kopienas ražošanas nozare piedāvā produktu, kas spēj konkurēt ar putriņu. Tomēr putriņu nevar pārdot par cenām, kas ir zemākas par Kopienas ražošanas nozares piegādātā pulvera cenām, jo putriņu ražo no bārija karbonāta, ko par dempinga cenām importē no Ķīnas. Tāpēc to nevarnevar kvalificēt kā papildu faktoru, kas veicinājis zaudējumus, jo pašu putriņas ietekmi radarada imports par dempinga cenām. Patiešām, ja attiecīgo produktu neimportētu par dempinga cenām, Kopienas ražošanas nozares piedāvātais produkts, kam jākonkurē ar putriņu, ar taisnīgiem noteikumiem būtu spējis ar to konkurēt.

4.   SECINĀJUMS PAR CĒLOŅSAKARĪBU

(112)

Iepriekšminētā analīze rada, ka jo īpaši laikā no 2002. gada līdz IP attiecīgās valsts izcelsmes importa apjoms un tirgus daļa būtiski palielinājusies un pārdošanas cenas ievērojami samazinājušās un ka IP laikā samazinājušās cenas. Zemo cenu Ķīnas importa tirgus daļa palielinājās vienlaikus ar ievērojamu Kopienas ražošanas nozares tirgus daļas samazināšanos, kas kopā ar lejupvērstu spiedienu uz cenām, cita starpā, IP laikā radīja būtiskus zaudējumus Kopienas ražošanas nozarei. No vienas puses, pārbaudot pārējos faktorus, kas varētu būt radījuši zaudējumus Kopienas ražošanas nozarei, atklājās, ka nevienam no tiem nevarētu būt ievērojama negatīva ietekme vai ka tie varētu izjaukt cēloņsakarību starp importu no ĶTR par dempinga cenām un būtiskajiem zaudējumiem, kas nodarīti Kopienas ražošanas nozarei.

(113)

Balstoties uz iepriekš minēto analīzi, kurā visu zināmo faktoru ietekme uz Kopienas ražošanas nozares stāvokli ir pienācīgi izšķirta un nodalīta no zaudējumus radošās ietekmes, ko izraisa imports par dempinga cenām, provizoriski tiek secināts, ka imports no ĶTR Kopienai ir radījis būtiskus zaudējumus Pamatregulas 3. panta 6. punkta nozīmē.

F.   KOPIENAS INTERESES

1.   IEVADA PIEZĪME

(114)

Saskaņā ar Pamatregulas 21. pantu Komisija pārbaudīja, vai šajā gadījumā, kad ir pieņemti secinājumi par dempingu, kas radījis zaudējumus, pastāv nopietni iemesli, kas liek secināt, ka šajā konkrētajā gadījumā noteikt pasākumus nav Kopienas interesēs. Nosakot Kopienas intereses, ņēma vērā visas attiecīgās dažādās intereses, t. i., attiecīgā produkta Kopienas ražošanas nozares, importētāju un lietotāju intereses.

2.   IZMEKLĒŠANA

(115)

Lai novērtētu, kāda ietekme būtu pasākumu nepiemērošanai, Komisija pieprasīja informāciju no visām ieinteresētajām personām. Komisija Kopienas ražošanas nozarei, 10 izejvielu piegādātājiem, 18 importētājiem un 38 attiecīgā produkta lietotājiem nosūtīja anketas. Atbildes sniedza Kopienas ražotājs, viens izejvielu piegādātājs, pieci importētāji, seši lietotāji un viena lietotāju asociācija.

3.   KOPIENAS RAŽOŠANAS NOZARE

(116)

Kopienas ražošanas nozarei ir pilnībā automatizēta ražošanas līnija, kas darbojas ļoti rentabli attiecībā uz specifikācijām neatbilstīgu materiālu un to personu skaitu, kas nodarbinātas, lai saražotu vienu tonnu. Tā arī veica ieguldījumus ražošanas līdzekļu atjaunošanā un turpināja eksportēt produkciju.

(117)

Tiek uzskatīts, ka pasākumu piemērošana tirgū traucēs taisnīgu konkurenci. Ja pasākumus veiktu, Kopienas ražošanas nozare spētu atgūt vismaz daļu no zaudētās tirgus daļas, un pēc tam pasākumiem būtu pozitīva ietekme uz tās rentabilitāti.

(118)

Jau iepriekš minēts, ka Kopienas ražošanas nozarei bijuši būtiski zaudējumi, ko radījis attiecīgās valsts izcelsmes imports par dempinga cenām. Ja pasākumus nepiemērotu, ļoti iespējams, ka Kopienas ražošanas nozares stāvoklis turpinātu pasliktināties. Tā sekas būtu turpmāka darba vietu zaudēšana. Importa par dempinga cenām cenu samazinošā ietekme turpinātu traucēt visus Kopienas ražošanas nozares centienus, jo īpaši centienus atgūt rentabilitāti. Ja pasākumus neveiktu, būtu apdraudēta ražošanas nozares ilgstoša pastāvēšana un nav izslēgts, ka gadījumā, ja netiktu piemēroti pasākumi, konkurences dēļ ar importu par dempinga cenām vienīgais Kopienas ražotājs būtu jāslēdz.

4.   IZEJVIELU PIEGĀDĀTĀJI

(119)

No izejvielu piegādātāja, kas Kopienas ražošanas nozarei piegādā dabīgu bārija sulfātu, tika saņemta viena atbilde uz anketas jautājumiem. Tas ir vienīgais galvenās bārija karbonāta ražošanai vajadzīgās izejvielas piegādātājs, kas atrodas Kopienā.

(120)

Ja pasākumus piemērotu un Kopienas ražošanas nozare atgūtu zaudēto tirgus daļu, izejvielas piegādātājs arī spētu pārdot vairāk produkcijas. Attiecīgā izejviela veido lielāko daļu no šā uzņēmuma apgrozījuma, tādēļ tas uzlabotu izejvielas piegādātāja stāvokli.

(121)

Ja pasākumus nepiemērotu, Kopienas ražošanas nozares pārdošanas apjoms turpinātu samazināties un tādējādi samazinātos arī pieprasījums pēc izejvielām. Tas negatīvi ietekmētu izejvielu piegādātāja rentabilitāti.

5.   IMPORTĒTĀJI

(122)

No importētājiem tika saņemtas piecas atbildes uz anketas jautājumiem, un viņi visi iebilda pret pasākumu piemērošanu.

(123)

Daļu no attiecīgā produkta, ko importē pulvera veidā no ĶTR, pēc tam pārveido par putriņu, pievienojot ūdeni un īpašas piedevas. Importētājiem attiecīgā produkta un putriņas pārdošanas peļņas normas vidējā svērtā vērtība ir 6,8 %, tādēļ importētāji spētu izturēt daļu no iespējamā cenu palielinājuma un saglabāt daļu klientu. Ņemot vērā relatīvi mazos maksājumus, ko piemēro uzņēmumiem, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos un alternatīvos avotus, kas pieejami bez nekādiem maksājumiem, iespējamais cenu palielinājums būtu ierobežots.

(124)

Ņemot vērā faktu, ka attiecīgā produkta un putriņas pārdošanas apjoms ir vidēji aptuveni 15 % no importētāja kopējā apgrozījuma, piemērojot maksājumu, importētāja finanšu stāvoklis netiktu nopietni ietekmēts.

(125)

Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika provizoriski secināts, ka antidempinga pasākumi, ja tādus veiktu, visticamāk būtiski neietekmētu importētājus.

6.   LIETOTĀJI

(126)

Tika saņemtas sešas atbildes no lietotājiem un viens iesniegums no lietotāju asociācijas. Tika veikta viena pārbaude uzņēmumā, kas IP laikā pārdevis lielāko daudzumu bārija karbonāta. Seši lietotāji, kas sadarbojās, veido aptuveni 9 % no kopējā bārija karbonāta patēriņa Kopienā. To darbinieku skaits, kas šajos uzņēmumos tieši saistīti ar produktiem, kuros izmanto bārija karbonātu, ir aptuveni 570 cilvēku. Visi lietotāji, kas sadarbojās, izņemot vienu, kas produktu pērk no Kopienas ražošanas nozares, ir iestājušies pret antidempinga maksājumu piemērošanu, baidoties zaudēt lētu piegādes avotu, kas kaitētu to konkurētspējai nākamā posma tirgū attiecībā pret trešo valstu konkurentiem.

(127)

Bārija karbonāta lietotāji ir lielākoties specializējušies televizoru stikla ražošanā, ķieģeļu un dakstiņu ražošanā, keramikas nozarē un ferīta ražošanā. Pamatojoties uz atbildēm uz anketas jautājumiem un informāciju, kas sniegta uzklausīšanā, noteikts, ka bārija karbonāta daļa lietotāju saražotās produkcijas kopējās izmaksās, kopumā ir mazāka par 8 %.

(128)

Maksājumi neizraisītu ievērojamu konkurences samazinājumu vai piegādes deficītu. Gluži pretēji var prognozēt, ka imports no Ķīnas joprojām būs pieejams par konkurētspējīgām cenām, jo atsevišķie maksājumi, kas ierosināti Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, ir mazāki par konstatēto cenu samazinājumu. Turklāt ir pieejami arī alternatīvi citu trešo valstu piegādes avoti, kam nepiemēro maksājumus. Pamatojoties uz visu šo, tiek secināts, ka lietotāji joprojām spēs pirkt bārija karbonātu par konkurētspējīgām cenām, un paredzams, ka maksājumu ietekme uz lietotāju konkurētspēju attiecībā pret konkurentiem trešās valstīs būs ierobežota.

(129)

Tika apgalvots, ka Kopienas ražošanas nozare nespēj apmierināt visu Kopienas pieprasījumu pēc bārija karbonāta. Šajā sakarā jāatgādina, ka pasākumu nolūks nav kavēt importu Kopienā, bet nodrošināt, lai tas netiktu veikts par dempinga cenām, kas rada zaudējumus. Ievērojamu daļu no Kopienas pieprasījuma joprojām apmierinās dažādas izcelsmes imports. Tādēļ nav paredzams piegādes deficīts.

(130)

Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika provizoriski secināts, ka antidempinga pasākumi, ja tādus veiktu, visticamāk būtiski neietekmētu lietotājus.

7.   KONKURENCES UN TIRDZNIECĪBAS TRAUCĒJUMU IETEKME

(131)

Attiecībā uz iespējamo pasākumu ietekmi uz konkurenci Kopienā ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, ņemot vērā to spēcīgo pozīciju tirgū, iespējams, turpinās pārdot savus produktus arī par cenām, kas nebūs dempinga cenas. Patiešām relatīvi zemajām maksājumu likmēm diviem Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, kas darbojas ar tirgus ekonomikas nosacījumiem, būtu jānodrošina tiem iespēja darboties ar taisnīgiem tirgus nosacījumiem. Tādējādi, ņemot vērā piemēroto nodokļu piemēroto maksājumu kopējo apjomu, šķiet, ka Kopienas tirgū joprojām būs pietiekami daudz nozīmīgu konkurentu, tostarp attiecīgās valsts, Brazīlijas, Krievijas un Indijas ražotāji. Tādēļ lietotāji arī turpmāk varēs izvēlēties piegādātāju no dažādiem bārija karbonāta piegādātajiem. No otras puses, ja pasākumus nepiemērotu, vienīgā Kopienas ražotāja nākotne būtu apdraudēta. Ja tas vairs nedarbotos, konkurence Kopienas tirgū ievērojami samazinātos.

8.   SECINĀJUMS PAR KOPIENAS INTERESĒM

(132)

Ņemot vērā iepriekšminētos iemeslus, tiek provizoriski secināts, ka nav iemeslu, kas šajā konkrētajā gadījumā liktu atteikties no antidempinga maksājumu piemērošanas.

G.   ANTIDEMPINGA PAGAIDU PASĀKUMU IEROSINĀJUMS

1.   ZAUDĒJUMU NOVĒRŠANAS APJOMS

(133)

Ņemot vērā gūtos secinājumus par dempingu, zaudējumiem, cēloņsakarību un Kopienas interesēm, lai novērstu turpmākus zaudējumus, ko Kopienas ražošanas nozarei radītu imports par dempinga cenām, jāpiemēro antidempinga pagaidu pasākumi.

(134)

Lai noteiktu maksājuma apjomu, ņemts vērā konstatētās dempinga starpības apjoms un maksājuma apjoms, kas vajadzīgs, lai novērstu zaudējumus, kuri nodarīti Kopienas ražošanas nozarei.

(135)

Kopienas ražošanas nozarei kopš 1999. gada bijuši zaudējumi no importa par dempinga cenām, tādēļ peļņa, ko varētu gūt, ja nebūtu importa par dempinga cenām, tika noteikta, pamatojoties uz vidējo svērto peļņas normu līdzīgajam produktam 1996. līdz 1998. gadā. Pamatojoties uz to, tika konstatēts, ka apgrozījuma peļņas normu 7,2 % var uzskatīt par piemērotu minimumu, ko Kopienas ražošanas nozarē varētu sasniegt, ja nebūtu dempinga, kas izraisa zaudējumus. Vajadzīgais cenu palielinājums tika noteikts, vidējo svērto importa cenu, kas noteikta cenu samazinājuma aprēķināšanai, salīdzinot ar cenu, kas nerada zaudējumus, produktiem, kurus Kopienas ražošanas nozare pārdod Kopienas tirgū. Cena, kas nerada zaudējumus, ir iegūta, Kopienas ražošanas nozares pārdošanas cenu koriģējot atbilstīgi faktiskajiem zaudējumiem IP laikā un pieskaitot iepriekšminēto peļņas normu. Pēc tam starpību, kas iegūta, veicot šādu salīdzināšanu, izteica procentos no kopējās CIF importa vērtības.

(136)

Zaudējumu novēršanas apjoms bija lielāks par konstatēto dempinga starpību, tādēļ pagaidu pasākumi jānosaka, balstoties uz pēdējo.

2.   PAGAIDU PASĀKUMI

(137)

Ievērojot iepriekš minēto, tiek uzskatīts, ka saskaņā ar Pamatregulas 7. panta 2. punktu antidempinga pagaidu maksājumi ĶTR izcelsmes importam jānosaka vismazāko dempinga un zaudējumu apmērā saskaņā ar mazākā maksājuma noteikumu. Šajā gadījumā atsevišķās nodokļa likmes, kā arī valsts mēroga maksājums attiecīgi jānosaka konstatētās dempinga starpības apmērā.

(138)

Produkts ir aizvietojams un cenu starpība atšķirīgu veidu produktiem nav lielas, tādēļ tika konstatēts, ka maksājums jāpiemēro, nosakot īpašu apjomu par tonnu, lai nodrošinātu pasākumu efektivitāti un lai, samazinot eksporta cenas, neveicinātu antidempinga pasākumu absorbēšanu. Šis apjoms izriet no dempinga starpības piemērošanas eksporta cenām, ko izmantoja, lai aprēķinātu dempingu IP laikā.

(139)

Šajā regulā minētās atsevišķo uzņēmumu antidempinga maksājumu likmes noteiktas, pamatojoties uz pašreizējās izmeklēšanas secinājumiem. Tādējādi tās atspoguļo stāvokli, kāds attiecībā uz šiem uzņēmumiem konstatēts attiecīgajā pārbaudē. Tādējādi šīs maksājumu likmes (pretēji valsts mēroga maksājumam, kas piemērojams “visiem pārējiem uzņēmumiem”) ir piemērojamas vienīgi attiecīgās valsts izcelsmes produktu importam, kurus ražojuši uzņēmumi un tādējādi konkrētās minētās juridiskās vienības. Šīs likmes nevar piemērot importētiem produktiem, ko ražojis kāds cits uzņēmums, kura nosaukums un adrese nav konkrēti minēti šīs regulas rezolutīvajā daļā, tostarp ar konkrētajiem minētajiem uzņēmumiem saistītās vienības, un uz tiem attiecas maksājuma likme, kas piemērojama “visiem pārējiem uzņēmumiem”.

(140)

Jebkura prasība piemērot šīs uzņēmuma atsevišķo antidempinga maksājuma likmes (piemēram, pēc vienības nosaukuma maiņas vai pēc jaunu ražošanas vai tirdzniecības vienību izveidošanas) jāadresē Komisijai (3), pievienojot visu attiecīgo informāciju, jo īpaši par izmaiņām uzņēmuma darbībā, kas saistīta ar ražošanu, pārdošanas apjomiem vietējā tirgū un eksporta preču pārdošanas apjomiem, kas saistīti, piemēram, ar minēto nosaukuma maiņu vai minētajām izmaiņām ražošanas un tirdzniecības vienībās. Vajadzības gadījumā Komisija, apspriedusies ar padomdevēju komiteju, izdara šajā regulā attiecīgus grozījumus, iekļaujot sarakstā uzņēmumus, kuriem piešķirtās atsevišķās maksājumu likmes.

(141)

Attiecīgais produkts ir aizvietojams, kā paskaidrots iepriekš, un tas nav zīmolprece, atsevišķo maksājuma likmju atšķirība ir svarīga, un ražotāji eksportētāji ir vairāki. Visi šie elementi var atvieglot centienus pārvietot eksporta plūsmas, tradicionālajiem ražotājiem eksportētajiem piešķirot zemākas maksājuma likmes.

(142)

Tādējādi, ja eksports, ko veic viens no uzņēmumiem, kam piešķirta zemāka atsevišķā maksājuma likme, palielinās vairāk nekā par 30 % pēc apjoma, varēs uzskatīt, ka attiecīgie atsevišķie pasākumi nav pietiekami, lai cīnītos ar konstatēto dempingu, kas rada zaudējumus. Tādējādi, ja pastāv nepieciešamie elementi, iespējams uzsākt izmeklēšanu, lai noteiktu, vai attiecīgi labot pasākumus pēc to veida vai līmeņa.

H.   NOBEIGUMA NOTEIKUMS

(143)

Pareizas vadības labad jānosaka periods, kurā ieinteresētās personas, kuras pieteikušās procedūras uzsākšanas paziņojumā norādītajā termiņā, var rakstveidā darīt zināmu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu. Turklāt jānosaka, ka secinājumi par maksājumu piemērošanu šajā regulā ir provizoriski un, lai noteiktu galīgos pasākumus, tos var pārskatīt,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo nosaka antidempinga pagaidu maksājumu tāda Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes bārija karbonāta importam, kurā stroncija saturs pārsniedz 0,07 svara % un sēra saturs — vairāk neka 0,0015 svara % pulvera, kurš ir presētu granulu vai kalcinētu granulu formā un kurš atbilst KN kodam ex 2836 60 00 (TARIC kods 2836600010).

2.   Antidempinga pagaidu maksājuma apjoms produktiem, ko ražo šādi ražotāji, ir vienāds ar fiksētu summu, kas norādīta turpmāk:

Valsts

Ražotājs

Maksājuma likme (EUR/t)

TARIC papildkods

Ķīnas Tautas Republika

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd.,

62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County,

Hubei Province, ĶTR

20,6

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co.,

South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District,

Shangdong Province, ĶTR

45,7

A607

Visi pārējie uzņēmumi

60,8

A999

3.   Laižot brīvā apgrozībā Kopienā 1. punktā minēto produktu, jāiemaksā nodrošinājums, kas vienāds ar pagaidu maksājuma summu.

4.   Ja pirms laišanas brīvā apgrozībā preces ir bojātas un tādēļ cena, kas faktiski samaksāta vai maksājama, ir nodalīta, lai noteiktu muitas vērtību saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 145. pantu (4), antidempinga maksājuma apjomu, ko aprēķina, pamatojoties uz iepriekš norādītajām fiksētajam summām, samazina par procentuālo daudzumu, kas atbilst faktiski samaksātajai vai maksājamajai nodalītajai cenai.

5.   Ja nav noteikts citādi, tad piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodokļiem.

2. pants

Neskarot Regulas (EK) Nr. 384/96 20. pantu, vienu mēnesi no dienas, kad šī regula stājusies spēkā, ieinteresētās personas var pieprasīt, lai atklātībai nodotu svarīgākos faktus un apsvērumus, kas ir šīs regulas pamatā, kā arī rakstveidā darīt zināmu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu Komisijā.

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 384/96 21. panta 4. punktu, vienu mēnesi no šīs regulas stāšanās spēkā attiecīgās personas var iesniegt komentārus par tās piemērošanu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. pantu piemēro sešus mēnešus.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV C 104, 30.4.2004., 58. lpp.

(3)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction B

B-1049 Brussels.

(4)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 146/2005

(2005. gada 28. janvāris),

ar ko nosaka procentuālo īpatsvaru attiecībā uz to līgumu atzīšanu, ko noslēdza par galda vīna fakultatīvo destilāciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulu (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai, attiecībā uz tirgus mehānismiem (1), un jo īpaši tās 63.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1623/2000 63.a pants nosaka piemērošanas nosacījumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 (2). 29. pantā minēto galda vīna destilācijas režīmu. Runa ir par subsidētu un brīvprātīgu destilāciju, lai atbalstītu vīna tirgu un veicinātu nepārtrauktas piegādes dzeramā alkohola nozarei. Šajā nolūkā tika noslēgti līgumi starp vīna un spirta ražotājiem. Dalībvalstis līdz 2005. gada 15. janvārim nosūtīja šos līgumus Komisijai.

(2)

2004./2005. vīna ražas gadam destilācijas periods ir atvērts no 1. oktobra līdz 23. decembrim. Ņemot vērā vīna daudzumu, par kura destilācijas līgumiem dalībvalstis paziņoja Komisijai, ir jākonstatē, ka ir pārsniegta budžetā pieejamo resursu un dzeramā alkohola nozares absorbācijas spējas noteiktā robeža. Tādēļ ir jānosaka vienotais procentuālais īpatsvars attiecībā uz tā vīna daudzuma atzīšanu, par kura destilāciju tika paziņots oficiāli.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 63.a panta 6. punkta pirmo daļu dalībvalstīm jāapstiprina destilācijas līgumi, sākot no 30. janvāra. Tādēļ jāparedz šīs regulas tūlītēja stāšanās spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vīna daudzums, par kuru noslēdza līgumus un līdz 2005. gada 15. janvārim paziņoja Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 63.a panta 4. punktu, tiek atzīts 84,30 % apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1774/2004 (OV L 316, 15.10.2004., 61. lpp.).

(2)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 147/2005

(2005. gada 28. janvāris),

ar kuru attiecībā uz 156. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2) intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 156. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, maksimālās atbalsta summas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. janvāra Regulai, ar kuru attiecībā uz 156. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Maksimālā atbalsta summa

Sviests ≥ 82 %

56,5

53

57

53

Sviests < 82 %

55,1

51,8

51

Iebiezināts sviests

68

64,5

68

64,5

Krējums

 

 

26

22

Pārstrādes nodrošinājums

Sviests

62

63

Iebiezināts sviests

75

75

Krējums

29


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 148/2005

(2005. gada 28. janvāris),

ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 156. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2), intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 156. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, intervences krājumu sviesta minimālās pārdošanas cenas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. janvāra Regulai, ar kuru nosaka minimālās sviesta pārdošanas cenas attiecībā uz 156. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nemainītā veidā

207

210

212

Iebiezināts

Pārstrādes nodrošinājums

Nemainītā veidā

73

73

73

Iebiezināts


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 149/2005

(2005. gada 28. janvāris),

ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 328. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1990. gada 20. februāra Regulu (EEK) Nr. 429/90 par to, kā, īstenojot konkursu, piešķirams atbalsts attiecībā uz tiešam patēriņam Kopienā domātu iebiezinātu sviestu (2), intervences aģentūras īsteno pastāvīgu konkursu attiecībā uz tāda atbalsta piešķiršanu, kurš paredzēts attiecībā uz iebiezinātu sviestu. Saskaņā ar 6. pantu minētajā regulā, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta maksimālā summa atbalstam par iebiezinātu sviestu ar minimālo tauku saturu 96 % vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus. Atbilstīgi ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(2)

Atbilstīgi saņemtajiem piedāvājumiem maksimālā atbalsta summa ir jānosaka līmenī, kas norādīts še turpmāk, un atbilstoši ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 328. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90, maksimāla atbalsta summa un izmantojuma nodrošinājums tiek noteikts šādi:

maksimāla atbalsta summa:

67 EUR/100 kg,

izmantojuma nodrošinājums:

74 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 45, 21.2.1990., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 150/2005

(2005. gada 28. janvāris),

ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 12. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 10. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), intervences aģentūras, izmantojot pastāvīgu konkursu, ir laidušas pārdošanā noteiktu to glabāšanā esošā sviesta daudzumu.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc katra atsevišķā konkursa uzaicinājuma, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 24.a pantu nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, nosaka minimālo pārdošanas cenu.

(4)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

12. atsevišķajā konkursā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2771/1999, kurā termiņš konkursa piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2005. gada 25. janvāri, minimālo sviesta pārdošanas cenu nosaka 270 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 151/2005

(2005. gada 28. janvāris)

par 11. individuālo uzaicinājumu uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par vienotu piena un piena produktu tirgus organizēšanu (1), un it īpaši tās 10. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2001. gada 12. janvārī pieņemtās Komisijas Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantu, kas nosaka detalizētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz intervenci vājpiena tirgū (2), intervences aģentūras pēc pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu piedāvā pārdošanai noteiktu daudzumu to rīcībā esoša vājpiena pulvera.

(2)

Vadoties pēc piedāvājumiem, kas saņemti, atbildot uz katru individuālu uzaicinājumu uz konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai pieņemts lēmums neveikt piešķīrumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 24.a pantu.

(3)

Saņemto piedāvājumu izvērtējums liecina par to, ka ir jāpieņem lēmums noraidīt visus piedāvājumus.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

11. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 214/2001, kas nosaka, ka piedāvājumu iesniegšanas periods beidzās 2005. gada 25. janvārī, visi piedāvājumi tiek noraidīti.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 152/2005

(2005. gada 28. janvāris),

ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt importa tiesību atļaujas, kuras iesniegtas 2005. gada janvārī un attiecas uz nobarošanai paredzētiem vīriešu kārtas jaunlopiem, tarifa kvotas ietvaros, kura paredzēta Regulā (EK) Nr. 1202/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1202/2004, ar ko atver un pārvalda tarifa kvotu nobarošanai paredzētu vīriešu kārtas jaunlopu importam (no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam) (2), un jo īpaši tās 1. panta 4. punktu un 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1202/2004 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā ir noteikts jaunu vīriešu kārtas liellopu daudzums, ko uz īpašiem nosacījumiem var importēt laika posmā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. martam. Pieprasītie daudzumi importa sertifikātiem ir tādi, ka tos var apmierināt pilnībā.

(2)

Ievērojot kopējo daudzumu, 169 000 dzīvnieki, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1202/2004 1. panta 4. punktā, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2005. gada 1. aprīļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Visas importa tiesību atļaujas, kas iesniegtas dalībvalstīs 2005. gada janvārī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1202/2004 3. panta 3. punkta trešo ievilkumu, apmierina.

2.   Šajā periodā pieejamie daudzumi, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1202/2004 1. panta 3. punkta d) apakšpuntā, sasniedz 113 950 dzīvniekus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attiīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 230, 30.6.2004., 19. lpp.


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 153/2005

(2005. gada 28. janvāris),

ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām un āboliem)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 1961/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz eksporta kompensācijām augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 6. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1855/2004 (3) noteikti orientējošie daudzumi, attiecībā uz ko var piešķirt B sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

B sistēmas atļaujām, kas laikā no 2004. gada 16. novembra līdz 2005. gada 14. janvārim pieprasītas attiecībā uz tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām un āboliem, galīgā kompensācijas likme jānosaka orientējošās likmes līmenī un jānosaka piešķīruma procentuālās daļas pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

B sistēmas izvešanas atļauju pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1855/2004 1. pantu iesniegti laikposmā no 2004. gada 16. novembra līdz 2005. gada 14. janvārim, piešķīruma procentuālās daļas un piemērojamās kompensācijas likmes noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1176/2002 (OV L 170, 29.6.2002., 69. lpp.).

(3)  OV L 324, 27.10.2004., 3. lpp.


PIELIKUMS

Pieprasīto daudzumu piešķīruma procentuālās daļas un kompensācijas likme, kas piemērojama B sistēmas atļaujām, kas pieprasītas laikā no 2004. gada 16. novembra līdz 2005. gada 14 janvārim (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogas un āboli)

Produkts

Kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Pieprasīto daudzumu piešķīruma procentuālās daļas

Tomāti

30

100 %

Apelsīni

24

100 %

Citroni

43

100 %

Galda vīnogas

35

100 %

Āboli

28

100 %


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 154/2005

(2005. gada 28. janvāris)

par piedāvājumiem, kas iesniegti attiecībā uz slīpētu tvaicētu garengraudu B rīsu izvedumiem uz atsevišķām trešajām valstīm, saskaņā ar konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2032/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2032/2004 (2) tika atklāts piedāvājumu konkurss attiecībā uz rīsu eksporta kompensēšanu.

(2)

Atbilstīgi 5. pantam Komisijas Regulā (EEK) Nr. 584/75 (3), Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem piedāvājumiem un piemērojot procedūru, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 1785/2003 26. pantā, var pieņemt lēmumu noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus.

(3)

Ievērojot kritērijus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 4 punktā, maksimālā kompensācija nav jānosaka.

(4)

Tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek noraidīti piedāvājumi, kas laikā no 2005. gada 24. janvāra līdz 27. janvārim iesniegti atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 2032/2004 paredzētajam konkursam attiecībā uz kompensācijām, kas maksājamas par slīpētu garengraudu B rīsu izvedumiem uz dažām trešajām valstīm.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96 lpp.

(2)  OV L 353, 27.11.2004., 6 lpp.

(3)  OV L 61, 7.3.1975., 25 lpp.. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1948/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 18 lpp.).


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 155/2005

(2005. gada 28. janvāris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem Regulā (EK) Nr. 2033/2004 minētā konkursa ietvaros attiecībā uz subsīdiju lobītu garengraudu B rīsu sūtījumiem uz Reinjonas salu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas 1989. gada 6. septembra Regulu (EEK) Nr. 2692/89 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem, kas piemērojami rīsu izvedumiem uz Reinjonu (2), un jo īpaši tās 9. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2033/2004 (3) tika atklāts piedāvājumu konkurss attiecībā uz tādu rīsu izvedumu subsidēšanu, kuru paredzētais galamērķis ir Reinjonas sala.

(2)

Atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2692/89 9. pantam Komisija, piemērojot procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1785/2003 26. panta 2. punktā, un pamatojoties uz iesniegtajiem piedāvājumiem, var pieņemt lēmumu noraidīt visus piedāvājumus.

(3)

Ievērojot kritērijus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 2692/89 2. un 3. pantā, maksimālās subsīdijas nav jānosaka.

(4)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek noraidīti piedāvājumi, kas laikā no 2005. gada 24. līdz 27. janvārim iesniegti atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 2033/2004 paredzētajam konkursam attiecībā uz subsīdijām, kas maksājamas par lobītu garengraudu B rīsu ar KN kodu 1006 20 98 izvedumiem uz Reinjonas salu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(2)  OV L 261, 7.9.1989., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regula (EK) Nr. 1275/2004 (OV L 241, 13.7.2004., 8. lpp.).

(3)  OV L 353, 27.11.2004, 9. lpp.


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 156/2005

(2005. gada 28. janvāris)

par piedāvājumiem, kas iesniegti attiecībā uz slīpētu apalgrandu, vidējgraudu un garengraudu A rīsu izvedumiem uz atsevišķām trešām valstīm, saskaņā ar konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2031/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2031/2004 (2) tika atklāts piedāvājumu konkurss attiecībā uz rīsu eksporta kompensēšanu.

(2)

Saskaņā ar 5. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 584/75 (3), Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem piedāvājumiem un piemērojot procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1785/2003 26. panta 2. punktā, var noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus.

(3)

Ievērojot kritērijus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 4. punktā, maksimālā kompensācija nav jānosaka.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek uzsākta nekāda darbība attiecībā uz piedāvājumiem, kas laikā no 2005. gada 24. līdz 27. janvārim iesniegti atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 2031/2004 paredzētajam konkursam attiecībā uz kompensācijām, kas maksājamas par slīpētu apalgraudu, vidējgraudu un garengraudu A rīsu izvedumiem uz dažām trešām valstīm.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(2)  OV L 353, 27.11.2004., 3. lpp.

(3)  OV L 61, 7.3.1975., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1948/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 18. lpp.).


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/38


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/5/EK

(2005. gada 26. janvāris),

ar kuru groza Direktīvu 2002/26/EK, ar ko paredz paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes ohratoksīna A satura oficiālajai kontrolei pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīvu 85/591/EEK par Kopienas metožu ieviešanu attiecībā uz paraugu ņemšanu un analīzi cilvēku uzturā lietojamo pārtikas produktu kontrolei (1), un jo īpaši tās 1. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2001. gada 8. marta Regulā (EK) Nr. 466/2001, ar ko nosaka atsevišķu piesārņotāju maksimālos pieļaujamos līmeņus pārtikas produktos (2), ir paredzēti ohratoksīna A maksimālie līmeņi grauzdētām kafijas pupiņām, grauzdētai maltai kafijai, šķīstošajai kafijai, vīnam un vīnogu sulai.

(2)

Paraugu ņemšanai ir būtiska nozīme ohratoksīna A līmeņa precīzā noteikšanā. Komisijas 2002. gada 13. marta Direktīvā 2002/26/EK, ar ko paredz paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes ohratoksīna A satura oficiālajai kontrolei pārtikas produktos (3), ir jāiekļauj noteikumi attiecībā uz grauzdētām kafijas pupiņām, grauzdētu maltu kafiju, šķīstošo kafiju, vīnu un vīnogu sulu.

(3)

Tādēļ Direktīva 2002/26/EK ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2002/26/EK I pielikums ir grozīts saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais 12 mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas ievieš normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda norāde.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktu noteikumus, kurus tās pieņem šīs direktīvas jomā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī.

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 372, 31.12.1985., 50. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 77, 16.3.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 78/2005 (OV L 16, 20.1.2005., 43. lpp.).

(3)  OV L 75, 16.3.2002., 38. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/43/EK (OV L 113, 20.4.2004., 14. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/26/EK I pielikums ir grozīts šādi:

a)

pielikuma 4.3., 4.4. un 4.5. punktus aizstāj ar šādiem:

“4.3.   Graudaugu, žāvētu vīnogu un grauzdētas kafijas paraugu ņemšanas procedūras vispārīgs apraksts

1. TABULA

Partiju dalījums apakšpartijās pēc produkta un partijas svara

Prece

Partijas svars

(t)

Apakšpartiju svars vai skaits

Elementārparaugu skaits

Kopparauga svars

(kg)

Graudaugi un graudaugu produkti

≥ 1 500

500 tonnas

100

10

> 300 un < 1 500

3 apakšpartijas

100

10

≥ 50 un ≤ 300

100 tonnas

100

10

< 50

3–100 (1)

1–10

Žāvētas vīnogas (tumšās bezsēklu rozīnes, rozīnes un sultanīnas)

≥ 15

15–30 tonnas

100

10

< 15

10–100 (2)

1–10

Grauzdētas kafijas pupiņas, grauzdēta malta kafija, šķīstošā kafija

≥ 15

15–30 tonnas

100

10

< 15

10–100 (2)

1–10

4.4.   Paraugu ņemšanas procedūra graudaugiem un graudaugu produktiem (partijas ≥ 50 tonnas) un grauzdētām kafijas pupiņām, grauzdētai maltai kafijai, šķīstošajai kafijai un žāvētām vīnogām (partijas ≥ 15 tonnas)

Ja apakšpartiju var fiziski nošķirt, katra partija jāsadala apakšpartijās saskaņā ar 1. tabulu. Tā kā partijas svars ne vienmēr precīzi sakrīt ar apakšpartijas svara reizinājumu, apakšpartijas svars drīkst pārsniegt minēto svaru, maksimums, par 20 %.

No katras apakšpartijas paraugi jāņem atsevišķi.

Elementārparaugu skaits: 100.

Kopparauga svars = 10 kg

Ja paraugu nav iespējams paņemt saskaņā ar iepriekš aprakstīto metodi to saimniecisko seku dēļ, ko rada kaitējums partijai (sakarā ar iepakojuma, transporta līdzekļa veidu un tamlīdzīgi), tad piemēro alternatīvu paraugu ņemšanas metodi ar noteikumu, ka tā ir pēc iespējas reprezentatīva, un to pilnībā apraksta un dokumentē.

4.5.   Paraugu ņemšanas procedūra graudaugiem un graudaugu produktiem (partijas < 50 tonnas) un grauzdētām kafijas pupiņām, grauzdētai maltai kafijai, šķīstošajai kafijai un žāvētām vīnogām (partijas < 15 tonnas)

Graudaugu partijām, kas mazākas par 50 tonnām, un grauzdētu kafijas pupiņu, grauzdētas maltas kafijas, šķīstošās kafijas un žāvētu vīnogu partijām, kuras mazākas par 15 tonnām, piemēro paraugu ņemšanas plānu, pēc kura atkarībā no partijas svara ņem 10 - 100 elementārparaugu, lai izveidotu kopparaugu, kura svars ir 1 līdz 10 kg. Ļoti mazām graudaugu un graudaugu produktu partijām (≤ 0,5 tonnas) drīkst ņemt mazāku elementārparaugu skaitu, tomēr arī šajā gadījumā visu elementārparaugu apvienojošā kopparauga svaram ir jābūt vismaz 1 kg.

Lai noteiktu nepieciešamo elementārparaugu skaitu, var izmantot rādītājus, kas minēti turpmāk sniegtajā tabulā.

2. TABULA

Elementārparaugu skaits atkarībā no graudaugu un graudaugu produktu partijas svara

Partijas svars (t)

Elementārparaugu skaits

≤ 0,05

3

> 0,05–≤ 0,5

5

> 0,5–≤ 1

10

> 1–≤ 3

20

> 3–≤ 10

40

> 10–≤ 20

60

> 20–≤ 50

100


3. TABULA

Elementārparaugu skaits atkarībā no grauzdētu kafijas pupiņu, grauzdētas maltas kafijas, šķīstošās kafijas un žāvētu vīnogu partijas svara

Partijas svars (t)

Elementārparaugu skaits

≤ 0,1

10

> 0,1–≤ 0,2

15

> 0,2–≤ 0,5

20

> 0,5–≤ 1,0

30

> 1,0–≤ 2,0

40

> 2,0–≤ 5,0

60

> 5,0–≤ 10,0

80

> 10,0–≤ 15,0

100”

b)

pēc 4.6. punkta iekļauj šādu 4.6.a. apakšpunktu:

“4.6.a.   Paraugu ņemšanas noteikumi vīnam un vīnogu sulai

Kopparauga svaram ir jābūt vismaz 1 kg, izņemot tad, ja tas nav iespējams, piemēram, paraugu veido viena pudele.

Minimālo elementārparaugu skaitu, ko ņem no partijas, jāsniedz 4. tabulā. Noteiktais elementārparaugu skaits ir funkcija, kādā konkrētos produktus parasti laiž tirgū. Attiecībā uz šķidriem produktiem tieši pirms paraugu ņemšanas partiju rūpīgi izmaisa, ciktāl tas ir iespējams un neietekmē produkta kvalitāti, ar roku darbu vai mehāniskiem līdzekļiem. Šajā gadījumā var uzskatīt, ka ohratoksīns A konkrētajā partijā ir izkliedēts vienmērīgi. Tādēļ, lai izveidotu kopparaugu, ir pietiekami paņemt no partijas trīs elementārparaugus.

Visu to elementārparaugu svaram, kuri bieži vien var būt pudelē vai pakā, ir jābūt vienādam. Viena elementārparauga svars ir vismaz 100 grami, tādējādi kopparauga svars ir vismaz aptuveni 1 kg. Atkāpes no šīs procedūras jāreģistrē 3.8. punktā paredzētajā protokolā.

4. TABULA

No katras partijas ņemamo elementārparaugu obligātais skaits

Tirdzniecības veids

Partijas svars (litros)

Obligātais elementārparaugu skaits

Beztaras (vīnogu sula, vīns)

3

Vīnogu sula pudelēs/pakās

≤ 50

3

Vīnogu sula pudelēs/pakās

50 līdz 500

5

Vīnogu sula pudelēs/pakās

> 500

10

Vīns pudelēs/pakās

≤ 50

1

Vīns pudelēs/pakās

50 līdz 500

2

Vīns pudelēs/pakās

> 500

3”


(1)  Atkarībā no partijas svara — skatīt šā pielikuma 2. tabulu.

(2)  Atkarībā no partijas svara — skatīt šā pielikuma 3. tabulu.


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/41


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/7/EK

(2005. gada 27. janvāris),

ar kuru groza Direktīvu 2002/70/EK, ar ko nosaka prasības dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PCB koncentrācijas noteikšanai barībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 20. jūlija Direktīvu 70/373/EEK par paraugu ņemšanas un analīžu Kopienas metožu ieviešanu barības oficiālajai kontrolei (1), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 26. jūlija Direktīvā 2002/70/EK, ar ko nosaka prasības dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PCB koncentrācijas noteikšanai barībā (2), ir noteiktas konkrētas analīzes metodes oficiālajai kontrolei, kas paredzēta Direktīvā 70/373/EEK.

(2)

Oficiālā dioksīnu līmeņu kontrole un dioksīniem līdzīgu polihlordifenilu noteikšana barībā jāveic saskaņā ar paraugu ņemšanas procedūru, kas izklāstīta Komisijas 1976. gada 1. marta Direktīvā 76/371/EEK par Kopienas metodes noteikšanu lopbarības oficiālās pārbaudes paraugu ņemšanai (3). Ieteicams precizēt, ka prasības par daudzumiem attiecībā uz vielu vai produktu kontroli jāpiemēro visā barībā vienmērīgi.

(3)

Ļoti svarīgi analīžu rezultātus izziņot un interpretēt vienotā veidā, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju to piemērošanai visās dalībvalstīs.

(4)

Tādēļ Direktīva 2002/70/EEK ir attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Pielikumu Direktīvai 2002/70/EK groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktus noteikumus, kurus tās pieņem šīs direktīvas jomā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 170, 3.8.1970., 2. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(2)  OV L 209, 6.8.2002., 15. lpp.

(3)  OV L 102, 15.4.1976., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/70/EEK pielikumus groza šādi:

1)

Direktīvas I pielikumu aizstāj ar šādu:

“1.   Mērķis un darbības joma

Paraugus, kas paredzēti dioksīnu (PCDD/PCDF) satura oficiālajai kontrolei un dioksīniem līdzīgu PCB (1) satura noteikšanai barībā, ņem saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti Direktīvā 76/371/EEK. Prasības par daudzumiem attiecībā uz vielu vai produktu kontroli jāpiemēro visā barībā vienmērīgi saskaņā ar Direktīvas 76/371/EEK pielikuma 5.A punktu. Tā iegūtos kopparaugus uzskata par raksturīgiem tām partijām vai apakšpartijām, no kurām tie ņemti. Atbilstību maksimālajai pieļaujamajai koncentrācijai, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes (2) Direktīvā 2002/32/EK, konstatē, pamatojoties uz laboratorijas paraugos noteikto līmeni.

2.   Partijas vai apakšpartijas atbilstība specifikācijai

Partiju pieņem, ja vienas analīzes rezultāts nepārsniedz attiecīgo maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kura noteikta Direktīvā 2002/32/EK, ņemot vērā mērījumu neprecizitāti.

Partiju atzīst par neatbilstošu maksimālajai pieļaujamai koncentrācijai, kas noteikta Direktīvā 2002/32/EK, ja analītiskais rezultāts, kuru apstiprina analizē atkārtoti un aprēķina kā vidējo no vismaz diviem atsevišķiem rezultātiem, neapšaubāmi pārsniedz maksimālo pieļaujamo koncentrāciju, ņemot vērā mērījumu neprecizitāti.

Mērījumu neprecizitāti var ņemt vērā, piemērojot vienu no šādām pieejām:

aprēķinot izvērsto nenoteiktību, izmantojot paplašinājuma koeficientu 2, kas nodrošina aptuveni 95 % ticamības līmeni,

nosakot izšķiršanas robežu (CCα) saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2002/657/EK (3) (pielikuma 3.1.2.5. punkts — vielām, kurām ir noteikts atļautais līmenis).

Šie interpretācijas noteikumi piemērojami analītiskajiem rezultātiem, kas iegūti no oficiālajai kontrolei paredzētā piemēra. Tas neietekmē dalībvalstu pilnvaras piemērot valstu noteikumus attiecībā uz analīzi aizstāvības vai arbitrāžas nolūkos saskaņā ar Direktīvas 95/53 18. pantu (4).”

2)

II pielikuma otrā punkta beigās pievieno šādu daļu. Pamatojums:

“Šajā direktīvā pieņemtā īpašā kvantitatīvās noteikšanas robeža atsevišķām radniecīgām vielām ir analizējamās vielas koncentrācija parauga ekstraktā, kas izraisa instrumentu izraisītu reakciju pie diviem dažādiem joniem, kurus uzrauga ar signāla/trokšņa attiecību 3:1 mazāk jūtīgam signālam un kas atbilst tādām pamatprasībām kā, piemēram, aiztures laiks, izotopu attiecība saskaņā ar noteikšanas procedūru, kura izklāstīta EPA 1613. metodes B pārskatītajā redakcijā.”


(1)  

Tabula. Dioksīniem līdzīgi PCB

Radniecīgā viela

TEF vērtība

Dibenzo-p-dioxins (PCDD)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

Dibenzofurāni (PCDF)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

Dioksīniem līdzīgi PCB: neorto PCB + mono-orto PCB

neorto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

Lietotie saīsinājumi: T – tetra, Pe – penta, Hx – heksa, Hp – hepta, O – okta, CDD – hlordibenzo-p-dioksīns, CDF – hlordibenzofurāns, CB – hlorbifenils.

(2)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.

(3)  OV L 221, 17.8.2002., 8. lpp.

(4)  OV L 265, 8.11.1995., 17. lpp.


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/44


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/8/EK

(2005. gada 27. janvāris),

ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvu 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/32/EK noteikts, ka dzīvnieku barībā ir aizliegts lietot produktus, kuros nevēlamo vielu saturs pārsniedz I pielikumā noteikto maksimālo pieļaujamo daudzumu.

(2)

Pēc Direktīvas 2002/32/EK pieņemšanas Komisija paziņoja, ka minētās direktīvas I pielikumā izklāstītie noteikumi tiks pārskatīti, ņemot vērā atjaunoto zinātnisko riska novērtējumu un aizliegumu veikt jebkādu tādu inficētu, prasībām neatbilstošu produktu atšķaidīšanu, kas paredzēti dzīvnieku barošanai.

(3)

Pirms pilnīgas pārskatīšanas, pamatojoties uz atjaunotu zinātniskā riska novērtējumu, jāveic atsevišķi grozījumi, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus.

(4)

Ieteicams precizēt terminu “rupjā lopbarība zaļmasā”.

(5)

Ņemot vērā to, ka varētu tikt apdraudēta kalcija karbonāta kā būtiskas un vērtīgas barības sastāvdaļas piegāde, jo nevēlamo vielu ietekmē kopējā dzīvsudraba līmenis dažās pārtikas vielās parastā fona piesārņojuma dēļ ir tuvu maksimāli pieļaujamajam Direktīvas 2002/32/EK I pielikumā noteiktajam līmenim vai to pārsniedz, minētais maksimālais pieļaujamais līmenis ir jāmaina, pamatojoties uz to, ka dzīvsudrabs neorganiskā formā atrodams kalcija karbonāta sastāvā, un Dzīvnieku uztura zinātniskā komiteja ir apstiprinājusi, ka dzīvsudrabs neorganiskā formā ir mazāk toksisks salīdzinājumā ar organisko dzīvsudrabu, jo īpaši metildzīvsudrabu.

(6)

Maksimālais fluora līmenis citā papildbarībā ir 125 mg/kg uz 1 % fosfora. Vides aizsardzības apsvērumu dēļ fosfora līmenis dzīvnieku barībā ir ierobežots un fosfora sagremojamība un biopieejamība ir uzlabota, izmantojot, piemēram, tādus enzīmus kā fitāze. Tādēļ vairs nav lietderīgi maksimālo līmeni noteikt uz 1 % fosfora, bet gan to noteikt papildbarībai attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %.

(7)

Tādēļ Direktīva 2002/32/EK ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 202/32/EK I pielikums ir grozīts saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktu noteikumus, kurus tās pieņem šīs direktīvas jomā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/100/EK (OV L 285, 1.11.2003., 33. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/32/EK I pielikums ir grozīts šādi:

1.

Pielikuma 2. rindas 2. slejā, svins, pēc vārdiem “rupjā lopbarība zaļmasā” iekļauj šādu zemsvītras piezīmi:

“(*)

rupjajā lopbarībā zaļmasā iekļauti tādi dzīvnieku barībai paredzēti produkti kā siens, skābbarība, svaiga zāle u. c. …”.

2.

Pielikuma 3. rindu, fluors, groza šādi:

a)

svītro zemsvītras piezīmi (1) un (2);

b)

vārdus “Minerālvielu maisījumi liellopiem, aitām un kazām — 2 000 (1)” un “Cita papildbarība — 125 (2)” aizstāj ar vārdiem: “Papildbarība, kuras sastāvā ir ≤ 4 % fosfora, — 500” un “Papildbarība, kuras sastāvā ir > 4 % fosfora, — 125 per 1 % fosfora”.

3.

Pielikuma 4. rindu, dzīvsudrabs, aizstāj ar šādu:

Nevēlamas vielas

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

(1)

(2)

(3)

“4.

Dzīvsudrabs

Barības sastāvdaļas, izņemot:

0,1

barību, kas iegūta zivju un citu jūras dzīvnieku pārstrādē

0,5

kalcija karbonātu

0,3

Komplekso barību, izņemot:

0,1

komplekso barību suņiem un kaķiem

0,4

Papildbarību, izņemot:

papildbarību suņiem un kaķiem

0,2”


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/46


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/9/EK

(2005. gada 28. janvāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās VII pielikumu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

pēc apspriešanās ar Zinātnisko komiteju gala patērētājiem paredzēto kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos,

tā kā:

(1)

Direktīvas 76/768/EEK VII pielikuma 1. daļa nosaka to UV filtru sarakstu, ko var saturēt kosmētikas produkti.

(2)

Zinātniskā komiteja gala patērētājiem paredzēto kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos uzskata, ka benzonskābes, 2-[4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoil]-, heksilestera, līdz 10 % sauļošanās līdzekļos, atsevišķi vai kopā ar citiem UV staru absorbētājiem, izmantošana nav kaitīga. Tātad benzonskābe, 2-[4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoil]-, heksilesteris jāiekļauj Direktīvas 76/768/EEK VII pielikuma 1. daļā ar atsauces numuru 28.

(3)

Tāpēc Direktīva 76/768/EEK ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās kosmētikas līdzekļu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/768/EEK VII pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2005. gada 28. jūlijam. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu svarīgākos noteikumus, kurus tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/93/EK (OV L 300, 25.9.2004., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 76/768/EEK VII pielikuma 1. daļai pievieno šādu atsauces numuru 28:

Identifikācijas Nr.

Vielas

Pieļaujamā maksimālā koncentrācija

Ierobežojumi un prasības

Kosmētikas līdzekļa marķējumā norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi

a

b

c

d

e

“28

Benzonskābes, 2-[4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoil]-, heksilestera

(INCI nosaukums: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;

CAS Nr. 302776-68-7)

10 % sauļošanās līdzekļos”

 

 


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/48


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 26. janvāris),

ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/65/EEK par kaķu, suņu un balto sesku ievešanas nosacījumiem, ko izvirza apstiprinātām iestādēm, institūtiem vai centriem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 118)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/64/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (1), un jo īpaši tās 19. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 92/65/EEK nosaka sanitārās prasības attiecībā uz dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā. Šī direktīva paredz, ka suņu, kaķu un balto sesku ievešanas nosacījumiem ir jābūt vismaz līdzvērtīgiem tiem nosacījumiem, kas izvirzīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulā (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (2). Šo sugu komerciālas un nekomerciālas pārvietošanas nosacījumiem ir jābūt līdzvērtīgiem tādēļ, lai izvairītos no krāpšanas lolojumdzīvnieku tirdzniecībā.

(2)

Pārvietojot šīs sugas dzīvniekus starp iestādēm, institūtiem vai centriem, kas apstiprināti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK, krāpšanas risks ir neliels.

(3)

Ir jānosaka īpaši nosacījumi to kaķu, suņu un balto sesku importam, kas paredzēti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK apstiprinātajām iestādēm, institūtiem vai centriem.

(4)

Ir jāizstrādā veterinārā sertifikāta paraugs to kaķu, suņu un balto sesku importam, kas paredzēti apstiprinātajām iestādēm, institūtiem vai centriem.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

To kaķu, suņu un balto sesku imports, kas paredzēti iestādēm, institūtiem vai centriem, kas apstiprināti saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK, atbilst šādām prasībām:

a)

tiem jānāk no trešās valsts vai teritorijas, kas iekļautas Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikuma B daļas 2. sadaļā vai C daļā; un

b)

tiem jābūt klāt veterinārajam sertifikātam, kas atbilst šā lēmuma pielikumā iekļautajam veterinārā sertifikāta paraugam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā no 2005. gada 1. februāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/68/EK (OV L 139, 30.4.2004., 320. lpp.).

(2)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2054/2004 (OV L 355, 1.12.2004., 14. lpp.).


PIELIKUMS

Image

Image


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/52


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 28. janvāris)

par dažām pārejas posma papildu garantijām Dānijai saistībā ar tās statusa maiņu attiecībā uz vakcināciju pret Ņūkāslas slimību

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 143)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/65/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 15. oktobra Direktīvu 90/539/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 12. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 1991. gada 27. septembra Lēmumu 91/552/EEK, ar ko nosaka Dānijas statusu attiecībā uz Ņūkāslas slimību (2) Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar dzīviem mājputniem, kā arī tos importējot no trešām valstīm, Dānijai ir tādas dalībvalsts statuss, kur neveic vakcināciju pret Ņūkāslas slimību.

(2)

Sakarā ar jaunākajiem notikumiem un situāciju valstī attiecībā uz Ņūkāslas slimību Dānija plāno ieviest mājputnu vakcināciju pret šo slimību un tādēļ saskaņā ar Direktīvu 90/539/EEK ir jāmaina Dānijas statuss attiecībā uz vakcināciju pret minēto slimību.

(3)

Lai ievadfāzē, kad mājputnus vakcinē pret Ņūkāslas slimību, Dānijā saglabātu mājputnu pašreizējo veselības stāvokli, noteiktā laika periodā ir jāparedz pārejas noteikumi, kas ietvertu papildu garantijas sūtījumiem uz šo dalībvalsti.

(4)

Tādējādi Dānijai ir jāpiešķir noteiktas papildu garantijas, kas ietver dzīvu mājputnu pārbaudi, kā paredzēts Komisijas Lēmumā 92/340/EEC (3) par mājputnu pirmsnosūtīšanas pārbaudi attiecībā uz Ņūkāslas slimību.

(5)

Tādēļ Lēmums 91/552/EEK būtu jāatceļ.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma un priekšmets

Šo lēmumu atbilstoši Direktīvas 90/539/EEK 2. panta 1. punktam piemēro Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar mājputniem, kurus sūta uz Dāniju no dalībvalstīm, kam nav tādas valsts statusa, kur mājputnus nevakcinē pret Ņūkāslas slimību, kā noteikts minētās direktīvas 12. panta 2. punktā, kā arī no trešām valstīm.

2. pants

Iepriekšēja atļauja sūtīt mājputnus uz Dāniju

Pirms mājputnu nosūtīšanas ir jāpieprasa iepriekšēja atļauja, ko izsniedz Dānijas kompetentā veterinārā iestāde.

Atļaujas pieprasījumā ir jāiekļauj ziņas par vakcīnas veidu un vakcinācijas shēmu, ko lieto mājputnu imunizācijai pret Ņūkāslas slimību.

3. pants

Paraugu ņemšana un pārbaude mājputnu nosūtīšanai uz Dāniju

Dānijas kompetentā iestāde saskaņā ar Lēmuma 92/340/EEK 1. un 2. pantu var pieprasīt mājputnu pārbaudi, ņemot vērā ziņas, kas sniegtas saskaņā ar šā lēmuma 2. pantu.

4. pants

Dānijas atteikums pieņemt mājputnu sūtījumus

Ja Dānija, ņemot vērā ziņas, kas sniegtas saskaņā ar šā lēmuma 2. pantu, un šā lēmuma 3. pantā minēto pārbaužu rezultātus, nolemj nedot atļauju mājputnu sūtījumu ievest tās teritorijā, tā paziņo Komisijai un otrai dalībvalstij vai trešām valstīm par iemesliem, ar kuriem tā savu lēmumu pamato.

5. pants

Lēmuma 91/552/EEK atcelšana

Lēmums 91/552/EEK tiek atcelts.

6. pants

Piemērošana

Šo lēmumu piemēro līdz 2006. gada 28. februārim.

7. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts visām dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 303, 31.10.1990., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 298, 29.10.1991., 21. lpp.

(3)  OV L 188, 8.7.1992., 34. lpp.


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/54


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 28. janvāris),

ar ko atceļ Lēmumu 2003/363/EK, ar ko apstiprina plānu klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām atsevišķos Beļģijas apgabalos

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 144)

(Autentiski ir vienīgi teksti franču un holandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/66/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (1), un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

2002. gada novembrī tika apstiprināta saslimšana ar klasisko cūku mēri savvaļas cūku populācijā Beļģijā.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2003/363/EK (2) Komisija apstiprināja Beļģijas iesniegto plānu klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūku populācijā atsevišķos Beļģijas apgabalos.

(3)

Beļģija sniedza informāciju, kas norāda, ka klasiskais cūku mēris savvaļas cūku populācijā Beļģijā ir sekmīgi izskausts un ka apstiprinātais apkarošanas plāns vairs nav jāpiemēro.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāatceļ Direktīva 2003/363/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmums 2003/363/EK ir atcelts.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 124, 20.5.2003., 43. lpp.


29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/55


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 28. janvāris),

ar ko groza I un II pielikumu Lēmumā 2003/634/EK, ar kuru apstiprina programmas par apstiprinātu zonu statusu un apstiprinātu audzētavu statusu iegūšanu neapstiprinātās zonās saistībā ar zivju vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 148)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/67/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/67/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmums 2003/634/EK (2) apstiprina un uzskaita dalībvalstu iesniegtās programmas. Programmas ir veidotas tā, lai ļautu dalībvalstīm turpmāk atļaut sākt procedūras attiecībā uz to, lai zona vai audzētava, kas atrodas neapstiprinātā zonā, iegūtu apstiprinātas zonas vai apstiprinātas audzētavas statusu saistībā ar zivju slimībām vīrusu hemorāģiskā septicēmija (VHS) un infekciozā hematopoētiskā nekroze (IHN).

(2)

2004. gada 20. aprīļa vēstulē Kipra iesniedza pieteikumu tādas programmas apstiprināšanai, kas būs spēkā visā Kipras teritorijā. Ir atzīts, ka iesniegtais pieteikums atbilst Direktīvas 91/67/EEK 10. panta prasībām un tādēļ programma ir jāapstiprina.

(3)

Programmas, kas attiecas uz Itālijas zonu Zona Val Brembana un audzētavu Azienda Troticoltura S Cristina, ir pabeigtas. Tādēļ tās jāsvītro no Lēmuma 2003/634/EK I un II pielikuma.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2003/634/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2003/634/EK groza šādi:

1)

I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I pielikuma tekstu.

2)

II pielikumu aizstāj ar šā lēmuma II pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 220, 3.9.2003., 8. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/328/EK (OV L 104, 8.4.2004., 129. lpp.).


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

PROGRAMMAS, KAS IESNIEGTAS, LAI IEGŪTU APSTIPRINĀTAS ZONAS STATUSU SAISTĪBĀ AR VIENU VAI VAIRĀKĀM ZIVJU VHS UN IHN SLIMĪBĀM

1.   DĀNIJA

DĀNIJAS 1995. GADA 22. MAIJĀ IESNIEGTĀS PROGRAMMAS, KURAS ATTIECAS UZ:

FISKEBEKAS sateces baseinu,

visām JITLANDES DAĻĀM dienvidos un rietumos no Storoenas, Kārupo un Grejso sateces baseiniem,

visu DĀNIJAS SALU teritoriju.

2.   VĀCIJA

VĀCIJAS 1999. GADA 25. FEBRUĀRĪ IESNIEGTĀ PROGRAMMA, KURA ATTIECAS UZ:

zonu “OBERN NAGOLD” ūdens sateces baseinā.

3.   ITĀLIJA

3.1.

ITĀLIJAS 2001. GADA 6. OKTOBRĪ PAR BOLCĀNO AUTONOMO PROVINCI IESNIEGTĀ PROGRAMMA, KURA GROZĪTA AR 2003. GADA 27. MARTA VĒSTULI UN ATTIECAS UZ:

 

Bolcāno provinces zonu

Zona ietver visus ūdens sateces baseinus Bolcāno provincē.

Zona ietver ADIDŽES IELEJAS ZONAS augšdaļu, t.i., Adidžes upes ūdens sateces baseinus no tās iztekām Bolcāno provincē līdz robežai ar Trento provinci.

(N.B. Uz pārējo, ADIDŽES IELEJAS ZONAS lejasdaļu, attiecas Trento autonomās provinces apstiprinātā programma. Šīs zonas augšdaļa un lejasdaļa jāuzskata par vienu epidemioloģisko vienību.)

3.2.

ITĀLIJAS 1996. GADA 23. DECEMBRĪ UN 1997. GADA 14. JŪLIJĀ IESNIEGTĀS PROGRAMMAS PAR TRENTO AUTONOMO PROVINCI, KURAS ATTIECAS UZ:

 

Zona Val di Sole e di Non

Ūdens sateces baseins no Nočes iztekas līdz S. Džustīnas aizsprostam.

 

Zona Val dell’Adige – apakšējā daļa

Adidžes upes ūdens sateces baseini un tās iztekas, kas atrodas Trento autonomās provinces teritorijā, no robežas ar Bolcāno provinci līdz Alas aizsprostam (hidroelektrostacijai).

(N.B. Uz ADIDŽES IELEJAS zonas augšdaļu attiecas Bolcāno autonomās provinces apstiprinātā programma. Šīs zonas augšdaļa un lejasdaļa jāuzskata par vienu epidemioloģisko vienību.)

 

Zona Torrente Arnò

Ūdens sateces baseins no Arno straumes iztekas līdz lejteces aizsprostiem, kas atrodas pirms Arno straumes ietekas Sarkas upē.

 

Zona Val Banale

Ūdens sateces baseins no Ambjezas strauta baseina līdz hidroelektrostacijas aizsprostam.

 

Zona Varone

Ūdens sateces baseins no Manjones strauta iztekas līdz ūdenskritumam.

 

Zona Alto e Basso Chiese

Kjezes upes ūdens sateces baseins no tās iztekas līdz Kondino aizsprostam, izņemot Adanas un Palviko straumju baseinus.

 

Zona Torrente Palvico

Palviko straumes baseina ūdens sateces baseins līdz aizsprostam, kas būvēts no betona un akmeņiem.

3.3.

ITĀLIJAS 2001. GADA 21. FEBRUĀRĪ PAR VENETO REĢIONU IESNIEGTĀ PROGRAMMA, KURA ATTIECAS UZ:

 

Zona Torrente Astico

Astiko upes ūdens sateces baseins no tās iztekām (Trento autonomajā provincē un Vičencas provincē, Veneto reģionā) līdz aizsprostam, kas atrodas Pedeskalastilta tuvumā Vičencas provincē.

Astiko upes lejteci starp aizsprostu, kas atrodas Pedeskalastilta tuvumā, un Pria Maljo aizsprostu uzskata par buferzonu.

3.4.

ITĀLIJAS 2002. GADA 20. FEBRUĀRĪ PAR UMBRIJAS REĢIONU IESNIEGTĀ PROGRAMMA, KURA ATTIECAS UZ:

Zona Fosso de Monterivoso: Monterivozo upes ūdens sateces baseins no tās iztekām līdz necaurlaidīgajiem aizsprostiem Ferentillo tuvumā.

3.5.

ITĀLIJAS 2002. GADA 1. FEBRUĀRĪ PAR LOMBARDIJAS REĢIONU IESNIEGTĀS PROGRAMMAS, KURAS ATTIECAS UZ:

 

Zona Valle de Torrente Venina: Venīnas upes ūdens sateces baseins no tās iztekām un šādām robežām:

rietumos: Livrio ieleja,

dienvidos: Orobijas Alpi no Publīno pārejas līdz Redortas smailei,

austrumos: Austrumarmiza un Armisolas ielejas.

4.   SOMIJA

4.1.

SOMIJAS 1995. GADA 29. MAIJĀ IESNIEGTĀ PROGRAMMA, KAS ATTIECAS UZ:

visām SOMIJAS kontinentālajām un piekrastes zonām, izņemot

Ālandes provinci,

Pihtē ierobežojuma zonu,

ierobežojuma zonu, kas aptver Ūsikaupunki (Uusikaupunki), Piherantas (Pyhäranta) un Raumas municipalitātes.

4.2.

SOMIJAS 1995. GADA 29. MAIJĀ IESNIEGTĀ PROGRAMMA, KAS IETVER ĪPAŠUS IZSKAUŠANAS PASĀKUMUS UN KAS GROZĪTA AR 2002. GADA 27. MARTA, 2002. GADA 4. JŪNIJA, 2003. GADA 12. MARTA, 2003. GADA 12. JŪNIJA UN 2003. GADA 20. OKTOBRA VĒSTULĒM UN ATTIECAS UZ:

visu ĀLANDES PROVINCI,

PIHTĒ ierobežojuma zonu,

ierobežojuma zonu, kas aptver Ūsikaupunki (Uusikaupunki), Piherantas (Pyhäranta) un Raumas municipalitātes.

5.   KIPRA

KIPRAS 2004. GADA 20. APRĪLĪ IESNIEGTĀS PROGRAMMAS, KURAS ATTIECAS UZ:

visu Kipras teritoriju.”


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

PROGRAMMAS, KURAS IESNIEGTAS, LAI IEGŪTU APSTIPRINĀTAS AUDZĒTAVAS STATUSU NEAPSTIPRINĀTĀ ZONĀ SAISTĪBĀ AR VIENU VAI VAIRĀKĀM ZIVJU VHS UN IHN SLIMĪBĀM

1.   ITĀLIJA

1.1.

ITĀLIJAS 2000. GADA 2. MAIJĀ PAR FRIULI – VENĒCIJAS – DŽŪLIJAS REĢIONU, UDINES PROVINCI IESNIEGTĀ PROGRAMMA, KURA ATTIECAS UZ:

 

audzētavām Taljamento (Tagliamento) upes sateces baseinā:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.

ITĀLIJAS 2003. GADA 21. DECEMBRĪ PAR VENETO REĢIONU IESNIEGTĀ PROGRAMMA, KURA ATTIECAS UZ:

 

audzētavu:

Azienda agricola Bassan Antonio.

1.3.

ITĀLIJAS 2002. GADA 5. SEPTEMBRĪ PAR PJEMONTES REĢIONU IESNIEGTĀ PROGRAMMA, KURA ATTIECAS UZ:

 

audzētavu:

Incubatoio ittico di valle – Loc Cascina Prelle – Traversella (TO).


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/59


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 24. janvāris),

ar kuru groza Lēmumu 2004/197/KĀDP, ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kas skar militārus vai aizsardzības aspektus (Athena)

(2005/68/KĀDP)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 13. panta 3. punktu un 28. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

2004. gada 23. februārī Padome pieņēma Lēmumu 2004/197/KĀDP (1), kas nosaka, ka to pirmo reizi pārskatīs līdz 2004. gada beigām.

(2)

Padome 2003. gada 14. maijā izdarītajos secinājumos apliecināja nepieciešamību izveidot ātrās reaģēšanas potenciālu, jo īpaši attiecībā uz humanitārajām operācijām un glābšanas uzdevumiem.

(3)

2004. gada 3. marta ziņojumā ES Militārā komiteja sīki definēja ES militārās ātrās reaģēšanas jēdzienu. Tā arī definēja ES kaujas grupu jēdzienu 2004. gada 14. jūnijā.

(4)

Eiropadome 2004. gada 17. jūnijā apstiprināja ziņojumu par EDAP, kurā uzsvērts, ka vajadzētu turpināt darbu pie ES militārās ātrās reaģēšanas potenciāla izveides ar mērķi nodrošināt sākotnējo darbības potenciālu vēlākais 2005. gada sākumā.

(5)

Ņemot vērā šīs izmaiņas, būtu jāuzlabo ES militāro operāciju iepriekšēja finansēšana, jo īpaši attiecībā uz ātrās reaģēšanas operācijām. Tādēļ jaunā shēma iepriekšējam finansējumam pirmkārt un galvenokārt ir paredzēta ātrās reaģēšanas operācijām; īpašos apstākļos iepriekšējas iemaksas tomēr var izmantot parastas operācijas iepriekšējai finansēšanai, jo īpaši gadījumos, ja lēmumu par operācijas sākšanu pieņem drīz pēc attiecīgās vienotās rīcības pieņemšanas par darbību.

(6)

Tādēļ būtu jāgroza Lēmums 2004/197/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2004/197/KĀDP ar šo groza šādi:

1)

Lēmuma 25. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“25. pants

Iepriekšējs finansējums

1.   ES militārās ātrās reaģēšanas operācijas gadījumā finansētājas dalībvalstis veic iemaksas references summas apmērā. Neskarot 24. panta 4. punktu, maksājumus veic še turpmāk izklāstītajā kārtībā.

2.   Lai veiktu ES militāro ātrās reaģēšanas operāciju iepriekšēju finansēšanu, iesaistītās dalībvalstis:

a)

vai nu veic iepriekšējas iemaksas Athena;

b)

vai, ja Padome nolemj veikt ES militārās ātrās reaģēšanas operāciju, kuru tās līdzfinansē, veic savas iemaksas minētās operācijas kopējās izmaksās piecu dienu laikā pēc pieprasījuma izsūtīšanas references summas apmērā, ja vien Padome nelemj citādi.

3.   Iepriekšminētajā nolūkā Īpašā komiteja, kuras sastāvā ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts, kas nolēmusi veikt iepriekšējas iemaksas (še turpmāk “dalībvalstis, kas veic iepriekšējas iemaksas”), paredz provizoriskas apropriācijas budžeta īpašā iedaļā. Šīs provizoriskas apropriācijas sedz iemaksas, ko dalībvalstis, kuras veic iepriekšējas iemaksas, izdara 90 dienu laikā pēc pieprasījuma izsūtīšanas par minēto iemaksu veikšanu. Tomēr iepriekšējas iemaksas 2005. gadam veic divās daļās, kas jāmaksā attiecīgi līdz 2005. gada 30. aprīlim un 30. novembrim.

4.   Neskarot 24. panta 4. punktu, dalībvalsts, kas veic iepriekšējas iemaksas, iemaksas operācijai, nepārsniedzot to iemaksu apmēru, ko tā veikusi šā panta 3. punktā minētajās provizoriskās apropriācijās, veic 90 dienu laikā pēc pieprasījuma izsūtīšanas. Līdzīga summa var būt pieejama operācijas komandierim no iepriekšējām iemaksām.

5.   Neatkarīgi no 20. panta, jebkuras šā panta 3. punktā minētās provizoriskas apropriācijas, kas tiek izmantotas operācijai, atjauno 90 dienu laika pēc pieprasījuma izsūtīšanas.

6.   Neskarot 1. punktu, ikviena dalībvalsts, kas veic iepriekšējas iemaksas, īpašos apstākļos var ļaut administratoram izmantot tās veiktās iepriekšējas iemaksas, lai segtu tās iemaksas operācijā, kurā tā piedalās un kura nav ātrās reaģēšanas operācija. Iepriekšējas iemaksas attiecīgā dalībvalsts atkārtoti veic 90 dienu laikā pēc pieprasījuma izsūtīšanas.

7.   Neatkarīgi no 31. panta 3. punkta, operācijas komandierim ir tiesības veikt izdevumus, izmantojot summas, kas viņam ir pieejamas.

8.   Ikviena dalībvalsts drīkst mainīt tās izvēli, paziņojot par to administratoram vismaz trīs mēnešus iepriekš.”

2)

Lēmuma 24. panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“6.   Neskarot pārējos šī lēmuma noteikumus, iemaksas veic 30 dienu laikā pēc tam, kad izsūtīts attiecīgais pieprasījums veikt iemaksas.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2005. gada 1. februārī.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 24. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 63, 28.2.2004., 68. lpp.


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

29.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/61


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2005/69/TI

(2005. gada 24. janvāris)

par konkrētu datu apmaiņu ar Interpolu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 30. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Viens no Savienības mērķiem ir nodrošināt pilsoņiem augsta līmeņa drošību brīvības, aizsardzības un tieslietu jomā. Šā mērķa sasniegšanai ir svarīga ciešāka sadarbība starp dalībvalstu kompetentām tiesībsargājošām iestādēm.

(2)

Savienības aizsardzībai pret starptautiskās un organizētās noziedzības draudiem, ietverot terorismu, nepieciešams, lai kopējā darbība ietvertu informācijas apmaiņu krimināllietās kompetento tiesībsargājošo iestāžu starpā dalībvalstīs, kā arī ar starptautiskiem partneriem.

(3)

Nozagtās, pazaudētās vai nelikumīgi iegūtās izdotās un neaizpildītās pases izmanto, lai izvairītos no tiesībaizsardzības ar mērķi veikt nelikumīgas darbības, kas var apdraudēt Savienības drošību un katras atsevišķas dalībvalsts drošību. Sakarā ar šo draudu raksturu nozīmīga darbība var tikt veikta vienīgi Savienības līmenī. Dalībvalstu individuāla darbība nevarētu sasniegt šo mērķi. Šīs kopējās nostājas darbības apjoms nav lielāks par šā mērķa sasniegšanai nepieciešamo.

(4)

Visas dalībvalstis ir Starptautiskās kriminālpolicijas organizācijas – Interpola – locekles. Lai izpildītu savu misiju, Interpols saņem, uzglabā un laiž apritē datus, kas palīdz kompetentām tiesībsargājošām iestādēm novērst un apkarot starptautisko noziedzību. Interpola datu bāze par nozagtajiem ceļošanas dokumentiem ļauj Interpola dalībvalstīm koplietot datus par pazudušajām un nozagtajām pasēm.

(5)

Eiropadome 2004. gada 25. marta deklarācijā par terorisma apkarošanu deva norādījumus Padomei turpināt darbu pie integrētas sistēmas izveidošanas līdz 2005. gada beigām informācijas apmaiņai par nozagtajām un pazaudētajām pasēm, griežoties pēc palīdzības Šengenas Informācijas sistēmā (SIS) un Interpola datu bāzē. Pašreizējā kopējā nostāja ir pirmā atbilde uz šo prasību, kurai būtu jāseko SIS tehnisko iespēju izveidošanai, lai sasniegtu šo mērķi.

(6)

Dalībvalstu datu apmaiņā par nozagtām, pazaudētām un nelikumīgi iegūtām pasēm ar Interpola nozagto ceļošanas dokumentu datu bāzi, kā arī šo datu apstrādē būtu jāievēro gan atsevišķu dalībvalstu, gan Interpola spēkā esošie datu aizsardzības noteikumi.

(7)

Šī kopējā nostāja uzliek par pienākumu dalībvalstīm nodrošināt, ka to kompetentās iestādes veic iepriekšminēto datu apmaiņu ar Interpola nozagto ceļošanas dokumentu datu bāzi, paralēli tos ievadot attiecīgajā valsts datu bāzē un SIS, ja dalībvalsts tajā ir iesaistījusies. Šis pienākums ir spēkā no brīža, kad valsts iestādes uzzina par dokumenta zādzību, nozaudēšanu vai tā nelikumīgu piesavināšanos. Turpmākajās prasībās par infrastruktūras izveidošanu, lai atvieglotu Interpola datu bāzes lietošanu, ir atzīta pēdējās atbilstība tiesībaizsardzībai.

(8)

Datu apmaiņas nosacījumus saskaņo ar Interpolu, lai nodrošinātu, ka apmaiņas datos tiek ievēroti datu aizsardzības principi, kas ir pamatā datu apmaiņai Savienībā, īpaši attiecībā uz šo datu apmaiņu un automātisko apstrādi.

(9)

Šī kopējā nostāja respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši atzīti 6. pantā Līgumā par Eiropas Savienību un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Mērķis

Šīs kopējās nostājas nolūks ir novērst un apkarot smago un organizēto noziedzību, tostarp terorismu, nodrošinot, ka dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai uzlabotu sadarbību starp to kompetentām tiesībsargājošām iestādēm, kā arī starp tām un šāda veida iestādēm trešās valstīs, veicot pasu datu apmaiņu ar Interpolu.

2. pants

Definīcijas

Šajā kopējā nostājā lieto šādas definīcijas:

1)

“Pases dati” nozīmē datus izdotās un neaizpildītās pasēs, kas ir nozagtas, pazaudētas vai nelikumīgi iegūtas un formatētas integrācijai speciālā informācijas sistēmā. Pases dati, kas tiks pārraidīti apmaiņai ar Interpola datu bāzi, sastāv no pases numura, izdevējas valsts un dokumenta veida.

2)

“Interpola datu bāze” nozīmē automātisko meklēšanas iespēju – zagto ceļošanas dokumentu datu bāzi, ko pārvalda Starptautiskā kriminālpolicijas organizācija – Interpols.

3)

“Attiecīgā valsts datu bāze” nozīmē policijas vai tiesas datu bāzi vai datu bāzes dalībvalstī, kurā ir dati par izdotām vai neaizpildītām pasēm, kas ir nozagtas, pazaudētas vai nelikumīgi iegūtas.

3. pants

Kopējā darbība

1.   Dalībvalstu kompetenās tiesībsargājošās iestādes veic visu esošo un turpmāko pasu datu apmaiņu ar Interpolu. Tās koplietos šos datus tikai ar tām Interpola dalībvalstīm, kuras nodrošina atbilstīgu personas datu aizsardzības līmeni. Nodrošina, ka tiek ievērotas arī pamattiesības un pamatbrīvības, kas attiecas uz personas datu automātisko apstrādi. Dalībvalstis var izlemt, ka tās nosūtīs savus datus tikai tām Interpola dalībvalstīm, kas ir apņēmušās nosūtīt pretī vismaz tādus pašus datus.

2.   Ņemot vērā 1. punktā izvirzītās prasības, katra dalībvalsts var vienoties ar Interpolu par modalitātēm visu tās rīcībā esošo pasu datu apmaiņai ar Interpolu. Šādi dati atrodas attiecīgajā valsts datu bāzē vai SIS, ja dalībvalsts ir tās dalībniece.

3.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka uzreiz pēc datu ievadīšanas attiecīgajā valsts datu bāzē vai SIS, ja dalībvalsts ir tās dalībniece, tiek veikta arī šo datu apmaiņa ar Interpolu.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka šīs kopējās nostājas nolūkā to kompetentās tiesībsargājošās iestādes griezīsies ar jautājumiem Interpola datu bāzē katru reizi, kad tas būs nepieciešams to uzdevuma izpildei. Dalībvalstis nodrošina infrastruktūru izveidošanu, lai veicinātu datu bāzes lietošanu, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā līdz 2005. gada decembrim.

5.   Personas datu apmaiņa saskaņā ar šajā kopējā nostājā izklāstīto pienākumu notiek atbilstīgi 1. pantā noteiktajam mērķim, nodrošinot atbilstīgu personas datu aizsardzības līmeni attiecīgajā Interpola dalībvalstī un pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi. Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka datu apmaiņa un koplietošana notiek atbilstīgos apstākļos un saskaņā ar iepriekšminētajām prasībām.

6.   Visas dalībvalstis nodrošina, ka pozitīvas identifikācijas (“trāpījuma”) gadījumā Interpola datu bāzē to kompetentās iestādes rīkojas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, piemēram, ja nepieciešams, salīdzina datu pareizību ar to valsti, kas ievadījusi šos datus.

4. pants

Pārraudzība un novērtēšana

Ņemot par pamatu dalībvalstu sniegto informāciju, Komisija līdz 2005. gada decembrim iesniedz Padomei ziņojumu par šīs kopējās nostājas darbību. Padome novērtē, cik lielā mērā dalībvalstis ņem vērā šo kopējo nostāju, un attiecīgi rīkojas.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šo kopējo nostāju piemēro no tās pieņemšanas dienas.

6. pants

Publicēšana

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 24. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN