ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 2

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 5. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 5/2005 (2005. gada 4. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 6/2005 (2005. gada 4. janvāris), ar kuru labo Regulas (EK) Nr. 46/2003 un (EK) Nr. 47/2003 attiecībā uz dažāda veida svaigu augļu un dārzeņu maisījumu vienā tirdzniecības iepakojumā

3

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/4/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 22. decembris) par nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PLO), kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Palestīniešu pašpārvaldes pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokola aizstāšanu

4

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PLO), kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Palestīniešu pašpārvaldes pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokola aizstāšanu

6

 

 

Komisija

 

*

2005/5/EK:Komisijas Lēmums (2004. gada 27. decembris), ar ko paredz pasākumus Kopienas salīdzinošiem pētījumiem un pārbaudēm konkrētu lauksaimniecības augu, dārzeņu un vīnogulāju šķirņu sēklām un pavairošanas materiālam saskaņā ar Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 92/33/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK laikposmā no 2005. līdz 2009. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5264)  ( 1 )

12

 

*

2005/6/EK:Komisijas Lēmums (2004. gada 27. decembris), ar ko paredz kārtību Fragaria x ananassa Duch. pavairojamā un stādāmā materiāla Kopienas salīdzinošajiem izmēģinājumiem un pārbaudēm 2005. gadā saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5290)

17

 

*

2005/7/EK:Komisijas Lēmums (2004. gada 27. decembris), ar ko apstiprina metodi cūku liemeņu klasificēšanai Kiprā (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5296)

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

5.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 5/2005

(2005. gada 4. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 5. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 4. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 4. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

103,3

204

52,9

999

78,1

0707 00 05

052

108,6

999

108,6

0709 90 70

052

108,4

204

61,3

999

84,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

52,3

204

55,5

220

40,9

448

34,4

999

45,8

0805 20 10

204

49,5

999

49,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,4

204

47,5

400

78,0

464

140,9

624

77,5

999

81,3

0805 50 10

052

49,4

528

45,1

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

400

68,3

720

68,5

999

68,4

0808 20 50

400

93,7

999

93,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


5.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 6/2005

(2005. gada 4. janvāris),

ar kuru labo Regulas (EK) Nr. 46/2003 un (EK) Nr. 47/2003 attiecībā uz dažāda veida svaigu augļu un dārzeņu maisījumu vienā tirdzniecības iepakojumā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 10. janvāra Regula (EK) Nr. 48/2003, ar ko nosaka normas, kuras piemērojamas dažāda veida svaigu augļu un dārzeņu maisījumiem vienā tirdzniecības iepakojumā (2), attiecas uz tirdzniecības iepakojumiem, kuru tīrsvars ir trīs kilogrami vai mazāks par trīs kilogramiem.

(2)

Komisijas 2003. gada 10. janvāra Regulā (EK) Nr. 46/2003, ar ko groza svaigu augļu un dārzeņu tirdzniecības standartus attiecībā uz dažāda veida svaigu augļu un dārzeņu maisījumu vienā tirdzniecības iepakojumā (3), un Komisijas 2003. gada 10. janvāra Regulā (EK) Nr. 47/2003, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 2200/96 I pielikumu, kuras paredz, ka produktus, uz kuriem attiecas svaigu augļu un dārzeņu tirdzniecības standarti, var piedāvāt kā dažādu veidu maisījumu vienā tirdzniecības iepakojumā, kura tīrsvars ir mazāks par trīs kilogramiem, ir ieviesusies kļūda.

(3)

Tāpēc attiecīgi ir jālabo Regulas (EK) Nr. 46/2003 un (EK) Nr. 47/2003, lai tirdzniecības iepakojumi, uz kuriem attiecas šis noteikums, varētu svērt trīs kilogramus tīrsvarā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 46/2003 1. pantā noteikumu “kuru neto svars ir mazāks par trīs kilogramiem” aizstāj ar noteikumu “kuru neto svars ir trīs kilogrami vai mazāks par trīs kilogramiem”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 47/2003 1. pantā noteikumu “kuru neto svars ir mazāks par trīs kilogramiem” aizstāj ar noteikumu “kuru neto svars ir trīs kilogrami vai mazāks par trīs kilogramiem”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 4. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 7, 11.1.2003., 65. lpp.

(3)  OV L 7, 11.1.2003., 61. lpp.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

5.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/4


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 22. decembris)

par nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PLO), kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Palestīniešu pašpārvaldes pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokola aizstāšanu

(2005/4/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

12. pants Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgumā attiecībā uz apmaiņu un sadarbību starp Eiropas Kopienu no vienas puses un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju, kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā (še turpmāk “Palestīniešu pašpārvalde”), no otras puses (1) (še turpmāk “pagaidu asociācijas nolīgums”), kas ir spēkā kopš 1997. gada 1. jūlija, nosaka, ka Kopienai un Palestīniešu pašpārvaldei cita starpā pakāpeniski vairāk jāliberalizē to tirdzniecība ar lauksaimniecības produktiem, kuri interesē abas puses. Turklāt 14. pantā paredzēts, ka no 1999. gada 1. janvāra Kopienai un Palestīniešu pašpārvaldei jāizvērtē situāciju, lai noteiktu pasākumus, kurus Kopienai un Palestīniešu pašpārvaldei jāpiemēro no 2000. gada 1. janvāra saskaņā ar minētajā 12. pantā paredzēto mērķi.

(2)

Komisija Kopienas vārdā ir apspriedusies par nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, lai aizstātu pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokolu.

(3)

Šā lēmuma izpildei vajadzīgie pasākumi būtu jāapstiprina saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju, kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā, no otras puses, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un 1. un 2. protokola aizstāšanu pagaidu asociācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Palestīniešu pašpārvaldi ir apstiprināts Kopienas vārdā.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Pasākumi, kas nepieciešami 1. un 2. protokola īstenošanai, ir pieņemti saskaņā ar 3. pantā noteikto procedūru.

3. pants

1.   Komisijai palīdz komitejas, kas izveidotas saskaņā ar attiecīgajiem tirgu kopīgas organizācijas regulu noteikumiem, vai Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota saskaņā ar 248.a pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3).

2.   Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, piemēro 4. un 7. pantu Padomes Lēmumā 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs).

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laikposms ir viens mēnesis.

3.   Komitejas pieņem savus reglamentus.

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots nozīmēt personu, kam piešķirtas pilnvaras parakstīt nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Kopienai.

Briselē, 2004. gada 22. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. VEERMAN


(1)  OV L 187, 16.7.1997., 3. lpp.

(2)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(3)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 60/2004 (OV L 9, 15.1.2004., 8. lpp.).


NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PLO), kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Palestīniešu pašpārvaldes pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokola aizstāšanu

God. kungs!

Man ir tas gods atsaukties uz sarunām, kas notika saskaņā ar 12. pantu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienu no vienas puses un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju, kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā (še turpmāk “Palestīniešu pašpārvalde”), no otras puses (še turpmāk “pagaidu asociācijas nolīgums”), kas ir spēkā kopš 1997. gada 1. jūlija un kas noteic, ka Kopienai un Palestīniešu pašpārvaldei cita starpā pakāpeniski vairāk jāliberalizē to tirdzniecība ar lauksaimniecības produktiem, kuri interesē abas puses.

Šīs sarunas notika saskaņā ar 14. pantu, kas paredz, ka no 1999. gada 1. janvāra Kopiena un Palestīniešu pašpārvalde izvērtē situāciju, lai noteiktu liberalizēšanas pasākumus, kurus Kopienai un Palestīniešu pašpārvaldei jāpiemēro no 2000. gada 1. janvāra atbilstīgi minētajā 12. pantā paredzētajam mērķim.

Iepriekš minēto sarunu rezultātā abas puses vienojās par turpmāko.

1)

Pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokolu un to pielikumus aizstāj ar 1. un 2. protokolu un to pielikumiem, kas ir šīs vēstuļu apmaiņas I un II pielikumā.

2)

Ar šo atceļ Kopienas un Palestīniešu pašpārvaldes nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, kas bija pievienots pagaidu asociācijas nolīgumam un attiecās uz 1. protokolu saistībā ar kopējā muitas tarifa pozīcijā 0603 10 iekļauto svaigi grieztu ziedu un ziedpumpuru ievešanu Kopienā.

3)

Ne vēlāk kā 2007. gadā Kopiena un Palestīniešu pašpārvalde novērtēs situāciju, lai noteiktu liberalizācijas pasākumus, kas Kopienai un Palestīniešu pašpārvaldei jāpiemēro no 2008. gada 1. janvāra saskaņā ar pagaidu asociācijas nolīguma 12. pantā noteikto mērķi.

Šo nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Būšu pateicīgs, ja Jūs apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt iepriekš minētajam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības Padomes vārdā

God. kungs!

Man ir tas gods apliecināt, ka esmu saņēmis Jūsu vēstuli ar šodienas datumu, kuras teksts ir šāds:

“Man ir tas gods atsaukties uz sarunām, kas notika saskaņā ar 12. pantu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienu no vienas puses un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju, kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā (še turpmāk “Palestīniešu pašpārvalde”), no otras puses (še turpmāk “pagaidu asociācijas nolīgums”), kas ir spēkā kopš 1997. gada 1. jūlija un kas noteic, ka Kopienai un Palestīniešu pašpārvaldei cita starpā pakāpeniski vairāk jāliberalizē to tirdzniecība ar lauksaimniecības produktiem, kuri interesē abas puses.

Šīs sarunas notika saskaņā ar 14. pantu, kas paredz, ka no 1999. gada 1. janvāra Kopiena un Palestīniešu pašpārvalde izvērtē situāciju, lai noteiktu liberalizēšanas pasākumus, kurus Kopienai un Palestīniešu pašpārvaldei jāpiemēro no 2000. gada 1. janvāra atbilstīgi minētajā 12. pantā paredzētajam mērķim.

Iepriekš minēto sarunu rezultātā abas puses vienojās par turpmāko.

1)

Pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokolu un to pielikumus aizstāj ar 1. un 2. protokolu un to pielikumiem, kas ir šīs vēstuļu apmaiņas I un II pielikumā.

2)

Ar šo atceļ Kopienas un Palestīniešu pašpārvaldes nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, kas bija pievienots pagaidu asociācijas nolīgumam un attiecās uz 1. protokolu saistībā ar kopējā muitas tarifa pozīcijā 0603 10 iekļauto svaigi grieztu ziedu un ziedpumpuru ievešanu Kopienā.

3)

Ne vēlāk kā 2007. gadā Kopiena un Palestīniešu pašpārvalde novērtēs situāciju, lai noteiktu liberalizācijas pasākumus, kas Kopienai un Palestīniešu pašpārvaldei jāpiemēro no 2008. gada 1. janvāra saskaņā ar pagaidu asociācijas nolīguma 12. pantā noteikto mērķi.

Šo nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

Būšu pateicīgs, ja Jūs apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt iepriekš minētajam.”

Palestīniešu pašpārvaldei ir gods darīt jums zināmu piekrišanu šīs vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Palestīniešu pašpārvaldes vārdā

I PIELIKUMS

PROTOKOLS Nr. 1

par režīmu, kas piemērojams Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora izcelsmes lauksaimniecības produktu ievešanai Kopienā

1.

Pielikumā minētos produktus, kuru izcelsme ir Jordānas Rietumkrastā un Gazas sektorā, var importēt Kopienā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti še turpmāk un pielikumā.

a)

Muitas nodokļus atceļ vai samazina, kā norādīts ailē “a”;

b)

dažiem produktiem, par kuriem kopējais muitas tarifs paredz procentuālā nodokļa un specifiskā nodokļa piemērošanu, samazinājuma apmērus, kas norādīti “a” un “c” ailē, piemēro tikai procentuālajam nodoklim. Turklāt produktam, uz kuru attiecas tarifu kods 1509 10, piemēro samazinājumu specifiskajam nodoklim;

c)

dažiem produktiem muitas nodokļus atceļ saskaņā ar tarifu kvotas ierobežojumiem, kas uzskaitīti ailē “b” par katru no tiem; tarifu kvotas piemēro katru gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim, ja vien nav norādīts citādi;

d)

daudzumiem, kas ievesti, pārsniedzot kvotas, kopējos muitas nodokļus piemēro pilnīgi vai samazinātus atbilstīgi attiecīgajam produktam, kā norādīts ailē “c”.

2.

Dažiem produktiem piešķir atbrīvojumu no muitas nodokļiem saskaņā ar references daudzumiem, kā norādīts ailē “d”.

Ja ievedums kādam no šiem produktiem pārsniedz references daudzumu, Kopiena pēc tai veicamās tirdzniecības plūsmu ikgadējās izvērtēšanas uz konkrēto produktu var attiecināt Kopienas tarifa kvotu, kuras apjoms ir vienāds ar references daudzumu. Tādā gadījumā daudzumiem, kas ievesti, pārsniedzot kvotu, kopējo muitas nodokli piemēro pilnīgi vai samazinātu atbilstīgi attiecīgajam produktam, kā norādīts ailē “c”.

3.

Pirmajā piemērošanas gadā tarifu kvotu un referenču daudzumu apjomus aprēķina proporcionāli pamatapjomiem, ņemot vērā pagājušo laikposma daļu līdz dienai, kad šis protokols stājas spēkā.

4.

Dažiem pielikumā minētajiem produktiem tarifu kvotu apjomus palielina divas reizes, pamatojoties uz “e” ailē norādīto daudzumu. Pirmo palielinājumu veic dienā, kad attiecīgo tarifa kvotu piešķir otrreiz.

PROTOKOLA Nr. 1 PIELIKUMS

KN kods (1)

Apraksts (2)

MFN muitas nodokļa samazinājums (3) (%)

Tarifu kvotas (tonnās, ja nav norādīts citādi)

MFN muitas nodokļa samazinājums, pārsniedzot esošo vai iespējamo tarifu kvotu (3) (%)

References daudzums (tonnās, ja nav norādīts citādi)

Īpaši noteikumi

a

b

c

d

e

0409 00 00

Dabiskais medus

100

500

0

 

4. punkts – palielinājums par 250 t gadā

ex 0603 10

Nogriezti ziedi un ziedu pumpuri, svaigi

100

2 000

0

 

4. punkts – palielinājums par 250 t gadā

0702 00 00

Tomāti svaigi vai dzesināti, no 1. decembra līdz 31. martam

100

 

60

2 000

 

ex 0703 10

Sīpoli, svaigi vai dzesināti, no 15. februāra līdz 15. maijam

100

 

60

 

 

0709 30 00

Baklažāni, svaigi vai dzesināti, no 15. janvāra līdz 30. aprīlim

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi, svaigi vai dzesināti

 

 

 

 

 

0709 60 10

Dārzeņpipari

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Citi

100

 

80

 

 

0709 90 70

Tumšzaļie kabači, svaigi vai dzesināti, no 1. decembra līdz februāra beigām

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Muscari comosum šķirnes savvaļas sīpoli, svaigi vai dzesināti, no 15. februāra līdz 15. maijam

100

 

60

 

 

0710 80 59

Saldēti Capsicum vai Pimenta ģints augļi, izņemot dārzeņpiparus, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī

100

 

80

 

 

0711 90 10

Capsicum ģints vai Pimenta ģints augļi, iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā, izņemot dārzeņpiparus

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Sēnes, ausaines (Auricularia spp.), receklenes (Tremella spp.) un trifeles, žāvētas

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Apelsīni, svaigi

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un citi līdzīgi citrusaugļu hibrīdi, svaigi

100

 

60

500

 

0805 40 00

Greipfrūti

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Citroni (Citrus limon, Citrus limonum), svaigi

100

 

40

800

 

0806 10 10

Svaigas galda vīnogas, no 1. februāra līdz 14. jūlijam

100

1 000

0

 

4. punkts – palielinājums par 500 t gadā

0807 19 00

Melones (izņemot arbūzus), svaigas, no 1. novembra līdz 31. maijam

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Svaigas zemenes, no 1. novembra līdz 31. martam

100

2 000

0

 

4. punkts – palielinājums par 500 t gadā

0812 90 20

Apelsīni, konservēti pagaidu glabāšanai, nederīgi tūlītējai lietošanai

100

 

80

 

 

0904 20 30

Capsicum ģints vai Pimenta ģints augļi, izņemot dārzeņpiparus, kaltēti, nav grūsti vai malti

100

 

80

 

 

1509 10

Neapstrādāta olīveļļa

100

2 000

0

 

4. punkts – palielinājums par 500 t gadā

2001 90 20

Capsicum ģints dārzeņi, izņemot dārzeņpiparus vai Jamaikas piparus, sagatavotus vai iekonservētus etiķī vai etiķskābē

100

 

80

 

 

2005 90 10

Capsicum ģints dārzeņi, izņemot dārzeņpiparus vai Jamaikas piparus, sagatavoti vai iekonservēti bez etiķa vai etiķskābes, nesaldēti

100

 

80

 

 


(1)  KN kodi atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1789/2003 (OV L 281, 30.10.2003., 1. lpp.).

(2)  Neskarot noteikumus par kombinētās nomenklatūras interpretāciju, produktu apraksts ir pievienots tikai norādei, jo šī pielikuma nolūkos preferenču sistēma ir noteikta, izmantojot kombinētās nomenklatūras (KN) kodus. Ja ir norādīti ex KN kodi, tad preferenču sistēmu nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

(3)  Nodokļu samazinājums attiecas tikai uz procentuālo muitas nodokli. Turklāt produktam, uz kuru attiecas tarifu kods 1509 10, piemēro samazinājumu specifiskajam nodoklim.

II PIELIKUMS

PROTOKOLS Nr. 2

par režīmu, kas piemērojams Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu ievešanai Jordānas Rietumkrastā un Gazas sektorā

1.

Pielikumā minētos produktus, kuru izcelsme ir Kopienā, var importēt Jordānas Rietumkrastā un Gazas sektorā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti še turpmāk un pielikumā.

2.

Ievedmuita tiek vai nu atcelta, vai samazināta līdz līmenim, kāds norādīts ailē “a”, nepārsniedzot ailē “b” minēto gada tarifu kvotu un saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, kas norādīti ailē “c”.

3.

Attiecībā uz daudzumiem, kas ievesti, pārsniedzot tarifu kvotas, piemēro muitas nodokļus, kas attiecas uz trešām valstīm, saskaņā ar ailē “c” minētajiem īpašajiem noteikumiem.

4.

Pirmajā piemērošanas gadā tarifu kvotu un referenču daudzumu apjomus aprēķina proporcionāli pamatapjomiem, ņemot vērā pagājušo laikposma daļu līdz dienai, kad šis protokols stājas spēkā.

PROTOKOLA Nr. 2 PIELIKUMS

KN kods

Apraksts

Nodoklis

(%)

Tarifu kvota

(tonnās, ja nav norādīts citādi)

Īpaši noteikumi

a

b

c

0102 90 71

Dzīvi liellopi kaušanai, kuru svars pārsniedz 300 kg, izņemot teles un govis

0

300

 

0202 30 90

Liellopu un teļa gaļa, bez kauliem, izņemot priekšējo ceturtdaļu, “kompensētās” liemeņu ceturtdaļas, pakrūtes gabalus, pleca gabalus un krūšu gabalus, saldēta

0

200

 

0206 22 00

Saldētas liellopu gaļas aknas

0

100

 

0406

Siers un biezpiens

0

200

 

0407 00 19

Mājputnu inkubējamās olas, izņemot tītaru un zosu

0

120 000 gab.

 

1101 00 15

Parasto kviešu un speltas kviešu milti

0

13 000

 

2309 90 99

Citi izstrādājumi, ko izmanto dzīvnieku barošanai

2

100

 


Komisija

5.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/12


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 27. decembris),

ar ko paredz pasākumus Kopienas salīdzinošiem pētījumiem un pārbaudēm konkrētu lauksaimniecības augu, dārzeņu un vīnogulāju šķirņu sēklām un pavairošanas materiālam saskaņā ar Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 92/33/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK laikposmā no 2005. līdz 2009. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5264)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/5/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 20. panta 3., 4. un 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (2), un jo īpaši tās 20. panta 3., 4. un 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 1968. gada 9. aprīļa Direktīvu 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (3), un jo īpaši tās 16. panta 3., 4. un 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīvu 92/33/EEK par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas (4), un jo īpaši tās 20. panta 4., 5. un 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību (5), un jo īpaši tās 26. panta 3., 4. un 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (6), un jo īpaši tās 43. panta 3., 4. un 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (7), un jo īpaši tās 20. panta 3., 4. un 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (8), un jo īpaši tās 23. panta 3., 4. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 92/33/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK nosaka, ka Komisijai jāparedz vajadzīgie pasākumi par sēklu un pavairošanas materiāla Kopienas salīdzinošiem pētījumiem un pārbaudēm.

(2)

Tehniskos pasākumus pētījumu un pārbaužu veikšanai izstrādājusi Pastāvīgā lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komiteja.

(3)

Uzaicinājums iesniegt projektus šo pētījumu un pārbaužu veikšanai 2004. gada 21. jūnijā ir publicēts Kopienas iestāžu tīmekļa vietnē (9).

(4)

Iesniegtie priekšlikumi ir izvērtēti saskaņā ar atlases un piešķiršanas kritērijiem, kas norādīti attiecīgajā uzaicinājumā iesniegt projektus. Jānosaka projekti, atbildīgās iestādes par pārbaužu veikšanu un attaisnotās izmaksas, kā arī maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums, kas atbilst 80 % no attaisnotajām izmaksām.

(5)

Kopienas salīdzinošos pētījumus un pārbaudes veic laika posmā no 2005. līdz 2009. gadam attiecībā uz 2004. gadā novāktajām sēklām un pavairošanas materiālu, un sīkāku informāciju par šādiem pētījumiem un pārbaudēm, attaisnotajām izmaksām un maksimālo Kopienas finansiālo ieguldījumu ik gadus nosaka nolīgumā, ko paraksta Kopienas kredītrīkotājs un par pētījumu veikšanu atbildīgā iestāde.

(6)

Tiem Kopienas salīdzinošajiem pētījumiem un pārbaudēm, kas ilgst vairāk nekā gadu, posmus, ko veic pēc pirmā gada, Komisija apstiprina bez papildu konsultēšanās ar Pastāvīgo lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komiteju, ar noteikumu, ka ir pieejamas vajadzīgās apropriācijas.

(7)

Jānodrošina pietiekama pētījumos un pārbaudēs iekļauto paraugu pārstāvība, vismaz dažiem atlasītiem augiem.

(8)

Dalībvalstis, ciktāl attiecīgo augu sēklas parasti pavairo vai tirgo to teritorijā, piedalās Kopienas salīdzinošo pētījumu un pārbaužu veikšanā, lai nodrošinātu pareizu secinājumu izdarīšanu.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas salīdzinošos pētījumus un pārbaudes laika posmā no 2005. līdz 2009. gadam veic pielikumā uzskaitīto augu sēklām un pavairošanas materiālam.

Attaisnojamās izmaksas un maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums 2005. gada pētījumiem un pārbaudēm ir noteikts pielikumā.

Pielikumā ir norādītas arī sīkākas ziņas par pētījumiem un pārbaudēm.

2. pants

Dalībvalstis ņem paraugus no to pielikumā minēto augu pavairošanas un stādāmā materiāla, ko parasti pavairo vai tirgo to teritorijā, un dara tos pieejamus Komisijai.

3. pants

Ja ir pieejami budžeta resursi, Komisija var pieņemt lēmumu turpināt pielikumā norādītos pētījumus un pārbaudes laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam.

Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums, kas atbilst 80 % no šādi turpinātu pētījumu vai pārbaužu attaisnojamām izmaksām, nepārsniedz pielikumā noteikto summu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 27. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2298/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/55/EK (OV L 114, 21.4.2004., 18. lpp.).

(2)  OV 125, 11.7.1966., 2309/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/EK (OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.).

(3)  OV L 93, 17.4.1968., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 157, 10.6.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/EK.

(5)  OV L 193, 20.7.2002., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/EK.

(6)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

(7)  OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/EK.

(8)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/61/EK.

(9)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


PIELIKUMS

2005. gadā veicamie pētījumi un pārbaudes

Šķirne

Atbildīgā iestāde

Izvērtējamie dati

Paraugu skaits

Attaisnotās izmaksas

(EUR)

Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums (līdzvērtīgs 80 % no attaisnotajām izmaksām)

(EUR)

Beta vulgaris (cukurbietes)

NAK Emmeloord (NL)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

21 413

17 130

Rupjās lopbarības augi (Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp.), ieskaitot maisījumus (1)

CLO Merelbeke (B)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

250

23 467

18 774

NAK Emmeloord (NL)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

250

19 941

15 953

NIAB Cambridge (UK)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

250

27 381

21 904

Vīķi (V. Faba, V. pannonica, V. sativa un V. villosa)

NIAB Cambridge (UK)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

60

16 716

13 373

Triticum durum (cietie kvieši)

AGES Vienna (A)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

60

17 578

14 062

Zea mays

OMMI Budapest (HU)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

15 763

12 611

Kartupeļi

ENSE Milano (I)

Šķirnes identitāte un tīrība, augu veselība (uz lauka)

Augu veselība (gaišā gredzenpuve/tumšā gredzenpuve/ vārpstveida kartupeļu bumbuļu viroīds) (laboratorijā)

300

89 773

71 818

Linum usitatissimum

NAK Emmeloord (NL)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

19 660

15 728

UKSUP Bratislava (SK)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

23 746

18 997

Dārzeņi (Cichorium endivia L. (endīvija), Lactuca sativa L. (dārza salāti) un Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill (pētersīlis)

GNIS-SOC Paris (F)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

36 806

29 445

Capsicum annuum

OMMI Budapest (HU)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

80

31 676

25 340

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hannover (D)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

36 227

28 982

Vitis vinifera

ENTAV Le Grau du Roi (F)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka),

augu veselība (uz lauka)

Augu veselība (laboratorijā)

150

47 700

38 160

ISV Conegliano (I)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka),

augu veselība (uz lauka)

Augu veselība (laboratorijā)

150

37 545

30 036

KOPĒJĀS IZMAKSAS

372 313


2006. gadā veicamie pētījumi un pārbaudes

Šķirne

Atbildīgā iestāde

Izvērtējamie dati

Paraugu skaits

Attaisnojamās izmaksas

(EUR)

Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums (līdzvērtīgs 80 % no attaisnotajām izmaksām)

(EUR)

Rupjās lopbarības augi (Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca pp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp.), ieskaitot maisījumus (2)

CLO Merelbeke (B)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

250

23 905

19 124

NAK Emmeloord (NL)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

250

15 145

12 116

NIAB Cambridge (UK)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

250

27 382

21 906

Asparagus officinalis  (2)

BSA Hannover (D)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

36 227

28 982

KOPĒJĀS IZMAKSAS

82 128


2007. gadā veicamie pētījumi un pārbaudes

Šķirne

Atbildīgā iestāde

Izvērtējamie dati

Paraugu skaits

Attaisnojamās izmaksas

(EUR)

Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums (līdzvērtīgs 80 % no attaisnotajām izmaksām)

(EUR)

Asparagus officinalis  (3)

BSA Hannover (D)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

36 227

28 982

KOPĒJĀS IZMAKSAS

28 982


2008. gadā veicamie pētījumi un izmaksas

Šķirne

Atbildīgā iestāde

Izvērtējamie dati

Paraugu skaits

Attaisnojamās izmaksas

(EUR)

Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums (līdzvērtīgs 80 % no attaisnotajām izmaksām)

(EUR)

Asparagus officinalis  (4)

BSA Hannover (D)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

36 227

28 982

KOPĒJĀS IZMAKSAS

28 982


2009. gadā veicamie pētījumi un pārbaudes

Šķirne

Atbildīgā iestāde

Izvērtējamie dati

Paraugu skaits

Attaisnojamās izmaksas

(EUR)

Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums (līdzvērtīgs 80 % no attaisnotajām izmaksām)

(EUR)

Asparagus officinalis  (5)

BSA Hannover (D)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka)

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

36 227

28 982

KOPĒJĀS IZMAKSAS

28 982


(1)  Pētījumi un pārbaudes, kas ilgst vairāk kā vienu gadu.

(2)  Pētījumi un pārbaudes, kas ilgst vairāk kā vienu gadu.

(3)  Pētījumi un pārbaudes, kas ilgst vairāk kā vienu gadu.

(4)  Pētījumi un pārbaudes, kas ilgst vairāk kā vienu gadu.

(5)  Pētījumi un pārbaudes, kas ilgst vairāk kā vienu gadu.


5.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/17


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 27. decembris),

ar ko paredz kārtību Fragaria x ananassa Duch. pavairojamā un stādāmā materiāla Kopienas salīdzinošajiem izmēģinājumiem un pārbaudēm 2005. gadā saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5290)

(2005/6/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīvu 92/34/EEK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (1), un jo īpaši tās 20. panta 4., 5. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 92/34/EEK paredz nepieciešamos pasākumus, kuri Komisijai jānosaka pavairojamā un stādāmā materiāla Kopienas salīdzinošo izmēģinājumu un pārbaužu veikšanai.

(2)

Tehniskos noteikumus salīdzinošo izmēģinājumu un pārbaužu veikšanai pieņēmusi Pastāvīgā augļaugu ģinšu un sugu pavairojamā materiāla un stādu komiteja.

(3)

Uzaicinājums iesniegt projektus šādu izmēģinājumu un pārbaužu veikšanai tika publicēts 2004. gada 21. jūnijā Kopienas institūciju tīmekļa vietnē (2).

(4)

Priekšlikumi tika izvērtēti saskaņā ar izvēles un piešķiršanas kritērijiem, kas noteikti uzaicinājumā iesniegt projektus. Ir jāizvēlas projekti un jānosaka par izmēģinājumu un pārbaužu veikšanu atbildīgās iestādes un attaisnotās izmaksas, kā arī maksimālais Kopienas finanšu ieguldījums, kas atbilst 80 % no attaisnotām izmaksām.

(5)

Kopienas salīdzinošie izmēģinājumi un pārbaudes 2005. gadā jāveic pavairojamam un stādāmam materiālam, kas novākts 2004. gadā, un šo izmēģinājumu un pārbaužu veikšanas kārtība, attaisnotās izmaksas, kā arī maksimālais Kopienas ieguldījums ik gadus jānosaka līgumā, ko paraksta Komisijas kredītrīkotājs un par izmēģinājumu veikšanu atbildīgā iestāde.

(6)

Ir jānodrošina izmēģinājumos un pārbaudēs iekļauto paraugu pienācīgs tipiskums, vismaz attiecībā uz noteiktiem augiem.

(7)

Dalībvalstīm ir jāpiedalās Kopienas salīdzinošajos izmēģinājumos un pārbaudēs, ja attiecīgo augu pavairojamais un stādāmais materiāls parasti tiek iegūts vai izplatīts to teritorijā, lai nodrošinātu, ka salīdzinošajos izmēģinājumos un pārbaudēs tiek izdarīti pareizi secinājumi.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augļaugu ģinšu un sugu pavairošanas materiāla un stādu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas salīdzinošie izmēģinājumi un pārbaudes 2005. gadā jāveic Fragaria x ananassa Duch. pavairojamam un stādāmam materiālam.

Attaisnotās izmaksas un maksimālais Kopienas finanšu ieguldījums izmēģinājumos un pārbaudēs 2005. gadā noteikts pielikumā.

Izmēģinājumu un pārbaužu veikšanas kārtība noteikta pielikumā.

2. pants

Ja Fragaria x ananassa Duch. pavairojamais un stādāmais materiāls parasti tiek iegūts vai izplatīts dalībvalstu teritorijā, tās noņem šā materiāla paraugu un nodod to Komisijas rīcībā.

Dalībvalstis attiecībā uz izmēģinājumu un pārbaužu veikšanu sadarbojas tehniskajos jautājumos, kā, piemēram, paraugu atlase un kontrole.

3. pants

Maksimālais Kopienas finanšu ieguldījums, kas atbilst 80 % no uz šā pamata turpināto izmēģinājumu un pārbaužu attaisnotajām izmaksām, nepārsniedz pielikumā norādītās summas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 27. decembrí

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 157, 10.6.1992., 10. lpp., Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/111/EK (OV L 311, 27.11.2003., 12. lpp.).

(2)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm.


PIELIKUMS

Izmēģinājumi un pārbaudes, kas veicamas 2005. gadā

Šķirnes

Paraugu skaits

Novērtējamie raksturlielumi

Atbildīgā iestāde

Attaisnotās izmaksas (EUR)

Maksimālais Kopienas finanšu ieguldījums (atbilst 80 % no attaisnotajām izmaksām) (EUR)

Fragaria x ananassa Duch.

120

Šķirnes identitāte un tīrība un augu veselība (lauka apstākļos)

Augu veselība (laboratoriski)

BSA, Hannovere (Vācija)

24 650

19 720

KOPĒJAIS KOPIENAS FINANŠU IEGULDĪJUMS

19 720


5.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/19


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 27. decembris),

ar ko apstiprina metodi cūku liemeņu klasificēšanai Kiprā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5296)

(autentisks ir vienīgi teksts grieķu valodā)

(2005/7/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1984. gada 13. novembra Regulu (EEK) Nr. 3220/84, ar ko nosaka Kopienas mērogu cūku liemeņu klasificēšanai (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. panta 3. punktā paredzēts, ka cūku liemeņu klasifikācija jānosaka, aprēķinot muskuļaudu saturu saskaņā ar statistiski pierādītām novērtējuma metodēm, kuru pamatā ir cūkas liemeņa vienas vai vairāku anatomisko daļu fiziska izmērīšana; klasificēšanas metodes apstiprina, ņemot vērā to atbilstību maksimālajai statistiskās kļūdas pielaidei novērtējumā; šī pielaide ir definēta 3. pantā Komisijas 1985. gada 24. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2967/85, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas mēroga piemērošanu cūku liemeņu klasificēšanai (2).

(2)

Kipras valdība iesniedza Komisijai pieprasījumu apstiprināt vienu cūkas liemeņu klasificēšanas metodi un iesniedza secēšanas rezultātus, kas tika veikta pirms iestāšanās dienas, uzrādot protokola otro daļu, kas noteikta Regulas (EEK) Nr. 2967/85 3. pantā.

(3)

Izvērtējot šo pieprasījumu, atklājās, ka nosacījumi, lai apstiprinātu šo klasificēšanas metodi, ir izpildīti.

(4)

Kiprā komercdarbības praksē nav pieņemts, ka mēle un nieres ir izņemtas no cūkas liemeņa; tas jāņem vērā, precizējot svara standartnoformējumu.

(5)

Tikai ar jaunu Komisijas lēmumu, ko pieņem, pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, aparātu vai klasificēšanas izmaiņas var apstiprināt; tādēļ esošo atļauju var atsaukt.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo ir apstiprināta šāda metode cūku liemeņu klasificēšanai Kiprā atbilstoši Regulai (EEK) Nr. 3220/84:

aparāts ar nosaukumu “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” un ar to saistītās novērtējuma metodes, kura sīks apraksts ir sniegts pielikumā.

2. pants

Neatkarīgi no Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. pantā minētā standartnoformējuma, Kiprā cūku liemeņos pirms nosvēršanas un klasificēšanas var atstāt mēli un nieres. Lai izveidotu salīdzināmu cūku liemeņu klasifikācijas sistēmu, reģistrēto silta liemeņa svaru samazina par 0,8 kg.

3. pants

Aparāta vai novērtējuma metodes izmaiņas nav atļautas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Kipras Republikai.

Briselē, 2004. gada 27. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 301, 20.11.1984., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3513/93 (OV L 320, 22.12.1993., 5. lpp.).

(2)  OV L 285, 25.10.1985., 39. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3127/94 (OV L 330, 21.12.1994., 43. lpp.).


PIELIKUMS

Metodes cūku liemeņu klasificēšanai Kiprā

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1.

Cūku liemeņu klasificēšana tiek veikta ar aparātu “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2.

Aparāts aprīkots ar zondi, kuras diametrs ir 5,95 milimetri, (un 6,3 milimetrus platu asmeni zondes priekšgalā), kas satur fotodiodi (LYU 260-EO tipa Siemens LED) un 58 MR fotodetektoru, ar attāluma pielāgošanu no 0 līdz 120 milimetriem. Mērījumu rezultātus izsaka aprēķinātajā muskuļaudu saturā ar HGP 4 vai tam pievienoto datoru.

3.

Cūku liemeņa muskuļaudu saturs tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

Formula

kur:

ý= liemeņa muskuļaudu aprēķinātā procentuālā izteiksme,

X1= muguras tauku biezums (ieskaitot ādu) milimetros, ko mēra 8 cm no liemeņa viduslīnijas aiz pēdējās ribas,

X2= muguras tauku biezums (ieskaitot ādu) milimetros, ko mēra 6 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto ribu,

W= muskuļu biezums milimetros, ko mēra tajā pat laikā un vietā, kad X2.

Formula ir derīga liemeņiem, kuru svars ir no 55 līdz 120 kilogramiem.