ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 296

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 21. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1644/2004 (2004. gada 20. septembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1645/2004 (2004. gada 20. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2287/2003 attiecībā uz moivu zvejas iespējām Grenlandes ūdeņos

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1646/2004 (2004. gada 20. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos ( 1 )

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1647/2004 (2004. gada 20. septembris) par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1648/2004 (2004. gada 20. septembris), ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2004. gada 21. septembrā

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1649/2004 (2004. gada 20. septembris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

15

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/644/EK:Padomes lēmums (2004. gada 13. septembris), ar ko pieņem īstenošanas noteikumus saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti

16

 

 

Komisija

 

*

2004/645/EK:Komisijas Ieteikums (2004. gada 16. septembris) par dalībvalstu konsulāro biroju vienošanās memoranda ieviešanu starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas Nacionālo tūrisma administrāciju par vīzām un saistītiem jautājumiem attiecībā uz tūristu grupām no Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2886)

23

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

21.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1644/2004

(2004. gada 20. septembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 20. septembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

34,1

999

34,1

0707 00 05

052

81,1

096

12,9

999

47,0

0709 90 70

052

91,7

999

91,7

0805 50 10

382

67,7

388

55,9

508

37,1

524

39,7

528

51,6

999

50,4

0806 10 10

052

87,8

220

121,0

400

170,3

624

146,2

999

131,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

87,4

400

92,4

508

68,9

512

106,1

528

86,4

800

177,0

804

93,0

999

101,6

0808 20 50

052

102,7

388

79,0

999

90,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

117,7

999

117,7

0809 40 05

066

82,3

094

29,3

624

117,4

999

76,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1645/2004

(2004. gada 20. septembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2287/2003 attiecībā uz moivu zvejas iespējām Grenlandes ūdeņos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2287/2003, ar ko attiecībā uz atsevišķiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām nosaka zvejas iespējas 2004. gadam, kā arī ar tām saistītos nosacījumus, kas piemērojami Kopienas ūdeņos un Kopienas kuģiem ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (1), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Moivu zvejas iespējas Kopienai 2004. gadam zonā V un XIV (Grenlandes ūdeņi) uz laiku ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 2287/2003 I C pielikumā.

(2)

Saskaņā ar Ceturto protokolu, ar ko izstrādā nosacījumus attiecībā uz zveju, kas paredzēti Nolīgumā par zveju starp Eiropas Ekonomikas kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes autonomās teritorijas valdību, no otras puses (2), Kopiena saņem 7,7 % no kopējās pieļaujamās moivu nozvejas (KPN) zonā V, XIV (Grenlandes ūdeņi), kas atbilst 70 % Grenlandes moivu KPN daļas.

(3)

Grenlandes varas iestādes 2004. gada 9. jūlija vēstulē informēja Komisiju, ka moivu KPN 2004. gadam ir noteikts 335 000 tonnu apmērā. Tāpēc Kopienas moivu zvejas galīgās iespējas 2004. gadā jānosaka 25 795 tonnu apmērā zonā V, XIV (Grenlandes ūdeņi).

(4)

TAC samazināšana nedrīkst izraisīt to, ka, pirms spēkā stājusies pašreizējā regula, legāli iegūtajai nozvejai piemēro kvotas samazinājumu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2847/93 (3) 23. panta 1. punktu, Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 (4) 5. pantu vai Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 (5) 26. pantu.

(5)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 2287/2003 atbilstoši jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2287/2003 I C pielikums ir grozīts saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 2847/93 23. panta 1. punktu, Regulas (EK) Nr. 847/96 5. pantu un Regulas (EK) Nr. 2371/2002 26. pantu nepiemēro moivas nozvejai, kas iegūta zonā V, XIV (Grenlandes ūdeņi), pirms stājusies spēkā šī regula, un kas pārsniedz kvotu, kura noteikta I C pielikumā Regulai (EK) Nr. 2287/2003, kurā grozījumi izdarīti ar šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 344, 31.12.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 867/2004 (OV L 161, 30.4.2004., 144. lpp.).

(2)  OV L 209, 2.8.2001., 2. lpp. Protokolā grozījumi izdarīti ar Protokolu (OV L 237, 8.7.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1954/2003 (OV L 289, 7.11.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(5)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2287/2003 I C pielikumā ierakstu par moivu sugām zonā V un XIV (Grenlandes ūdeņi) aizstāj ar šādu tekstu:

“Suga

:

Moiva

Mallotus villosus

Zona

:

V, XIV (Grenlandes ūdeņi)

CAP/514GRN

Visas dalībvalstis

0 (1)

 

EK

25 795 (2)

 

KPN

Uz šo jomu neattiecas

 


(1)  Pieejams visām dalībvalstīm.

(2)  Šī kvota ir pilnībā piešķirta Farēru salām, Islandei un Norvēģijai uz divpusēju zvejniecības nolīgumu pamata.”


21.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1646/2004

(2004. gada 20. septembris),

ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1), un jo īpaši tās 6., 7. un 8. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90 ir jāievieš maksimāli pieļaujamie atlikumi visām farmakoloģiski aktīvām vielām, kuras tiek izmantotas Kopienas robežās veterināri medicīniskos produktos, kas ir paredzēti pārtikas ražošanas dzīvnieku administrēšanai.

(2)

Maksimāli pieļaujamajiem atlikumu ierobežojumiem ir jābūt iedibinātiem tikai pēc visas atbilstošās informācijas pārbaudes Veterināro medikamentu komitejā attiecībā uz substances atlikumu drošību, kas skar dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu pircēju un atlikumu ietekmi uz pārtikas produktu rūpniecisko pārstrādi.

(3)

Veterināro medikamentu atlikumiem dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, iedibinot maksimāli pieļaujamos atlikumu ierobežojumus, ir nepieciešams konkretizēt dzīvnieku sugu, kurā var būt atliekvielas, līmeņus, kas var būt katrā atbilstošajā gaļā, kas ir iegūta no ārstēta dzīvnieka (“substrāts, kurā nosaka atliekvielas”), kā arī atlikumu veidu, kas ir atbilstošs, lai novērotu atlikumus (“zāļu atliekvielas”).

(4)

Ņemot vērā samazinātu veterināro medikamentu pieejamību dažām gaļas ražošanas sugām (2), maksimālo pieļaujamo atlikumu ierobežojumu var ieviest ar ekstrapolācijas metožu palīdzību no maksimālā atlikumu ierobežojumu klāsta citām sugām uz strikti zinātniskas bāzes.

(5)

Atlikumu kontrolei, kā tas ir noteikts atbilstošajā Kopienas likumdošanā, maksimāli pieļaujamajam atlikumu ierobežojumam ir parasti jābūt ieviestam attiecībā uz aknu vai nieru substrātu, kurā nosaka atliekvielas. Tomēr, iepludinot aknas un nieres starptautiskajā tirgū, tās visbiežāk tiek izņemtas no kautķermeņiem, un tāpēc arī maksimāli pieļaujamajam atlikumu ierobežojumam ir jābūt ieviestam attiecībā uz taukaudiem un muskuļiem.

(6)

Gadījumā, ja veterinārie medikamenti ir paredzēti izmantošanai dējējputniem, zīdītājiem vai medus bitēm, tad maksimālajiem atlikumu ierobežojumiem ir arī jābūt iedibinātiem attiecībā uz olām, pienu vai medu.

(7)

Albendazols, febantels, fenbendazols, oksfendazols, tiabendazols, oksiklozanīds, amitrāza, cipermetrīns, deltametrīns un deksametazons ir jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā.

(8)

Ir jādod piemērots laika posms, pirms šī regula stājas spēkā, lai ļautu dalībvalstīm veikt labojumus, kas var būt nepieciešami apstiprināšanai, lai izvietotu ar tirgu saistītos medikamentus; tirgus tiek balstīts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK (3), ņemot vērā šīs regulas noteikumus.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro medikamentu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikums tiek grozīts, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no sešdesmitās dienas pēc tās publicēšanas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Olli REHN


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1101/2004 (OV L 211, 12.6.2004., 3. lpp.).

(2)  Komisijas paziņojums par veterinārajiem medikamentiem Padomei un Eiropas Parlamentam COM(2000) 806 galīgā redakcija.

(3)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/28/EK (OV L 136, 30.4.2004., 58. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumam pievieno sekojošo:

2.

Pretparazītu zāļu līdzekļi

2.1.

Zāļu līdzekļi pret endoparazītiem

2.1.3.

Benzimidazoli un probenzimidazoli

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)

Zāļu atliekviela

Dzīvnieku sugas

Maksimālais atliekvielu daudzums

Substrāts, kurā nosaka atliekvielas

“Albendazols

Albendazola sulfoksīda, albendazola sulfona un albendazola 2-amino sulfona summa, kas izpaužas albendazolā

Visi atgremotāji

100 μg/kg

Muskuļi

100 μg/kg

Tauki

1 000 μg/kg

Aknas

500 μg/kg

Nieres

100 μg/kg

Piens

Febantels

Ekstrahējamo atliekvielu summa, kas var oksidēties par oksfendazola sulfonu

Visi atgremotāji

50 μg/kg

Muskuļi

50 μg/kg

Tauki

500 μg/kg

Aknas

50 μg/kg

Nieres

10 μg/kg

Piens

Fenbendazols

Ekstrahējamo atliekvielu summa, kas var oksidēties par oksfendazola sulfonu

Visi atgremotāji

50 μg/kg

Muskuļi

50 μg/kg

Tauki

500 μg/kg

Aknas

50 μg/kg

Nieres

10 μg/kg

Piens

Oksfendazols

Ekstrahējamo atliekvielu summa, kas var oksidēties par oksfendazola sulfonu

Visi atgremotāji

50 μg/kg

Muskuļi

50 μg/kg

Tauki

500 μg/kg

Aknas

50 μg/kg

Nieres

10 μg/kg

Piens

Tiabendazols

Tiabendazola un 5- hidroksitiabendazola summa

Kazas

100 μg/kg

Muskuļi

100 μg/kg

Tauki

100 μg/kg

Aknas

100 μg/kg

Nieres

100 μg/kg

Piens”

2.1.4.

Fenola atvasinājumi, tai skaitā salicilanīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)

Zāļu atliekvielas

Dzīvnieku sugas

Maksimālais atliekvielu daudzums

Substrāts, kurā nosaka atliekvielas

“Oksiklozanīds

Oksiklozanīds

Visi atgremotāji

20 μg/kg

Muskuļi

20 μg/kg

Tauki

500 μg/kg

Aknas

100 μg/kg

Nieres

10 μg/kg

Piens”

2.2.

Zāļu līdzekļi pret ekdoparazītiem

2.2.2.

Formamidīni

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)

Zāļu atliekvielas

Dzīvnieku sugas

Maksimālais atliekvielu daudzums

Substrāts, kurā nosaka atliekvielas

“Amitrāza

Amitrāza un visu metabolītu, kas satur 2,4-dimetilanilīna pusi, summa, kas izpaužas kā amitrāza

Kazas

200 μg/kg

Tauki

100 μg/kg

Aknas

200 μg/kg

Nieres

10 μg/kg

Piens”

2.2.3.

Piretroīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)

Zāļu atliekvielas

Dzīvnieku sugas

Maksimālais atliekvielu daudzums

Substrāts, kurā nosaka atliekvielas

“Cipermetrīns

Cipermetrīns (izomeru summa)

Visi atgremotāji

20 μg/kg

Muskuļi

200 μg/kg

Tauki

20 μg/kg

Aknas

20 μg/kg

Nieres

20 μg/kg

Piens (1)

Deltametrīns

Deltametrīns

Visi atgremotāji

10 μg/kg

Muskuļi

50 μg/kg

Tauki

10 μg/kg

Aknas

10 μg/kg

Nieres

20 μg/kg

Piens

5.

Kortikoīdi

5.1.

Glukokortikoīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)

Zāļu atliekviela

Dzīvnieku sugas

Maksimālais atliekvielu daudzums

Substrāts, kurā nosaka atliekvielas

“Deksametazons

Deksametazons

Kazas

0,75 μg/kg

Muskuļi

2 μg/kg

Aknas

0,75 μg/kg

Nieres

0,3 μg/kg

Piens”


(1)  Jāievēro turpmākie noteikumi Komisijas Direktīvā 98/82/EK (OV L 290, 29.10.1998., 25. lpp.).”


21.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1647/2004

(2004. gada 20. septembris)

par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz detalizētus ieviešanas noteikumus liellopu gaļas sektorā Padomes Regulai (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes (3), jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2247/2003 1. pantā paredzēta iespēja izsniegt importa sertifikātus attiecībā uz liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, importa sertifikātiem. Taču šis imports nedrīkst pārsniegt daudzuma robežas, kas paredzētas katrai no šīm trešajām valstīm, kurās produktus ieved.

(2)

Sertifikātu pieprasījumi, kas iesniegti no 2004. gada 1. līdz 10. septembrim un attiecas uz atkaulotu gaļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2247/2003 produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, nepārsniedz šīm valstīm pieejamos daudzumus. Tāpēc ir iespējams piešķirt importa sertifikātus par pieprasītajiem daudzumiem.

(3)

Ievērojot kopējo daudzumu 52 100 t, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2004. gada 1. oktobria.

(4)

Jāatzīmē, ka šī regula neskar piemērošanu Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvai 72/462/EEK par sanitārajiem jautājumiem un sanitāro režīmu, importējot liellopu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvniekus, svaigu gaļu vai produktus uz gaļas bāzes, kā izcelsmes vieta ir trešās valstis (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tālāk norādītās dalībvalstis 2004. gada 21. septembra izsniedz Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu izcelsmes liellopu gaļas nozares produktu importa sertifikātus, kuri izteikti atkaulotā gaļā saistībā ar norādītajiem daudzumiem un izcelsmes valstīm:

 

Apvienotā Karaliste:

500 t no Botsvānas,

545 t no Namībijas.

 

Vācija:

550 t no Botsvānas,

315 t no Namībijas.

2. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2247/2003 3. panta 2. punktu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt 2004. gada pirmo desmit oktobra dienu laikā par šādiem atkaulotas liellopu gaļas daudzumiem:

Botsvāna:

11 876 t,

Kenija:

142 t,

Madagaskara:

7 579 t,

Svazilenda:

3 234 t,

Zimbabve:

9 100 t,

Namībija:

5 625 t.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības lietu ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(3)  OV L 333, 20.12.2003., 37. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(4)  OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


21.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1648/2004

(2004. gada 20. septembris),

ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2004. gada 21. septembrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EEK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgu kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievedmuita labības nozarē ir noteikta ar Regulu (EK) Nr. 1612/2004 (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 1. punktā paredzēts, ka gadījumā, ja tās piemērošanas laikā vidējais aprēķinātais ievedmuitas daudzums par 5 EUR/t atšķiras no fiksētās ievedmuitas, tiek piemērota attiecīga korekcija. Šāda atšķirība ir notikusi. Tādēļ jāpielāgo ievedmuita, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1612/2004,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1612/2004 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I un II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 29.9.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).

(3)  OV L 293, 16.9.2004., 7. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1643/2004 (OV L 295, 18.9.2004., 32. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2004. gada 21. septembra

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

3,69

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

43,08

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

55,86

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

55,86

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

53,17


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

laika posmam no 17.9.2004

1.

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

124,11 (3)

72,93

151,18 (4)

141,18 (4)

121,18 (4)

82,38 (4)

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

11,62

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

13,74

 

 

2.

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 26,70 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 32,16 EUR/t.

3.

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)

(4)  FOB Dulūtai


21.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1649/2004

(2004. gada 20. septembris),

ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

vērā 4. protokolu par kokvilnu, kas ir pievienots Grieķijas pievienošanās aktam, kura jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1050/2001 (1),

ņemot vērā Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1051/2001 par palīdzību kokvilnas ražošanai (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka periodiski, atbilstīgi pasaules tirgū reģistrētajām attīrītās kokvilnas cenām un ņemot vērā vēsturisko attiecību starp neattīrītas kokvilnas reģistrēto cenu un attīrītās kokvilnas aprēķināto cenu. Šo vēsturisko attiecību nosaka 2. panta 2. punkts Komisijas 2001. gada 2. augusta Regulā (EK) Nr. 1591/2001 (3), ar ko grozījumus kokvilnas atbalsta shēmas piemērošanā. Gadījumos, kad cenu pasaules tirgū nav iespējams noteikt šādi, cenu nosaka, pamatojoties uz pēdējo noteikto cenu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 5. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka ražojumam ar noteiktām īpašībām un ņemot vērā visizdevīgākos piedāvājumus un kotācijas pasaules tirgū no tā, ko uzskata par raksturīgu reālajām tirgus tendencēm. Šādā nolūkā ir jāaprēķina vienā vai vairākās Eiropas biržās reģistrētais vidējais piedāvājums un kotācija produktam, kas ir piegādāts CIF Kopienas ostā un nāk no dažādām piegādātājvalstīm, kuras uzskata par svarīgākajām starptautiskajā tirdzniecībā. Tomēr ir paredzēta iespēja mainīt kritērijus attīrītās kokvilnas cenas noteikšanai pasaules tirgū, lai atspoguļotu atšķirības, ko rada piegādātā ražojuma kvalitāte un attiecīgie piedāvājumi un kotācijas. Šī iespēja ir izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1591/2001 3. panta 2. punktā.

(3)

Iepriekšminēto kritēriju pielietošana ļauj noteikt neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū atbilstīgi zemāk norādītajam līmenim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantā minētās neattīrītas kokvilnas cena pasaules tirgū tiek noteikta 20,530 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 148, 1.6.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 148, 1.6.2001., 3. lpp.

(3)  OV L 210, 3.8.2001., 10. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1486/2002 (OV L 223, 20.8.2002., 3. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

21.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/16


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 13. septembris),

ar ko pieņem īstenošanas noteikumus saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti

(2004/644/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 286. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (1), un jo īpaši tās 24. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, še turpmāk – “regula”, nosaka principus un noteikumus, ko piemēro visām Kopienas iestādēm un struktūrām, un paredz katrā Kopienas iestādē un Kopienas struktūrā iecelt datu aizsardzības inspektoru.

(2)

Regulas 24. panta 8. punktā prasīts, lai katra Kopienas iestāde vai struktūra saskaņā ar regulas pielikumā izklāstītajiem noteikumiem pieņem turpmākus īstenošanas noteikumus attiecībā uz datu aizsardzības inspektoru. Īstenošanas noteikumi jo īpaši attiecas uz datu aizsardzības inspektora uzdevumiem, pienākumiem un pilnvarām.

(3)

Īstenošanas noteikumos paredz arī procedūras datu subjektu tiesību īstenošanai un visu attiecīgo subjektu pienākumu izpildei Kopienas iestādēs vai struktūrās saistībā ar personas datu apstrādi.

(4)

Regulas īstenošanas noteikumi neierobežo Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2), Lēmumu 2004/338/EK, Euratom  (3), un jo īpaši tā II pielikumu, Lēmumu 2001/264/EK (4), un jo īpaši tā pielikuma II daļas VI iedaļu, kā arī Padomes Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas lietās 2001. gada 25. jūnija Lēmumu (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. IEDAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo lēmumu paredz turpmākus īstenošanas noteikumus saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 attiecībā uz Eiropas Savienības Padomi.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā, neskarot regulā ietvertās definīcijas,

a)

“par datu apstrādi atbildīgā persona” ir iestāde, ģenerāldirektorāts, direktorāts, nodaļa, daļa vai jebkura cita organizatoriskā struktūrvienība, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, kā noteikts paziņojumā, ko sūta datu aizsardzības inspektoram (še turpmāk – “DAI”) saskaņā ar regulas 25. pantu;

b)

“kontaktpersona” ir ģenerāldirektorāta administratīvais(-ie) asistents(-i) vai kāds cits darbinieks, ko attiecīgais ģenerāldirektorāts pēc apspriešanas ar DAI ir iecēlis par pārstāvi ciešai sadarbībai ar DAI datu aizsardzības jautājumos;

c)

“Padomes Ģenerālsekretariāta personāls” ir visi Padomes Ģenerālsekretariāta (še turpmāk – “PĢS”) ierēdņi un citas personas, uz kurām attiecas Padomes Regula (EK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (6), vai kuras strādā PĢS uz līguma pamata (praktikanti, padomdevēji, darbuzņēmēji, dalībvalstu norīkotas amatpersonas).

2. IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS

3. pants

Datu aizsardzības inspektora iecelšana un statuss

1.   Padomes Ģenerālsekretāra vietnieks ieceļ DAI un dara to zināmu Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam (še turpmāk – “EDAU”), kas viņu reģistrē. DAI ir tieši piesaistīts Padomes Ģenerālsekretāra vietniekam.

2.   DAI pilnvaru laiks ir trīs gadi, un to var atjaunot divas reizes.

3.   Pildot savus pienākumus, DAI darbojas neatkarīgi un sadarbībā ar EDAU. Jo īpaši DAI nedrīkst saņemt nekādus norādījumus no PĢS iecēlējinstitūcijas vai no jebkuras citas personas saistībā ar regulas noteikumu iekšēju piemērošanu vai attiecībā uz viņa/viņas sadarbību ar EDAU.

4.   DAI pienākumu un uzdevumu izpildes novērtējumu veic pēc iepriekšējas apspriešanās ar EDAU. DAI var atlaist no amata tikai ar EDAU piekrišanu, ja viņš/viņa vairs neatbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi pienākumu pildīšanai.

5.   Neskarot procedūru, kas paredzēta viņa/viņas iecelšanai, DAI saņem informāciju par visiem sakariem ar trešām pusēm saistībā ar Regulas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz sadarbību ar EDAU.

6.   Neskarot attiecīgos regulas noteikumus, uz DAI un viņa/viņas darbiniekiem attiecas noteikumi un normas, ko piemēro Eiropas Kopienu ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem.

4. pants

Uzdevumi

Datu aizsardzības inspektors

a)

nodrošina to, ka par datu apstrādi atbildīgās personas un datu subjekti ir informēti par savām tiesībām un pienākumiem saskaņā ar regulu. Pildot pienākumus, viņš/viņa cita starpā izveido informācijas un paziņojumu veidlapas, apspriežas ar ieinteresētajām pusēm un izplata informāciju par datu aizsardzības jautājumiem;

b)

sniedz atbildes uz EDAU pieprasījumiem un atbilstīgi savai kompetencei sadarbojas ar EDAU pēc tā pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas;

c)

neatkarīgi nodrošina regulas noteikumu iekšējo piemērošanu Padomes Ģenerālsekretariātā;

d)

ved to apstrādes darbību reģistru, ko veic par datu apstrādi atbildīgās personas, un atļauj piekļuvi šim reģistram jebkurai personai, kas to pieprasa tieši vai ar EDAU starpniecību;

e)

paziņo EDAU par datu apstrādes darbībām, kas varētu radīt īpašu risku, kā minēts regulas 27. panta 2. punktā;

f)

tādējādi nodrošina to, ka apstrāde negatīvi neietekmē datu subjektu tiesības un brīvības.

5. pants

Pienākumi

1.   Papildu vispārīgiem uzdevumiem datu apstrādes inspektors

a)

darbojas kā padomdevējs PĢS iecēlējinstitūcijai un par datu apstrādi atbildīgajām personām jautājumos, kas saistīti ar datu aizsardzības noteikumu piemērošanu. Jautājumos, kas attiecas uz regulas interpretāciju vai piemērošanu, ar DAI var apspriesties iecēlējinstitūcija, attiecīgās par datu apstrādi atbildīgās personas, Personāla komiteja un jebkura fiziska persona, neizmantojot oficiālos kanālus;

b)

pēc savas vai pēc iecēlējinstitūcijas iniciatīvas, par datu apstrādi atbildīgo personu, Personāla komitejas vai jebkuras fiziskas personas iniciatīvas izmeklē jautājumus un gadījumus, kas ir tieši saistīti ar viņa/viņas uzdevumiem un kas viņam/viņai kļuvuši zināmi, un ziņo par rezultātiem iecēlējinstitūcijai vai personai, kura ierosinājusi attiecīgo izmeklēšanu. Ja to uzskata par vajadzīgu, attiecīgi jāinformē arī citas puses. Ja sūdzību iesniedz fiziska persona vai kāds cits fiziskas personas vārdā, DAI, cik iespējams, jānodrošina pieprasījuma konfidencialitāte, ja vien attiecīgais datu subjekts nav skaidri piekritis tam, ka ar viņa/viņas pieprasījumu rīkojas citādi;

c)

pildot savus pienākumus, sadarbojas ar citu Kopienas iestāžu un struktūru datu aizsardzības inspektoriem, jo īpaši pieredzes un labākās prakses apmaiņā;

d)

pārstāv PĢS visos ar datu apstrādi saistītos jautājumos; neskarot Lēmumu 2004/338/EK, Euratom, DAI var arī piedalīties attiecīgās komitejās vai starptautiskajos forumos;

e)

iesniedz gada pārskatu par savu darbību Padomes Ģenerālsekretāra vietniekam un dara to pieejamu personālam.

2.   Neskarot 4. panta b) apakšpunktu, 5. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu un 15. pantu, DAI un viņa/viņas personāls neizpauž informāciju vai dokumentu saturu, kuri nonāk viņu rīcībā, pienākumus pildot.

6. pants

Pilnvaras

Pildot uzticētos uzdevumus un pienākumus, DAI

a)

jebkurā laikā ir pieejami dati, kas ir apstrādes darbību priekšmets, kā arī viņam ir dota pieeja visiem birojiem, datu apstrādes iekārtām un datu nesējiem;

b)

var pieprasīt juridiskus atzinumus no Padomes juridiskā dienesta;

c)

var izmantot pieaicinātu informācijas tehnoloģiju ekspertu pakalpojumus, iepriekš vienojoties ar kredītrīkotāju saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (7), un tās īstenošanas noteikumiem;

d)

neskarot EDAU uzdevumus un pienākumus, var ierosināt PĢS administratīvus pasākumus un nākt klajā ar vispārīgiem ieteikumiem par regulas atbilstīgo piemērošanu;

e)

īpašos gadījumos var nākt klajā ar jebkādiem citiem ieteikumiem datu aizsardzības praktiskai uzlabošanai PĢS un/vai citām iesaistītām pusēm;

f)

var informēt PĢS iecēlējinstitūciju par to, ka kāds darbinieks neievēro regulā noteiktos pienākumus, un ierosināt administratīvu izmeklēšanu, lai, iespējams, piemērotu regulas 49. pantu.

7. pants

Resursi

Datu aizsardzības inspektoram nodrošina pienācīgu personālu un resursus, kas vajadzīgi viņa/viņas pienākumu pildīšanai.

3. IEDAĻA

SUBJEKTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI DATU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

8. pants

Iecēlējinstitūcija

1.   Ja Regulas (EK, Euratom) Nr. 723/2004 90. panta nozīmē tiek iesniegta sūdzība sakarā ar regulas pārkāpumu, iecēlējinstitūcija apspriežas ar DAI, kas rakstiski sniedz atzinumu ne vēlāk kā 15 dienās pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja, šim termiņam beidzoties, DAI nav sniedzis atzinumu iecēlējinstitūcijai, to vairs neuzskata par vajadzīgu. Iecēlējinstitūcijai DAI atzinums nav saistošs.

2.   Datu aizsardzības inspektoru informē par katru izskatāmo jautājumu, kas ir vai var būt saistīts ar datu aizsardzību.

9. pants

Par datu apstrādi atbildīgās personas

1.   Par datu apstrādi atbildīgās personas atbild par to, lai visas viņu kontrolētās datu apstrādes darbības atbilstu regulas noteikumiem.

2.   Par datu apstrādi atbildīgās personas cita starpā

a)

iepriekš informē DAI par jebkuru datu apstrādes darbību vai to kopumu, ko paredzēts veikt vienā vai vairākos savstarpēji saistītos nolūkos, kā arī par jebkādu būtisku pārmaiņu kādā datu apstrādes darbībā, kas jau notiek. Par datu apstrādi atbildīgās personas nekavējoties ziņo par datu apstrādes darbībām, kas veiktas pirms regulas stāšanās spēkā 2001. gada 1. februārī;

b)

palīdz DAI un EDAU to attiecīgo pienākumu izpildē, jo īpaši sniedzot informāciju, atbildot uz tam iesniegtiem pieprasījumiem vēlākais 30 dienu laikā;

c)

īsteno attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus un sniedz atbilstīgos noradījumus PĢS personālam, lai nodrošinātu tādu datu apstrādes konfidencialitāti un drošību, kas atbilst riskam, kuru rada datu apstrāde;

d)

vajadzības gadījumā apspriežas ar DAI par datu apstrādes darbību atbilstību Regulas noteikumiem, jo īpaši, ja tām ir iemesls uzskatīt, ka dažas datu apstrādes darbības nav saderīgas ar regulas 4. līdz 10. panta prasībām. Tās var arī apspriesties ar DAI un/vai informācijas tehnoloģiju drošības ekspertiem A Ģenerāldirektorāta Drošības birojā un Informācijas drošības birojā (INFOSEC) par jautājumiem, kas saistīti ar datu apstrādes darbību konfidencialitāti un veiktajiem drošības pasākumiem atbilstīgi regulas 22. pantam.

10. pants

Kontaktpersonas

1.   Neskarot DAI pienākumus, kontaktpersonas

a)

palīdz savam ģenerāldirektorātam vai daļai uzskaitīt visas personas datu apstrādes darbības, kas jau notiek;

b)

palīdz savam ģenerāldirektorātam vai daļai noteikt attiecīgās par datu apstrādi atbildīgās personas;

c)

ir tiesīgas saņemt no personāla un par datu apstrādi atbildīgajām personām atbilstīgu un vajadzīgu informāciju, lai veiktu uzticētos administratīvos pienākumus savā ģenerāldirektorātā vai daļā. Tas neattiecas uz tiesībām iegūt pieeju personu datiem, ko apstrādā par datu apstrādi atbildīgo personu pārziņā.

2.   Neskarot par datu apstrādi atbildīgo personu pienākumus, kontaktpersonas

a)

palīdz pildīt pienākumus par datu apstrādi atbildīgajām personām;

b)

vajadzības gadījumā sekmē DAI saziņu ar personām, kas atbild par datu apstrādi.

11. pants

PĢS personāls

1.   Viss PĢS personāls cita starpā palīdz piemērot personas datu apstrādes konfidencialitātes un drošības noteikumus, kā paredzēts regulas 21. un 22. pantā. PĢS darbinieki, kam ir pieeja personas datiem, tos apstrādā vienīgi saskaņā ar norādījumiem, ko devusi par datu apstrādi atbildīgā persona, ja vien citādi neparedz valsts vai Kopienu tiesību akti.

2.   Jebkurš PĢS darbinieks var iesniegt sūdzību EDAU saistībā ar aizdomām par tādu regulas noteikumu pārkāpumu, kas reglamentē personas datu apstrādi, neizmantojot oficiālos kanālus, kā paredzēts EDAU izdotajos noteikumos.

12. pants

Datu subjekti

1.   Papildus datu subjekta tiesībām būt attiecīgi informētam par jebkādu personas datu apstrādi, kas attiecas uz pašu datu subjektu, saskaņā ar regulas 11. un 12. pantu datu subjekti var vērsties pie attiecīgajām par datu apstrādi atbildīgajām personām, lai izmantotu savas tiesības atbilstīgi regulas 13. līdz 19. pantam, kā noteikts šā lēmuma 5. iedaļā.

2.   Neierobežojot iespējas izmantot jelkādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, jebkurš datu subjekts var iesniegt sūdzību Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam, kā paredzēts EDAU izstrādātajos noteikumos, ja uzskata, ka Padome, apstrādājot viņa personas datus, ir pārkāpusi šajā regulā paredzētās viņa/viņas tiesības.

3.   Neviens necieš tādēļ, ka EDAU ir iesniegta sūdzība vai lieta ir darīta zināma DAI par aizdomām, ka regulas noteikumi ir pārkāpti.

4. IEDAĻA

PAZIŅOTU DATU APSTRĀDES DARBĪBU REĢISTRS

13. pants

Paziņošanas procedūra

1.   Par datu apstrādi atbildīgā persona ziņo DAI par visām personas datu apstrādes darbībām, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas pieejama PĢS iekštīklā (Datu aizsardzība). Paziņojumu elektroniski pārsūta datu aizsardzības inspektoram. Paziņojuma apstiprinājumu kā piezīmi nosūta datu aizsardzības inspektoram desmit darbdienu laikā. Saņēmis paziņojuma apstiprinājumu, DAI to publicē reģistrā.

2.   Paziņojumā ir visa informācija, kas paredzēta regulas 25. panta 2. punktā. Jebkurus grozījumus, kas ietekmē šo informāciju, tūlīt dara zināmus datu aizsardzības inspektoram.

3.   Turpmākus noteikumus un procedūras, kas attiecas uz paziņošanas procedūru, kuru ievēro datu aizsardzības inspektori, iekļauj DAI izstrādātajos vispārīgos ieteikumos.

14. pants

Reģistra saturs un mērķis

1.   DAI ved personas datu apstrādes darbību reģistru, ko izveido, pamatojoties uz paziņojumiem, kuri saņemti no personām, kas atbild par datu apstrādi.

2.   Reģistrā ir vismaz tā informācija, kas minēta regulas 25. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā. Tomēr DAI reģistrā ievadītā informācija izņēmuma kārtā var būt ierobežota, ja tas vajadzīgs, lai nodrošinātu konkrētas apstrādes darbības drošību.

3.   Reģistrs darbojas kā Padomē veikto personas datu apstrādes darbību saraksts. Tas sniedz informāciju datu subjektiem un palīdz īstenot viņu tiesības, kas izklāstītas regulas 13. līdz 19. pantā.

15. pants

Reģistra pieejamība

1.   DAI veic piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka reģistrs tieši vai netieši ar EDAU starpniecību ir pieejams jebkurai personai. DAI jo īpaši sniedz informāciju un palīdzību ieinteresētām personām par to, kā un kur var iesniegt pieteikumus, lai piekļūtu reģistram.

2.   Izņemot gadījumus, ja ir nodrošināta tiešsaistes pieeja, pieteikumus par piekļuvi reģistram sastāda rakstiski, arī elektroniski, vienā no Līguma 314. pantā minētajām valodām un pietiekami precīzi, lai DAI identificētu attiecīgās apstrādes darbības. Pieteikuma iesniedzējam tūlīt nosūta saņemšanas apliecinājumu.

3.   Ja pieteikums nav pietiekami precīzs, DAI lūdz iesniedzēju precizēt pieteikumu un palīdz iesniedzējam to darīt. Ja pieteikums attiecas uz lielu skaitu datu apstrādes darbību, lai rastu pieņemamu risinājumu, DAI var bez papildu formalitātēm apspriesties ar pieteikuma iesniedzēju.

4.   Jebkura persona var pieprasīt no DAI kopiju no reģistrā pieejamās informācijas par jebkuru paziņotu datu apstrādes darbību.

5. IEDAĻA

PROCEDŪRA DATU SUBJEKTU TIESĪBU ĪSTENOŠANAI

16. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Šajā iedaļā izklāstītās datu subjektu tiesības īstenot var tikai pašas attiecīgās fiziskās personas vai, izņēmuma gadījumos, šo personu vārdā – ar pienācīgo pilnvarojumu. Rakstiskus pieprasījumus adresē attiecīgajai par datu apstrādi atbildīgajai personai, kopiju nosūtot DAI. Vajadzības gadījumā DAI palīdz datu subjektam noskaidrot attiecīgo par datu apstrādi atbildīgo personu. DAI sagatavo konkrētas veidlapas. Par datu apstrādi atbildīgās personas lūgumu apmierina tikai tad, ja veidlapa ir pilnībā aizpildīta un sūdzības iesniedzēja personība ir pareizi apliecināta. Datu subjekti savas tiesības īsteno bez maksas.

2.   Par datu apstrādi atbildīgā persona pieteikuma iesniedzējam sūta saņemšanas apliecinājumu piecu darbdienu laikā kopš pieteikuma reģistrācijas. Ja vien nav paredzēts citādi, par datu apstrādi atbildīgā persona atbild uz pieprasījumu vēlākais piecpadsmit darbdienās kopš pieprasījuma reģistrācijas un vai nu apmierina pieprasījumu, vai rakstiski izklāsta pilnīga vai daļēja atteikuma iemeslus, jo īpaši gadījumos, ja pieteikuma iesniedzējs nav uzskatāms par datu subjektu.

3.   Ja konstatē, ka datu subjekts ir pārkāpis noteikumus vai arī klaji nepareizi lietojis savas tiesības, vai ja datu subjekts uzskata, ka datu apstrādes darbība nav likumīga, par datu apstrādi atbildīgajai personai par pieprasījumu jāapspriežas ar DAI un/vai jānosūta datu subjekts DAI, kam jāpieņem lēmums par pieprasījuma pamatotību un par turpmāko pienācīgu rīcību.

4.   Jebkura persona, uz ko tas attiecas, var apspriesties ar DAI par tās tiesību īstenošanu kādā konkrētā gadījumā. Neierobežojot iespējas izmantot jebkādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, katrs datu subjekts var iesniegt sūdzību Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam, ja uzskata, ka, apstrādājot viņa personas datus, ir pārkāptas regulā paredzētās viņa tiesības.

17. pants

Piekļuves tiesības

Datu subjektam ir tiesības no par datu apstrādi atbildīgās personas bez ierobežojumiem jebkurā laikā trijos mēnešos kopš pieprasījuma saņemšanas iegūt regulas 13. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā minēto informāciju, vai nu uz vietas iepazīstoties ar šiem datiem, vai arī saņemot kopiju, ja vajadzīgs, arī kopiju elektroniskā formā, atkarībā no pieprasījuma iesniedzēja vēlmēm.

18. pants

Tiesības labot datus

Katrā datu subjekta pieprasījumā labot nepareizus vai nepilnīgus personas datus norāda attiecīgus datus un paredzamos labojumus. Par datu apstrādi atbildīgā persona nekavējoties izskata šo pieprasījumu.

19. pants

Tiesības bloķēt datus

Par datu apstrādi atbildīgā persona tūlīt izskata jebkuru pieprasījumu bloķēt datus saskaņā ar regulas 15. pantu. Pieprasījumā norāda attiecīgus datus un iemeslus, kāpēc tie jābloķē. Par datu apstrādi atbildīgā persona informē datu subjektu, kas iesniedzis pieprasījumu, pirms atbloķē datus.

20. pants

Tiesības dzēst datus

Datu subjekts var pieprasīt par datu apstrādi atbildīgajai personai tūlīt dzēst datus gadījumā, ja notikusi nelikumīga datu apstrāde, jo īpaši, ja pārkāpti regulas 4. līdz 10. panta noteikumi. Pieprasījumā norāda attiecīgus datus un iemeslus vai pierādījumus tam, ka datu apstrāde bijusi nelikumīga. Automatizētās reģistrācijas sistēmās datu dzēšanu galvenokārt nodrošina ar attiecīgiem tehniskiem līdzekļiem, nepieļaujot iespējamību turpmāk jebkādā veidā apstrādāt izdzēstos datus. Ja tehnisku iemeslu dēļ datus nevar dzēst, par datu apstrādi atbildīgā persona, apspriedusies ar DAI un ieinteresēto personu, tūlīt bloķē tādus datus.

21. pants

Paziņojums trešām personām

Ja pēc datu subjekta pieprasījuma datus labo, izdzēš vai bloķē, viņš/viņa no par datu apstrādi atbildīgās personas var iegūt paziņojumu, kas adresēts trešām pusēm, kurām darīti zināmi viņa/viņas personas dati, ja vien tas neizrādās neiespējams vai neprasa nesamērīgas pūles.

22. pants

Iebilduma tiesības

Datu subjekts saskaņā ar regulas 18. pantu var iebilst pret tādu datu apstrādi, kuri attiecas uz viņu, un pret viņa personas datu izpaušanu vai izmantošanu. Pieprasījumā norāda attiecīgus datus un pamatojumu. Ja iebildums ir pamatots, šos datus vairs nedrīkst izmantot attiecīgajā datu apstrādes darbībā.

23. pants

Automatizēti individuāli lēmumi

Datu subjektam ir tiesības nebūt automatizēta individuāla lēmuma subjektam, kā paredzēts regulas 19. pantā, ja vien šāds lēmums nav skaidri atļauts saskaņā ar attiecīgas valsts vai Kopienas tiesību aktiem vai arī ar EDAU lēmumu, kas sargā datu subjekta likumīgās intereses. Jebkurā gadījumā datu subjektam jābūt iespējai jau iepriekš darīt zināmu savu viedokli un apspriesties ar DAI.

24. pants

Izņēmumi un ierobežojumi

1.   Ciktāl regulas 20. pantā minētie likumīgie iemesli skaidri to ļauj, par datu apstrādi atbildīgā persona var ierobežot šā lēmuma 17. līdz 21. pantā minētās tiesības. Izņemot ārkārtas gadījumus, par datu apstrādi atbildīgā persona vispirms apspriežas ar DAI, kura viedoklis iestādei nav saistošs. Par datu apstrādi atbildīgā persona nekavējoties atbild uz pieprasījumiem saistībā ar izņēmumiem un ierobežojumiem, ko piemēro attiecībā uz tiesību īstenošanu, un pamato šo lēmumu.

2.   Jebkura iesaistīta persona var pieprasīt EDAU piemērot regulas 47. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

6. IEDAĻA

IZMEKLĒŠANAS PROCEDŪRA

25. pants

Praktiski jautājumi

1.   Izmeklēšanas pieprasījumus adresē DAI rakstveidā, izmantojot īpašo veidlapu, ko DAI ir darījis pieejamu. Ja tiesības pieprasīt izmeklēšanu izmantotas klaji ļaunprātīgi, piemēram, ja viena un tā pati fiziskā persona pirms īsa laika iesniegusi identisku pieprasījumu, DAI nav pienākuma atbildēt pieprasījuma iesniedzējam.

2.   Piecpadsmit dienās kopš pieprasījuma saņemšanas DAI nosūta saņemšanas apliecinājumu iecēlējinstitūcijai vai personai, kas ierosinājusi izmeklēšanu, un pārliecinās par to, vai pieprasījums ir jāuzskata par konfidenciālu.

3.   Par konkrētu datu apstrādes darbību atbildīgajai personai DAI prasa rakstisku ziņojumu par attiecīgo jautājumu. Par datu apstrādi atbildīgā persona sniedz DAI atbildi piecpadsmit dienās. DAI var vēlēties saņemt papildu informāciju no citām pusēm, piemēram, no Padomes Ģenerālsekretariāta Drošības biroja un Informācijas drošības biroja (INFOSEC). Vajadzības gadījumā viņš/viņa par šo jautājumu var pieprasīt atzinumu no Padomes juridiskā dienesta. Informāciju vai atzinumu datu aizsardzības inspektoram sniedz trīsdesmit dienās.

4.   Vēlākais trīs mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas DAI atbild iecēlējinstitūcijai vai pieprasītājam.

7. IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

26. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 13. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. R. BOT


(1)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2004/338/EK, Euratom (2004. gada 22. marts), ar ko pieņem Padomes Regulu (OV L 106, 15.4.2004., 22. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2001/264/EK (2001. gada 19. marts), ar ko pieņem Padomes drošības Regulu (OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp.). Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/194/EK (OV L 63, 28.2.2004., 48. lpp.).

(5)  Padomes Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas lietās lēmums (2001. gada 25. jūnijs) par pārvaldes darbinieku uzvedības kodeksu Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam un tā personālam profesionālajās attiecībās ar sabiedrību (OV C 189, 5.7.2001., 1. lpp.).

(6)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.).

(7)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.


Komisija

21.9.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/23


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2004. gada 16. septembris)

par dalībvalstu konsulāro biroju vienošanās memoranda ieviešanu starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas Nacionālo tūrisma administrāciju par vīzām un saistītiem jautājumiem attiecībā uz tūristu grupām no Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2886)

(2004/645/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas Dibināšanas līgumu un konkrēti 211. panta otro paragrāfu,

tā kā:

(1)

Vienošanās memorandā starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas Nacionālo tūrisma administrāciju par vīzām un saistītiem jautājumiem attiecībā uz tūristu grupām no Ķīnas Tautas Republikas (1) (ĶTR) tiek nodrošināts specifisks piemērošanas process, kas izriet no kopējiem noteikumiem par vīzām, kas ietverti Kopējās konsulārajās instrukcijās (KKI), lai veicinātu izsniegt īstermiņa vīzas Ķīnas pilsoņu grupām, kas vēlas ceļot Kopienas teritorijā. Vienošanās memorands (VM) ir stājies spēkā 2004. gada 1. maijā.

(2)

Ir svarīgi nodrošināt augstu drošības līmeni, jo sevišķi attiecībā uz slepenu imigrāciju, kā arī lai izvairītos no vīzu tirdzniecības starp dalībvalstu konsulārajiem birojiem, ir nepieciešama vienota visu dalībvalstu VM ieviešana un tādējādi nepieciešams izstrādāt kopējas ieviešanas procedūras dalībvalstu konsulārajiem birojiem ĶTR.

(3)

Kopējās procedūras ir balstītas uz noteikumiem, kas ietverti VM, nepieciešams izstrādāt vienotu pieeju, kas ietvertu dažādus jautājumus no vīzu izsniegšanas procedūras līdz akreditācijas atsaukšanas gadījumā, ja tiek pārkāptas ES un/vai Ķīnas regulas.

(4)

Vīzu izsniegšanas pamata noteikumi, kas aprakstīti KKI un jo sevišķi noteikumos, kas saistīti ar vietējiem konsulārajiem birojiem, kur tas iespējams, tie izmantoti kā atsauce kopējo procedūru definīcijai.

(5)

Šajā aspektā dalībvalstīm jāievēro kopēja pieeja ceļojumu biroju akreditācijai, ko nozīmējusi ĶTR, kā arī ceļojumu biroju aģentu saraksta izveidošanai, ko nozīmējuši Ķīnas ceļojumu biroji.

(6)

Dalībvalstīm jāpiemēro kopējas, saskaņotas sankcijas gadījumā, ja Ķīnas akreditēts ceļojumu birojs pārkāpj Kopienas likumus saskaņā ar KKI noteikumiem par vīzu iesniegumiem, ko apstrādā privātās administratīvās aģentūras, ceļojumu biroji un ekskursiju organizētāji.

(7)

Dalībvalstīm jāizmanto kopējs atbalstošo dokumentu saraksts un informācija, kas nepieciešama, lai izsniegtu vīzas, cik iespējams, noskaidrojot nepieciešamo dokumentu saturu, var tikt pieprasīta papildu informācija, pamatojoties uz katra individuālā vīzas izsniegšanas gadījuma pārbaudi.

(8)

Dalībvalstīm, kas iesaistītas VM ieviešanā, jāveicina to sadarbība ĶTR un jāizstrādā informācijas apmaiņas mehānismi attiecībā uz likumu neievērošanu un citas aizdomīgas uzvedības gadījumos, ko veic nozīmētie aģenti vai akreditētie ceļojumu biroji, kā arī jāveicina informācijas apstrāde.

(9)

Komisija pārstāv Kopienu komitejā, kas izveidota ar VM palīdzību, un nodod svarīgu informāciju par VM ieviešanu Ķīnas varas instancēm (ĶVI), dalībvalstīm jāasociē Komisija kā Eiropas Kopienas pārstāve komitejā, ar vietējās sadarbības mehānismiem nodrošinot regulāru informācijas apmaiņu attiecībā uz VM ieviešanu.

(10)

Dalībvalstīm, kas nepiedalās VM, bet ir noslēgušas līdzīgus divpusējos līgumus ar ĶTR, arī jāpiedalās vietējos sadarbības mehānismos. Arī Norvēģija un Islande jāuzaicina piedalīties vietējos konsulārās sadarbības mehānismos, tiklīdz tās paraksta līdzīgus divpusējos līgumus ar ĶTR,

IESAKA TURPMĀK IZKLĀSTĪTO.

Lai veicinātu efektīvu VM ieviešanu, dalībvalstīm jāpiemēro sekojošās, vienotās ieviešanas procedūras:

1.

Dalībvalstu konsulārajiem birojiem ĶTR katram nozīmētajam ceļojumu birojam jāizsniedz akreditācijas sertifikāts. Šādiem akreditācijas sertifikātiem jābūt ar identisku formātu, norādot numuru, uzņēmējdarbības licences numuru, kā arī ceļojumu biroja nosaukumu un citu svarīgu informāciju. Sertifikāta derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu.

Akreditācijas sertifikātus, ko izdevusi dalībvalsts, jāatzīst arī citām dalībvalstīm.

Kad nozīmētais ceļojumu birojs pirmo reizi ierodas dalībvalsts konsulārajā birojā, konsulārajam birojam jāreģistrē pārstāvja vizīte un jānodod Komisijai visa svarīgā informācija. Šim konsulārajam birojam jāizsniedz akreditācijas sertifikāts, ja Komisija apstiprina, ka šis ir pirmais konsulārais birojs, pie kā griezies nozīmētais ceļojumu birojs.

2.

Katram aģentam, ko nozīmējuši akreditētie ceļojumu biroji, jāsaņem identitātes nozīme ar viņa/viņas fotogrāfiju, norādot viņa/viņas vārdu, dzimšanas datumu, pases numuru, kā arī akreditētā ceļojumu biroja nosaukumu, adresi un telefona numuru.

Identitātes nozīmei jābūt derīgai, maksimums, vienu gadu, to izsniedz dalībvalstu konsulārie biroji ĶTR un tām jābūt identiskām pēc formāta.

Komisija, pamatojoties uz ĶTR iesniegto informāciju, pēc tam, kad dalībvalstis būs veikušas pārbaudi, izveidos kopēju aģentu sarakstu un paziņos par to visām dalībvalstīm. Komisija papildinās kopējo aģentu sarakstu, tiklīdz tā saņems informāciju un paziņos par izmaiņām visu dalībvalstu konsulārajiem birojiem ĶTR.

3.

Gadījumā, ja tiek pārkāptas ES un/vai Ķīnas regulas, jo sevišķi, ja tiek veicināta nelegāla imigrācija, dalībvalsts konsulārajam birojam ĶTR jāatsaka Ķīnas ceļojumu biroja akreditācija. Atteikums, ko piemērojis dalībvalsts konsulārais birojs, nekavējoties ietekmē visas dalībvalstis. Lai nodrošinātu visu dalībvalstu vienotu sankciju piemērošanu, konsulārajam birojam jāziņo par atteikumu Komisijai un citiem dalībvalstu konsulārajiem birojiem ĶTR. Atsevišķos gadījumos var tikt izskatīts akreditācijas atteikums – ja, piemēram, akreditētais ceļojumu birojs pierāda, ka ES un/vai Ķīnas regulas pārkāpa tikai viens no tā darbiniekiem, kas vairs birojā nestrādā.

Dalībvalstu konsulārie biroji ĶTR var nosūtīt brīdinājumus akreditētajiem ceļojumu birojiem gadījumā, ja tiem ir aizdomas, ka birojs ir iesaistīts nepilngadības noteikumu pārkāpšanā. Komisija un citi vietējie dalībvalstu konsulārie biroji jāinformē nekavējoties.

Komisija informē ĶVI par vīzu atteikumiem un brīdinājumiem, kas nosūtīti akreditētajiem ceļojumu birojiem.

4.

Dalībvalstīm jāpieprasa, lai vīzu izsniegšana tiek pamatota ar dokumentiem, kas uzskaitīti šīs rekomendācijas pielikumā. Ja nepieciešams, dalībvalstīm jāpieprasa papildu informācija. Jo sevišķi to var pieprasīt, lai pretendents tiek uzaicināts uz interviju personiski vai pa telefonu, lai pretendents nodrošina finanšu līdzekļu pierādījumu (bankas izraksts), kā arī lai tas iesniedz dokumentu, kas apstiprina darba attiecības vai abu vecāku rakstisku piekrišanu nepilngadības gadījumā.

5.

Lai veicinātu VM vienotu ieviešanu, dalībvalstīm jānodrošina īpašas apmācību sesijas ĶTR akreditēto ceļojumu biroju personālam, kas iesaistīts VM ieviešanā.

6.

Dalībvalstīm un Komisijai cieši jāsadarbojas ĶTR un periodiski jāsatiekas, lai nodrošinātu regulāru informācijas apmaiņu, kā arī pieredzes apmainu saistībā ar noteikumu pārkāpšanas vai citādas aizdomīgas uzvedības atklāšanu no akreditēto ceļojumu biroju puses un lai izstrādātu labākās pieredzes novērojumus attiecībā uz VM praktisku ievērošanu.

7.

Rekomendācija adresēta tām dalībvalstīm, kas piedalās VM starp EK un ĶTR.

Briselē, 2004. gada 16. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

António VITORINO


(1)  OV L 83, 20.3.2004., 14. lpp.


PIELIKUMS

Vispārēja informācija par grupu

1)

Visu grupas locekļu vārdi, pases numuri, pases identitātes lappuses kopijas un ID karšu kopijas.

2)

Komunikācija, ko parakstījis akreditētā ceļojumu biroja pārstāvis, kurā ietverts detalizēts ceļojuma paraksts, ieskaitot informāciju par lidojumu no ĶTR un atpakaļ, viesnīcu nosaukumus, adreses, telefona numurus un faksa numurus, ko grupa izmantos ceļojuma laikā ar datumiem, kad tiks nodrošināta apmešanās viesnīcās un informāciju, kā grupa ceļos, kā arī par jebkādām izmaiņām ceļojuma aprakstā, kas rodas jebkurā brīdī, pārbaudot vīzu iesniegumus.

3)

Lidojuma rezervācija ar apstiprinājumu maršrutam ĶTR–Eiropa–ĶTR no aviolīnijām (ar tūristu vārdu sarakstu).

4)

Ceļojumu izdevumu segšana.

5)

Ceļojumu grupas (vai grupas katra locekļa) apdrošināšanas polise, kas derīga dalībvalstu teritorijā, pamatojoties uz izvēlēto maršrutu. Apdrošināšanai jāsedz viss ceļojuma periods. Apdrošināšanas polisei jābūt vismaz 30 000 eiro vērtībā un tai jāsedz visi izdevumi, kas varētu rasties saistībā ar repatriāciju medicīnisku iemeslu dēļ, neatliekamas medicīniskās palīdzības un/vai neatliekamas hospitalizēšanas dēļ.

6)

Ceļojuma vadītāja vārds.

7)

Nozīmētā partnera ceļojuma organizētāja vārds un kontaktinformācija Eiropā.

8)

Apstiprinājums no nozīmētā partnera ceļojuma organizētāja Eiropā, ka apmešanās viesnīcā un transports Eiropā, kā tas noteikts grupas ceļojuma aprakstā, tiks nodrošināts visiem grupas locekļiem.

Katram grupas loceklim

9)

Precīzi aizpildīta vīzas pieteikuma forma, ko parakstījis katrs pretendents kopā ar nesen veiktu foto uzņēmumu.

10)

Pase, kas derīga vismaz 90 dienas pēc vīzas beigu termiņa.