ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 367

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 14. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2116/2004 (2004. gada 2. decembris), ar ko saistībā ar līgumiem ar Svēto Krēslu groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2117/2004 (2004. gada 7. decembris), ar kuru pagarina tā antidempinga maksājuma apturēšanas laikposmu, kas ar Komisijas Lēmumu Nr. 2730/2000/EOTK piemērots Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes koksa importam gabalos, kuru diametrs ir lielāks par 80 mm

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2118/2004 (2004. gada 13. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2119/2004 (2004. gada 13. decembris), ar ko izsludina izsoli Nr. 53/2004 EK jauniem rūpnieciskiem izmantojumiem paredzēta vīna spirta izpārdošanai

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2120/2004 (2004. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2729/2000, kurā sīki izklāstīti ieviešanas noteikumi attiecībā uz kontroli vīnu nozarē

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2121/2004 (2004. gada 13. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1727/1999, ar ko nosaka atsevišķus sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2158/92 par Kopienas mežu aizsardzību pret ugunsgrēkiem un Regulu (EK) Nr. 2278/1999, ar ko nosaka dažus sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 3528/86 par Kopienas mežu aizsardzību no atmosfēras piesārņojuma

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2122/2004 (2004. gada 13. decembris), ar ko nosaka daudzumus, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 1279/98 Bulgārijai un Rumānijai

21

 

*

Komisijas Direktīva 2004/112/EK (2004. gada 13. decembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem ( 1 )

23

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/846/EK:Politikas un drošības komitejas Lēmums Proxima/2/2004 2004. gada 30. novembrī par vadītāja iecelšanu ES Policijas misijai EUPOL Proxima bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā

29

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2004/847/KĀDP (2004. gada 9. decembris) par Eiropas Savienības Policijas misiju Kinšasā (KDR) attiecībā uz Integrētu policijas vienību (EUPOL Kinshasa)

30

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2004/848/KĀDP (2004. gada 13. decembris), ar ko groza Padomes Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2116/2004

(2004. gada 2. decembris),

ar ko saistībā ar līgumiem ar Svēto Krēslu groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 57. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

40. pants Padomes 2000. gada 29. maija Regulā (EK) Nr. 1347/2000 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par abu laulāto vecāku atbildību par bērniem (1) nosaka, ka lēmumi par laulības spēkā neesamību, kas pieņemti saskaņā ar Svētā Krēsla līgumiem ar Portugāli, Itāliju un Spāniju (konkordātiem), dalībvalstīs atzīstami saskaņā ar minētās regulas III sadaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1347/2000 40. pants tika grozīts ar 2003. gada Pievienošanās akta II pielikumu, norādot Svētā Krēsla un Maltas 1993. gada 3. februāra Nolīgumu par baznīcā slēgtu laulību civiltiesiskajām sekām un baznīcas iestāžu un tiesu lēmumiem šādu laulību sakarā, kā arī tā 1995. gada 6. janvāra Otro papildprotokolu.

(3)

Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (2) stājās spēkā 2004. gada 1. augustā un no 2005. gada 1. marta attieksies uz visām dalībvalstīm, izņemot Dāniju.

(4)

Malta ir lūgusi Regulas (EK) Nr. 2201/2003 63. pantu, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1347/2000 40. pantam, grozīt tā, lai pieminētu tās nolīgumu ar Svēto Krēslu.

(5)

2003. gada Pievienošanās akta 57. pants paredz, ka pirms pievienošanās pieņemtus tiesību aktus, kuros sakarā ar pievienošanos vajadzīgi pielāgojumi, var pielāgot saskaņā ar vienkāršotu procedūru, atbilstīgi kurai Padome pēc Komisijas priekšlikuma pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

(6)

Ir pamatoti ņemt vērā Maltas lūgumu un attiecīgi grozīt Regulu (EK) Nr. 2201/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2201/2003 63. pantu groza šādi:

1)

Panta 3. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

Svētā Krēsla un Maltas 1993. gada 3. februāra Nolīgums par baznīcā slēgtu laulību civiltiesiskajām sekām un baznīcas iestāžu un tiesu lēmumiem šādu laulību sakarā, kā arī tā 1995. gada 6. janvāra Otrais papildprotokols.”

2)

Panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Uz lēmumu atzīšanu, kas noteikta 2. punktā, Itālijā, Spānijā vai Maltā var attiecināt tādu pašu kārtību un pārbaudes, kādas piemēro baznīcas tiesu lēmumiem, kas pasludināti saskaņā ar 3. punktā minētajiem starptautiskajiem līgumiem, kas noslēgti ar Svēto Krēslu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2005. gada 1. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, 2004. gada 2. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. P. H. DONNER


(1)  OV L 160, 30.6.2000., 19. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1804/2004 (OV L 318, 19.10.2004., 7. lpp.).

(2)  OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.


14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2117/2004

(2004. gada 7. decembris),

ar kuru pagarina tā antidempinga maksājuma apturēšanas laikposmu, kas ar Komisijas Lēmumu Nr. 2730/2000/EOTK piemērots Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes koksa importam gabalos, kuru diametrs ir lielāks par 80 mm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 14. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriedes ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

(1)

Ar Lēmumu 2730/2000/EOTK (2) Komisija piemēroja galīgo antidempinga maksājumu EUR 32,60 par vienu tonnu Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes koksa importam gabalos, kuru diametrs ir lielāks par 80 mm (“kokss 80 +”), atbilstīgi KN kodam ex 2704 00 19 (TARIC kods 2704001910).

(2)

Ar Lēmumu 2004/264/EK (3) (“Lēmums”) Komisija apturēja galīgo antidempinga maksājumu uz deviņiem mēnešiem, sākot no 2004. gada 20. marta.

B.   APTURĒŠANAS PERIODA PAGARINĀJUMA PAMATOJUMS

(3)

Pamatregulas 14. panta 4. punktā paredzēta antidempinga pasākumu apturēšanas iespēja Kopienas interesēs, ja uz laiku ir mainījušies tirgus apstākļi un nav domājams, ka pasākumu apturēšanas rezultātā atkal radīsies zaudējumi. Antidempinga pasākumus iespējams apturēt ar Komisijas lēmumu uz deviņiem mēnešiem. Turklāt 14. panta 4. punktā norādīts, ka apturēšanu var paildzināt, bet ne ilgāk par vienu gadu, ja Padome, saņēmusi Komisijas priekšlikumu, tā nolemj.

(4)

Pēc galīgā antidempinga maksājuma apturēšanas ar Lēmumu Komisija saskaņā ar Lēmuma 15. apsvērumu ir turpinājusi pārraudzīt koksa 80 + tirgus situāciju. Papildus importa no ĶTR analīzei visām iesaistītajām pusēm tika nosūtīta anketa, kurā lūgta informācija par ražošanu, tirdzniecības apjomiem un cenām Kopienas tirgū un rentabilitāti 2003. gadā un 2004. gada pirmajos sešos mēnešos.

(5)

Atbildes tika saņemtas gan no sūdzības iesniedzēja, gan no lietotāju nozaru pārstāvjiem. Sadarbojās četri Kopienas ražotāji: trīs no ES-15 (sūdzības iesniedzēja nozare) un viens no Polijas. Sadarbojās arī divpadsmit uzņēmējsabiedrības, kas pārstāv gan akmens vates, gan lietuvju nozari.

(6)

Attiecībā uz importa apjomu Kopienā no ĶTR secināts, ka 2004. gada pirmajos sešos mēnešos attiecīgā produkta importa apjoms ir samazinājies par 4 % salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2003. gadā. Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi tomēr šķiet, ka gada otrajā pusē imports notiek lielākos apjomos. Tiešām, salīdzinot importa apjomu par laiku no 2004. gada janvāra līdz šī paša gada jūnijam un par 2003. gada beidzamajiem sešiem mēnešiem, ir konstatēts 11 % samazinājums.

(7)

Attiecībā uz cenām koksa 80 + vidējā cena pirmajos sešos 2004. gada mēnešos palielinājusies par 107 % salīdzinājumā ar vidējo cenu 2003. gadā. Vidēji vienības cena bija EUR 124 par tonnu 2003. gadā un EUR 256 par tonnu 2004. gada pirmajos sešos mēnešos. Atzīmēts, ka pirmajos piecos 2004. gada mēnešos bijis neliels cenas pieaugums no EUR 110 līdz EUR 140, un jūnijā cena pieaugusi līdz EUR 403.

(8)

Sākotnējās izmeklēšanas laikā galvenie ĶTR konkurenti bija Polija un Čehijas Republika. Pamatojoties uz Statistikas Biroja datiem, kopējais imports no šīm valstīm bija 924 602 tonnas salīdzinājumā ar 318 005 tonnām no ĶTR 2003. gadā. Tagad šīs valstis veido daļu no Kopienas nozares, un to dati ir ņemti vērā.

(9)

Ražošanas apjoms Kopienas ražotāju vidū (ES-15) palielinājies no 442 397 tonnām 2003. gadā līdz lēstajām 543 920 tonnām 2004. gadā, t.i., par 23 %. Tajā pašā laikā tirdzniecības apjoms pieauga par 35 % un cenas – par 8 %. Kopienas nozare, šķiet, sākusi nosacīti veiksmīgi atgūties no iepriekšējās kaitējošās situācijas, jo vidējā peļņa bijusi 8,5 % 2003. gadā un 12,4 % 2004. gada jūnija beigās.

(10)

Attiecībā uz jaunajām ES dalībvalstīm koksa 80 + ražošana galvenokārt koncentrēta Polijā un Čehijas Republikā. Viens no Polijas ražotājiem piedalījās šajā procedūrā. ES-25 ražošana to uzņēmējsabiedrību vidū, kas sadarbojās, laikā no 2003. gada līdz 2004. gadam palielinājusies par 30 %. Tajā pašā laikā pārdošanas apjoms pieaudzis par 39 % un pārdošanas cenas – par 12 %. Vidējā ES-25 ražotāju peļņa bijusi 13 % 2003. gadā un 19,1 % 2004. gadā.

(11)

Cenas lietotāju nozares pārstāvju no ĶTR ievestajam koksam 80 + palielinājušās no 143 EUR/t 2003. gadā līdz 255 EUR/t 2004. gadā (aprīlis – jūnijs), t.i., par 78 %. Šo lietotāju iepirktā Ķīnas koksa apjoms samazinājies no 158 730 tonnām 2003. gadā līdz lēstajām 65 114 tonnām 2004. gadā, t.i., par 59 %.

(12)

Lietotāji joprojām uzskata, ka koksa 80 + piedāvājums neatbilst pieprasījumam Kopienas tirgū, neraugoties uz ievērojamo Kopienas nozares ražošanas un pārdošanas apjomu pieaugumu. Turklāt viņi apgalvo, ka Ķīnas kokss 80 + nav pieejams pietiekamā daudzumā un pat tad tikai par ļoti augstu cenu.

C.   SECINĀJUMS

(13)

No iepriekš minētā var secināt, ka tirgus ir tādā pašā situācijā kā tad, kad pasākumi tika apturēti. Ņemot vērā pagaidu izmaiņas tirgus apstākļos un jo īpaši konkrētā ražojuma augsto cenu līmeni, kas stipri pārsniedz kaitējošo līmeni, kāds konstatēts sākotnējā izmeklēšanā, turklāt ņemot vērā koksa 80 + piedāvājuma nepietiekamību, tiek uzskatīts, ka maz ticams, ka no ĶTR importētā koksa 80 + nodarītais kaitējums Kopienas nozarei atkārtosies pašreizējos apstākļos, un ka atlikšanas pagarinājums būtu Kopienas interesēs. Attiecīgi, apturēšanas nosacījumi joprojām tiek izpildīti.

(14)

Ņemot vērā iepriekš minētos konstatējumus, tiek ierosināts saskaņā ar pamatregulas 14. panta 4. punktu par vēl vienu gadu pagarināt antidempinga maksājuma, kas uzlikts koksa importam gabalos, kuru diametrs ir lielāks par 80 mm, apturēšanas laikposmu.

(15)

Jāatzīmē, ka šā pagarinātā apturēšanas laikposma beigās būs beidzies arī antidempinga maksājuma spēkā esamības termiņš, ja vien netiek iesniegts pieprasījums pārskatīšanai sakarā ar termiņa beigām.

(16)

Visas ieinteresētās puses tika informētas par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, kas ir šā secinājuma pamatā. Tā kā koksa tirgus ir ļoti svārstīgs, Kopienas nozares pārstāvji lūguši pagarināt antidempinga maksājuma apturēšanas laikposmu par 9 mēnešiem. Šajā saistībā tika uzskatīts, ka īsāks periods pašreizējā kontekstā nav piemērots, jo saskaņā ar pamatregulas 14. panta 4. punktu pasākumus iespējams atjaunot jebkurā laikā un pēc apspriešanās, ja apturēšanas pamatojums vairs nav piemērojams.

(17)

Apturēšanas laikposmā Komisija turpinās pārraudzīt izmaiņas koksa 80 + importā Kopienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Komisijas Lēmumu 2730/2000/EOTK uzliktā galīgā antidempinga maksājuma apturēšanas laikposmu ar šo pagarina līdz 2005. gada 15. decembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 7. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. ZALM


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 316, 15.12.2000., 30. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 997/2004 (OV L 183, 20.5.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 81, 19.3.2004., 89. lpp.


14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2118/2004

(2004. gada 13. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 14. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 13. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2119/2004

(2004. gada 13. decembris),

ar ko izsludina izsoli Nr. 53/2004 EK jauniem rūpnieciskiem izmantojumiem paredzēta vīna spirta izpārdošanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz tirgus mehānismiem (2), inter alia, ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā realizēt spirta krājumus, kas iegūti destilācijas procesā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27., 28. un 30. pantu un kas ir intervences aģentūru rīcībā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1623/2000 būtu jāorganizē izsoles jauniem rūpnieciskiem izmantojumiem paredzēta vīna spirta izpārdošanai, lai samazinātu vīna spirta krājumus Kopienā un lai nodrošinātu iespēju veikt nelielus rūpnieciskās ražošanas projektus, pārstrādājot šādu spirtu precēs, kas ir paredzētas izvešanai rūpnieciskām vajadzībām. Dalībvalstu krājumos esošo Kopienas vīna spirtu veido daudzumi, kas iegūti destilācijas procesā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27. 28. un 30. pantu.

(3)

No 1999. gada 1. janvāra, kopš tika pieņemta Padomes 1998. gada 15. decembra Regula (EK) Nr. 2799/98 par euro agromonetārā režīma ieviešanu (3), piedāvājumu cenas un izsoles nodrošinājums ir jānorāda euro, un maksājumi jāveic euro.

(4)

Ir jānosaka iesniedzamo piedāvājumu minimālās cenas, kas ir iedalītas atbilstīgi paredzētajiem izmantošanas veidiem.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīnu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo izsludina izsoli Nr. 53/2004 EK jauniem rūpnieciskiem izmantojumiem paredzēta vīna spirta pārdošanai. Konkrētais spirts ir iegūts destilācijas procesā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27. un 28. pantu un ir Francijas Intervences aģentūras pārvaldībā.

Pārdošanai paredzētais daudzums ir 120 000 hektolitri pēc tilpuma 100 % spirta. Tvertņu numuri, glabāšanas vieta un 100 % (pēc tilpuma) spirta daudzums ir norādīts pielikumā.

2. pants

Pārdošanu veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 79., 81., 82., 83., 84., 85., 95., 96., 97., 100. un 101. pantu un Regulas (EK) Nr. 2799/98 2. pantu.

3. pants

1.   Piedāvājumi jāiesniedz attiecīgajai intervences aģentūrai, kurai ir konkrētā spirta krājumi:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

(tālrunis (33-5) 57 55 20 00;

telekss: 57 20 25;

fakss (33-5) 57 55 20 59),

vai jānosūta uz minēto adresi kā ierakstītu sūtījumu.

2.   Piedāvājumus iesniedz aizzīmogotā dubultā aploksnē, uz iekšējās aploksnes norāda: “Piedāvājums-izsole Nr. 53/2004 EK jaunu rūpniecisku izmantojumu nolūkā”, uz ārējās aploksnes norāda attiecīgās intervences aģentūras adresi.

3.   Piedāvājumiem jābūt nogādātiem uz attiecīgo intervences aģentūru ne vēlāk kā pulksten 12.00 pēc Briseles laika 2005. gada 4. janvārī.

4.   Katram piedāvājumam jāpievieno apliecinājums, ka attiecīgajai intervences aģentūrai ir iemaksāts piedāvājuma nodrošinājums 4 EUR par hektolitru pēc tilpuma 100 % spirta.

4. pants

Minimālās cenas, par kurām var iesniegt piedāvājumus, ir 8,35 EUR par hektolitru 100 % (pēc tilpuma) spirta, kas ir paredzēts cepšanas rauga ražošanai, 26 EUR par hektolitru 100 % (pēc tilpuma) spirta, kas ir paredzēts amīna un hlora tipa ķīmisko produktu ražošanai eksporta nolūkos, 32 EUR per hektolitru 100 % (pēc tilpuma) spirta, kas ir paredzēts odekolona ražošanai eksportam, un 7,50 EUR par hektolitru 100 % spirta (pēc tilpuma), kas ir paredzēts citiem rūpnieciskiem izmantojumiem.

5. pants

Formalitātes, kas ir saistītas ar paraugu ņemšanu, ir definētas Regulas (EK) Nr. 1623/2000 98. pantā. Paraugu cena ir 10 EUR par litru.

Intervences aģentūra nodrošina visu vajadzīgo informāciju par pārdošanai paredzētā spirta īpašībām.

6. pants

Izpildes garantija ir 30 EUR par hektolitru 100 % (pēc tilpuma) spirta.

7. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1774/2004 (OV L 316, 15.10.2004., 61. lpp.).

(3)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.


PIELIKUMS

JAUNIEM RŪPNIECISKIEM IZMANTOJUMIEM PAREDZĒTĀ SPIRTA IZSOLE Nr. 53/2004 EK

Pārdošanai paredzētā spirta glabāšanas vieta, daudzums un īpašības

Dalībvalsts

Atrašanās vieta

Tvertnes numurs

100% (pēc tilpuma) spirta daudzums hektolitros

Atsauce uz Regulu (EK) Nr. 1493/1999; pants

Spirta veids

Spirta koncentrācija (tilpuma %)

FRANCIJA

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

jēlspirts

+ 92

1

22 605

27

jēlspirts

+ 92

7

22 620

27

jēlspirts

+ 92

2

22 640

27

jēlspirts

+ 92

15

710

28

jēlspirts

+ 92

21

8 860

27

jēlspirts

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

jēlspirts

+ 92

27

2 505

27

jēlspirts

+ 92

34

8 710

27

jēlspirts

+ 92

 

Kopā

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2120/2004

(2004. gada 10. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2729/2000, kurā sīki izklāstīti ieviešanas noteikumi attiecībā uz kontroli vīnu nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 72. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2729/2000 (2) 11. panta 2. punkta otrajā daļā ir noteikts minimālais paraugu skaits, kas katru gadu jāņem šīs Regulas 10. pantā minētās analītiskās datu bankas vajadzībām. Pēc Čehijas, Kipras, Ungārijas, Maltas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās ir jānosaka šajās valstīs ievācamo paraugu skaits.

(2)

Regulas 12. pants nosaka analīžu skaitu, tostarp to paraugu analīžu skaitu, kuri savākti dalībvalstīs, kurās vēl nav atbilstoša aprīkojuma, kas jāveic Kopīgajam pētniecības centram (KPC). Jānosaka pārejas posms, lai nodrošinātu kompetentu izotopu laboratoriju izveidošanu un organizāciju šajās dalībvalstīs.

(3)

Regulas (EK) Nr. 2729/2000 I, II un III pielikumā ir sniegti precīzi norādījumi par paraugu pārstrādi, analīzi un pārskatu sniegšanu. Lai ņemtu vērā pieredzi un tehnikas attīstību, šie norādījumi ir jāatjaunina.

(4)

Attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 2729/2000.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2729/2000 groza šādi:

1)

Regulas 11. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Paraugu skaits, kas katru gadu jāņem datu bankas vajadzībām, ir vismaz šāds:

20 paraugi Čehijā,

200 paraugi Vācijā,

50 paraugi Grieķijā,

200 paraugi Spānijā,

400 paraugi Francijā,

400 paraugi Itālijā,

10 paraugi Kiprā,

4 paraugi Luksemburgā,

50 paraugi Ungārijā,

4 paraugi Maltā,

50 paraugi Austrijā,

50 paraugi Portugālē,

20 paraugi Slovēnijā,

15 paraugi Slovākijā,

4 paraugi Apvienotajā Karalistē.”

2)

Regulas 12. panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Līdz 2008. gada 31. jūlijam, kamēr nav izveidots atbilstošs analītiskais aprīkojums, vīna ražotājas dalībvalstis, kurās nav aprīkojuma izotopu analīžu veikšanai, sūta savus vīna paraugus uz KPC analīžu veikšanai.”

3)

Minētās regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

4)

Minētās regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

5)

Minētās regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).

(2)  OV L 316, 15.12.2000., 16. lpp.


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Norādījumi par to, kā jāņem svaigu vīnogu paraugi, un par to pārstrādi vīnā analīzei ar izotopu metodēm, kas minētas 11. pantā

I.   VĪNOGU PARAUGU ŅEMŠANA

A.

Katram paraugam jāsatur vismaz 10 kg gatavu vienas šķirnes vīnogu. Tās jāvāc tādā stāvoklī, kādā tās atrod.

Paraugu ņemšana jāveic laikposmā, kad attiecīgajā zemes gabalā novāc ražu. Savāktajām vīnogām jābūt reprezentatīvām attiecībā uz visu zemes gabalu. Svaigu vīnogu paraugus vai no tām iegūto presēto misu var glabāt saldētā veidā līdz turpmākai izmantošanai.

Tikai gadījumos, ja ir paredzēts skābekļa-18 mērījums misā esošajā ūdenī, atsevišķi jāsavāc un jāsaglabā misas alikvotā daļa pēc visu parauga vīnogu presēšanas.

B.

Ņemot paraugus, sastāda apraksta lapu. Minētajai lapai ir pirmā daļa, kas attiecas uz vīnogu paraugu ņemšanu, un otrā daļa, kas attiecas uz vinifikāciju. Lapa jāglabā kopā ar paraugu un tai jābūt pievienotai paraugam visā transportēšanas laikā. Tā jāpapildina ar jauniem datiem, izdarot tajā ierakstus attiecībā uz katru apstrādes veidu, kam paraugs tiek pakļauts.

Apraksta lapu attiecībā uz paraugu ņemšanu sastāda saskaņā ar I daļu anketā, kas minēta II pielikumā.

II.   VINIFIKĀCIJA

A.

Vinifikācija jāveic kompetentajai iestādei vai nodaļai, ko minētā iestāde šim nolūkam pilnvarojusi, pēc iespējas tādos apstākļos, kas ir pielīdzināmi parastiem apstākļiem ražošanas apgabalā, kuru raksturo konkrētais paraugs. Vinifikācijas rezultātā jānotiek pilnīgai cukura pārveidei spirtā, tas ir, atlieku cukura daudzums nedrīkst pārsniegt 2 g/l. Tomēr dažos gadījumos, piemēram, lai nodrošinātu labāku reprezentativitāti, ir pieļaujams lielāks atlieku cukura daudzums. Tiklīdz vīns ir dzidrināts un stabilizēts ar SO2, tas jāsalej 75 cl pudelēs un jāmarķē.

B.

Vinifikācijas apraksta lapa jāsastāda saskaņā ar II daļu anketā, kas iekļauta II pielikumā.”


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Anketa par tādu vīnogu paraugu vākšanu un vinifikāciju, kas paredzēti analīzei ar izotopu metodēm

Izmantojamās analītiskās metodes un rezultātu izteikšana (vienības) ir aprakstītas Regulas (EEK) Nr. 2676/90 pielikumā (var izmantot metodes, kuru līdzvērtību pierādījušas laboratorijas, kas veic analīzes).

I daļa

1.   Vispārīga informācija

1.1.

Parauga numurs:

1.2.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas, kas ņēma paraugu, vārds, uzvārds un amats:

1.3.

Nosaukums un adrese kompetentajai iestādei, kas atbild par parauga ņemšanu:

1.4.

Nosaukums un adrese kompetentajai iestādei, kas atbild par parauga vinifikāciju un nosūtīšanu, ja tā atšķiras no 1.3. punktā minētās:

2.   Parauga vispārējais apraksts

2.1.

Izcelsme (valsts, reģions):

2.2.

Ražas gads:

2.3.

Vīnogulāju šķirne:

2.4.

Vīnogu krāsa:

3.   Vīna dārza apraksts

3.1.

Tās personas uzvārds un adrese, kas apstrādā zemes gabalu:

3.2.

Zemes gabala atrašanās vieta:

vīna ciemats:

apvidus:

kadastrālā atsauce:

garums un platums:

3.3.

Augsnes tips (piemēram, kaļķaina, mālaina, kaļķaina-mālaina, smilšaina):

3.4.

Novietojums (piemēram, nogāze, līdzenums, pakļauts saules iedarbībai):

3.5.

Vīnogulāju skaits uz hektāru:

3.6.

Aptuvenais vīna dārza vecums (mazāk nekā 10 gadi, 10 līdz 25 gadi, vairāk nekā 25 gadi):

3.7.

Augstums:

3.8.

Audzēšanas un apgriešanas metode:

3.9.

Vīna tips, kādu parasti iegūst no vīnogām (galda vīns, NRR kvalitatīvs vīns, cita veida vīns) – (atsauce: definīcijas Regulas (EK) Nr. 1493/1999 I pielikumā):

4.   Ražas un vīnogu misas parametri

4.1.

Paredzētā raža no hektāra zemes gabalā, no kura to novāc: (kg/ha)

4.2.

Vīnogu stāvoklis (piemēram, veselas, bojātas/sapuvušas), precizējot, vai vīnogas bija sausas vai slapjas laikā, kad tika ņemts paraugs:

4.3.

Parauga ņemšanas datums:

5.   Laika apstākļi pirms ražas novākšanas

5.1.

Nokrišņi pēdējo desmit dienu laikā pirms novākšanas: jā/nē. Ja atbilde ir jā, pieejamā papildu informācija.

6.   Apūdeņotie vīna dārzi

Ja kultūra tiek apūdeņota, pēdējās laistīšanas datums:

(Tās kompetentās iestādes zīmogs, kas atbild par parauga ņemšanu, un amatpersonas, kas ņēma paraugu, uzvārds, amats un paraksts).

II daļa

1.   Mikrovinifikācija

1.1.

Vīnogu parauga svars, kg:

1.2.

Presēšanas metode:

1.3.

Iegūtās vīnogu misas tilpums:

1.4.

Vīnogu misas īpašības:

cukura koncentrācija, izteikta g/l ar refraktometrijas metodi:

kopējais skābums, izteikts kā g/l vīnskābes: (nav obligāts)

1.5.

Vīnogu misas apstrādes metode (piemēram, nogulsnēšana, centrifugēšana):

1.6.

Raudzēšana (izmantotā rauga šķirne). Norādīt, vai notika spontāna fermentācija.

1.7.

Temperatūra fermentācijas laikā:

1.8.

Fermentācijas beigu noteikšanas metode:

1.9.

Vīna apstrādes metode (piemēram, izkāšana):

1.10.

Sēra dioksīda piedeva mg/l:

1.11.

Iegūtā vīna analīze:

faktiskā spirta tilpumkoncentrācija (tilp. %):

kopējais sausais atlikums:

reducējošie cukuri izteikti kā g/l invertcukura:

2.   Parauga vinifikācijas hronoloģiskā tabula

Datums:

kad tika ņemts paraugs: (vienāds ar novākšanas datumu, I-4.3. daļa)

kad notika presēšana:

kad sākās fermentācija:

kad beidzās fermentācija:

kad notika iepildīšana pudelēs:

Datums, kad tika aizpildīta II daļa:

(Tās kompetentās iestādes zīmogs, kas veica vinifikāciju, un minētās iestādes atbildīgās amatpersonas paraksts)”


III PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

ZIŅOJUMS PAR ANALĪZĒM

Vīna un vīna produktu paraugi, ko analizē ar izotopu metodi, kas aprakstīta Regulas (EEK) Nr. 2676/90 pielikumā, un kas jāievada KPC izotopu datu bankā

I.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA (turpinājums II pielikumam).

1.

Valsts:

2.

Parauga numurs:

3.

Gads:

4.

Vīnogulāju šķirne:

5.

Vīna tips:

6.

Reģions/rajons:

7.

Nosaukums un adrese laboratorijai, kas atbild par rezultātiem:

8.

Paraugs kontroles analīzei, ko veiks KPC: jā/nē

II.   METODES UN REZULTĀTI

1.   Vīns (turpinājums II pielikumam)

1.1.

:

Spirta koncentrācija

:

tilp. %

1.2.

:

Kopējais sausais atlikums

:

g/l

1.3.

:

Reducējošie cukuri

:

g/l

1.4.

:

Kopējais skābums, izteikts kā vīnskābe

:

g/l

1.5.

:

Kopējais sēra dioksīda daudzums

:

mg/l

2.   Vīna destilācija SNIF-KMR

2.1.

Destilācijas iekārtas apraksts

2.2.

Destilētā vīna tilpums/iegūtā destilāta svars

3.   Destilāta analīze

3.1.

Destilāta spirta tilpumkoncentrācija % (m/m)

4.   Deitērija izotopa attiecība pret etanolu, kas mērīta, izmantojot KMR

4.1.

=

(D/H)I

=

ppm

4.2.

=

(D/H)II

=

ppm

4.3.

=

“R”

=

5.   KMR parametri

Novērotā frekvence:

6.   Vīna 18O/16O izotopu attiecība

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Misas 18O/16O izotopu attiecība (attiecīgā gadījumā)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Vīna etanola 13C/12C izotopu attiecība

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB”


14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2121/2004

(2004. gada 13. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1727/1999, ar ko nosaka atsevišķus sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2158/92 par Kopienas mežu aizsardzību pret ugunsgrēkiem un Regulu (EK) Nr. 2278/1999, ar ko nosaka dažus sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 3528/86 par Kopienas mežu aizsardzību no atmosfēras piesārņojuma

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2152/2003 par mežu un vides mijiedarbības monitoringu Kopienā (1), un jo īpaši tās 14. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulu (EK) Nr. 2152/2003 piemēro no 2003. gada 1. janvāra; tā nodrošina pamatu integrētai pieejai, lai turpinātu pasākumus, kas iepriekš veikti atbilstīgi Padomes 1986. gada 17. novembra Regulai (EEK) Nr. 3528/86 par Kopienas mežu aizsardzību no atmosfēras piesārņojuma (2) un Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2158/92 par Kopienas mežu aizsardzību pret ugunsgrēkiem (3). Turklāt Regula (EK) Nr. 2152/2003 tika izstrādāta, lai turpinātu mežu monitoringu attiecībā uz gaisa piesārņojumu un mežu ugunsgrēkiem un pētītu shēmu turpmāku attīstību nākotnē, lai risinātu jaunus Kopienai svarīgus vides jautājumus.

(2)

Regulas (EK) Nr. 2152/2003 8. panta 1. punktā noteikts, ka regulas 4., 5. pantā, 6. panta 2. un 3. punktā un 7. panta 2. punktā paredzētās darbības jāīsteno atbilstīgi valsts programmām, kas dalībvalstīm jāizstrādā 2 gadu laikposmam. Saskaņā ar 8. panta 5. punktu, pamatojoties uz iesniegtajām valstu programmām vai pamatojoties uz katru apstiprināto šo valstu programmu pielāgojumu, Komisija lemj par finanšu ieguldījumu saistībā ar attiecināmām izmaksām.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2152/2003 14. panta 1. punktu dalībvalstīm jāizraugās kompetentās iestādes apstiprinātajās valstu programmās ietverto darbību vadīšanai. Tādējādi ar minēto regulu izpildes uzdevumi skaidri deleģēti valstu iestādēm.

(4)

Ņemot vērā, ka sīki izstrādāti noteikumi par Regulas (EK) Nr. 2152/2003 īstenošanu nav noteikti ar Komisijas Regulu, jāpiemēro noteikumi, kas paredzēti Komisijas 1987. gada 10. jūnija Regulā (EEK) 1696/87, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EEK) Nr. 3528/86 par Kopienas mežu aizsardzību pret gaisa piesārņojumu (uzskaite, tīkls, pārskati) (4), 1994. gada 11. aprīļa Regulā (EK) Nr. 804/94, ar ko nosaka atsevišķus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 2158/92 piemērošanai attiecībā uz mežu ugunsgrēku informācijas sistēmām (5), 1994. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 1091/94 ar ko paredz dažus sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 3528/86 par Kopienas mežu aizsardzību no atmosfēras piesārņojuma (6), Regulā (EK) Nr. 1727/1999 (7) un (EK) Nr. 2278/1999 (8), ja tie nav nesaderīgi ar Regulu (EK) Nr. 2152/2003.

(5)

Daži Regulu (EK) Nr. 1727/1999 un (EK) Nr. 2278/1999 nosacījumi tomēr jāsaskaņo ar 2002. gada 25. jūnija Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu Regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (9), un jo īpaši tās 54. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 56. pantu, un Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (10).

(6)

Iepriekšējas analīzes rezultātā konstatēts, ka budžeta izpildes uzdevumu deleģēšana valsts sektora iestādēm vai privāttiesību subjektiem saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 2. punkta c) apakšpunktu atbilst pareizas finanšu vadības prasībām un nodrošina atbilstību nediskriminācijas principam, kā arī Kopienas darbības redzamības principam.

(7)

Regulā (EK) Nr. 1727/1999 un (EK) Nr. 2278/1999 “jāiekļauj kritēriji dalībvalstu izraudzīto kompetento iestāžu atlasei atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2152/2003 un noteikumi, kas nodrošina atbilstību pareizas finanšu vadības prasībām un pilnīgu nediskriminācijas un pārredzamības principa ievērošanu.

(8)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1727/1999 un (EK) Nr. 2278/1999.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās mežsaimniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 1727/1999 iekļauj šādu 2.a pantu:

“2.a pants

1.   Atbildīgās kompetentās iestādes, ko dalībvalstis izraudzījušās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2152/2003 (11) 14. pantu, lai vadītu darbības, kuras ir ietvertas apstiprinātajās valstu programmās, atbilst noteikumiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (12) un Komisijas Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (13), kā arī šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

2.   Proti, iestādes, kas minētas 1. punktā, še turpmāk – “kompetentās iestādes”, atbilst vismaz šādiem kritērijiem:

a)

tās ir nacionālās valsts sektora iestādes vai privāttiesību subjekti ar valsts pārvaldes uzdevumiem, ar nosacījumu, ka to darbību regulē kādas dalībvalsts tiesības;

b)

tās piedāvā pienācīgas finanšu garantijas, ko, vēlams, sniegusi valsts iestāde, jo īpaši attiecībā uz to summu pilnīgu atgūšanu, kas pienākas Komisijai;

c)

tās darbojas saskaņā ar pareizas finanšu vadības prasībām;

d)

tās nodrošina, ka darbības, ko veic saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 56. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktu, ir pārredzamas.

3.   Papildus 2. punktā noteiktajiem kritērijiem privāttiesību subjekti, kas minēti tā paša punkta a) apakšpunktā, apliecina:

a)

savas tehniskās un profesionālās spējas, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem par vadošo darbinieku izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

b)

savas ekonomiskās un finanšu spējas, pamatojoties uz atbilstošiem banku izrakstiem vai apliecību par attiecīga profesionālā riska apdrošināšanu, vai valsts garantiju, vai bilanci, vai izrakstiem no bilances par vismaz diviem pēdējiem gadiem, ja bilances publicēšanu prasa tās valsts likumi par uzņēmējdarbību, kurā subjekts ir reģistrēts;

c)

savu kompetenci saskaņa ar valsts tiesību aktiem veikt budžeta izpildes uzdevumus, kā to apliecina, piemēram, dokumentāri pierādījumi par to reģistrāciju profesionālajā vai tirdzniecības reģistrā vai ar zvērestu apliecināta deklarācija vai sertifikāts, vai arī dokuments, kas apliecina piederību īpašai organizācijai, īpaša atļauja vai ieraksts PVN reģistrā;

d)

ka uz to neattiecas neviena no situācijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1605/2002 93. un 94. pantā.

4.   Komisija noslēdz līgumu ar kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 56. pantu un Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 35. un 41. pantu.

5.   Kompetentās iestādes veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, ka darbības, ko finansē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2152/2003, ir īstenotas pareizi. Tās veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu un, ja nepieciešams, ierosina lietu, lai atgūtu zaudētos, nepamatoti izmaksātos vai nepareizi izlietotos līdzekļus.

6.   Kompetentās iestādes nodrošina Komisijai visu tās pieprasīto informāciju. Komisija var veikt dokumentu pārbaudes un pārbaudes uz vietas, lai pārliecinātos par minēto darbību esamību, atbilstību un pienācīgu īstenošanu saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem.

7.   Kompetentās iestādes ir starpniekiestādes, kurām izmaksā Kopienas ieguldījumu un kuras apkopo visus rēķinus un dokumentāciju par ieguldījuma saņemšanu un izmaksu attiecīgās valsts programmas vajadzībām, tai skaitā visus tiešos un netiešos programmu izdevumus apliecinošos faktūrrēķinus un citus līdzīgus dokumentus, kuriem ir pierādījuma vērtība.”.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 2278/1999 groza šādi. Iekļauj šādu 2.a pantu:

“2.a pants

1.   Atbildīgās kompetentās iestādes, ko dalībvalstis izraudzījušās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2152/2003 (14) 14. pantu, lai vadītu darbības, kuras ietvertas apstiprinātajās valstu programmās, atbilst noteikumiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (15) un Komisijas Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (16), kā arī šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

2.   Proti, iestādes, kas minētas 1. punktā, še turpmāk – “kompetentās iestādes”, atbilst vismaz šādiem kritērijiem:

a)

tās ir nacionālās valsts sektora iestādes vai privāttiesību subjekti ar valsts pārvaldes uzdevumiem, ar nosacījumu, ka to darbību regulē kādas dalībvalsts tiesības;

b)

tās piedāvā pienācīgas finanšu garantijas, ko, vēlams, sniegusi valsts iestāde, jo īpaši attiecībā uz to summu pilnīgu atgūšanu, kas pienākas Komisijai;

c)

tās darbojas saskaņā ar pareizas finanšu vadības prasībām;

d)

tās nodrošina, ka darbības, ko veic saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 56. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktu, ir pārredzamas.

3.   Papildus 2. punktā noteiktajiem kritērijiem privāttiesību subjekti, kas minēti tā paša punkta a) apakšpunktā, apliecina:

a)

savas tehniskās un profesionālās spējas, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem par vadošo darbinieku izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

b)

savas ekonomiskās un finanšu spējas, pamatojoties uz atbilstošiem banku izrakstiem vai apliecību par attiecīga profesionālā riska apdrošināšanu, vai valsts garantiju, vai bilanci, vai izrakstiem no bilances par vismaz diviem pēdējiem gadiem, ja bilances publicēšanu prasa tās valsts likumi par uzņēmējdarbību, kurā subjekts ir reģistrēts;

c)

savu kompetenci saskaņa ar valsts tiesību aktiem veikt budžeta izpildes uzdevumus, kā to apliecina, piemēram, dokumentāri pierādījumi par to reģistrāciju profesionālajā vai tirdzniecības reģistrā vai ar zvērestu apliecināta deklarācija vai sertifikāts, vai arī dokuments, kas apliecina piederību īpašai organizācijai, īpaša atļauja vai ieraksts PVN reģistrā;

d)

ka uz to neattiecas neviena no situācijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1605/2002 93. un 94. pantā.

4.   Komisija noslēdz līgumu ar kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 56. pantu un Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 35. un 41. pantu.

5.   Kompetentās iestādes veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, ka darbības, ko finansē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2152/2003, ir īstenotas pareizi. Tās veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu un, ja nepieciešams, ierosina lietu, lai atgūtu zaudētos, nepamatoti izmaksātos vai nepareizi izlietotos līdzekļus.

6.   Kompetentās iestādes nodrošina Komisijai visu tās pieprasīto informāciju. Komisija var veikt dokumentu pārbaudes un pārbaudes uz vietas, lai pārliecinātos par minēto darbību esamību, atbilstību un pienācīgu īstenošanu saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem.

7.   Kompetentās iestādes ir starpniekiestādes, kurām izmaksā Kopienas ieguldījumu un kuras apkopo visus rēķinus un dokumentāciju par ieguldījuma saņemšanu un izmaksu attiecīgās valsts programmas vajadzībām, tai skaitā visus tiešos un netiešos programmu izdevumus apliecinošos faktūrrēķinus un citus līdzīgus dokumentus, kuriem ir pierādījuma vērtība.”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 13. decembri.

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 324, 11.12.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 788/2004 (OV L 138, 30.4.2004., 17. lpp.).

(2)  OV L 326, 21.11.1986., 2. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta Regulu (EK) Nr. 804/2002 (OV L 132, 17.5.2002., 1. lpp.).

(3)  OV L 217, 31.7.1992., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta Regulu (EK) Nr. 805/2002 (OV L 132, 17.5.2002., 3. lpp.).

(4)  OV L 161, 22.6.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2278/1999 (OV L 279, 29.10.1999., 3. lpp.).

(5)  OV L 93, 12.4.1994., 11. lpp.

(6)  OV L 125, 18.5.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2278/1999 (OV L 279, 29.10.1999., 3. lpp.).

(7)  OV L 203, 3.8.1999., 41. lpp.

(8)  OV L 279, 29.10.1999., 3. lpp.

(9)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.

(11)  OV L 324, 11.12.2003, s. 1.

(12)  OV L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)  OV L 357, 31.12.2002, s. 1.

(14)  OV L 324, 11.12.2003., 1. lpp.

(15)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(16)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.


14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2122/2004

(2004. gada 13. decembris),

ar ko nosaka daudzumus, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 1279/98 Bulgārijai un Rumānijai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1998. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1279/98, ar ko nosaka piemērošanu attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kuras paredzētas Padomes Lēmumos 2003/286/EK un 2003/18/EK Bulgārijai un Rumānijai (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 23. jūlija Regulā (EK) Nr. 1349/2003, kas nosaka procentu daudzumus, kas atļauti, ņemot vērā importa sertifikātu pieprasījumus 2004. gada jūlijā attiecībā uz liellopu gaļas tarifu kvotām, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 1279/98 Bulgārijai un Rumānijai (2), izstrādāti noteikumi, uz kādiem var pieņemt importa sertifikātu pieprasījumus, kuri iesniegti laika posmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.

(2)

Liellopu gaļas nozares produktus, kuru izcelsme ir Bulgārijā un kurus var ievest uz īpašiem noteikumiem laika posmā no 2004. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1279/98 2. panta pirmajai daļai, pieprasījumi aptver pilnībā.

(3)

Liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsme ir Rumānijā un kurus var ievest uz īpašiem noteikumiem laika posmā no2004. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1279/98 2. panta pirmajai daļai, sertifikātu pieprasījumos norādītie daudzumi ir mazāki, nekā pieejamais daudzums. Tādēļ saskaņā ar minētā panta otro daļu jāpievieno minētajā laika posmā atlikušie daudzumi tiem daudzumiem, kas Rumānijai pieejami nākamajam laika posmam.

(4)

Liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsme ir Rumānijā, un kurus var ievest uz īpašiem noteikumiem laika posmā no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, daudzums jānosaka, ņemot vērā iepriekšējā laika posmā atlikušos daudzumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1279/98 2. panta otro daļu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumi, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam liellopu gaļas tarifa kvotu robežās, kuras izstrādātas Regulā (EK) Nr. 1279/98, ir šīs regulas pielikumā pēc izcelsmes valstīm un kvotu kārtas numuriem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 14. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 13. decembrī.

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 176, 20.6.1998., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(2)  OV L 250, 24.7.2004., 7. lpp.


PIELIKUMS

Pieejamie daudzumi laika posmam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1279/98 2. pantu no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

Izcelsmes valsts

Kārtas Nr.

KN kods

Pieejamais daudzums

(t)

Rumānija

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulgārija

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/23


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/112/EK

(2004. gada 13. decembris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 6. oktobra Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (1), un jo īpaši tās 9.a pantu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes 1994. gada 21. novembra Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (2) noteica vienotus noteikumus bīstamo kravu transportēšanai Kopienā.

(2)

Direktīvas 95/50/EK pielikumi ir saistīti ar Direktīvas 94/55/EK pielikumiem. Direktīvas 94/55/EK pielikumu pielāgošana zinātnes un tehnikas progresam var ietekmēt Direktīvas 95/50/EK pielikumus.

(3)

Lai ņemtu vērā Komisijas 2003. gada 7. aprīļa Direktīvu 2003/28/EK, ar ko ceturto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu kravu pārvadāšanu pa autoceļiem, Direktīvas 95/50/EK pielikumi ir jāgroza.

(4)

Šajā Direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Bīstamu kravu pārvadājumu komiteja, kas izveidota ar Direktīvu 94/55/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 95/50/EK groza šādi:

I, II un III pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas I, II un III pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs direktīvas publicēšanas izpildītu tās prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis Komisijai dara zināmus galvenos savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Jacques BARROT


(1)  OV L 249, 17.10.1995., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/26/EK (OV L 168, 23.6.2001., 23. lpp.).

(2)  OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/28/EK (OV L 90, 8.4.2003., 45. lpp.).


I PIELIKUMS

Image

Image


II PIELIKUMS

PĀRKĀPUMI

Šajā direktīvā turpmāk izklāstītajā sarakstā, kas nav izsmeļošs un ir klasificēts trijās riska kategorijās (I kategorija no tām ir visnopietnākā), sniegtas vadlīnijas par to, ko uzskata par pārkāpumiem.

Nosakot attiecīgo riska kategoriju, jāņem vērā konkrētie apstākļi, un to nosaka pēc pārbaudītājas iestādes/amatpersonas ieskatiem uz autoceļa.

Neatbilstības, kas nav iekļautas nevienā no riska kategorijām, klasificē saskaņā ar kategoriju aprakstiem.

Gadījumā, ja konstatē vairākus pārkāpumus uz transporta vienību, atskaites vajadzībām (šīs direktīvas III pielikums) piemēro tikai visnopietnāko riska kategoriju (kā norādīts šīs direktīvas I pielikuma 39. pozīcijā).

1.   I Riska kategorija

Kur neatbilstība attiecīgajiem ADR noteikumiem rada augsta līmeņa risku, kas var izraisīt nāvi, nopietnu personīgo ievainojumu vai būtisku kaitējumu videi, parasti sakarā ar šādu neatbilstību nekavējoties tiek veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi, tādi kā transportlīdzekļa imobilizācija.

Pārkāpumi ir:

1)

Bīstamo kravu, kas tiek pārvadāta, ir aizliegts transportēt

2)

Bīstamo vielu noplūde

3)

Kravas pārvadāšana aizliegtā veidā vai nepiemērotā transporta līdzeklī

4)

Beramkravas pārvadāšana konteinerā, kas nav atbilstošs no inženiertehniskā viedokļa

5)

Kravu pārvadāšana transportlīdzeklī, kuram nav atbilstoša apstiprinājuma sertifikāta

6)

Transportlīdzeklis vairs neatbilst apstiprinātajam standartam un rada tūlītējas briesmas (citādi ietilpst II riska kategorijā)

7)

Izmantots neatļauts iepakojums

8)

Iepakojums neatbilst spēkā esošajai iepakojuma instrukcijai

9)

Nav ievēroti speciālie jauktā iepakojuma noteikumi

10)

Nav ievēroti vadošie kravas nostiprināšanas un izvietošanas noteikumi

11)

Nav ievēroti vadošie iepakojumu jauktas iekraušanas noteikumi

12)

Nav ievērots cisternu vai iepakojumu pieļaujamais pildījuma līmenis

13)

Nav ievēroti noteikumi attiecībā uz vienā transporta vienībā pārvadājamo daudzumu ierobežojumu

14)

Bīstamās kravas pārvadāšana bez jebkādas norādes par tās esamību (piem., dokumenti, iepakojumu marķējums un etiķetējums, uzraksti un apzīmējumi uz transportlīdzekļa)

15)

Kravu pārvadāšana bez uzrakstiem un apzīmējumiem uz transportlīdzekļa

16)

Nav informācijas par pārvadājamo vielu, kas ļauj noteikt I riska kategoriju (piem., ANO numurs, attiecīgais pārvadājuma nosaukums, iepakojuma grupa)

17)

Transportlīdzekļa vadītājam nav derīgas profesionālās izglītības apliecības

18)

Tiek izmantota uguns vai neaizsargāts apgaismojums

19)

Netiek ievērots smēķēšanas aizliegums.

2.   II Riska kategorija

Kur neatbilstība attiecīgajiem ADR noteikumiem rada augsta līmeņa risku, kas var izraisīt nopietnu personīgo ievainojumu vai būtisku kaitējumu videi, parasti sakarā ar šādu neatbilstību nekavējoties tiek veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi, tādi kā pieprasījums novērst neatbilstību kontroles vietā, ja tas ir iespējams un nepieciešams, bet ne vēlāk kā pēc konkrētā pārvadājuma pabeigšanas.

Pārkāpumi ir:

1)

Transporta vienība ietver vairāk nekā vienu piekabi/puspiekabi

2)

Transportlīdzeklis vairs neatbilst apstiprinātajam standartam, bet nerada tūlītējas briesmas

3)

Pretēji noteikumiem transportlīdzeklī nav ugunsdzēšanas aparāts darba kārtībā; ugunsdzēšanas aparātu vēl var uzskatīt par esošu darba kārtībā, ja tam nav tikai paredzētā plomba un/vai nav norādīts derīguma termiņš; tomēr šo noteikumu nevar piemērot, ja ugunsdzēšanas aparāts acīm redzami nav darba kārtībā, piem., manometrs ir uz 0

4)

Transportlīdzeklī nav ADR vai rakstiskajā instrukcijā noteiktās iekārtas

5)

Nav ievēroti testu un pārbaužu datumi un iepakojuma, beramkravu konteineru (IBC) vai liela iepakojuma lietošanas periodi

6)

Tiek pārvadāti iepakojumi ar bojātu iepakojumu, beramkravu konteineriem (IBC) vai lielu iepakojumu, vai bojāts, netīrs, tukšs iepakojums

7)

Kravas pārvadāšana iepakojumā konteinerā, kas nav atbilstošs no inženiertehniskā viedokļa

8)

Cisternas/cisternu konteineri nav kārtīgi aizvērti (ieskaitot tādus, kas ir tukši un neiztīrīti)

9)

Kombinētu iepakojumu pārvadāšana tādā ārējā iepakojumā, kas nav kārtīgi aizvērts

10)

Nepareiza etiķetēšana, marķēšana vai uzraksti

11)

Nav rakstisko instrukciju, kas atbilst ADR, vai rakstiskās instrukcijas neattiecas uz pārvadātajām precēm

12)

Transportlīdzeklis nav pienācīgi uzraudzīts vai novietots.

3.   III Riska kategorija

Kur neatbilstība attiecīgajiem noteikumiem rada zema līmeņa risku, kas var izraisīt personīgo ievainojumu vai kaitējumu videi, un kur attiecīgos korektīvos pasākumus nav nepieciešams veikt ceļmalā, bet tos var veikt vēlākā laikā uzņēmumā.

Pārkāpumi ir:

1)

Uzrakstu vai etiķešu izmēri vai burtu, skaitļu un simbolu izmēri uzrakstos vai etiķetēs neatbilst noteikumiem

2)

Nav pieejama transporta dokumentācijas informācija, izņemot I riska kategorijas 16. punktā norādīto

3)

Izglītības apliecības nav transportlīdzeklī, bet ir apliecinājums, ka vadītājam tā ir.


III PIELIKUMS

STANDARTA PARAUGFORMA ZIŅOJUMAM, KAS JĀNOSŪTA KOMISIJAI PAR PĀRKĀPUMIEM UN SANKCIJĀM

Image


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/29


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS PROXIMA/2/2004

2004. gada 30. novembrī

par vadītāja iecelšanu ES Policijas misijai

EUPOL Proxima

bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā

(2004/846/EK)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 25. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2004/789/KĀDP (2004. gada 22. novembris) par Eiropas Savienības Policijas misijas (EUPOL Proxima) pagarinājumu bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā, un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Vienotās rīcības 2004/789/KĀDP 8. panta 1. punktā paredzēts, ka Padome pilnvaro Politikas un drošības komiteju pieņemt atbilstīgus lēmumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 25. pantu, tostarp pēc ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja priekšlikuma iecelt misijas vadītāju;

(2)

Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis ir ierosinājis iecelt Jürgen SCHOLZ kungu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Jürgen SCHOLZ kungs no 2004. gada 15. decembra ir iecelts par Eiropas Savienības Policijas misijas (EUPOL Proxima) vadītāju bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tas ir spēkā līdz 2005. gada 14. decembrim.

Briselē, 2004. gada 30. novembrī

Politikas un drošības komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

A. HAMER


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/30


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2004/847/KĀDP

(2004. gada 9. decembris)

par Eiropas Savienības Policijas misiju Kinšasā (KDR) attiecībā uz Integrētu policijas vienību (EUPOL “Kinshasa”)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu, 25. panta trešo daļu, 26. pantu un 28. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 26. janvārī pieņēma Kopējo nostāju 2004/85/KĀDP par konfliktu novēršanu, pārvarēšanu un izbeigšanu Āfrikā (1).

(2)

Eiropas Savienība, 2003. gadā Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) īstenojot operāciju “Artemis” saskaņā ar 2003. gada 5. jūnija Vienoto rīcību 2003/423/KĀDP par ES militāro operāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā (2), ir jau veikusi konkrētus pasākumus, lai veicinātu drošības atjaunošanu Kongo Demokrātiskajā Republikā.

(3)

Padome 2000. gada 14. decembrī pieņēma Vienoto rīcību 2000/792/KĀDP (3), ar ko tā iecēla Aldo Ajello kungu par Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Āfrikas Lielo ezeru reģionā un atcēla Vienoto rīcību 96/250/KĀDP. Īpašā pārstāvja pilnvaru termiņu pēdējo reizi pagarināja ar Vienoto rīcību 2004/530/KĀDP (4).

(4)

Padome 2003. gada 29. septembrī pieņēma Kopējo nostāju 2003/680/KĀDP (5), ar ko groza Kopējo nostāju 2002/829/KĀDP par noteikta aprīkojuma piegādi KDR.

(5)

Globālais un visaptverošais nolīgums par pāreju Kongo Demokrātiskajā Republikā, ko parakstīja Pretorijā 2002. gada 17. decembrī, un 2003. gada 29. jūnija Memorands par drošību un bruņotajiem spēkiem paredzēja Integrētas policijas vienības (IPV) izveidi.

(6)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome 2003. gada 28. jūlijā pieņēma Rezolūciju 1493 (2003), kurā pauda gandarījumu par 2003. gada 4. aprīlī Kongo Demokrātiskajā Republikā notikušo Pārejas Konstitūcijas izsludināšanu un Valsts vienotības un pārejas valdības izveidi, par ko paziņots 2003. gada 30. jūnijā. Tā arī mudina līdzekļu devējus atbalstīt integrētas Kongo policijas vienības izveidi un nosaka, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas pārstāvniecība KDR (MONUC) nodrošinās tādu papildu palīdzību, kas varētu būt vajadzīga vienības apmācībai.

(7)

2003. gada 29. septembra Kopīgajā deklarācijā par NATO un ES sadarbību krīžu pārvarēšanā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs un Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts pauda gandarījumu par esošo sadarbību starp Apvienoto Nāciju Organizāciju un Eiropas Savienību civilo un militāro krīžu pārvarēšanas jomā un izvērtēja veidus, kā atbalstīt Integrētas policijas vienības izveidi Kinšasā, lai nodrošinātu drošību pārejas posma valdībai un iestādēm.

(8)

KDR valdība 2003. gada 20. oktobrī Augstajam pārstāvim KĀDP lietās iesniedza oficiālu lūgumu par Eiropas Savienības palīdzību, lai izveidotu IPV, kam būtu jāpalīdz nodrošināt valsts iestāžu aizsardzību un stiprināt iekšējās drošības struktūras.

(9)

Politikas un drošības komiteja (PDK) 2003. gada 15. decembrī vienojās, ka Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta IPV izveide, balstoties uz trīsdaļīgu pieeju: mācību centra atjaunošana un iekārtošana un pamata aprīkojuma sagāde, IPV personāla apmācība un konkrētās IPV pilnvaru īstenošanas novērtēšana, uzraudzība un vadīšana pēc apmācību sākuma fāzes.

(10)

Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Eiropas Attīstības fonda (EAF) finansējumu projektam, kas ietver tehnisko palīdzību, mācību centra atjaunošanu un IPV aprīkojuma piegādi, kā arī atbilstīgu apmācību.

(11)

Padome 2004. gada 17. maijā pieņēma Vienoto rīcību 2004/494/KĀDP (6), kurā Eiropas Savienība apņemas “atbalstīt iekšējās drošības nostiprināšanas procesu KDR, kas ir būtisks faktors miera procesa un valsts attīstības veicināšanai, palīdzot izveidot Integrētu policijas vienību (IPV) Kinšasā”. Tālab un papildus Eiropas Attīstības fonda finansētām darbībām Eiropas Savienība un tās dalībvalstis sniedza finansiālu atbalstu un/vai atbalstu natūrā, lai piegādātu KDR valdībai tiesībaizsardzības vienību ekipējumu, ieročus un munīciju, kas atzīts par nepieciešamu IPV izveidei.

(12)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2004. gada 1. oktobrī pieņēma Rezolūciju 1565 (2004), kurā tā nolēma pagarināt MONUC darbību līdz 2005. gada 31. martam. Papildus tam Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome ir nolēmusi, ka MONUC inter alia būs pilnvarota, lai palīdzētu Valsts vienotības un pārejas valdībai, “piedalīties pasākumos, kas veikti iestāžu drošības labā un Kinšasas Pārejas posma ierēdņu aizsardzības labā, līdz kamēr integrēta policijas vienība būs gatava uzņemties šo atbildību un palīdzēt Kongo iestādēm kārtības uzturēšanā citās stratēģiskās jomās”.

(13)

Pašreizējais KDR drošības stāvoklis var pasliktināties un radīt nopietnas sekas demokrātijas, tiesiskuma un starptautiskās un reģionālās drošības stiprināšanas procesam. ES turpmākais politiskais atbalsts un resursi palīdzēs nodrošināt stabilitāti reģionā.

(14)

Vienotās rīcības 2004/494/KĀDP 12. apsvērumā ir paredzēts, ka “Padome var nolemt, ka EAF projektam un IPV domāta tiesībaizsardzības vienību ekipējuma, ieroču un munīcijas piegādei attiecīgi sekotu Eiropas Drošības un aizsardzības policijas (EDAP) palīdzība uzraudzības, vadīšanas un padomu došanas jomā”.

(15)

Savā sanāksmē 2004. gada 16. novembrī PDK vienojās par EDAP misiju, kas turpinātu EAF projektu.

(16)

Padome 2004. gada 22. novembrī atkārtoti uzsvēra savu apņemšanos strādāt ciešā sadarbībā ar MONUC un sniegt tai efektīvu atbalstu, lai tā pildītu savas pilnvaras, tostarp policijas apmācību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Misija

1.   Ar šo Eiropas Savienība izveido Eiropas Savienības Policijas misiju (EUPOL“KINSHASA”), lai nodrošinātu EAF projekta turpinājumu, kas minēts Vienotajā rīcībā 2004/494/KĀDP saistībā ar IPV izveidi Kinšasā (KDR), sākot no 2005. gada janvāra sākuma. Līdz minētajai dienai un lai sagatavotu Policijas misiju, ne vēlāk kā 2004. gada 1. decembrī izveido Plānošanas grupu, un tā darbojas līdz misijas sākumam.

2.   EUPOL“KINSHASA” darbojas saskaņā ar mērķiem un citiem noteikumiem, kas iekļauti 3. pantā izklāstītajā pamatuzdevumā.

2. pants

Plānošanas fāze

1.   Plānošanas fāzes laikā Plānošanas grupā darbojas misijas policijas priekšnieks/plānošanas grupas vadītājs un vajadzīgais personāls, kas veic darbības, kuras saistītas ar misijas vajadzībām.

2.   Plānošanas procesā vispirms veic vispārēju riska novērtēšanu, ko vajadzības gadījumā var atjaunināt.

3.   Padomes Ģenerālsekretariāts izstrādā operāciju koncepciju (CONOPS). Pēc tam Plānošanas grupa izveido operācijas plānu (OPLAN) un izstrādā visus tehniskos instrumentus, kas vajadzīgi EUPOL“KINSHASA” izpildei. CONOPS un OPLAN ņem vērā vispārēju riska novērtējumu. CONOPS un OPLAN apstiprina Padome.

3. pants

Pamatuzdevums

Eiropas Savienība īsteno policijas misiju Kinšasā (KDR), lai uzraudzītu IPV izveidi un sākotnēju darbību un par to sniegtu padomus, lai nodrošinātu, ka IPV rīkojas saskaņā ar apmācību, kas iegūta Akadēmijas Centrā, un saskaņā ar starptautiskajām paraugpraksēm šajā jomā. Šī darbība koncentrējas uz IPV komandķēdi, lai veicinātu IPV vadības spējas un lai uzraudzītu operatīvo vienību uzdevumu izpildi, kā arī sniegtu padomus tām.

4. pants

Misijas struktūra

Misijā ir galvenā pārvalde (GP), kas arī novietota IPV operāciju bāzē. Galvenajā pārvaldē ir misijas vadītāja birojs, uzraudzības un padomu sniegšanas nodaļa, administratīvā atbalsta nodaļa un sadarbības koordinatori vissvarīgākajiem dalībniekiem attiecībā uz IPV.

5. pants

Misijas vadītājs/policijas priekšnieks

1.   PDK pēc Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja priekšlikuma ieceļ amatā misijas vadītāju/policijas priekšnieku. Misijas vadītājs/policijas priekšnieks veic EUPOL“KINSHASA” darbības kontroli (OPCON) un uzņemas veikt EUPOL“KINSHASA” darbības ikdienas vadību.

2.   Misijas vadītājs/policijas priekšnieks noslēdz līgumu ar Komisiju.

3.   Visi policisti paliek attiecīgās valsts iestādes pilnīgā pakļautībā. Valsts iestādes nodod darbības kontroli (OPCON) EUPOL“KINSHASA” vadītājam.

4.   Misijas vadītājs/policijas priekšnieks ir atbildīgs par personāla disciplināro kontroli. Norīkotā personāla disciplināro kontroli veic attiecīgā valsts vai ES iestāde.

6. pants

Personāls

1.   EUPOL“KINSHASA” darbinieku skaits un to kompetence atbilst 3. pantā izklāstītajam pamatuzdevumam, kā arī 4. pantā izklāstītajai misijas struktūrai.

2.   Policistus norīko dalībvalstis. Katra dalībvalsts sedz izmaksas, kas saistītas ar tās norīkotajiem policistiem, tostarp algas, medicīniskās aprūpes izdevumus, pabalstus, kas nav dienas nauda vai mājokļa pabalsti, kā arī ceļa izdevumus, kas rodas, ceļojot uz KDR un no tās.

3.   Starptautisko civilo personālu un vietējo personālu pēc vajadzības uz līguma pamata darbā pieņem EUPOL“KINSHASA”.

4.   Atbalstītājvalstis vai Kopienas iestādes vajadzības gadījumā var arī norīkot starptautisko civilo personālu. Katra atbalstītājvalsts vai Kopienas iestāde sedz izmaksas, kas saistītas ar tās norīkotajiem darbiniekiem, tostarp algas, medicīniskās aprūpes izdevumus, pabalstus, kas nav dienas nauda vai mājokļa pabalsti, kā arī ceļa izdevumus, kas rodas, ceļojot uz KDR un no tās.

7. pants

Komandķēde

EUPOL“KINSHASA” kā krīzes pārvarēšanas operācijas struktūrai ir vienota komandķēde.

Eiropas Savienības Īpašais pārstāvis (ESĪP) ar Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja starpniecību ziņo Padomei.

PDK veic politisko kontroli un stratēģisko virzību,

misijas vadītājs/policijas priekšnieks vada EUPOL“KINSHASA” un uzņemas organizēt tās ikdienas vadību,

misijas vadītājs/policijas priekšnieks ar ESĪP starpniecību ziņo Ģenerālsekretāram/Augstajam pārstāvim,

Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis ar ESĪP starpniecību sniedz norādījumus misijas vadītājam/policijas priekšniekam.

8. pants

Politiskā kontrole un stratēģiskā virzība

1.   PDK veic misijas politisku kontroli un stratēģisku virzību Padomes pārraudzībā. Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgos lēmumus saskaņā ar Līguma 25. pantu. Šis pilnvarojums ietver pilnvaras grozīt operācijas plānu un komandķēdi. Lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā uz pasākuma mērķiem un pabeigšanu paliek Padomei, kam palīdz Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis.

2.   ESĪP policijas misijas vadītājam sniedz vietējo politiskos norādījumus. ESĪP nodrošina koordināciju ar citiem ES dalībniekiem, kā arī attiecības ar uzņēmējas valsts iestādēm.

3.   PDK regulāri ziņo Padomei, ņemot vērā ESĪP ziņojumus.

4.   PDK no policijas misijas vadītāja regulāri saņem ziņojumus par misijas veikšanu. Vajadzības gadījumā PDK uz savām sanāksmēm var uzaicināt policijas misijas vadītāju.

9. pants

Trešo valstu līdzdalība

1.   Neskarot ES lēmumu pieņemšanas autonomiju un Savienības vienoto iestāžu sistēmu, valstis, kas pievienojas, ir aicinātas un kandidātvalstis un citas trešās valstis var tikt aicinātas piedalīties EUPOL“KINSHASA”, ja tās sedz izmaksas, kas saistītas ar to norīkotajiem policistiem un/vai starptautisko civilo personālu, tostarp algas, pabalstus un ceļa izdevumus, kuri rodas, ceļojot uz KDR un no tās, un vajadzības gadījumā piedalās EUPOL“KINSHASA” darbības izmaksu segšanā.

2.   Ar šo Padome pilnvaro PDK pēc misijas policijas priekšnieka un Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komitejas ieteikuma pieņemt attiecīgos lēmumus par piedāvāto ieguldījumu pieņemšanu.

3.   Tām trešām valstīm, kas piedalās EUPOL“KINSHASA”, ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz operācijas ikdienas vadību kā ES dalībvalstīm, kuras piedalās operācijā.

4.   PDK attiecīgi rīkojas attiecībā uz līdzdalības noteikumiem un vajadzības gadījumā iesniedz Padomei priekšlikumu, ietverot noteikumus par trešo valstu iespējamo finansiālo līdzdalību kopīgo izmaksu segšanā.

5.   Sīki izstrādātus noteikumus par trešo valstu līdzdalību iekļauj nolīgumos, kas paredzēti Līguma 24. pantā. Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis, kas palīdz prezidējošai valstij, šādus noteikumus var pārrunāt tās vārdā. Ja ES un trešā valsts ir noslēgušas nolīgumu, kas paredz kārtību attiecīgās trešās valsts līdzdalībai ES krīzes pārvarēšanas operācijās, šāda nolīguma noteikumus piemēro saistībā ar šo operāciju.

10. pants

Finanšu noteikumi

1.   Šīs Vienotās rīcības īstenošanas izmaksu maksimālā summa ir EUR 4 370 000, ar ko sedz izmaksas plānošanas fāzē un 2005. gadā.

2.   Attiecībā uz izdevumiem, ko finansē ārpus Kopienas budžeta, piemēro šādus noteikumus:

a)

izdevumus pārvalda saskaņā ar Kopienas noteikumiem un procedūrām, ko piemēro budžetam, taču jebkāds iepriekšējs finansējums nepaliek Kopienas īpašumā. Trešo valstu pilsoņi var piedalīties piedāvājumu konkursos;

b)

plānošanas grupas vadītājs/misijas policijas priekšnieks ir Komisijas pārraudzībā un ziņo Komisijai par pilnīgi visiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar viņa līgumu.

3.   Finanšu noteikumos ņem vērā operatīvās vajadzības sakarā ar EUPOL“KINSHASA” darbību, tostarp aprīkojuma savietojamību un grupu sadarbspēju.

11. pants

Kopienas un citas attiecīgas darbības

1.   Padome atzīmē Komisijas nodomu īstenot savu rīcību, lai sasniegtu šīs vienotās rīcības mērķus, vajadzības gadījumā veicot atbilstīgus Kopienas pasākumus.

2.   Padome arī atzīmē, ka gan Kinšasā, gan Briselē ir nepieciešams veikt koordinācijas pasākumus, inter alia, attiecībā uz iespējamajiem projektiem nākotnē Eiropas Attīstības fonda ietvaros, ņemot vērā pastāvošos koordinācijas mehānismus.

12. pants

Klasificētas informācijas izpaušana

1.   Saskaņā ar Padomes drošības reglamentu Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis ir pilnvarots nodot ar šo vienoto rīcību saistītajām trešām valstīm to ES klasificēto informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti operācijas vajadzībām un kuri atbilst “CONFIDENTIEL UE” līmenim vai zemākam līmenim.

2.   Saskaņā ar Padomes drošības reglamentu un misijas operatīvajām vajadzībām Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis ir pilnvarots nodot Apvienoto Nāciju Organizācijai to ES klasificēto informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti operācijas vajadzībām un kuri atbilst “RESTREINT UE” līmenim vai zemākam līmenim. Tālab izstrādā vietējo kārtību.

3.   Gadījumā, kad vajadzīga īpaša un steidzama rīcība, Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis saskaņā ar Padomes drošības reglamentu ir pilnvarots arī nodot uzņēmējai valstij to ES klasificēto informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti operācijas vajadzībām un kuri atbilst “RESTREINT UE” līmenim vai zemākam līmenim. Visos citos gadījumos šādu informāciju un dokumentus uzņēmējai valstij nodod saskaņā ar procedūrām, kas atbilst līmenim, kādā uzņēmēja valsts sadarbojas ar Eiropas Savienību.

4.   Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis ir pilnvarots ar šo vienoto rīcību saistītajām trešām valstīm nodot ES neklasificētos dokumentus, kas ir saistīti ar Padomes apspriedēm par operāciju un uz kuriem attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums atbilstīgi Padomes reglamenta 6. panta 1. punktam.

13. pants

EUPOL“KINSHASA” personāla statuss

1.   Par EUPOL“KINSHASA” personāla statusu KDR, vajadzības gadījumā ietverot privilēģijas, imunitāti un turpmākās garantijas, kas vajadzīgas EUPOL“KINSHASA” pabeigšanai un vienmērīgai darbībai, vienojas saskaņā ar procedūru, kura noteikta Līguma 24. pantā. Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis, kas palīdz prezidentvalstij, var pārrunāt šādus noteikumus tās vārdā.

2.   Valsts vai Kopienas iestāde, kas ir norīkojusi darbinieku, ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar šo norīkojumu gan tad, ja sūdzību iesniedz darbinieks, gan tad, ja ir saņemta sūdzība par šo darbinieku. Attiecīgā valsts vai Kopienas iestāde ir atbildīga par lietas ierosināšanu pret attiecīgo personu.

14. pants

Spēkā stāšanās, ilgums un izdevumi

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Tā zaudē spēku 2005. gada 31. decembrī.

Izdevumus var apmaksāt pēc vienotās rīcības pieņemšanas.

15. pants

Publicēšana

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 9. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. J. BRINKHORST


(1)  OV L 21, 28.1.2004., 25. lpp.

(2)  OV L 143, 11.6.2003., 50. lpp.

(3)  OV L 318, 16.12.2000., 1. lpp.

(4)  OV L 234, 3.7.2004., 13. lpp.

(5)  OV L 249, 1.10.2003., 64. lpp.

(6)  OV L 182, 19.5.2004., 41. lpp.


14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/35


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2004/848/KĀDP

(2004. gada 13. decembris),

ar ko groza Padomes Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

2004. gada 24. septembrī Padome pieņēma Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām (1).

(2)

Starptautiskā vēlēšanu novērošanas misija Baltkrievijā ir secinājusi, ka 2004. gada 17. oktobra parlamenta vēlēšanas un referendums Baltkrievijā būtiski neatbilda Baltkrievijas galvenajām EDSO saistībām. ES uzskata, ka Baltkrievijas iestādes ir tieši atbildīgas par pārkāpumiem, ko konstatējuši novērotāji.

(3)

ES arī norāda, ka Baltkrievijas policijas un citi drošības dienesti varmācīgi uzbruka dažiem opozīcijas vadītājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kad pēc vēlēšanām un referenduma Minskā notika miermīlīgas demonstrācijas.

(4)

Tādēļ Padome 2004. gada 22. novembrī nolēma ierobežot to amatpersonu uzņemšanu, kas ir tieši atbildīgas par viltus vēlēšanām un referendumu, kā arī to personu uzņemšanu, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, apspiežot mierīgus demonstrācijas dalībniekus.

(5)

Šajā sakarā Padome tajā pašā datumā aicināja prezidentu Lukašenko un viņa valdību krasi mainīt pašreizējo politiku un uzsākt būtiskas demokrātiskas un ekonomikas reformas, lai tuvinātu valsti Eiropas kopējām vērtībām. Padome turklāt norādījusi, ka ES joprojām ir gatava dialogam ar Baltkrieviju par pakāpenisku divpusēju attiecību izveidi, tiklīdz Baltkrievijas iestādes ar konkrētām darbībām parāda patiesu vēlmi no jauna iesaistīties. Šajā sakarā Padome arī atkārtoti apliecinājusi vēlmi nostiprināt attiecības ar Baltkrieviju, tostarp saistībā ar Eiropas kaimiņu politiku (EKP), tiklīdz Baltkrievijas iestādes skaidri parāda vēlmi ievērot demokrātiskās vērtības un tiesiskumu.

(6)

Padomes Kopējās nostājas 2004/661/KĀDP ierobežojošo pasākumu darbības joma tādēļ būtu jāpaplašina, lai iekļautu personas, kuras ir tieši atbildīgas par 2004. gada 17. oktobra viltus vēlēšanām un referendumu Baltkrievijā, kā arī personas, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, apspiežot mierīgus demonstrāciju dalībniekus, kuri bija sanākuši pēc vēlēšanām un referendumu Baltkrievijā.

(7)

Ierobežojošie pasākumi pret personām, kas ir tieši atbildīgas par viltus vēlēšanām un referendumu Baltkrievijā 2004. gada 17. oktobrī, kā arī pret personām, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, apspiežot mierīgu demonstrāciju dalībniekus pēc vēlēšanām un referenduma, būtu jāpārskata, ņemot vērā Vēlēšanu kodeksu, lai tas būtu saskaņots ar EDSO saistībām un citiem demokrātisku vēlēšanu starptautiskiem standartiem, ko ieteikuši EDSO/ODIHR, un ņemot vērā iestāžu paveikto cilvēktiesību aizsardzības jomā attiecībā uz mierīgām demonstrācijām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP ar šo groza šādi.

1)

Kopējās nostājas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu, ka to teritorijās iebrauc vai to teritorijas caurbrauc personas, kuras ir atbildīgas:

par to, lai sāktu celto apsūdzību neatkarīgu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, bet to nav veikušas, kā arī personas, kuras saskaņā ar Pourgourides ziņojumu uzskata par galvenajiem dalībniekiem Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā notikušajā četru labi pazīstamu cilvēku pazušanā un turpmākajā pēdu slēpšanā, ņemot vērā šo personu liktos šķēršļus taisnīguma un patiesības noskaidrošanai, kā uzskaitīts I pielikumā;

par 2004. gada 17. oktobra viltus vēlēšanām un referendumu Baltkrievijā, kā arī personas, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, apspiežot mierīgus demonstrāciju dalībniekus, kuri bija sanākuši pēc vēlēšanām un referenduma Baltkrievijā, kā uzskaitīts II pielikumā.”.

2)

Kopējās nostājas 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

Padome, pieņemot lēmumu pēc kādas dalībvalsts vai Komisijas priekšlikuma, izdara grozījumus I un II pielikumā ietvertajos sarakstos, kā to prasa politiskās situācijas attīstība Baltkrievijā.”.

3)

Pielikumu aizstāj ar šīs kopējās nostājas pielikumā sniegtajiem I un II pielikumu.

2. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 13. decembrí

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. R. BOT


(1)  OV L 301, 28.9.2004., 67. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

1. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā minēto personu saraksts

1)

SIVAKOV, YURI (YURIJ) Leonidovich, Baltkrievijas tūrisma un sporta ministrs, dzimis 1946. gada 5. augustā Sahalīnas apgabalā, bijušajā Krievijas Padomju Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā.

2)

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Prezidenta administrācijas vadītājs, dzimis 1958. gada 26. maijā Grodņas apgabalā.

3)

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI Valeriyevich, Baltkrievijas īpašo spēku virsnieks, dzimis 1966. gadā Vitebskā.

4)

NAUMOV, VLADIMIR Vladimrovich, iekšlietu ministrs, dzimis 1956. gadā.

II PIELIKUMS

1. panta 1. punkta otrajā ievilkumā minēto personu saraksts

1)

Lidia YERMOSHINA, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

2)

Yuri PODOBED, OMON komandieris Minskā