ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 320

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 21. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1815/2004 (2004. gada 20. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1816/2004 (2004. gada 20. oktobris) par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1817/2004 (2004. gada 20. oktobris), ar ko nosaka tās eksporta kompensācijas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, kuras neattiecas uz kompensācijām par pievienoto cukuru (īslaicīgai glabāšanai konservēti ķirši, mizoti tomāti, konservēti ķirši, sagatavoti lazdu rieksti, dažas apelsīnu sulas)

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1818/2004 (2004. gada 19. oktobris), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1819/2004 (2004. gada 20. oktobris), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 par rūpīgo pārbaužu posmu attiecībā uz labības, rīsu un graudaugu produktu izvešanas atļauju izsniegšanu

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1820/2004 (2004. gada 20. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2208/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 814/2000 par informācijas pasākumiem saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1821/2004 (2004. gada 20. oktobris) par importa licenču izsniegšanu dažiem importētiem sēņu konserviem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1749/2004

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1822/2004 (2004. gada 20. oktobris) par ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz rīsiem ar izcelsmi ĀKK valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti pirmajās piecās darba dienās 2004. gada oktobrī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 638/2003

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1823/2004 (2004. gada 20. oktobris), ar ko nosaka olīveļļas eksporta kompensācijas

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1824/2004 (2004. gada 20. oktobris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

20

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

2004/703/EK:Eiropas Centrālās bankas pamatnostādne (2004. gada 16. septembris) par euro banknošu iepirkumu (ECB/2004/18)

21

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1815/2004

(2004. gada 20. oktobris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 20. oktobra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

51,7

204

40,9

624

74,2

999

55,6

0707 00 05

052

87,9

999

87,9

0709 90 70

052

80,9

999

80,9

0805 50 10

052

62,4

388

39,2

524

66,0

528

47,9

999

53,9

0806 10 10

052

96,7

400

179,5

999

138,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,0

400

92,7

404

80,2

512

107,8

720

96,2

800

145,3

804

77,4

999

94,8

0808 20 50

052

95,8

388

105,3

720

75,2

999

92,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1816/2004

(2004. gada 20. oktobris)

par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz detalizētus ieviešanas noteikumus liellopu gaļas sektorā Padomes Regulai (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes (3), jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2247/2003 1. pantā paredzēta iespēja izsniegt importa sertifikātus attiecībā uz liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, importa sertifikātiem. Taču šis imports nedrīkst pārsniegt daudzuma robežas, kas paredzētas katrai no šīm trešajām valstīm, kurās produktus ieved.

(2)

Sertifikātu pieprasījumi, kas iesniegti no 2004. gada 1. līdz 10. oktobrim un attiecas uz atkaulotu gaļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2247/2003 produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, nepārsniedz šīm valstīm pieejamos daudzumus. Tāpēc ir iespējams piešķirt importa sertifikātus par pieprasītajiem daudzumiem.

(3)

Ievērojot kopējo daudzumu 52 100 t, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2004. gada 1. novembra.

(4)

Jāatzīmē, ka šī regula neskar piemērošanu Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvai 72/462/EEK par sanitārajiem jautājumiem un sanitāro režīmu, importējot liellopu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvniekus, svaigu gaļu vai produktus uz gaļas bāzes, kā izcelsmes vieta ir trešās valstis (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tālāk norādītās dalībvalstis 2004. gada 21. oktobra izsniedz Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu izcelsmes liellopu gaļas nozares produktu importa sertifikātus, kuri izteikti atkaulotā gaļā saistībā ar norādītajiem daudzumiem un izcelsmes valstīm:

 

Apvienotā Karaliste:

400 t no Botsvānas,

18 t no Svazilenda,

400 t no Namībijas.

 

Vācija:

300 t no Botsvānas,

250 t no Namībijas.

2. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2247/2003 3. panta 2. punktu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt 2004. gada pirmo desmit novembra dienu laikā par šādiem atkaulotas liellopu gaļas daudzumiem:

Botsvāna:

10 816 t,

Kenija:

142 t,

Madagaskara:

7 579 t,

Svazilenda:

3 180 t,

Zimbabve:

9 100 t,

Namībija:

4 885 t.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības lietu ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(3)  OV L 333, 20.12.2003., 37. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(4)  OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1817/2004

(2004. gada 20. oktobris),

ar ko nosaka tās eksporta kompensācijas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, kuras neattiecas uz kompensācijām par pievienoto cukuru (īslaicīgai glabāšanai konservēti ķirši, mizoti tomāti, konservēti ķirši, sagatavoti lazdu rieksti, dažas apelsīnu sulas)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1429/95 (2) noteica sīki izstrādātus noteikumus par eksporta kompensāciju piemērošanu augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, izņemot kompensācijas par pievienoto cukuru.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2201/96 16. panta 1. punktu, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai varētu veikt saimnieciski nozīmīgu eksportu, par 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem produktiem var piešķirt eksporta kompensācijas, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu. Regulas (EK) Nr. 2201/96 18. panta 4. punkts paredz, ka tad, ja kompensācija par cukuru, kas pievienots 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem produktiem, nav pietiekama, lai šos produktus varētu eksportēt, piemēro kompensāciju, kas noteikta saskaņā ar minētās regulas 17. pantu.

(3)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2201/96 16. panta 2. punktam jāraugās, lai netiktu traucētas tirdzniecības plūsmas, kas radušās iepriekšējo kompensāciju sistēmā. Šā iemesla dēļ katram produktam jānosaka paredzētie daudzumi attiecībā uz eksporta kompensācijām, kas noteiktas Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (3), pamatojoties uz lauksaimniecības produktu nomenklatūru.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2201/96 17. panta 2. punktu, kompensācijas ir jānosaka, ņemot vērā esošo stāvokli un attīstības perspektīvas – augļu un dārzeņu pārstrādes produktu cenas un pieejamību Kopienas tirgū, no vienas puses, un starptautiskā tirgus cenas, no otras puses. Tāpat arī jāņem vērā tirdzniecības un transporta izmaksas, kā arī paredzētā eksporta ekonomiskie aspekti.

(5)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2201/96 17. panta 3. punktam Kopienas tirgus cenas ir noteiktas, ņemot vērā eksportam vislabvēlīgākās cenas.

(6)

Ņemot vērā stāvokli starptautiskajā tirdzniecībā un konkrētas prasības atsevišķos tirgos, var rasties nepieciešamība diferencēt kompensācijas par konkrētu produktu atkarībā no šā produkta eksporta galamērķa.

(7)

Īslaicīgai glabāšanai konservētu ķiršu, mizotu tomātu, konservētu ķiršu, sagatavotu lazdu riekstu, dažu apelsīnu sulu eksportu faktiski var veikt saimnieciski nozīmīgos apjomos.

(8)

Tāpēc jānosaka kompensācijas likmes un paredzētie daudzumi.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu komitejas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensācijas likmes augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, pieteikumu iesniegšanas termiņš, atļauju izsniegšanas termiņš un paredzētie daudzumi ir noteikti pielikumā.

2.   Atļaujas, kas izsniegtas saistībā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 16. pantā paredzēto pārtikas atbalstu, nepiemēro daudzumiem, kuri paredzēti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 25. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 28. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 498/2004 (OV L 80, 18.3.2004., 20. lpp.).

(3)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2180/2003 (OV L 335, 22.12.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 636/2004 (OV L 100, 6.4.2004., 25. lpp).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 20. oktobra Regulai, ar ko nosaka tās eksporta kompensācijas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, kuras neattiecas uz kompensācijām par pievienoto cukuru (īslaicīgai glabāšanai konservēti ķirši, mizoti tomāti, konservēti ķirši, sagatavoti lazdu rieksti, dažas apelsīnu sulas)

Atļauju pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2004. gada 25. oktobra līdz 2005. gada 21. februārim.

Atļauju izsniegšanas termiņš: no 2004. gada novembra līdz 2005. gada februārim.

Produkta kods (1)

Galamērķa kods (2)

Kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Paredzētie daudzumi

(t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Produktu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

(2)  “A” sērijas galamērķu kodi ir noteikti Regulas (EEK) Nr. 3846/87 II pielikumā.

Galamērķu ciparu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir noteikti šādi:

F06

visi galamērķi, izņemot Ziemeļameriku.

F10

visi galamērķi, izņemot ASV un Bulgāriju.


21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1818/2004

(2004. gada 19. oktobris),

ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93 ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2), un jo īpaši tās 173. panta 1. punktu,

tā kā

(1)

Regulas Nr. 2454/93 173. līdz 177. panti paredz, ka Komisija periodiski nosaka vienības vērtības produktiem, kas uzskaitīti klasifikācijā minētās regulas 26. pielikumā.

(2)

Iepriekšminētajos pantos izklāstīto noteikumu un kritēriju piemērošanas rezultāts tiem elementiem, ko paziņo Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 2. punktu, ir tāds, ka vienības vērtības, kādas tās noteiktas šīs regulas pielikumā, būtu jānosaka saistībā ar attiecīgajiem produktiem,

IR PIEŅEMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 1. punktā paredzētās vienības vērtības ar šo ir noteiktas tādas kā izklāstīts šīs regulas pielikuma tabulā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 22. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Olli REHN


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2700/2000 (OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Pozīcija

Apraksts

Mērvienības lielums pa 100 kg

Sugas, šķirnes, KN kods

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Jaunie kartupeļi

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Sīpoli (izņemot sēklas sīpolus)

0703 10 19

38,49

22,16

1 211,20

286,30

602,24

9 539,75

132,90

25,66

16,52

165,95

9 233,37

1 538,68

350,56

26,54

 

 

 

 

1.40

Ķiploki

0703 20 00

103,27

59,45

3 249,80

768,19

1 615,87

25 596,24

356,58

68,85

44,34

445,25

24 774,18

4 128,45

940,59

71,20

 

 

 

 

1.50

Puravi

ex 0703 90 00

45,21

26,03

1 422,67

336,29

707,38

11 205,30

156,10

30,14

19,41

194,92

10 845,43

1 807,31

411,76

31,17

 

 

 

 

1.60

Ziedkāposti

0704 10 00

1.80

Baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

0704 90 10

22,04

12,69

693,55

163,94

344,85

5 462,61

76,10

14,69

9,46

95,02

5 287,18

881,07

200,74

15,20

 

 

 

 

1.90

Sparģeļkāposti jeb brokoļi (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,37

1 933,08

456,94

961,17

15 225,43

212,11

40,96

26,37

264,85

14 736,44

2 455,73

559,49

42,35

 

 

 

 

1.100

Ķīnas kāposti

ex 0704 90 90

75,36

43,38

2 371,43

560,56

1 179,13

18 677,98

260,20

50,24

32,35

324,91

18 078,11

3 012,59

686,36

51,96

 

 

 

 

1.110

Galviņsalāti

0705 11 00

1.130

Burkāni

ex 0706 10 00

26,74

15,39

841,45

198,90

418,39

6 627,51

92,33

17,83

11,48

115,29

6 414,66

1 068,96

243,54

18,44

 

 

 

 

1.140

Redīsi

ex 0706 90 90

44,01

25,34

1 384,91

327,36

688,61

10 907,88

151,96

29,34

18,89

189,74

10 557,56

1 759,34

400,83

30,34

 

 

 

 

1.160

Zirņi (Pisum sativum)

0708 10 00

447,72

257,75

14 088,89

3 330,33

7 005,31

110 967,70

1 545,89

298,50

192,21

1 930,31

107 403,84

17 898,10

4 077,76

308,68

 

 

 

 

1.170

Pupiņas:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

86,11

49,58

2 709,84

640,55

1 347,39

21 343,40

297,34

57,41

36,97

371,27

20 657,94

3 442,50

784,31

59,37

 

 

 

 

1.170.2

pupiņas (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,98

87,49

4 782,51

1 130,49

2 377,97

37 668,24

524,76

101,33

65,25

655,25

36 458,48

6 075,55

1 384,20

104,78

 

 

 

 

1.180

Pupas

ex 0708 90 00

1.190

Artišoki

0709 10 00

1.200

Sparģeļi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zaļie

ex 0709 20 00

357,31

205,70

11 243,67

2 657,78

5 590,61

88 558,04

1 233,70

238,22

153,39

1 540,48

85 713,90

14 283,62

3 254,26

246,34

 

 

 

 

1.200.2

pārējie

ex 0709 20 00

466,55

268,59

14 681,28

3 470,36

7 299,86

115 633,53

1 610,89

311,05

200,29

2 011,47

111 919,82

18 650,66

4 249,21

321,66

 

 

 

 

1.210

Baklažāni

0709 30 00

86,17

49,61

2 711,58

640,96

1 348,26

21 357,06

297,53

57,45

36,99

371,51

20 671,15

3 444,70

784,81

59,41

 

 

 

 

1.220

Salātu selerijas (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

83,53

48,09

2 628,52

621,33

1 306,96

20 702,91

288,41

55,69

35,86

360,13

20 038,01

3 339,20

760,77

57,59

 

 

 

 

1.230

Gailenes

0709 59 10

553,21

318,48

17 408,41

4 115,00

8 655,86

137 113,10

1 910,12

368,83

237,49

2 385,11

132 709,55

22 115,12

5 038,53

381,41

 

 

 

 

1.240

Dārzeņpipari

0709 60 10

91,51

52,68

2 879,59

680,68

1 431,80

22 680,41

315,96

61,01

39,28

394,53

21 952,00

3 658,15

833,44

63,09

 

 

 

 

1.250

Fenhelis

0709 90 50

1.270

Veselas svaigas batātes (paredzētas pārtikai)

0714 20 10

82,33

47,40

2 590,80

612,41

1 288,20

20 405,81

284,27

54,89

35,34

354,96

19 750,46

3 291,28

749,86

56,76

 

 

 

 

2.10

Svaigi kastani (Castanea spp.)

ex 0802 40 00

2.30

Svaigi ananasi

ex 0804 30 00

86,92

50,04

2 735,28

646,57

1 360,04

21 543,79

300,13

57,95

37,32

374,76

20 851,89

3 474,82

791,67

59,93

 

 

 

 

2.40

Svaigi avokado

ex 0804 40 00

145,14

83,56

4 567,42

1 079,65

2 271,02

35 974,16

501,16

96,77

62,31

625,78

34 818,81

5 802,31

1 321,95

100,07

 

 

 

 

2.50

Svaigas gvajaves un mango

ex 0804 50

2.60

Svaigi saldie apelsīni:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

sarkanie un pussarkanie apelsīni

0805 10 10

52,21

30,06

1 642,94

388,36

816,91

12 940,25

180,27

34,81

22,41

225,10

12 524,66

2 087,15

475,52

36,00

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins

0805 10 30

55,64

32,03

1 750,81

413,86

870,54

13 789,85

192,11

37,09

23,89

239,88

13 346,98

2 224,18

506,74

38,36

 

 

 

 

2.60.3

pārējie

0805 10 50

57,48

33,09

1 808,78

427,56

899,37

14 246,42

198,47

38,32

24,68

247,82

13 788,88

2 297,82

523,52

39,63

 

 

 

 

2.70

Svaigi mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un sacumas); svaigi klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementīni

ex 0805 20 10

79,31

45,66

2 495,73

589,94

1 240,93

19 656,98

273,84

52,88

34,05

341,94

19 025,68

3 170,50

722,34

54,68

 

 

 

 

2.70.2

Monreale apelsīni un sacumas

ex 0805 20 30

71,72

41,29

2 256,88

533,48

1 122,17

17 775,80

247,63

47,82

30,79

309,21

17 204,91

2 867,08

653,21

49,45

 

 

 

 

2.70.3

mandarīni un vilkingi

ex 0805 20 50

72,57

41,78

2 283,48

539,77

1 135,40

17 985,26

250,55

48,38

31,15

312,86

17 407,64

2 900,86

660,91

50,03

 

 

 

 

2.70.4

tanžerīni un pārējie

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

58,78

33,84

1 849,77

437,25

919,75

14 569,24

202,96

39,19

25,24

253,43

14 101,33

2 349,89

535,38

40,53

 

 

 

 

2.85

Svaigi laimi (Citrus auranti folia)

0805 50 90

132,70

76,39

4 175,74

987,06

2 076,27

32 889,22

458,18

88,47

56,97

572,11

31 832,95

5 304,74

1 208,59

91,49

 

 

 

 

2.90

Svaigi greipfrūti:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltie

ex 0805 40 00

64,32

37,03

2 024,11

478,46

1 006,43

15 942,38

222,09

42,88

27,61

277,32

15 430,37

2 571,36

585,84

44,35

 

 

 

 

2.90.2

sārtie

ex 0805 40 00

81,36

46,84

2 560,34

605,21

1 273,06

20 165,92

280,93

54,24

34,93

350,79

19 518,27

3 252,58

741,04

56,10

 

 

 

 

2.100

Galda vīnogas

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Arbūzi

0807 11 00

50,38

29,00

1 585,36

374,75

788,28

12 486,68

173,95

33,59

21,63

217,21

12 085,66

2 013,99

458,85

34,73

 

 

 

 

2.120

Melones (izņemot arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (tostarp Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (tostarp Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

44,14

25,41

1 389,04

328,34

690,66

10 940,47

152,41

29,43

18,95

190,31

10 589,10

1 764,60

402,03

30,43

 

 

 

 

2.120.2

pārējās

ex 0807 19 00

86,41

49,75

2 719,27

642,78

1 352,08

21 417,66

298,37

57,61

37,10

372,56

20 729,81

3 454,48

787,04

59,58

 

 

 

 

2.140

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nashi (Pyrus pyrifolia),

Ya (Pyrus Bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

pārējie

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikozes

0809 10 00

214,58

123,53

6 752,40

1 596,13

3 357,45

53 183,65

740,90

143,06

92,12

925,14

51 475,60

8 578,05

1 954,35

147,94

 

 

 

 

2.160

Ķirši

0809 20 95

0809 20 05

502,98

289,57

15 827,77

3 741,37

7 869,93

124 663,59

1 736,69

335,34

215,93

2 168,55

120 659,87

20 107,13

4 581,04

346,78

 

 

 

 

2.170

Persiki

0809 30 90

111,40

64,13

3 505,54

828,64

1 743,03

27 610,49

384,64

74,27

47,82

480,29

26 723,75

4 453,33

1 014,61

76,80

 

 

 

 

2.180

Nektarīni

ex 0809 30 10

58,12

33,46

1 828,92

432,32

909,38

14 405,04

200,68

38,75

24,95

250,58

13 942,41

2 323,41

529,35

40,07

 

 

 

 

2.190

Plūmes

0809 40 05

135,31

77,90

4 257,96

1 006,50

2 117,15

33 536,78

467,20

90,21

58,09

583,38

32 459,71

5 409,18

1 232,38

93,29

 

 

 

 

2.200

Zemenes

0810 10 00

488,40

281,17

15 369,09

3 632,94

7 641,86

121 050,88

1 686,36

325,62

209,67

2 105,70

117 163,19

19 524,43

4 448,28

336,73

 

 

 

 

2.205

Avenes

0810 20 10

304,95

175,56

9 596,17

2 268,34

4 771,43

75 581,86

1 052,93

203,31

130,92

1 314,76

73 154,46

12 190,68

2 777,42

210,25

 

 

 

 

2.210

Mellenes (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

924,35

50 525,34

11 943,17

25 122,34

397 950,44

5 543,85

1 070,46

689,29

6 922,43

385 169,78

64 185,87

14 623,57

1 106,99

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

160,10

92,17

5 038,02

1 190,89

2 505,02

39 680,76

552,79

106,74

68,73

690,25

38 406,37

6 400,15

1 458,16

110,38

 

 

 

 

2.230

Granātāboli

ex 0810 90 95

123,21

70,93

3 877,18

916,49

1 927,82

30 537,62

425,42

82,14

52,89

531,21

29 556,87

4 925,45

1 122,17

84,95

 

 

 

 

2.240

Hurma (ieskaitot Sharon fruit)

ex 0810 90 95

306,61

176,51

9 648,36

2 280,68

4 797,38

75 992,92

1 058,66

204,42

131,63

1 321,91

73 552,31

12 256,98

2 792,53

211,39

 

 

 

 

2.250

Ličī

ex 0810 90


21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1819/2004

(2004. gada 20. oktobris),

ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 par rūpīgo pārbaužu posmu attiecībā uz labības, rīsu un graudaugu produktu izvešanas atļauju izsniegšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības nozares tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 18. pantu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu un 19. pantu,

tā kā:

(1)

8. panta 1. punkts Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regulā (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (3) nosaka, ka izvešanas atļaujas šajā pantā minētajiem produktiem izsniedz trešajā darba dienā no pieteikuma iesniegšanas ar nosacījumu, ka šajā laikā Komisija neveic nekādus speciālus pasākumus.

(2)

Rūpīgo pārbaužu posms tiek piemērots attiecībā uz izvešanas atļaujām, kurām eksporta kompensācijas summa ir vienāda ar nulli, kā arī uz tām atļaujām, kuru eksporta kompensācijas summa ir lielāka par nulli. Ņemot vērā Kopienas graudaugu un rīsu tirgus apgādes situāciju 2004./2005. tirdzniecības gadā, jāpalielina graudaugu un rīsu eksporta plūsma, īpaši tam eksportam, kurš notiek pasaules tirgus cenu līmenī.

(3)

Šajos apstākļos ir uz laiku jāaptur trīs dienu rūpīgo pārbaužu posma piemērošana attiecībā uz to graudaugu, rīsu un dažu labības produktu izvešanas atļauju izsniegšanu, kuru eksporta kompensācijas summa, ieskaitot iespējamās korekcijas, ir vienāda ar nulli.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 1. punkta pirmās daļas, izvešanas atļaujas šajā pantā minētiem produktiem izsniedz pieteikuma iesniegšanas dienā, ja to eksporta kompensācijas summa ir vienāda ar nulli.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(3)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1092/2004 (OV L 209, 11.6.2004., 9. lpp.).


21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1820/2004

(2004. gada 20. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2208/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 814/2000 par informācijas pasākumiem saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 17. aprīļa Regulu (EK) Nr. 814/2000 par informācijas pasākumiem saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 2208/2002 (2) paredzēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, lai nodrošinātu iespējami plašu publicitāti par subsīdiju iespējām, ko piedāvā Regula (EK) Nr. 814/2000, un labāko darbību izvēli. Šis uzaicinājums jāpublicē ne vēlāk kā katra gada 31. jūlijā. Lai nodrošinātu labu administratīvo vadību, jo īpaši, lai Regulā (EK) Nr. 814/2000 paredzēto režīmu paplašinātu arī attiecībā uz jauno dalībvalstu iedzīvotājiem, šis datums jāpārceļ trīs mēnešus vēlāk.

(2)

Tādēļ jāgroza Regula (EK) Nr. 2208/2002.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar ELVGF komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2208/2002 3. pantā vārdus “31. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “31. oktobrim”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 100, 20.4.2000., 7. lpp.

(2)  OV L 337, 13.12.2002., 21. lpp.


21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1821/2004

(2004. gada 20. oktobris)

par importa licenču izsniegšanu dažiem importētiem sēņu konserviem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1749/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas2004. gada 7. oktobra Regulu (EK) Nr. 1749/2004 par autonomas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību sēņu konserviem (1) un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa licences, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1749/2004 4. panta 1. punktu ir pieprasījuši tradicionālie importētāji un kuru pieteikumus dalībvalstis Komisijai nosūtījušas 2004. gada 19. oktobrī, izsniedz 9,33 % apmērā no prasītā daudzuma.

2.   Importa licences, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1749/2004 4. panta 1. punktu ir pieprasījuši jaunie importētāji un kuru pieteikumus dalībvalstis Komisijai ir nosūtījušas 2004. gada 19. oktobrī, izsniedz 7,69 % apmērā no prasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. oktobrī.

To piemēro līdz 2004. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. oktobri

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 312, 9.10.2004., 3. lpp.


21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1822/2004

(2004. gada 20. oktobris)

par ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz rīsiem ar izcelsmi ĀKK valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti pirmajās piecās darba dienās 2004. gada oktobrī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 638/2003

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002 par režīmu, kas piemērojams lauksaimniecības produktiem un dažu veidu precēm, kas iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības preces ar izcelsmi Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīs (ĀKK valstis), un Regulas (EK) Nr. 1706/98 atcelšanu (1),

ņemot vērā Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras valstu un teritoriju un Eiropas Kopienas asociācijas izveidi (Lēmums par asociāciju ar aizjūras valstīm un teritorijām) (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 9. aprīļa Regulu (EK) Nr. 638/2003 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2286/2002 un Padomes Lēmumam 2001/822/EK attiecībā uz režīmu, kas piemērojams rīsu ievedumiem ar izcelsmi Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīs (ĀKK) un aizjūras zemēs un teritorijās (AZT) (3), un jo īpaši tās 17. panta 2. punktu,

tā kā:

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz rīsu ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti no 2004. gada oktobra pirmo piecu darba dienu laikā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 638/2003 un paziņots Komisijai, atļaujas izdod par daudzumiem, kuri norādīti iesniegtajos pieteikumos, vajadzības gadījumā piemērojot samazinājuma procentus, kas paredzēti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(2)  OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 93, 10.4.2003., 3. lpp.


PIELIKUMS

Samazinājuma procenti, kas piemērojami pieteiktajiem daudzumiem saskaņā ar 2004. gada oktobra kvotas daļu, un pārtikas kvotu sadalīzums 2004. gadam

Izcelsme/produkts

Samazinājuma procenti

Galīgais kvotu sadalīzums 2004. gadam procentos

Nīderlandes Antiļu salas un Aruba

Mazāk attīstītās AZT

Nīderlandes Antiļu salas un Aruba

Mazāk attīstītās AZT

AZT (Regulas (EK) Nr. 638/2003 10. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts)

KN kods 1006

97,67

0


Izcelsme/produkts

Galīgais kvotu sadalīzums 2004. gadam procentos

ĀKK (Regulas (EK) Nr. 638/2003 3. panta 1. punkts)

KN kodi no 1006 10 21 līdz 1006 10 98, 1006 20 un 1006 30

100

ĀKK (Regulas (EK) Nr. 638/2003 5. panta 1. punkts)

KN kodi 1006 40 00

100


21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1823/2004

(2004. gada 20. oktobris),

ar ko nosaka olīveļļas eksporta kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 22. septembra Regulu Nr. 136/66/EEK par taukvielu tirgu kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 3. pantu gadījumos, kad Kopienas cenas pārsniedz pasaules cenas, starpību starp šīm cenām var segt ar eksporta kompensāciju, eksportējot olīveļļu uz trešām valstīm.

(2)

Sīki izstrādāti noteikumi olīveļļas eksporta kompensāciju noteikšanai un piešķiršanai noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 616/72 (2).

(3)

Saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 3. panta 3. punktu kompensācijai ir jābūt vienādai visā Kopienā.

(4)

Atbilstīgi Regulas Nr. 136/66/EEK 3. panta 4. punktam kompensāciju par olīveļļu nosaka, ņemot vērā esošo situāciju un nākotnes perspektīvas attiecībā uz olīveļļas cenām un resursiem Kopienas tirgū, kā arī olīveļļas cenas pasaules tirgū. Tomēr gadījumos, kad situācija pasaules tirgū liedz noteikt visizdevīgākās olīveļļas cenas, var ņemt vērā galveno konkurējošo augu eļļu cenu pasaules tirgū un reģistrēto starpību starp šīm cenām un olīveļļas cenām atsauces laikposmā. Kompensācijas apjoms nedrīkst pārsniegt starpību starp olīveļļas cenām Kopienā un pasaules tirgū, kas, kur nepieciešams, ir koriģēta, lai ņemtu vērā izmaksas, kas ir saistītas ar produktu eksportu pasaules tirgū.

(5)

Saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 3. panta 3. punkta trešā ievilkuma b) apakšpunktu var izlemt par kompensācijas noteikšanu konkursa kārtībā. Konkursa procedūrai jāattiecas uz kompensācijas apjomu, un tā var attiekties uz konkrētām galamērķa valstīm, daudzumiem, īpašībām un iepakojumu.

(6)

Saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 3. panta 3. punkta otro ievilkumu kompensācija par olīveļļu var būt dažāda, atkarībā no galamērķa, gadījumos, kad to prasa situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības.

(7)

Kompensācijas ir jānosaka vismaz reizi mēnesī. Vajadzības gadījumā kompensācijas var mainīt šajā laikposmā.

(8)

Piemērojot iepriekš izklāstītos noteikumus pašreizējai situācijai olīveļļas tirgū un jo īpaši olīveļļas cenām Kopienā un trešo valstu tirgos, kompensācija ir jānosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eļļas un taukvielu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par Regulas Nr. 136/66/EEK 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajiem produktiem nosaka saskaņā ar pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV 172, 30.9.1966., 3025/66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1513/2001 (OV L 201, 26.7.2001., 4. lpp.).

(2)  OV L 78, 31.3.1972., 1. lpp. Regluā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2962/77 (OV L 348, 30.12.1977., 53. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 20. oktobra regulai, ar ko nosaka olīveļļas eksporta kompensācijas

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Produktu kodi, kā arī A sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa ciparu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).


21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1824/2004

(2004. gada 20. oktobris),

ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 4. protokolu par kokvilnu, kas ir pievienots Grieķijas pievienošanās aktam, kura jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1050/2001 (1),

ņemot vērā Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1051/2001 par palīdzību kokvilnas ražošanai (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka periodiski, atbilstīgi pasaules tirgū reģistrētajām attīrītās kokvilnas cenām un ņemot vērā vēsturisko attiecību starp neattīrītas kokvilnas reģistrēto cenu un attīrītās kokvilnas aprēķināto cenu. Šo vēsturisko attiecību nosaka 2. panta 2. punkts Komisijas 2001. gada 2. augusta Regulā (EK) Nr. 1591/2001 (3), ar ko grozījumus kokvilnas atbalsta shēmas piemērošanā. Gadījumos, kad cenu pasaules tirgū nav iespējams noteikt šādi, cenu nosaka, pamatojoties uz pēdējo noteikto cenu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 5. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka ražojumam ar noteiktām īpašībām un ņemot vērā visizdevīgākos piedāvājumus un kotācijas pasaules tirgū no tā, ko uzskata par raksturīgu reālajām tirgus tendencēm. Šādā nolūkā ir jāaprēķina vienā vai vairākās Eiropas biržās reģistrētais vidējais piedāvājums un kotācija produktam, kas ir piegādāts CIF Kopienas ostā un nāk no dažādām piegādātājvalstīm, kuras uzskata par svarīgākajām starptautiskajā tirdzniecībā. Tomēr ir paredzēta iespēja mainīt kritērijus attīrītās kokvilnas cenas noteikšanai pasaules tirgū, lai atspoguļotu atšķirības, ko rada piegādātā ražojuma kvalitāte un attiecīgie piedāvājumi un kotācijas. Šī iespēja ir izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1591/2001 3. panta 2. punktā.

(3)

Iepriekšminēto kritēriju pielietošana ļauj noteikt neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū atbilstīgi zemāk norādītajam līmenim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantā minētās neattīrītas kokvilnas cena pasaules tirgū tiek noteikta 19,188 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 148, 1.6.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 148, 1.6.2001., 3. lpp.

(3)  OV L 210, 3.8.2001., 10. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1486/2002 (OV L 223, 20.8.2002., 3. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Eiropas Centrālā banka

21.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/21


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2004. gada 16. septembris)

par euro banknošu iepirkumu

(ECB/2004/18)

(2004/703/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 106. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus, un jo īpaši to 16. pantu,

tā kā:

(1)

Statūtu 16. pants dod Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomei ekskluzīvas tiesības atļaut emitēt euro banknotes Kopienā. Šīs ekskluzīvās tiesības ietver kompetenci noteikt euro banknošu iepirkuma tiesisko regulējumu.

(2)

Saskaņā ar Līguma 106. panta 1. punktu un Statūtu 12.1. pantu ECB atbildību par euro banknošu emisiju var nodot to dalībvalstu, kuras pieņēmušas euro, centrālajām bankām (VCB) atbilstīgi VCB procentuālajām daļām ECB parakstītajā kapitālā attiecīgajā finanšu gadā, procentuālo daļu aprēķināšanā izmantojot VCB svērumus Statūtu 29.1. pantā minētajā atslēgā (turpmāk tekstā – “kapitāla atslēga”). Turklāt ECB atbildību par euro banknošu izgatavošanas piegādes līgumu slēgšanu un pārvaldību nodod, ņemot vērā decentralizācijas principu un efektīvas pārvaldības sistēmas nepieciešamību.

(3)

Euro banknošu iepirkuma tiesiskajam regulējumam, no vienas puses, jāatbilst Līguma 105. panta 1. punktā un Statūtu 2. pantā Eurosistēmai noteiktajai prasībai rīkoties saskaņā ar principu, kas paredz atvērta tirgus ekonomiku, kurā valda brīva konkurence, un kas veicina resursu efektīvu sadali, un, no otras puses, jāievēro euro banknošu īpatnības, kuras iespiež, lai tās kā drošu maksāšanas līdzekli emitētu tikai pati Eurosistēma. Turklāt saskaņā ar decentralizācijas principu euro banknošu iepirkuma tiesiskajā regulējumā jāievēro tas, ka euro banknošu izgatavošanas vajadzībām dažām VCB ir savas spiestuves vai arī tās izmanto valsts spiestuves.

(4)

Ņemot vērā iepriekš minētos principus, Padome 2003. gada 10. jūlijā nolēma, ka euro banknošu iepirkumam vēlākais no 2012. gada 1. janvāra jāpiemēro kopēja Eurosistēmas konkurējoša nostāja attiecībā uz konkursa procedūru (turpmāk tekstā – “Eurosistēmas vienotā konkursa procedūra”). VCB, kurām ir savas spiestuves vai kuras izmanto valsts spiestuves, drīkst nepiedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā. Šādā gadījumā šīs spiestuves saglabā atbildību par euro banknošu izgatavošanu, kas iedalītas to VCB saskaņā ar kapitāla atslēgu, un nepiedalās Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā. VCB par piedalīšanos Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā var izlemt vēlāk. Šāds lēmums būtu neatgriezenisks.

(5)

Pārejas periodam, kas ļauj VCB un spiestuvēm sagatavoties šai ilgtermiņa nostājai, būtu jāsākas, tiklīdz ir noskaidrots, ka tiks rīkots konkurss, lai izgatavotu vismaz pusi no gadā kopējā Eurosistēmā vajadzīgajām euro banknotēm, un ka vismaz puse no visām VCB rīkos konkursu tām iedalīto euro banknošu izgatavošanai. Pārejas periodā Eurosistēmas vienoto konkursa procedūru piemēros tām VCB, kas rīko konkursus to euro banknošu izgatavošanai, kas tām iedalītas emitēšanai.

(6)

Eurosistēmas vienotā konkursa procedūra nodrošinās līdzvērtīgus nosacījumus visām spiestuvēm, kas piedalās procedūrā, ļaujot VCB, valsts un privātām spiestuvēm pārredzami un godīgi konkurēt savā starpā un neradot kādai no pusēm negodīgu konkurences priekšrocību. Lai nodrošinātu šādus līdzvērtīgus nosacījumus, ir nepieciešami īpaši noteikumi attiecībā uz Eurosistēmas vienotas Iepirkuma komitejas (turpmāk tekstā – “Iepirkuma komiteja”) sastāvu, tās locekļu rīcību un nosacījumi tām spiestuvēm, kas piedalās Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā.

(7)

Euro banknotēm ir jutīga jauninājuma raksturs. Tādēļ tās jāizgatavo pilnīgi droši, kontrolēti un konfidenciāli, garantējot uzticamas, augstas kvalitātes un ilgtspējīgas piegādes. Turklāt Eurosistēmai pienācīgi jāievēro euro banknošu izgatavošanas iespējamā ietekme uz sabiedrības veselību, drošību un vidi. Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā tiks ievērotas visas šīs prasības.

(8)

Padome veic pārraudzību attiecībā uz visām galvenajām euro banknošu izejvielām un ražošanas faktoriem un vajadzības gadījumā veic attiecīgus pasākumus, lai pārliecinātos, ka tos izvēlas un iepērk tā, lai nodrošinātu euro banknošu piegādes nepārtrauktību un, neskarot Eiropas konkurences tiesības un Eiropas Komisijas kompetenci, novērstu uzņēmēja vai piegādātāja dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanas negatīvo ietekmi uz Eurosistēmu.

(9)

Piegādes līgumiem, ko pēc Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras pabeigšanas noslēdz pasūtītājs un konkrēta spiestuve, būtu jāatbilst ECB noteiktām obligātām kopīgām iezīmēm, lai nodrošinātu saskaņotus noteikumus un nosacījumus visām spiestuvēm, ar ko noslēdz līgumus.

(10)

Padomei būtu jāpārskata šīs pamatnostādnes darbība pēc tās stāšanās spēkā, ievērojot Eurosistēmas praktisko pieredzi. Šīs pamatnostādnes noteikumi vajadzības gadījumā būtu jāinterpretē saskaņā ar noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/18/EK par procedūru koordinēšanu būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu piešķiršanai (1).

(11)

Saskaņā ar ECB vispārējo pārredzamības politiku būtu jāpublicē informācija saistībā ar konkursa procedūru, tostarp atbilstības un piešķiršanas kritēriji un šo procedūru iznākums.

(12)

Saskaņā ar Statūtu 12.1. un 14.3. pantu ECB pamatnostādnes ir neatņemama Kopienas tiesību sastāvdaļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1)

“neatkarības princips” ir princips, saskaņā ar kuru ir pilnībā nošķirti VCB pašas vai valsts spiestuves un attiecīgās VCB konti un saskaņā ar kuru VCB vai valsts spiestuve maksā atlīdzību par administratīvo un organizatorisko atbalstu, ko tā saņem no attiecīgās VCB. Šī atlīdzība jo īpaši ietver: a) papildus, mainīgās izmaksas, kas VCB radušās, sniedzot administratīvu un organizatorisku atbalstu tās spiestuvei; b) VCB spiestuves pienācīgu līdzdalību VCB administratīvā un organizatoriskā atbalsta fiksēto izmaksu segšanā; c) adekvātu peļņu no VCB kapitālieguldījumiem tās spiestuvē. Šādu atlīdzību aprēķina pēc tirgus cenām. Šajā definīcijā ņem vērā attiecīgo Eiropas Kopienu Tiesas praksi un attiecīgos kopīgos izmaksu uzskaites principus, ko Padome nosaka atsevišķi;

2)

“konfidenciāla informācija” ir: a) nepubliska informācija saistībā ar Iepirkuma komitejas darbu un apspriedēm; b) informācija spiestuvju un/vai trešo personu Iepirkuma komitejai iesniegtajos piedāvājuma dokumentos; c) informācija, kas ir uzņēmējdarbības noslēpums vai cita konfidenciāla vai īpašumtiesību aizsargāta tehniska un/vai uzņēmējdarbības informācija saistībā ar euro banknošu izgatavošanu; d) katras euro banknošu denominācijas tehnisko specifikāciju informācija; e) cita informācija attiecībā uz euro banknošu izgatavošanu, kura apzīmēta kā konfidenciāla vai kuru pēc tās satura var pamatoti uzskatīt par konfidenciālu;

3)

“pasūtītājs” ir VCB, kas slēdz piegādes līgumus ar spiestuvēm, kurām piešķirts pasūtījums saskaņā ar Eurosistēmas vienoto konkursa procedūru, vai ECB, kas rīkojas VCB vārdā;

4)

“kontrole” ir mātesuzņēmuma un meitasuzņēmuma attiecības visos gadījumos, kas minēti 1. panta 1. un 2. punktā Padomes 1983. gada 13. jūnija Septītajā direktīvā, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem (2), vai līdzīgas attiecības starp uzņēmumu un jebkuru juridisko personu, turklāt jebkuru meitasuzņēmuma meitasuzņēmumu uzskata par tā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumu, kurš ir to vadošais uzņēmums;

5)

“euro banknošu izgatavošanas kvalitātes prasības (EBKP)” ir dokumenti, ar ko nosaka kopējās kvalitātes prasības euro banknošu ražošanai, pieņemšanai un validēšanai un ko Padome regulāri pārskata;

6)

“euro drošības elementi” ir pilnībā vai daļēji iespiestas euro banknotes, euro banknotes sastāvdaļas, citi materiāli un informācija, kas ir aizsargājama un kā pazušana, zādzība, izpaušana vai publicēšana varētu kaitēt euro banknošu integritātei un/vai palīdzēt viltotu euro banknošu vai to sastāvdaļu izgatavošanā;

7)

“VCB spiestuves” ir spiestuves, kas: a) juridiski un organizatoriski ir VCB daļa vai b) atsevišķs uzņēmums, kurā VCB tiešā vai kontroles veidā ir vismaz 50 % balsstiesību vai kapitāla; vai c) atsevišķs uzņēmums, kurā VCB ieceļ vairāk nekā pusi no lēmējinstitūciju locekļiem;

8)

“valsts iestādes” ir visas valsts iestādes, ieskaitot valsti un reģionu un vietējās pašvaldības;

9)

“valsts spiestuve” ir spiestuve, kurā valsts iestādēm: a) tiešā vai kontroles veidā ir vismaz 50 % balsstiesību vai kapitāla; vai kurā tās b) ieceļ vairāk nekā pusi no lēmējinstitūciju locekļiem;

10)

“slēgtā procedūra” ir iepirkuma procedūra, kur piedāvājumu var iesniegt tikai šajā pamatnostādnē noteiktajiem atbilstības kritērijiem atbilstoša spiestuve;

11)

“piegādes līgums” ir rakstveidā noslēgts līgums starp pasūtītāju un spiestuvi, kurai piešķirts euro banknošu izgatavošanas pasūtījums par atlīdzību;

12)

“pārejas periods” ir laika posms, kas sākas ne ātrāk kā 2008. gada 1. janvārī vai vēlāk, ja tā nolemj Padome pēc tam, kad tā pēc Valdes priekšlikuma ir pārliecinājusies, ka tiks rīkots konkurss, lai izgatavotu vismaz pusi no gada kopējā Eurosistēmā vajadzīgajām euro banknotēm, un ka vismaz puse no visām VCB rīkos konkursu tām iedalīto euro banknošu izgatavošanai. Pārejas periods beidzas vēlākais 2011. gada 31. decembrī.

2. pants

Darbības joma

1.   Eurosistēmas vienota konkursa procedūra sākas vēlākais 2012. gada 1. janvārī.

2.   Iepirkumam, kurš veikts jebkurā sešu mēnešu laika posmā un kura vērtība ir lielāka par EUR 249 000 vai citu Direktīvā 2004/18/EK noteikto vērtību, piemēro šajā pamatnostādnē paredzēto Eurosistēmas vienoto konkursa procedūru.

3.   Panta 2. punktā minēto vērtību aprēķina, ievērojot euro banknošu izgatavošanas prasību kopējās izmaksas Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā, tostarp papildu izmaksas, kas cita starpā ietver euro banknošu izgatavošanā radušos atkritumu iznīcināšanas izdevumus, bet kas neietver PVN un pārvadāšanas izdevumus.

4.   Piegādes līguma vērtību nedrīkst aprēķināt ar nolūku izvairīties no šīs pamatnostādnes piemērošanas, šādā nolūkā nedrīkst arī sadalīt iepirkumu konkrētajam euro banknošu daudzumam.

5.   Eurosistēmas vienoto konkursa procedūru nepiemēro pētniecībai un attīstībai attiecībā uz euro banknotēm, tostarp dizainparaugiem un izstrādei. Šādām darbībām piemēro citus Eurosistēmas iepirkuma noteikumus.

II SADAĻA

PUSES EUROSISTĒMAS VIENOTAJĀ KONKURSA PROCEDŪRĀ

3. pants

Iepirkuma komitejas izveide un sastāvs

1.   Tiek izveidota Iepirkuma komiteja, kas sastāv no septiņiem ekspertiem, kurus ieceļ Padome pēc ECB un VCB ierosinājuma un kurus iepriekš noteiktam pilnvaru laikam izvēlas no Eurosistēmas dalībnieku kvalificētiem augstākā līmeņa darbiniekiem.

2.   ECB Iepirkuma komitejai nodrošina sekretariāta pakalpojumus.

4. pants

Iepirkuma komitejas rīcības kodekss

1.   ECB un VCB nodrošina, ka katrs tās darbinieks, kas iecelts Iepirkuma komitejā, paraksta deklarāciju, kas iekļauta šīs pamatnostādnes I pielikumā.

2.   Ja Iepirkuma komitejas loceklis pārkāpj I pielikumā doto rīcības kodeksu, Padome: a) atlaiž Iepirkuma komitejas locekli; b) disciplinārā nolūkā pienācīgi paziņo par to attiecīgajam darba devējam; c) ieceļ jaunu Iepirkuma komitejas locekli.

3.   ECB un VCB iekļauj attiecīgus noteikumus juridiskajos dokumentos, kas reglamentē darba attiecības ar attiecīgajiem Iepirkuma komitejas locekļiem, lai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem varētu pārraudzīt Iepirkuma komitejas locekļu atbilstību I pielikumā dotajam rīcības kodeksam un neatbilstības gadījumā piemērot sodu.

5. pants

Padomes un Valdes uzdevumi

1.   Padome pēc Valdes priekšlikuma pārskata pārejas perioda uzsākšanas nosacījumus un lemj par pārejas perioda sākuma dienu.

2.   Padome pēc Valdes priekšlikuma lemj par to, vai spiestuves saskaņā ar 7. un 8. pantu var piedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā.

3.   Padome pēc Iepirkuma komitejas priekšlikuma, ko tā saņēmusi ar Valdes starpniecību, pieņem Iepirkuma komitejas iekšējo reglamentu, kas ietver balsošanas noteikumus.

4.   Pirms katras Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras Padome lemj par to, kuri Eurosistēmas dalībnieki jāizraugās par pasūtītājiem.

5.   Padome pēc Iepirkuma komitejas priekšlikuma, ko tā saņēmusi ar Valdes starpniecību, pieņem lēmumu par pasūtījuma piešķiršanu.

6.   Padome pārskata katru šādu lēmumu pēc tās spiestuves pieprasījuma, kas piedalījusies Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā saskaņā ar šo pamatnostādni, pirms tiek iesniegta sūdzība Eiropas Kopienu Tiesā.

7.   Padome pēc Valdes priekšlikuma nodrošina, ka tiek veikta revīzija par visu pušu atbilstību šajā pamatnostādnē paredzētajiem noteikumiem un procedūrām.

6. pants

ECB un VCB

1.   VCB vai ECB, kas rīkojas VCB vārdā, noslēdz piegādes līgumus ar spiestuvēm, kurām piešķirts pasūtījums, un uzrauga šo līgumu pienācīgu izpildi.

2.   VCB, kurām ir savas spiestuves vai kuras izmanto valsts spiestuves, drīkst nepiedalīties Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā. Šādā gadījumā šīs VCB vai valsts spiestuves nepiedalās Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā un izgatavo euro banknotes, kas iedalītas attiecīgajai VCB saskaņā ar kapitāla atslēgu. Tomēr VCB par piedalīšanos Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā var izlemt vēlāk. Šāds lēmums ir neatgriezenisks.

3.   Pirms Eurosistēmas vienotas konkursa procedūras veikšanas ECB un VCB nesniedz konfidenciālu informāciju spiestuvēm, tostarp: a) valsts spiestuvēm; b) VCB pašu spiestuvēm, ja attiecīgā VCB nepiedalās Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā.

7. pants

Spiestuvju atbilstība

1.   VCB pašu spiestuves vai valsts spiestuves var piedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā ar nosacījumu, ka:

a)

spiestuve ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī. Turklāt euro banknotes izgatavo telpās, kas faktiski atrodas dalībvalstī;

b)

spiestuve paraksta konfidencialitātes līgumu, ko nodrošina ECB;

c)

spiestuvi akreditē Padome, kas rīkojas, ievērojot Valdes novērtējumu par atbilstību:

i)

euro drošības elementu izgatavošanas un uzglabāšanas drošības noteikumiem, par kuriem atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli; un

ii)

EBKP, par ko atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli; un

iii)

veselības aizsardzības un drošības prasībām, par kurām atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli; un

iv)

prasībām par euro banknošu izgatavošanu ekoloģiski nekaitīgā veidā, par ko atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli;

d)

spiestuve, arī VCB spiestuve vai valsts spiestuve, nesaņem atbalstu, ko piešķir dalībvalsts, VCB, vai citādā veidā no valsts līdzekļiem, kas jebkādā veidā ir nesaderīgi ar Līgumu;

e)

spiestuvei nav iedalīta Eiropas Savienības dalībvalsts visu banknošu vai to daļas izgatavošana bez konkursa procedūras.

2.   Neatkarīgi ārējie revidenti veic revīziju par atbilstību 1. punkta d) apakšpunktā noteiktajam aizliegumam. Spiestuve, kurā veikta revīzija, katru gadu iesniedz Iepirkuma komitejai neatkarīgā ārējā revidenta atzinumu. Šajā nolūkā visas spiestuves, kas piedalās Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā, pilnībā atklāj ienākumus un izmaksas un jo īpaši sniedz informāciju: a) par saimnieciskās darbības zaudējumu kompensēšanu; b) par to, vai VCB vai kāda valsts iestāde ieguldījusi kapitālu, piešķīrusi neatmaksājamas dotācijas vai aizdevumus ar atvieglotiem noteikumiem; c) par VCB vai kādas valsts iestādes atteikšanos no peļņas vai parādu piedziņas; d) par VCB vai kādas valsts iestādes atteikšanos no pamatotas peļņas par spiestuves izmantotajiem valsts līdzekļiem; e) par kompensāciju, kas saņemta par VCB vai kādas valsts iestādes uzliktiem finansiāliem apgrūtinājumiem vai uzdevumiem.

3.   Kopuzņēmumi, konsorciji vai citi likumā atļauti kooperatīvi uzņēmumi, kā arī spiestuves, kas iesaista apakšuzņēmējus, var piedalīties iepirkuma procedūrās, ja:

a)

katrs kooperatīvā uzņēmuma dalībnieks un katrs atsevišķs apakšuzņēmējs atbilst 1. un 2. punktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem; un

b)

ģenerāluzņēmējs vai konsorcija vadošais uzņēmums saglabā atbildību par visu līguma izpildei nepieciešamo euro banknošu izgatavošanas procesu; un

c)

kooperatīvā uzņēmuma dalībnieki ir solidāri atbildīgi attiecībā pret pasūtītāju par euro banknošu izgatavošanu; un

d)

piedāvātājs atklāj Iepirkuma komitejai visu kooperatīvā uzņēmuma dalībnieku un katra apakšuzņēmēja identitāti un konkrētos uzdevumus.

4.   Visas spiestuves, kas vēl nav akreditētas saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu un kas ir reģistrētas Eiropas Savienības dalībvalstī, var iegūt informāciju no ECB par šajā pantā noteiktajām prasībām. Pirms informācijas sniegšanas Padome pēc Valdes priekšlikuma novērtē, vai spiestuve, kas lūdz informāciju, ir labticīga. Padome saskaņā ar piemērojamiem valsts normatīviem aktiem jo īpaši pārbauda informāciju par attiecīgās spiestuves īpašniekiem un vadītājiem. Ja šādā pārbaudē tiek atklāts, ka kāds tās spiestuves īpašnieks vai vadītājs, kas lūdz informāciju, ir notiesāts par pārkāpumu saistībā ar profesionālo darbību, šai spiestuvei informāciju nesniedz. Labticīga spiestuve paraksta konfidencialitātes līgumu, ko nodrošina ECB.

5.   ECB vismaz sešus mēnešus pirms Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras sākuma informē visas akreditētās spiestuves par Eurosistēmas euro banknošu prasībām, kas noteiktas 1. punkta c) apakšpunkta i) līdz iv) daļā.

8. pants

Papildu atbilstības kritēriji VCB un valsts spiestuvēm

1.   VCB un valsts spiestuves atbilst 7. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un šādiem papildu atbilstības kritērijiem:

a)

tām ir efektīva iekšēja sistēma neatkarības principa īstenošanai; un

b)

to ienākumi un izmaksas tiek veikti, ievērojot kopīgos izmaksu uzskaites principus, ko atsevišķi nosaka Padome pēc Valdes priekšlikuma; un

c)

neatkarīgi ārējie revidenti veic revīziju par VCB un valsts spiestuvju atbilstību iepriekš minētajiem papildu atbilstības kritērijiem. VCB un valsts spiestuves katru gadu iesniedz Iepirkuma komitejai neatkarīgā ārējā revidenta atzinumu.

2.   No brīža, kad VCB nolemj, ka tās spiestuve vai valsts spiestuve piedalīsies Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā, šīs VCB spiestuves vai valsts spiestuves pārstāvis(-ji) atkāpjas no amata Banknošu komitejā un tās apakšgrupās.

9. pants

Izslēgšana no Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras

1.   Ja konkrētā iepirkuma piedāvājumi šķiet nesamērīgi lēti, samērojot ar piegādājamām euro banknotēm, Iepirkuma komiteja, pirms tā noraida šos piedāvājumus, rakstiski lūdz sīkāku informāciju par attiecīgajām piedāvājumu sastāvdaļām un pārbauda šīs sastāvdaļas, ņemot vērā saņemtos paskaidrojumus. Ja Iepirkuma komiteja konstatē, ka nesamērīgi lēta piedāvājuma iemesls ir piedāvātājam piešķirts valsts atbalsts, piedāvājumu tikai šā iemesla dēļ var noraidīt pēc konsultācijām ar piedāvātāju, ja to laikā piedāvātājs Iepirkuma komitejas noteiktā pietiekamā termiņā nevar pierādīt, ka attiecīgais atbalsts piešķirts likumīgi.

2.   Padome pēc Iepirkuma komitejas priekšlikuma, ko tā saņēmusi ar Valdes starpniecību, vai pēc Valdes priekšlikuma izslēdz spiestuvi no tālākas dalības Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā, ja tā neatbilst 7. un 8. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Izslēgšana ir spēkā līdz brīdim, kad tiek nodrošināta atbilstība 7. un 8. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Ja VCB vai valsts spiestuvi, kas piedalās Eurosistēmas vienota konkursa procedūrā, izslēdz, attiecīgajai VCB atbilstoši kapitāla atslēgai iedalīto euro banknošu izgatavošanai rīko konkursu saskaņā ar Eurosistēmas vienotu konkursa procedūru.

3.   Iepirkuma komiteja var noraidīt piedāvājumus, ja spiestuves vairs neatbilst šajā pamatnostādnē noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Šādos gadījumos Iepirkuma komiteja pieņem lēmumu, kas tiek dokumentēts.

III SADAĻA

EUROSISTĒMAS VIENOTĀ KONKURSA PROCEDŪRA

10. pants

Konkursa procedūru nošķiršana

Katras euro banknošu denominācijas vajadzīgais daudzums ir atsevišķas Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras objekts.

11. pants

Slēgtā procedūra

1.   Euro banknošu piegādes līgumu iepirkumam Iepirkuma komiteja piemēro slēgto procedūru.

2.   Nodomu uzsākt slēgto procedūru Iepirkuma komiteja publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumā obligāti iekļauj:

a)

kopējo nepieciešamo euro banknošu daudzumu, apjomu, par kādu var iesniegt piedāvājumus, kā arī izgatavošanas un piegādes laikposmu; un

b)

7. un 8. pantā izklāstītos atbilstības kritērijus; un

c)

iesniegšanas termiņa beigu datumu pieteikumiem par piedalīšanos konkursā un adresi, uz kuru tos nosūta; un

d)

prasību sniegt pierādījumus par drošu finanšu stāvokli un profesionālo reputāciju saskaņā ar 3. punktu; un

e)

Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā izmantojamo oficiālo Kopienas valodu.

3.   Spiestuves, kas piesaka dalību slēgtajā procedūrā, kopā ar pieteikumiem iesniedz šādus pierādījumus par drošu finanšu stāvokli un profesionālo reputāciju:

a)

pēdējo trīs gadu gada pārskatu kopijas; un

b)

parakstītu spiestuves apliecinājumu, ko apstiprinājis tās ārējais revidents, par to, ka i) sešos mēnešos pirms iepirkuma procedūras nav notikušas būtiskas izmaiņas dalībniekos vai kapitāla kontrolē; ii) šajā laikā nav notikusi būtiska tās finanšu stāvokļa pasliktināšanās; un

c)

parakstītu spiestuves apliecinājumu, ko apstiprinājis tās ārējais revidents, par to, ka attiecībā uz spiestuvi netiek veiktas procedūras, kuru mērķis ir pasludināt to par bankrotējušu, izdot tiesas lēmumu par piespiedu likvidāciju vai administratora iecelšanu, mierizlīgums ar kreditoriem, vai arī līdzīgas procedūras saskaņā ar valsts normatīviem aktiem; un

d)

parakstītu spiestuves apliecinājumu, kas apliecina, ka tās lēmējinstitūciju locekļi ar spēkā stājušos spriedumu nav notiesāti par pārkāpumiem saistībā ar to profesionālo darbību; un

e)

parakstītu spiestuves apliecinājumu, ko apstiprinājis tās ārējais revidents, par to, ka tā ir izpildījusi i) tās pienākumus attiecībā uz sociālās drošības iemaksām saskaņā ar reģistrācijas dalībvalsts tiesību aktiem; ii) tās pienākumus attiecībā uz nodokļu nomaksu saskaņā ar reģistrācijas dalībvalsts tiesību aktiem.

4.   Izņēmuma gadījumos Iepirkuma komiteja var attiecībā uz 3. punkta b), c), d) un e) apakšpunktu pieprasīt, lai spiestuve sniedz pietiekamus pierādījumus, kas norādīti Direktīvas 2004/18/EK 45. panta 3. punktā.

5.   Termiņš dalības pieteikumu saņemšanai nav mazāks par 37 kalendāra dienām no dienas, kad paziņojums par konkursu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6.   Iepirkuma komiteja vienlaikus un rakstiski uzaicina iesniegt piedāvājumus visas spiestuves, kas iesniegušas dokumentus, kuri atbilst 3. punkta prasībām, 7. un 8. panta atbilstības kritērijiem un 5. punkta termiņam. Uzaicinājumam pievieno papildu dokumentus attiecībā uz euro banknotēm, saistībā ar kurām notiek iepirkums. Tajā obligāti iekļauj:

a)

ja nepieciešams, adresi, kur var lūgt papildu informāciju par konkursu un šāda lūguma izdarīšanas termiņu; un

b)

piedāvājumu pieņemšanas termiņa beigu datumu, adresi, uz kādu tos nosūta, un valodu, kurā tos sagatavo; un

c)

atsauci uz publicēto paziņojumu par līgumu; un

d)

norādi uz informāciju un dokumentiem, kurus sniedz spiestuve. Piedāvājums jo īpaši atbilst tādām iepriekš noteiktajām konkursa prasībām kā kvalitātes standarti, ražošanas apjoms, ražošanas un piegādes grafiki, kā arī detalizēti norāda cenu, kas tiek piedāvāta attiecībā uz katru izgatavojamo daudzumu, ko noteikusi Iepirkuma komiteja; un

e)

kritēriji pasūtījumu piešķiršanai, kas izklāstīti 13. pantā.

7.   Ja papildu informācija par konkrētu iepirkumu ir lūgta laicīgi, spiestuvēm to sniedz vēlākais sešas kalendāra dienas pirms pēdējās dienas, kas noteikta piedāvājumu pieņemšanai.

8.   Termiņš rakstisku piedāvājumu saņemšanai nav mazāks par 40 kalendāra dienām no dienas, kurā izsūtīts rakstisks uzaicinājums.

9.   Ja steidzamības dēļ 5. un 8. punktā noteiktie termiņi nav praktiski izpildāmi, Iepirkuma komiteja var noteikt šādus termiņus:

a)

termiņš, kurā jāsaņem dalības pieteikumi kopā ar pieprasīto 3. un 4. punkta informāciju, nav mazāks par 15 kalendāra dienām no dienas, kurā izsūtīts sākotnējais uzaicinājums; un

b)

termiņš piedāvājumu saņemšanai nav mazāks par 10 kalendāra dienām no dienas, kurā izsūtīts uzaicinājums uz konkursu.

10.   Piedāvājumus nedrīkst atvērt pirms paziņotā saņemšanas termiņa beigām. Visus piedāvājumus atver reizē un to saturu reģistrē rakstiski. Atvēršanas laikā ir klāt ne mazāk kā puse Iepirkuma komitejas locekļu.

11.   Papildus 9. panta 3. punktā minētajam gadījumam piedāvājumus var noraidīt: a) ja nav ievēroti termiņi; b) nav iesniegta visa uzaicinājumā norādītā informācija vai dokumenti. Šādos gadījumos Iepirkuma komiteja pieņem lēmumu, kas tiek dokumentēts.

12. pants

Izņēmumi

1.   Padome pēc Iepirkuma komitejas ierosinājuma, ko tā saņēmusi ar Valdes starpniecību, var apstiprināt izņēmumus no 11. pantā noteiktās procedūras, vai attiecībā uz specifiskiem šīs procedūras aspektiem. Šāds lēmums ir pienācīgi, rakstiski motivēts un pamatots.

2.   Šāds izņēmums tiek atļauts tikai šādos gadījumos:

a)

ja, atbildot uz 11. pantā izklāstīto procedūru, nav saņemts neviens piedāvājums vai neviens pienācīgs piedāvājums, ar nosacījumu, ka konkursa sākotnējie noteikumi netiek būtiski mainīti; vai

b)

ja ārkārtējas, Iepirkuma komitejas iepriekš neparedzētas steidzamības dēļ 11. pantā izklāstītās parastās procedūras ievērošana pakļautu riskam euro banknošu iepirkumu.

13. pants

Piešķiršanas kritēriji

1.   Iepirkuma komiteja izvērtē un sarindo piedāvājumus, vadoties pēc ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma. Vērtējot ņem vērā šādus kritērijus:

a)

piedāvāto ex-works cenu par norādīto izgatavojamo daudzumu; un

b)

atbilstību konkursa prasībām, jo īpaši ņemot vērā kvalitātes un drošības standartus, izgatavotos daudzumus, ražošanas un piegādes grafikus.

2.   Panta 1. punktā izklāstīto kritēriju svērums ir tāds, lai piedāvātās cenas par norādīto izgatavojamo daudzumu kritērijs būtu dominējošais.

3.   Pirms jebkuras Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras Padome var pēc Valdes priekšlikuma norādīt papildu piešķiršanas kritērijus. Šādi papildu kritēriji nodrošina euro banknošu piegādes stabilitāti un nepārtrauktību ilgtermiņā un novērš atkarību no viena piedāvātāja. Padome jo īpaši ir tiesīga noteikt maksimālo apjomu no konkursa kopējā daudzuma, ko var iegūt piedāvātājs, tostarp kopuzņēmumi, konsorciji vai citi likumā atļauti kooperatīvi uzņēmumi.

14. pants

Piešķiršanas lēmums

1.   Iepirkuma komiteja sagatavo to atbilstīgo spiestuvju sarakstu, kuras tā iesaka pasūtījumu saņemšanai, norādot attiecīgos daudzumus un denominācijas euro banknotēm, ko iespiedīs šīs spiestuves. Šī ierosinātā saraksta pamatojums tiek skaidri un pienācīgi dokumentēts. Iepirkuma komiteja šo sarakstu Padomes apstiprinājuma saņemšanai iesniedz ar Valdes starpniecību. Padome pirms lēmuma pieņemšanas var ierosinājumu nodot atpakaļ Iepirkuma komitejai, lai tā sniegtu papildus paskaidrojumus vai to pārskatītu.

2.   Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad Iepirkuma komiteja iesniegusi ierosinājumu Valdei, Padome pieņem lēmumu par pasūtījumu piešķiršanu spiestuvēm un par attiecīgajiem daudzumiem un denominācijām euro banknotēm, ko iespiedīs šīs spiestuves.

3.   Neierobežojot 6. panta 3. punktu, Padomes lēmumu paziņo spiestuvēm, kas piedalās Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā, kā arī visām VCB. Tās informē arī par a) veiksmīgo piedāvājumu cenu; b) to piedāvājuma kārtas numuru; c) visu piedāvājumu cenas amplitūdu; d) citus nozīmīgus apsvērumus, kas ietekmēja piešķiršanas lēmumu.

15. pants

Piešķiršanas lēmuma pārskatīšana

1.   Spiestuve, kas piedalījusies Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā, saskaņā ar šo pamatnostādni var lūgt Padomi pārskatīt piešķiršanas lēmumu. Šādu lūgumu iesniedz rakstiski 15 kalendāra dienu laikā no Padomes lēmuma nosūtīšanas un lūgumam pievieno to pamatojošos argumentus un dokumentus.

2.   Šādos gadījumos Padome pēc Valdes priekšlikuma vēlreiz apstiprina to spiestuvju sarakstu, kurām piešķirts pasūtījums, vai nosūta lūgumu Iepirkuma komitejai atkārtotai izskatīšanai, ņemot vērā šajā pamatnostādnē norādītos iepirkuma noteikumus.

3.   Padomes galīgo lēmumu, kas vēlreiz apstiprina vai groza spiestuvju sarakstu, pieņem 30 dienu laikā no lūguma iesniegšanas, un lēmums tiek pienācīgi motivēts. Attiecīgajai spiestuvei par to sniedz rakstisku paziņojumu.

16. pants

Piegādes līgumi

1.   Pēc Eurosistēmas vienotās konkursa procedūras noslēgšanas un pēc 15. pantā noteiktā piešķiršanas lēmuma pārskatīšanas termiņa beigām pasūtītājs noslēdz piegādes līgumu ar spiestuvi, kurai piešķirts pasūtījums. Šie piegādes līgumi atbilst šīs pamatnostādnes II pielikumā noteiktajām obligātajām kopīgajām iezīmēm. Valdei iesniedz to piegādes līgumu kopijas, kurus pasūtītāji noslēguši ar iepriekš minētajām spiestuvēm.

2.   Piegādes līgumu noslēdz uz laiku, ko iepriekš noteikusi Padome, un piegādes līgumā ir norādīts to euro banknošu skaits, kuras piegādā noteiktos laika posmos. Piegādes līgums ļauj pasūtītājam periodiski grozīt tajā norādīto izgatavojamo euro banknošu skaitu, tomēr šādi grozījumi nepārsniedz apjomu, kas norādīts konkursa uzaicinājuma nosacījumos (alternatīvi var tikt grozīts piegāžu grafiks).

IV SADAĻA

PIRMS PĀREJAS PERIODA PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI

17. pants

Euro banknošu izgatavošana pirms pārejas perioda

Neskarot 6. panta 2. punktu, līdz pārejas perioda sākumam VCB tām iedalītās euro banknotes izgatavo savās spiestuvēs vai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem banknošu izgatavošanu uzdod akreditētām spiestuvēm.

V SADAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI

18. pants

VCB spiestuvju dalība Eurosistēmas vienotajā piedāvājumu procedūrā pārejas perioda laikā

1.   Šajā pamatnostādnē noteiktās procedūras pārejas periodā piemēro tām VCB, kuras attiecībā uz tām iedalītajām banknotēm izmanto konkursa procedūru.

2.   Pārejas perioda laikā VCB pašu spiestuves vai valsts spiestuves var piedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā ar nosacījumu, ka:

a)

Padome pēc Valdes priekšlikuma apstiprina, ka tās atbilst 7. un 8. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem; un

b)

attiecīgās spiestuves VCB neizmanto 6. panta 2. punktā izklāstītās tiesības nepiedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā.

3.   Lēmums piedalīties Eurosistēmas vienotajā konkursa procedūrā ir neatgriezenisks.

19. pants

Iepirkuma komitejas sastāvs un darbība pārejas periodā

1.   Pārejas periodā Iepirkuma komiteja sastāv no pieciem locekļiem.

2.   Pārejas periodā šīs sadaļas noteikumus un procedūras piemēro, atkāpjoties no I, II un III sadaļas noteikumiem un procedūrām. Pārējos šīs pamatnostādnes noteikumus un procedūras pārejas periodā piemēro ar attiecīgām izmaiņām.

VI SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

21. pants

Pārskatīšana

Padome 2008. gada sākumā un pēc tam reizi divos gados pārskata šo pamatnostādni.

22. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2004. gada 16. septembrī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(2)  OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/51/EK (OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.).


I PIELIKUMS

Deklarācija par atbilstību Iepirkuma komitejas rīcības kodeksam

Neatkarīgi no [ECB][VCB] saistošā rīcības kodeksa [vārds], Iepirkuma komitejas loceklis, apņemas ievērot šādu rīcības kodeksu:

a)

Iepirkuma komitejas locekļi atturas izvērtēt atsevišķus piedāvājumus, ko iesniegušas attiecīgās VCB pašu spiestuves vai valsts spiestuves; un

b)

Iepirkuma komitejas locekļiem jāizvairās no situācijām, kas var radīt interešu konfliktu, jo īpaši saistībā ar līdzšinējām, pašreizējām un paredzamām personiska vai profesionāla rakstura saiknēm ar kādu no spiestuves lēmējinstitūciju vai vadības locekļiem; un

c)

Iepirkuma komitejas locekļiem aizliegts izmantot konfidenciālu informāciju, veicot privātus finanšu darījumus savā un tuvāko ģimenes locekļu labā; un

d)

Iepirkuma komitejas locekļi ievēro stingru konfidencialitāti attiecībā uz konfidenciālu informāciju. Jo īpaši šādu konfidenciālu informāciju nedrīkst nodot attiecīgajai VCB vai ECB; un

e)

Iepirkuma komitejas locekļi nevar prasīt dāvanas un/vai izklaides pasākumus no spiestuvēm, kas ir akreditētas vai varētu pieteikties akreditācijai, kā priekšnosacījumu euro banknošu ražošanai. Iepirkuma komitejas locekļi nedrīkst pieņemt tādas dāvanas un/vai izklaides pasākumus no spiestuvēm, kas pārsniedz vispārēji pieņemtu vai nelielu summu. Par katru šādu dāvanu un/vai izklaides pasākumu paziņo pārējiem Iepirkuma komitejas locekļiem. Vismaz divus gadus pēc darbības izbeigšanas Iepirkuma komitejā locekļi nedrīkst nodibināt darba attiecības ar spiestuvi, kurai piešķirts pasūtījums.

Parakstītājs apzinās, ka jebkāda šo noteikumu pārkāpuma gadījumā Padome: i) atbrīvos no amata Iepirkuma komitejas locekli; ii) disciplinārā nolūkā pienācīgi paziņos par to attiecīgajam darba devējam; iii) iecels jaunu Iepirkuma komitejas locekli.

Vārds

Datums


II PIELIKUMS

Piegādes līgumu obligātās kopīgās iezīmes

Ciktāl tas saskan ar piemērojamiem tiesību aktiem, piegādes līgumi atbilst šādām obligātajām kopīgajām iezīmēm:

1.1.

Piegādes līgumos kā to neatņemamu sastāvdaļu ietver Eurosistēmas euro banknošu izgatavošanas plānus. Jo īpaši piegādes līgumos detalizēti norāda precīzu izgatavojamo un piegādājamo euro banknošu daudzums, pasūtītāja tiesības iepriekš noteiktās robežās grozīt kopējo euro banknošu skaitu (alternatīvi, grozīt piegāžu grafiku), tādu izgatavošanas apjomu iedalīšanu, kas pārsniedz spiestuves ražošanas līniju iespējas, kā arī galvenos izgatavošanas posmus, tostarp pieņemšanas un validēšanas posmus. Piegādes līgumos nosaka izsmeļošu, detalizētu informāciju par euro banknošu pārvaldību, pieņemšanu un validēšanu (uz daudzuma un kvalitātes pārbaužu pamata).

1.2.

Piegādes līgumos ir noteikums attiecībā uz ziņošanu par izgatavošanas progresu saskaņā ar standartiem un procedūrām, ko ECB nosaka atsevišķi.

1.3.

Piegādes līgumos ir noteikums attiecībā uz pārmērīgu/nepietiekamu izgatavoto euro banknošu apjomu. Atļautos pārmērīgos/nepietiekamos izgatavoto euro banknošu apjomus un ECB nosaka atsevišķi, un par tiem precīzi ziņo ECB kopējās atskaites sistēmas ietvaros. Turklāt piegādes līgumos ir noteikums, kas aizliedz spiestuvēm pēc piegādes līguma izpildes turēt pārpalikuma euro banknošu krājumus.

1.4.

Pasūtītāji piegādes līgumos iekļauj attiecīgus noteikumus, kas garantē, ka pasūtīto euro banknošu apjoms un piegādes grafiks var tikt mainīts ECB noteiktās robežās.

1.5.

Pasūtītāji piegādes līgumos iekļauj attiecīgus noteikumus, kas neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā (piemēram, jaunas sērijas izlaišana) ļauj izbeigt piegādes līgumu. Šis noteikums paredz pienācīgu atlīdzību par zaudējumiem un kaitējumu, kuru maksā kārtībā, ko nosaka ECB.

1.6.

Piegādes līgumos norāda iespiežamo euro banknošu cenu.

1.7.

Pasūtītājiem ir tiesības aizturēt rēķina vai tā daļas apmaksu, ja konstatēta neatbilstība piegādes līgumam, jo īpaši piegādāto euro banknošu defektu vai neatbilstības EBKP gadījumā.

1.8.

Piegādes līgumos skaidri nodala 1. līmeņa kvalitātes kontroli, ko veic attiecīgā spiestuve, un 2. līmeņa kvalitātes validēšanu, ko veic pasūtītājs saskaņā ar EBKP. Jo īpaši piegādes līgumos ir ietverta procedūra (kuru atsevišķi nosaka Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli), lai pirms liela apjoma iespiešanas darbu uzsākšanas dotu atļauju sākt galvenos izgatavošanas posmus, piemēram, papīra ražošanu, ofseta iespiešanu un dobspiedes iespiešanu. Piegādes līgumi ļauj pasūtītājiem veikt pamatotu EBKP pārskatīšanu, ko iepriekš apstiprina ECB.

1.9.

Uzsākot izgatavošanu, spiestuvju rīcībā ir pilnīga informācija par euro banknošu izgatavošanai vajadzīgajām faktiskajām tehniskajām specifikācijām. Spiestuves nodrošina, ka euro banknotes izgatavo, stingri ievērojot šīs tehniskās specifikācijas.

1.10.

Uzsākot izgatavošanu, spiestuvju rīcībā ir pilnīgs un detalizēts apraksts par: a) euro banknošu izgatavošanai piemērojamām faktiskajām kvalitātes kontroles procedūrām; b) faktiskajiem kopējiem pieņemšanas kritērijiem un procedūrām. Pasūtītājam ļauj veikt piegādes līgumu pārskatīšanu, ko iepriekš apstiprina ECB. Spiestuves apņemas ievērot visus šos standartus un izgatavot euro banknotes, stingri ievērojot minētās kvalitātes kontroles procedūras.

1.11.

Spiestuvju rīcībā ir pilnīgi un detalizēti euro drošības elementu izgatavošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas drošības noteikumi, par kuriem atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli. Piegādes līgumi ļauj pasūtītājiem veikt šo dokumentu pamatotu pārskatīšanu, ko iepriekš apstiprina ECB. Spiestuves piegādes līgumā apņemas ievērot līguma noteikumus un izgatavot euro banknotes, stingri ievērojot minētos drošības noteikumus.

1.12.

Piegādes līgumos ir noteikums, kas attiecas uz novēlotu piegādi, kvalitātes un daudzuma trūkumiem un piegādes līgumu neizpildīšanu no spiestuvju puses jebkādā citā veidā. Piegādes līgumos iekļauj noteikumu par līgumsodu (vai kādu citu līdzekli). Piemēram, ja piegādes līgumā ietvertā, iepriekš noteiktā laika posmā tiek konstatēti kvalitātes/daudzuma trūkumi, pasūtītājs liek attiecīgajai spiestuvei bez papildu samaksas iepriekš noteiktā saprātīgā termiņā aizvietot euro banknotes, kas ir ar trūkumiem. Par šiem noteikumiem atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli.

1.13.

Piegādes līgumos iekļauj noteikumu par atbildību, kas paredz spiestuves atbildību vismaz par tiešiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīti tās nolaidības vai apzinātas darbības rezultātā. Pasūtītājs var noskaidrot, vai piegādes līgumos jāiekļauj arī atlīdzības prasījumi par netiešiem zaudējumiem, tādiem kā peļņas zaudējums, produkcijas zaudējumi, papildu produkcijas izmaksas, klientu zaudēšana utt. Turklāt nevienu līgumslēdzēju pusi neuzskata par tādu, kas nav izpildījusi piegādes līguma saistības, ja un ciktāl to izraisījusi nepārvarama vara.

1.14.

Piegādes līgumos norāda euro banknošu numurus, ko nosaka ECB.

1.15.

Piegādes līgumos iekļauj noteikumu par konfidencialitāti, par ko atsevišķi lemj Valde, ievērojot Banknošu komitejas viedokli. Jo īpaši visu informāciju, ko pasūtītājs atklājis spiestuvei, izņemot publiski pieejamo informāciju, uzskata par stingri konfidenciālu, un to nedrīkst atklāt trešajām personām bez pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

1.16.

Visbeidzot, lai garantētu katras procedūras konfidencialitāti, visas pušu domstarpības par piegādes līgumiem saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas šķīrējtiesas reglamentu izskatīs trīs šķīrējtiesneši, kurus ieceļ saskaņā ar minēto reglamentu.