ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 6

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 8. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 23/2005 (2004. gada 20. decembris), ar ko no 2004. gada 1. jūlija koriģē likmi iemaksām Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju programmā un no 2005. gada 1. janvāra koriģē procentu likmi, ko izmanto saistībā ar pārskaitījumiem starp Kopienas programmu un valsts pensiju shēmām

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 24/2005 (2005. gada 7. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

2

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 25/2005 (2005. gada 7. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000, lai pagarinātu attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem noteikto Kopienas tarifu kvotu periodus

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 26/2005 (2005. gada 7. janvāris) par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz ceturksni, kas sākas 2004. gada 1. decembrī un ilgst līdz 2005. gada 28. februārim

5

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/12/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 20. decembris), ar ko groza Lēmumu 1999/847/EK, pagarinot Kopienas rīcības programmas civilās aizsardzības jomā darbības termiņu ( 1 )

7

 

 

Komisija

 

*

2005/13/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 3. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2001/881/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu, kas ir apstiprināti trešo valstu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterinārās kontroles veikšanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5598)  ( 1 )

8

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

8.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/1


PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 23/2005

(2004. gada 20. decembris),

ar ko no 2004. gada 1. jūlija koriģē likmi iemaksām Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju programmā un no 2005. gada 1. janvāra koriģē procentu likmi, ko izmanto saistībā ar pārskaitījumiem starp Kopienas programmu un valsts pensiju shēmām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikta Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (2), un jo īpaši Civildienesta noteikumu 83. un 83.a pantu un XII pielikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu XII pielikuma 13. pantu Statistikas birojs 2004. gada 1. septembrī iesniedza ziņojumu par 2004. gadā veikto pensiju programmas piecu gadu aktuāro novērtējumu, kā rezultātā tiek atjaunināti minētajā pielikumā paredzētie raksturlielumi.

(2)

Pamatojoties uz minēto ziņojumu, būtu jāveic iemaksu likmes korekcija, kas vajadzīga, lai nodrošinātu Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju programmas aktuāro līdzsvaru. Saskaņā ar XII pielikuma 2. pantu 2004. gada koriģējums nevar pārsniegt 9,75 %.

(3)

Saskaņā ar XII pielikuma 12. pantu būtu jāgroza likme, kas minēta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 4. un 8. pantā, kā arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 40. un 110. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2004. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu 83. panta 2. punktā minētā iemaksu likme ir 9,75 %.

2. pants

No 2005. gada 1. janvāra procentu likme, kas minēta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 4. un 8. pantā, kā arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 40. un 110. pantā, ir 3,9 %.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. VAN GEEL


(1)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

(2)  OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.


8.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/2


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 24/2005

(2005. gada 7. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 8. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 7. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

92,6

204

86,3

999

89,5

0707 00 05

052

144,7

999

144,7

0709 90 70

052

115,6

204

100,1

999

107,9

0805 10 20

052

49,1

204

49,1

220

39,3

448

32,4

999

42,5

0805 20 10

204

67,0

999

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

204

47,0

400

79,9

464

140,9

624

76,8

999

82,5

0805 50 10

052

63,9

528

45,1

999

54,5

0808 10 80

400

113,0

404

112,4

720

60,2

999

95,2

0808 20 50

400

92,2

999

92,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


8.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 25/2005

(2005. gada 7. janvāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000, lai pagarinātu attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem noteikto Kopienas tarifu kvotu periodus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver Kopienas tarifu kvotas, kas paredzētas VVTT, un dažas citas Kopienas tarifu kvotas un paredz to pārvaldi, nosaka sīki izstrādātus noteikumus šo kvotu pielāgošanai, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta b) apakšpunkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar priekšlikumu, ko tā izvirzīja Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par tirdzniecību un attīstību (ANOKTA), un līdztekus vispārējo preferenču sistēmai (VPS) Eiropas Kopiena 1971. gadā ieviesa tarifu atvieglojumus džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem, kuru izcelsme ir dažās jaunattīstības valstīs; šie atvieglojumi izpaudās kā pakāpeniska kopējo muitas tarifu pazemināšana un no 1978. gada līdz 1994. gada 31. decembrim kā pilnīga šo nodokļu atcelšana.

(2)

Kopš jaunās VPS stāšanās spēkā 1995. gada 1. janvārī, Kopiena saskaņā ar VVTT ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2511/2001 (2), kas groza Regulu (EK) Nr. 32/2000 un, atvēra autonomas Kopienas nulles tarifa kvotas noteiktiem džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem līdz 2004. gada 31. decembrim.

(3)

Vispārējo preferenču sistēmas periods tika pagarināts līdz 2005. gada 31. decembrim ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2211/2003 (3), tāpēc piemērošanas periods tarifu kvotai attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem arī jāpagarina līdz 2005. gada 31. decembrim.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 32/2000 III pielikuma piektajā ailē (“Kvotas periods”) frāzi “no 2003. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim un no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim”, kas attiecas uz kārtas numuriem 09.0107, 09.0109 un 09.0111, aizstāj ar frāzi “no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 545/2004 (OV L 87, 25.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 339, 21.12.2001., 17. lpp.

(3)  OV L 332, 19.12.2003., 1. lpp.


8.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 26/2005

(2005. gada 7. janvāris)

par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz ceturksni, kas sākas 2004. gada 1. decembrī un ilgst līdz 2005. gada 28. februārim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 565/2002, ar kuru paredz to, kā pārvaldāmas tarifa kvotas, un ievieš izcelsmes apliecības no trešām valstīm ievestiem ķiplokiem (2), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, attiecībā uz ko jaunie ievedēji iesnieguši atļaujas pieteikumus 2005. gada 3. un 4. janvārī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 565/2002 5. panta 2. punktu, pārsniedz daudzumus, kas ir pieejami attiecībā uz produktiem ar izcelsmi visās pārējās trešās valstīs, izņemot Ķīnu un Argentīnu.

(2)

Tādējādi ir jānosaka, kādā mērā 2005. gada 6. janvārī Komisijai nodotos atļauju pieteikumus var apmierināt, un pa ievedēju kategorijām un produktu izcelsmes vietām jāparedz datumi, līdz kuriem atļauju izdošana ir jāpārtrauc,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievešanas atļauju pieteikumus, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 565/2002, 3. panta 1. punktu iesniegti 2005. gada 3. un 4. janvārī un Komisijai nodoti 2005. gada 6. janvārī, apmierina atbilstoši pieprasīto daudzumu procentuālajām daļām, kas norādītas šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Attiecībā uz attiecīgās kategorijas ievedējiem un izcelsmes vietām ievešanas atļauju pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 565/2002 3. panta 1. punktu ceturksnim, kas sākas 2004. gada 1. decembrī un ilgst līdz 2005. gada 28. februārim, kuri iesniegti pēc 2005. gada 4. janvāra un pirms dienas, kas norādīta šīs regulas II pielikumā, noraida.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 8. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 86, 3.4.2002., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar (EK) Nr. 537/2004 (OV L 86, 24.3.2004., 9. lpp.).


I PIELIKUMS

Produktu izcelsme

Piešķīruma procentuālās daļas

Ķīna

Trešās valstis, izņemot Ķīnu un Argentīnu

Argentīna

itradicionālie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta c) punkts)

jaunie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta e) punkts)

26,242

“X”

:

Attiecībā uz šo izcelsmes vietu konkrētajam ceturksnim kvotas nav.

“—”

:

Komisijai netika nodots neviens atļaujas pieteikums.


II PIELIKUMS

Produktu izcelsme

Datumi

Ķīna

Trešās valstis, izņemot Ķīnu un Argentīnu

Argentīna

tradicionālie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta c) punkts)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005

jaunie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta e) punkts)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

8.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/7


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 20. decembris),

ar ko groza Lēmumu 1999/847/EK, pagarinot Kopienas rīcības programmas civilās aizsardzības jomā darbības termiņu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/12/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes 1999. gada 9. decembra Lēmums 1999/847/EK, ar ko nosaka Kopienas rīcības programmu civilās aizsardzības jomā (2), laika posmam no 2000. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim paredzēja Kopienas rīcību dabas un cilvēku uz sauszemes un jūrā izraisītu katastrofu novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas jomā.

(2)

Jaunākie notikumi, kā plūdi Centrāleiropā un Austrumeiropā 2002. gada vasarā, tankkuģa Prestige avārija Spānijā 2002. gada novembrī, karstuma vilnis un plašie mežu ugunsgrēki Dienvideiropā 2003. gada vasarā, pierāda, ka darbības, ko Kopiena veikusi civilās aizsardzības jomā saskaņā ar Lēmumu 1999/847/EK, būtu jāturpina.

(3)

Lai starp Lēmuma 1999/847/EK darbības beigām un jauna juridiska pamata piemērošanas datumu nebūtu neaizpildīta starplaika, ar Lēmumu 1999/847/EK noteiktās rīcības programmas darbības termiņš būtu jāpagarina uz diviem gadiem.

(4)

Tādēļ Lēmums 1999/847/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 1999/847/EK ar šo groza šādi:

a)

lēmuma 1. panta 1. punktā vārdus “2004. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2006. gada 31. decembrim”;

b)

lēmuma 2. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Bāzes finansējuma summa šīs programmas īstenošanai ir 7,5 miljoni EUR laika posmam no 2000. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim un 4,0 miljoni EUR laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 20. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. VAN GEEL


(1)  Atzinums sniegts 2004. gada 15. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 327, 21.12.1999., 53. lpp.


Komisija

8.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/8


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 3. janvāris),

ar ko groza Lēmumu 2001/881/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu, kas ir apstiprināti trešo valstu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterinārās kontroles veikšanai

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5598)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/13/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterinārās kontroles organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterinārās kontroles organizēšanu attiecībā uz dzīvniekiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm un ar ko groza Direktīvas 89/662/EEK, 90/425/EEK un 90/675/EEK (2), un jo īpaši tās 6. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Drošu robežu uzturēšana, lai izvairītos no iespējami kaitīgu organismu izplatīšanās, ir vitāli svarīga gan dzīvnieku, gan sabiedrības veselībai, un Kopienas tiesību aktu pareizu piemērošanu pārrauga Komisijas Pārtikas un veterinārais birojs.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2001/881/EK (3) ir noteikts, cik bieži Komisija veic robežkontroles punktu pārbaudes, jo īpaši attiecībā uz robežkontroles punkta infrastruktūru, aprīkojumu un darbu.

(3)

Kopš saskaņoto standartu ieviešanas, kas noteikti ar Komisijas Lēmumu 2001/812/EK (4) attiecībā uz robežkontroles aprīkojumu, vairākums robežkontroles punktu tagad atbilst attiecīgo prasību minimumam.

(4)

Efektīvas importa kontroles uzturēšana ir atkarīga gan no piemērota aprīkojuma, gan no efektīvas procedūru piemērošanas, kas noteiktas tiesību aktos attiecībā uz veterinārām pārbaudēm; Pārtikas un veterinārajam birojam savā darbā jāpievērš galvenā uzmanība pēdējam no minētā.

(5)

Komisijas Regula (EK) Nr. 745/2004 (5), ar ko noteikti pasākumi attiecībā uz tādu dzīvnieku izcelsmes produktu importu, kas paredzēti personīgam patēriņam, paredz dalībvalstīm tiesisku regulējumu, lai papildus tām pārbaudēm, kas saskaņā ar veterinārās kontroles režīmu tiek veiktas robežkontroles posteņos, veiktu pārbaudes visos Kopienas robežšķērsošanas punktos; Pārtikas un veterinārais birojs uzrauga arī šādas pārbaudes ārpus robežkontroles posteņiem.

(6)

Par Pārtikas un veterinārā biroja veicamo pārbaužu biežumu un apjomu ar mērķi dalībvalstu robežkontroles posteņos pārskatīt importa kontroli jālemj, pamatojoties uz riskiem saistībā ar nostādnēm Kopienas dzīvieku un sabiedrības veselības aizsardzībā, apsverot visu Komisijai pieejamo informāciju, tai skaitā Kopienā spēkā esošos tirdzniecības modeļus, statistikas datus, kas pieejami saskaņā ar tiesību aktiem veterinārijas jomā, minētā biroja iepriekšējo pārbaužu rezultātus un identificējot problēmu jomas, kā arī jebkuru citu atbilstošo informāciju.

(7)

Lēmums 2001/881/EK tādēļ attiecīgi ir jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā minētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2001/881/EK 2. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. pants

1.   Komisijas veterinārijas eksperti sadarbībā ar dalībvalstu ekspertiem dalībvalstīs veic pastāvīgas pārbaudes, lai pārskatītu atbilstību Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz importa kontroli robežkontroles posteņos, kas minēti pielikumā. Pārbaužu mērķis ir novērtēt Kopienas dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzības riskus un pārskatīt visus aspektus saistībā ar Kopienas tiesību aktu piemērošanu, kas skar importa veterināro kontroli, tai skaitā infrastruktūru, aprīkojumu un procedūras.

2.   Komisija, apspriedusies ar attiecīgo dalībvalsti, ņemot vērā dzīvnieku vai sabiedrības veselību, var arī pārskatīt importa un pasažieru personīgās bagāžas pārbaudes, kas veiktas tajos robežšķērsošanas punktos, kuri nav iekļauti sarakstā kā robežkontroles posteņi.

3.   Pārbaudes, ko veic Komisijas veterinārie eksperti, balstītas uz visu atbilstošo un Kopienā esošo faktoru novērtējumu, kas sīki izklāstīti ceturtajā pantā, kā arī uz iespējamo risku analīzi un šo faktoru ietekmi uz dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzību.

4.   Komisija, plānojot Pārtikas un veterinārā biroja uzdevumus, nosaka prioritātes attiecībā uz vietu, kur tiek veikta kontrole, un biežumu, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi saistībā ar jebkurā dalībvalstī veiktajām pārbaudēm; ziņas tiek apkopotas saskaņā ar TRACES sistēmu, dalībvalstis iesniedz pārskatus saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 745/2004 un šādu informāciju:

kvantitatīvie un kvalitatīvie tirdzniecības modeļi par jebkuru dalībvalsti, tai skaitā dzīvnieku vai attiecīgo produktu veids un suga, kā arī to izcelsmes valstis,

attiecīga informācija par iespējamu nelegālu importu un par potenciālo slimības rašanās risku,

pieejamā informācija par savlaicīgas brīdināšanas sistēmu,

jebkura cita attiecīga informācija.

5.   Katru gadu Komisija nosūta dalībvalstīm pārbaudes pārskata kopiju, kas adresēta visiem robežkontroles posteņiem, kurus tā apmeklējusi iepriekšējos divpadsmit mēnešos, kā arī pārskatu par vispārējo situāciju noteiktajos robežkontroles posteņos.”

2. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 3. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  OV L 326, 11.12.2001., 44. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/608/EK (OV L 274, 24.8.2004., 15. lpp.).

(4)  OV L 306, 23.11.2001., 28. lpp.

(5)  OV L 122, 26.4.2004., 1. lpp.