ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 369

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 16. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2132/2004 (2004. gada 6. decembris), ar ko atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 104/2000 2005. nozvejas gadam nosaka orientējošās cenas un Kopienas ražotāju cenas dažiem zvejniecības produktiem

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2133/2004 (2004. gada 13. decembris) par prasību dalībvalstu kompetentām iestādēm sistemātiski apzīmogot trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentus, kad viņi šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un par saistītiem grozījumiem Šengenas Līguma īstenošanas konvencijā un kopīgajā rokasgrāmatā

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2134/2004 (2004. gada 15. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2135/2004 (2004. gada 14. decembris), ar kuru kuģiem, kas peld ar Polijas karogu, aizliedz zvejot ziemeļu garneles

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2136/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko groza II pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 872/2004 par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2137/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2138/2004 (2004. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 14/2004, ar ko nosaka piena un krējuma piegādes bilances Kanāriju salām

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2139/2004 (2004. gada 8. decembris), ar ko pielāgo un īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 un groza Komisijas Lēmumu 2000/115/EK attiecībā uz Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu 2005. un 2007. gadā

26

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2140/2004 (2004. gada 15. decembris), ar ko nosaka Regulas (EK) Nr. 1245/2004 piemērošanas kārtību attiecībā uz pieprasījumiem izsniegt licences zvejai Grenlandes ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos

49

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2141/2004 (2004. gada 15. decembris), ar ko 2004./2005. tirdzniecības gadam nosaka neattīrītas kokvilnas produkcijas aplēses pārskatīšanu, kā arī jauno no tā izrietošo orientējošās cenas provizorisko samazinājumu

53

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2142/2004 (2004. gada 15. decembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2004. gada 16. decembra

55

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/853/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris), ar ko Francijas Republikai un Itālijas Republikai atļauj veikt pasākumus, atkāpjoties no 3. panta 1. punkta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

58

 

*

2004/854/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2001/867/EK, ar ko Spānijas Karalistei atļauj veikt pasākumus, atkāpjoties no 11. panta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

60

 

*

2004/855/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris), ar kuru groza 3. pantu Lēmumā 98/198/EK, ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj pagarināt pasākumu piemērošanu, atkāpjoties no 6. un 17. panta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

61

 

*

2004/856/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris), ar kuru groza Padomes Lēmumu 2000/746/EK, ar ko Francijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 11. panta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

63

 

 

Komisija

 

*

2004/857/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 8. decembris), ar ko groza Lēmumu 97/222/EK, ar kuru nosaka trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj gaļas produktu importu (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 15. decembris), ar kuru izveido Veselības aizsardzības programmas izpildaģentūru Kopienas darbību pārvaldei veselības aizsardzības jomā – atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 58/2003

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

16.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 369/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2132/2004

(2004. gada 6. decembris),

ar ko atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 104/2000 2005. nozvejas gadam nosaka orientējošās cenas un Kopienas ražotāju cenas dažiem zvejniecības produktiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 18. panta 3. punktu un 26. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 1. punktā un 26. panta 1. punktā paredzēts, ka katram nozvejas gadam ir jānosaka orientējošā cena un Kopienas ražotāju cena, lai noteiktiem zvejniecības produktiem noteiktu cenu līmeni tirgus intervencē.

(2)

Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 1. punkts paredz orientējošās cenas noteikšanu katram produktam vai produktu grupai, kas uzskaitīta minētās regulas I un II pielikumā.

(3)

Pamatojoties uz šobrīd pieejamajiem datiem par attiecīgo produktu cenām, kā arī uz kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 2. punktā, orientējošās cenas būtu jāpalielina, jāsaglabā vai jāsamazina 2005. gada nozvejai atkarībā no zivju sugām.

(4)

Regula (EK) Nr. 104/2000 paredz Kopienas ražotāju cenu noteikšanu katram produktam, kas uzskaitīts minētās regulas III pielikumā. Tomēr ir pietiekami, ka Kopienas ražotāju cenu nosaka tikai vienam no Regulas (EK) Nr. 104/2000 III pielikumā uzskaitītajiem produktiem, jo pārējo produktu cenas var aprēķināt, izmantojot korekcijas koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3510/82 (2).

(5)

Pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 2. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā un 26. panta 1. punktā, būtu lietderīgi pielāgot Kopienas ražotāju cenu 2005. gada nozvejai.

(6)

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, būtu jāparedz atkāpe no sešu nedēļu termiņa, kas paredzēts I daļas 3. punktā Protokolā par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nozvejas gadā no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Regulas (EK) Nr. 104/2000 18. panta 1. punktā paredzētās orientējošās cenas ir tādas, kā norādīts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Nozvejas gadā no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, Regulas (EK) Nr. 104/2000 26. panta 1. punktā paredzētās Kopienas ražotāju cenas ir tādas, kā norādīts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 6. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. HOOGERVORST


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.

(2)  OV L 368, 28.12.1982., 27. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3899/92 (OV L 392, 31.12.1992., 24. lpp.).


I PIELIKUMS

Pielikumi

Sugas,

produkti, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I un II pielikumā

Tirdzniecības specifikācija

Orientējošā cena

(euro par tonnu)

I

1.

Siļķu Clupea harengus sugas

Vesela zivs

260

2.

Sardīņu Sardina pilchardus sugas

Vesela zivs

587

3.

Dzeloņzivs (Squalus acanthias)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

1 101

4.

Plankumainā dzeloņzivs (Scyliorhinus spp.)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

759

5.

Sarkanasari (Sebastes spp.)

Vesela zivs

1 153

6.

Mencu Gadus morhua sugas

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

1 615

7.

Saida (Pollachius virens)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

751

8.

Pīkša (Melanogrammus aeglefinus)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

983

9.

Merlanga (Merlangius merlangus)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

937

10.

Jūras līdaka (Molva spp.)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

1 196

11.

Makreļu Scomber scombrus sugas

Vesela zivs

314

12.

Makreļu Scomber japonicus sugas

Vesela zivs

303

13.

Anšovi (Engraulis spp.)

Vesela zivs

1 270

14.

Jūras zeltp (Pleuronectes platessa)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu no 1.1.2005 līdz 30.4.2005

1 079

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu no 1.5.2005 līdz 31.12.2005

1 499

15.

Heku Merluccius merluccius sugas

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

3 731

16.

Smilšplekste (Lepidorhombus spp.)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

2 454

17.

Amerikas akmeņplekste (Limanda limanda)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

877

18.

Baltijas plekste (Platichthys flesus)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

530

19.

Albakoras vai garspuru tunzivs (Thunnus alalunga)

Vesela zivs

2 242

Iztīrīta zivs ar galvu

2 515

20.

Sēpija (Sepia officinalis and Rossia macrosoma)

Veselas

1 621

21.

Jūras velns (Lophius spp.)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

2 853

Bez galvas

5 869

22.

Garneļu Crangon crangon sugas

Novārītas ūdenī

2 415

23.

Ziemeļu garneles (Pandalus borealis)

Novārītas ūdenī

6 315

Svaigas vai saldētas

1 606

24.

Ēdamais krabis (Cancer pagurus)

Vesels

1 740

25.

Norvēģijas omārs (Nephrops norvegicus)

Vesels

5 364

Astes

4 258

26.

Jūrasmēles (Solea spp.)

Vesela zivs vai iztīrīta zivs ar galvu

6 613

II

1.

Grenlandes paltuss (Reinhardtius hippoglossoides)

Saldēts, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

1 956

2.

Heku Merluccius spp. sugas

Vesela sasaldēta, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

1 239

Saldēta fileja, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

1 499

3.

Zobaine un pageles (Dentex dentex un Pagellus spp.)

Saldēta, lielā daudzumā vai oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

1 602

4.

Zobenzivs (Xiphias gladius)

Vesela sasaldēta, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

4 019

5.

Sēpija (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Saldēti, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

1 946

6.

Astoņkājis (Octopus spp.)

Saldēts, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

2 140

7.

Kalmārs (Loligo spp.)

Saldēts, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

1 168

8.

Kalmārs (Ommastrephes sagittatus)

Saldēts, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

961

9.

Illex argentinus

Saldēts, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

861

10.

Penaeidae garneļu klase

— garneļu Parapenaeus longirostris sugas

Saldētas, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

3 995

— citas Penaeidae klases sugas

Saldētas, oriģinālajā iepakojumā, iekļaujot tos pašus produktus

8 061


II PIELIKUMS

Sugas,

produkti, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 III pielikumā

Tirdzniecības specifikācija

Kopienas ražotāju cena

(euro par tonnu)

Dzeltenspuru tunzivs (Thunnus albacares)

Vesels, sver vairāk nekā 10 kg/gab.

1 207

Kopienas ražotāju cenas pārējiem Regulas (EK) Nr. 104/2000 III pielikumā uzskaitītajiem produktiem nosaka, izmantojot korekcijas koeficientus, kas noteikti Regulā (EEK) Nr. 3510/82.


16.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 369/5


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2133/2004

(2004. gada 13. decembris)

par prasību dalībvalstu kompetentām iestādēm sistemātiski apzīmogot trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentus, kad viņi šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un par saistītiem grozījumiem Šengenas Līguma īstenošanas konvencijā un kopīgajā rokasgrāmatā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

2002. gada 21. un 22. jūnijā Seviļā sanākusī Eiropadome rosināja uz ciešāku sadarbību nelegālās imigrācijas apkarošanā un aicināja Komisiju un dalībvalstis veikt operatīvus pasākumus, lai nodrošinātu līdzvērtīgu līmeni ārējo robežu kontrolē un novērošanā.

(2)

Noteikumiem par ārējo robežu šķērsošanu, kuri ietverti Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu (2), un kopīgajā rokasgrāmatā (3), trūkst skaidrības un precizitātes attiecībā uz prasību apzīmogot trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentus, kad viņi šķērso ārējās robežas. Tādēļ šādi noteikumi izraisa atšķirīgu praksi dalībvalstīs un rada grūtības pārbaudīt, vai ir izpildīti nosacījumi saistībā ar šādu trešo valstu pilsoņu īslaicīgu uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, proti, ilgākais, trīs mēneši jebkuru sešu mēnešu laikā.

(3)

Padome 2003. gada 27. un 28. februāra sanāksmē pauda atbalstu Komisijas nodomam precizēt esošos noteikumus šajā jomā, jo īpaši, iesniedzot priekšlikumu Padomes regulai, lai precīzi noteiktu dalībvalstu pienākumu ārējo robežu šķērsošanas vietās sistemātiski apzīmogot trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentus, kad viņi ieceļo un izceļo.

(4)

Padome savos 2003. gada 8. maija secinājumos aicināja ieviest ar zīmēm norādītas atsevišķas kontroles ejas dažādu valstu pilsoņiem. Īpaši Kopienas noteikumi par vietējo pierobežas satiksmi ļautu atbildīgiem dienestiem uzlabot ārējo robežu pārvaldību, ļaujot vieglāk pārvarēt jebkādas praktiskas grūtības, kas saistītas ar prasību sistemātiski apzīmogot trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentus. Šādi pasākumi palīdzēs nodrošināt arī to, ka jebkādi pasākumi, ar ko personu kontroli pie ārējām robežām padara mazāk stingru, ir izņēmums.

(5)

Dalībvalstu pienākums sistemātiski apzīmogot trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentus, kad viņi ieceļo dalībvalstu teritorijā, nodrošina – kopā ar ierobežojumiem attiecībā uz apstākļiem, kad drīkst pieņemt pasākumus, ar ko personu kontroli pie ārējām robežām padara mazāk stingru – iespēju prezumēt, ka gadījumā, ja šādos ceļošanas dokumentos nav zīmoga, tā turētājs neizpilda vai vairs neizpilda nosacījumus saistībā ar īslaicīgas uzturēšanās ilgumu.

(6)

Tomēr trešo valstu pilsoņiem vajadzētu būt iespējai pierādīt pretējo ar jebkādiem attiecīgiem un ticamiem pierādījumiem. Šādā gadījumā attiecīgās valsts kompetentajām iestādēm būtu jāapliecina atbilstīgās robežšķērsošanas datums un vieta, lai nodrošinātu attiecīgajam trešās valsts pilsonim pierādījumu, ka viņš ir izpildījis nosacījumus saistībā ar uzturēšanās ilgumu.

(7)

Ceļošanas dokumentu apzīmogošana ļauj precīzi noteikt robežas šķērsošanas dienu un vietu, neradot nepieciešamību katrā gadījumā noskaidrot, vai veikti visi vajadzīgie ceļošanas dokumentu kontroles pasākumi.

(8)

Tāpat ar šo regulu būtu jānosaka personu kategorijas, kam dokumenti nav sistemātiski jāapzīmogo, kad viņas šķērso dalībvalstu ārējās robežas. Šajā sakarā būtu jāuzsver, ka pašlaik sagatavošanas stadijā ir Kopienas noteikumi par vietējo pierobežas satiksmi, tostarp noteikumi par pierobežas iedzīvotāju ceļošanas dokumentu apzīmogošanu. Kamēr nav pieņemti Kopienas noteikumi par vietējo pierobežas satiksmi, ievērojot spēkā esošos divpusējos līgumus par vietējo pierobežas satiksmi, būtu jāsaglabā iespēja atteikties no prasības apzīmogot pierobežas iedzīvotāju ceļošanas dokumentus.

(9)

Būtu attiecīgi jāgroza noteikumi Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas Līgumu, un kopīgajā rokasgrāmatā.

(10)

saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un šī regula nav tai saistoša un nav jāpiemēro. Tā kā šī regula pilnveido Šengenas acquis noteikumus atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma Trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, tad saskaņā ar minētā Protokola 5. pantu sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi šo regulu, Dānija izlemj, vai ieviest to savos tiesību aktos.

(11)

attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī regula ir Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kā paredzēts Nolīgumā starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (4), un attiecas uz jomu, kura minēta 1. panta A. punktā Lēmumā 1999/437/EK (5), kas paredz dažus pasākumus minētā nolīguma piemērošanai.

(12)

attiecībā uz Šveici šī regula ir Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kā paredzēts Nolīgumā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (6), un attiecas uz jomu, kura minēta 1. panta A. punktā Lēmumā 1999/437/EK, to lasot saistībā ar 4. panta 1. punktu Padomes 2004. gada 25. oktobra Lēmumos par minētā Nolīguma parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā un Eiropas Kopienas vārdā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu (7).

(13)

šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (8). Tāpēc Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un šī regula nav tai saistoša un nav jāpiemēro.

(14)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (9). Tāpēc Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un šī regula nav tai saistoša un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Šīs regulas mērķis ir:

īpaši uzsvērt dalībvalstu kompetento iestāžu pienākumu sistemātiski apzīmogot trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentus, kad viņi šķērso dalībvalstu ārējās robežas;

precizēt apstākļus, kādos ieceļošanas zīmoga neesamība trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentos var radīt prezumpciju, ka šie pilsoņi dalībvalstu teritorijā ir pārsnieguši atļauto īslaicīgās uzturēšanās ilgumu.

2. pants

Ar šo Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas Līgumu, groza šādi:

1)

Konvencijas 6. panta 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“e)

Ja izņēmuma un neparedzētos apstākļos, kad jāveic tūlītēji pasākumi, kontroli nevar veikt, ir jānosaka prioritātes. Šādā gadījumā ieceļošanas kontrole parasti ir prioritāra attiecībā pret izceļošanas kontroli.”;

2)

iekļauj šādus pantus:

“6.a pants

Šīs konvencijas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentus sistemātiski apzīmogo, viņiem ieceļoto un izceļojot.

6.b pants

1.   Ja trešās valsts pilsoņa ceļošanas dokumentā nav ieceļošanas zīmoga, attiecīgās valsts kompetentās iestādes var prezumēt, ka tā turētājs neizpilda vai vairs neizpilda attiecīgajā dalībvalstī piemērojamos uzturēšanās ilguma nosacījumus.

2.   Šo prezumpciju var atspēkot, ja attiecīgais trešās valsts pilsonis jebkādā veidā sniedz ticamus pierādījumus – piemēram, transporta biļetes vai pierādījumus par viņa uzturēšanos ārpus dalībvalstu teritorijas – kuri apliecina, ka viņš ir izpildījis nosacījumus saistībā ar īslaicīgas uzturēšanās ilgumu.

Šādos gadījumos:

a)

ja trešās valsts pilsonis atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, kura pilnībā piemēro Šengenas acquis, tad kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un praksi trešās valsts pilsoņa ceļošanas dokumentā norāda dienu, kad, un vietu, kur attiecīgā persona šķērsojusi kādas šādas dalībvalsts ārējo robežu;

b)

ja trešās valsts pilsonis atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, attiecībā uz kuru vēl nav pieņemts lēmums saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās līguma 3. panta 2. punktu, tad kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un praksi trešās valsts pilsoņa ceļošanas dokumentā norāda dienu, kad, un vietu, kur attiecīgā persona šķērsojusi kādas šādas dalībvalsts ārējo robežu;

c)

papildus norādēm, kas paredzētas a) un b) apakšpunktā, attiecīgajam trešās valsts pilsonim var izsniegt formu, kura pievienota pielikumā;

d)

dalībvalstis jāinformē vienai otru, kā arī Komisiju un Padomes Ģenerālsekretariātu par savu praksi attiecībā uz šajā pantā minētajām norādēm.

3.   Ja 1. punktā minēto prezumpciju neatspēko, kompetentās iestādes var izraidīt trešās valsts pilsoni no attiecīgo dalībvalstu teritorijas.”.

3. pants

Kopīgās rokasgrāmatas II daļu groza šādi:

1)

minētās daļas 1.3.5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.3.5.

Izņēmuma un neparedzētu apstākļu dēļ kontrole pie sauszemes robežām var būt mazāk stingra. Tas attiecas uz gadījumiem, kad neparedzēti notikumi izraisa tik intensīvu satiksmi, ka vajadzīgs pārāk ilgs laiks, lai nokļūtu līdz kontroles posteņiem, un kad visi personāla, tehniskie un organizatoriskie resursi ir izsmelti.”;

2)

pievieno šādu punktu:

“1.3.5.4.

Arī tad, ja kontrole ir mazāk stingra, ierēdņiem, kas uz vietas atbild par robežkontroli, trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumenti ir jāapzīmogo, gan viņiem ieceļojot, gan izceļojot.”;

3)

minētās daļas 2.1.1 punktu groza šādi:

a)

punkta pirmās daļas ievadfrāzi aizstāj ar šādu frāzi:

“2.1.1.

Ieceļojot kādas dalībvalsts teritorijā vai izceļojot no tās, apzīmogo:”;

b)

punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ieceļošanas zīmogus neliek Eiropas Savienības pilsoņu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņu, Šveices Konfederācijas pilsoņu dokumentos.

Turklāt ieceļošanas un izceļošanas zīmogus neliek tādu trešo valstu pilsoņu dokumentos, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņu, Šveices Konfederācijas pilsoņu ģimenes locekļi, ar nosacījumu, ja viņi uzrāda uzturēšanās kartes, ko izdevusi kāda dalībvalsts vai kāda no minētajām trešām valstīm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (10).”;

(10)  OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp."

4)

minētās daļas 2.1.5 punktam pievieno šādu ievilkumu:

“—

ceļošanas dokumentus personām, kas var izmantot divpusējus nolīgumus par vietējo pierobežas satiksmi, kuri neparedz šo dokumentu apzīmogošanu, ja šie divpusējie nolīgumi ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.”;

5)

minētās daļas 3.4.2.3. punktam pievieno šādu daļu:

“Arī tad, ja kontrole ir mazāk stingra, atbildīgajiem ierēdņiem jādarbojas saskaņā ar 1.3.5.4. punktu.”.

4. pants

Kopīgajai rokasgrāmatai pievieno pielikumā ietverto tekstu.

5. pants

Vēlākais, trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija ziņo Padomei par tās darbību.

6. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1 janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, 2004. gada 13. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. R. BOT


(1)  Atzinums sniegts 2004. gada 21 aprīlī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

(2)  OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp. Konvencijā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 871/2004 (OV L 162, 30.4.2004., 29. lpp.).

(3)  OV C 313, 16.12.2002., 97. lpp. Rokasgrāmatā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/574/EK (OV L 261, 6.8.2004., 36. lpp.).

(4)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(6)  Padomes dok. 13054/04, pieejams http://register.consilium.eu.int

(7)  Padomes dok. 13464/04 un 13466/04, pieejams http://register.consilium.eu.int

(8)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(9)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.


PIELIKUMS

“16 PIELIKUMS

Image

Image


16.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 369/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2134/2004

(2004. gada 15. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 15. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


16.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 369/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2135/2004

(2004. gada 14. decembris),

ar kuru kuģiem, kas peld ar Polijas karogu, aizliedz zvejot ziemeļu garneles

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1954/2003 (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2003. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 2287/2003, ar ko attiecībā uz atsevišķiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām nosaka zvejas iespējas 2004. gadam, kā arī ar tām saistītos nosacījumus, kas piemērojami Kopienas ūdeņos un Kopienas kuģiem ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi, paredz kvotas ziemeļu garneļu zvejai 2004. gadam (3).

(2)

Lai nodrošinātu to attiecīgo noteikumu ievērošanu, kas saistīti ar kvantitatīvajiem ierobežojumiem nozvejā no krājumiem, uz kuriem attiecas kvota, Komisijai ir jānosaka diena, no kuras uzskata, ka zvejas kuģi, kas peld ar kādas dalībvalsts karogu, ir izsmēluši piešķirtās nozvejas kvotas apjomu.

(3)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) 3L zonā ziemeļu garneļu nozveja, ko veikuši kuģi, kas peld ar Polijas karogu vai ir reģistrēti Polijā, ir izsmēlusi 2004. gadam piešķirtās kvotas apjomu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzskata, ka NAFO 3L zonas ūdeņos ziemeļu garneļu nozveja, ko veikuši kuģi, kas peld ar Polijas karogu vai ir reģistrēti Polijā, ir izsmēlusi 2004. gadam Polijai piešķirtās kvotas apjomu.

Kuģiem, kas peld ar Polijas karogu vai ir reģistrēti Polijā, ir aizliegts zvejot ziemeļu garneles NAFO 3L zonas ūdeņos, tāpat šos krājumus, ko minētie kuģi ir nozvejojuši pēc šīs regulas piemērošanas datuma, ir aizliegts turēt uz kuģa klāja, pārkraut un izkraut krastā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. decembrī.

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 289, 7.11.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 344, 31.12.2003., 1. lpp.


16.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 369/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2136/2004

(2004. gada 14. decembris),

ar ko groza II pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 872/2004 par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 872/2004 par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju (1), un jo īpaši tās 11. panta b) daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 872/2004 II pielikumā ir uzskaitītas kompetentās iestādes, kam piešķirtas īpašas funkcijas saistībā ar minētās regulas īstenošanu.

(2)

Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā pievienojās Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija. Pievienošanās aktā tomēr nav paredzēti šā pielikuma grozījumi.

(3)

Tāpēc šajā pielikumā jāiekļauj jauno dalībvalstu kompetentās iestādes no 2004. gada 1. maija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 872/2004 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  OV L 162, 30.4.2004., 32. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1580/2004 (OV L 289, 10.9.2004., 4. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 872/2004 II pielikumu groza šādi:

1.

Starp ierakstiem attiecībā uz Beļģiju un Dāniju ievieto šādu tekstu:

 

“ČEHIJA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tālr.: (420-2) 24 06 27 20

Fakss: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tālr.: (420-2) 57 04 45 01

Fakss: (420-2) 57 04 45 02”.

2.

Starp ierakstiem attiecībā uz Vāciju un Grieķiju ievieto šādu tekstu:

 

“IGAUNIJA

Sakala 4

15030 Tallinn

Tālr.: (372-6) 68 05 00

Fakss: (372-6) 68 05 01”.

3.

Starp ierakstiem attiecībā uz Itāliju un Luksemburgu ievieto šādu tekstu:

 

“KIPRA

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τālr.: (357-22) 30 06 00

Fakss: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Τālr.: (357-22) 30 06 00

Fakss: (357-22) 66 18 81

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV-1395

Τālr.: (371) 701 62 01

Fakss: (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV-1081

Τālr.: (371) 704 44 31

Fakss: (371) 704 45 49

 

LIETUVA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Τālr.: (370-5) 236 25 92

Fakss: (370-5) 231 30 90”.

4.

Starp ierakstiem attiecībā uz Luksemburgu un Nīderlandi ievieto šādu tekstu:

 

“UNGĀRIJA

3. un 4. pants

Ungārijas Valsts policija

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Τālr./Fakss: (36-1) 443 55 54

7. pants

Finanšu ministrija (tikai attiecībā uz naudas līdzekļiem)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Τālr.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fakss: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Τālr.: (356-21) 24 28 53

Fakss: (356-21) 25 15 20”.

5.

Starp ierakstiem attiecībā uz Austriju un Portugāli ievieto šādu tekstu:

 

“POLIJA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Τālr.: (48-22) 523 93 48

Fakss: (48-22) 523 91 29”.

6.

Starp ierakstiem attiecībā uz Portugāli un Somiju ievieto šādu tekstu:

 

“SLOVĒNIJA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Τālr.: (386-1) 471 90 00

Fakss: (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Τālr.: (386-1) 478 20 00

Fakss: (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVĀKIJA

Finansiālam un tehniskam atbalstam saistība ar militārām darbībām:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Τālr.: (421-2) 48 54 21 16

Fakss: (421-2) 48 54 31 16

Naudai un saimnieciskajiem līdzekļiem:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Τālr.: (421-2) 59 58 22 01

Fakss: (421-2) 52 49 35 31”.

7.

Pēc ieraksta attiecībā uz Apvienoto Karalisti pievieno šādu tekstu:

 

“EIROPAS KOPIENA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Τālr.: (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fakss: (32-2) 296 75 63”.


16.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 369/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2137/2004

(2004. gada 14. decembris),

ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (2) ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un jo īpaši tās 173. panta 1. punktu,

tā kā

(1)

Regulas Nr. 2454/93 173. līdz 177. pants paredz, ka Komisija periodiski nosaka vienības vērtības produktiem, kas uzskaitīti klasifikācijā minētās regulas 26. pielikumā.

(2)

Iepriekšminētajos pantos izklāstīto noteikumu un kritēriju piemērošanas rezultāts tiem elementiem, ko paziņo Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 2. punktu, ir tāds, ka vienības vērtības, kādas tās noteiktas šīs regulas pielikumā, būtu jānosaka saistībā ar attiecīgajiem produktiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 1. punktā paredzētās vienības vērtības ar šo ir noteiktas tādas, kā izklāstīts šīs regulas pielikuma tabulā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 17. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2700/2000 (OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Pozīcija

Apraksts

Mērvienības lielums pa 100 kg

Sugas, šķirnes, KN kods

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Jaunie kartupeļi

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Sīpoli (izņemot sēklas sīpolus)

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Ķiploki

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Puravi

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Ziedkāposti

0704 10 00

1.80

Baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Sparģeļkāposti jeb brokoļi (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Ķīnas kāposti

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Galviņsalāti

0705 11 00

1.130

Burkāni

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Redīsi

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Zirņi (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Pupiņas:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

pupiņas (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Pupas

ex 0708 90 00

1.190

Artišoki

0709 10 00

1.200

Sparģeļi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zaļie

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

pārējie

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Baklažāni

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Salātu selerijas (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Gailenes

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Dārzeņpipari

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

Fenhelis

0709 90 50

1.270

Veselas svaigas batātes (paredzētas pārtikai)

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Svaigi kastani (Castanea spp.)

ex 0802 40 00

2.30

Svaigi ananasi

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Svaigi avokado

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Svaigas gvajaves un mango

ex 0804 50

2.60

Svaigi saldie apelsīni:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

sarkanie un pussarkanie apelsīni

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

pārējie

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Svaigi mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un sacumas); svaigi klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementīni

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreale apelsīni un sacumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

mandarīni un vilkingi

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

tanžerīni un pārējie

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Svaigi laimi (Citrus auranti folia)

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Svaigi greipfrūti:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltie

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

sārtie

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Galda vīnogas

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Arbūzi

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Melones (izņemot arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (tostarp Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (tostarp Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

pārējās

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nashi (Pyrus pyrifolia),

Ya (Pyrus Bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

pārējie

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikozes

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Ķirši

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Persiki

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nektarīni

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Plūmes

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Zemenes

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Avenes

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Mellenes (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Granātāboli

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Hurma (ieskaitot Sharon fruit)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Ličī

ex 0810 90


16.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 369/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2138/2004

(2004. gada 15. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 14/2004, ar ko nosaka piena un krējuma piegādes bilances Kanāriju salām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1454/2001 (1), ar ko ievieš īpašus pasākumus Kanāriju salām attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem un atceļ Regulu (EEK) Nr. 1601/92 (Poseican), un jo īpaši tās 3. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 30. decembra Regula (EK) Nr. 14/2004 (2), ar ko nosaka piegādes bilances un Kopienas atbalstu par dažu cilvēku uzturam, pārstrādei un izmantošanai lauksaimniecībā būtisku produktu piegādi, kā arī par dzīvu dzīvnieku un olu piegādi attālākajiem reģioniem saskaņā ar Padomes Regulām (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001 un (EK) Nr. 1454/2001, nosaka prognozējamo piegāžu bilanci un Kopienas atbalstu par produktiem, uz kuriem attiecas īpašs piegādes režīms uz Azoru salām, Madeiru un Kanāriju salām.

(2)

Ar KN kodiem 0402 91 un 0402 99 klasificētā piena un krējuma pašreizējā gada piegādes bilance Kanāriju salām parāda, ka daudzumi, kas noteikti šo produktu piegādei, ir nepietiekami, jo pieprasījums ir lielāks, nekā prognozēts.

(3)

Tāpēc iepriekšminētā produkta daudzums ir jākoriģē, ņemot vērā faktiskās attiecīgā reģiona vajadzības.

(4)

Regula (EK) Nr. 14/2004 ir attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 14/2004 V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 198, 21.7.2001., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1690/2004 (OV L 305, 1.10.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 3, 7.1.2004., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1997/2004 (OV L 344, 20.11.2004., 28. lpp.).


PIELIKUMS

Tabulu Regulas (EK) Nr. 14/2004 V pielikuma 11. daļā aizstāj ar šādu:

“Apraksts

KN kods

Daudzums

(tonnas)

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

I

II

III (1)

Neiebiezināts piens un krējums bez cukura vai cita saldinātāja piedevas (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai cita saldinātāja piedevu (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai cita saldinātāja piedevu ar piena beztauku sausnas saturu 15 % no svara un vairāk un ar tauku saturu, kas pārsniedz 3 % no svara (6)

0402 91 19 9310

97

Sviests un citi no piena iegūti tauki un eļļas; piena tauku pastas (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Siers (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Beztauku piena produkti

1901 90 99

800

59

 (7)

Piena produkti bērniem bez piena taukiem u. c.

2106 90 92

45”


(1)  Izteikts EUR par 100 kg tīrā svara, ja nav norādīts citādi.

(2)  Attiecīgie produkti un saistītās zemsvītras piezīmes ir tādas pašas, kādas iekļautas Komisijas Regulā, ar ko nosaka eksporta kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantu.

(3)  Tostarp 1 300 tonnu pārstrādes un/vai iepakošanas nozarei.

(4)  Summai jābūt vienādai ar kompensāciju par produktu, kas klasificēts ar tādu pašu KN kodu, kuru piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantu. Ja kompensācijām, ko piešķir saskaņā ar minētās Regulas 31. pantu, ir vairāk nekā viena likme, kā noteikts 2. panta 1. punkta e) apakšpunktā un 2. panta 1. punkta l) apakšpunktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 800/1999 (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.), tad summa ir vienāda ar lielāko kompensācijas summu par produktiem, kas klasificēti ar tādu pašu KN kodu (Regula (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.)).

Tomēr attiecībā uz sviestu, kas piešķirts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2571/97, summa ir vienāda ar II slejā norādīto.

(5)  Piešķirams šādi:

7 250 tonnu ar KN kodiem 0402 91 un/vai 0402 99 tiešajam patēriņam,

5 350 tonnu ar KN kodiem 0402 91 un/vai 0402 99 pārstrādes un/vai iepakošanas nozarei,

16 000 tonnu ar KN kodiem 0402 10 un/vai 0402 21 pārstrādes un/vai iepakošanas nozarei.

(6)  Ja piena proteīna saturs (slāpekļa saturs × 6,38) šajā pozīcijā minēta produkta beztauku piena sausnā ir mazāks nekā 34 %, tad atbalsta maksājumu nepiešķir. Ja ūdens saturs šajā pozīcijā minētajos pulverveida produktos pārsniedz 5 %, tad atbalsta maksājumu nepiešķir. Pildot muitas formalitātes, pretendents šim nolūkam paredzētajā deklarācijā norāda minimālo piena proteīna saturu attaukotā piena sausnā un maksimālo ūdens saturu pulverveida produktos.

(7)  Atbalsta summa ir vienāda ar kompensāciju, kas paredzēta Komisijas Regulā, ar ko nosaka kompensācijas likmes, kuras piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, uz ko neattiecas I pielikums, kuru piešķir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1520/2000.


16.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 369/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2139/2004

(2004. gada 8. decembris),

ar ko pielāgo un īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 un groza Komisijas Lēmumu 2000/115/EK attiecībā uz Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu 2005. un 2007. gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 29. februāra Regulu (EEK) Nr. 571/88 par Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. un 4. punktu un II pielikuma 5. punktu,

tā kā:

(1)

Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās 2004. gada 1. maijā dēļ jāgroza Regulas (EEK) Nr. 571/88 I pielikumā minēto raksturlielumu saraksts.

(2)

Jaunā politiskā mērķa panākt ilgtspējīgu kopējo lauksaimniecības politiku sasniegšanai vajadzīgs vairāk informācijas, jo īpaši par lauku attīstību.

(3)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (2) visi dalībvalstu statistikas dati, ko nosūta Komisijai un sadala pa teritoriālām vienībām, jāsagatavo atbilstīgi NUTS klasifikācijai. Tādēļ lauku saimniecību struktūras apsekojumu (še turpmāk “saimniecību struktūras apsekojumi”) nolūkā reģioni un rajoni jānosaka saskaņā ar NUTS klasifikāciju.

(4)

Komisijai jānosaka termiņi, kādos jāpaziņo apstiprināti saimniecību struktūras apsekojumu dati, ņemot vērā to, ka apsekojumu veikšanas grafiks dažādās dalībvalstīs atšķiras.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza gan Regula (EEK) Nr. 571/88, gan lēmums, ar ko nosaka definīcijas un paskaidrojumus attiecībā uz minēto regulu, t.i., Komisijas Lēmums 2000/115/EK (3).

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas atzinumu, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 571/88 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

2. pants

Lēmumu 2000/115/EK groza šādi:

1)

I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2)

IV pielikumu svītro.

3. pants

1.   Saimniecību struktūras apsekojumos, ko veic 2005. un 2007. gadā, reģioni ir NUTS 2 teritoriālās vienības, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1059/2003.

Atkāpjoties no iepriekš minētā, attiecībā uz Vāciju reģioni ir minētajā regulā noteiktās NUTS 1 teritoriālās vienības.

2.   Saimniecību struktūras apsekojumos, ko veic 2005. un 2007. gadā, rajoni ir NUTS 3 teritoriālās vienības, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1059/2003.

Atkāpjoties no iepriekš minētā, attiecībā uz Vāciju rajoni ir minētajā regulā noteiktās NUTS 2 teritoriālās vienības.

3.   Saimniecību struktūras apsekojumos, ko veic 2005. un 2007. gadā, administratīvie rajoni ir mazākās administratīvās vienības, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1059/2003 III pielikumā. Dalībvalstis nodrošina administratīvo rajonu visām apsekojamām saimniecībām.

4. pants

Dalībvalstis paziņo apstiprinātus 2005. un 2007. gada saimniecību struktūras apsekojumu datus saskaņā ar šīs regulas III pielikumā noteikto grafiku.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 56, 2.3.1988., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1435/2004 (OV L 268, 16.8.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 38, 12.2.2000., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(4)  OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

RAKSTURLIELUMI 2005. UN 2007. GADAM (1)

Paskaidrojumi:

Raksturlielumi, ko pielikumā apzīmē ar burtiem “NE”, attiecīgajās dalībvalstīs neeksistē vai gandrīz nav novēroti.

Raksturlielumi, ko apzīmē ar burtiem “NS”, attiecīgajās dalībvalstīs ir nenozīmīgi.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Saimniecības ģeogrāfiskais izvietojums

1.

Apsekojuma rajons

kods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

administratīvais rajons vai apsekojuma rajona daļa (2)

kods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mazāk labvēlīgs apvidus (2)

jā/nē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

kalnu rajons (2)

jā/nē

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lauksaimniecības zemes ar vides ierobežojumiem

jā/nē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Saimniecības juridiskais statuss un vadība (apsekojuma dienā)

1.   

Vai juridisko un ekonomisko atbildību par saimniecību uzņemas:

a)

fiziska persona, kas ir vienīgais īpašnieks, ja saimniecība ir neatkarīga?

jā/nē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

viena vai vairākas fiziskas personas, kas ir līdzīpašnieki, ja saimniecība ir kopsaimniecība (3)?

jā/nē

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

juridiska persona?

jā/nē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ja atbilde uz jautājumu B 1.a) ir “jā”, vai minētā persona (īpašnieks) ir arī saimniecības vadītājs?

jā/nē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

ja atbilde uz jautājumu B 2. ir “nē”, vai saimniecības vadītājs ir īpašnieka ģimenes loceklis?

jā/nē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ja atbilde uz jautājumu B 2.a) ir “jā”, vai saimniecības vadītājs ir īpašnieka laulātais draugs?

jā/nē

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Saimniecības vadītāju lauksaimnieciskā izglītība (tikai praktiskā pieredze, pamatizglītība, pilna lauksaimnieciskā izglītība) (4)

kods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Īpašumtiesību veids (attiecībā uz īpašnieku) un saimniecības sadalījums

Lauksaimnieciskā platība,

1.

ko izmanto īpašnieks

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ko izmanto nomnieki

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

sadalītais apstrādei vai citos veidos

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

5.

Saimniecības sadalījums un darbības veidi:

a)

saimniecības izmantotā lauksaimnieciskā platība, kurā izmanto bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodes saskaņā ar Eiropas Kopienas noteikumiem

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

saimniecības izmantotā lauksaimnieciskā platība, ko pārveido, lai tajā varētu izmantot bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodes

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

vai saimniecība izmanto bioloģiskās lauksaimniecības metodes arī dzīvnieku audzēšanā?

kopumā, daļēji, nepavisam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

tiešo ieguldījumu atbalsts saimniecībai saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku pēdējos piecos gados:

i)

vai saimniecība guva tiešu labumu no valsts atbalsta maksājumiem atbilstīgi ienesīgu ieguldījumu sistēmai (4)?

jā/nē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

vai saimniecība guva tiešu labumu no valsts atbalsta maksājumiem atbilstīgi lauku attīstības pasākumiem (4)?

jā/nē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Saimniecības produkcijas galamērķis:

a)

vai īpašnieka saimniecība patērē vairāk kā 50 % no saimniecības galaprodukcijas vērtības? (4)

jā/nē

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

vai tiešā pārdošana patērētājiem aizņem vairāk kā 50 % no kopējā pārdošanas apjoma? (4)

jā/nē

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Aramzeme

Labība graudu ražošanai (tostarp sēklas):

1.

Parastie un speltas kvieši

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Cietie kvieši

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Rudzi

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Mieži

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Auzas

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Graudu kukurūza

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Rīsi

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Citi labības augi graudu ražošanai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Proteīnaugi graudu ražošanai (tostarp sēklas un graudaugu produktu un pākšaugu maisījumi)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no kuriem:

e)

zirņi, lauka pupas un lopbarības lupīnas

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

f)

lēcas, aunazirņi un vīķi

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

g)

citi proteīnaugi, ko novāc sausus

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Kartupeļi (tostarp agrie kartupeļi un sēklas kartupeļi)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Cukurbietes (izņemot sēklas)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Lopbarības sakņaugi un kāpostaugi (izņemot sēklas)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Augi rūpnieciskām vajadzībām:

23.

Tabaka

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Apiņi

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Kokvilna

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Rapsis un ripsis

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Saulespuķes

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Linsēklas (eļļas lini)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Citi eļļas augi

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Lini

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Kaņepes

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Citi tekstilaugi

ha/a

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Smaržaugi, ārstniecības augi un garšaugi

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Augi rūpnieciskām vajadzībām, kas nav minēti citur

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Svaigi dārzeņi, melones, zemenes:

14.

Uz lauka vai zem zema (nepieejama) aizsargapsega

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no kuriem :

a)

uz lauka

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

komerciālai dārzkopībai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

Zem stikla vai cita (pieejama) aizsargapsega

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Ziedi un dekoratīvi augi (izņemot stādaudzētavas) :

16.

Uz lauka vai zem zema (nepieejama) aizsargapsega

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

Zem stikla vai cita (pieejama) aizsargapsega

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Rupjās lopbarības augi :

a)

zālāji aramzemē

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cita rupjā lopbarība zaļmasā

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no kuriem :

i)

graudu kukurūza (kukurūza skābbarībai)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

citi rupjās lopbarības augi

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Aramzemes sēklas un dēsti (izņemot labību, kaltētus dārzeņus, kartupeļus un eļļas augus)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Citas aramzemes kultūras

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Papuve, bez subsīdijām

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Papuve, uz ko attiecas atmatas veicināšanas programmas, bez ekonomiska izmantojuma

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Piemājas dārziņi

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Pastāvīgas zālaugu platības un pļavas

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nekultivētās ganības

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Ilggadīgās kultūras

1.

Augļu un ogu stādījumi

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

mērenā klimata zonu svaigu augļu un ogu sugas (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

subtropu klimata zonu augļu un ogu sugas

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

rieksti

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Citruskoku stādījumi

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Olīvkoku stādījumi

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

kas parasti ražo galda olīvas

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

kas parasti ražo olīvas eļļas ražošanai

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Vīna dārzi,

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

no kuriem parasti iegūst:

a)

kvalitatīvus vīnus

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

b)

citus vīnus

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

galda vīnus

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

rozīnes

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Stādaudzētavas

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Citas ilggadīgās kultūras

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Ilggadīgās kultūras, ko audzē zem stikla

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Pārējā zeme

1.

Neizmantota lauksaimniecības zeme (lauksaimniecības zeme, ko vairs neapsaimnieko ekonomisku, sociālu vai citu iemeslu dēļ un ko neizmanto augsekas sistēmā)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mežu zeme

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Cita zeme (zeme, uz kuras atrodas ēkas, pagalmi, ceļi, dīķi, gravas, neauglīga zeme, akmeņi utt.)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Sekundārā secīgā augkopība, sēnes, apūdeņošana un aramzemes aizlaišana atmatā

1.

Sekundārās secīgās kultūras (izņemot dārzkopības kultūras un zemstikla kultūras) (9)

ha/a

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Sēnes

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Apūdeņotās platības

a)

kopējā apūdeņojamā platība

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

apūdeņota apstrādātā platība

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

4.

Platība, uz ko attiecas atmatas sekmēšanas programmas, sadalot to šādi:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

saimnieciski neizmantota papuve (jau uzskaitīta D 22. punktā);

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

platības, ko izmanto lauksaimniecības izejmateriālu ražošanai nepārtikas precēm (piemēram, cukurbietes, rapsis, koki un krūmi, kas nav mežsaimniecības nolūkiem, utt., ietverot lēcas, aunazirņus un vīķus; jau reģistrētas D un G daļā)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

platības, kas pārveidotas par ilggadīgām ganībām un pļavām (jau uzskaitītas F 1. un F 2. punktā) (4)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

bijušās lauksaimniecības zemes, kas pārveidotas par meža zemēm vai ko gatavo apmežošanai (jau uzskaitītas H 2. punktā) (6)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

citas platības (jau uzskaitītas H 1. un H 3. punktā)2 (6)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Mājlopi (apsekojuma atsauces dienā)

1.

Zirgu dzimtas dzīvnieki

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Govju sugas dzīvnieki:

2.

Vīriešu un sieviešu dzimuma liellopi, jaunāki par vienu gadu

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vīriešu dzimuma dzīvnieki, vienu gadu veci, bet jaunāki par diviem gadiem

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sieviešu dzimuma dzīvnieki, vienu gadu veci, bet jaunāki par diviem gadiem

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vīriešu dzimuma dzīvnieki, divus un vairāk gadus veci

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Teles, divus un vairāk gadus vecas

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Piena govis

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Citas govis

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aitas un kazas:

9.

Aitas (visu vecumu)

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

sieviešu dzimuma vaislas aitas

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

citas aitas

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kazas (visu vecumu)

skaits

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

sieviešu dzimuma vaislas kazas

skaits

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

citas kazas

skaits

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Cūkas

11.

Sivēni, kuru dzīvsvars ir mazāks par 20 kilogramiem

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Vaislas sivēnmātes, kas sver 50 kilogramus vai vairāk

skaits