ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 317

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 16. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK, EURATOM) Nr. 1785/2004 (2004. gada 5. oktobris), ar ko nosaka korekcijas koeficientus, kurus no 2004. gada 1. janvāra piemēro trešās valstīs strādājošo Eiropas Kopienu ierēdņu atalgojumam

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1786/2004 (2004. gada 14. oktobris), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 3274/93, ar ko aizliedz dažu preču un pakalpojumu piegādi Lībijai

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1787/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1788/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 150. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1789/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar kuru attiecībā uz 150. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1790/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar kuru nosaka minimālo sausā vājpiena pārdošanas cenu 69. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1791/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 322. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1792/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 6. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1793/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 5. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1794/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar ko samazina 2004./2005. tirdzniecības gadam paredzēto atbalsta apjomu noteiktu citrusaugļu ražotājiem sakarā ar to, ka ir pārsniegts pārstrādes slieksnis dažās dalībvalstīs

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1795/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar kuru jauno eksportētāju kontekstā ierosina pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1995/2000, ar kuru piemēro galīgo antidempinga maksājumu cita starpā attiecībā uz Alžīrijas izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumu importu, atceļot maksājumu, ar ko aplikts šīs valsts eksportētāja veiktais imports un uzdodot veikt šī importa uzskaiti

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1796/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 14/2004 attiecībā uz piegādes bilanci Francijas aizjūras departamentiem labības un augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē un attiecībā uz piegādes bilanci Madeirai augu eļļas, augļu un dārzeņu pārstrādes, piena un piena produktu un cūkgaļas nozarē

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1797/2004 (2004. gada 14. oktobris), ar kuru kuģiem, kas peld ar Apvienotās Karalistes karogu, aizliedz zvejot zilās jūras līdakas

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1798/2004 (2004. gada 15. oktobris) par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz ceturksni, kas sākas 2004. gada 1. decembrī un ilgst līdz 2005. gada 28. februārim

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1799/2004 (2004. gada 15. oktobris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2004. gada 16. oktobra

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1800/2004 (2004. gada 15. oktobris) par atļaujas izsniegšanu uz desmit gadiem, lai dzīvnieku barībā varētu izmantot piedevu Cycostat 66G, kas pieder kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupai ( 1 )

37

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2004/698/KĀDP (2004. gada 14. oktobris), ar ko atceļ ierobežojošus pasākumus pret Lībiju

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/1


PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 1785/2004

(2004. gada 5. oktobris),

ar ko nosaka korekcijas koeficientus, kurus no 2004. gada 1. janvāra piemēro trešās valstīs strādājošo Eiropas Kopienu ierēdņu atalgojumam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā noteikts Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1), un jo īpaši X pielikuma 13. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Jāņem vērā dzīves dārdzības izmaiņas ārpuskopienas valstīs, un no 2004. gada 1. janvāra attiecīgi ir jānosaka korekcijas koeficienti atalgojumam, ko izmaksā darbavietas valsts valūtā ierēdņiem, kuri strādā trešās valstīs.

(2)

Ar korekcijas koeficientiem, saskaņā ar kuriem ir veikti maksājumi, pamatojoties uz Regulu (EK, Euratom) Nr. 64/2004, ar ko nosaka korekcijas koeficientus, kurus piemēro no 2003. gada 1. jūlija (2), var palielināt vai samazināt atalgojumu ar atpakaļejošu spēku.

(3)

Ja jaunie korekcijas koeficienti palielina atalgojumu, jāparedz samaksa ar atpakaļejošu spēku.

(4)

Ja jaunie korekcijas koeficienti samazina atalgojumu, jāparedz pārmaksātās summas atgūšana par laikposmu no 2004. gada 1. janvāra līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai.

(5)

Jāparedz, ka iespējamo pārmaksas atgūšanu var attiecināt ne vairāk kā uz vienu sešu mēnešu laikposmu pirms koeficientu noteikšanas lēmuma un ka pārmaksu var atgūt ne ilgāk kā divpadsmit mēnešu laikā, skaitot no minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas, līdzīgi kā to korekcijas koeficientu gadījumā, ko Kopienā piemēro Eiropas Kopienu ierēdņu un citu darbinieku atalgojumam un pensijām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2004. gada 1. janvāra trešās valstīs strādājošo Eiropas Kopienu ierēdņu atalgojumam, ko izmaksā darbavietas valsts valūtā, piemēro pielikumā noteiktos korekcijas koeficientus.

Atalgojuma aprēķināšanā piemēro valūtas maiņas kursu, ko izmanto Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildē mēnesī pirms šā panta pirmajā daļā norādītās dienas.

2. pants

1.   Iestādes veic maksājumus ar atpakaļejošu spēku, ja pielikumā noteiktie korekcijas koeficienti palielina atalgojumu.

2.   Iestādes ar atpakaļejošu spēku samazina atalgojumu, ja pielikumā noteikto korekcijas koeficientu dēļ tas ir samazinājies attiecībā uz laikposmu no 2004. gada 1. janvāra līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai.

Korekcijas ar atpakaļejošu spēku, kas ietver pārmaksātās summas atgūšanu, piemēro laikposmam, kas nepārsniedz sešus mēnešus pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Pārmaksu atgūst ne vairāk kā divpadsmit mēnešu laikā, skaitot no tās pašas dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 5. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. R. BOT


(1)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2004. gada 22. marta Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 10, 16.1.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Darba vietas

Korekcijas koeficienti 2004. gada janvārī

Afganistāna (1)

0,0

Albānija

80,6

Alžīrija

86,7

Angola

117,7

Argentīna

61,0

ASV (Ņujorka)

103,6

ASV (Vašingtona)

100,1

Austrālija

100,1

Bangladeša

56,7

Barbadosa

104,7

Benina

87,7

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

74,8

Bolīvija

49,9

Bosnija un Hercegovina

74,5

Botsvāna

74,8

Brazīlija

58,5

Bulgārija

72,9

Burkinafaso

82,6

Burundi (1)

0,0

Centrālāfrikas Republika

112,5

Čada

114,6

Čehijas Republika

80,1

Čīle

73,4

Dienvidāfrika

69,0

Dienvidkoreja

88,1

Dominikānas Republika

42,7

Džibutija

96,6

Ekvadora

69,6

Eritreja

42,6

Etiopija

69,6

Ēģipte

45,4

Fidži salas

72,9

Filipīnas

48,7

Gabona

113,7

Gajāna

59,0

Gambija

35,5

Gana

70,5

Gruzija

81,7

Gvatemala

71,7

Gvineja

75,4

Gvineja-Bisava

140,8

Haiti

85,7

Honkonga

86,6

Horvātija

93,9

Igaunija

74,1

Indija

48,5

Indonēzija

84,5

Izraēla

91,4

Jamaika

82,5

Japāna (Naka)

128,7

Japāna (Tokija)

137,3

Jaunkaledonija

120,9

Jemena (1)

0

Jordānas Rietumu krasts-Gazas sektors

87,8

Jordānija

75,0

Kambodža

64,3

Kamerūna

99,1

Kanāda

79,5

Kazahstāna

91,9

Kenija

76,7

Kipra

99,2

Kolumbija

55,7

Kongo

129,8

Kongo Demokrātiskā Republika

140,9

Kostarika

72,1

Kotdivuāra

107,0

Krievijas Federācija

101,3

Kuba

91,5

Ķīna

75,9

Laosa

71,2

Latvija

70,3

Lesoto

71,0

Libāna

91,3

Libērija (1)

0,0

Lietuva

73,2

Madagaskara

89,4

Malaizija

72,7

Malāvija

69,5

Mali

90,4

Malta

96,3

Maroka

84,1

Mauritānija

63,0

Maurīcija

73,7

Meksika

73,0

Mozambika

73,7

Namībija

81,6

Nepāla

67,3

Nigēra

86,2

Nigērija

70,8

Nikaragva

67,4

Norvēģija

128,5

Pakistāna

50,5

Papua-Jaungvineja

74,0

Paragvaja

61,5

Peru

79,8

Polija

66,2

Ruanda

77,1

Rumānija

49,5

Saūda Arābija (1)

0,0

Senegāla

79,1

Serbija un Melnkalne

62,9

Singapūra

94,7

Sīrija

56,8

Sjeraleone

68,8

Slovākija

80,3

Slovēnija

83,4

Somālija (1)

0,0

Sudāna

37,9

Surinama

52,8

Svazilenda

68,7

Šrilanka

59,1

Šveice

116,1

Taivāna

87,0

Taizeme

60,7

Tanzānija

60,0

Togo

97,5

Trinidāda un Tobāgo

69,7

Tunisija

75,8

Turcija

80,7

Uganda

66,9

Ukraina

91,4

Ungārija

69,5

Urugvaja

58,5

Vanuatu

118,9

Venecuēla

76,4

Vjetnama

51,0

Zaļā Raga salas

75,1

Zambija

47,6

Zālamana salas

81,4

Zimbabve

128,1


(1)  informācija nav pieejama.


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/7


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1786/2004

(2004. gada 14. oktobris),

ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 3274/93, ar ko aizliedz dažu preču un pakalpojumu piegādi Lībijai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2004/698/KĀDP (2004. gada 14. oktobris), ar ko atceļ ierobežojošus pasākumus pret Lībiju (1),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2003. gada 12. septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANODP) saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu VII nodaļu pieņēma Rezolūciju 1506 (2003) par to, ka no minētās dienas būtu jāatceļ pasākumi, kas uzlikti ar Rezolūcijas 748 (1992) 4., 5. un 6. punktu un Rezolūcijas 883 (1993) 3., 4., 5., 6. un 7. punktu.

(2)

Pasākumus, kas uzlikti ar Rezolūcijas 748 (1992) 4. un 5. punktu un Rezolūcijas 883 (1993) 3., 4., 5. un 6. punktu, Kopiena īstenojusi ar Padomes Regulu (EK) Nr. 3274/93 (1993. gada 29. novembris), ar ko aizliedz dažu preču un pakalpojumu piegādi Lībijai (2). Minētās regulas piemērošanu apturēja ar Regulu (EK) Nr. 836/99 (3).

(3)

Tādēļ būtu jāatceļ Regula (EK) Nr. 3274/93.

(4)

Pasākumus, kas bija paredzēti ANODP Rezolūcijas 883 (1993) 8. punktā un kuri nav atcelti ar Rezolūciju 1506 (2003), Kopiena ir īstenojusi ar Regulu (EK) Nr. 3275/93 (4), un tātad tai būtu jāpaliek spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 3274/93.

2. pants

Regula (EK) Nr. 3275/93 paliek spēkā. Atsauci uz 1993. gada 22. novembra Kopējo nostāju regulas preambulā uzskata par atsauci uz Kopējo nostāju 2004/698/KĀDP.

3. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2004. gada 14. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. VAN GEEL


(1)  Skat. šā 40 Oficiālā Vēstneša 40. lpp.

(2)  OV L 295, 30.11.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 106, 23.4.1999., 1. lpp.

(4)  OV L 295, 30.11.1993., 4. lpp.


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1787/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 15. oktobra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

75,0

999

75,0

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

052

63,0

388

60,0

524

26,3

528

41,1

999

47,6

0806 10 10

052

98,4

400

172,7

999

135,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

80,7

400

72,8

404

82,6

720

37,1

800

144,9

804

99,2

999

86,2

0808 20 50

052

109,1

388

83,6

999

96,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1788/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 150. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2), intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 150. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, intervences krājumu sviesta minimālās pārdošanas cenas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 921/2004 (OV L 163, 30.4.2004., 94. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 15. oktobra Regulai, ar kuru nosaka minimālās sviesta pārdošanas cenas attiecībā uz 150. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nemainītā veidā

211,1

215,1

Iebiezināts

209,1

Pārstrādes nodrošinājums

Nemainītā veidā

129

129

Iebiezināts

129


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1789/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar kuru attiecībā uz 150. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2) intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 150. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, maksimālās atbalsta summas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 921/2004 (OV L 163, 30.4.2004., 94. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 15. oktobra Regulai, ar kuru attiecībā uz 150. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Maksimālā atbalsta summa

Sviests ≥ 82 %

59

55

55

Sviests < 82 %

57

53

Iebiezināts sviests

74

67

74

65

Krējums

 

 

26

23

Pārstrādes nodrošinājums

Sviests

65

Iebiezināts sviests

81

81

Krējums

29


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1790/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar kuru nosaka minimālo sausā vājpiena pārdošanas cenu 69. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. pantu Komisijas 1999. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 2799/1999 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, ko paredzēts izmantot dzīvnieku barībā, un šāda sausā vājpiena pārdošanu (2), intervences aģentūras atklājušas pastāvīgu konkursu noteiktu to pārvaldībā esošā sausā vājpiena daudzumu pārdošanai.

(2)

Saskaņā ar minētās regulas 30. pantu, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus; pārstrādes nodrošinājuma summa jānosaka, ņemot vērā starpību starp sausā vājpiena tirgus cenu un minimālo pārdošanas cenu.

(3)

Atbilstīgi saņemtajiem piedāvājumiem minimālā pārdošanas cena ir jānosaka līmenī, kas norādīts turpmāk šajā dokumentā, un atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājuma summa.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 69. īpašo konkursu, kas īstenots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2799/1999 un kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzas 2004. gada 12. oktobrī, minimālā pārdošanas cena un pārstrādes nodrošinājums tiek noteikts šādi:

minimālā pārdošanas cena:

186,24 EUR/100 kg,

pārstrādes nodrošinājums:

40,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1674/2004 (OV L 300, 25.9.2004., 11. lpp.).


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1791/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 322. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1990. gada 20. februāra Regulu (EEK) Nr. 429/90 par to, kā, īstenojot konkursu, piešķirams atbalsts attiecībā uz tiešam patēriņam Kopienā domātu iebiezinātu sviestu (2), intervences aģentūras īsteno pastāvīgu konkursu attiecībā uz tāda atbalsta piešķiršanu, kurš paredzēts attiecībā uz iebiezinātu sviestu. Saskaņā ar 6. pantu minētajā regulā, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta maksimālā summa atbalstam par iebiezinātu sviestu ar minimālo tauku saturu 96 % vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus. Atbilstīgi ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(2)

Atbilstīgi saņemtajiem piedāvājumiem maksimālā atbalsta summa ir jānosaka līmenī, kas norādīts še turpmāk, un atbilstoši ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 322. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90, maksimāla atbalsta summa un izmantojuma nodrošinājums tiek noteikts šādi:

maksimāla atbalsta summa:

74 EUR/100 kg,

izmantojuma nodrošinājums:

82 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 45, 21.2.1990., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 921/2004 (OV L 163, 30.4.2004., 94. lpp.).


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1792/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 6. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 10. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), intervences aģentūras, izmantojot pastāvīgu konkursu, ir laidušas pārdošanā noteiktu to glabāšanā esošā sviesta daudzumu.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc katra atsevišķā konkursa uzaicinājuma, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 24.a pantu nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, nosaka minimālo pārdošanas cenu.

(4)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

6. atsevišķajā konkursā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2771/1999, kurā termiņš konkursa piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2004. gada 12. oktobris, minimālo sviesta pārdošanas cenu nosaka 270 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1448/2004 (OV L 267, 14.8.2004., 30. lpp.).


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1793/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 5. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par vienotu piena un piena produktu tirgus organizēšanu (1), un it īpaši tās 10. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2001. gada 12. janvārī pieņemtās Komisijas Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantu, kas nosaka detalizētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz intervenci vājpiena tirgū (2), intervences aģentūras pēc pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu piedāvā pārdošanai noteiktu daudzumu to rīcībā esoša vājpiena pulvera.

(2)

Vadoties pēc piedāvājumiem, kas saņemti, atbildot uz katru individuālu uzaicinājumu uz konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai pieņemts lēmums neveikt piešķīrumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 24.a pantu.

(3)

Vadoties pēc saņemtajiem piedāvājumiem, nosakāma minimālā pārdošanas cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

5. individuālam uzaicinājumam uz konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 214/2001, kas nosaka, ka piedāvājumu iesniegšanas periods beidzās 2004. gada 12. oktobris, vājpiena minimālā pārdošanas cena tiek fiksēta 192,10 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Brisele, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1675/2004 (OV L 300, 25.9.2004., 12. lpp.).


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1794/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar ko samazina 2004./2005. tirdzniecības gadam paredzēto atbalsta apjomu noteiktu citrusaugļu ražotājiem sakarā ar to, ka ir pārsniegts pārstrādes slieksnis dažās dalībvalstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2202/96, ar ko ievieš Kopienas atbalsta shēmu noteiktu citrusaugļu ražotājiem (1), un jo īpaši tā 6. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2202/96 5. panta 1. punktā ir noteikts Kopienas pārstrādes slieksnis noteiktiem citrusaugļiem, kurus izplata dalībvalstu starpā saskaņā ar tās II pielikumu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 2202/96 5. panta 2. punktā ir paredzēts, ka šā sliekšņa pārsniegšanas gadījumā tās I pielikumā norādītās summas samazināmas katrā dalībvalstī, kur slieksnis ir pārsniegts. Ražošanas sliekšņa pārsniegumu novērtē, pamatojoties uz vidējiem daudzumiem, kas pārstrādāti saskaņā ar atbalsta shēmu pēdējos trijos tirdzniecības gados līdz tam tirdzniecības gadam, kuram jānosaka atbalsts, vai līdzvērtīgā laikposmā.

(3)

Dalībvalstis ir paziņojušas par apelsīnu daudzumiem, kas pārstrādāti atbilstoši atbalsta shēmai saskaņā ar 39. panta 1. punkta c) apakšpunktu Komisijas Regulā (EK) Nr. 2111/2003 (2), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 2202/96. Pamatojoties uz šo informāciju, konstatēts, ka Kopienas pārstrādes slieksnis ir pārsniegts par 100 380 tonnām. Minētā pārsnieguma robežās Grieķija, Itālija un Portugāle ir pārsniegušas savus sliekšņus. Tālab 2004./2005. tirdzniecības gadam noteiktās atbalsta summas attiecībā uz apelsīniem, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 2202/96 I pielikumā, jāsamazina par 0,64 % Grieķijā, par 14,95 % Itālijā un par 0,29 % Portugālē.

(4)

Dalībvalstis ir paziņojušas par greipfrūtu daudzumiem, kas pārstrādāti atbilstoši atbalsta shēmai saskaņā ar 39. panta 1. punkta c) apakšpunktu Komisijas Regulā (EK) Nr. 2111/2003. Pamatojoties uz šo informāciju, ir konstatēts, ka Kopienas pārstrādes slieksnis ir pārsniegts par 380 tonnām. Minētā pārsnieguma robežās Grieķija un Spānija ir pārsniegušas savus sliekšņus. Tālab 2004./2005. tirdzniecības gadam noteiktās atbalsta summas attiecībā uz greipfrūtiem, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 2202/96 I pielikumā, jāsamazina par 7,00 % Grieķijā un par 16,45 % Spānijā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz Grieķiju, Itāliju un Portugāli un 2004./2005. tirdzniecības gadam atbalsta summas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2202/96 ir piešķiramas par pārstrādei piegādātiem apelsīniem, ir tās, kuras norādītas šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Attiecībā uz Grieķiju un Spāniju un 2004./2005. tirdzniecības gadam atbalsta summas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2202/96 ir piešķiramas par pārstrādei piegādātiem greipfrūtiem, ir tās, kuras norādītas šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 317, 2.12.2003., 5. lpp.


I PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

 

Daudzgadu līgumi

Līgumi, kas attiecas uz vienu tirdzniecības gadu

Atsevišķi ražotāji

Grieķija

11,20

9,74

8,76

Itālija

9,59

8,33

7,50

Portugāle

11,24

9,77

8,79


II PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

 

Daudzgadu līgumi

Līgumi, kas attiecas uz vienu tirdzniecības gadu

Atsevišķi ražotāji

Grieķija

9,74

8,46

7,62

Spānija

8,75

7,60

6,84


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1795/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar kuru jauno eksportētāju kontekstā ierosina pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1995/2000, ar kuru piemēro galīgo antidempinga maksājumu cita starpā attiecībā uz Alžīrijas izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumu importu, atceļot maksājumu, ar ko aplikts šīs valsts eksportētāja veiktais imports un uzdodot veikt šī importa uzskaiti

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 (1) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

pēc apspriešanās ar Padomdevēja komiteju,

tā kā:

A.   PĀRSKATĪŠANAS LŪGUMS

B.   PRODUKTS

C.   PAŠREIZĒJIE PASĀKUMI

D.   PĀRSKATĪŠANAS PAMATOJUMS

E.   PROCEDŪRA

a)   Anketas

b)   Informācijas savākšana un noklausīšanās

F.   PAŠREIZĒJĀ MAKSĀJUMA ATCELŠANA UN IMPORTA UZSKAITE

G.   LAIKA IEROBEŽOJUMI

Lai nodrošinātu raitu pārskatīšanas norisi, nepieciešams noteikt laika ierobežojumus, kuru laikā:

ieinteresētās puses varētu paziņot Komisijai par savu esamību, rakstiski izklāstīt savu viedokli un iesniegt atbildes uz šīs regulas E punkta a) apakšpunktā minēto anketu vai sniegt jebkādu citu informāciju, kas būtu ņemama vērā izmeklēšanas gaitā,

ieinteresētās puses varētu iesniegt rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu Komisijā.

H.   NESADARBOŠANĀS

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek uzsākta Padomes Regulas (EK) Nr. 1995/2000 pārskatīšana atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 4. punkta nosacījumiem, lai noteiktu, vai un kādā apmērā Fertial SPA (TARIC papildu kods: A573) Alžīrijā ražoto un uz Kopienu eksportēto ūdeni vai amonjaku saturošu šķīdumu sastāvā esošo urīnvielu un amonija nitrāta maisījumu imports būtu pakļaujams Padomes Regulas (EK) Nr. 1995/2000 noteiktajiem antidempinga maksājumiem.

2. pants

Ar šo tiek atcelta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 noteikto antidempinga maksājumu darbība attiecībā uz šīs regulas 1. pantā noteikto importu.

3. pants

Ar šo atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 14. panta 5. punkta nosacījumiem muitas amatpersonas tiek norīkotas veikt atbilstošus pasākumus, kas nepieciešami šīs regulas 1. pantā noteiktā importa uzskaitei. Uzskaites veikšana ir beidzama deviņus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

4. pants

1.   Lai nodrošinātu, ka ieinteresēto pušu pārstāvji izmeklēšanas laikā tiek uzklausīti un to viedoklis tiek ņemts vērā, ieinteresētajām pusēm jāpaziņo Komisijai par savu esamību, rakstiski jāizklāsta savs viedoklis un jāsniedz atbildes uz šīs regulas E punkta a) apakšpunktā minētās anketas jautājumiem vai jāsniedz jebkāda cita informācija 40 dienu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā, ja vien nav noteikts citādi. Tiek lūgts pievērst uzmanību faktam, ka iespējas izmantot lielāko daļu no pamatregulā izklāstītajām procesuālajām tiesībām ir atkarīga no tā, vai puse paziņos par savu esamību iepriekš minētajā laika posmā.

Šī paša 40 dienu perioda laikā ieinteresētās puses var iesniegt rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu Komisijā.

2.   Visi iesaistīto pušu iesniegumi un lūgumi ir jāsagatavo rakstiskā formā (nevis elektroniski, ja vien nav noteikts citādi), un tiem jāietver iesaistītās puses nosaukums, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un/vai teleksa numurs. Visi rakstiskā formā veiktie iesniegumi, ieskaitot šī paziņojuma ietvaros pieprasīto informāciju, kā arī atbildes uz anketas jautājumiem un citu korespondenci, ko informāciju sniedzošā puse uzskata par konfidenciālu, jāapzīmē ar uzlīmi “Ierobežota pieeja  (3)”, un atbilstoši pamatregulas 19. panta 2. punktam tai jāpievieno šīs informācijas versija, kas nav konfidenciāla un ir apzīmēta ar uzlīmi “IESAISTĪTO PUŠU PĀRBAUDEI”.

Jebkāda informācija, kas saistīta ar šeit izklāstīto jautājumu, un uzklausīšanas pieprasījums jāsūta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fakss (32 2) 295 65 05

Telekss COMEU B 21877

5. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pascal LAMY


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 238, 22.9.2000., 15. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1675/2003, (OV L 238, 25.9.2003., 4. lpp.).

(3)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts izmantošanai tikai iekšējos nolūkos. Tas tiek aizsargāts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta noteikumiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 (OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.) 19. pantam un GATT 1994 (Antidempinga nolīgums) VI panta ieviešanas PTO līguma 6. pantam tas tiks uzskatīts par konfidenciālu dokumentu.


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1796/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 14/2004 attiecībā uz piegādes bilanci Francijas aizjūras departamentiem labības un augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē un attiecībā uz piegādes bilanci Madeirai augu eļļas, augļu un dārzeņu pārstrādes, piena un piena produktu un cūkgaļas nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1452/2001, ar ko par labu Francijas aizjūras departamentiem ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem, groza Direktīvu 72/462/EEK un atceļ Regulu (EEK) Nr. 525/77 un Regulu (EEK) Nr. 3763/91 (Poseidom) (1), un jo īpaši tās 3. panta 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1453/2001, ar ko ievieš īpašus pasākumus Azoru salām un Madeirai attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem un atceļ Regulu (EEK) Nr. 1600/92 (Poseima) (2), un jo īpaši tās 3. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 30. decembra Regula (EK) Nr. 14/2004, ar ko nosaka piegādes bilances un Kopienas atbalstu par dažu cilvēku uzturam, pārstrādei un izmantošanai lauksaimniecībā būtisku produktu piegādi, kā arī par dzīvu dzīvnieku un olu piegādi attālākajiem reģioniem saskaņā ar Padomes Regulām (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001 un (EK) Nr. 1454/2001 (3), nosaka piegādes bilances un Kopienas atbalstu.

(2)

Pašreizējais gada labības un augļu un dārzeņu pārstrādes produktu piegādes bilances līmenis Francijas aizjūras departamentos un augu eļļu, augļu un dārzeņu pārstrādes produktu, sausā pilnpiena un sieru, un cūkgaļas piegādes bilances līmenis Madeirā parāda, ka noteiktais minēto produktu piegādes apjoms ir mazāks nekā pieprasījums, jo pieprasījums ir lielāks nekā bija paredzēts.

(3)

Tātad ir jāpielāgo minēto produktu daudzums attiecīgo attālo reģionu faktiskajām vajadzībām.

(4)

Būtiska kļūda ir radusies pieņemot Regulu (EK) Nr. 14/2004 attiecībā uz KN kodu vaislas zirgiem, kas minēti II pielikuma 1. daļā un kas paredzēti Francijas aizjūras departamentiem. Šī kļūda ir jālabo.

(5)

Attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 14/2004.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar visu attiecīgo produktu komiteju atzinumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 14/2004 groza šādi:

1)

I pielikuma 1. un 3. daļu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

2)

III pielikuma 3., 4., 6. un 8. daļu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 14/2004 II pielikuma 1. daļā vaislas zirgu KN kodu groza šādi:

 

“0101 11 00” aizstāj ar “0101 10 10”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. pantu piemēro no 2004. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 198, 21.7.2001., 11. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1690/2004 (OV L 305, 1.10.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 198, 21.7.2001., 26. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1690/2004.

(3)  OV L 3, 7.1.2004., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1232/2004 (OV L 234, 3.7.2004., 5. lpp.).


I PIELIKUMS

“1. Daļa

Labība un labības produkti, kas paredzēti cilvēku uzturam un dzīvnieku barībai; eļļas augu sēklas, proteīnaugi, žāvēta rupjā barība

Prognozējamo piegāžu bilance un Kopienas atbalsts par Kopienas produktu piegādēm kalendārajā gadā

Departaments

Preču apraksts

KN kods

Daudzums

(tonnās)

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

I

II

III

Gvadelupa

parastie kvieši, mieži, kukurūza un iesals

1001 90, 1003 00, 1005 90 un 1107 10

55 000

42

 (1)

Gajāna

parastie kvieši, mieži, kukurūza, kā dzīvnieku barība paredzēti produkti un iesals

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 un 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinika

parastie kvieši, mieži, kukurūza, cieto kviešu putraimi un rupja maluma milti, auzas un iesals

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 un 1107 10

52 000

42

 (1)

Reinjona

parastie kvieši, mieži, kukurūza un iesals

1001 90, 1003 00, 1005 90 un 1107 10

178 000

48

 (1)

“3. Daļa

Augļu un dārzeņu pārstrādes produkti

Prognozējamo piegāžu bilance un Kopienas atbalsts par Kopienas produktu piegādēm kalendārajā gadā

Preču apraksts

KN kods

Departaments

Daudzums

(tonnās)

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

I

II

III

Pārstrādei paredzēti termiski apstrādāti augļu biezeņi, ar cukura vai cita saldinātāja piedevas vai bez tās

ex 2007

Visi

45

395

Pārstrādei paredzēts augļu mīkstums, citādi sagatavots vai konservēts, ar cukura, cita saldinātāja vai alkohola piedevas vai bez tās, kas citur nav minēti vai iekļauti

ex 2008

Gajāna

650

586

Gvadelupa

 

408

Martinika

 

408

Reinjona

 

456

Pārstrādei paredzēta koncentrēta augļu sula (ieskaitot vīnogu misu), neraudzēta un bez spirta piedevas, kam ir vai nav pievienota cukura piedeva vai cits saldinātājs

ex 2009

Gajāna

350

 

727

 

Martinika

 

311

 (2)

Reinjona

 

311

 

Gvadelupa

 

311

 


(1)  Atbalsta summa ir vienāda ar kompensāciju, ko saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1501/95 (OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp.) 7. pantu piešķir par produktiem ar tādu pašu KN kodu.”

(2)  Atbalsta summa ir vienāda ar kompensāciju, ko saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 (OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.) 16. pantu piešķir par produktiem ar tādu pašu KN kodu.”


II PIELIKUMS

“3. Daļa

Augu eļļa

Prognozējamo piegāžu bilance un Kopienas atbalsts par Kopienas produktu piegādēm kalendārajā gadā

MADEIRA

Preču apraksts

KN kods

Daudzums

(tonnās)

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

I

II

III

Augu eļļas (izņemot olīveļļu):

 

 

 

 

 

— augu eļļa

1507 līdz 1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Olīveļļa

 

 

 

 

 

— neapstrādāta olīveļļa

1509 10 90

 

 

 

 

vai

 

500

52

 (2)

— olīveļļa

1509 90 00

 

 

 


AZORU SALAS

Preču apraksts

KN kods

Daudzums

(tonnās)

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

I

II

III

Olīveļļa

 

 

 

 

 

— neapstrādāta olīveļļa

1509 10 90

400

68

87

 (3)

vai

vai

 

 

 

 

— olīveļļa

1509 90 00

 

 

 

 

“4. Daļa

Augļu un dārzeņu pārstrādes produkti

Prognozējamo piegāžu bilance un Kopienas atbalsts par Kopienas produktu piegādēm kalendārajā gadā

MADEIRA

Preču apraksts

KN kods

Daudzums

(tonnās)

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

I

II

III

Termiski apstrādāti džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu biezeņi un augļu pastas ar cukura piedevu vai citu saldinātāju, vai bez tā

 

 

 

 

 

— Pārstrādes produkti, kas nav homogenizēti un kas satur augļus, kuri nav citrusaugļi

2007 99

100

73

91

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, citādi sagatavotas vai konservētas, arī ar cukura piedevu vai citu saldinātāju, vai spirta piedevu, kas nav minētas vai iekļautas citur:

 

760

168

186

— ananasi

2008 20

 

 

 

 

— bumbieri

2008 40

 

 

 

 

— ķirši

2008 60

 

 

 

 

— persiki

2008 70

 

 

 

 

— citi, tostarp maisījumi, kas nav minēti apakšpozīcijā 2008 19

 

 

 

 

 

— maisījumi

2008 92

 

 

 

 

— citi, kas nav palmu galotņu pumpuri un maisījumi

2008 99

 

 

 

 

Pārstrādei paredzēta koncentrēta augļu sula (ieskaitot vīnogu misu), neraudzēta un bez spirta piedevas, kam ir vai nav pievienota cukura piedeva vai cits saldinātājs

ex 2009

130

 

186

 


AZORU SALAS

Preču apraksts

KN kods

Daudzums

(tonnās)

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

I

II

III

Pārstrādei paredzēta koncentrēta augļu sula (ieskaitot vīnogu misu), neraudzēta un bez spirta piedevas, kam ir vai nav pievienota cukura piedeva vai cits saldinātājs

ex 2009

100

 

186”

 

“6. Daļa

Piens un piena produkti

Prognozējamo piegāžu bilance un Kopienas atbalsts par Kopienas produktu piegādēm kalendārajā gadā

MADEIRA

Preču apraksts

KN kods

Daudzums

(tonnās)

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

I

II

III (4)

Neiebiezināts piens un krējums, bez cukura piedevas vai cita saldinātāja (5)

0401

12 000

48

66

 (6)

Sausais vājpiens (5)

ex 0402

500

48

66

 (6)

Pilnpiena pulveris (5)

ex 0402

530

48

66

 (6)

Sviests un citi tauki un eļļas, kas iegūtas no piena tauku pastas (5)

ex 0405

1 000

84

102

 (6)

Siers (5)

0406

1 700

84

102

 (6)

“8. Daļa

Cūkgaļas nozare

Prognozējamo piegāžu bilance un Kopienas atbalsts par Kopienas produktu piegādēm kalendārajā gadā

MADEIRA

Preču apraksts

Kods (7)

Daudzums

(tonnās)

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

I

II

III

Svaiga, dzesināta vai saldēta mājas cūku gaļa:

ex 0203

2 800

 

 

— liemeņi un pusliemeņi

020311109000

 

95

113

 (8)

— šķiņķi un to izcirtņi

020312119100

 

143

161

 (8)

— lāpstiņas un to izcirtņi

020312199100

 

95

113

 (8)

— priekšējās daļas un to izcirtņi

020319119100

 

95

113

 (8)

— muguras gabali un to izcirtņi

020319139100

 

143

161

 (8)

— krūtiņas (cauraugušas) un to izcirtņi

020319159100

 

95

113

 (8)

— cita: atkaulota

020319559110

 

176

194

 (8)

— cita: atkaulota

020319559310

 

176

194

 (8)

— liemeņi un pusliemeņi

020321109000

 

95

113

 (8)

— šķiņķi un to izcirtņi

020322119100

 

143

161

 (8)

— lāpstiņas un to izcirtņi

020322199100

 

95

113

 (8)

— priekšējās daļas un to izcirtņi

020329119100

 

95

113

 (8)

— muguras gabali un to izcirtņi

020329139100

 

143

161

 (8)

— krūtiņas (cauraugušas) un to izcirtņi

020329159100

 

95

113

 (8)

— cita: atkaulota

020329559110

 

176

194

 (8)


(1)  Izņemot kodus 1509 un 1510.

(2)  Atbalsta summa ir vienāda ar kompensāciju, ko saskaņā ar Regulas 136/66/EEK 3. panta 3. punktu piešķir par produktiem ar tādu pašu KN kodu.

(3)  Atbalsta summa ir vienāda ar kompensāciju, ko saskaņā ar Regulas 136/66/EEK 3. panta 3. punktu piešķir par produktiem ar tādu pašu KN kodu.”

(4)  Izteikts EUR par 100 kg tīrā svara, ja nav norādīts citādi.

(5)  Attiecīgie produkti un saistītās zemsvītras piezīmes ir tādas pašas, kādas iekļautas Komisijas regulā, ar ko nosaka eksporta kompensācijas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 (OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp.) 31. pantu.

(6)  Atbalsta summa ir vienāda ar kompensāciju, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantu piešķir par produktiem ar tādu pašu KN kodu. Ja kompensācijām, kas piešķirtas, piemērojot šīs regulas 31. pantu saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (OVL 102, 17.4.1999., 11. lpp.) 2. panta 1. punkta e) un l) apakšpunktu, ir diferencēti apjomi, tad apjoms ir vienāds ar vislielāko kompensācijas apjomu par produktiem ar tādu pašu KN kodu (Regula (EK) Nr. 3846/87, OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Tomēr attiecībā uz sviestu saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2571/97 (OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp.) apjoms atbilst apjomam, kas norādīts II slejā.”

(7)  Produktu kodi un zemsvītras piezīmes ir dotas Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

(8)  Atbalsta summa ir vienāda ar kompensāciju, ko saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2759/75 (OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp.) 13. pantu attiecīgā gadījumā piešķir par produktiem ar tādu pašu KN kodu.”


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1797/2004

(2004. gada 14. oktobris),

ar kuru kuģiem, kas peld ar Apvienotās Karalistes karogu, aizliedz zvejot zilās jūras līdakas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (1), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 2340/2002, ar ko 2003. un 2004. gadam nosaka dziļjūras zivju krājumu zvejas iespējas (2), paredz zilo jūras līdaku kvotas 2004. gadam.

(2)

Lai nodrošinātu to attiecīgo noteikumu ievērošanu, kas saistīti ar kvantitatīvajiem ierobežojumiem nozvejā no krājumiem, uz ko attiecas kvotas, Komisijai ir jānosaka datums, no kura uzskata, ka zvejas kuģi, kas peld ar kādas dalībvalsts karogu, ir izsmēluši piešķirtās kvotas.

(3)

Saskaņā ar Komisijai paziņoto informāciju ICES VI, VII zonas ūdeņos (Kopienas ūdeņi vai ūdeņi, uz ko neattiecas trešo valstu suverenitāte vai jurisdikcija) zilo jūras līdaku nozveja, ko veic kuģi, kas peld ar Apvienotās Karalistes karogu vai ir reģistrēti Apvienotajā Karalistē, ir sasniegusi 2004. gadam piešķirto kvotu apjomu. Apvienotā Karaliste ir aizliegusi zvejot no šiem krājumiem no 2004. gada 9. augusta. Minētais datums jānosaka arī ar šo regulu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzskata, ka ICES VI, VII zonas ūdeņos (Kopienas ūdeņi vai ūdeņi, uz ko neattiecas trešo valstu suverenitāte vai jurisdikcija) zilo jūras līdaku nozveja, ko veic kuģi, kas peld ar Apvienotās Karalistes karogu vai ir reģistrēti Apvienotajā Karalistē, ir izsmēlusi 2004. gadā Apvienotajai Karalistei piešķirto kvotu apjomu.

Kuģiem, kas peld ar Apvienotās Karalistes karogu vai ir reģistrēti Apvienotajā Karalistē, ir aizliegts zvejot zilās jūras līdakas ICES VI, VII zonas ūdeņos (Kopienas ūdeņi vai ūdeņi, uz ko neattiecas trešo valstu suverenitāte vai jurisdikcija), tāpat šos krājumus, ko minētie kuģi ir nozvejojuši pēc šīs regulas piemērošanas datuma, ir aizliegts turēt uz kuģa klāja, pārkraut un izkraut krastā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 9. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. oktobrī

Komisijas vārdā —

Zivsaimniecības ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1954/2003 (OV L 289, 7.11.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 356, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 762/2004 (OV L 120, 24.4.2004, 8. lpp.).


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1798/2004

(2004. gada 15. oktobris)

par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz ceturksni, kas sākas 2004. gada 1. decembrī un ilgst līdz 2005. gada 28. februārim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 565/2002, ar kuru paredz to, kā pārvaldāmas tarifa kvotas, un ievieš izcelsmes apliecības no trešām valstīm ievestiem ķiplokiem (2), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, attiecībā uz ko tradicionālie ievedēji un jaunie ievedēji iesnieguši atļaujas pieteikumus 2004. gada 11. un 12. oktobrī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 565/2002 5. panta 2. punktu, pārsniedz daudzumus, kas ir pieejami attiecībā uz produktiem ar izcelsmi Ķīnā un Argentīnā, un visās citās trešās valstīs,

(2)

Tādējādi ir jānosaka, kādā mērā 2004. gada 14. oktobrī Komisijai nodotos atļauju pieteikumus var apmierināt, un pa ievedēju kategorijām un produktu izcelsmes vietām jāparedz datumi, līdz kuriem atļauju izdošana ir jāpārtrauc,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievešanas atļauju pieteikumus, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 565/2002 3. panta 1. punktu iesniegti 2004. gada 11. un 12. oktobrī un Komisijai nodoti 2004. gada 14. oktobrī, apmierina atbilstoši pieprasīto daudzumu procentuālajām daļām, kas norādītas šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Attiecībā uz attiecīgās kategorijas ievedējiem un izcelsmes vietām ievešanas atļauju pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 565/2002 3. panta 1. punktu ceturksnim, kas sākas 2004. gada 1. decembrī un ilgst līdz 2005. gada 28. februarim, kuri iesniegti pēc 2004. gada 12. oktobra un pirms dienas, kas norādīta šīs regulas II pielikumā, noraida.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. oktobrī

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 86, 3.4.2002., 11. lpp.


I PIELIKUMS

Produktu izcelsme

Piešķīruma procentuālās daļas

Ķīna

Trešās valstis, izņemot Ķīnu un Argentīnu

Argentīna

itradicionālie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta c) punkts)

11,177 %

100,000 %

100,000 %

jaunie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta e) punkts)

0,788 %

48,475 %

3,427 %

“X”

:

Attiecībā uz šo izcelsmes vietu konkrētajam ceturksnim kvotas nav.

“—”

:

Komisijai netika nodots neviens atļaujas pieteikums.


II PIELIKUMS

Produktu izcelsme

Datumi

Ķīna

Trešās valstis, izņemot Ķīnu un Argentīnu

Argentīna

tradicionālie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta c) punkts)

28.2.2005

jaunie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta e) punkts)

28.2.2005

3.1.2005

3.1.2005


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1799/2004

(2004. gada 15. oktobris),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2004. gada 16. oktobra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2004. gada 15. oktobra

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

38,83

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

52,50

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

52,50

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

38,83


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

laika posmam no 1.10.2004–14.10.2004

1.

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

120,95 (3)

65,40

162,61 (4)

152,61 (4)

132,61 (4)

82,34 (4)

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

11,00

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

12,46

 

 

2.

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 28,13 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 35,86 EUR/t.

3.

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 2378/2002 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)

(4)  FOB Dulūtai


16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1800/2004

(2004. gada 15. oktobris)

par atļaujas izsniegšanu uz desmit gadiem, lai dzīvnieku barībā varētu izmantot piedevu “Cycostat 66G”, kas pieder kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām (1)un jo īpaši tās 9.g panta 5. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK kokcidiostatus, kas iekļauti minētās direktīvas I pielikumā līdz 1988. gada 1. janvārim, pagaidām ir atļauts izmantot no 1998. gada 1. aprīļa, un tie tiek pārnesti uz B pielikuma I nodaļu, lai tos atkārtoti novērtētu kā piedevas, kas saistītas ar personu, kura atbild par to laišanu apgrozībā. Robenidīna produkts “Cycostat 66G” ir piedeva, kas pieder grupai “kokcidiostati un citi zāļu līdzekļi”, kuras uzskaitījums sniegts Direktīvas 70/524/EEK B pielikuma I nodaļā.

(2)

Persona, kura atbild par “Cycostat 66G” laišanu apgrozībā, ir iesniegusi atļaujas pieteikumu un dokumentāciju saskaņā ar šīs direktīvas 9.g panta 2. un 4. punktu.

(3)

Direktīvas 70/524/EEK 9.g panta 6. punktā ir noteikta atļauja automātiski pagarināt attiecīgo piedevu atļauju termiņu līdz Komisija pieņem lēmumu, ja no atļaujas turētāja neatkarīgu iemeslu dēļ lēmumu par pieteikumu nevar pieņemt pirms atļaujas termiņa beigām. Šo noteikumu piemēro atļaujai attiecībā uz “Cycostat 66G”. Komisija 2001. gada 26. aprīlī ir iesniegusi pieprasījumu Dzīvnieku ēdināšanas zinātniskajai komitejai par pilnu riska novērtējumu, un šis pieprasījums tika pārsūtīts Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei. Atkārtotās novērtēšanas laikā tika iesniegti vairāki papildu informācijas pieprasījumi, kā rezultātā to nevarēja pabeigt 9.g panta paredzētajā termiņā.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei piesaistītā Dzīvnieku barībā izmantojamo piedevu un produktu ekspertu grupa ir sniegusi pozitīvu atzinumu par “Cycostat 66G” nekaitīgumu un iedarbību uz gaļas cāļiem, gaļas trušiem un tītariem.

(5)

Saskaņā ar “Cycostat 66G” atkārtotās novērtēšanas rezultātiem Direktīvas 70/524/EEK attiecīgie nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ jāpiešķir atļauja uz desmit gadiem “Cycostat 66G” kā piedevai, kas saistīta ar personu, kura atbild par tās laišanu apgrozībā, un tā jāiekļauj minētās direktīvas 9.t panta b) apakšpunktā minētā saraksta I nodaļā.

(6)

Tā kā piedevai piešķirtā atļauja ir saistīta ar personu, kura atbild par tās laišanu apgrozībā, un aizvieto iepriekšējo atļauju, kas nebija saistīta ar konkrētu personu, ieteicams pēdējo atļauju svītrot.

(7)

Nepastāv ar nekaitīgumu saistīti iemesli, lai robenidīnu nekavējoties izņemtu no tirgus, ieteicams noteikt sešu mēnešu pārejas laikposmu, kurā izlieto esošos šīs piedevas krājumus.

(8)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 70/524/EEK B pielikuma I nodaļa ir grozīta tādējādi, ka piedevu robenidīns, kas pieder grupai “kokcidiostati un citi zāļu līdzekļi”, svītro.

2. pants

Piedevu “Cycostat 66G”, kas pieder šīs regulas pielikumā minētajai grupai “kokcidiostati un citi zāļu līdzekļi”, atļauts izmantot dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

3. pants

Esošo robenidīnu krājumu izlietošanai atļauts noteikt sešu mēnešu laikposmu, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE


(1)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1464/2004 (OV L 270, 18.8.2004., 8. lpp.).


PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs

Tās personas vārds un reģistrācijas numurs, kas atbild par piedevas laišanu apgrozībā

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas termiņa beigas

aktīvā viela mg/kompleksā dzīvnieku barībā kg

Kokcidiostati un citi zāļu līdzekļi

E 758

Alpharma

(Beļģija)

BVBA

Robenidīna hidrohlorīds 66 g/kg

(Cycostat 66 G)

Piedevas sastāvs:

 

Robenidīna hidrohlorīds: 66 g/kg

 

Lignosulfonāts: 40 g/kg

 

Kalcija sulfāta dihidrāts: 894 g/kg

Aktīvā viela:

 

Robenidīna hidrohlorīds, C15H13Cl2N5. HCl, 1,3-bis[(p- hlorbenzilidēn)amino] guanidīna hidrohlorīds,

 

CAS numurs: 25875-50-7

 

Saistītie piemaisījumi:

N,N’,N’’-Tris[(p-Cl-benzilidēn)amino]guanidīns ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl- benzilidēn]hidrazīns ≤ 0,5 %

Gaļas cāļi

30

36

Aizliegts lietot vismaz 5 dienas pirms kaušanas

10 gadi (sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas)

Tītari

30

36

Aizliegts lietot vismaz 5 dienas pirms kaušanas

10 gadi (sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas)

Gaļas truši

50

66

Aizliegts lietot vismaz 5 dienas pirms kaušanas

10 gadi (sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas)


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

16.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/40


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2004/698/KĀDP

(2004. gada 14. oktobris),

ar ko atceļ ierobežojošus pasākumus pret Lībiju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANODP) 2003. gada 12. septembrī pieņēma Rezolūciju 1506 (2003) par to ierobežojošu pasākumu atcelšanu, kas ieviesti ar ANODP Rezolūcijām 748 (1992) un 883 (1993), tomēr atstājot spēkā pēdējās minētās rezolūcijas 8. punktā noteiktos pasākumus, ņemot vērā Lībijas valdības veiktos pasākumus, lai izpildītu iepriekš minēto rezolūciju prasības, jo īpaši attiecībā uz atbildības uzņemšanos par Lībijas amatpersonu darbībām, atbilstīgo kompensāciju izmaksu un atteikšanos no terorisma.

(2)

Lībijas valdība ir arī veikusi pasākumus, lai apmierinātu prasības saistībā ar teroristu uzbrukumiem aviosabiedrības Pan Am reisā Nr. 103 virs Lokerbijas, Skotijā, aviosabiedrības Union de Transports Aériens reisā Nr. 772 virs Nigērijas un “La Belle” diskotēkā Berlīnē.

(3)

Tādēļ būtu jāatceļ ierobežojoši pasākumi, kas ieviesti ar Lēmumu 93/614/KĀDP (1), lai īstenotu ANODP Rezolūcijas 748 (1992) un 883 (1993), un ieroču embargo, par ko dalībvalstis nolēmušas 1986. gadā un kas ir apstiprināts ar Kopējo nostāju 1999/261/KĀDP (2).

(4)

Pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar ANODP Rezolūcijas 883(1993) 8. punktu, būtu jāpaliek spēkā saskaņā ar ANODP Rezolūciju 1506 (2003).

(5)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga Kopienas rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 93/614/KĀDP un Kopējo nostāju 1999/261/KĀDP.

2. pants

Pasākumi, kas pieņemti, lai aizsargātu uzņēmējus pret prasībām sakarā ar līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējusi ierobežojošu pasākumu ieviešana saskaņā ar ANODP Rezolūciju 883 (1993) un saistītajām rezolūcijām, paliek spēkā.

3. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2004. gada 14. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. VAN GEEL


(1)  OV L 295, 30.11.1993., 7. lpp.

(2)  OV L 103, 20.4.1999., 1. lpp. Kopējā nostajā jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Kopējo nostāju 1999/611/KĀDP (OV L 242, 14.9.1999., 31. lpp.).