ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 304

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 30. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1590/2004 (2004. gada 26. aprīlis), ar ko izveido Kopienas programmu ģenētisko resursu saglabāšanai, raksturošanai, apkopošanai un izmantošanai lauksaimniecības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1467/94 ( 1 )

1

 

*

Padomes Direktīva 2004/83/EK (2004. gada 29. aprīlis) par minimālajiem standartiem un statusu, lai trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus atzītu par bēgļiem vai personām, kam kādā citā veidā vajadzīga starptautiska aizsardzība, un par sniegtās aizsardzības apjomu

2

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/633/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 30. marts) par Nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Indiju par muitas sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās

3

 

*

2004/634/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 30. marts) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru intensificē un paplašina piemērošanas jomu Nolīgumam par muitas sadarbību un savstarpēju palīdzību muitas jomā, lai aptvertu sadarbību attiecībā uz konteineru drošību un saistītiem jautājumiem

4

 

*

2004/635/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 21. aprīlis) par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

5

 

*

2004/636/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 29. aprīlis), kas attiecas uz protokolu, ko noslēdz Eiropas Kopiena, par Eiropas Kopienas pievienošanos Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijai

6

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

30.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1590/2004

(2004. gada 26. aprīlis),

ar ko izveido Kopienas programmu ģenētisko resursu saglabāšanai, raksturošanai, apkopošanai un izmantošanai lauksaimniecības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1467/94

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Šā akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.


30.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/2


PADOMES DIREKTĪVA 2004/83/EK

(2004. gada 29. aprīlis)

par minimālajiem standartiem un statusu, lai trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus atzītu par bēgļiem vai personām, kam kādā citā veidā vajadzīga starptautiska aizsardzība, un par sniegtās aizsardzības apjomu

Šā akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

30.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/3


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 30. marts)

par Nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Indiju par muitas sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās

(2004/633/EK)

Šā akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.


30.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/4


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 30. marts)

par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru intensificē un paplašina piemērošanas jomu Nolīgumam par muitas sadarbību un savstarpēju palīdzību muitas jomā, lai aptvertu sadarbību attiecībā uz konteineru drošību un saistītiem jautājumiem

(2004/634/EK)

Šā akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.


30.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/5


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 21. aprīlis)

par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

(2004/635/EK)

Šā akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.


30.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/6


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 29. aprīlis),

kas attiecas uz protokolu, ko noslēdz Eiropas Kopiena, par Eiropas Kopienas pievienošanos Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijai

(2004/636/EK)

Šā akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.