ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 358

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 3. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2067/2004 (2004. gada 22. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 527/2003, ar ko atļauj piedāvāt un piegādāt tiešam patēriņam pārtikā dažus no Argentīnas ievestus vīnus, kuru gatavošanā, iespējams, izmantoti Regulā (EK) Nr. 1493/1999 neparedzēti vīndarības procesi

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2068/2004 (2004. gada 29. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2667/2000 par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru

2

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2069/2004 (2004. gada 2. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2070/2004 (2004. gada 1. decembris), ar ko atļauj Indijas izcelsmes tekstilizstrādājumu un apģērbu daudzuma limitu pārcelšanu

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2071/2004 (2004. gada 2. decembris), ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2072/2004 (2004. gada 2. decembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem auzu eksportam Regulā (EK) Nr. 1565/2004 paredzētajā konkursā

9

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/823/EK, Euratom:
Padomes Lēmums (2004. gada 22. novembris) par Moldovas Republikas pievienošanos 1993. gada 25. oktobra Nolīgumam starp Kanādu, Zviedriju, Ukrainu un Amerikas Savienotajām Valstīm par zinātnes un tehnoloģijas centra izveidi Ukrainā

10

 

 

Komisija

 

*

2004/824/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 1. decembris) par standarta veselības sertifikāta izveidošanu suņu, kaķu un balto sesku nekomerciālai pārvietošanai no trešām valstīm Kopienas valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4421)
 ( 1 )

12

 

*

2004/825/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 29. novembris) par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku importu no Rumānijas (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4440)
 ( 1 )

18

 

*

2004/826/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 29. novembris), ar ko groza Lēmumu 2002/887/EK, ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4441)

32

 

*

2004/827/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 29. novembris), ar ko atļauj pagaidu atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK dažiem noteikumiem attiecībā uz Austrālijas izcelsmes augsnes ievešanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4449)

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2067/2004

(2004. gada 22. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 527/2003, ar ko atļauj piedāvāt un piegādāt tiešam patēriņam pārtikā dažus no Argentīnas ievestus vīnus, kuru gatavošanā, iespējams, izmantoti Regulā (EK) Nr. 1493/1999 neparedzēti vīndarības procesi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 45. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1493/1999 45. panta 1. punkta, ar Regulu (EK) Nr. 527/2003 (2) atļauj Kopienā importēt Argentīnā ražotus vīnus, kuru gatavošanā izmantoti daži Kopienas noteikumos neparedzēti vīndarības procesi. Šīs atļaujas termiņš beidzas 2004. gada 30. septembrī.

(2)

Pašlaik norisinās sarunas starp Kopienu, ko pārstāv Komisija, un Argentīnu, lai noslēgtu nolīgumu par vīna tirdzniecību. Sarunas jo īpaši attiecas uz abu pušu attiecīgajiem vīndarības procesiem, kā arī uz ģeogrāfisko norāžu aizsardzību.

(3)

Lai nodrošinātu minēto sarunu netraucētu norisi, atkāpi, saskaņā ar kuru vīniem, kas ražoti Argentīnas teritorijā un ko importē Kopienā, ir atļauts pievienot ābolskābi, būtu lietderīgi pagarināt līdz laikam, kad stājas spēkā minēto sarunu iznākumā panāktais nolīgums, bet ne ilgāk kā līdz 2005. gada 30. septembrim.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 527/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 527/2003 1. panta 1. punkta otrajā daļā datumu “līdz 2004. gada 30. septembrim” aizstāj ar datumu “līdz 2005. gada 30. septembrim”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. VEERMAN


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).

(2)  OV L 78, 25.3.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1776/2003 (OV L 260, 11.10.2003., 1. lpp.).


3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/2


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2068/2004

(2004. gada 29. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2667/2000 par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 181.a panta 2. punkta pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra īsteno Kopienas palīdzību, kas paredzēta ar Regulu (EK) Nr. 2666/2000 (2), Serbijā un Melnkalnē, tostarp Kosovā, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244, un Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā.

(2)

Regulu (EK) Nr. 2667/2000 (3) piemēro līdz 2004. gada 31. decembrim.

(3)

Regulā (EK) Nr. 2667/2000 ir paredzēts, ka Komisija iesniedz Padomei novērtējuma ziņojumu par tās piemērošanu un priekšlikumu attiecībā uz aģentūras statusu.

(4)

Komisija šo ziņojumu darīja zināmu atklātībai 2004. gada 4. jūnijā.

(5)

Kopienas palīdzība Serbijai un Melnkalnei, tostarp Kosovai, kā definēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244, un Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, ievērojot Kopienas finanšu plānu, ir iestrādāta valsts stratēģijas dokumentā laikposmam no 2002. līdz 2006. gadam. Komisija pašlaik izstrādā priekšlikumu daudzgadu indikatīvajām programmām, ko īstenot šajās valstīs un reģionos laikposmā no 2005. līdz 2006. gadam.

(6)

Ņemot vērā labvēlīgo aģentūras darbības vērtējumu un to, ka Kopienas palīdzības programma aptver laikposmu līdz 2006. gadam, ir svarīgi nodrošināt Kopienas sniegtās palīdzības īstenošanas nepārtrauktību. Tātad Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras pilnvaras būtu jāpagarina līdz 2006. gada 31. decembrim.

(7)

Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā 2003. gada 4. februārī tika pieņemta Konstitucionālā harta, ar kuru valsti pārdēvēja par “Serbiju un Melnkalni” (4). Būtu jāņem vērā šī nosaukuma maiņa.

(8)

Būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2667/2000,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2667/2000 ar šo groza šādi:

1)

Regulas 1. pantā vārdus “Dienvidslāvijas Federatīvajai Republikai” aizstāj ar vārdiem “Serbijai un Melnkalnei”.

2)

Regulas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā vārdus “Dienvidslāvijas Federatīvās Republikas” aizstāj ar vārdiem “Serbijas un Melnkalnes”.

3)

Reulas 4. panta 10. punktā vārdus “Dienvidslāvijas Federatīvajai Republikai” aizstāj ar vārdiem “Serbijai un Melnkalnei”.

4)

Regulas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“14. pants

Līdz 2005. gada 31. decembrim Komisija ziņo Padomei par Aģentūras turpmākajām pilnvarām. Visi Komisijas priekšlikumi pagarināt Aģentūras pilnvaras uz laiku pēc 2006. gada 31. decembra ir jāiesniedz Padomei līdz 2006. gada 31. martam.”

5)

Regulas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“15. pants

Komisija var deleģēt Aģentūrai pilnvaras īstenot Kopienas palīdzību Serbijai un Melnkalnei un Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, par kuru pieņemts lēmums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1628/96.”

6)

Regulas 16. pantā datumu “2004. gada 31. decembris” aizstāj ar “2006. gada 31. decembris”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 29. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. J. BRINKHORST


(1)  Atzinums sniegts 2004. gada 17. novembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 306, 7.12.2000., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2415/2001 (OV L 327, 12.12.2001., 3. lpp.).

(3)  OV L 306, 7.12.2000., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1646/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 16. lpp.).

(4)  Ieskaitot Kosovu, kā definēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244.


3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2069/2004

(2004. gada 2. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 3. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 2. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

102,7

070

81,3

204

95,1

999

93,0

0707 00 05

052

98,6

204

32,5

999

65,6

0709 90 70

052

95,2

204

67,8

999

81,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

388

45,6

999

45,6

0805 20 10

204

50,6

999

50,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,4

204

57,0

624

99,7

720

30,1

999

65,3

0805 50 10

052

55,0

388

41,4

528

25,5

999

40,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

136,9

400

85,8

404

97,0

512

104,5

720

77,9

804

107,6

999

100,0

0808 20 50

400

96,5

720

66,4

999

81,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2070/2004

(2004. gada 1. decembris),

ar ko atļauj Indijas izcelsmes tekstilizstrādājumu un apģērbu daudzuma limitu pārcelšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Kopienas un Indijas Republikas Saprašanās memorands par tirgus pieejamības režīmu tekstilizstrādājumiem, kas parafēts 1994. gada 31. decembrī (2), paredz, ka Indijai labvēlīgi izskata dažus tās izteiktos “ārkārtēja elastīguma” lūgumus.

(2)

Indijas Republika 2004. gada 13. oktobrī ir pieprasījusi pārcēlumus starp kategorijām.

(3)

Indijas Republikas pieprasītie pārcēlumi atbilst elastīguma noteikumiem, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 3030/93 7. pantā un izklāstīti tās VIII pielikuma 9. slejā.

(4)

Ir lietderīgi pieņemt šo lūgumu.

(5)

Šai regulai jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas, lai uzņēmēji pēc iespējas ātrāk varētu izmantot tās sniegtās priekšrocības.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tekstilpreču komiteja, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 3030/93 17. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņā ar pielikumu ir atļauta to tekstilpreču daudzuma limitu pārcelšana, kuru izcelsme ir Indijas Republikā, attiecībā uz 2004. kvotu gadu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1627/2004 (OV L 295, 18.9.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 153, 29.6.1996., 53. lpp.


PIELIKUMS

664 INDIJA

Pielāgojums

Grupa

Kategorija

Vienība

2004. gada limits

Pielāgotais darba līmenis

Daudzums vienībās

Daudzums tonnās

%

Elastība

Jaunais pielāgotais darba līmenis

IA

3

kg

38 567 000

34 138 690

– 4 000 000

– 4 000

– 10,4

Pārcēlums uz 4., 5., 6. kategoriju

30 138 690

IB

4

gab.

100 237 000

118 908 122

6 480 000

1 000

6,5

Pārcēlums no 3. kategorijas

125 388 122

IB

5

gab.

53 303 000

51 901 809

9 060 000

2 000

17,0

Pārcēlums no 3. kategorijas

60 961 809

IB

6

gab.

13 706 000

15 876 615

1 760 000

1 000

12,8

Pārcēlums no 3. kategorijas

17 636 615


3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2071/2004

(2004. gada 2. decembris),

ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1757/2004 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var izlemt noteikt maksimālo eksporta kompensāciju, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus. Šajā gadījumā līgumtiesības piešķir tam vai tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai mazāks par maksimālo kompensāciju.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai attiecīgo labības tirgu situācijai liek noteikt maksimālo eksporta kompensāciju.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti 2004. gada 26. novembris līdz 2. decembris Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētā konkursa ietvaros, miežu eksporta maksimālā kompensācija ir 17,99 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 3. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 313, 12.10.2004., 10. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2072/2004

(2004. gada 2. decembris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem auzu eksportam Regulā (EK) Nr. 1565/2004 paredzētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 3. septembra Regulu (EK) Nr. 1565/2004 par īpašu intervences pasākumu labības nozarē Somijā un Zviedrijā 2004/2005 tirdzniecības gadam (3),

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1565/2004 atver konkursu par auzu eksporta kompensācijas piešķiršanu, kuru izcelsme ir Somijā un Zviedrijā un kuras paredzētas eksportam no Somijas un Zviedrijas uz visām trešām valstīm, izņemot Bulgāriju, Norvēğiju, Rumāniju un Šveici.

(2)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2004. gada 26. novembra līdz 2. decembrim, Regulā (EK) Nr. 1565/2004 paredzētajā konkursā par auzu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 3. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1431/2003 (OV L 203, 12.8.2003., 16. lpp.).

(3)  OV L 285, 4.9.2004., 3. lpp.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/10


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 22. novembris)

par Moldovas Republikas pievienošanos 1993. gada 25. oktobra Nolīgumam starp Kanādu, Zviedriju, Ukrainu un Amerikas Savienotajām Valstīm par zinātnes un tehnoloģijas centra izveidi Ukrainā

(2004/823/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 30. jūlija Regulu (EK) Nr. 1766/98 par Eiropas Kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanos vienas līgumslēdzējas puses statusā 1993. gada 25. oktobra Nolīgumam starp Kanādu, Zviedriju, Ukrainu un Amerikas Savienotajām Valstīm par zinātnes un tehnoloģijas centra izveidi Ukrainā (1), un jo īpaši tās 3. panta 1., 3. un 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas 1998. gada 3. novembra Regulu (Euratom) Nr. 2387/98 par Eiropas Atomenerģijas kopienas un Eiropas Kopienas pievienošanos vienas līgumslēdzējas puses statusā Nolīgumam starp Kanādu, Zviedriju, Ukrainu un Amerikas Savienotajām Valstīm, ar ko 1993. gadā izveidoja zinātnes un tehnoloģijas centru Ukrainā (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Kanāda, Zviedrija, Ukraina un Amerikas Savienotās Valstis 1993. gada 25. oktobrī noslēdza Nolīgumu par zinātnes un tehnoloģijas centra izveidi Ukrainā (turpmāk tekstā – “Nolīgums”).

(2)

Saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1766/98 un (Euratom) Nr. 2387/98 Eiropas Kopiena un Eiropas Atomenerģijas kopiena (turpmāk tekstā – “Kopienas”) vienas līgumslēdzējas puses statusā pievienojās Nolīgumam.

(3)

Moldovas Republika 2004. gada 12. februārī iesniedza Centra sekretariātā dokumentu par Moldovas pievienošanos Nolīgumam. Saskaņā ar Nolīguma XIII pantu apstiprināt šo pievienošanos ir Centra valdes pienākums.

(4)

Centra valdē Kopienas pārstāv Padomes prezidentūra un Komisija. Kopienu nostāju jautājumos, kas saistīti ar Nolīguma XIII pantu, pieņem ar Padomes lēmumu un parasti to pauž prezidentūra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienu vārdā tiek apstiprināta Moldovas Republikas pievienošanās 1993. gada 25. oktobra Nolīgumam starp Kanādu, Zviedriju, Ukrainu un Amerikas Savienotajām Valstīm par zinātnes un tehnoloģijas centra izveidi Ukrainā.

2. pants

Padomes prezidentūra Centra valdē pauž Kopienu piekrišanu tam, ka Moldovas Republika pievienojas Nolīgumam.

Briselē, 2004. gada 22. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. R. BOT


(1)  OV L 225, 12.8.1998., 2. lpp.

(2)  OV L 297, 6.11.1998., 4. lpp.


Komisija

3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/12


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 1. decembris)

par standarta veselības sertifikāta izveidošanu suņu, kaķu un balto sesku nekomerciālai pārvietošanai no trešām valstīm Kopienas valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4421)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/824/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (1), un jo īpaši tās 8. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 998/2003 paredz nosacījumus, ar kādiem var ievest suņus, kaķus un baltos seskus nekomerciālos nolūkos no trešām valstīm Kopienas teritorijā. Nosacījumi atšķiras atkarībā no tā, no kuras valsts tie tiek izvesti, un no tā, uz kuru dalībvalsti tie tiek nogādāti.

(2)

Komisijas 2004. gada 18. februāra Lēmums 2004/203/EK par standarta veselības sertifikāta izveidošanu suņu, kaķu un balto sesku ievešanai no trešām valstīm nekomerciālos nolūkos (2) nosaka, ka, iebraucot Kopienas teritorijā, šiem dzīvniekiem jābūt šādam sertifikātam, par ko ir publicēts kļūdu labojums (3).

(3)

Komisijas 2004. gada 1. jūlija Lēmums 2004/539/EK par pagaidu pasākumu noteikšanu, kā ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai (4), līdz 2004. gada 1. oktobrim pieļauj, ka paralēli pastāv sertifikāti, kas ir izsniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 998/2003 vai saskaņā ar katras valsts iekšējiem noteikumiem, kas ir bijuši spēkā līdz 2004. gada 3. jūlijam.

(4)

Ar Padomes 2004. gada 13. septembra Lēmumu 2004/650/EK par grozījumu veikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, lai ņemtu vērā Maltas pievienošanos (5), Malta ir iekļauta šīs Regulas II pielikuma A daļas valstu sarakstā. Līdz ar to īpašiem nosacījumiem par lolojumdzīvnieku ievešanu Īrijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē ir jāattiecas arī uz Maltu.

(5)

Skaidrības labad Lēmumu 2004/203/EK ir jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu.

(6)

Ņemot vērā minēto dzīvnieku un viņu pārvietošanas specifisko raksturu, ir nepieciešams paātrināt šādu sertifikātu sagatavošanu un iespēju tos izmantot veterinārārstiem un ceļotājiem.

(7)

Tā kā Regulu (EK) Nr. 998/2003 un Lēmumu 2004/203/EK, kas aizstāts ar šo lēmumu, piemēro no 2004. gada 3. jūlija, arī šis lēmums ir jāpiemēro bez kavēšanās.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Šis lēmums ievieš standarta sertifikātu un nosaka tā pielietojuma nosacījumus lolojumdzīvnieku (suņu, kaķu un balto sesku sugas) nekomerciālai pārvietošanai no trešām valstīm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 998/2003 8. panta 4. punktā.

2.   Standarta sertifikāta paraugs ir apskatāms šī lēmuma pielikumā.

2. pants

1.   Šī lēmuma 1. panta 2. punktā minētais sertifikāts tiek pieprasīts gadījumos, kad tiek ievesti lolojumdzīvnieki (suņu, kaķu un balto sesku sugas) nekomerciālos nolūkos no:

a)

visām trešām valstīm uz visām dalībvalstīm, izņemot Īriju, Maltu, Zviedriju un Apvienoto Karalisti, un

b)

trešām valstīm, kas ir uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikuma B daļas 2. iedaļā un C daļā, uz Īriju, Maltu, Zviedriju un Apvienoto Karalisti. Sertifikātu nedrīkstēs izmantot dzīvnieku ievešanai, vai tas nedrīkst būt izdots valstīs, kas nav uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikumā, ievedot dzīvniekus Īrijā, Maltā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē. Šajā gadījumā tiek piemērota šīs regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļa.

2.   Atkāpjoties no 1. punktā minētajām prasībām, dalībvalstis pieļauj suņu, kaķu un balto sesku ievešanu nekomerciālos nolūkos, ja šiem dzīvniekiem būs pases atbilstoši Komisijas Lēmuma 2003/803/EK (6) noteiktajam standartam, no tām trešām valstīm, kas ir uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikuma B daļas 2. iedaļā un kuras ir informējušas Komisiju un dalībvalstis par savu nodomu sertifikāta vietā izmantot pasi.

3.   Neskatoties uz noteikumiem, kas attiecas uz šo dzīvnieku ievešanu Maltā, dalībvalstis pieņem Lēmuma 2004/203/EK pielikumā uzrādīto standarta sertifikātu.

3. pants

1.   Šī lēmuma 1. pantā minētais sertifikāts sastāv no vienas lapas, kas sastādīta vismaz tās dalībvalsts valodā, kurā dzīvnieki tiek ievesti, un angļu valodā. Tas ir jāaizpilda drukātiem burtiem tās dalībvalsts valodā, kurā dzīvnieki tiek ievesti, vai angļu valodā.

2.   Šī lēmuma 1. pantā minēto sertifikātu izdod atbilstoši sekojošām prasībām.

a)

Sertifikāta I līdz V daļa:

i)

vai nu ir jāaizpilda un jāparaksta valsts pilnvarotam veterinārārstam, kuru ir izraudzījusies tās valsts, no kuras dzīvnieki tiek izvesti, kompetenta iestāde, vai arī

ii)

tās ir jāaizpilda un jāparaksta veterinārajam ķirurgam, kuru ir pilnvarojusi šī kompetentā iestāde un kuru vēlāk tā ir apstiprinājusi;

b)

sertifikāta VI un VII daļa, ja nepieciešams, ir jāaizpilda un jāparaksta veterinārārstam, kuram ir tiesības praktizēt veterināro medicīnu valstī, no kuras dzīvnieki tiek izvesti.

3.   Līdz ar sertifikātu jābūt sagatavotai arī papildu dokumentācijai vai arī tās apliecinātām kopijām, tajā skaitā, pārvietojamā dzīvnieka identifikācijas datiem, potēšanas datiem un seroloģiskā testa rezultātam.

4.   Sertifikāts ir derīgs dzīvnieku pārvietošanai starp Kopienas valstīm 4 mēnešu laikā, sākot no izdošanas datuma, vai līdz vakcinācijas derīguma termiņa beigām, kas ir uzrādīts IV daļā, ja tas iestājas ātrāk.

4. pants

Sertifikāta IV daļā pieprasītā vakcinācija ir jāveic, izmantojot neaktivizētu vakcīnu, kas ir ražota vismaz atbilstoši Starptautiskā epizootiju biroja Sauszemes dzīvniekiem izmantojamo diagnosticējošo pārbaužu un vakcīnu rokasgrāmatas pēdējā izdevumā aprakstītajiem standartiem.

5. pants

1.   Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka Regulas (EK) Nr. 998/2003 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie nosacījumi tiek piemēroti tikai attiecībā uz lolojumdzīvniekiem no trešām valstīm, kas ir uzskaitītas minētās regulas II pielikuma B daļas 2. iedaļā vai C daļā, un kuri tiks pārvietoti:

vai nu taisnā ceļā uz galamērķa dalībvalsti, vai arī

no trešās valsts uz galamērķa dalībvalsti, ieskaitot uzturēšanos tieši vienā vai vairākās valstīs, kas ir uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikuma B daļas 2. iedaļā vai C daļā.

2.   Atkāpjoties no 1. punktā minētajām prasībām, pārvietošana var notikt, braucot cauri trešai valstij, kas nav iekļauta Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikuma sarakstā, ar gaisa vai ūdens transportu, ja lolojumdzīvnieki neiziet ārpus šīs valsts starptautiskās lidostas robežām vai paliek zem uzraudzības uz kuģa.

6. pants

Tiek atcelts Lēmums 2004/203/EK.

7. pants

Šo lēmumu piemēro no 2004. gada 6. decembra.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE


(1)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 592/2004 (OV L 94, 31.3.2004., 7. lpp.).

(2)  OV L 65, 3.3.2004., 13. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/301/EK (OV L 98, 2.4.2004., 55. lpp.).

(3)  OV L 111, 17.4.2004., 83. lpp.

(4)  OV L 237, 8.7.2004., 21. lpp.

(5)  OV L 298, 23.9.2004., 22. lpp.

(6)  OV L 312, 27.11.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

Veselības sertifikāta paraugs lolojumdzīvnieku – mājas suņu, kaķu un balto sesku sugu – nekomerciālai pārvietošanai no trešām valstīm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 998/2003 8. panta 4. punktu.

Image

Image

Image


3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/18


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 29. novembris)

par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku importu no Rumānijas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4440)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/825/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanai, kuri tiek ievesti Kopienā no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvas 89/662/EEK, 90/425/EEK un 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva 90/426/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (2), inter alia, paredz zirgu dzimtas dzīvnieku kategoriju noteikšanu un identifikācijas prasības.

(2)

Komisija pieņēma 2004. gada 6. janvāra Lēmumu 2004/211/EK, kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus 93/195/EEK un 94/63/EK (3).

(3)

Saskaņā ar iepriekšminēto sarakstu dalībvalstis atļauj visu kategoriju zirgu dzimtas dzīvnieku importu no Rumānijas ar nosacījumiem, kas noteikti valstīm, kuras iekļautas “B” sanitārajā grupā Komisijas Lēmumos 92/260/EK (4), 93/195/EEK (5), 93/196/EEK (6) un 93/197/EEK (7) attiecīgi reģistrētu zirgu pagaidu ievešanai, atkārtotai ievešanai pēc reģistrētu zirgu pagaidu eksporta, nokaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importam, reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku un audzēšanai un ražošanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importam.

(4)

Lēmumā 93/197/EEK noteikts, ka attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku importu no atsevišķām valstīm, kuras iekļautas “B” sanitārajā grupā, jāveic veselības pārbaudes laboratorijās, kuras apstiprinājusi galamērķa dalībvalsts.

(5)

Komisijas Lēmumā 94/467/EK (8) noteiktas veselības garantijas zirgu dzimtas dzīvnieku transportēšanai no vienas trešās valsts uz otru saskaņā ar Direktīvas 91/496/EEK 9. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

(6)

Komisijas 1999. gada 22. decembra Lēmumā 2000/68/EK, ar ko groza Komisijas Lēmumu 93/623/EEK un nosaka audzēšanai un ražošanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju (9), noteikts, ka zirgu dzimtas dzīvniekiem to pārvadāšanas laikā un jo īpaši to transportēšanas laikā uz kautuvi jābūt klāt identifikācijas dokumentam.

(7)

Vairākās Pārtikas un veterinārā biroja veiktajās pārbaudēs Rumānijā un dalībvalstu veiktajās kontrolēs apstiprinātos robežkontroles posteņos tika atklāti trūkumi attiecībā uz apstākļiem, kādos zirgu dzimtas dzīvnieki tiek sagatavoti eksportam uz dalībvalstīm un transportēti uz galamērķi, un šie trūkumi nav novērsti atbilstīgi šajos ziņojumos sniegtajiem ieteikumiem.

(8)

Tādēļ ir jāpastiprina pasākumi, kas tiek pieņemti, lai aizsargātu Kopienas zirgu dzimtas dzīvnieku populācijas veselību un nodrošinātu zirgu dzimtas dzīvnieku labturību dalībvalstu teritorijā, pieņemot aizsardzības pasākumus, kas nosaka speciālu režīmu nokaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importam un audzēšanai un ražošanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importam, kuru izcelsme ir Rumānijā, un pastiprinot kontroles pasākumus.

(9)

Rumānijas centrālās kompetentās iestādes apstiprinājumam par izsniegtajiem sertifikātiem jāpastiprina garantijas, kuras sniedz īpaši saskaņā ar Direktīvas 90/426/EEK 12. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

(10)

Uzlabotai to zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijai un to zirgu dzimtas dzīvnieku testēšanai galamērķa dalībvalsts apstiprinātās laboratorijās, kuri Kopienā importēti no Rumānijas, arī jāveicina importa režīma stingra ieviešana.

(11)

Lai kontrolētu situāciju un atceltu pasākumus, jāsaņem regulāra informācija par tādās pārbaudēs konstatētajiem faktiem, kuras veiktas apstiprinātos robežkontroles posteņos vai uzturēšanās laikā galamērķa dalībvalstī.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis aizliedz zirgu dzimtas dzīvnieku importu, kuru izcelsme ir Rumānijā vai kuri nāk no Rumānijas, ja vien šajā lēmumā nav paredzēts citādi.

2.   Šī panta 1. punktā minētais aizliegums neattiecas uz:

reģistrētu zirgu pagaidu ievešanu saskaņā ar Lēmumu 92/260/EEK un pastāvīgu importu saskaņā ar Lēmumu 93/197/EEK no Rumānijas,

sacīkstēm, konkursiem un kultūras pasākumiem paredzētu reģistrētu zirgu atkārtotu ievešanu saskaņā ar Lēmumu 93/195/EEK pēc pagaidu eksporta uz Rumāniju,

zirgu dzimtas dzīvnieku transportēšanu no Rumānijas uz citu trešo valsti saskaņā ar Lēmumu 94/467/EK,

zirgu dzimtas dzīvnieku transportēšanu saskaņā ar Lēmuma 2004/211/EK 6. pantu no citām trešām valstīm caur Rumānijas teritoriju uz Eiropas Kopienu,

tiešai nokaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu importu saskaņā ar 2. pantu,

audzēšanai un ražošanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku pastāvīgu importu saskaņā ar 3. pantu.

2. pants

Galīgā galamērķa dalībvalstis atļauj tiešai nokaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importu no Rumānijas ar šādiem nosacījumiem:

1)

dzīvnieku sūtījumam ir pievienots pienācīgi aizpildīts vienots veterinārais sertifikāts, kurš ir saskaņā ar šī lēmuma I pielikumu un kuru apstiprinājusi Rumānijas centrālā kompetentā iestāde;

2)

papildus “S” tetovējumam vismaz 3 cm lielumā uz kreisās priekškājas naga katrs dzīvnieks ir aktīvi marķēts ar ievadāmu elektronisku identifikatoru (transponderu), kurš atbilst ISO 11784 un ISO 11785 standartiem un kurš ievadīts kakla kreisās puses augšējā centrālajā daļā;

3)

katrs dzīvnieks ir identificēts, un tam ir klāt identifikācijas dokuments saskaņā ar šī lēmuma II pielikumu, kurā īpaši norādīts 2) daļā minētā elektroniskā identifikatora numurs un norādīta tā implantācijas vieta;

4)

laboratoriskos testus, kas nepieciešami saskaņā ar 1) daļā minēto sertifikātu, ir veikusi galamērķa dalībvalsts apstiprināta laboratorija paraugiem, kas skaidri identificēti, atsaucoties uz numuru, kuru uzrādījis 2) daļā minētais elektroniskais identifikators. Laboratorijas apstiprinātos testa rezultātus pievieno dzīvnieku veselības sertifikātam, kas ir klāt dzīvniekiem.

3. pants

Galīgā galamērķa dalībvalstis atļauj audzēšanai un ražošanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku importu no Rumānijas ar šādiem nosacījumiem:

1)

katram atsevišķam dzīvniekam ir klāt pienācīgi aizpildīts veterinārais sertifikāts, kurš ir saskaņā ar šī lēmuma III pielikumu un kuru apstiprinājusi Rumānijas centrālā kompetentā iestāde;

2)

katrs dzīvnieks ir aktīvi marķēts ar ievadāmu elektronisku identifikatoru (transponderu), kurš atbilst ISO 11784 un ISO 11785 standartiem un kurš ievadīts kakla kreisās puses augšējā centrālajā daļā;

3)

katrs dzīvnieks ir identificēts, un tam klāt ir identifikācijas dokuments saskaņā ar šī lēmuma II pielikumu, kurā īpaši norādīts 2) daļā minētā elektroniskā identifikatora numurs un norādīta tā implantācijas vieta;

4)

laboratoriskos testus, kas nepieciešami saskaņā ar 1) daļā minēto sertifikātu, ir veikusi galamērķa dalībvalsts apstiprināta laboratorija paraugiem, kas skaidri identificēti, atsaucoties uz numuru, kuru uzrādījis 2) daļā minētais elektroniskais identifikators. Laboratorijas apstiprinātos testa rezultātus pievieno dzīvnieku veselības sertifikātam, kas ir klāt dzīvniekam.

4. pants

1.   Dalībvalstis, kas veic Direktīvas 91/496/EEK 4. pantā paredzētās pārbaudes, pēc ieviešanas Kopienā neatsakās ievest Kopienas teritorijā:

a)

tiešai nokaušanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku sūtījumu, kas pilnīgi atbilst 2. panta nosacījumiem un jo īpaši nolasāmā elektroniskā identifikatora prasībai, ar noteikumu, ka galīgā galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde ir paziņojusi par šī sūtījuma akceptu un vismaz 2. panta 1) daļā minētā sertifikāta 1., 2., 5., 6. un 8.5. punktā minēto informāciju robežkontroles postenim ievešanas ostā Eiropas Kopienas teritorijā;

b)

audzēšanai un ražošanai paredzētus zirgu dzimtas dzīvniekus, kas atbilst 3. panta nosacījumiem, ar noteikumu, ka galīgā galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde ir paziņojusi par šo importu vispārējo akceptu dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas ir atbildīga par robežkontroles posteni ievešanas ostā Eiropas Kopienas teritorijā.

2.   Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par pārbaudēm, ievedot zirgu dzimtas dzīvniekus Kopienā, vēlākais katra mēneša 25. datumā sniedz Komisijai ziņojumu saskaņā ar IV pielikumā doto formātu par katru attiecīgo ievešanas punktu un šajā ziņojumā apraksta iepriekšējā mēnesī veiktās pārbaudes un veiktos pasākumus, lai novērstu atklātos dzīvnieku veselības un labturības trūkumus.

5. pants

1.   Šī lēmuma 2. un 3. pantā minēto zirgu dzimtas dzīvnieku galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde nodrošina, lai:

a)

tiešai nokaušanai paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kas importēti saskaņā ar 2. pantu, tiktu nogādāti tieši uz galamērķa kautuvi, kur tie jānokauj 72 stundu laikā un ne vēlāk kā 5 dienas pēc ievešanas Kopienā;

b)

ievadāmie identifikatori (transponderi) tiktu izņemti galamērķa kautuvē un iznīcināti oficiālā uzraudzībā; kontroles nolūkā kautuves īpašnieki sniedz kompetentajai iestādei ikmēneša ziņojumu, kurā par katru nokauto dzīvnieku norāda veterinārā sertifikāta numuru, dzīvnieka nokaušanas datumu un attiecīgajos sertifikātos minētā transpondera iznīcināšanas datumu;

c)

audzēšanai un ražošanai paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, kas importēti saskaņā ar 3. pantu, pirmās 30 dienas pēc ievešanas galamērķa dalībvalstī paliktu galamērķa saimniecībā, kas norādīta 2. panta 1) daļā minētajā veterinārajā sertifikātā, ja vien dzīvnieks, kurš pienācīgi identificēts saskaņā ar Lēmumu 2000/68/EK, netiek pārvietots uz kautuvi tūlītējai nokaušanai, par ko ir atbildīga kompetentā iestāde.

2.   Galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde veic šādus pasākumus pēc nogādāšanas kautuvē vai uzturēšanās laikā galamērķa saimniecībā, kas minēta 1. punkta c) apakšpunktā:

a)

dzīvnieku identitātes pārbaude;

b)

dzīvnieku veselības un labturības pārbaude;

c)

to laboratorisko testu atkārtošana izlases veidā, kuri nepieciešami saskaņā ar dzīvnieku veselības sertifikātiem attiecīgi šī lēmuma I un III pielikumā;

d)

gadījumos, kad saskaņā ar c) apakšpunktu veiktie testi uzrāda rezultātus, kas neatbilst 2. panta 1) daļā un 3. panta 1) daļā minētajos sertifikātos ietvertajam paziņojumam, jāveic paraugu izcelsmes obligāta ģenētiska pārbaude neskaidrajiem paraugiem, kuri laboratorijai, kas veica pirmo testu, jāuzglabā vismaz 2 mēnešus.

3.   Kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par pārbaudēm kautuvēs, vēlākais katra mēneša 25. datumā sniedz Komisijai ziņojumu saskaņā ar V pielikumā doto formātu, kurā aprakstītas iepriekšējā mēnesī veiktās pārbaudes un veiktie pasākumi, lai novērstu atklātos dzīvnieku veselības un labturības trūkumus.

6. pants

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, ieskaitot, nepieciešamības gadījumā, juridiskus noteikumus, lai nodrošinātu, ka importētājs pilnīgi sedz administratīvo procedūru izmaksas, ieskaitot jebkuru nepieciešamo laboratorisko testēšanu, kas saistīta ar zirgu dzimtas dzīvnieku importu no Rumānijas saskaņā ar šī lēmuma 2. un 3. pantu.

7. pants

Šo lēmumu piemēro no 2004. gada 23. decembra.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 42. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/68/EK (OV L 139, 30.4.2004., 320. lpp.). Direktīva labota ar OV L 226, 25.6.2004., 128. lpp.

(3)  OV L 73, 11.3.2004, 1. lpp.

(4)  OV L 130, 15.5.1992., 67. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/241/EK (OV L 74, 12.3.2004., 19. lpp.).

(5)  OV L 86, 6.4.1993., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/211/EK (OV L 73, 11.3.2004., 1. lpp.).

(6)  OV L 86, 6.4.1993., 7. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(7)  OV L 86, 6.4.1993., 16. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/241/EK (OV L 74, 12.3.2004., 19. lpp.).

(8)  OV L 190, 26.7.1994., 28. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2001/662/EK (OV L 232, 30.8.2001., 28. lpp.).

(9)  OV L 23, 28.1.2000., 72. lpp.


I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

IDENTIFIKĀCIJAS DOKUMENTS

Image


III PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


IV PIELIKUMS

4. panta 2. punktā minētais robežkontroles posteņu ziņojums

Dalībvalsts: …

Robežkontroles posteņa nosaukums: …

Gads: … Mēnesis: …

Importēšanai uzrādīto zirgu dzimtas dzīvnieku skaits

Neatbilstību skaits (zirgu dzimtas dzīvnieku skaits)

Dokumentārā pārbaudē

Identitātes pārbaudē

Fiziskā pārbaudē

Dzīvnieku veselība

Dzīvnieku labturība

 

 

 

 

 


V PIELIKUMS

5. panta 3. punktā minētais dalīvalstu ziņojums

Dalībvalsts: …

Gads: … Mēnesis: …

Saņemto zirgu dzimtas dzīvnieku skaits (1)

Galarmērķī pārbaudīto zirgu dzimtas dzīvnieku skaits

Identitātes pārbaudes

Salīdzinoša testēšana

Ģenētiskas pārbaudes

Dzīvnieku labturības pārbaudes

Kopā

Neatbilst

Kopā

Neatbilst

Kopā

Neatbilst

Kopā

Neatbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Šis skaits atbilst zirgu skaitam, kas paziņoti nosūtīšanai uz galamērķa dalībvalstīm caur TRACE vai ANIMO sistēmu.


3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/32


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 29. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2002/887/EK, ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4441)

(2004/826/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ieviešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes lūgumu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2002/887/EK (2) atļauj dalībvalstīm uz ierobežotu laiku un atbilstoši īpašiem nosacījumiem paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna.

(2)

Joprojām pastāv apstākļi, kas pamato šādu atļauju un nav jaunas informācijas, kuras dēļ vajadzētu pārskatīt īpašos nosacījumus, tādēļ atļauja jāpagarina.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2002/887/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2002/887/EK groza šādi:

1)

Lēmuma 2. panta pirmajā un otrajā daļā, “2003. gada 1. augustam un 2004. gada 1. augustam” aizstāj ar “2005. gada 1. augustam un 2006. gada 1. augustam”.

2)

Līguma 4. pantā tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Augi

Laikposms

Chamaecyparis:

No 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim

Juniperus:

No 2004. gada 15. novembra līdz 2005. gada 31. martam un no 2005. gada 1. novembra līdz 2006. gada 31. martam

Pinus:

No 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/102/EK (OV L 309, 6.10.2004., 9. lpp.).

(2)  OV L 309, 12.11.2002., 8. lpp.


3.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/33


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 29. novembris),

ar ko atļauj pagaidu atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK dažiem noteikumiem attiecībā uz Austrālijas izcelsmes augsnes ievešanu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4449)

(2004/827/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

ņemot vērā Austrālijas lūgumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK augsni, kuras izcelsme ir dažās trešās valstīs, principā nedrīkst ievest Kopienā.

(2)

Austrālija ir lūgusi atļauju eksportēt nelielu daudzumu Austrālijas izcelsmes augsnes uz Kopienu, lai ceremonijas vajadzībām to izmantotu uz Beļģijā apglabāta Austrālijas pilsoņa kapa.

(3)

Pirms attiecīgo augsni izvedīs no Austrālijas, to atbilstoši apstrādās un tai pievienos oficiālu apliecinošu dokumentu, ko šim nolūkam izsniegušas Austrālijas iestādes.

(4)

Komisija uzskata, ka nepastāv risks augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu izplatībai, ja augsni apstrādā Austrālijas ierosinātā veidā.

(5)

Tādēļ dalībvalstīm uz ierobežotu laiku jāatļauj paredzēt atkāpi, ar ko atļauj ievest nelielu augsnes daudzumu, kam paredz īpašus apstrādes nosacījumus.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpi no Direktīvas 2000/29/EK 4. panta 1. punkta, ņemot vērā šīs direktīvas III pielikuma A daļas 14. punktā minētos aizliegumus attiecībā uz augsni, kuras izcelsme ir Austrālijā.

Lai saņemtu atkāpi, augsnei piemēro pielikumā paredzētos īpašos nosacījumus, ieved Kopienā laikposmā no 2004. gada 20. novembra līdz 2005. gada 31. janvārim un paredz izmantošanai ceremonijā.

Atļauja neierobežo turpmākas atļaujas vai procedūras, kuras var pieprasīt saskaņā ar citiem tiesību aktiem.

2. pants

Dalībvalstis, kuras piešķir atkāpes saskaņā ar šo lēmumu, iesniedz par to ziņojumu Komisijai līdz 2005. gada 1. martam.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/102/EK (OV L 309, 6.10.2004., 9. lpp.).


PIELIKUMS

Īpašie nosacījumi, ko piemēro Austrālijas izcelsmes augsnei, attiecībā uz kuru piešķir šā lēmuma 1. panta paredzēto atkāpi

1)

Augsne ir:

a)

karsēta ar karstu gaisu ne mazāk kā 121 °C temperatūrā un ne mazāk kā 2 stundas, kad ir sasniegta augstākā temperatūra, vai

b)

gamma apstarota 50 kGray (5 Mrad).

2)

Augsnei pievieno fitosanitāro sertifikātu, kas izsniegts Austrālijā saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK VII pielikumu. Sertifikāta ailē “Papildu deklarācija” sniedz norādi “Šis sūtījums atbilst Komisijas Lēmumā 2004/…/EK noteiktajiem nosacījumiem”.

3)

Pirms augsnes ievešanas Kopienā importētājs oficiāli informē dalībvalsts atbildīgās valsts iestādes par:

a)

augsnes daudzumu;

b)

augsnes izcelsmi;

c)

paredzēto ievešanas datumu;

d)

augsnes galamērķi.

4)

Augsni nogādā vienīgi tajā vietā, kas atbildīgajām valsts iestādēm norādīta saskaņā ar 3. punkta d) apakšpunktu.

Ja galamērķis atrodas dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā augsni ieved Kopienā, ievešanas dalībvalsts iepriekšminētā importētāja iepriekšējā paziņojuma saņemšanas brīdī informē atbildīgās valsts iestādes par galamērķa dalībvalsti, norādot augsnes nogādes vietu.