ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 23

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 26. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 107/2005 (2005. gada 12. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2130/2001 par darbībām, lai atbalstītu personas, kuras zaudējušas saikni ar dzimto zemi zijas un Latīņamerikas jaunattīstības valstīs

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/107/EK (2004. gada 15. decembris), par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā

3

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/45/EKPadomes Lēmums (2004. gada 22. decembris), par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu

17

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru groza 1972. gada 22. jūlija Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem

19

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

26.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 107/2005

(2005. gada 12. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2130/2001 par darbībām, lai atbalstītu personas, kuras zaudējušas saikni ar dzimto zemi Āzijas un Latīņamerikas jaunattīstības valstīs

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 179. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Kopiena īsteno programmu darbībām, lai atbalstītu personas, kuras zaudējušas saikni ar dzimto zemi Āzijas un Latīņamerikas jaunattīstības valstīs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2130/2001 (2). Šī regula zaudēja spēku 2004. gada 31. decembrī.

(2)

Regulā (EK) Nr. 2130/2001 paredzēts, ka tās atjaunošana būs atkarīga no iespējas to iekļaut vienotā Āzijas un Latīņamerikas pamatregulā.

(3)

2002. gada jūlijā Komisija pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas sadarbību ar Āzijas un Latīņamerikas valstīm (3), kas iekļauj palīdzību personām, kuras zaudējušas saikni ar dzimto zemi Āzijas un Latīņamerikas jaunattīstības valstīs, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2130/2001. Ierosinātā regulanetika pieņemta laicīgi, lai varētu stāties spēkā līdz 2004. gada 31. decembrim. Šāda situācija varētu traucēt darbību nepārtrauktu un sekmīgu īstenošanu, lai atbalstītu personas, kuras zaudējušas saikni ar dzimto zemi Āzijas un Latīņamerikas jaunattīstības valstīs.

(4)

Nepieciešams nodrošināt Regulas (EK) Nr. 2130/2001 piemērošanu, līdz stāsies spēkā turpmākā regula. Pēdējā tad būtu jaunais tiesiskais regulējums darbībām, lai atbalstītu personas, kuras zaudējušas saikni ar dzimto zemi šajos divos reģionos.

(5)

Nepieciešams norādīt finanšu shēmu atlikušajiem gadiem no pašreizējā finanšu plāna, proti, 2005. un 2006. gadam.

(6)

Nepieciešams arī sniegt neatkarīgu Regulas (EK) Nr. 2130/2001 piemērošanas novērtējumu.

(7)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 2130/2001 ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2130/2001 groza šādi.

1)

Regulas 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Komisija ir atbildīga par šīs regulas noteikto pasākumu novērtējumu, lemšanu par tiem un to vadību saskaņā ar spēkā esošajām budžeta un citām procedūrām, jo īpaši tām, kas noteiktas 27. pantā, 48. panta 2. punktā un 167. pantā Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (4).”.

2)

Regulas 15. pantu papildina ar šādu punktu:

“1.a   Šīs regulas īstenošanai ar šo nosaka finanšu shēmu laikposmam no 2005. līdz 2006. gadam, kas ir EUR 141 miljons.”.

3)

Regulas 20. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“To piemēro līdz 2006. gada 31. decembrim.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2005. gada 12. janvārī.

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. P. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Nicolas SCHMIT


(1)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 26. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2004. gada 21. decembra Lēmums.

(2)  OV L 287, 31.10.2001., 3. lpp.

(3)  OV C 331 E, 31.12.2002., 12. lpp.

(4)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.


26.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/3


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/107/EK

(2004. gada 15. decembris)

par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Pamatojoties uz principiem, kas ietverti Līguma 175. panta 3. punktā, ar Sesto Kopienas Vides rīcības programmu, kas apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1600/2002/EK (3), paredz to, ka jāpazemina piesārņojums līdz līmenim, kas samazina kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību, īpašu uzmanību pievēršot jutīgām iedzīvotāju grupām, un vidi kopumā, un jāuzlabo gaisa kvalitātes pārraudzība un novērtēšana, tostarp piesārņotājvielu uzkrāšana, un to, ka jānodrošina sabiedrības informēšana.

(2)

Padomes Direktīvas 96/62/EK (1996. gada 27. septembris) par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību (4) 4. panta 1. punktā paredzēts, ka priekšlikumus šīs direktīvas I pielikumā uzskaitīto piesārņotājvielu regulēšanai iesniedz, ņemot vērā minētā panta 3. un 4. punktu.

(3)

Zinātniski pierādīts, ka arsēns, kadmijs, niķelis un daži policikliski aromātiski ogļūdeņraži ir cilvēkam genotoksiski kancerogēni un ka nav iespējams noteikt robežlielumu, par kuru mazākā koncentrācijā šīs vielas neapdraud cilvēka veselību. Cilvēka veselību un vidi ietekmē to koncentrācija apkārtējā gaisā un uzkrāšanās. Izmaksu efektivitātes dēļ tādas arsēna, kadmija, niķeļa un policiklisku aromātisku ogļūdeņražu koncentrācijas apkārtējā gaisā, kas ievērojami neapdraud cilvēku veselību, dažos reģionos nevar sasniegt.

(4)

Lai samazinātu arsēna, kadmija, niķeļa un policiklisku aromātisku ogļūdeņražu kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību, īpašu uzmanību pievēršot jūtīgām iedzīvotāju grupām, un videi kopumā, jānosaka mērķvērtības, kas pēc iespējas jāsasniedz. Benzo(a)pirēnu būtu jāizmanto kā policiklisku aromātisku ogļūdeņražu kancerogēnā riska rādītāju apkārtējā gaisā.

(5)

Mērķvērtībām nav nepieciešami pasākumi, kas rada nesamērīgas izmaksas. Attiecībā uz rūpnieciskām iekārtām nebūtu vajadzīgi nekādi pasākumi labāko pieejamo metožu (LPM) piemērošanai papildu tam, kā noteikts Padomes Direktīvā 96/61/EK (1996. gada 24. septembris) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (5), un jo īpaši tas neizraisītu iekārtu slēgšanu. Tomēr tām būtu vajadzīgs, ka dalībvalstis veic visus ekonomiski izdevīgos samazināšanas pasākumus attiecīgajos sektoros.

(6)

Jo īpaši šīs direktīvas mērķvērtības nevar uzskatīt par vides kvalitātes standartiem, kuri definēti Direktīvas 96/61/EK 2. panta 7. punktā un kuriem saskaņā ar minētās direktīvas 10. pantu paredz stingrākus nosacījumus nekā tos, ko iespējams nodrošināt ar LPM.

(7)

Saskaņā ar Līguma 176. pantu dalībvalstis var saglabāt vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus attiecībā uz arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem, ar noteikumu, ka tie ir saderīgi ar Līgumu un ka par tiem paziņo Komisijai.

(8)

Ja koncentrācija pārsniedz noteiktos robežlielumus, obligāti jāveic arsēna, kadmija, niķeļa un benzo(a)pirēna pārraudzība. Papildus novērtēšanas līdzekļi var samazināt vajadzīgo paraugu ņemšanas punktu skaitu stacionāriem mērījumiem. Jāparedz arī turpmāka apkārtējā fona gaisa koncentrāciju un uzkrāšanās pārraudzība.

(9)

Dzīvsudrabs ir ļoti bīstama viela cilvēka veselībai un videi. Tas atrodas visā vidē, un metildzīvsudraba formā tas var uzkrāties organismos, jo īpaši koncentrēties augstāk attīstītos organismos. Dzīvsudrabs, kas nokļuvis atmosfērā, var tikt pārnests ļoti tālos attālumos.

(10)

Komisija plāno 2005. gadā nākt klajā ar saskaņotu stratēģiju par pasākumiem cilvēka veselības un vides aizsardzībai pret dzīvsudraba izplatību, pamatojoties uz dzīves ciklu un ņemot vērā ražošanu, lietojumu, atkritumu apstrādi un emisijas. Šajā sakarā Komisijai būtu jāapsver visi piemērotie pasākumi, lai samazinātu dzīvsudraba apjomu sauszemes un ūdens ekosistēmās un attiecīgi arī dzīvsudraba uzņemšanu ar pārtiku, kā arī izslēgt dzīvsudrabu no atsevišķiem produktiem.

(11)

Arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisku aromātisku ogļūdeņražu ietekme uz cilvēka veselību, tostarp caur barošanās ķēdi, un uz vidi kopumā notiek caur koncentrāciju apkārtējā gaisā un uzkrāšanās veidā; jāņem vērā šo vielu uzkrāšanās augsnē un gruntsūdeņu aizsardzība. Lai sekmētu šīs direktīvas pārskatu 2010. gadā, Komisijai un dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja veicināt izpēti par arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, jo īpaši uzkrāšanās veidā.

(12)

Standartizēti un precīzi mērīšanas paņēmieni un kopēji kritēriji mērīšanas staciju novietojumam ir būtiski faktori, lai apkārtējā gaisa kvalitāti varētu novērtēt tā, lai iegūto informāciju varētu salīdzināt visā Kopienā. Atzīts, ka ir svarīgi nodrošināt mērīšanas standartmetodes. Komisija jau devusi atļauju veikt darbu pie CEN standartu sagatavošanas tādu sastāvdaļu mērījumiem apkārtējā gaisā, kuru mērķvērtības ir noteiktas (arsēns, kadmijs, niķelis un benzo(a)pirēns), kā arī smago metālu uzkrāšanās mērījumiem, lai standartus laikus varētu izstrādāt un pieņemt. Ja trūkst CEN standarta metožu, vajadzētu atļaut starptautiskas vai valsts mēroga mērīšanas standartmetodes.

(13)

Informācija par regulēto piesārņotājvielu koncentrāciju un uzkrāšanos būtu jāsūta Komisijai kā pamats regulāriem ziņojumiem.

(14)

Atjaunināta informācija par regulēto piesārņotājvielu koncentrāciju un uzkrāšanos apkārtējā gaisā jādara viegli pieejama sabiedrībai.

(15)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas attiecībā uz šīs direktīvas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina, lai tās īstenotu. Šīm sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām.

(16)

Šīs direktīvas ieviešanai vajadzīgie pasākumi būtu jāparedz saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (6).

(17)

Grozījumiem, kas nepieciešami, lai pielāgotu šo direktīvu zinātnes un tehnikas progresam, būtu jāattiecas tikai uz tiem kritērijiem un metodēm, kas saistīti ar regulēto piesārņotājvielu koncentrāciju un uzkrāšanos novērtējumu vai ar sīki izstrādātu kārtību, kādā informāciju nodod Komisijai. Tiem nevajadzētu izmainīt mērķvērtības vai novērtējuma robežlielumus ne tieši, ne netieši,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Mērķi

Šīs direktīvas mērķi ir:

a)

noteikt mērķvērtību arsēna, kadmija, niķeļa un benzo(a)pirēna koncentrācijai apkārtējā gaisā, lai nepieļautu, novērstu vai samazinātu arsēna, kadmija, niķeļa un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi kopumā;

b)

ņemot vērā arsēnu, kadmiju, niķeli un policikliskus aromātiskus ogļūdeņražus, nodrošināt, ka tiek saglabāta apkārtējā gaisa kvalitāte, ja tā ir laba, un to, ka tā tiek uzlabota citos gadījumos;

c)

noteikt kopīgas metodes un kritērijus arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisku aromātisku ogļūdeņražu koncentrācijas noteikšanai apkārtējā gaisā, kā arī arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisku aromātisku ogļūdeņražu uzkrāšanās noteikšanai;

d)

nodrošināt to, ka tiek iegūta pienācīga informācija par arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisku aromātisku ogļūdeņražu koncentrāciju apkārtējā gaisā, kā arī par arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisku aromātisku ogļūdeņražu uzkrāšanos, kā arī to, ka šī informācija ir pieejama sabiedrībai.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro Direktīvas 96/62/EK 2. pantā ietvertās definīcijas, izņemot “mērķvērtības” definīciju.

Piemēro arī šādas definīcijas:

a)

   “mērķvērtība” ir koncentrācija apkārtējā gaisā, ko nosaka ar mērķi nepieļaut, novērst vai samazināt kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi kopumā, kas, ja iespējams, jāpanāk noteiktā termiņā;

b)

   “kopējā jeb vispārējā uzkrāšanās” ir tādu piesārņotājvielu kopējais daudzums, kas no atmosfēras nonāk uz virsmām (piemēram, uz augsnes, veģetācijas, ūdenī, uz ēkām, u.c.) kādā noteiktā apgabalā konkrētā laikposmā;

c)

   “augstākais novērtējuma robežlielums” ir līmenis, kas noteikts II pielikumā, zem kura var izmantot mērījumu un modelēšanas paņēmienu apvienojumu, lai novērtētu apkārtējā gaisa kvalitāti saskaņā ar Direktīvas 96/62/EK 6. panta 3. punktu;

d)

   “zemākais novērtējuma robežlielums” ir līmenis, kas noteikts II pielikumā, zem kura iespējama modelēšana vai mērķu novērtēšanas paņēmieni, lai novērtētu apkārtējā gaisa kvalitāti saskaņā ar Direktīvas 96/62/EK 6. panta 4. punktu;

e)

   “stacionāri mērījumi” ir mērījumi, kas izdarīti noteiktās vietās nepārtraukti vai izlases veidā saskaņā ar Direktīvas 96/62/EK 6. panta 5. punktu;

f)

   “arsēns”, “kadmijs”, “niķelis”, “benzo(a)pirēns” ir šo elementu un savienojumu kopējais saturs PM10 frakcijā;

g)

   “PM10” ir sīkas daļiņas, kas iet cauri noteikta izmēra ieplūdes kolektoram, kā tas noteikts EN 12341 ar 50 % efektivitātes līmeni pie 10 μm aerodinamiskā diametra;

h)

   “policikliski aromātiski ogļūdeņraži” ir tādi organiski ķīmiski savienojumi, ko veido vismaz divi savienoti benzola gredzeni, kuros ir tikai ogleklis un ūdeņradis;

i)

   “kopējais gāzveida dzīvsudrabs” ir elementāra dzīvsudraba tvaiki (Hg0) un reaktīvs gāzveida dzīvsudrabs, t.i., ūdenī šķīstoši dzīvsudraba paveidi ar pietiekami augstu tvaika spiedienu, lai tās būtu gāzes stāvoklī.

3. pants

Mērķvērtības

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, kas nerada nesamērīgas izmaksas, lai nodrošinātu to, ka no 2012. gada 31. decembra arsēna, kadmija, niķeļa un benzo(a)pirēna, ko izmanto kā policiklisku aromātisku ogļūdeņražu rādītāju, koncentrācijas apkārtējā gaisā, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu, nepārsniedz I pielikumā noteiktās mērķvērtības.

2.   Dalībvalstis sastāda zonu un aglomerāciju sarakstu, kurās benzo(a)pirēna līmenis ir zemāks nekā attiecīgā mērķvērtība. Dalībvalstis šajās zonās un aglomerācijās saglabā benzo(a)pirēna līmeni, kas ir zemāks par attiecīgo mērķvērtību, un cenšas saglabāt noturīgai attīstībai atbilstīgu apkārtējā gaisa kvalitāti.

3.   Dalībvalstis sastāda zonu un aglomerāciju sarakstu, kurās ir pārsniegtas mērķvērtības, kas noteiktas I pielikumā.

Šādām zonām un aglomerācijām dalībvalstis precizē apgabalus, kuros mērķvērtības ir pārsniegtas, un avotus, kas veicina šo pārsniegumu. Dalībvalstīm jāpierāda, ka attiecīgajos apgabalos tās veic visus vajadzīgos pasākumus, kas nerada nesamērīgas izmaksas, kuras ir vērstas uz lielākajiem emisiju avotiem, lai sasniegtu mērķvērtības. Direktīvā 96/61/EK minēto rūpniecības iekārtu gadījumā jāpielieto LPM, kas noteiktas šīs direktīvas 2. panta 11. punktā.

4. pants

Koncentrāciju un uzkrāšanās ātrumu novērtējums apkārtējā gaisā

1.   Apkārtējā gaisa kvalitāti attiecībā uz arsēnu, kadmiju, niķeli un benzo(a)pirēnu novērtē visā dalībvalstu teritorijā.

2.   Saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti 7. punktā, mērījumi obligāti jāveic šādās zonās:

a)

zonās un aglomerācijās, kurās piesārņojuma līmenis ir starp augstāko un zemāko robežlielumu;

b)

citās zonās un aglomerācijās, kurās līmenis pārsniedz augstāko novērtējuma robežu.

Lai iegūtu adekvātu informāciju par apkārtējā gaisa kvalitāti, papildus noteiktajiem mērījumiem var veikt modelēšanu.

3.   Var izmantot kombinētus mērījumus, arī indikatīvos mērījumus, kas minēti IV pielikuma I iedaļā, un modeļu veidošanas paņēmienus, lai novērtētu apkārtējā gaisa kvalitāti zonās un aglomerācijās, kurās līmenis reprezentatīvā periodā ir starp augstāko un zemāko robežlielumu saskaņā ar II pielikuma II iedaļu.

4.   Zonās un aglomerācijās, kurās līmenis ir zemāks par zemāko robežlielumu saskaņā ar II pielikuma II iedaļu, līmeņa noteikšanai var izmantot tikai modelēšanu vai objektīvus vērtēšanas paņēmienus.

5.   Ja jānosaka piesārņotājvielu daudzums, mērījumus noteiktās vietās stacionāri izdara nepārtraukti vai izlases kārtā; mērījumu daudzumam jābūt pietiekamam, lai varētu noteikt piesārņojuma līmeni.

6.   Augstākās un zemākās novērtējuma robežas arsēnam, kadmijam, niķelim un benzo(a)pirēnam apkārtējā gaisā ir noteiktas II pielikuma I iedaļā. Katras zonas un aglomerācijas klasifikāciju šī panta nozīmē pārskata vismaz reizi piecos gados saskaņā ar procedūru, kas noteikta šīs direktīvas II pielikuma II iedaļā. Klasifikāciju pārskata agrāk, ja notiek būtiskas pārmaiņas darbībās, kas ietekmē arsēna, kadmija, niķeļa un benzo(a)pirēna koncentrāciju apkārtējā gaisā.

7.   Kritēriji paraugu ņemšanas punktu vietas noteikšanai, lai apkārtējā gaisā mērītu arsēna, kadmija, niķeļa un benzo(a)pirēna daudzumu, vērtējot atbilstību mērķvienībām, ir uzskaitīti III pielikuma I un II iedaļā. Obligātais paraugu ņemšanas punktu skaits katras piesārņotās vielas koncentrāciju stacionāriem mērījumiem ir noteikts III pielikuma IV iedaļā, un tie ierīkojami katrā zonā un aglomerācijā, kurā mērīšana jāveic, ja stacionāri mērījumi ir vienīgais datu avots par tajā esošajām koncentrācijām.

8.   Lai novērtētu benzo(a)pirēna daudzumu apkārtējā gaisā, katra dalībvalsts uzrauga citus attiecīgus policikliskus aromātiskos ogļūdeņražus ierobežotā mērījumu vietu skaitā. Šiem savienojumiem jāietver vismaz: benzo(a)antracēns, benzo(b)fluorantēns, benzo(j)fluorantēns, benzo(k)fluorantēns, indeno(1,2,3-cd)pirēns un dibenz(a,h)antracēns. Šo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu uzraudzības vietām jāatrodas turpat, kur benzo(a)pirēna paraugu ņemšanas vietām, un tā daudzveidību tās izrauga, ievērojot ģeogrāfiskās un ilgtermiņa tendences. Piemēro III pielikuma I, II un III iedaļu.

9.   Neatkarīgi no koncentrāciju līmeņa, vienu fona paraugu ņemšanas vietu ierīko katros 100 000 km2, lai veiktu indikatīvus arsēna, kadmija, niķeļa, kopējā gāzveida dzīvsudraba, benzo(a)pirēna un citu 8. punktā minēto policiklisko aromātisko ogļūdeņražu mērījumus apkārtējā gaisā, kā arī, lai noteiktu arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa, benzo(a)pirēna un citu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu, 8. punktā minēto kopējo uzkrāšanos. Katra dalībvalsts ierīko vismaz vienu mērījumu staciju; tomēr dalībvalstis, lai nodrošinātu vajadzīgo telpisko izšķirtspēju, saskaņā ar 6. pantā izklāstītās procedūras pamatnostādnēm, var pēc vienošanās izveidot vienu vai vairākas kopīgas mērījumu stacijas, sedzot kaimiņu zonas dalībvalstīs, kas atrodas blakus. Ieteicams mērīt arī daļiņveida un gāzveida divvērtīgo dzīvsudrabu. Vajadzības gadījumā pārraudzību saskaņo ar Eiropas Piesārņotājvielu monitoringa un novērtēšanas (EMEP) pārraudzības stratēģiju un mērījumu programmu palīdzību. Šo piesārņotājvielu paraugu ņemšanas vietas būtu jāizrauga, ievērojot ģeogrāfisko daudzveidību un ilgtermiņa tendences. Piemēro III pielikuma I, II un III iedaļu.

10.   Vērtējot uz ekosistēmu atstātā iespaida reģionālās iezīmes, var apsvērt iespēju izmantot bioindikatorus.

11.   Zonās un aglomerācijās, no kurām stacionāru mērījumu staciju informācija papildina informāciju no citiem avotiem, piemēram, izmešu inventarizācijas pārskatiem indikatīvām mērījumu metodēm un gaisa kvalitātes modeļiem, ierīkojamo pastāvīgo mērījumu staciju skaitam un citu paņēmienu telpiskajai izšķirtspējai jābūt pietiekamai, lai noteiktu gaisa piesārņotājvielu koncentrācijas saskaņā ar III pielikuma I iedaļu un IV pielikuma I iedaļu.

12.   Datu kvalitātes mērķi ir izklāstīti IV pielikuma I iedaļā. Ja novērtēšanai izmanto gaisa kvalitātes modeļus, piemēro IV pielikuma II iedaļu.

13.   Apkārtējā gaisā esošā arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu paraugu ņemšanas un analīžu standartmetodes ir izklāstītas V pielikuma I, II un III iedaļā. V pielikuma IV iedaļā izklāstīti standartpaņēmieni arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu kopējās uzkrāšanās mērījumiem, un V pielikuma V iedaļa attiecas uz gaisa kvalitātes modelēšanu gadījumos, kad tādi paņēmieni ir izmantojami.

14.   Termiņš, līdz kādam dalībvalstis informē Komisiju par gaisa kvalitātes sākotnējā vērtēšanā izmantotajām metodēm saskaņā ar Direktīvas 96/62/EK 11. panta 1. punkta d) apakšpunktu, ir šīs direktīvas 10. pantā noteiktā diena.

15.   Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu šā panta un II pielikuma II iedaļu un III līdz V pielikumu par zinātnisku un tehnisku progresu, pieņem saskaņā ar 6. pantā minēto procedūru, bet tie nedrīkst izraisīt jebkādas tiešas vai netiešas pārmaiņas mērķvērtībās.

5. pants

Informācijas sūtīšana un paziņošana

1.   Attiecībā uz zonām un aglomerācijām, kurās jebkura no I pielikumā minētajām mērķvērtībām ir pārsniegta, dalībvalstis sūta Komisijai šādu informāciju:

a)

attiecīgo zonu un aglomerāciju sarakstu;

b)

teritorijas, kurās mērķvērtība ir pārsniegta;

c)

novērtēto koncentrāciju daudzumu;

d)

iemeslus pārsniegumam, un jo īpaši visus piesārņojuma avotus, kas rada šo pārsniegumu;

e)

iedzīvotāju skaitu, kuriem tāda pārsniegšana rada apdraudējumu.

Dalībvalstis arī dara zināmus visus saskaņā ar 4. pantu iegūtos datus, ja vien tie jau nav darīti zināmi saskaņā ar Padomes Lēmumu 97/101/EK (1997. gada 27. janvāris), ar ko ievieš savstarpēju informācijas un datu apmaiņu no tīkliem un individuālām stacijām, kuras veic apkārtējā gaisa piesārņojuma mērījumus dalībvalstīs (7).

Informāciju nosūta par katru kalendāro gadu, vēlākais nākamā gada 30. septembrī, un pirmo reizi ne vēlāk kā 2007. gada 15. februārī.

2.   Papildus 1. punktā izklāstītajām prasībām dalībvalstis arī ziņo par jebkādiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 3. pantu.

3.   Komisija nodrošina, ka visu informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 1. punktu, nekavējoties dara pieejamu iedzīvotājiem ar atbilstīgiem līdzekļiem, piemēram, ar interneta, preses un citu viegli pieejamu plašsaziņas līdzekļu starpniecību.

4.   Saskaņā ar 6. pantā minēto procedūru Komisija pieņem jebkurus sīki izstrādātus pasākumus informācijas pārsūtīšanai, kas jāparedz saskaņā ar šā panta 1. punktu.

6. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 96/62/EK 12. panta 2. punktu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

7. pants

Publiski pieejama informācija

1.   Dalībvalstis nodrošina to, ka ir pieejama skaidra un saprotama informācija, kā arī regulāri dara pieejamu iedzīvotājiem un attiecīgām organizācijām, piemēram, vides aizsardzības organizācijām, patērētāju organizācijām, organizācijām, kas pārstāv paaugstināta riska iedzīvotāju grupu intereses, ka arī citām attiecīgām veselības aprūpes struktūrām par 4. panta 8. punktā minētajām arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un benzo(a)pirēna un citu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu, koncentrācijām apkārtējā gaisā, kā arī par 4. panta 8. punktā minētajām arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un benzo(a)pirēna un citu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu uzkrāšanās pieauguma likmēm.

2.   Informācijā norāda arī jebkādu I pielikumā minēto arsēna, kadmija, niķeļa un benzo(a)pirēna mērķvērtību pārsniegšanu vienā gadā. Informācija ietver pārsniegšanas iemeslus un jomu, uz ko tā attiecas. Tā arī sniedz īsu novērtējumu saistībā ar mērķvērtību, kā arī atbilstīgu informāciju par to ietekmi uz veselību un iespaidu uz vidi.

Informāciju par jebkādiem pasākumiem, ko veic saskaņā ar 3. pantu, dara pieejamu organizācijām, kas minētas šā panta 1. punktā.

3.   Informāciju dara pieejamu, piemēram, ar interneta, preses, un citu viegli pieejamu plašsaziņas līdzekļu starpniecību.

8. pants

Paziņošana un pārskatīšana

1.   Komisija vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kas balstīts uz pieredzi, kura gūta:

a)

piemērojot šo direktīvu;

b)

jo īpaši uz visjaunāko zinātnes pētījumu rezultātiem attiecībā uz arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi kopumā, īpašu uzmanību pievēršot iedzīvotāju grupām, kas ir pakļautas paaugstinātam riskam; un

c)

uz tehnoloģiju attīstību, tostarp panākumiem, kas gūti attiecībā uz šo piesārņotājvielu koncentrāciju novērtēšanas un citām apkārtējā gaisa novērtēšanas metodēm, kā arī uz šo piesārņotājvielu uzkrāšanos.

2.   Ziņojumā, kas minēts 1. punktā, ņem vērā:

a)

gaisa kvalitāti konkrētā laikā, tendences un prognozes līdz 2015. gadam un pēc tam;

b)

apjomu, kādā panākt turpmāku piesārņotāju izmešu apjoma samazināšanu no visiem attiecīgiem piesārņojuma avotiem un iespējamo labumu, ko I pielikumā uzskaitīto piesārņojuma vielu sakarā dos tādu robežvērtību ieviešana, kuras tiecas samazināt cilvēku veselības apdraudējumu, ņemot vērā tehniskās iespējas un izmaksu efektivitāti un jebkādu būtisku veselības un vides papildu aizsardzību, ko tas nodrošinātu;

c)

attiecības starp piesārņotājvielām un kombinētajām stratēģijām, lai uzlabotu Kopienas gaisa kvalitāti un sasniegtu līdzīgus mērķus;

d)

pašreizējās un nākotnes prasības informēt iedzīvotājus un dalībvalstīm dalīties informācijā ar Komisiju;

e)

pieredzi, kas gūta, piemērojot šo direktīvu dalībvalstīs, un jo īpaši nosacījumus, ko ievērojot, ir veikts mērījums, kā izklāstīts III pielikumā;

f)

sekundāros saimnieciskos labumus videi un veselībai, ko dod arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa, un policiklisku aromātisku ogļūdeņražu izmešu apjoma samazinājums tiktāl, ka tos var novērtēt;

g)

to daļiņu frakciju lieluma atbilstību, ko izmanto paraugiem, ņemot vērā vispārējos sīko daļiņu mērīšanas prasības;

h)

benzo(a)pirēna piemērotību noderēt par marķieri kopējai policiklisko aromātisko ogļūdeņražu kancerogēnajai aktivitātei, ņemot vērā to, ka policikliski aromātiski ogļūdeņraži, piemēram, fluorantēns, ir gāzveida stāvoklī.

Ņemot vērā jaunākos zinātnes un tehnikas sasniegumus, Komisija arī pēta arsēna, kadmija un niķeļa ietekmi uz cilvēka veselību, lai aprēķinātu to genotoksisko kancerogēno potenciālu. Ņemot vērā pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar dzīvsudraba stratēģiju, Komisija arī apsver, vai būtu jēga izvērst no turpmākas darbības attiecībā uz dzīvsudrabu, ņemot vēra tehniskas iespējas izpēti un izmaksu efektivitāti un jebkādu papildu veselības un vides aizsardzību, ko tas nodrošinātu.

3.   Lai panāktu tādu piesārņojuma koncentrācijas līmeni apkārtējā gaisā, kurš vēl vairāk mazinātu kaitīgo iespaidu uz cilvēku veselību un augstākā līmenī nodrošinātu vides aizsardzību kopumā, ņemot vērā turpmāku darbību ekonomisku un tehnisku pamatotību, 1. punktā minētajam ziņojumam vajadzības gadījumā var pievienot ierosinājumus grozīt šo direktīvu, jo īpaši ņemot vērā rezultātus, kas gūti saskaņā ar 2. punktu. Komisija tāpat arī apsver iespēju regulēt arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un īpašu policiklisku aromātisku ogļūdeņražu uzkrāšanos.

9. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nosaka sankcijas, ko piemēro par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri ir pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tos īsteno. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

10. pants

Īstenošana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2007. gada 15. februāris nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

12. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2004. gada 15. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. P. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. NICOLAÏ


(1)  OV C 110, 30.4.2004., 16. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 20. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2004. gada 15. novembra Lēmums.

(3)  OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(5)  OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(6)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(7)  OV L 35, 5.2.1997., 14. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2001/752/EK (OV L 282, 26.10.2001., 69. lpp.).


I PIELIKUMS

Arsēna, kadmija, niķeļa un benzo(a)pirēna koncentrācijas mērķvērtības

Piesārņotājviela

Mērķvērtība (1)

Arsēns

6 ng/m3

Kadmijs

5 ng/m3

Niķelis

20 ng/m3

Benzo(a)pirēns

1 ng/m3


(1)  Attiecībā uz vidējo PM10 daudzumu vienā kalendārā gada laikā.


II PIELIKUMS

Prasības, vērtējot arsēna, kadmija, niķeļa un benzo(a)pirēna koncentrāciju apkārtējā gaisā, mērot zonās vai aglomerācijās

I.   Augstākais un zemākais novērtējuma robežlielums

Jāpiemēro šādi augstākie un zemākie novērtējuma robežlielumi:

 

Arsēns

Kadmijs

Niķelis

B(a)P

Augstākais novērtējuma robežlielums, izteikts mērķvērtības procentos

60 %

(3,6 ng/m3)

60 %

(3 ng/m3)

70 %

(14 ng/m3)

60 %

(0,6 ng/m3)

Zemākais novērtējuma robežlielums, izteikts mērķvērtības procentos

40 %

(2,4 ng/m3)

40 %

(2 ng/m3)

50 %

(10 ng/m3)

40 %

(0,4 ng/m3)

II.   Kā noteikt, vai pārsniegti augstākie un zemākie novērtējuma robežlielumi

Augstāko un zemāko novērtējuma robežlielumu pārsnieguma apjoms jānosaka, balstoties uz koncentrācijām iepriekšējos piecos gados, ja dati ir pietiekami. Novērtējuma robežlielumu uzskatīs par pārsniegtu, ja tas būs pārsniegts vismaz trīs kalendāra gadus no šiem pieciem iepriekšējiem gadiem.

Ja dati pieejami par mazāk nekā pieciem gadiem, dalībvalstis vienu gadu var kombinēt īsas mērījumu kampaņas tādās raksturīgās vietās, kur piesārņojums varētu būt tipisks visaugstākā līmeņa piesārņojumam, un rezultātus iegūt no informācijas par emisiju inventarizāciju modelēšanu, lai noteiktu, kā ir pārsniegti augstākie un zemākie novērtējuma robežlielumi.


III PIELIKUMS

Paraugu ņemšanas punktu izvietojums un obligātais skaits koncentrāciju un piesārņotājvielu uzkrāšanās ātruma mērīšanai apkārtējā gaisā

I.   Analīžu ņemšanas vietu makroizvietojums

Vietas, kur izvietot paraugu ņemšanas punktus, jāizvēlas tā, lai:

iegūtu datus par teritorijām, kas atrodas zonās un aglomerācijās, kur iedzīvotāji var būt tieši vai netieši pakļauti visaugstākajām piesārņojuma koncentrācijām vienā kalendārajā gadā,

iegūtu datus par piesārņojuma līmeni citās teritorijās, kas atrodas zonās un aglomerācijās, kuras raksturo, kādam piesārņojumam ir pakļauta sabiedrība kopumā,

iegūtu datus par piesārņojuma uzkrāšanās ātrumu, lai raksturotu netiešu sabiedrības pakļaušanu piesārņojumam ar barošanās ķēdes starpniecību.

Paraugu ņemšanas punkti lielākoties jāizvieto tā, lai nemērītu ļoti mazas mikrovides to tiešā tuvumā. Piemēram, paraugu ņemšanas punktam jāraksturo gaisa kvalitāte vismaz 200 m2 pie satiksmes maģistrālēm, vismaz 250 m × 250 m pie rūpniecības objektiem, kur tas iespējams, un vairāku kvadrātkilometrus pie piesārņojuma fona novērošanas vietām pilsētās.

Nosakot fona līmeni, paraugu ņemšanas punkts jāizvieto tā, lai to neietekmētu aglomerācijas un rūpniecības objekti, kas atrodas tuvumā, tas ir, tuvāk par dažiem kilometriem no minētā punkta.

Ja jānovērtē rūpniecisku avotu radītais piesārņojums, vismaz vienu paraugu ņemšanas punktu ierīko pa vējam no avota tuvākā dzīvojamā rajonā. Ja fona koncentrācija nav zināma, papildu paraugu ņemšanas punktu izvieto, ņemot vērā galveno vēju virzienu. Jo īpaši, ja jāpiemēro 3. panta 3. punkts, paraugu ņemšanas punktus izvieto tā, lai varētu pārraudzīt to, kā liek lietā LPM.

Paraugu ņemšanas punktiem, ja iespējams, jāraksturo arī līdzīgas vietas, kas nav to tiešā tuvumā. Iespēju robežās tiem būtu jābūt izvietotiem turpat, kur ir PM10 paraugu ņemšanas punkti.

II.   Analīžu ņemšanas vietu mikroizvietojums

Cik iespējams, būtu jāievēro šādas pamatnostādnes:

gaisa plūsmai ap ieplūdes paraugu ņemšanas kolektoru vajadzētu būt neierobežotai, bez jebkādiem šķēršļiem gaisa plūsmai paraugu ņemšanas ierīces tuvumā (ierīci parasti novieto dažu metru attālumā no ēkām, balkoniem, kokiem un citiem šķēršļiem, un vismaz 0,5 m no vistuvākās ēkas, ja paraugu ņemšanas punkti ir paredzēti, lai raksturotu gaisa kvalitāti apbūves joslu tuvumā),

ieplūdes paraugu ņemšanas punktiem parasti būtu jāatrodas starp 1,5 m (elpošanas augstums) un 4 m virs zemes. Dažos gadījumos paraugi varbūt jāņem augstāk (līdz 8 m). Augstākas paraugu ņemšanas vietas var būt piemērotas arī, ja stacijā ņem lielam rajonam raksturīgus paraugus,

ieplūdes kolektoru nevajadzētu izvietot piesārņojuma avotu vistuvākajā apkārtnē, lai izvairītos no tiešas tādu emisiju ieplūdes, kas nav sajauktas ar apkārtējo gaisu,

paraugu ņemšanas ierīces izplūdes atvere būtu jāizvieto tā, lai izplūdes gaiss atkal neieplūst paraugu ņemšanas ieplūdes kolektorā,

paraugu ņemšanas punktiem pie satiksmes maģistrālēm būtu jāatrodas vismaz 25 metrus no lielu krustojumu malām, un vismaz 4 m no tuvākās satiksmes joslas vidus; ieplūdes kolektori būtu jāizvieto tā, lai tie raksturotu gaisa kvalitāti apbūves joslas tuvumā,

mērot piesārņotājvielu uzkrāšanos atpalikušos lauku apvidos, EMEP norādes un kritēriji jāpiemēro, ja vien tam ir praktiska nozīme, un ja tas nav paredzēts šajos pielikumos.

Var ņemt vērā arī šādus faktorus:

avotus, kuru radītais piesārņojums traucē ņemt paraugus,

drošību,

pieejamību,

elektroenerģijas un telefonsakaru pieejamību,

vietas redzamību no apkārtnes,

sabiedrības un uzņēmēju drošību,

vēlamību izvietot kopā paraugu ņemšanas punktus dažādām piesārņotājvielām,

vajadzību plānot.

III.   Paraugu ņemšanas vietu izvēles dokumentācija un pārskatīšana

Paraugu ņemšanas vietu izvēles procedūras klasifikācijas stadijā būtu pilnībā jādokumentē ar apkārtnes fotogrāfijām, kurās norādītas debespuses, un sīki izstrādātu karti. Paraugu ņemšanas vietas būtu regulāri jāpārskata, atkārtoti dokumentējot, lai pārbaudītu, vai atbilstība izvēles kritērijiem laika gaitā saglabājas.

IV.   Kritēriji, ko izmanto, nosakot paraugu ņemšanas punktu skaitu stacionāriem arsēna, kadmija, niķeļa un benzo(a)pirēna koncentrāciju mērījumiem apkārtējā gaisā

Obligātais paraugu ņemšanas punktu skaits stacionāriem mērījumiem, vērtējot atbilstību mērķvērtībām, aizsargājot cilvēku veselību zonās un aglomerācijās, kur stacionāri mērījumi ir vienīgais informācijas avots.

a)   Difūzi piesārņojuma avoti

Aglomerācijas vai zonas iedzīvotāju skaits

(tūkstošos)

Ja lielākās koncentrācijas pārsniedz augstāko novērtējuma robežlielumu (1)

Ja lielākās koncentrācijas ir starp austāko un zemāko novērtējuma robežlielumu

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0–749

1

1

1

1

750–1 999

2

2

1

1

2 000–3 749

2

3

1

1

3 750–4 749

3

4

2

2

4 750–5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

b)   Punktveida piesārņojuma avoti

Lai novērtētu piesārņojumu punktveida avotu tuvumā, stacionāriem mērījumiem domātu paraugu ņemšanas punktu izvietojums būtu jānosaka, ņemot vērā emisiju blīvumu, iespējamos apkārtējā gaisa piesārņojuma izplatības modeļus un to, kādam piesārņojumam ir pakļauta sabiedrība kopumā.

Paraugu ņemšanas punktiem būtu jābūt izvietotiem tā, lai varētu pārraudzīt to, kā piemēro Direktīvas 96/61/EK 2. panta 11. punktā noteiktās LPM.


(1)  Iekļaujot vismaz vienu staciju piesārņojuma fona novērošanai pilsētās un benzo(a)pirēnam, ar noteikumu, ka tādējādi nepalielinās paraugu ņemšanas punktu skaits.


IV PIELIKUMS

Datu kvalitātes mērķi un prasības gaisa kvalitātes modeļiem

I.   Datu kvalitātes mērķi

Šos datu kvalitātes mērķus var izmantot kā norādes kvalitātes nodrošināšanai.

 

Benzo(a)pirēns

Arsēns, kadmijs un niķelis

Policikliskie aromātiskie ogļhidrāti, kas nav benzo(a)pirēns, kopējais gāzveida dzīvsudrabs

Kopējā uzkrāšanās

— Pielaide

 

 

 

 

Stacionāri un indikatīvi mērījumi

50 %

40 %

50 %

70 %

Modeļi

60 %

60 %

60 %

60 %

— Obligāti iegūstamie dati

90 %

90 %

90 %

90 %

— Obligātais mērījumu laiks

 

 

 

 

Stacionāri mērījumi

33 %

50 %

 

 

Indikatīvi mērījumi (1)

14 %

14 %

14 %

33 %

Pielaidi (kas izteikta kā 95 % ticamība), ko dod metodes, kuras izmanto, lai vērtētu piesārņojuma koncentrāciju apkārtējā gaisā, vērtēs saskaņā ar principiem, kas ietverti CEN Mērījumu pielaides rokasgrāmatā (ENV 13005-1999), ISO 5725:1994 metodoloģiju un norādēm, kas ietvertas CEN gaisa kvalitātes ziņojumā par apkārtējā gaisa mērījumu standartmetožu pielaidi (CR 14377:2002E). Pielaides procentus dod konkrētiem mērījumiem, ko aprēķina, izmantojot parastus paraugu ņemšanas laikus 95 % ticamības intervālam. Mērījumu pielaide jāinterpretē kā tāda, ko var piemērot attiecīgam novērtējuma robežlielumam. Stacionāri un indikatīvi mērījumi jāveic ar vienādu laika atstarpi visu gadu, lai izvairītos no neprecīziem rezultātiem.

Prasības par obligāti iegūstamiem datiem un mērījumu laiku neattiecas uz datu zudumu, ko rada regulāra instrumentu kalibrācija vai parasta profilakse. Nepārtraukta paraugu ņemšana divdesmit četras stundas no vietas vajadzīga, lai mērītu benzo(a)pirēna un citu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu koncentrāciju. Atsevišķus paraugus, kas iegūti, augstākais, viena mēneša laikā, var uzmanīgi apvienot un analizēt kā saliktu paraugu, ar noteikumu, ka tāda metode nodrošina paraugu stabilitāti visu attiecīgo laiku. Trīs vienas grupas vielas: benzo(b)fluorantēns, benzo(j)fluorantēns un benzo(k)fluorantēns analīzēs var būt grūti atšķiramas. Tādos gadījumos par tām var dot vienu kopīgu rezultātu. Paraugu ņemšana divdesmit četras stundas no vietas ir arī ieteicama, lai mērītu arsēna, kadmija un niķeļa koncentrācijas. Paraugi jāņem darbdienās un visu gadu ar vienādiem intervāliem. Lai mērītu piesārņojuma uzkrāšanās ātrumu mēnesī vai nedēļā, ieteicams paraugus ņemt visu gadu.

Dalībvalstis var izmantot mitrus paraugus kompleksu paraugu vietā tikai tad, ja var pierādīt, ka tie neatšķiras vairāk kā par 10 %. Piesārņojuma uzkrāšanās ātrumu parasti mēra kā μg/m2 dienā.

Dalībvalstis var ņemt īsāku laiku nekā tabulā norādīts, bet ne īsāku kā 14 % statiskiem mērījumiem, un 6 % indikatīviem mērījumiem, ar noteikumu, ka tās var pierādīt atbilstību 95 % no izvērstas pielaides gada vidējam apjomam, ko aprēķina no datu kvalitātes mērķiem tabulā saskaņā ar ISO 11222:2002 “Kā noteikt vidējo pielaidi gaisa kvalitātes mērījumos”.

II.   Prasības gaisa kvalitātes modeļiem

Ja vērtējumam izmanto gaisa kvalitātes modeli, sastāda atsauces uz modeļa aprakstiem un informāciju par pielaidi. Pielaidi modeļos definē kā maksimāli pieļaujamo atkāpi no izmērītās un aprēķinātās koncentrācijas vesela gada laikā, neņemot vērā notikumu norises laiku.

III.   Prasības pret objektīviem vērtējuma paņēmieniem

Ja izmanto objektīvus vērtējuma paņēmienus, pielaide nedrīkst pārsniegt 100 %.

IV.   Standartizācija

Vielām, kas jāanalizē PM10 frakcijā, paraugu apjoms attiecas uz apkārtējo gaisu.


(1)  Indikatīvi mērījumi ir tādi mērījumi, ko veic mazāk regulāri, bet kas atbilst pārējiem datu kvalitātes mērķiem.


V PIELIKUMS

Atsauces metodes koncentrācijas un uzkrāšanās ātruma noteikšanai apkārtējā gaisā

I.   Atsauces metode arsēna, kadmija un niķeļa paraugu ņemšanai un analīzei apkārtējā gaisā

Atsauces metodi arsēna, kadmija un niķeļa koncentrāciju mērīšanai apkārtējā gaisā pašlaik standartizē CEN, un tā izmantos PM10 paraugu ņemšanu ar rokām, līdzvērtīgu EN 12341, pēc kuras paraugus sasmalcina un to analizē, lietojot atomu absorbcijas spektrometriju un induktīvi sapārotas plazmas masas spektrometriju. Kamēr nav izstrādāta CEN standartmetode, dalībvalstis drīkst lietot savas standartmetodes vai ISO standartmetodes.

Dalībvalsts var arī izmantot jebkādas citas metodes, ja var pierādīt, ka tās dod iepriekš aprakstītajai metodei līdzīgus rezultātus.

II.   Atsauces metode policiklisku aromātisku ogūdeņražu paraugu ņemšanai un analīzei apkārtējā gaisā

Atsauces metodi benzo(a)pirēna koncentrāciju mērīšanai apkārtējā gaisā pašlaik standartizē CEN, un tā balstīsies uz PM10 paraugu ņemšanu ar rokām, līdzvērtīgu EN 12341. Kamēr nav izstrādāta CEN standartmetode, dalībvalstis benzo(a)pirēna vai pārējo 4. panta 8. punktā minēto policiklisko aromātisko ogļūdeņražu koncentrācijas mērīšanai var lietot valsts mēroga standartmetodes vai ISO metodes, piemēram, ISO standartu 12884.

Dalībvalsts var arī izmantot jebkādas citas metodes, ja var pierādīt, ka tās dod iepriekš aprakstītajai metodei līdzīgus rezultātus.

III.   Atsauces metode dzīvsudraba paraugu ņemšanai un analīzei apkārtējā gaisā

Atsauces metode kopējā gāzveida dzīvsudraba koncentrāciju mērīšanai apkārtējā gaisā ir automatizēta metode, kas izmanto atomu absorbcijas spektrometriju vai atomu fluorescences spektrometriju. Kamēr nav izstrādāta CEN standartmetode, dalībvalstis drīkst lietot savas standartmetodes vai ISO standartmetodes.

Dalībvalsts var arī izmantot jebkādas citas metodes, ja var pierādīt, ka tās dod iepriekš aprakstītajai metodei līdzīgus rezultātus.

IV.   Atsauces metode arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisku aromātisku ogļūdeņražu uzkrāšanās paraugu ņemšanai un analīzei

Atsauces metode arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisku aromātisku ogļūdeņražu paraugu ņemšanai izmantos standartizēta lieluma cilindriskus nogulšņu mērītājus. Kamēr nav izstrādāta CEN standartmetode, dalībvalstis drīkst lietot savas standartmetodes vai ISO standartmetodes.

V.   Modeļu paņēmiens standarta gaisa kvalitātei

Pašlaik nevar izstrādāt modeļu paņēmienu standarta gaisa kvalitātes noteikšanai. Jebkādi grozījumi, lai šo punktu pielāgotu zinātnes un tehnikas progresam, jāpieņem saskaņā ar 6. pantā izklāstīto procedūru.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

26.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/17


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 22. decembris)

par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu

(2005/45/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. un 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome ir pilnvarojusi Komisiju risināt sarunas ar Šveices Konfederāciju par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

(2)

Ar Padomes 2004. gada 20. oktobrī 2004 (1) minētais nolīgums Kopienas vārdā tika parakstīts 2004. gada 26. oktobrī, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums paredz tā pagaidu piemērošanu līdz tā spēkā stāšanās dienai.

(4)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināts Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgums, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Komisija nosaka Kopienas nostāju attiecībā uz Apvienotās komitejas lēmumiem vai ieteikumiem, ko pieņem saskaņā ar nolīguma 2. protokola 7. pantu.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs Kopienas vārdā sniedz paziņojumu, kas paredzēts nolīguma 5. panta 1. punktā (2).

4. pants

Saskaņā ar nolīguma 5. panta 2. punktu un līdz tā spēkā stāšanās dienai nolīgumu provizoriski piemēro no 2005. gada 1. februāra, ja tajā pašā laikā ir pieņemti 2. protokola 5. panta 4. punktā noteiktie īstenošanas pasākumi.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 22. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. VEERMANN


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  Padomes Ģenerālsekretariāts nolīguma spēkā stāšanās dienu publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru groza 1972. gada 22. jūlija Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOPIENA, turpmāk tekstā “Kopiena”,

no vienas puses, un

ŠVEICES KONFEDER CIJA, turpmāk tekstā “Šveice”,

no otras puses,

abas turpmāk sauktas “Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒR Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu un Kopīgo deklarāciju par turpmākajām sarunām, kas pievienota Eiropas Kopienu un to dalībvalstu un Šveices Konfederācijas nolīgumu, kuri 1999. gada 21. jūnijā parakstīti Luksemburgā, nobeiguma aktiem,

UZSKATOT, ka 2. protokols Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumam, turpmāk saukts “nolīgums”, būtu jāatjaunina saskaņā ar Urugvajas raunda rezultātiem un jāpielāgo attiecīgo produktu saraksts,

UZSKATOT, ka tirdzniecības plūsma starp Šveici un jaunajām dalībvalstīm būtu jāsaglabā pēc Eiropas Savienības paplašināšanās,

VĒLOTIES uzlabot savstarpēju piekļuvi apstrādātu lauksaimniecības produktu tirgum,

ŅEMOT VĒR 2000. gada 17. martā vēstuļu apmaiņas veidā noslēgto vienošanos starp Eiropas Kopienu no vienas puses un Šveices Konfederāciju no otras puses par Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma 2. protokolu,

IR VIENOJUŠ S PAR TURPM KO.

1. pants

Ar šo nolīgums ir grozīts šādi:

1.

Nolīguma I pielikums ir aizstāts ar jauno I pielikumu, kas pievienots šim nolīgumam kā 1. pielikums.

2.

Nolīguma 2. protokols ir aizstāts ar jauno 2. protokolu, kas pievienots šim nolīgumam kā 2. pielikums.

2. pants

Stājoties spēkā šim nolīgumam, ir atceltas šādas vienošanās:

2000. gada 17. martā vēstuļu apmaiņas veidā noslēgtā vienošanās starp Eiropas Kopienu no vienas puses un Šveices Konfederāciju no otras puses par 2. protokolu Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumam;

1988. gada 29. novembra vēstuļu apmaiņa starp Eiropas Komisiju un Šveices Federālo administrāciju par pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot pārredzamību dažādajiem cenu kompensācijas pasākumiem, ko piemēro Eiropas Kopiena un Šveice un kas ietekmē to apstrādāto lauksaimniecības produktu tirdzniecību, uz kuriem attiecas 2. protokols.

3. pants

Šā nolīguma pielikumi, tostarp tabulas un to papildinājumi, kā arī 2. protokola papildinājums ir nolīguma sastāvdaļa.

4. pants

1.   Nolīgums no vienas puses ir piemērojams teritorijās, uz kurām attiecas Eiropas Kopienu dibināšanas līgums, un saskaņā ar tajā izklāstītajiem nosacījumiem, un no otras puses — Šveices teritorijā.

2.   Šis nolīgums piemērojams arī Lihtenšteinas Firstistes teritorijā tik ilgi, kamēr pastāv muitas savienība ar Šveici.

5. pants

1.   Līgumslēdzējas puses apstiprinās šo nolīgumu saskaņā ar savām procedūrām. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad Līgumslēdzējas puses ir informējušas viena otru par to, ka ir pabeigtas to iekšējas procedūras, kas vajadzīgas šajā sakarā.

2.   Līdz 1. punktā minēto ratifikācijas procedūru pabeigšanai Līgumslēdzējas puses piemēro šo nolīgumu no ceturtā mēneša pirmās dienas pēc tā parakstīšanas dienas ar noteikumu, ka tajā pašā dienā tiek pieņemti īstenošanas pasākumi, kas paredzēti 2. protokola 5. panta 4. punktā.

6. pants

1.   Šis nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un katrs no šiem tekstiem ir vienlīdz autentisks.

2.   Maltiešu valodas versijas autentiskumu apstiprinās Līgumslēdzējas puses, veicot vēstuļu apmaiņu. Šis teksts būs tikpat autentisks kā 1. punktā minētajās valodās.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

1. PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Nolīguma 2. panta i) punktā minēto produktu saraksts

HS kods

Apraksts

2905 43

– – Mannīts

2905 44

– – D-glucīts (sorbīts)

3501

Kazeīns, kazeināti un citi atvasinājumi; kazeīna līmes:

3501 10

– Kazeīns

ex 3501 90

– Citi:

– Izņemot kazeīna līmes

3502

Albumīni (tostarp divu vai vairāku sūkalu olbaltumvielu koncentrāti, kuros pēc svara ir vairāk nekā 80 % sūkalu olbaltumvielu, rēķinot pēc sausnas), albumināti un citi albumīna atvasinājumi:

– Olu albumīns:

3502 11

– – Sauss

3502 19

– – Citi

3502 20

– Piena albumīns, tostarp divu vai vairāku sūkalu olbaltumvielu koncentrāti

3505

Dekstrīni un citas modificētas cietes (piemēram, uzbriedinātas vai esterificētas cietes):

3809

Apretēšanas līdzekļi, krāsvielas nesēji, lai paātrinātu krāsošanu vai krāsvielu un citu produktu un preparātu fiksēšanu (piemēram, pārklājumi un kodinātāji), kurus izmanto tekstila, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, kas nav noteikti vai iekļauti citur:

3809 10

– Uz cieti saturošu vielu bāzes lopbarības nolūkiem

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtās skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti:

– Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtās skābās eļļas:

3823 11

– – stearīnskābe

3823 12

– – oleīnskābe

3823 19

– – citi

3823 70

– Rūpnieciskie alifātiskie spirti

3824 60

– sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto

5301

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; linu atsukas un atlikas (tostarp vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras)

5302

Kaņepāju šķiedra (Cannabis sativa L.), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; atsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)”

2. PIELIKUMS

2. PROTOKOLS

par dažiem apstrādātiem lauksaimniecības produktiem

1. pants

Vispārējie principi

1.   Nolīguma noteikumi attiecas uz produktiem, kas uzskaitīti I un II tabulā, ja vien šis protokols neparedz citādi.

2.   Jo īpaši attiecībā uz šiem produktiem Līgumslēdzējas puses nedrīkst uzlikt muitas nodokļus importam vai līdzvērtīgus maksājumus, tostarp agrokomponentus, vai piešķirt eksporta atmaksājumu vai noteikt jebkādu atmaksājumu, atlaidi vai nemaksāšanu, daļēju vai pilnīgu, attiecībā uz muitas nodokļiem vai līdzvērtīgiem maksājumiem.

3.   Šā protokola noteikumi līdzīgā veidā attiecas arī uz Lihtenšteinas Firstisti līdz brīdim, kad Eiropas Ekonomikas zonas līguma 3. protokols tiks piemērots Lihtenšteinas Firstistei.

2. pants

Cenu kompensācijas pasākumu piemērošana

1.   Lai ņemtu vērā to lauksaimniecības izejvielu cenu atšķirības, kas izmantotas I tabulā minēto produktu ražošanā, nolīgums neizslēdz cenu kompensācijas pasākumu piemērošanu minētajiem produktiem; tas nozīmē, agrokomponentu piemērošanu importam un eksporta atmaksājumu piešķiršanu vai atmaksājumu, atlaides vai nemaksāšanas daļēju vai pilnīgu noteikšanu attiecībā uz muitas nodokļiem vai līdzvērtīgiem maksājumiem.

2.   Ja Līgumslēdzēja puse piemēro iekšējos pasākumus, kas samazina izejvielu cenu pārstrādes rūpniecībā, šos pasākumus ņem vērā, aprēķinot cenu kompensācijas apjomus.

3. pants

Cenu kompensācijas pasākumi importam

1.   Šveices lauksaimniecības izejvielu pamatapjomi, kurus ņem vērā, aprēķinot agrokomponentus importam, nepārsniedz starpību starp Šveices un Kopienas vietējā tirgus salīdzināmo cenu attiecīgajai lauksaimniecības izejvielai, kā arī Šveices ievedmuitas nodokli, ko faktiski piemēro šai lauksaimniecības izejvielai, to importējot.

2.   Šveices importa režīms I tabulā minētajiem produktiem ir noteikts IV tabulā.

3.   Ja Šveices vietējā tirgus salīdzināmā cena ir zemāka nekā Kopienas vietējā tirgus salīdzināmā cena, tad Kopiena drīkst ieviest 2. pantā noteiktos cenu kompensācijas pasākumus, proti, piemērojot importam agrokomponentus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1460/96 un tās turpmākiem grozījumiem.

4. pants

Cenu kompensācijas pasākumi eksportam

1.   Šveices eksporta atmaksājumi vai atmaksājumi, atlaides vai nemaksāšana, pilnīga vai daļēja, attiecībā uz muitas nodokļiem vai līdzvērtīgiem maksājumu par I tabulā minēto produktu eksportu Kopienā nepārsniedz starpību starp Šveices un Kopienas vietējā tirgus salīdzināmo cenu lauksaimniecības izejvielām, kuras izmanto šo produktu ražošanā, kas reizināta ar reāli izmantotajiem daudzumiem. Ja Šveices vietējā tirgus salīdzināmā cena ir vienāda vai zemāka nekā Kopienas vietējā tirgus salīdzināmā cena, tad Šveices eksporta atmaksājums vai atmaksājums, atlaide vai nemaksāšana, pilnīga vai daļēja, attiecībā uz muitas nodokļiem vai līdzvērtīgiem maksājumiem ir nulle.

2.   Ja Šveices vietējā tirgus salīdzināmā cena ir zemāka nekā Kopienas vietējā tirgus salīdzināmā cena, tad Kopiena drīkst ieviest 2. pantā paredzētos cenu kompensācijas pasākumus, proti, piešķirt eksporta atmaksājumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1520/2000 un tās turpmākiem grozījumiem vai noteikt atmaksājumus, atlaides vai nemaksāšanu, pilnīgu vai daļēju, attiecībā uz muitas nodokļiem vai līdzvērtīgiem maksājumiem.

3.   Par cukuru (HS kods 1701, 1702 un 1703), ko izmanto I un II tabulā minēto produktu ražošanā, Līgumslēdzējas puses nedrīkst piešķirt jebkādus eksporta atmaksājumus vai jebkādu atmaksājumu, vai noteikt atlaidi vai nemaksāšanu, pilnīgu vai daļēju, attiecībā uz muitas nodokļiem vai līdzvērtīgiem maksājumiem.

5. pants

Salīdzināmās cenas

1.   Kopienas un Šveices vietējā tirgus salīdzināmās cenas lauksaimniecības izejvielām, kas minētas 3. un 4. pantā, ir uzskaitītas III tabulā.

2.   Līgumslēdzējas puses regulāri, vismaz vienu reizi gadā, iesniedz Apvienotajai komitejai attiecīgās valsts salīdzināmās cenas attiecībā uz visām izejvielām, uz kurām attiecas cenu kompensācijas pasākumi. Attiecīgās valsts salīdzināmās cenas, kas tiek iesniegtas, atspoguļo faktisko cenu situāciju Līgumslēdzējas puses teritorijā. Tām jābūt cenām, kādas parasti tiek maksātas vairumtirdzniecībā vai pārstrādes rūpniecības ražošanas posmā. Ja kāda lauksaimniecības izejviela ir pieejama pārstrādes rūpniecībā vai kādā tās daļā par cenu, kas zemāka nekā vietējā tirgū dominējošā cena, tad attiecīgi jākoriģē iesniegtās vietējā tirgus salīdzināmās cenas.

3.   Apvienotā komiteja nosaka vietējā tirgus salīdzināmās cenas un cenu starpības III tabulā uzskaitītajām lauksaimniecības izejvielām, balstoties uz Eiropas Komisijas dienestu un Šveices Federālās administrācijas sniegto informāciju. Ja tas nepieciešams relatīvās preferenču robežas saglabāšanai, pielāgo IV tabulā uzskaitīto lauksaimniecības izejvielu pamatapjomus.

4.   Apvienotā komiteja pirms šā protokola piemērošanas pārskata vietējā tirgus salīdzināmās cenas tām 3. un 4. pantā minētajām lauksaimniecības izejvielām, kas uzskaitītas III tabulā.

6. pants

Īpašais noteikums par administratīvo sadarbību

Īpašie noteikumi par administratīvo sadarbību ir izklāstīti šā protokola papildinājumā.

7. pants

Grozījumi

Apvienotā komiteja drīkst nolemt veikt grozījumus tabulās, to papildinājumos un šā protokola papildinājumā.

I TABULA

Produkti, uz kuriem attiecas cenu kompensācijas pasākumi

HS pozīcijas Nr.

Produktu apraksts

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī iebiezināti vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem vai aromatizētājiem, vai ar augļu vai kakao piedevu:

.10

– Jogurts:

ex .10

– – Aromatizēts vai ar augļu, riekstu, vai kakao piedevu

.90

– Citi:

ex .90

– – Aromatizēti vai ar pievienotiem augļiem, riekstiem vai kakao

0405

Sviests un citi tauki un eļļas, kas gatavotas no piena; piena produktu pastas:

.20

– Piena produktu pastas:

ex .20

– Tauku saturs 39 % vai vairāk no svara, bet mazāk nekā 75 %

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai izstrādājumi no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai no dažādu šajā nodaļā minēto tauku vai eļļu daļām, izņemot pozīcijas Nr. 1516 pārtikas taukus vai eļļas vai to daļas:

.10

– Margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

ex .10

– – Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

.90

– Citi:

ex .90

– – Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

1704

Konditorejas izstrādājumi no cukura (ietverot balto šokolādi) bez kakao piedevas

1806

Šokolāde un citi pārtikas produkti ar kakao piedevu

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas produkti no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao pulveri vai satur mazāk nekā 40 % kakao attiecībā uz svaru, rēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatsastāvu, kas nav aprakstīti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no Nr. 0401 līdz 0404 pozīcijas precēm, kas nesatur kakao vai satur mazāk nekā 5 % kakao attiecībā uz pilnībā attaukotu pamatsvaru, kas nav aprakstīti vai iekļauti citur

1902

Pastas izstrādājumi, arī vārīti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai pagatavoti ar citu paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni, kuskusi, sagatavoti vai nesagatavoti

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas), graudaugu produkti (izņemot kukurūzu), graudu, pārslu vai kādā citā apstrādātu graudu veidā (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš vārīta vai citādi sagatavoti, kas nav aprakstīti vai iekļauti citur

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi, ar vai bez kakao piedevas, dievmaizītes, tukšas oblātas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

2004

Citi dārzeņi, kas sagatavoti vai konservēti citādi, nevis ar etiķi vai etiķskābi, saldēti, izņemot pozīcijā Nr. 2006 minētos:

.10

– Kartupeļi:

ex .10

– – Pulvera, miltu vai pārslu veidā

2005

Citi dārzeņi, kas sagatavoti vai konservēti citādi, nevis ar etiķi vai etiķskābi, nesaldēti, izņemot pozīcijā Nr. 2006 minētos:

.20

– Kartupeļi:

ex .20

– Pulvera, miltu vai pārslu veidā

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamās augu daļas, citādi sagatavotas vai konservētas, ar vai bez pievienota cukura vai citiem saldinātājiem vai alkohola, kas nav minēti vai iekļauti citur:

– Rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, gan sajauktas, gan nesajauktas:

.11

– – Zemesrieksti:

ex .11

– – – Zemesriekstu sviests

2101

Kafijas, tējas un mate ekstrakti, esences un koncentrāti un sagataves uz šo produktu bāzes vai uz kafijas, tējas vai mate bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizvietotāji, un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

– Kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un produkti uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes, vai uz kafijas bāzes:

.12

– – Produkti uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

ex .12

– – – Satur pēc svara 1,5 % vai vairāk piena tauku, 2,5 % vai vairāk piena proteīnu, 5 % vai vairāk cukura vai 5 % vai vairāk cietes

.20

– Tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti, un produkti uz šo ekstraktu bāzes vai uz tējas vai mate bāzes:

ex .20

– Satur pēc svara 1,5 % vai vairāk piena tauku, 2,5 % vai vairāk piena proteīnu, 5 % vai vairāk cukura vai 5 % vai vairāk cietes

2103

Mērces un to sagataves; garšas piedevu maisījumi un garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un milti, un gatavas sinepes:

.20

– Tomātu kečups un citas tomātu mērces

.90

– Citi:

ex .90

– – Izņemot šķidro pikanto mango mērci

2104

Zupas un buljoni un izstrādājumi to sagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

2105

Saldējums un citi ēdami ledus produkti, ar vai bez kakao

2106

Pārtikas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:

.10

– Proteīna koncentrāti un strukturēti proteīna maisījumi:

ex .10

– – Satur vairāk nekā 1 % piena tauku, 1 % citu tauku vai vairāk nekā 5 % cukuru

.90

– Citi

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura alkohola stiprums pēc apjoma ir mazāks nekā 80 %, spirti, liķieri un citi spirtoti dzērieni:

ex .90

– Izņemot nedenaturētu etilspirtu, kura alkohola stiprums pēc apjoma ir mazāks nekā 80 %, izņemot koncentrētu vīnogu sulu ar pievienotu alkoholu

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes

.10

– Kazeīns

.90

– Citi:

ex .90

– – Izņemot kazeīna līmes

II TABULA

Brīvās tirdzniecības produkti

HS pozīcijas Nr.

Produktu apraksts

0501

Cilvēku mati, neapstrādāti, arī mazgāti vai sukāti; cilvēku matu atlikumi

0502

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas; āpša spalvas un citas spalvas suku izgatavošanai; šādu saru vai spalvu atlikumi

0503

Zirgu astri un zirgu astru atlikumi, gan kārtās, gan bez atbalstoša materiāla

0505

Putnu ādas un citas ķermeņa daļas, ar spalvām vai bez, spalvas un spalvu daļas (ar apcirptām malām vai bez), dūnas, apstrādei ietverot tikai tīrīšanu, dezinfekciju vai konservāciju; spalvu vai spalvu daļu pulveris un atlikumi

10

– Spalvas, kas izmantojamas pildīšanai, dūnas

ex 90

– Citas (izņemot lopbarības nolūkiem)

0506

Kauli un ragi, neapstrādāti, attaukoti, vienkārši sagatavoti (bet ne piegriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti; šo produktu pulveris un atlikumi

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļa bārda un vaļa bārdas sari, ragi, brieža ragi, nagi, spīles un knābji, neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti, bet ne piegriezti pēc formas; šo produktu pulveris un atlikumi

0508

Koraļļi un līdzīgi materiāli, neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti, bet ne citādi apstrādāti; molusku, vēžveidīgo vai adataiņu čaulas un tinteszivs asakas, neapstrādātas vai vienkārši sagatavotas, bet ne piegrieztas pēc formas, to pulveris un atlikumi:

ex 00

– Izņemot lopbarības nolūkiem

0509

Dzīvnieku izcelsmes dabīgie sūkļi

0510

Pelēkā ambra, bebru dziedzeru sekrēts, cibetīns un muskuss; spāņu mušiņas; žults, žāvēta vai nežāvēta; dziedzeri un citi dzīvnieku produkti, kas izmantojami farmaceitisku produktu izgatavošanā, svaigi, atdzesēti, saldēti vai citādi sagatavoti saglabāšanai

0710

Dārzeņi, saldēti:

40

– Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

0711

Dārzeņi, iepriekšēji sagatavoti saglabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālsūdenī, sērūdenī vai citos konservācijas šķīdumos), kas šādā stāvokļi nav piemēroti tūlītējam patēriņam:

90

– Citi dārzeņi; dārzeņu maisījumi:

ex 90

– – Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

0901

Kafija, grauzdēta vai bezkofeīna vai negrauzdēta un bezkofeīna; kafijas miziņas un čauliņas; kafijas aizvietotāji, kas satur kafiju jebkurā daudzumā

0902

Tēja, arī aromatizēta

0903

Mate

1212

Ceratonijas augļi, jūras aļģes un citas aļģes, cukurbietes un cukurniedres, svaigas, atdzesētas, saldētas vai kaltētas, maltas vai nemaltas; augļu kauliņi un kodoli, un citi dārzeņu produkti (tostarp negrauzdētas cigoriņu saknes, šķirne Cichorium intybus sativum), kas galvenokārt izmantojami lietošanai pārtikā, kas nav minēti vai iekļauti citur:

ex 20

– Jūras aļģes un citas aļģes (izņemot lopbarības nolūkiem)

1302

Dārzeņu sulas un ekstrakti; pektīnvielas un pektāti; agaragars un citas želētājvielas un biezinātāji, modificēti un nemodificēti, atvasināti no augu valsts produktiem

1401

Augu materiāli, kas izmantojami galvenokārt pīšanai (piemēram, bambuss, ratankoks, meldri, niedres, kārkli, rafija, tīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu stiebri un liepu mizas)

1402

Augu materiāli, kas izmantojami galvenokārt pildījumam vai polsterējumam (piemēram, kapoks, augu šķiedras un jūraszāles), gan kārtās, gan ne, ar vai bez atbalsta materiāliem

1403

Augu materiāli, kas galvenokārt izmantojami slotās vai sukās (piemēram, parastais sorgo, palmu kātšķiedras, ložņu vārpata un bromēlija), šķeterēs un saiņos, vai bez tiem

1404

Augu valsts produkti, kas nav citur minēti vai iekļauti

10

– Neapstrādāti augu materiāli, kas galvenokārt izmantojami krāsošanai un tonēšanai

20

– Kokvilnas pūkas

ex 90

– Citi (izņemot lopbarības nolūkiem)

1505

Vilnas tauki un taukvielas, kas no tiem atvasinātas (tostarp lanolīns):

ex 00

– Izņemot lopbarības nolūkiem

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to pārtvaices produkti, daļēji vai pilnīgi hidrogenēti, esterificēti, pāresterificēti vai elaidinēti, rafinēti vai nerafinēti, bet ne tālāk sagatavoti:

20

– Augu tauki un eļļas un to pārtvaices produkti:

ex 20

– – Hidrogenēta bebra eļļa, tā sauktais “opālvasks”

1517

Margarīns; ēdami dzīvnieku vai augu tauku vai eļļu maisījumi vai sagataves vai šajā nodaļā minēto dažādo tauku un eļļu pārtvaices produkti, kas atšķiras no ēdamiem taukiem vai eļļām vai to pārtvaices produktiem, kas minēti zem nosaukuma Nr. 1516:

90

– Citi:

ex 90

– – Tāda veida ēdami maisījumi vai sagataves, kas izmantojamas kā veidņu sagataves

1518

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to pārtvaices produkti, vārīti, oksidēti, dehidrēti, apstrādāti ar sēru, kausēti, polimerizēti ar karstumu vakuumā vai inertā gāzē, vai citādi ķīmiski modificēti, izņemot zem pozīcijā Nr. 1516 minētos; neēdami dzīvnieku vai augu tauku vai eļļu maisījumi vai sagataves vai šajā nodaļā minēto dažādo tauku un eļļu pārtvaices produkti, kas nav norādīti vai iekļauti citur:

ex 00

– Linoksīns

1520

Glicerīns, neapstrādāts; glicerīna ūdens un glicerīna sārms

1521

Augu vaski (izņemot triglicerīdus), bišu vasks, citi vaski un spermaceti, rafinēti un krāsoti vai nē

1522

Taukvielu atlikumi; nosēdumi, kas rodas no taukainu vielu apstrādes vai dzīvnieku vai augu vaskiem

1702

Citi cukuri, tostarp ķīmiski tīra laktoze, maltoze, glikoze un fruktoze, cietā veidā; cukura sīrupi bez pievienotiem aromatizētājiem vai krāsvielām; mākslīgais medus, sajaukts ar dabīgo medu vai ne; karamele:

50

– Ķīmiski tīra fruktoze

90

– Citi, tostarp invertcukurs un citi cukura sīrupa savienojumi, kas sausā veidā satur 50 % fruktozes no svara

ex 90

– – Ķīmiski tīra maltoze (izņemot lopbarības nolūkiem)

1803

Kakao pasta, arī attaukota

1804

Kakao sviests, tauki un eļļa

1805

Kakao pulveris, kas nesatur pievienotu cukuru vai citu saldinātāju

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas gatavoti no cietes pārslu, graudu, pērlīšu, atsiju vai līdzīgās formās

2001

Dārzeņi, augļi, rieksti un citas augu ēdamās daļas, kas sagatavotas vai konservētas etiķī vai etiķskābē:

90

– Citi:

ex 90

– – Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata); palmu serdes; jamss, saldie kartupeļi un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas zem nosaukuma 0714

2004

Citi dārzeņi, kas sagatavoti vai konservēti citādi, nevis ar etiķi vai etiķskābi, saldēti, izņemot pozīcijā Nr. 2006 minētos produktus:

90

– Citi dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

ex 90

– – Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

2005

Citi dārzeņi, sagatavoti vai konservēti citādi, nevis ar etiķi vai etiķskābi, nesaldēti, izņemot pozīcijā Nr. 2006 minētos produktus:

80

– Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

2006

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, konservētas ar cukuru (kaltētas, glazētas vai iecukurotas):

ex 00

– Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

2007

Jamss, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezenis un augļu vai riekstu pastas, kas iegūtas karsējot, ar vai bez pievienota cukura vai citiem saldinātājiem

2008

Augļi, rieksti un citas augu ēdamās daļas, citādi sagatavotas vai konservētas, ar vai bez pievienota cukura vai citiem saldinātājiem, kas nav norādīts vai iekļautas citur:

– Rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, gan maisījumos, gan atsevišķi:

11

– – Zemesrieksti:

ex 11

– – – Zemesrieksti, grauzdēti

– Citi, tostarp apakšpozīcijā Nr. 2008 19 minēto produktu maisījumi:

91

– – palmu serdes

99

– – Citi:

ex 99

– – – Kukurūza, kas atšķiras no saldās kukurūzas (Zea mays var. saccharata)

2101

Kafijas, tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti, un sagataves uz šo produktu bāzes vai uz kafijas, tējas vai mate bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

– Kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un sagataves uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

11

– – Ekstrakti, esences un koncentrāti

12

– – Sagataves uz šo ekstraktu bāzes, esences vai koncentrāti, vai uz kafijas bāzes:

ex 12

– – – Nesatur piena taukus, piena proteīnus, cukuru vai cieti vai satur pēc svara mazāk nekā 1,5 % piena tauku, 2,5 % piena proteīnu, 5 % cukura vai 5 % cietes

20

– Tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti un sagataves uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mate bāzes:

ex 20

– – Nesatur piena taukus, piena proteīnus, cukuru vai cieti vai satur pēc svara mazāk nekā 1,5 % piena tauku, 2,5 % piena proteīnu, 5 % cukura vai 5 % cietes

30

– Grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

2102

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi vienšūnas mikroorganismi, nedzīvi (bet neietverot vakcīnas zem nosaukuma Nr. 3002); sagatavoti cepamie pulveri:

ex 10

– Aktīvie raugi (izņemot maiznieka raugs un izņemot lopbarības nolūkiem)

ex 20

– Neaktīvie raugi; citi vienšūnas mikroorganismi, nedzīvi (izņemot lopbarības nolūkiem)

30

– Sagatavoti cepamie pulveri

2103

Mērces un to sagataves; garšvielu maisījumi un piedevu maisījumi; sinepju pulveris, maltas sinepes un gatavas sinepes:

10

– Sojas mērce

30

– Sinepju pulveri, milti un gatavas sinepes:

ex 30

– – Sinepju pulveris un milti izņemot lopbarības nolūkiem; gatavas sinepes

90

– Citi:

ex 90

– – Šķidrā pikantā mango mērce

2106

Pārtikas sagataves, kas nav norādītas vai iekļautas citur:

10

– Proteīna koncentrāti un teksturētas proteīna vielas:

ex 10

– – Izņemot tās, kas satur vairāk nekā 1 % piena tauku, 1 % citu tauku vai vairāk nekā 5 % cukuru

2201

Ūdeņi, tostarp dabīgie vai mākslīgie minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi, bez pievienota cukura vai citus saldinātājus, nearomatizēti; ledus un sniegs

2202

Ūdeņi, tostarp minerālūdeņus un gāzētus ūdeņus, kas satur pievienotu cukuru, citu saldinātāju vai aromatizētāju, un citi bezalkoholiskie dzērieni, neiekļaujot augļu vai pozīcijā Nr. 2009 minētās dārzeņu sulas

10

– Ūdeņi, tostarp minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi, kas satur pievienotu cukuru vai citu saldinātāju, vai aromatizētāju

ex 90

– Izņemot augļu sulas vai dārzeņu sulas, kas atšķaidītas ar ūdeni vai gāzētas

2203

No iesala gatavots alus

2205

Vermuts un citi vīni no svaigām vīnogām, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām

2207

Nedenaturēts etilspirts, kura alkohola stiprums ir 80 % vai lielāks; etilspirts un citi spirti, denaturēti, jebkura stipruma:

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura alkohola stiprums ir mazāks nekā 80 %; spirti, liķieri un citi spirtoti dzērieni:

20

– Alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu degvīnu

30

– Viskiji

40

– Rums un tafija

50

– Džins un kadiķu degvīns

60

– Degvīns

70

– Liķieri un uzlējumi

2209

Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes

III TABULA

EK un Šveices vietējā tirgus salīdzināmās cenas (4)

Lauksaimniecības izejmateriāls

Šveices vietējā tirgus salīdzināmā cena

CHF par 100 kg neto

EK vietējā tirgus salīdzināmā cena

CHF par 100 kg neto

Starpība starp Šveices un EK vietējā tirgus salīdzināmajām cenām

CHF par 100 kg neto

Parastie kvieši

64,00

19,45

44,55

Cietie kvieši

43,22

28,46

14,76

Rudzi

58,00

15,98

42,02

Mieži

32,46

11,81

20,65

Kukurūza

38,97

18,87

20,10

Parasto kviešu milti

105,88

27,23

78,65

Pilnpiena pulveris

607,00

382,77

224,23

Vājpiena pulveris

481,04

295,49

185,55

Sviests

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Cukurs (HS kods 1701, 1702 un 1703)

0,00

Olas (2)

250,75

186,70

64,05

Svaigi kartupeļi

42,00

21,14

20,86

Augu tauki (3)

360,00

147,25

212,75

IV TABULA

Šveices importa režīms

a)

Muitas nodoklis šīs tabulas papildinājumā minētajiem produktiem ir agrokomponents, kuru aprēķina, pamatojoties uz neto masu. Standartformulas ir norādītas papildinājumā.

b)

Attiecībā uz papildinājumā minētajiem produktiem agrokomponentu aprēķināšanā ir ņemti vērā šādi lauksaimniecības izejvielu pamatdaudzumi:

Lauksaimniecības izejviela

Piemērotais pamatdaudzums no spēkā stāšanās brīža

Piemērotais pamatdaudzums pēc trim gadiem no spēkā stāšanās brīža

CHF par 100 kg neto

CHF par 100 kg neto

Parastie kvieši

40,00

38,00

Cietie kvieši

13,00

12,00

Rudzi

37,00

36,00

Mieži

18,00

18,00

Kukurūza

18,00

18,00

Parasto kviešu milti

70,00

67,00

Pilnpiena pulveris

201,00

191,00

Vājpiena pulveris

167,00

158,00

Sviests

466,00

466,00

Cukurs (HS kods 1701, 1702 un 1703)

00,00

00,00

Olas

36,00

36,00

Svaigi kartupeļi

18,00

18,00

Augu tauki

191,00

181,00

c)

Muitas nodoklis turpmāk minētajiem produktiem ir nulle.

Šveices tarifa pozīcija

Komentāri

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Izņemot šķidro pikanto mango mērci

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

No protokola piemērošanas brīža muitas nodokļi turpmāk minētajiem produktiem ir samazināti līdz nullei trijos vienādos viena gada posmos.

Šveices tarifa pozīcija

Nodoklis, kas piemērots no spēkā stāšanās brīža

Nodoklis, kas piemērots pēc viena gada no spēkā stāšanās brīža

Nodoklis, kas piemērots pēc diviem gadiem no spēkā stāšanās brīža

CHF par 100 kg bruto

CHF par 100 kg bruto

CHF par 100 kg bruto

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

Šajā tabulā minētās tarifu pozīcijas attiecas uz pozīcijām, kas bija piemērojamas Šveicē 2002. gada 1. janvārī. Neatkarīgi no Nolīguma 12.bis panta šīs tabulas noteikumus neietekmēs nekādas izmaiņas, kas var tikt izdarītas tarifu nomenklatūrā.


(1)  Produktiem, uz kuriem attiecas atbalsts sviestam, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un atbalsta piešķiršanu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu lietošanai miltu konditorejas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā.

(2)  Atvasināta no cenām, kas noteiktas šķidrām putnu olām, bez čaumalām, reizināta ar 0,85.

(3)  Augu tauku cenas (maizes izstrādājumu ražošanas un pārtikas rūpniecībai) ar tauku saturu 100 %.

(4)  EK un Šveices vietējā tirgus salīdzināmās cenas tām 3. un 4. pantā minētajām lauksaimniecības izejvielām, kas uzskaitītas III tabulā, pamatojas uz 2002. gada 1. janvāra datiem. Pirms šā protokola piemērošanas Apvienotā komiteja tās pārskata.

Papildinājums IV tabulai

Šveices standartformulas

Standartformulas, kas minētas IV tabulas a) punktā (Šveices importa režīms) un ko izmanto agrokomponentu aprēķināšanā, ir norādītas turpmāk dotajā tabulā.

Šveices tarifa pozīcija

Komentāri

Parastie kvieši

Cietie kvieši

Rudzi

Mieži

Kukurūza

Parasto kviešu milti

Pilnpiena pulveris

Vājpiena pulveris

Sviests

Cukurs

Olas

Svaigi kartupeļi

Augu tauki

Kg izejvielas uz 100 kg neto gatavā izstrādājuma

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 3 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Satur vairāk nekā 3 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Tauku saturs ir 39 % vai vairāk no svara, bet mazāk nekā 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Tauku saturs ir 39 % vai vairāk no svara, bet mazāk nekā 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Satur vairāk nekā 15 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Satur ne vairāk kā 15 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Satur vairāk nekā 15 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Satur vairāk nekā 2 %, bet ne vairāk kā 15 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Satur vairāk nekā 20 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Satur vairāk nekā 2 %, bet ne vairāk kā 20 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Satur vairāk nekā 15 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Satur vairāk nekā 8 %, bet ne vairāk kā 15 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Satur vairāk nekā 2 %, bet ne vairāk kā 8 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Satur vairāk nekā 15 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Satur vairāk nekā 8 %, bet ne vairāk kā 15 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Satur vairāk nekā 2 %, bet ne vairāk kā 8 % tauku no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Satur vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk kā 6 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Satur vairāk nekā 6 %, bet ne vairāk kā 12 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 1,5 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Satur vairāk nekā 1,5 %, bet ne vairāk kā 3 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 3 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Satur vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk kā 6 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Satur vairāk nekā 6 %, bet ne vairāk kā 12 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 3 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Satur vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk kā 6 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Satur vairāk nekā 6 %, bet ne vairāk kā 12 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Nesatur parastos kviešus, rudzus, miežus, kukurūzu, ne arī kartupeļus citādiem mērķiem kā lopbarībai

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Citi

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Nesatur parastos kviešus, rudzus, miežus, kukurūzu, ne arī kartupeļus citādiem mērķiem kā lopbarībai

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Citi

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Lietošanai pārtikā

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Citi

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 3 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Satur vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk kā 9 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Satur vairāk nekā 9 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 3 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Satur vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk kā 6 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Satur vairāk nekā 6 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Satur vairāk nekā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 3 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Satur vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk kā 6 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Satur vairāk nekā 6 %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku no svara

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Satur vairāk nekā 15 % tauku no svara

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Rīvmaize

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Izņemot rīvmaizi

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Rīvmaize

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Izņemot rīvmaizi

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Pulvera, miltu vai pārslu veidā

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Pulvera, miltu vai pārslu veidā

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Pulvera, miltu vai pārslu veidā

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Pulvera, miltu vai pārslu veidā

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Satur 1,5 % vai vairāk piena tauku, 2,5 % vai vairāk piena proteīnu, 5 % vai vairāk cukura vai 5 % vai vairāk cietes no svara

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Satur 1,5 % vai vairāk piena tauku, 2,5 % vai vairāk piena proteīnu, 5 % vai vairāk cukura vai 5 % vai vairāk cietes no svara

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Satur 1,5 % vai vairāk piena tauku, 2,5 % vai vairāk piena proteīnu, 5 % vai vairāk cukura vai 5 % vai vairāk cietes no svara

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Satur 1,5 % vai vairāk piena tauku, 2,5 % vai vairāk piena proteīnu, 5 % vai vairāk cukura vai 5 % vai vairāk cietes no svara

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Nesatur piena taukus vai satur ne vairāk kā 3 % piena taukus no svara, nesatur citus taukus vai satur ne vairāk kā 3 % citus taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Nesatur piena taukus vai satur ne vairāk kā 3 % piena taukus no svara, satur vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk kā 10 % citus taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Nesatur piena taukus vai satur ne vairāk kā 3 % piena taukus no svara, satur vairāk nekā 10 % citus taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Satur vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk kā 7 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Satur vairāk nekā 7 %, bet ne vairāk kā 10 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 13 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Satur vairāk nekā 13 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Satur vairāk nekā 20 %, bet ne vairāk kā 35 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Satur vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 50 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Satur vairāk nekā 20 %, bet ne vairāk kā 35 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Satur vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 50 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Satur vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk kā 6 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Satur vairāk nekā 6 %, bet ne vairāk kā 12 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Satur vairāk nekā 12 %, bet ne vairāk kā 20 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 1,5 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Satur vairāk nekā 1,5 %, bet ne vairāk kā 3 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Satur vairāk nekā 40 %, bet ne vairāk kā 60 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Satur vairāk nekā 60 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Satur vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 25 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Satur vairāk nekā 25 %, bet ne vairāk kā 40 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 5 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Satur vairāk nekā 5 %, bet ne vairāk kā 10 % piena taukus no svara

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Izņemot kazeīna līmes

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Izņemot kazeīna līmes

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Izņemot kazeīna līmes

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Izņemot kazeīna līmes

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Papildinājums 2. protokolam

Administratīvās sadarbības noteikumi

1.

Līgumslēdzējas puses vienojas, ka administratīvā sadarbība ir būtiska, lai īstenotu un kontrolētu saskaņā ar šo protokolu piešķirto labvēlības režīmu, un uzsver savu apņēmību cīnīties pret pārkāpumiem un apkarot krāpšanu muitas un ar to saistītu jautājumu jomās.

2.

Ja viena no Līgumslēdzēju pusēm, balstoties uz objektīvu informāciju, konstatē administratīvas sadarbības nesniegšanu un/vai noteikumu pārkāpumu vai krāpšanu saskaņā ar šo protokolu, attiecīgā Līgumslēdzēja puse drīkst uz laiku atcelt atbilstīgo labvēlības režīmu produktam vai produktiem, uz ko tas attiecas saskaņā ar šo papildinājumu.

3.

Šajā pielikumā administratīvas sadarbības nesniegšana, inter alia, nozīmē:

a)

atkārtotu pienākumu neizpildi attiecībā uz attiecīgā produkta (produktu) izcelsmes vietu;

b)

atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos noskaidrot un/vai paziņot izcelsmes pamatojuma patiesumu;

c)

atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos saņemt atļauju veikt administratīvas sadarbības pasākumus, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu vai informācijas precizitāti, kas nepieciešams labvēlības režīma piešķiršanai.

Piemērojot šo pielikumu, noteikumu pārkāpums vai krāpšana var tikt konstatēta, inter alia, gadījumos, kad bez apmierinoša pamatojuma novērojams preču importa straujš pieaugums, pārsniedzot parasto ražošanas līmeni un eksporta kapacitāti otrā Līgumslēdzēja pusē, kas ir saistīts ar objektīvu informāciju par noteikumu pārkāpumiem vai krāpšanu.

4.

Atcelšana uz laiku iespējama, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

Līgumslēdzēja pusei, kas, balstoties uz objektīvu informāciju, konstatējusi administratīvas sadarbības nesniegšanu un/vai noteikumu pārkāpumu vai krāpšanu muitā vai ar to saistītos jautājumos, bez kavēšanās paziņo Kopīgajai komitejai par šo atklājumu, pievienojot objektīvo informāciju, un sāk apspriedes ar Kopīgo komiteju, pamatojoties uz visu atbilstīgo informāciju un objektīvajiem konstatējumiem, ar mērķi atrast abām Līgumslēdzējām pusēm pieņemamu risinājumu;

b)

gadījumā, ja Līgumslēdzējas puses ir sākušas apspriedes ar Kopīgo komiteju, kā minēts iepriekš, un nav varējušas vienoties par pieņemamu risinājumu trīs mēnešu laikā no paziņojuma izdarīšanas, ieinteresētā Līgumslēdzēja puse drīkst uz laiku atcelt atbilstīgo labvēlības režīmu attiecīgajam produktam (produktiem). Par pagaidu atcelšanu bez kavēšanās informē Kopīgo komiteju;

c)

pagaidu atcelšanai saskaņā ar šo papildinājumu ir tikai tik ilga, lai aizstāvētu ieinteresētās Līgumslēdzējas puses finansiālās intereses. Tā nedrīkst pārsniegt sešu mēnešu laikposmu, kas var tikt atjaunots. Par pagaidu atcelšanu pēc tās ieviešanas nekavējoties paziņo Kopīgajai komitejai. Par to periodiski apspriežas ar Kopīgo komiteju, jo īpaši ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas ātrāk pārtraukt šādu režīmu, tiklīdz vairs nepastāv tā ieviešanu pamatojušie apstākļi.

5.

Vienlaikus ar Kopīgās komitejas informēšanu saskaņā ar šā papildinājuma 4. punkta a) apakšpunktu ieinteresētā Līgumslēdzēja puse savā Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu importētājiem. Paziņojumā importētājiem par attiecīgo produktu jānorāda, ka, balstoties uz objektīvu informāciju, konstatēta administratīvas sadarbības nesniegšana un/vai noteikumu pārkāpumi vai krāpšana.