ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 24

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 27. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 114/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 115/2005 (2005. gada 26. janvāris) par uzaicinājumu piedalīties konkursā uz kompensāciju par kviešiem, ko eksportē uz dažām trešām valstīm

3

 

*

Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 116/2005 (2005. gada 26. janvāris) par PVN atmaksu personām, kas nav nodokļu maksātājas, un nodokļa maksātājiem par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 117/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar ko ievieš Kopienas uzraudzību dažu apavu importam, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 118/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumu un nosaka minētajā regulā paredzētās vienreizējo maksājumu shēmas daļējas vai fakultatīvas īstenošanas maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu un vienoto platībmaksājumu shēmas gada finansējuma summas

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 119/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar ko nosaka olīveļļas eksporta kompensācijas

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 120/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2005. gada janvāris iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 121/2005 (2005. gada 25. janvāris), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

27

 

*

Komisijas Direktīva 2005/6/EK (2005. gada 26. janvāris), ar ko groza Direktīvu 71/250/EEK attiecībā uz Direktīvā 2002/32/EK paredzēto analīžu rezultātu reģistrēšanu un interpretēšanu ( 1 )

33

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2005/56/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 14. janvāris), ar ko izveido Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru Eiropas Kopienas darbību vadīšanai izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 58/2003

35

 

*

2005/57/EK:Komisijas Ieteikums (2005. gada 21. janvāris) par nomāto līniju nodrošināšanu Eiropas Savienībā (1. daļa – Galvenie piegādes noteikumi nomāto līniju vairumtirdzniecībai) (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 26. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2003/135/EK attiecībā uz apkarošanas un vakcinācijas plānu izbeigšanu Lejassaksijas un Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajās zemēs un apkarošanas plāna izbeigšanu Sārzemes federālajā zemē (Vācija) (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 119)  ( 1 )

45

 

*

2005/59/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 26. janvāris), ar ko apstiprina plānus klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām un šo cūku ārkārtas vakcinācijai Slovākijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 127)  ( 1 )

46

 

 

Labojums

 

*

Padomes Lēmumā 2004/783/EK (2004. gada 15. novembris), ar ko Reģionu komitejā ieceļ 4 komitejas locekļus no Itālijas un trīs komitejas locekļa aizstājējus no Itālijas (OV L 346, 23.11.2004)

48

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 114/2005

(2005. gada 26. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 27. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 26. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 115/2005

(2005. gada 26. janvāris)

par uzaicinājumu piedalīties konkursā uz kompensāciju par kviešiem, ko eksportē uz dažām trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā šābrīža stāvokli labības tirgū, ir jāizsludina uzaicinājums piedalīties konkursā uz eksporta kompensāciju par kviešiem saskaņā ar 4. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95, kas nosaka atsevišķus Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz labības eksporta kompensāciju piešķiršanu un pasākumiem, kas jāveic, labības tirgū rodoties traucējumiem (2).

(2)

Regulā (EK) Nr. 1501/95 ir izklāstīti konkursa procedūras noteikumi eksporta kompensācijas noteikšanai. Uz konkursu, cita starpā, attiecas saistības pieprasīt izvešanas atļaujas un nodrošināt garantiju. Tāpēc ir jānosaka garantijas summa.

(3)

Konkursa ietvaros izsniegtajām apliecībām ir jānosaka arī konkrēts derīguma termiņš. Šim termiņam jābūt tādam, lai 2004./2005. saimnieciskajā gadā apmierinātu pasaules tirgus vajadzības.

(4)

Lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret visiem pretendentiem, ir jāparedz vienāds izsniegto apliecību derīguma termiņš.

(5)

Lai izvairītos no reimportēšanas, kompensācijas jāpiešķir tikai par eksportu uz dažām trešām valstīm.

(6)

Lai ar eksportu saistīts konkurss noritētu nevainojami, ir jāparedz minimālais daudzums, kā arī termiņš un formāts konkursa piedāvājumiem, kurus iesniedz kompetentos dienestos.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Graudaugu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Tiek izsludināts konkurss uz eksporta kompensāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1501/95 4. pantu.

2.   Konkurss attiecas uz kviešiem, kurus eksportē uz visiem galamērķiem, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (3), Bulgāriju, Lihtenšteinu, Rumāniju un Šveici.

3.   Konkursa piedāvājumus var iesniegt līdz 2005. gada 23. jūnijam. Konkursa laikā notiek iknedēļas konkursi, kuriem attiecīgos daudzumus un piedāvājumu iesniegšanas datumus nosaka paziņojumos, ar kuriem izsludina konkursus.

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1501/95 4. panta 4. punkta otrās daļas, piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz pirmo konkursa daļu beidzas 2005. gada 3. februārī.

2. pants

Piedāvājums ir derīgs tikai tad, ja tas attiecas uz vismaz 1 000 tonnu daudzumu.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 1501/95 5. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētā garantija ir 12 euro par tonnu.

4. pants

1.   Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 1. punkta (4), izvešanas atļauju derīguma termiņa noteikšanas nolūkos uzskata, ka atļaujas, kuras izsniegtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1501/95 8. panta 1. punktu, ir izsniegtas piedāvājuma iesniegšanas dienā.

2.   Izvešanas atļaujas, ko izsniedz šajā regulā paredzētā konkursa ietvaros, ir derīgas no to iesniegšanas datuma 1. punkta izpratnē līdz ceturtā mēneša beigām pēc to izsniegšanas.

5. pants

Dalībvalstis, izmantojot pielikumā norādīto veidlapu, vēlākais pusotru stundu pēc iknedēļas konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pārsūta Komisijai iesniegtos piedāvājumus, kuri paredzēti paziņojumā, ar ko izsludina konkursu.

Ja piedāvājumi nav iesniegti, dalībvalstis par to informē Komisiju tai pašā termiņā, kas minēts šā punkta pirmajā daļā.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks ir Beļģijas laiks.

6. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).

(3)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts ar ANO Drošības Padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūciju 1244.

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.


PIELIKUMS

Veidlapa (1)

KONKURSĀ UZ KOMPENSĀCIJU PAR KVIEŠIEM, KO EKSPORTĒ UZ DAŽĀM TREŠĀM VALSTĪM

(Regula (EK) Nr. 115/2005)

(Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzas)

1

2

3

Konkursa dalībnieka kārtas numurs

Daudzums

(tonnās)

Eksporta kompensācijas summa

(EUR par tonnu)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

utt.

 

 

Informācijas nosūtīšanai e-pasta adrese: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int


(1)  Lūdzu nosūtīt uz DG AGRI-C.1.


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/6


KOMISIJAS REGULA (EK, Euratom) Nr. 116/2005

(2005. gada 26. janvāris)

par PVN atmaksu personām, kas nav nodokļu maksātājas, un nodokļa maksātājiem par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 15. jūlija Regulu (EK, Euratom) Nr 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula) (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmuma 2000/597/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (2) 2. panta 7. punktā noteikts, ka nacionālais kopprodukts tirgus cenās (NKP) ir jāpielīdzina nacionālajam kopienākumam tirgus cenās (NKI), kā noteikusi Komisija, piemērojot Eiropas kontu sistēmu (EKS). Aizstājot divas iepriekšējās, attiecīgi – 1970. un 1979. gada, sistēmas, ar Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulu (EK) 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (3) izveidoja 1995. gada EKS (EKS 95), kas izklāstīta šīs regulas pielikumā. NKI saskaņā ar EKS 95 aizstāja NKP kā kritēriju pašu resursiem, sākot ar 2002. budžeta gadu.

(2)

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 nosaka procedūras dalībvalstīm NKI datu pārsūtīšanai un NKI aprēķināšanas procedūras un pārbaudes, kā arī izveido NKI komiteju.

(3)

EKS 95 skaidri neprecizē PVN atmaksu personām, kas nav nodokļu maksātājas, un nodokļa maksātājiem par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa.

(4)

Lai definētu nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI) saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 1. pantu, ir jāprecizē PVN atmaksa personām, kas nav nodokļu maksātājas, un nodokļa maksātājiem par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa.

(5)

Padomes 1977. gada 17. maija Sestajā Direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (4), ir formulēti nodokļa maksātāja, personas, kas nav nodokļu maksātāja, un darbību, kas atbrīvotas no nodokļa, jēdzieni.

(6)

Lai īstenotu Padomes 1989. gada 13. februāra Direktīvu 89/130/EEK, Euratom par to, kā saskaņot nacionālā kopprodukta noteikšanu pēc tirgus cenām (5), Komisijas 1999. gada 8. septembra Lēmumā (6) ir precizēta PVN atmaksa ar nodokli neapliekamām vienībām un ar nodokli apliekamām vienībām par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa. Tagad atbilstošais precizējums ir jānosaka attiecībā uz NKI.

(7)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar NKI komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Sastādot nacionālo kontu rādītājus, Regulas (EC, Euratom) Nr. 1287/2 piemērošanai, PVN atmaksa par pirkumiem, ko veikušas personas, kas nav nodokļu maksātājas, vai nodokļa maksātāji par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa, 1995. gada EKS uzskatāma par citiem kārtējiem pārskaitījumiem (D7) vai kapitāla pārvedumiem (D9), bet nevis par atskaitāmu PVN.

2.   Lai piemērotu 1. punktu, termins “nodokļa maksātājs” jālieto Sestās Direktīvas 77/388/EEK, Euratom 4. panta nozīmē un jēdziens “darbība, kas atbrīvota no nodokļa” jāsaprot kā darbība, kas minēta šīs direktīvas 13. pantā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 181, 19.07.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.

(3)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003 (OV L 180, 18.7.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).

(5)  OV L 49, 21.02.1989., 26. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(6)  OV L 245, 17.09.1999., 51. lpp.


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 117/2005

(2005. gada 26. janvāris),

ar ko ievieš Kopienas uzraudzību dažu apavu importam, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3285/94 par kopējiem importa noteikumiem un Regulas (EK) Nr. 518/94 atcelšanu (1), un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Kvotu sistēma apaviem, kas izklāstīta Padomes 2003. gada 3. marta Regulā (EK) Nr. 427/2003, ar ko paredz pagaidu aizsardzības mehānismu attiecībā uz konkrētu preču importu no Ķīnas Tautas Republikas un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 519/94 par kopējiem noteikumiem importam no trešām valstīm (2), zaudēja spēku 2005. gada 1. janvārī.

(2)

Dažas dalībvalstis 2004. gada 7. decembrī informēja Komisiju, ka ir lietderīgi ieviest uzraudzības pasākumus apaviem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 3285/94.

(3)

Kopienas apavu nozarē lielākoties darbojas mazi un vidēji uzņēmumi, lielākā daļa no kuriem atrodas reģionos, kuros ir maz cita veida nodarbinātības avotu. Tāpēc apavu nozare ir neaizsargāta pret zemu cenu importa konkurenci, jo īpaši no Ķīnas Tautas Republikas.

(4)

Atbildot uz importa konkurenci, Kopienas apavu nozarē pēdējos gados ir veikta plaša pārstrukturēšana, orientējot produkciju uz augstākās cenu grupas ražojumiem, uz kuriem attiecās arī kvotas. Šie ražojumi veido aptuveni 85 % no Kopienas apavu nozares ražošanas apjoma. Šī pārstrukturēšana ir izraisījusi ievērojamu jaudas un darbaspēka samazinājumu. Neskatoties uz šiem centieniem, Kopienas apavu nozares ražošanas apjomi un tirgus daļa turpina samazināties lētā ārvalstu importa dēļ.

(5)

Laika posmā no 2000. līdz 2003. gadam Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes apavu imports, kam nepiemēroja kvotas, strauji pieauga gan absolūtā izteiksmē, gan Kopienas tirgus daļas izteiksmē, par cenām, kas ir ievērojami mazākas nekā Kopienā ražotu līdzvērtīgu produktu cenas. Laika posmā no 2000. līdz 2003. gadam vidējais importa apjoma pieaugums bija 59 % un vidējā cenu starpība – 21 %.

(6)

Ja dominējošie tirgus apstākļi visiem apaviem būs vienādi, paredzams, ka nesenā liberalizācija līdzīgi izraisīs ievērojamu importa pieaugumu. Ņemot vērā apavu importa apjoma attīstību pēdējā laikā, kvotu atcelšana 2005. gadā īstermiņā var izraisīt importa divkāršošanos, kas, iespējams, radīs Kopienas ražošanas nozares tirgus daļas samazinājumu par 6 % un 17 000 darbavietu zaudējumu. Tāpēc var uzskatīt, ka pastāv nopietna kaitējuma draudi Kopienas ražotājiem Regulas (EK) Nr. 3285/94 11. panta izpratnē.

(7)

Šīs iespējamās sekas ir tik nozīmīgas, ka Kopienas interesēs dažu apavu importam no Ķīnas jāpiemēro iepriekšēja Kopienas uzraudzība, lai nodrošinātu statistisko informāciju, kas ļauj ātri analizēt importa apjoma attīstību. Minētie apavi, galvenokārt vidējas un augstas kvalitātes, ir apavi, kuru nozīmīga ražošana vēl joprojām notiek Kopienā, un šā iemesla dēļ var uzskatīt, ka tos ietekmēs minētās izmaiņas. Iepriekšēja uzraudzība, izmantojot ievešanas atļauju automātiskas izsniegšanas režīmu laika posmā līdz 2006. gada 31. janvārim, ir ātrākais veids, kā gūt skaidru priekšstatu par šo kvotu atcelšanas sākotnējām sekām, jo visām retrospektīvām sistēmām ir vajadzīgs laiks, lai nodrošinātu izsmeļošus datus.

(8)

Lai iegūtu vispārēju priekšstatu par apavu importa apjoma attīstību, ir lietderīgi izveidot uz muitu balstītu retrospektīvu uzraudzības sistēmu visa veida apavu importam no visiem avotiem. Tā ietver apavus, kuriem jāpiemēro iepriekšēja uzraudzība. Tiklīdz restrospektīvā uzraudzības sistēma funkcionēs pilnībā, iepriekšēju uzraudzību var pārtraukt, vēlākais līdz 2006. gada 31. janvārim.

(9)

Iekšējā tirgus izveide paredz, ka formalitātēm, kas jāievēro Kopienas importētājiem, jābūt identiskām visur, kur var muitot preces.

(10)

Lai veicinātu datu ievākšanu, ražojumus, uz kuriem attiecas iepriekšēja uzraudzība, laiž brīvā apgrozībā tikai pēc tāda uzraudzības dokumenta uzrādīšanas, kas atbilst vienotiem kritērijiem. Šāds dokuments dalībvalstu iestādēm jāvizē noteiktā laikā pēc tam, kad importētājs to ir iesniedzis, taču nedodot viņam šajā laikā tiesības importēt. Tāpēc dokumentam jābūt derīgam visā Kopienas teritorijā un tikai tik ilgi, kamēr nemainās ievešanas noteikumi.

(11)

Lai nodrošinātu pārredzamību, dalībvalstīm un Komisijai pēc iespējas pilnīgāk jāapmainās ar informāciju, ko Komisija iegūst, veicot uzraudzību.

(12)

Valsts iestādēm jābūt atbildīgām par uzraudzības dokumentu izsniegšanu, Kopienas līmenī tai piemērojot standarta nosacījumus.

(13)

Ir vēlams, lai šī regula stātos spēkā tās publicēšanas dienā, nolūkā savākt datus pēc iespējas drīzāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

IEPRIEKŠĒJA UZRAUDZĪBA

1. pants

Dažus apavus, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā un kas minēti I pielikumā, var laist brīvā apgrozībā tikai pēc Kopienas iepriekšējas uzraudzības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 3285/94.

2. pants

1.   Regulas 1. pantā minētos ražojumus laižot brīvā apgrozībā Kopienā, jāuzrāda dalībvalsts attiecīgo iestāžu izsniegts uzraudzības dokuments.

2.   Šā panta 1. punktā minēto uzraudzības dokumentu dalībvalstu kompetentās iestādes izsniedz automātiski, bez maksas un par jebkuriem pieprasītajiem daudzumiem piecu darba dienu laikā pēc Kopienas importētāja pieteikuma uzrādīšanas, neatkarīgi no tā reģistrācijas vietas Kopienā. Šo pieteikumu uzskata par saņemtu valsts kompetentajā iestādē ne vēlāk kā trīs darbdienas pēc tā iesniegšanas, ja vien nav pierādīts pretējais.

3.   Uzraudzības dokuments, ko izsniedz kāda no II pielikumā minētajām iestādēm, ir derīgs visā Kopienā.

4.   Uzraudzības dokumentu sastāda uz veidlapas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 3285/94 I pielikumā dotajam paraugam.

Importētāja pieteikumā jānorāda šāda informācija:

a)

pieteikuma iesniedzēja vārds vai nosaukums un pilna adrese (tostarp tālruņa un faksa numurs, un, ja iespējams, valsts kompetento iestāžu izmantotais identifikācijas numurs) un PVN reģistrācijas numurs, ja importētājs ir PVN maksātājs;

b)

attiecīgā gadījumā – deklarētāja vai pieteikuma iesniedzēja pārstāvja vārds vai nosaukums un pilna adrese (tostarp tālruņa un faksa numurs);

c)

eksportētāja pilns vārds vai nosaukums un adrese;

d)

precīzs preču apraksts, tostarp:

i)

to tirdzniecības nosaukums,

ii)

TARIC kods(i),

iii)

izcelsmes valsts (proti, Ķīnas Tautas Republika),

iv)

nosūtīšanas valsts;

e)

preču daudzums, izteikts pāros;

f)

preču CIF vērtība euro uz Kopienas robežas pēc kombinētās nomenklatūras pozīcijām;

g)

ierosinātais muitošanas periods un vieta;

h)

norāde par to, vai pieteikums ir iepriekšējā pieteikuma atkārtojums saistībā ar to pašu līgumu;

i)

šāds paziņojums, ko pieteikuma iesniedzējs datē un paraksta, ar lielajiem burtiem atšifrējot savu vārdu un uzvārdu: “Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un sniegta godprātīgi un ka es esmu reģistrēts Kopienā.” Importētājs iesniedz arī pirkšanas vai pārdošanas līguma un faktūrrēķina kopiju. Ja to pieprasa, jo īpaši gadījumos, kad preces netiek iepirktas tieši Ķīnā, importētājs uzrāda ražošanas sertifikātu, ko izsniedz ražotājs.

5.   Ar šo ir noteikts, ka uzraudzības dokumenta derīguma termiņš ir seši mēneši. Uz tādu pašu laika posmu drīkst pagarināt neizmantotus vai daļēji izmantotus uzraudzības dokumentus.

6.   Uzraudzības dokumentu derīguma termiņa beigās importētājs tos atdod izdevējai iestādei.

7.   Kompetentās iestādes atbilstoši nosacījumiem, kurus tās ir noteikušas, atļauj deklarācijas vai pieprasījumus pārraidīt vai izdrukāt ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību. Taču visiem dokumentiem un pierādījumiem ir jābūt pieejamiem kompetentajām iestādēm.

8.   Uzraudzības dokumentu ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību var izsniegt tad, ja attiecīgajai muitas iestādei ir iespējas tam piekļūt datortīklā.

3. pants

1.   Ja izrādās, ka darījumā iekļauto ražojumu vienības cena atšķiras no uzraudzības dokumentā norādītās cenas par mazāk nekā 5 % uz augšu vai leju vai ka importam paredzēto ražojumu kopapjoms par mazāk nekā 5 % pārsniedz uzraudzības dokumentā norādīto daudzumu, tas neliedz attiecīgos ražojumus laist brīvā apgrozībā.

2.   Uzraudzības dokumentu pieteikumi un paši dokumenti ir konfidenciāli. Tikai kompetentajām iestādēm un pieteikuma iesniedzējam ir pieejama informācija, kas norādīta šajos pieteikumos un dokumentos.

4. pants

1.   Dalībvalstis dara zināmu Komisijai šādu informāciju:

a)

cik vien regulāri iespējams un vismaz līdz katra mēneša pēdējai dienai – informāciju par daudzumiem un vērtībām, aprēķinātu eiro, par kurām ir izsniegti uzraudzības dokumenti;

b)

sešu nedēļu laikā pēc katra mēneša beigām – informāciju par šajā mēnesī veiktā importa apjomiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1917/2000 32. pantu (3).

Dalībvalstu sniegto informāciju klasificē pēc produktiem un kombinētās nomenklatūras (KN) koda.

2.   Dalībvalstis ziņo par jebkādām anomālijām vai krāpšanas gadījumiem, ko tās atklāj, un vajadzības gadījumā pamato, kāpēc ir atteikušās piešķirt uzraudzības dokumentu.

2. NODAĻA

RETROSPEKTĪVA UZRAUDZĪBA

5. pants

1.   Apaviem, kas uzskaitīti III pielikumā, piemēro retrospektīvu statistiskās uzraudzības sistēmu.

2.   Pēc ražojumu laišanas brīvā apgrozībā, ja iespējams, katru nedēļu bet ne retāk kā katra mēneša beigās dalībvalstu kompetentās iestādes paziņo Komisijai kopējos ievestos daudzumus (izteiktus pāros) un to vērtību (preču vērtību euro uz Kopienas robežas), norādot kombinētās nomenklatūras kodu un šajā kodā izmantotās vienības, attiecīgā gadījumā – papildvienības. Importu klasificē saskaņā ar spēkā esošajām statistikas procedūrām.

3. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

6. pants

Paziņojumus, kas jāveic saskaņā ar šo regulu, sniedz Komisijai un, izmantojot šim nolūkam izveidotu integrēto tīklu, izsūta elektroniski, ja vien kādu svarīgu tehnisku iemeslu dēļ nav īslaicīgi jāizmanto citi saziņas līdzekļi.

7. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. nodaļas noteikumus piemēro no 2005. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. janvārim, bet ne ilgāk.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 349, 31.12.1994., 53. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2474/2000 (OV L 286, 11.11.2000., 1. lpp.).

(2)  OV L 65, 8.3.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1985/2003 (OV L 295, 13.11.2003., 43. lpp.).

(3)  OV L 229, 9.9.2000., 4. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1669/2001 (OV L 224, 21.8.2001. 3. lpp.).


I PIELIKUMS

TO RAŽOJUMU SARAKSTS, UZ KURIEM ATTIECAS IEPRIEKŠĒJA UZRAUDZĪBA (2005. g.)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

izņemot

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


II PIELIKUMS

VALSTU KOMPETENTĀS IESTĀDES

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


III PIELIKUMS

TO PRODUKTU SARAKSTS, UZ KURIEM ATTIECAS PĒCUZRAUDZĪBA

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 118/2005

(2005. gada 26. janvāris),

ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumu un nosaka minētajā regulā paredzētās vienreizējo maksājumu shēmas daļējas vai fakultatīvas īstenošanas maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu un vienoto platībmaksājumu shēmas gada finansējuma summas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulu (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 64. panta 2. punktu, 70. panta 2. punktu, 71. panta 2. punktu, 143.b panta 3. punktu un 145. panta i) punktu,

tā kā:

(1)

Tām dalībvalstīm, kuras izmanto Regulas (EK) Nr. 1782/2003 62. pantā paredzēto iespēju, ņemot vērā informāciju, kas paziņota saskaņā ar minētās regulas 145. panta i) punktu, jāpārskata minētās regulas VIII pielikuma summas.

(2)

Tām dalībvalstīm, kuras 2005. gadā īsteno Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļā paredzēto vienreizējo maksājumu shēmu, katram no attiecīgās regulas 66. līdz 69. pantā minētajiem maksājumiem jānosaka maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam.

(3)

Tām dalībvalstīm, kuras 2005. gadā izmanto Regulas (EK) Nr. 1782/2003 70. pantā minēto iespēju, jānosaka maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kas izslēgti no vienreizējo maksājumu shēmas.

(4)

Tām dalībvalstīm, kuras izmanto Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantā paredzēto pārejas laiku, jānosaka maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam attiecībā uz minētās regulas VI pielikumā uzskaitītajiem tiešajiem maksājumiem.

(5)

Skaidrības labad ir lietderīgi publicēt vienreizējo maksājumu shēmas maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu 2005. gadam pēc tam, kad no pārskatītajiem Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumā minētajiem maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem atskaitīti tās 66. līdz 70. pantā minētajiem maksājumiem noteiktie maksimāli pieļaujamie daudzumi.

(6)

Tām dalībvalstīm, kuras iestājās Kopienā 2004. gadā un īstenos Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IVa sadaļā paredzēto vienoto platībmaksājumu shēmu 2005. gadā, attiecīgā gada finansējuma summas jānosaka saskaņā ar minētās regulas 143.b panta 3. punktu.

(7)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 64. panta 2. punktā minētais maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam ir noteikts šīs regulas II un III pielikumā.

2.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punktā minētais maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam ir noteikts šīs regulas IV pielikumā.

3.   Vienreizējo maksājumu shēmas maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2005. gadam ir noteikts šīs regulas V pielikumā.

4.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 3. punktā minētās gada finansējuma summas 2005. gadam ir noteiktas šīs regulas VI pielikumā.

3. pants

Dalībvalstis, kuras vēlas izmantot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 58. pantā minēto reģionālo izpildi, līdz vienreizējo maksājumu shēmas īstenošanas pirmā gada 31. decembrim noteiktos reģionālos maksimālos daudzumus dara zināmus Komisijai līdz nākamā gada 1. martam.

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2217/2004 (OV L 375, 23.12.2004., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

VALSTIJ NOTEIKTAIS MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS DAUDZUMS, KAS MINĒTS 41. PANTĀ

(tūkstošos euro)

 

2005. gads

2006. gads

2007., 2008. un 2009. gads

2010 un turpmākie gadi

Beļģija

411 053

530 573

530 053

530 053

Dānija

943 369

996 165

996 000

996 000

Vācija

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Grieķija

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Spānija

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Francija

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Īrija

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Itālija

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Luksemburga

33 414

36 602

37 051

37 051

Nīderlande

386 586

386 586

779 586

779 586

Austrija

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugāle

452 000

493 000

559 000

561 000

Somija

467 000

467 000

552 000

552 000

Zviedrija

637 388

650 108

729 000

729 000

Apvienotā Karaliste

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473”


II PIELIKUMS

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS PIEŠĶIRAMI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1782/2003 65. LĪDZ 69. PANTU

2005. kalendārais gads

(tūkstošos euro)

 

Beļģija

Dānija

Vācija

Itālija

Austrija

Portugāle

Zviedrija

AK

 

Flandrija

Skotija

Piemaksa par zīdītājgovīm

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Papildmaksājums par zīdītājgovīm

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Īpašā piemaksa par liellopu gaļu

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Kaušanas piemaksa par pieaugušiem lopiem

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Kaušanas piemaksa par teļiem

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Piemaksa par aitām un kazām

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Papildpiemaksa par aitām un kazām

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Apiņi

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

69. pants

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

69. pants, laukaugi

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

69. pants, rīsi

 

 

 

 

 

 

150

 

 

69. pants, liellopu gaļa

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

69. pants, aitas un kazas

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


III PIELIKUMS

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS PIEŠĶIRAMI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1782/2003 70. PANTU

2005. kalendārais gads

(tūkstošos euro)

 

Beļģija

Itālija

Portugāle

70. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Atbalsts par sēklu ražošanu

1 397 (1)

13 321

272

70. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Maksājumi par laukaugiem

 

 

1 871


(1)  Atbalsts par Triticum spelta L. (100 %) un atbalsts par Linum usitatissimum L. (šķiedras liniem) (100 %) neietilpst vienreizējo maksājumu shēmā.


IV PIELIKUMS

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS PIEŠĶIRAMI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1782/2003 71. PANTU

2005. kalendārais gads

(tūkstošos euro)

 

Grieķija

Somija

Francija (1)

Malta

Nīderlande

Slovēnija

Spānija (1)

Platībatkarīgie maksājumi par laukaugiem 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Platībatkarīgie maksājumi par laukaugiem 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Īpašais reģionālais atbalsts par laukaugiem 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Papildmaksājums par cietajiem kviešiem (291 EUR/ha) un īpašais atbalsts netradicionālās zonās (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Atbalsts par pākšaugiem

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Atbalsts par pākšaugiem, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Atbalsts par sēklām

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Piemaksa par zīdītājgovīm

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Papildmaksājums par zīdītājgovīm

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Īpašā piemaksa par liellopu gaļu

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Kaušanas piemaksa par pieaugušiem lopiem

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Kaušanas piemaksa par teļiem

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Ekstensifikācijas maksājums par liellopu gaļu

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Papildmaksājumi liellopu gaļas ražotājiem

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Piemaksa par aitām un kazām

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Papildpiemaksa par aitām un kazām

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Papildmaksājumi aitu un kazu gaļas gaļas ražotājiem

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Maksājumi cietes kartupeļu ražotājiem (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Platībatkarīgais atbalsts par rīsiem (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Platībatkarīgais atbalsts par rīsiem (102 EUR/t), Francijas aizjūras departementi

 

 

3 053

 

 

 

 

Ienākumu maksājumi par žāvētu rupjo lopbarību

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Papildpiemaksas par liellopu un aitu gaļu Egejas jūras salās

1 000

 

 

 

 

 

 

Platībatkarīgais atbalsts par apiņiem

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Atskaitīti atbalsti, kas atbilst piemaksām, kas izmaksātas dzīvnieku nozarēs 2000.–2002. pārskata gadā attālākajos reģionos.


PIELIKUMS V

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS VIENREIZĒJO MAKSĀJUMU SHĒMAI DALĪBVALSTĪS VAI REĢIONOS

2005. kalendārais gads

(tūkstošos euro)

Dalībvalsts un/vai reģions

 

BEĻĢIJA (3)

 

Flandrija

 

Valonija

306 318

DĀNIJA

909 429

VĀCIJA (3)

 

Bādene-Virtemberga

 

Bavārija

 

Brandenburga un Berlīne

 

Hesene

 

Lejassaksija un Brēmene

 

Meklenburga-Priekšpomerānija

 

Ziemeļreina-Vestfālene

 

Reinzeme-Pfalca

 

Sārzeme

 

Saksija

 

Saksija-Anhalte

 

Šlēsviga-Holšteina un Hamburga

 

Tīringene

5 145 726

ĪRIJA

1 260 142

ITĀLIJA

2 345 849

LUKSEMBURGA

33 414

AUSTRIJA

519 863

PORTUGĀLE (1)  (2)

302 562

ZVIEDRIJA (3)

 

Reģions 1

 

Reģions 2

 

Reģions 3

 

Reģions 4

 

Reģions 5

597 073

APVIENOTĀ KARALISTE (3)

 

Anglija 1

 

Anglija 2

 

Anglija 3

 

Skotija

 

Velsa

 

Ziemeļīrija

3 667 728


(1)  Atskaitīti atbalsti, kas atbilst piemaksām, kas izmaksātas dzīvnieku nozarēs 2000.–2002. pārskata gadā attālākajos reģionos.

(2)  Atskaitītas piemaksas par zīdītājgovīm un papildpiemaksas par zīdītājgovīm 10 000 apmērā, kas pārskaitītas Azoru salām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 147. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

(3)  Tiks aizstāts reģionālajiem maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem, kas paziņoti saskaņā ar šīs regulas 3. pantu.


VI PIELIKUMS

VIENOTO PLATĪBMAKSĀJUMU SHĒMAS GADA FINANSĒJUMA SUMMAS

2005. kalendārais gads

(tūkstošos euro)

Dalībvalsts

 

Čehija

249 296

Igaunija

27 908

Ungārija

375 431

Latvija

38 995

Lietuva

104 346

Polija

823 166

Slovākija

106 959

Kipra

14 274


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 119/2005

(2005. gada 26. janvāris),

ar ko nosaka olīveļļas eksporta kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 22. septembra Regulu Nr. 136/66/EEK par taukvielu tirgu kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 3. pantu gadījumos, kad Kopienas cenas pārsniedz pasaules cenas, starpību starp šīm cenām var segt ar eksporta kompensāciju, eksportējot olīveļļu uz trešām valstīm.

(2)

Sīki izstrādāti noteikumi olīveļļas eksporta kompensāciju noteikšanai un piešķiršanai noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 616/72 (2).

(3)

Saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 3. panta 3. punktu kompensācijai ir jābūt vienādai visā Kopienā.

(4)

Atbilstīgi Regulas Nr. 136/66/EEK 3. panta 4. punktam kompensāciju par olīveļļu nosaka, ņemot vērā esošo situāciju un nākotnes perspektīvas attiecībā uz olīveļļas cenām un resursiem Kopienas tirgū, kā arī olīveļļas cenas pasaules tirgū. Tomēr gadījumos, kad situācija pasaules tirgū liedz noteikt visizdevīgākās olīveļļas cenas, var ņemt vērā galveno konkurējošo augu eļļu cenu pasaules tirgū un reģistrēto starpību starp šīm cenām un olīveļļas cenām atsauces laikposmā. Kompensācijas apjoms nedrīkst pārsniegt starpību starp olīveļļas cenām Kopienā un pasaules tirgū, kas, kur nepieciešams, ir koriģēta, lai ņemtu vērā izmaksas, kas ir saistītas ar produktu eksportu pasaules tirgū.

(5)

Saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 3. panta 3. punkta trešā ievilkuma b) apakšpunktu var izlemt par kompensācijas noteikšanu konkursa kārtībā. Konkursa procedūrai jāattiecas uz kompensācijas apjomu, un tā var attiekties uz konkrētām galamērķa valstīm, daudzumiem, īpašībām un iepakojumu.

(6)

Saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 3. panta 3. punkta otro ievilkumu kompensācija par olīveļļu var būt dažāda, atkarībā no galamērķa, gadījumos, kad to prasa situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības.

(7)

Kompensācijas ir jānosaka vismaz reizi mēnesī. Vajadzības gadījumā kompensācijas var mainīt šajā laikposmā.

(8)

Piemērojot iepriekš izklāstītos noteikumus pašreizējai situācijai olīveļļas tirgū un jo īpaši olīveļļas cenām Kopienā un trešo valstu tirgos, kompensācija ir jānosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

(9)

Eļļas un taukvielu pārvaldības komiteja nav sniegusi savu atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par Regulas Nr. 136/66/EEK 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajiem produktiem nosaka saskaņā ar pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 27. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV 172, 30.9.1966., 3025/66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2004 (OV L 161, 30.4.2004., 97. lpp.).

(2)  OV L 78, 31.3.1972., 1. lpp. Regluā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2962/77 (OV L 348, 30.12.1977., 53. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 26. janvāra regulai, ar ko nosaka olīveļļas eksporta kompensācijas

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Produktu kodi, kā arī A sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa ciparu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 120/2005

(2005. gada 26. janvāris),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2005. gada janvāris iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2535/2001, kurā izklāstīti sīki noteikumi Padomes (EK) Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (2), un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Laikposmā no 2005. gada 1. līdz 10. janvārim iesniegtajos importa atļauju pieteikumos pieprasītajam daudzumam produktu, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 I pielikuma I.A daļā, I.B daļas 5. un 6. punktā I.C, I.D, I.E, I.F, I.G un I.H daļā paredzētās kvotas, piemēro piešķīruma koeficientu, kas ir norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 27. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 748/2004 (OV L 118, 23.4.2004., 3. lpp.).


I.A PIELIKUMS

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


I.B PIELIKUMS

5.   Produkti ar izcelsmi Rumānijā

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4758

0,2690


6.   Produkti ar izcelsmi Bulgārijā

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4660

0,8697

09.4675


I.C PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi ĀKK

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4026

09.4027


I.D PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Turcijá

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4101


I.E PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Dienvidáfriká

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4151


I.F PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Šveice

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


I.G PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Jordānijā

Kvotas numurs

Pieškīruma koeficients

09.4159


I.H PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Norvēģija

Kvotas numurs

Pieškīruma koeficients

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 121/2005

(2005. gada 25. janvāris),

ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (2) ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un jo īpaši tās 173. panta 1. punktu,

tā kā

(1)

Regulas Nr. 2454/93 173. līdz 177. pants paredz, ka Komisija periodiski nosaka vienības vērtības produktiem, kas uzskaitīti klasifikācijā minētās regulas 26. pielikumā.

(2)

Iepriekšminētajos pantos izklāstīto noteikumu un kritēriju piemērošanas rezultāts tiem elementiem, ko paziņo Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 2. punktu, ir tāds, ka vienības vērtības, kādas tās noteiktas šīs regulas pielikumā, būtu jānosaka saistībā ar attiecīgajiem produktiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 1. punktā paredzētās vienības vērtības ar šo ir noteiktas tādas, kā izklāstīts šīs regulas pielikuma tabulā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 28. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 25. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2700/2000 (OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Pozīcija

Apraksts

Mērvienības lielums pa 100 kg

Sugas, šķirnes, KN kods

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Jaunie kartupeļi

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Sīpoli (izņemot sēklas sīpolus)

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Ķiploki

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Puravi

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Ziedkāposti

0704 10 00

1.80

Baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Sparģeļkāposti jeb brokoļi (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Ķīnas kāposti

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Galviņsalāti

0705 11 00

1.130

Burkāni

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Redīsi

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Zirņi (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Pupiņas:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

pupiņas (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Pupas

ex 0708 90 00

1.190

Artišoki

0709 10 00

1.200

Sparģeļi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zaļie

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

pārējie

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Baklažāni

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Salātu selerijas (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Gailenes

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Dārzeņpipari

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

Fenhelis

0709 90 50

1.270

Veselas svaigas batātes (paredzētas pārtikai)

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Svaigi kastani (Castanea spp.)

ex 0802 40 00

2.30

Svaigi ananasi

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Svaigi avokado

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Svaigas gvajaves un mango

ex 0804 50

2.60

Svaigi saldie apelsīni:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

sarkanie un pussarkanie apelsīni

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

pārējie

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Svaigi mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un sacumas); svaigi klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementīni

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreale apelsīni un sacumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

mandarīni un vilkingi

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

tanžerīni un pārējie

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Svaigi laimi (Citrus auranti folia)

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Svaigi greipfrūti:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltie

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

sārtie

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Galda vīnogas

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Arbūzi

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Melones (izņemot arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (tostarp Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (tostarp Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

pārējās

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nashi (Pyrus pyrifolia),

Ya (Pyrus Bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

pārējie

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikozes

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Ķirši

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Persiki

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Nektarīni

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Plūmes

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Zemenes

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Avenes

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

Mellenes (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Granātāboli

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Hurma (ieskaitot Sharon fruit)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Ličī

ex 0810 90


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/33


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/6/EK

(2005. gada 26. janvāris),

ar ko groza Direktīvu 71/250/EEK attiecībā uz Direktīvā 2002/32/EK paredzēto analīžu rezultātu reģistrēšanu un interpretēšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 20. jūlija Direktīvu 70/373/EEK par paraugu ņemšanas un analīžu Kopienas metožu ieviešanu barības oficiālajai kontrolei (1), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvā 71/250/EEK, ar ko nosaka Kopienas analīžu metodes barības oficiālajai kontrolei (2), paredzēti noteikumi rezultātu izteikšanai.

(2)

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvas 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (3) īstenošanai visās dalībvalstīs, ir būtiski svarīgi analīžu rezultātus reģistrēt un interpretēt vienotā veidā.

(3)

Tādēļ Direktīva 71/250/EK ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 71/250/EK groza šādi:

1)

Pēc 1. panta otrās daļas iekļauj šādu daļu:

“Attiecībā uz nevēlamām vielām Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK (4) nozīmē, ieskaitot dioksīnus un dioksīniem līdzīgus polihlorbifenilus, piemēro šīs direktīvas pielikuma 1. daļas C. 3. punktu.”

2)

Pielikumu groza atbilstoši šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības divpadsmit mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā. Dalībvalstis tūlīt iepazīstina Komisiju ar minēto aktu tekstiem, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis iepazīstina Komisiju ar valsts tiesību aktu noteikumiem, kurus tās pieņem šīs direktīvas jomā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 170, 3.8.1970., 2. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(2)  OV L 155, 12.7.1971., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/27/EK (OV L 118, 6.5.1999., 36. lpp.).

(3)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/100/EK (OV L 285, 1.11.2003., 33. lpp.).

(4)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/32/EK pielikuma 1. daļas “Vispārēji noteikumi barības analīžu metodēm” C. punktam pievieno šādu 3. punktu:

“3.

Attiecībā uz nevēlamām vielām Direktīvas 2002/32/EK nozīmē, ieskaitot dioksīnus un dioksīniem līdzīgus polihlorbifenilus, dzīvnieku barībai paredzētu produktu uzskata par neatbilstīgu šo vielu noteiktajām maksimāli pieļaujamam saturam, ja pēc analīžu rezultātiem secina, ka šo vielu noteiktais maksimāli pieļaujamais saturs ir pārsniegts, ņemot vērā mērījumu paplašināto neprecizitāti un atgūstamības korekciju. Lai novērtētu analīzes rezultātā iegūtās vielas koncentrācijas daudzuma atbilstību, to labo atbilstoši atgūstamības rādītājam un samazina atbilstoši mērījumu paplašinātās neprecizitātes koeficientam. Šo metodi izmanto tikai tādos gadījumos, kad ir iespējams aprēķināt mērījumu neprecizitāti un atgūstamības korekciju (piemēram, tās izmantošana nav iespējama mikroskopiskā analīzē).

Analīžu rezultātus reģistrē šādi (ciktāl izmantotā analīzes metode ļauj noteikt mērījumu neprecizitāti un atgūstamības procentu):

a)

laboti vai nelaboti atbilstoši atgūstamībai, protokolēšanas veids un konstatētā atgūstamības pakāpe;

b)

“x +/- U”, kur x ir analīzes rezultāts un U mērījumu paplašinātās neprecizitātes procents, izmantojot aptvēruma koeficientu 2, kas nodrošina aptuveni 95 % ticamības pakāpi.”


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/35


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 14. janvāris),

ar ko izveido Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru Eiropas Kopienas darbību vadīšanai izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 58/2003

(Autentisks ir teksts tikai vācu, franču un angļu valodā)

(2005/56/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 58/2003 Komisijai piešķirtas tiesības dibināt izpildaģentūras saskaņā ar attiecīgajā regulā noteiktajiem vispārējiem statūtiem un uzticēt tām pārvaldības uzdevumus, kas ir saistīti ar vienas vai vairāku Kopienas programmu vadīšanu; šis lēmums neietekmē attiecīgās regulas darbības jomu.

(2)

Komisijai tiesības dibināt izpildaģentūras piešķirtas tādēļ, lai tā varētu koncentrēties uz tās galvenajām darbībām un funkcijām, kuras nevar deleģēt citām institūcijām, tomēr Komisija turpina kontrolēt minēto izpildaģentūru pārvaldītās darbībās un ir atbildīga par tām.

(3)

Dažu programmu izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā centralizēto daļu pārvaldība ietver tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīta ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet prasa augsta līmeņa tehnisko un finansiālo ekspertīzi visa projekta cikla garumā.

(4)

Ar šīm programmām saistīto uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrai var tikt īstenota, skaidri nodalot programmu plānošanas posmus un finansēšanas lēmumu pieņemšanas posmus, kas jāveic Komisijai, no projektu īstenošanas, kas jāuztic izpildaģentūrai.

(5)

Izpildaģentūras izveidošana nedz rada izmaiņas Padomes īstenotajā dažādās programmās paredzēto darbību dažu posmu vadības deleģēšanā Komisijai, nedz vadības uzdevumu deleģēšanā valstu aģentūrām attiecība uz dažām programmām.

(6)

Šim nolūkam veiktā izmaksu un ieguvumu analīze ir pierādījusi, ka izpildaģentūras izmantošana, lai veiktu dažu programmu centralizēto daļu pārvaldību izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā, piedāvā visvairāk priekšrocību, salīdzinot ar citām iespējām, gan no finansiālā aspekta, gan no citiem ar finansējumu nesaistītiem aspektiem.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Izpildaģentūru komitejas atzinumu.

(8)

Komisijas 2004. gada 21. septembra Regulā (EK) Nr. 1653/2004 ir paredzēts standarta finanšu regulējums izpildaģentūrām, kas izveidotas, ievērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus lējums izpildaģentūrām, kas izveidotas, ievērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 (2),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Aģentūras izveide

1.   Lai pārvaldītu Kopienas darbības izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā ar šo tiek izveidota izpildaģentūra (turpmāk tekstā – “aģentūra”), kuras statūti un galvenie darbības noteikumi izklāstīti Padomes Regulā (EK) Nr. 58/2003.

2.   Aģentūras nosaukums ir “Kultūras, audiovizuālās jomas un izglītības izpildaģentūra”.

2. pants

Atrašanās vieta

Aģentūra atrodas Briselē.

3. pants

Darbības ilgums

1.   Ar šo aģentūra tiek izveidota uz laika posmu no 2005. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim.

2.   Komisija 2006. gadā veic aģentūras darbības izvērtējumu, tostarp izmaksu un ieguvumu analīzi, kas minēta Regulas (EK) Nr. 58/2003 3. panta 1. punktā, lai, iespējams, pārskatītu vai paplašinātu aģentūras uzdevumus, ņemot vērā jaunākās programmas izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā.

4. pants

Mērķi un uzdevumi

1.   Aģentūra atbild par šādu Kopienas programmu daļu vadību:

a)

Kopienas darbības programmas izglītības jomā “Socrates” otrais posms, kas apstiprināts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 253/2000/EK (3);

b)

Kopienas profesionālās izglītības darbības programmas “Leonardo da Vinci” otrais posms, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu Nr. 1999/382/EK (4);

c)

Kopienas rīcības programma “Jaunatne”, kas pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1031/2000/EK (5);

d)

programma “Kultūra 2000”, kas pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 508/2000/EK (6);

e)

Eiropas audiovizuālo darbu izstrādes, izplatīšanas un popularizēšanas veicināšanas programma (MEDIA Plus – Izstrāde, izplatīšana un popularizēšana) (2001.–2005. gads), kas pieņemta ar Padomes Lēmumu Nr. 2000/821/EK (7);

f)

mācību programma Eiropas audiovizuālo programmu nozares speciālistiem (MEDIA – Training) (2001.–2005. gads), kas pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 163/2001/EK (8);

g)

programma, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti un veicinātu starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešām valstīm (Erasmus Mundus), kas pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2317/2003/EK (9);

h)

vairākgadu programma (no 2004. līdz 2006. gadam) informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (ICT) efektīvai integrēšanai izglītības un apmācības sistēmās Eiropā (E-learning), kas pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2318/2003/EK (10);

i)

Kopienas rīcības programma aktīvas Eiropas pilsonības (sabiedriskās līdzdalības) veicināšanai, kas pieņemta ar Padomes Lēmumu Nr. 2004/100/EK (11);

j)

Kopienas rīcības programma, lai veicinātu Eiropas līmeņa organizācijas jaunatnes lietu jomā, kas pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 790/2004/EK (12);

k)

Kopienas rīcības programma, lai veicinātu Eiropas līmeņa organizācijas un atbalstītu konkrētas darbības izglītības un apmācības jomā, kas pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 791/2004/EK (13);

l)

Kopienas rīcības programma, lai veicinātu Eiropas līmeņa organizācijas kultūras jomā, kas pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 792/2004/EK (14);

m)

projekti augstākās izglītības jomā, kuri var tikt finansēti no līdzekļiem, kas paredzēti ekonomiskās sadarbības atbalstam Āzijas attīstības valstīm, un kuri apstiprināti saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 443/92 (EEK) (15).

2.   Lai pārvaldītu 1. punktā minētās Kopienas programmu daļas, aģentūra atbild par šādiem uzdevumiem:

a)

visa projektu dzīves cikla vadīšana, īstenojot tai uzticētās Kopienas programmas, pamatojoties uz Komisijas apstiprināto gada darbības programmu, kas ir finansēšanas lēmuma pamats attiecībā uz subsīdijām un līgumiem izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā, vai pamatojoties uz Komisijas pieņemtiem konkrētiem finansēšanas lēmumiem, kā arī šim nolūkam vajadzīgās pārbaudes, pieņemot lēmumus atbilstoši Komisijas deleģētajām funkcijām;

b)

budžeta izpildes instrumentu pieņemšana attiecībā uz ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī dažu vai visu vajadzīgo darbību veikšana, lai īstenotu Kopienas programmas, pamatojoties uz Komisijas piešķirtajām pilnvarām, jo īpaši to darbību veikšana, kas saistītas ar subsīdiju piešķiršanu un līgumu slēgšanu;

c)

Kopienas programmu īstenošanas virzībai vajadzīgās informācijas apkopošana, analizēšana un iesniegšana Komisijai.

3.   Pēc Izpildaģentūru komitejas atzinuma saņemšanas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 58/2003 24. pantā, Komisija papildus 1. punktā minētajiem uzdevumiem var aģentūrai uzticēt tāda paša rakstura uzdevumus citās Kopienas programmās izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā Regulas Nr. 58/2003 (EK) 2. panta nozīmē.

4.   Komisijas lēmumā par pilnvaru deleģēšanu aģentūrai sīki izklāsta visus uzdevumus, kas uzticēti aģentūrai, un to pielāgo, ja aģentūrai uztic papildu uzdevumus. Lēmumu informācijas nolūkos nosūtīta Izpildaģentūru komitejai.

5. pants

Organizatoriskā struktūra

1.   Aģentūru vada koordinācijas komiteja un direktors, ko ieceļ Komisija.

2.   Koordinācijas komitejas locekļus ieceļ uz 2 gadiem.

3.   Aģentūras direktoru ieceļ uz 4 gadiem.

6. pants

Subsīdijas

Aģentūra saņem subsīdiju, ko iekļauj Eiropas Savienības vispārējā budžetā un piešķir no līdzekļiem, kuri atvēlēti 4. panta 1. punktā minētajām programmām, un vajadzības gadījumā arī no līdzekļiem, kas atvēlēti citām Kopienas programmām, kuru īstenošana ir uzticēta aģentūrai saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

7. pants

Uzraudzība un atskaites

Aģentūra ir Komisijas uzraudzībā un regulāri atskaitās par panākto virzību, īstenojot programmas, par kurām tā ir atbildīga, saskaņā ar deleģēšanas dokumentā noteikto kārtību un atskaišu iesniegšanas termiņiem.

8. pants

Darbības budžeta izpilde

Aģentūra veic sava budžeta izpildi saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 1653/2004.

Briselē, 2005. gada 14. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 11, 16.01.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.

(3)  OV L 28, 3.2.2000., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 885/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 1. lpp.).

(4)  OV L 146, 11.6.1999., 33. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(5)  OV L 117, 18.5.2000., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 885/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 1. lpp.).

(6)  OV L 63, 10.3.2000., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 885/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 1. lpp.).

(7)  OV L 336, 30.12.2000., 82. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 885/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 1. lpp.).

(8)  OV L 26, 27.1.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 885/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 1. lpp.).

(9)  OV L 345, 31.12.2003., 1. lpp.

(10)  OV L 345, 31.12.2003., 9. lpp.

(11)  OV L 30, 4.2.2004., 6. lpp.

(12)  OV L 138, 30.4.2004., 24. lpp.

(13)  OV L 138, 30.4.2004., 31. lpp.

(14)  OV L 138, 30.4.2004., 40. lpp.

(15)  OV L 52, 27.2.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/39


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2005. gada 21. janvāris)

par nomāto līniju nodrošināšanu Eiropas Savienībā (1. daļa – Galvenie piegādes noteikumi nomāto līniju vairumtirdzniecībai)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 103)

(2005/57/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (Pamatdirektīva) (1), un jo sevišķi tās 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lietotāji Kopienā pieprasa nomāto līniju konkurētspējīgu piegādi un piekļuvi ātrgaitas datu pārraides pakalpojumiem tā, lai tieši Eiropas mazie un vidējie uzņēmumi varētu gūt labumu no tām priekšrocībām, ko piedāvā straujā Interneta un elektroniskās tirdzniecības attīstība.

(2)

Nomāto līniju konkurētspējīga piegāde parādījās līdz ar telekomunikāciju infrastruktūras liberalizāciju 1996. gada 1. janvārī, bet tā galvenokārt saistījās ar garas distances lieljaudas maršrutiem; nomāto līniju tirgi tiks pārbaudīti kā paskaidrots turpmāk.

(3)

Noteiktām organizācijām, kas sniedza nomāto līniju pakalpojumus, bija saistības nodrošināt šos pakalpojumus saskaņā ar nediskriminācijas principiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 30. jūnija Direktīvai 97/33/EK par sadarbību telekomunikācijās, lai nodrošinātu universālo pakalpojumu un savietojamību, piemērojot atvērtā tīkla nodrošinājumu (ATN) noteikumus (2), un Padomes 1992. gada 5. jūnija Direktīvai 92/44/EEK par atvērtā tīkla nodrošinājuma piemērošanu nomātām līnijām (3), šīs direktīvas tika atceltas ar Pamatdirektīvas 26. pantu, kas stājās spēkā 2003. gada 24. jūlijā.

(4)

Tomēr saistības saglabāsies saskaņā ar Pamatdirektīvas 27. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK 16. pantu par universālā pakalpojuma un lietotāja tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (Universālā pakalpojuma direktīva) (4). Saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 16. panta 1. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/19/EK 7. pantu par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (Piekļuves direktīva) (5), iepriekšējās saistības tiek paturētas līdz laikam, kad attiecīgie tirgi tiks pārbaudīti saskaņā ar Pamatdirektīvas 16. pantu un Universālā pakalpojuma direktīvas 16. panta 3. punktu.

(5)

Saskaņā ar Pamatdirektīvas 16. panta 4. punktu, ja valsts pārvaldes iestāde (VPI) nolemj, ka tirgus nav pietiekami konkurētspējīgs, tā nosaka uzņēmumus, kam ir būtiska ietekme minētajā tirgū un šādiem uzņēmumiem uzliek atbilstīgus īpašus reglamentējošus pienākumus vai patur, vai groza šādus pienākumus, ja tādi jau pastāv. Saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 18. panta 1. punktu, ja VPI nolemj, ka viss nomāto līniju minimālais kopuma tirgus nav pietiekami konkurētspējīgs, tā nosaka uzņēmumus ar būtisku ietekmi tirgū un uzliek saistības attiecībā uz minimālā kopuma nodrošinājumu un nosacījumiem šādam nodrošinājumam. Saskaņā ar Piekļuves direktīvas 5. panta 1. punktu VPI veicina un, attiecīgos gadījumos, nodrošina atbilstīgu piekļuvi pakalpojumiem un savstarpēju savienojumu, un tā var uzlikt pienākumus šai nolūkā.

(6)

Komisija 2003. gada 11. februārī pieņēma Ieteikumu 2003/311/EK (6) par atbilstošiem produkta un pakalpojuma tirgiem, nosakot elektronisko komunikāciju nozarē atbilstošus tirgus, kurus analizē VPI. Sarakstā iekļauti beigu segmenti nomāto līniju vairumtirdzniecībā maģistrālie segmenti un nomāto līniju vairumtirdzniecībā. Pakalpojumu piedāvājums, kas apskatīts šajā ieteikumā, proti, nomāto līniju piedāvājums vairumtirdzniecībā un nomātās līnijas daļas shēmas, ir iekļautas šajos tirgos.

(7)

Nomāto līniju piedāvājums vairumtirdzniecībā un nomāto līniju daļas shēmas ir iekļautas nomāto līniju vairumtirdzniecības beigu segmentu tirgū un pietiekama garuma līnijām arī nomāto līniju vairumtirdzniecības maģistrālo segmentu tirgū, kā minēts Ieteikumā 2003/311/EK. VPI lems par to, kas sastāda beigu segmentu atkarībā no vietējam tirgum raksturīgās tīkla topoloģijas.

(8)

64 kbit/s, 2 Mbit/s nestrukturēto un 2 Mbit/s strukturēto nomāto līniju nodrošināšana, ir iekļauta minimālajos nomāto līniju kopumu pakalpojumos, kas minēti ieteikumā attiecīgajiem tirgiem. Minimālo nomāto līniju kopums ir noteikts 2003. gada 24. jūlija Komisijas Lēmumā 2003/548/EK par minimālo nomāto līniju kopumu ar saskaņotu raksturojumu un saistītiem standartiem, kas minēti Universālās pakalpojuma direktīvas 18. pantā (7).

(9)

Informācija, ko sniedz dalībvalstis, atklāj mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā nomāto līniju un nomāto līniju daļas shēmu piegādes laika svārstību un garuma nodrošināšanas problēmas. To bez ierobežojumiem jāpārbauda attiecīgo valstu tirgu VPI saskaņā ar Pamatdirektīvas 16. pantu un Universālā pakalpojuma direktīvas 16. panta 3. punktu.

(10)

Ja saskaņā ar Piekļuves direktīvas 10. pantu un Universālā pakalpojuma direktīvas 18. pantu un VII pielikumu VPI uzliek nediskriminējošas saistības noteiktu nomāto līniju pakalpojumu sniegšanai, tad nediskriminācijas princips attiecas uz visiem attiecīgajiem tādu sniegto pakalpojumu aspektiem, kā pasūtīšana, migrācija, piegāde, kvalitāte, remontam nepieciešamais laiks, paziņošana un sodi; nomāto līniju līgumos atbilstošāk šos aspektus ir iekļaut pakalpojumu līmeņa nolīgumā; sodu piemērošanas vietā līgumā paredzēto prasību nepildīšanas gadījumā kompensāciju varētu iekļaut tādā nolīgumā, kur tas būtu piemērotāk konkrētās dalībvalsts likumdošanai.

(11)

Pakalpojumu līmeņa nolīgumā jo īpaši jāietver līgumā noteiktie piegādes laiki, lai nodrošinātu, ka šādu operatoru piegādes laiki vairumtirdzniecībā nomātām līnijām ir tādi pat kā tie, kas noteikti viņu pašu pakalpojumiem, un līdz ar to ir īsāki nekā tie piegādes laiki, kas novēroti mazumtirdzniecības tirgos.

(12)

Pašreizējās paraugprakses rādītāju publicēšana par kopējiem nomāto līniju piegādes laikiem sekmēs to, ka VPI nodrošinās, ka līgumā noteiktie piegādes laiki attiecībā uz nomātām līnijām vairumtirdzniecībā un īpaši nomāto līniju daļu shēmām, kuras nodrošina operatori, pamatojoties uz nediskriminējošām saistībām, neliedz citiem operatoriem konkurēt nomāto līniju mazumtirdzniecības tirgos un nodrošināt līdzīgus piegādes laika rādītājus saviem klientiem. Līdz ar to līgumā paredzētajos piegādes laikos nomātām līnijām vairumtirdzniecībā ir jāļauj vismaz konkurējošajiem operatoriem mazumtirdzniecības tirgos sasniegt izraudzītajiem operatoriem, kas nodrošina nomātās līnijas šajos mazumtirdzniecības tirgos, pašreizējās paraugprakses piegādes laikus. Ilgāki piegādes laiki mazumtirdzniecībā nekā pašreizējās paraugprakses piegādes laiki varētu likt šķēršļus elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai; saskaņā ar Pamatdirektīvas 8. panta 3. punkta a) apakšpunktu VPI mērķis ir novērst šādus šķēršļus. Izraudzīto operatoru pašreizējās paraugprakses piegādes laiki mazumtirdzniecības tirgos iekļauj izraudzīto operatoru piegādes procesu mazumtirdzniecībā; līdz ar to attiecīgie piegādes laiki vairumtirdzniecībā būs īsāki.

(13)

Saskaņā ar Universālā pakalpojuma direktīvas 18. pantu un VII pielikumu VPI ir jānodrošina, ka parastais piegādes periods minimālajam nomāto līniju kopumam, kuru nodrošina noteikti uzņēmumi, tiek publicēts; lai pārbaudītu šo ieteikumu, Komisijai, iespējams, vajadzēs arī pieejamos datus par tām nomātām līnijām, kas neietilpst minimālajā kopumā.

(14)

Komisija izskatīs šo ieteikumu līdz 2005. gada 31. decembrim, ņemot vērā mainīgās tehnoloģijas un tirgus.

(15)

Komunikāciju komiteja ir sniegusi savu atzinumu saskaņā ar Pamatdirektīvas 22. panta 2. punktu,

AR ŠO IESAKA:

1.

Uzliekot vai paturot nediskriminācijas pienākumu saskaņā ar Piekļuves direktīvas 10. pantu vai Direktīvas 2002/22/EK (Universālā pakalpojuma direktīva) 18. pantu un VII pielikumu attiecībā uz operatoriem, kas sniedz nomāto līniju pakalpojumus (turpmāk tekstā “izraudzītie operatori”), valsts pārvaldes iestādēm ir:

a)

jānodrošina, ka līgumos tiek iekļauti izpildāmi nolīgumi (turpmāk tekstā “pakalpojuma līmeņa nolīgumi”), kas aptver visus atbilstošos nomāto līniju pakalpojumus vairumtirdzniecībā, paredzot pasūtīšanu, migrāciju, piegādi, kvalitāti, remontam nepieciešamo laiku, paziņošanu un preventīvos finansiālos sodus;

b)

jānodrošina, ka līgumā noteiktie nomāto līniju vairumtirdzniecības piegādes laiki šajos pakalpojuma līmeņa nolīgumos ir tik īsi, cik tas ir iespējams katrai līniju kategorijai. Līgumā noteiktajiem piegādes laikiem vairumtirdzniecības līmenī jebkurā gadījumā jābūt īsākiem par izraudzīto operatoru pašreizējās paraugprakses piegādes laikiem mazumtirdzniecības tirgos. Izraudzīto operatoru pašreizējās paraugprakses piegādes laiki mazumtirdzniecības tirgos 64 kbit/s, 2 Mbit/s nestrukturētiem, 2 Mbit/s strukturētiem un 34 Mbit/s nestrukturētiem kanāliem ir minēti pielikumā.

Izmantotā metode, lai aprēķinātu esošās paraugprakses rādītājus, kas minēti pielikumā, tiek uzskatīta par piemērotu, lai segtu tīkla struktūrās un piegādes procedūrās pamanītās atšķirības starp dažādiem izraudzītajiem operatoriem dažādās dalībvalstīs;

c)

īpaši jānodrošina, ka līgumos paredzētie finansiālie sodi, kā minēts a) apakšpunktā, tiek piemēroti kavētas līniju piegādes gadījumos un sastāda noteiktu summu par katru nokavēto dienu katrai pasūtītajai līnijai; līgumā jāparedz arī to, ka tāda summa nav jāmaksā, ja un ciktāl izraudzītais operators pierāda, ka aizkavēšanās nav notikusi viņa vainas dēļ;

d)

jānodrošina, ka nepieciešamā informācija jebkura pārskata sagatavošanai par šo ieteikumu tiek sniegta saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (Pamatdirektīvas) 5. panta 1. punktu, un šī informācija ir jāpaziņo Komisijai saskaņā ar Pamatdirektīvas 5. panta 2. punktu.

2.

Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 21. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

(2)  OV L 199, 26.7.1997., 32. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/61/EK (OV L 268, 3.10.1998., 37. lpp.).

(3)  OV L 165, 19.6.1992., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 98/80/EK (OV L 14, 20.1.1998., 27. lpp.).

(4)  OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.

(5)  OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp.

(6)  OV L 114, 8.5.2003., 45. lpp.

(7)  OV L 186, 25.7.2003., 43. lpp.


PIELIKUMS

NOMĀTO LĪNIJU METODIKA UN DATI DALĪBVALSTĪS

Metodika

Metodika ieteicamajām maksimālajām vērtībām līguma piegādes laikiem balstās uz trešo zemāko vērtību, kas novērota dalībvalstīs, lai piemērotu pamatotās atšķirības tīkla struktūrās un piegādes procedūrās dažādās dalībvalstīs. Pamatojoties uz šo metodiku un zemāk minētajiem datiem, sekojot pašreizējai paraugpraksei, ir noteikti šādi piegādes laika dati izraudzīto operatoru piedāvātajām nomātām līnijām:

1)

64 kbit/s nomātām līnijām: 18 kalendārās dienas

2)

2 Mbit/s nestrukturētām nomātām līnijām: 30 kalendārās dienas

3)

2 Mbit/s strukturētām nomātām līnijām: 33 kalendārās dienas

4)

34 Mbit/s nestrukturētām nomātām līnijām: 52 kalendārās dienas

Dati par nomāto līniju piegādes laiku dalībvalstīs

Komisija ir ieguvusi datus no dalībvalstīm par operatoru nomāto līniju piegādes laikiem, kurus VPI ir paziņojusi kā operatorus ar noteiktu ietekmi tirgū saskaņā ar Direktīvas 92/44/EEK 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, aizpildot anketu 2002. gada Nomāto līniju ziņojumam (1). Dati tika saņemti 2003. gada septembrī. Paziņotie piegādes laiki ir definēti kā periodi skaitot no datuma, kad lietotājs ir nemainīgi pieprasījis nomāto līniju, kur 95 % no visām tā paša tipa nomātām līnijām jau ir savienotas ar klientiem (2)  (3).

64 kbit/s nomātas līnijas

Image

2 Mbit/s nestrukturētas nomātas līnijas

Image

2 Mbit/s strukturētas piegādes līnijas

Image

34 Mbit/s nestrukturētas nomātas līnija

Image


(1)  2001. gada Ziņojums pieejams: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/51/EK 2. panta 3. punktu (OV L 295, 29.10.1997., 23. lpp.).

(3)  Luksemburga sniedza datus tikai par 2002. gada sešiem mēnešiem. Šeit redzami rādītāji par abiem sešu mēnešu periodiem. Attiecīgos gadījumos augstākie no šo sešu mēnešu rādītājiem tika uzskatīti par augstāko robežu visa gada rādītājiem, lai varētu iegūt pašreizējās paraugprakses rādītājus.

Dati par Austriju: dati par mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības līnijām; statistika atbilst direktīvai (95 % no piegādes laikiem), datos ietilpst arī pasūtījumi tajās vietās, kur vēl jāveido infrastruktūra; 2 Mbit/s neizšķir strukturētās un nestrukturētās līnijas; 34 Mbit/s un 155 Mbit/s modelis ir pārāk mazs drošai statistikai; konkrēta kavēšanās no klientu puses, klienta pieprasītas izmaiņas par mērķpiegādes datumu (nav “labāko piegādes mēģinājumu”) un tiek izslēgti pasūtījumi projekta gaitā; piegādes laiki tiek aprēķināti no parakstīta līguma saņemšanas datuma, ja nav vienošanās par citu datumu (skatīt kavēšanās no klientu puses).


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/45


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 26. janvāris),

ar ko groza Lēmumu 2003/135/EK attiecībā uz apkarošanas un vakcinācijas plānu izbeigšanu Lejassaksijas un Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajās zemēs un apkarošanas plāna izbeigšanu Sārzemes federālajā zemē (Vācija)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 119)

(Autentiski ir vienīgi teksti vācu un franču valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/58/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (1), un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu un 20. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija pieņēma 2003. gada 27. februāra Lēmumu 2003/135/EK, ar ko apstiprina plānus klasiskā cūku mēra apkarošanai un savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijai pret klasisko cūku mēri Vācijā, Lejassaksijas, Ziemeļreinas-Vestfālenes, Reinzemes-Pfalcas un Sārzemes federālajās zemēs (2), kā vienu no vairākiem pasākumiem, lai izskaustu klasisko cūku mēri.

(2)

Komisija pieņēma 2004. gada 12. februāra Lēmumu 2004/146/EK, ar kuru groza Lēmumu 2003/135/EK attiecībā uz vakcinācijas plāna izbeigšanu savvaļas cūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri Sārzemē un vakcinācijas plāna pagarināšanu Reinzemē-Pfalcā.

(3)

Vācijas iestādes informēja Komisiju par neseno slimības attīstības gaitu savvaļas cūkām Lejassaksijā, Ziemeļreinā-Vestfālenē un Sārzemē. Šī informācija norāda, ka klasiskais cūku mēris savvaļas cūkām ir sekmīgi izskausts un ka apstiprinātie apkarošanas un vakcinācijas plāni šajās federālajās zemēs vairs nav jāpiemēro.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2003/135/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/135/EK pielikumu groza šādi:

a)

Pielikuma 1. punktā:

svītro A), B) un D) daļu,

tekstu “C) Reinzeme-Pfalca” aizstāj ar “Reinzeme-Pfalca”;

b)

Pielikuma 2. punktā:

svītro A) un B) daļu,

tekstu “C) Reinzeme-Pfalca” aizstāj ar “Reinzeme-Pfalca”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai un Francijas Republikai.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās Aktu.

(2)  OV L 53, 28.2.2003., 47. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/146/EK (OV L 49, 19.2.2004., 42. lpp.).


27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/46


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 26. janvāris),

ar ko apstiprina plānus klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām un šo cūku ārkārtas vakcinācijai Slovākijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 127)

(Vienīgi dokuments slovaku valodā ir autentisks)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/59/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (1) un jo īpaši tās 16. panta 1. punkta otro daļu un 20. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Slovākijā dažos apgabalos 2004. gadā savvaļas cūkām tika konstatēts klasiskais cūku mēris. Reaģējot uz klasiskā cūku mēra uzliesmojumu, Komisija ir pieņēmusi Lēmumus 2004/375/EK (2), 2004/625/EK (3) un 2004/831/EK (4), ar ko groza Komisijas 2003. gada 18. jūlija Lēmumu 2003/526/EK, kas attiecas uz aizsardzības pasākumiem attiecībā uz klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs (5), ar kuriem iedibināti daži atbilstoši slimības kontroles pasākumi.

(2)

Slovākija ieviesa intensīvu programmu, lai novērotu klasiskā cūku mēra izplatību savvaļas cūkām visā valstī un jo īpaši inficētajos rajonos. Šī programma joprojām tiek turpināta.

(3)

Saskaņā ar to Slovākija ir iesniegusi apstiprināšanai plānu par klasiskā cūku mēra izplatības apkarošanu Rajonu veterinārijas un pārtikas pārvaldēs šādos rajonos: Trnava (ko veido Piešt'any, Hlohovec un Trnava rajoni), Levice (ko veido Levice rajons), Nitra (ko veido Nitra un Zlaté Moravce rajoni), Topoľčany (ko veido Topoľčany rajons), Nové Mesto nad Váhom (ko veido Nové Mesto nad Váhom rajons), Trenčín (ko veido Trenčín un Bánovce nad Bebravou rajoni), Prievidza (ko veido Prievidza un Partizánske rajoni), Púchov (ko veido Púchov un Ilava rajoni), Žiar nad Hronom (ko veido Žiar nad Hronom, Žarnovica un Banská Štiavnica rajoni), Zvolen (ko veido Zvolen un Detva rajoni), Banská Bystrica (ko veido Banská Bystrica un Brezno rajoni), Lučenec (ko veido Lučenec un Poltár rajoni), Krupina un Veľký Krtíš.

(4)

Turklāt Slovākija plāno uzsākt savvaļas cūku vakcināciju Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec un Poltár rajonos, tādēļ tā iesniedza apstiprināšanai ārkārtas vakcinācijas plānu.

(5)

Slovākijas iestādes savvaļas cūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri (C celms) ir atļāvušas izmantot dzīvu novājinātu vakcīnu, pievienojot to barībai.

(6)

Slovākijas iesniegtie plāni klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām un šo cūku ārkārtas vakcinācijai noteiktos rajonos ir izskatīti un ir atzīts, ka tie atbilst Direktīvai 2001/89/EK.

(7)

Pārredzamības nolūkos šajā lēmumā jānosaka ģeogrāfiskie apgabali, kuros īstenojami slimības apkarošanas un ārkārtas vakcinācijas plāni.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Slovākijas iesniegtais plāns klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām pielikuma 1. punktā noteiktajos apgabalos ir apstiprināts.

2. pants

Slovākijas iesniegtais plāns savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijai pielikuma 2. punktā noteiktajos apgabalos ir apstiprināts.

3. pants

Slovākija nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai pildītu šo lēmumu, un šos pasākumus publicē. Par to tūlīt informē Komisiju.

4. pants

Lēmums ir adresēts Slovākijas Republikai.

Briselē, 2005. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 118, 23.4.2004., 72. lpp.

(3)  OV L 280, 31.8.2004., 36. lpp.

(4)  OV L 359, 4.12.2004., 61. lpp.

(5)  OV L 183, 22.7.2003., 46. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/831/EK.


PIELIKUMS

1)   Apgabali, kuros īstenojams slimības apkarošanas plāns

Šādas rajonu veterinārijas un pārtikas pārvalžu teritorijas: Trnava (ko veido Piešt'any, Hlohovec un Trnava rajoni), Levice (ko veido Levice rajons), Nitra (ko veido Nitra un Zlaté Moravce rajoni), Topoľčany (ko veido Topoľčany rajons), Nové Mesto nad Váhom (ko veido Nové Mesto nad Váhom rajons), Trenčín (ko veido Trenčín un Bánovce nad Bebravou rajoni), Prievidza (ko veido Prievidza un Partizánske rajoni), Púchov (ko veido Púchov un Ilava rajoni), Žiar nad Hronom (ko veido Žiar nad Hronom, Žarnovica un Banská Štiavnica rajoni), Zvolen (ko veido Zvolen un Detva rajoni), Banská Bystrica (ko veido Banská Bystrica un Brezno rajoni), Lučenec (ko veido Lučenec un Poltár rajoni), Krupina un Veľký Krtíš.

2)   Apgabali, kuros īstenojams ārkārtas vakcinācijas plāns

Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec un Poltár rajonu teritorijas.


Labojums

27.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/48


Padomes Lēmumā 2004/783/EK (2004. gada 15. novembris), ar ko Reģionu komitejā ieceļ 4 komitejas locekļus no Itālijas un trīs komitejas locekļa aizstājējus no Itālijas

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 346, 23.11.2004 )

9. lappusē

a)

Lēmuma nosaukums

teksts

:

jālasa

:

b)

Otrais apsvērums

teksts

:

“(2)

Pēc komitejas locekļu Paolo AGOSTINACCHIO (IT), Gianfranco LAMBERTI (IT), Salvatore TATARELLA (IT) un Riccardo VENTRE (IT) kungu un komitejas locekļa aizstājēju Gabriele BAGNASCO (IT), Marcello MEROI (IT) un Roberto PELLA (IT) kungu pilnvaru termiņa beigšanās, par ko Padomei paziņots 2004. gada 7. oktobrī, ir atbrīvojušās četras Reģionu komitejas locekļa un trīs locekļa aizstājēja vietas,”

jālasa

:

“(2)

Pēc komitejas locekļu Paolo AGOSTINACCHIO (IT), Gianfranco LAMBERTI (IT) un Riccardo VENTRE (IT) kungu un komitejas locekļa aizstājēju Gabriele BAGNASCO (IT), Marcello MEROI (IT), Roberto PELLA (IT) un Salvatore TATARELLA (IT) kungu pilnvaru termiņa beigšanās, par ko Padomei paziņots 2004. gada 7. oktobrī, ir atbrīvojušās trīs Reģionu komitejas locekļa un četras locekļa aizstājēja vietas”.

Vienīgais pants 10. lappusē

a)

a) punktā: svītro 3. apakšpunktu par Savino Antonio SANTARELLA kungu.

b)

b) punktā: pievieno šādu 4. apakšpunktu:

“4)

Savino Antonio SANTARELLA kungs,

Sindaco di Candela,

nomainot Salvatore TATARELLA kungu,”.