ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 322

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 23. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1837/2004 (2004. gada 22. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1838/2004 (2004. gada 22. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 214/2001, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena tirgū

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1839/2004 (2004. gada 22. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, kurš paredzēts lopbarībai, un attiecībā uz šāda sausā vājpiena pārdošanu

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1840/2004 (2004. gada 21. oktobris), ar kuru 39. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

5

 

*

Komisijas Regula (Euratom) Nr. 1841/2004 (2004. gada 22. oktobris), ar ko atceļ Regulu (Euratom) Nr. 2014/76 par to projektu atbalstu, kas attiecas uz urāna ģeoloģiskās izpētes programmām dalībvalstu teritorijās

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1842/2004 (2004. gada 22. oktobris), ar ko atļauj nosaukuma Munster vai Munster-Géromé, kas saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2081/92 reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums, un nereģistrētā nosaukuma Münster Käse ar vietas norādi Vācijā līdzāspastāvēšanu

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1843/2004 (2004. gada 22. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 751/2004, ar kuru nosaka konkrētas maiņas kursa noteicošās dienas 2004. gadam Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai, ņemot vērā to pievienošanos Eiropas Savienībai

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1844/2004 (2004. gada 22. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1555/96 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz gurķiem, artišokiem, klementīniem, mandarīniem un apelsīniem

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1845/2004 (2004. gada 22. oktobris), ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par dažu nosaukumu reģistrāciju aizsargātu izcelsmes nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfisko norāžu reģistrā (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigianaun Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1846/2004 (2004. gada 22. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 174/1999, kas nosaka īpašus, detalizētus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 804/68 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1847/2004 (2004. gada 22. oktobris), ar ko atklāj eksporta licenču piešķiršanas kārtību attiecībā uz sieriem, kuri 2005. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām VVTT kvotām

19

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1837/2004

(2004. gada 22. oktobris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 23. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 22. oktobra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

59,5

204

44,6

624

74,2

999

59,4

0707 00 05

052

86,8

999

86,8

0709 90 70

052

92,6

204

41,2

628

48,8

999

60,9

0805 50 10

052

63,4

388

45,9

524

66,0

528

50,9

999

56,6

0806 10 10

052

97,1

400

178,4

999

137,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,1

400

95,6

404

80,2

512

107,5

720

100,8

800

145,3

804

76,9

999

95,8

0808 20 50

052

98,3

388

105,3

720

74,7

999

92,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1838/2004

(2004. gada 22. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 214/2001, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 214/2001 (2) sausā vājpiena daudzumu, ko dalībvalstu intervences aģentūras laiž pārdošanā, ierobežoja līdz daudzumam, kurš nolikts glabāšanā līdz 2003. gada 1. jūlijam.

(2)

Ņemot vērā pašlaik esošu daudzumu un tirgus situāciju, datums būtu jānomaina uz 2004. gada 1. septembri.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantā vārdus “2003. gada 1. jūlijs” aizstāj ar vārdiem “2004. gada 1. septembris”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1675/2004 (OV L 300, 25.9.2004., 12. lpp.).


23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1839/2004

(2004. gada 22. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, kurš paredzēts lopbarībai, un attiecībā uz šāda sausā vājpiena pārdošanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par Piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 2799/1999 (2) intervences aģentūras organizē pastāvīgu konkursu attiecībā uz sauso vājpienu, kas ievietots glabāšanā pirms 2003. gada 1. jūlija.

(2)

Ņemot vērā vēl pieejamo daudzumu un tirgus situāciju, minētais datums jāmaina uz 2004. gada 1. septembri.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 2799/1999 26. panta 2. punktā vārdus “2003. gada 1. jūlijs” aizstāj ar vārdiem “2004. gada 1. septembris”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1674/2004 (OV L 300, 25.9.2004., 11. lpp.).


23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1840/2004

(2004. gada 21. oktobris),

ar kuru 39. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

2004. gada 18. oktobrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tādēļ jāizdara atbilstīgi grozījumi I pielikumā.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 21. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Christopher PATTEN


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1728/2004 (OV L 306, 2.10.2004., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

Pozīcijā “Juridiskas personas, grupas un organizācijas” pievieno šādu ierakstu:

Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: a) JTJ; b) al-Zarqawi tīkls; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group).


23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/7


KOMISIJAS REGULA (EURATOM) Nr. 1841/2004

(2004. gada 22. oktobris),

ar ko atceļ Regulu (Euratom) Nr. 2014/76 par to projektu atbalstu, kas attiecas uz urāna ģeoloģiskās izpētes programmām dalībvalstu teritorijās

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 70. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulu (Euratom) Nr. 2014/76 (1) vairs nepiemēro, jo urāna ģeoloģiskā izpēte dalībvalstu teritorijā ir apturēta.

(2)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad minētā regula ir jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (Euratom) Nr. 2014/76 atceļ.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Loyola DE PALACIO


(1)  OV L 221, 14.8.1976., 17. lpp.


23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1842/2004

(2004. gada 22. oktobris),

ar ko atļauj nosaukuma “Munster vai Munster-Géromé”, kas saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2081/92 reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums, un nereģistrētā nosaukuma “Münster Käse” ar vietas norādi Vācijā līdzāspastāvēšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1), un jo īpaši tās 13. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1996. gada 12. jūnija Regulā (EK) Nr. 1107/96 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu reģistrēšanu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantā izklāstīto procedūru (2) nosaukums “Munster vai Munster-Géromé” ir reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums attiecībā uz Franciju. Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 13. panta 2. punktu Vācijai vēlākais 2001. gada 21. jūnijā bija jāpārtrauc nereģistrētā nosaukuma “Münster Käse” lietošana.

(2)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 2081/92, kas papildināta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 692/2003 (3), 13. panta 5. punkts paredz reģistrēta un nereģistrēta nosaukuma līdzāspastāvēšanu atbilstīgi ļoti stingriem nosacījumiem un uz ierobežotu laikposmu.

(3)

Komisija 2003. gada 1. oktobrī saņēma Vācijas vadības lūgumu uz piecpadsmit gadiem atļaut reģistrētā nosaukuma “Munster vai Munster-Géromé” (CAN) un nereģistrētā nosaukuma “Münster Käse” līdzāspastāvēšanu.

(4)

Minstere ir Vācijas pilsēta, nosaukums “Münster Käse” kopš 1934. gada ir pakļauts Vācijas likumdošanai, un nav atrasta informācija par to, ka nosaukums vismaz 25 gadus līdz brīdim, kad Regula (EEK) Nr. 2081/92 stājās spēkā 1993. gada 26. jūlijā, nebūtu likumīgi lietots pastāvīgi un objektīvi.

(5)

Siers ar nosaukumu “Münster Käse” ir tirgots kopš 1951. gada saskaņā ar Vācijas likumdošanu par siera īpašībām. Tāpēc nereģistrētais nosaukums “Münster Käse” nevarēja gūt labumu no cilmes vietas nosaukuma “Munster vai Munster-Géromé”, kas 1969. gadā tika reģistrēts Francijā un 1996. gadā tika reģistrēts saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2081/92.

(6)

Lai novērstu sabiedrības maldināšanu par patieso izcelsmi, saskaņā ar 1973. gada vienošanos starp Vāciju un Franciju siera “Münster Käse” etiķete norāda, ka izcelsmes valsts ir Vācija. Pienākums attiecībā uz marķējumu ir saglabāts Regulas (EEK) Nr. 2081/92 13. panta 2. punktā. Nav atrodama informācija par to, ka sabiedrība ir tikusi vai varētu tikt maldināta par siera “Münster Käse” patieso izcelsmi.

(7)

Vācijas varas iestādes ir norādījušas uz problēmu, kas radusies identisku nosaukumu iekļaušanas rezultātā, 1996. gada 6. martā nosūtot vēstuli Komisijai, un tādēļ pirms nosaukuma “Munster vai Munster-Géromé” (CAN) reģistrācijas ar Regulu (EK) Nr. 1107/96 1996. gada 21. jūnijā.

(8)

Tāpēc reģistrētā Francijas nosaukuma “Munster vai Munster-Géromé” (CAN) un nereģistrētā nosaukuma “Münster Käse”, kas apzīmē vietu Vācijā, līdzāspastāvēšana atbilst Regulas (EEK) Nr. 2081/92 13. panta 5. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cilmes vietas nosaukumu un ģeogrāfisko norāžu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Nosaukums “Münster Käse” var pastāvēt līdzās nosaukumam “Munster vai Munster-Géromé”, kas saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2081/92 ir reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums.

2.   Līdzāspastāvēšanas laikposms ilgst piecpadsmit gadus no šīs regulas spēkā stāšanas dienas, un pēc tam nereģistrētā nosaukuma lietošana ir jāpārtrauc.

3.   Vācija kā izcelsmes valsts ir skaidri un saprotami jānorāda uz “Münster Käse” siera etiķetes.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1215/2004 (OV L 232, 1.7.2004., 21. lpp.).

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1345/2004 (OV L 249, 23.7.2004., 14. lpp.).

(3)  OV L 99, 17.4.2003, 1. lpp.


23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1843/2004

(2004. gada 22. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 751/2004, ar kuru nosaka konkrētas maiņas kursa noteicošās dienas 2004. gadam Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai, ņemot vērā to pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. panta pirmo daļu,

(1)

Saskaņā ar 4. panta 1. punkta pirmo daļu Komisijas 1998. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2808/98, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus eiro agromonetārā režīma piemērošanai lauksaimniecībā (1), maiņas kursa noteicošā diena platībatkarīgam maksājumam par riekstiem, kas paredzēts IV sadaļas 4. nodaļā Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003 (2), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza dažas regulas, ir attiecīgā tirdzniecības gada sākums.

(2)

Saskaņā ar 4. panta otro daļu Komisijas 1997. gada 16. aprīļa Regulā (EK) Nr. 659/97, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2200/96 piemērošanai intervences pasākumiem augļu un dārzeņu nozarē (3), tirdzniecības gads riekstiem sākas 1. janvārī.

(3)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 751/2004 (4) 1. pants nosaka, ka diena, kad stājas spēkā 2003. gada Pievienošanās līgums, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā (turpmāk – “jaunās dalībvalstis”) ir maiņas kursa noteicošā diena 2004. gadam, kas piemērojama atbalsta shēmām, kuru maiņas kursa noteicošā diena ir 1. janvāris.

(4)

Regulā (EK) Nr. 751/2004 nav norādes uz platībatkarīgo maksājumu par riekstiem, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 4. nodaļā. Tomēr ir jāparedz, ka jaunajās dalībvalstīs diena, kad stājas spēkā 2003. gada Pievienošanās līgums, ir maiņas kursa noteicošā diena arī šim maksājumam.

(5)

Ir attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 751/2004.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar attiecīgo pārvaldības komiteju atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 751/2004 1. panta pirmajā daļā pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 4. nodaļā paredzētais platībatkarīgais maksājums par riekstiem.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 349, 24.12.1998., 36. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1250/2004 (OV L 237, 8.7.2004., 13. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 864/2004 (OV L 161, 30.4.2004., 48. lpp.).

(3)  OV L 100, 17.4.1997., 2. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1135/2001 (OV L 154, 9.6.2001., 9. lpp.).

(4)  OV L 118, 23.4.2004., 19. lpp.


23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1844/2004

(2004. gada 22. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1555/96 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz gurķiem, artišokiem, klementīniem, mandarīniem un apelsīniem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1996. gada 30. jūlija Regulā (EK) Nr. 1555/96 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem papildu ievedmuitas nodokļu piemērojuma sistēmai augļu un dārzeņu nozarē (2), paredzēta tās pielikumā paredzēto produktu importa uzraudzība. Šo uzraudzību īsteno saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 308. pantā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz preferenciālo ievedumu uzraudzību (3).

(2)

Urugvajas kārtas daudzpusējās tirdzniecības sarunās noslēgtā lauksaimniecības līguma 5. panta 4. punkta (4) piemērojuma nolūkā un pamatojoties uz jaunākajiem datiem, kas pieejami attiecībā uz 2001., 2002. un 2003. gadu, ir jāgroza apjoms, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz gurķiem, artišokiem, klementīniem, mandarīniem un apelsīniem.

(3)

Tāpēc ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1555/96.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1555/96 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā tiek piemērota no 2004. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 193, 3.8.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1721/2004 (OV L 306, 2.10.2004., 3. lpp.).

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka preču apraksta formulējumam ir vienīgi orientējoša nozīme. Šajā pielikumā papildu nodokļu piemērojuma jomu nosaka pēc tādiem KN kodiem, kādi tie ir šīs regulas pieņemšanas brīdī. Gadījumā, kad pirms KN koda ir norāde “ex”, papildu nodokļu piemērojuma jomu nosaka gan pēc KN koda, gan pēc atbilstošā piemērojuma perioda.


Numurs pēc kārtas

KN kods

Preču apraksts

Piemērojuma periodi

Apjomi, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu

(tonnās)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomāti

no 1. oktobra līdz 31. maijam

596 477

78.0020

no 1. jūnija līdz 30. septembrim

552 167

78.0065

ex 0707 00 05

Gurķi

no 1. maija līdz 31. oktobrim

39 640

78.0075

no 1. novembra līdz 30. aprīlim

30 932

78.0085

ex 0709 10 00

Artišoki

no 1. novembra līdz 30. jūnijam

2 071

78.0100

0709 90 70

Tumšzaļie kabači

no 1. janvāra līdz 31. decembrim

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

Apelsīni

no 1. decembra līdz 31. maijam

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementīni

no 1. novembra līdz februāra beigām

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarīni, tostarp tanžerīni un sacumas, vilkingi un citi citrusu hibrīdi

no 1. novembra līdz februāra beigām

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citroni

no 1. jūnija līdz 31. decembrim

342 761

78.0160

no 1. janvāra līdz 31. maijam

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Galda vīnogas

no 21. jūlija līdz 20. novembrim

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

Āboli

no 1. janvāra līdz 31. augustam

730 623

78.0180

 

no 1. septembra līdz 31. decembrim

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Bumbieri

no 1. janvāra līdz 30. aprīlim

257 158

78.0235

no 1. jūlija līdz 31. decembrim

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikozes

no 1. jūnija līdz 31. jūlijam

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Ķirši, izņemot skābos ķiršus

no 21. maija līdz 10. augustam

32 863

78.0270

ex 0809 30

Persiki, tostarp persika un plūmes hibrīdi un nektarīni

no 11. jūnija līdz 30. septembrim

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Plūmes

no 11. jūnija līdz 30. septembrim

51 276”


23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1845/2004

(2004. gada 22. oktobris),

ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par dažu nosaukumu reģistrāciju aizsargātu izcelsmes nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfisko norāžu reģistrā (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigianaun Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfisko norāžu un izcelsmes nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 6. panta 3. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 5. pantu Francija ir iesniegusi Komisijai trīs pieteikumus reģistrēt kā aizsargātas ģeogrāfiskās norādes nosaukumus “Tergeste”, “Miele della Lunigiana” un “Lucca”, Grieķija ir iesniegusi Komisijai vienu pieteikumu reģistrēt kā aizsargātu ģeogrāfisko norādi nosaukumu “Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας” (Agios Mathaios Kerkyras).

(2)

Saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. punktu ir konstatēts, ka tie atbilst regulas prasībām, proti, tajos ir visi elementi, kas paredzēti tās 4. pantā.

(3)

Pēc šīs regulas pielikumā norādīto nosaukumu publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2) Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem Regulas (EEK) Nr. 2081/92 7. panta izpratnē.

(4)

Tāpēc šos nosaukumus var ierakstīt aizsargātu izcelsmes nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfisko norāžu reģistrā un Kopienas līmenī aizsargāt kā aizsargātus izcelsmes nosaukumus vai aizsargātas ģeogrāfiskās norādes.

(5)

Šīs regulas pielikums papildina Komisijas Regulas (EK) Nr. 2400/96 (3) pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2400/96 pielikumu papildina ar nosaukumiem, kas uzskaitīti šīs regulas pielikumā, un šos nosaukumus kā aizsargātus izcelsmes nosaukumus (AIN) vai aizsargātas ģeogrāfiskās norādes (AĢN) ieraksta aizsargātu izcelsmes nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfisko norāžu reģistrā, kas paredzēts Regulas (EEK) Nr. 2081/92 6. panta 3. punktā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1215/2004 (OV L 232, 1.7.2004., 21. lpp.).

(2)  OV C 303, 13.12.2003. (Tergeste).

OV C 321, 31.12.2003., 39. lpp. (Miele della Lunigiana).

OV C 321, 31.12.2003., 45. lpp. (Lucca).

OV C 321, 31.12.2003., 43. lpp. (Agios Mathaios Kerkyras).

(3)  OV L 327, 18.12.1996., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1486/2004 (OV L 273, 21.8.2004., 9. lpp.).


PIELIKUMS

LĪGUMA I PIELIKUMA PRODUKTI, KAS PAREDZĒTI UZTURAM

Taukvielas (sviests, margarīns, eļļas utt.)

ITĀLIJA

Tergeste (AIN)

Lucca (AIN)

GRIEĶIJA

Agios Mathaios Kerkyras (AĢN)

Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, dažādi piena produkti, izņemot svietu utt.)

ITĀLIJA

Miele della Lunigiana (AIN)


23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1846/2004

(2004. gada 22. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 174/1999, kas nosaka īpašus, detalizētus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 804/68 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 30. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. pants (2) nosaka, ka eksporta licences sieram, kas tiek eksportēts uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), kā daļa no kvotām saskaņā ar daudzpusējo tirdzniecības sarunu rezultātā noslēgtajiem līgumiem, var tikt piešķirtas saskaņā ar īpašu procedūru, pēc kuras var izraudzīt vēlamos importētājus ASV.

(2)

Pēc Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas (“jaunās dalībvalstis”) pievienošanās Kopienai 2004. gada 1. maijā tarifu kvotas noteiktiem sieriem, kuras sākotnēji noteica Urugvajas kārtā un ko Čehijas Republikai, Ungārijai, Polijai un Slovākijai Amerikas Savienotās Valstis piešķīrušas Urugvajas kārtas XX sarakstā, ir jāiekļauj ES-25 kvotā un, sākot ar 2005. gadu, jāadministrē tāpat kā ES-15 kvota saskaņā ar iepriekš minētajiem līgumiem.

(3)

Lai dotu iespēju jauno dalībvalstu uzņēmējiem pielāgoties Kopienā izmantotajai sistēmai, 2005. kvotu gadam piemērojami pārejas pasākumi attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 3. punktā noteikto piešķiršanas kritēriju piemērošanu jaunajās dalībvalstīs iesniegtajiem eksporta licenču pieteikumiem.

(4)

Pārejas pasākums ar vēsturi saistītā kritērija piemērošanai jāattiecina uz visiem kvotu pieteikumiem, ko iesnieguši pretendenti, kas reģistrēti un tos iesniedz jaunajās dalībvalstīs, attiecībā uz ko nebija noteikta valstij specifiskā kvota 2003. gadam.

(5)

Vēl viens pārejas noteikums, lemjot par priekšroku sakarā ar filiāļu kritēriju, piemērojams pieteikumiem, kurus iesnieguši pretendenti, kas reģistrēti vai nolūkā izvest sieru uz ASV atbilstīgi kvotām iesniedz pagaidu licenču pieteikumus Čehijas Republikā, Ungārijā, Polijā un Slovākijā, attiecībā uz ko bija noteikta valsts specifiskā kvota 2003. gadam.

(6)

Nolūkā nodrošināt ES eksportētājiem elastīgas rīcības iespēju, eksportējot produktus atbilstīgi kvotām, kas aprakstītas Amerikas Savienoto Valstu Harmonizēto tarifu shēmā, eksporta licences pieteikumā jāiekļauj produkta 8 ciparu kombinētās nomenklatūras kods.

(7)

Sakarā ar to, ka nekādu eksporta kompensāciju nepiemēro ar KN kodu 0406 klasificētajiem produktiem, ko paredzēts izvest uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai atmaksātu licences drošības naudu, nav jāpieprasa pierādījums tam, ka produkti nogādāti atbilstīgi galamērķim.

(8)

Tāpēc atbilstoši jālabo Regula (EK) Nr. 174/1999.

(9)

Ņemot vērā 2005. gada procedūras īstenošanai atvēlēto laiku, šī regula piemērojama pēc iespējas drīzāk.

(10)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā laikā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. pants tiek grozīts šādi.

1)

Panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Saskaņā ar Regulas Nr. 1255/1999 (EK) 42. pantā minēto procedūru Komisija var pieņemt lēmumu, ka saskaņā ar šī panta 2. līdz 11. punktu eksporta licences tiek izsniegtas attiecībā uz produktiem, kas klasificēti ar KN kodu 0406, eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi šādām kvotām:

a)

papildu kvota Lauksaimniecības līguma ietvaros;

b)

tarifu kvotas, kas sākotnēji noteiktas Tokijas kārtā un ko Amerikas Savienotās Valstis piešķīrušas Austrijai, Somijai un Zviedrijai Urugvajas kārtas XX sarakstā;

c)

tarifu kvotas, kas sākotnēji noteiktas Urugvajas kārtā un ko Amerikas Savienotās Valstis piešķīrušas Čehijas Republikai, Ungārijai, Polijai un Slovākijai Urugvajas kārtas XX sarakstā.”.

2)

Panta 2. punkta pirmā daļa papildināta šādi:

“Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta pirmā teikuma, licences pieteikumu 16. ailē un licencēs jānorāda produkta kombinētās nomenklatūras 8-ciparu kods”.

3)

Panta 3. punktā pievienota šāda daļa:

“Tomēr pagaidu licenču pieteikumiem siera eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm 2005. kvotu gadā, kurus savās valstīs iesnieguši Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā (“jaunajās dalībvalstīs”) reģistrēti pretendenti, piemērojami šādi pārejas pasākumi:

a)

eksporta darbības vēsture saskaņā ar pirmās daļas a) punktu nav nepieciešama pieteikumu iesniedzējiem, kas reizē ar pieteikumu iesniedz dokumentālu apliecinājumu tam, ka viņi vismaz trīs gadus ir reģistrēti kādā no jaunajām dalībvalstīm un katrā no minētajiem gadiem eksportējuši sieru, izņemot gadījumus, kad pagaidu licences pieteikums tiek iesniegts:

i)

Čehijas Republikā siera eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar Harmonizētās tarifu shēmas (HTS) 4. nodaļas 16., 17., 18., 20. un 25. papildpiezīmēs aprakstītajām kvotām, attiecībā uz ko bija noteikta valstij specifiska kvota 2003. gadam;

ii)

Ungārijā siera eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar HTS 4. nodaļas 25. papildpiezīmē aprakstītajām kvotām, attiecībā uz ko bija noteikta valstij specifiska kvota 2003. gadam;

iii)

Polijā siera eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar HTS 4. nodaļas 16. un 21. papildpiezīmē aprakstītajām kvotām, attiecībā uz ko bija noteikta valstij specifiska kvota 2003. gadam;

iv)

Slovākijā siera eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar HTS 4. nodaļas 16. papildpiezīmē aprakstītajām kvotām, attiecībā uz ko bija noteikta valstij specifiska kvota 2003. gadam;

b)

pirmās daļas b) punkta nolūkiem pieteikuma iesniedzējam var būt viņa izraudzīts importētājs 2005. gadam, ko uzskata par filiāli, ja vien ir ievērots sekojošais:

i)

tā pieteikums tika iesniegts

Čehijas Republikā nolūkā saņemt pagaidu licenci siera eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar kvotām, kas aprakstītas HTS 4. nodaļas 16., 17., 18., 20. un 25. papildpiezīmē,

Ungārijā nolūkā saņemt pagaidu licenci siera eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar kvotām, kas aprakstītas HTS 4. nodaļas 25. papildpiezīmē,

Polijā nolūkā saņemt pagaidu licenci siera eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar kvotām, kas aprakstītas HTS 4. nodaļas 16. un 21. papildpiezīmē,

Slovākijā nolūkā saņemt pagaidu licenci siera eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar kvotām, kas aprakstītas HTS 4. nodaļas 16. papildpiezīmē;

ii)

pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei dalībvalstī, kur iesniegts pieteikums, sniedz dokumentālu pierādījumu tam, ka tas bijis reģistrēts jaunajās dalībvalstīs vismaz trīs gadus un attiecīgo sieru eksportējis uz ASV katrā no minētajiem trijiem kalendārajiem gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas;

iii)

pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei dalībvalstī, kur iesniegts pieteikums, sniedz rakstisku apņemšanos sākt procedūru, lai izveidotu filiāli Amerikas Savienotajās Valstīs;

iv)

pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei dalībvalstī, kur iesniegts pieteikums, iesniedz pierādījumu izvedumiem, kuri sadarbībā ar izraudzītajiem importētājiem veikti 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas.”.

4)

Panta 10. punkta trešā daļa tiek aizstāta šādi:

“Drošības naudu attiecībā uz galīgo licenci atmaksā tikai pēc tam, kad uzrādīta kompetentās muitas iestādes attiecīgi apstiprinātā eksporta deklarācija.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākošajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 810/2004 (OV L 149, 30.4.2004., 138. lpp.).


23.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1847/2004

(2004. gada 22. oktobris),

ar ko atklāj eksporta licenču piešķiršanas kārtību attiecībā uz sieriem, kuri 2005. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām VVTT kvotām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 30. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1999. gada 26. janvāra Regulas (EK) Nr. 174/1999, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EEK) Nr. 804/68 par eksporta licencēm un eksporta kompensāciju piemērošanas noteikumus attiecībā uz pienu un piena produktiem (2), 20. pants paredz, ka eksporta licences attiecībā uz sieru, kurš eksportējams uz Amerikas Savienotajām Valstīm kā daļa no kvotām saskaņā ar daudzpusējās tirdzniecības sarunās noslēgtajiem nolīgumiem, var piešķirt atbilstoši šeit norādītajai īpašai kārtībai.

(2)

Šāda eksporta kārtība jāatklāj 2005. gadā un jānosaka ar to saistītie papildu noteikumi.

(3)

Pārvaldot importu, ASV kompetentās iestādes nošķir papildu kvotas, kas Eiropas Kopienai piešķirtas saskaņā ar Urugvajas sarunu kārtu, un kvotas, kuras piešķirtas Tokijas sarunu kārtā. Eksporta licences jāpiešķir, ņemot vērā šo produktu atbilstību minētajai ASV kvotai, kā apzīmēts Amerikas Savienoto Valstu Saskaņotajā tarifu plānā.

(4)

Lai nodrošinātu to eksportētāju stabilitāti un drošību, kuri iesniedz pieteikumus saskaņā ar šo īpašo režīmu, jānosaka diena, kurā pieteikumus uzskata par iesniegtiem, piemērojot Regulas (EK) Nr. 174/1999 1. panta 1. punktu.

(5)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi savu atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. pantu jāizsniedz eksporta licences produktiem, uz ko attiecas KN kods 0406 un kas minēti šās regulas I pielikumā, un ko paredzēts 2005. gadā eksportēt uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstoši kvotām, minētām Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 1. punktā.

2. pants

1.   Pagaidu licenču pieteikumus, minētus Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 2. punktā (turpmāk tekstā – “pieteikumi”), iesniedz kompetentajām iestādēm vēlākais laika posmā no 2004. gada 26. oktobra līdz 29. oktobrim.

2.   Pieteikumus nepieņem, ja tajos nav ietverta visa informācija, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 2. un 3. punktos, un tiem nav pievienoti tajā regulā minētie dokumenti.

Ja šīs regulas I pielikuma 2. ailē minētajai tādai pašai produktu grupai paredzēto daudzumu sadala starp Urugvajas sarunu kvotu un Tokijas sarunu kvotu, licences pieteikumi var attiekties tikai uz vienu no šīm kvotām, un jānorāda attiecīgā kvota, nosakot I pielikuma 3. ailē norādītās kvotas un grupas identifikāciju.

Pieteikumi jāizvēlas saskaņā ar paraugu, kas norādīts II pielikumā.

3.   Pieteikumi nedrīkst pārsniegt 40 % no paredzētās produktu grupas daudzuma, kas norādīts I pielikuma 4. ailē, un attiecīgajā kvotā.

4.   Pieteikumi pieņemami tikai tajā gadījumā, ja prasītāji rakstveidā paziņo, ka nav iesnieguši citus pieteikumus tajā pašā produktu grupā un tajā pašā kvotā, un ka viņi apņemas to nedarīt.

Ja prasītājs iesniedz dažus pieteikumus tajā pašā produktu grupā un kvotā vienā vai vairākās dalībvalstīs, visus viņa pieteikumus uzskata par nederīgiem.

5.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 174/1999 1. panta 1. punktu, visus šīs regulas 1. pantā noteiktajā termiņā iesniegtos pieteikumus uzskata par saņemtiem 2004. gada 26. oktobrī.

3. pants

1.   Dalībvalstis triju darba dienu laikā pēc iesniegumu saņemšanas ziņo Komisijai par katrā produktu grupā iesniegtajiem pieteikumiem un, ja piemēro, arī par 1. pielikumā noteiktajām kvotām.

Visi paziņojumi, to skaitā “nulles” paziņojumi, jāsūta pa teleksu vai faksu uz 3. pielikumā norādītās veidlapas.

2.   Par katru grupu un vajadzības gadījumā par katru kvotu paziņojumā norāda šādu informāciju:

a)

pieteikuma iesniedzēju sarakstu;

b)

daudzumus, uz ko pieteicies katrs prasītājs, šos daudzumus sadalot pēc produktu nomenklatūras kodiem un to koda saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Saskaņoto tarifu plānu (2004. gads);

c)

to minēto produktu daudzumus, ko pieteikuma iesniedzējs ir eksportējis iepriekšējos trīs gados;

d)

pieteikuma iesniedzēja izraudzītā importētāja nosaukums (vārds, uzvārds) un adrese, un norāde, vai importētājs ir pieteikuma iesniedzēja uzņēmuma struktūrvienība.

4. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 3., 4. un 5. punktu, Komisija tūlīt paredz licenču piešķiršanu un dara to zināmu dalībvalstīm vēlākais līdz 2004. gada 30. novembrim.

5. pants

Šīs regulas 3. pantā un Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 2. un 3. punktos minēto informāciju dalībvalstis pārbauda pirms galīgo eksporta licenču izsniegšanas un vēlākais līdz 2004. gada 31. decembrim.

Ja atklāj, ka eksportētājs, kam izsniegta pagaidu licence, ir sniedzis nepareizu informāciju, licenci anulē un nodrošinājumu konfiscē. Dalībvalsts par to nekavējoties paziņo Komisijai.

6. pants

Šī regula stājas spēkā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1846/2004 (skat 16. lpp. šajā Oficiālā Vēstneša numurā).


I PIELIKUMS

Siers, kas 2005. gadā eksportējams uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām kvotām, kas izriet no VVTT nolīgumiem

Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. pants un Regula (EK) Nr. 1847/2004

Grupas identifikācija saskaņā ar 4. nodaļas papildpiezīmēm Amerikas Savienoto Valstu Saskaņotajā tarifu plānā

Grupas un kvotas identifikācija

Paredzētais daudzums 2005. gadam

Maksimālais daudzums, uz ko var pretendēt ar vienu iesniegumu

Piezīme

Grupa

(t)

(t)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 – Tokija

908,877

363,550

16 – Urugvaja

3 446,000

1 378,400

17

Blue mould

17

350,000

140,000

18

Cheddar

18

1 050,000

420,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

440,000

21

Italian type

21

2 025,000

810,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 – Tokija

393,006

157,202

22 – Urugvaja

380,000

152,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 – Tokija

4 003,172

1 601,268

25 – Urugvaja

2 420,000

968,000


II PIELIKUMS

Informācija, kas iesniedzama saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 2. un 3. punktu

Image


III PIELIKUMS

Dalībvalstu ziņojumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1847/2004 3. pantu

Image