ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 249

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 23. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1337/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) no 1338/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, kurš paredzēts lopbarībai, un attiecībā uz šāda sausā vājpiena pārdošanu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1339/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 214/2001, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena tirgū

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1340/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1341/2004 (2004. gada 22. jūlijs) par konkursa atvēršanu ievedmuitas nodokļa samazinājumam par kukurūzu, ko Spānijā ieved no trešām valstīm

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1342/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar kuru piemēro samazināšanas koeficientu atmaksas apliecībām par precēm, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 5. punktu

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1343/2004 (2004. gada 22. jūlijs) par A3 sistēmas izvešanas atļauju izsniegšanu augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem un āboliem)

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1344/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar kuru groza ievedmuitas nodokļus rīsu nozarē

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1345/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar kuru groza specifikāciju elementus nosaukumam, kas sniegts pielikumā Regulai (EK) Nr. 1107/96 par cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrāciju (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2004/557/EK:Komisijas lēmums (2004. gada 2. jūlijs) par ierobežojumu noteikšanu Regulas (EK) Nr. 998/2003 6. pantā raksturotajam pārejas režīmam mājdzīvnieku tranzītam caur Zviedrijas teritoriju starp Bornholmas salu un citām Dānijas teritorijas daļām (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2435) (Tikai teksti dāņu un zviedru valodā ir autentiski) ( 1 )

18

 

*

2004/558/EK:Komisijas lēmums (2004. gada 15. jūlijs), par Padomes Direktīvas 64/432/EEK ieviešanu attiecībā uz papildus garantijām kopienas iekšējā liellopu tirdzniecībā sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu un atsevišķu dalībvalstu iesniegto izskaušanas programmu apstiprināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2104)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/EK:Komisijas lēmums (2004. gada 21. jūnijs) par struktūrfondu 2. mērķim atbilstošo teritoriju sarakstu Čehijas Republikā laika periodā no 2004. līdz 2006. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2134) (Tikai teksts Čehu valodā ir autentisks)

26

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1337/2004

(2004. gada 22. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 23. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 22. jūlijā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/3


KOMISIJAS REGULA (EK) N o 1338/2004

(2004. gada 22. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, kurš paredzēts lopbarībai, un attiecībā uz šāda sausā vājpiena pārdošanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 2799/1999 (2) intervences aģentūras organizē pastāvīgu konkursu attiecībā uz sauso vājpienu, kas ievietots glabāšanā pirms 2002. gada 1. jūlija.

(2)

Ņemot vērā vēl pieejamo daudzumu un tirgus situāciju, minētais datums jāmaina uz 2002. gada 1. oktobri.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 2799/1999 26. panta 2. punktā vārdus “2002. gada 1. jūlijs” aizstāj ar vārdiem “2002. gada 1. oktobris”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004, 6. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1079/2004 (OV L 203, 8.6.2004., 13. lpp.).


23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1339/2004

(2004. gada 22. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 214/2001, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 214/2001 (2) sausā vājpiena daudzumu, ko dalībvalstu intervences aģentūras laiž pārdošanā, ierobežoja līdz daudzumam, kurš nolikts glabāšanā līdz 2002. gada 1. jūlijam.

(2)

Ņemot vērā pašlaik esošu daudzumu un tirgus situāciju, datums būtu jānomaina uz 2002. gada 1. oktobri.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantā vārdus “2002. gada 1. jūlija” aizstāj ar vārdiem “2002. gada 1. oktobra”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1319/2004 (OV L 245, 17.7.2004., 11. lpp.).


23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1340/2004

(2004. gada 22. jūlijs),

ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunk-tu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 tika izveidota preču nomenklatūra, še turpmāk “kombinētā nomenklatūra”, kas iekļauta minētās regulas I pielikumā.

(2)

Lai noteiktu 2009. pozīcijā iekļautajām augļu sulām pievienotā cukura saturu, Regulā (EEK) Nr. 2658/87 sniegtās kombinētās nomenklatūras 20. nodaļas 5.a papildu piezīmē minētas atsevišķas vērtības, kas noteiktas ar Padomes 1968. gada 28. jūnija Regulu (EEK) Nr. 950/68 par kopējo muitas tarifu (2). Ābolu sulai šī vērtība ir 11.

(3)

Komisijas 2001. gada 7. septembra Regula (EK) Nr. 1776/2001, kas groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (3) , iekļāva 20. nodaļā 5.b papildu piezīmi, ar kuru groza kombinētās nomenklatūras 5. papildu piezīmi. Saskaņā ar 5.b papildu piezīmi augļu sula ar cukura piedevu saglabā 2009. pozīcijā iekļautas augļu sulas sākotnējās īpašības vienīgi tad, ja tās augļu sulas saturs ir vismaz 50 %.

(4)

Augļu sulas satura aprēķināšanas metode, izmantojot Briksa vērtību, kas noteikta saskaņā ar 20. nodaļas 2.b papildu piezīmi, un standarta vērtību, kas norādīta 20. nodaļas 5.a papildu piezīmē, izklāstīta kombinētās nomenklatūras paskaidrojumā 2009. pozīcijai (4).

(5)

Pēc Regulas (EK) Nr. 1776/2001 un 2009. pozīcijas paskaidrojuma stāšanās spēkā konstatēts, ka 2009. pozīcijā, atsaucoties uz 5. papildu piezīmi, nav iekļautas dažas koncentrētas ābolu sulas, kuru Briksa vērtība ir mazāka par 67, kā arī ievērojot ābolu sulas saturu, kas aprēķināts saskaņā ar 2009. pozīcijā sniegto paskaidrojumu, kaut arī tās ir dabīgas ābolu sulas bez cukura piedevas, kas atūdeņotas koncentrāta iegūšanas nolūkā.

(6)

Zinātniskie pētījumi turklāt liecina, ka kopš 1968. gada, kad ābolu sulai noteica standarta vērtību 11, ir uzsākta jaunu ābolu šķirņu audzēšana, ko izmanto koncentrētas ābolu sulas ražošanai. Šīm jaunajām šķirnēm ir paaugstināts skābuma līmenis, un nekoncentrētu sulu vidējā Briksa vērtība var sasniegt 13. Tālab 1968. gadā noteiktā vērtība 11 jāpārskata, palielinot to līdz 13, lai 2009. pozīcijā iekļautu atsevišķas dabīgās ābolu sulas, ko ražo no minētajām jaunajām šķirnēm.

(7)

Tālab jāgroza Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā sniegtās kombinētās nomenklatūras 20. nodaļas 5.a papildu piezīme, svītrojot ierakstu “— ābolu sula: 11” un apvienojot to ar ierakstu “— citas augļu un dārzeņu sulas, arī sulu maisījumi: 13”.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā sniegtās kombinētās nomenklatūras 20. nodaļas 5.a papildu piezīmē svītro otro ievilkumu “— ābolu sula: 11”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik BOLKESTEIN


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2344/2003 (OV L 346, 31.12.2003., 38. lpp.).

(2)  OV L 172, 22.7.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3529/87 (OV L 336, 26.11.1987., 3. lpp.)

(3)  OV L 240, 8.9.2001., 32. lpp.

(4)  OV C 256, 23.10.2002., 84. lpp.


23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1341/2004

(2004. gada 22. jūlijs)

par konkursa atvēršanu ievedmuitas nodokļa samazinājumam par kukurūzu, ko Spānijā ieved no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar lauksaimniecības vienošanos (2), kas noslēgta Urugvajas cikla daudzpusējās tirdzniecības sarunās, Kopienai jāieved Spānijā zināms daudzums kukurūzas.

(2)

Komisijas 1995. gada 26. jūlija Regulā (EK) Nr. 1839/95, ar ko nosaka tarifu kvotu piemērošanas nosacījumus kukurūzas un sorgo importam Spānijā un kukurūzas importam Portugālē (3), ir izstrādāti īpaši nosacījumi konkursu īstenošanai.

(3)

Ņemot vērā faktisku kukurūzas ievedumu Spānijā no trešām valstīm ritmu un Spānijas tirgus pašreizējās vajadzības, jāatver konkurss par kukurūzas ievedmuitas nodokļa samazinājumu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Tiek izsludināts konkurss par Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā paredzēto ievedmuitas nodokļa samazinājumu Spānijā ievestajai kukurūzai.

2.   Ja šajā regulā nav noteikts citādi, piemēro Regulas (EK) Nr. 1839/95 noteikumus.

2. pants

Konkurss ir atvērts līdz 2004. gada 9. septembrim. Tā laikā veic iknedēļas līgumtiesību piešķiršanu, un tās daudzumi un piedāvājumu iesniegšanas termiņi ir noteikti konkursa paziņojumā.

3. pants

Ievešanas atļaujas, kas izsniegtas šim konkursam, ir derīgas 50 dienas, sākot no to izsniegšanas dienas Regulas (EK) Nr. 1839/95 10. panta 4. punkta nozīmē.

4. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1342/2004

(2004. gada 22. jūlijs),

ar kuru piemēro samazināšanas koeficientu atmaksas apliecībām par precēm, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 5. punktu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 3448/93, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām precēm, kuras iegūst lauksaimniecības produktu pārstrādē (1),

ņemot vērā Komisijas 2000. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 1520/2000, kas nosaka kopīgus sīkus noteikumus eksporta atmaksu piešķiršanas sistēmas piemērošanai noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo atmaksu apjoma noteikšanas kritērijus (2), un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstis paziņojumos, ko tās sniedz saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 2. punktu, norāda, ka kopējā saņemto pieteikumu summa ir sasniegusi 443 844 247 EUR, bet atmaksas apliecībām pieejamā summa laikposmā no 2004. gada 1. augusta, kā minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 4. punktā, ir 31 519 560 EUR.

(2)

Samazināšanas koeficientu aprēķina, pamatojoties uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 3. un 4. punktu. Šis koeficients jāpiemēro summām, kas pieprasītas atmaksas apliecību veidā laikposmam no 2004. gada 1. augusta atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 6. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atmaksas apliecību pieteikumos norādītajām summām laikposmā no 2004. gada 1. augusta piemēro samazināšanas koeficientu 0,929.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 22. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

Olli REHN

Komisijas loceklis


(1)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2580/2000 (OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.).

(2)  OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 886/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 14. lpp.).


23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1343/2004

(2004. gada 22. jūlijs)

par A3 sistēmas izvešanas atļauju izsniegšanu augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem un āboliem)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 35. panta 3. punkta trešo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1205/2004 (2) tika atklāts konkurss, nosakot orientējošās kompensācijas likmes un orientējošos daudzumus, par ko var izsniegt A3 sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

Atkarībā no iesniegtajiem piedāvājumiem jānosaka maksimālās kompensācijas likmes un daudzumu piešķīruma procentuālās daļas, atsaucoties uz piedāvājumiem, kas veikti šo maksimālo likmju līmenī.

(3)

Āboliem maksimālā likme, kas vajadzīga, lai izsniegtu atļaujas atbilstīgi orientējošajam daudzumam, ievērojot piedāvāto daudzumu ierobežojumus, ne vairāk kā pusotru reizi pārsniedz orientējošo kompensācijas likmi.

(4)

Tomātiem pieprasītā likme pārsniedz orientējošo kompensācijas likmi, tāpēc jānoraida visi piedāvājumi un jānosaka nulles vērtības kompensācijas likme,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tomātiem un āboliem kompensācijas maksimālā likme un piešķīruma procentuālās daļas konkursā, ko atklāja ar Regulu (EK) Nr. 1205/2004, ir norādītas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 23. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 230, 30.6.2004., 39. lpp.


PIELIKUMS

A3 sistēmas izvešanas atļauju izsniegšana augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem un āboliem)

Produkts

Maksimālā kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Pieprasīto daudzumu piešķīruma procenti maksimālās kompensācijas likmes līmenī

Tomāti

0

Āboli

30

100 %


23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1344/2004

(2004. gada 22. jūlijs),

ar kuru groza ievedmuitas nodokļus rīsu nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3072/95 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 29. jūlija Regulu (EK) Nr. 1503/98 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 3072/95 attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem rīsu nozarē (2), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievedmuitas nodokļi rīsu nozarē noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1290/2004 (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 1503/96 4. panta 1. punktā paredzēts, ka gadījumā, ja aprēķinātā vidējā ievedmuitas nodokļu vērtība atšķiras no noteiktā nodokļa par 10 eiro tonnā, ir jāveic atbilstošs pielāgojums. Šāda atšķirība ir konstatēta. Tādējādi ir jāpielāgo ievedmuitas nodokļi, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1290/2004,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1290/2004 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I un II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 23. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 329, 30.12.1995., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 411/2002 (OV L 62, 5.3.2002., 27. lpp).

(2)  OV L 189, 30.7.1996., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2294/2003 (OV L 340, 24.12.2003., 12. lpp).

(3)  OV L 243, 15.7.2004., 18. lpp.


I PIELIKUMS

Ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami rīsiem un šķeltajiem rīsiem

(EUR/t)

KN kods

Ievedmuitas nodokļi (5)

Trešās valstis (izņemot ĀKK un Bangladešu) (3)

ĀKK (1)  (2)  (3)

Bangladeša (4)

Basmati,

Indija un Pakistāna (6)

Ēģipte (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Rīsu ievedumiem ar izcelsmi ĀKK valstīs ievedmuitas nodokļi piemērojami atbilstīgi režīmam, kas definēts Padomes Regulā (EK) Nr. 2286/2002 (OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.) un grozītajā Komisijas Regulā (EK) Nr. 638/2003 (OV L 93, 10.4.2003., 3. lpp.).

(2)  Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1706/98 ievedmuitas nodokļus nepiemēro produktiem, kuru izcelsme ir Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs un kurus tieši ieved Reinjonas aizjūras departamentā.

(3)  Ievedmuita, kas piemērojama rīsiem, ko ieved Reinjonas aizjūras departamentā, definēta Regulas (EK) Nr. 3072/95 11. panta 3. punktā.

(4)  Rīsu ievedumiem, izņemot šķeltos rīsus (KN kods 1006 40 00), ar izcelsmi Bangladešā ievedmuitas nodokļi piemērojami atbilstīgi režīmam, kas definēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 3491/90 (OV L 337,4.12.1990., 1. lpp.) un grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 862/91 (OV L 88, 9.4.1991., 7. lpp.).

(5)  Aizjūras zemju un teritoriju (AZT) izcelsmes rīsu ievedumi ir atbrīvoti no ievedmuitas nodokļa piemērojuma saskaņā ar 101. panta 1. punktu grozītajā Padomes Lēmumā 91/482/EEK (OV L 263, 19.9.1991., 1. lpp.).

(6)  Attiecībā uz Basmati lobītajiem rīsiem ar izcelsmi Indijā un Pakistānā piemēro samazinājumu 250 EUR/t (4.a pants grozītajā Regulā (EK) Nr. 1503/96).

(7)  Nodokļi, kas paredzēti kopējā muitas tarifā.

(8)  Rīsu ievedumiem ar izcelsmi Ēģiptē ievedmuitas nodokļi piemērojami atbilstīgi režīmam, kas definēts Padomes Regulā (EK) Nr. 2184/96 (OV L 292, 15.11.1996., 1. lpp.) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 196/97 (OV L 31, 1.2.1997., 53. lpp.).


II PIELIKUMS

Ievedmuitas nodokļu aprēķins rīsu nozarē

 

Nelobīti

Indica rīsi

Japonica rīsi

Šķelti

Lobīti

Slīpēti

Lobīti

Slīpēti

1.

Ievedmuitas nodokļi (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Aprēķina elementi:

a)

CIF ARAG cena (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

FOB cena (EUR/t)

256,18

337,51

c)

jūras frakts (EUR/t)

24,40

24,40

d)

avots

USDA un uzņēmēji

USDA un uzņēmēji

Uzņēmēji

Uzņēmēji


(1)  Nodokļi, kas paredzēti kopējā muitas tarifā.


23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1345/2004

(2004. gada 22. jūlijs),

ar kuru groza specifikāciju elementus nosaukumam, kas sniegts pielikumā Regulai (EK) Nr. 1107/96 par cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrāciju (Scotch Lamb)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas preču ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 9. pantu Apvienotās Karalistes iestādes ir pieprasījušas grozīt produkta aprakstu un iegūšanas metodi nosaukumam “Scotch Lamb”, kas reģistrēts kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kura aizsargāta ar Komisijas 1996. gada 12. jūnija Regulu (EK) Nr. 1107/96 par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu reģistrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2081/92 (2) 17. pantā paredzēto procedūru.

(2)

Izskatot šo prasību veikt grozījumus, ir konstatēts, ka grozījumi ir būtiski.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 9. pantā paredzēto procedūru un, ņemot vērā apstākli, ka grozījumi ir būtiski, mutatis mutandis piemēro 6. pantā paredzēto procedūru.

(4)

Ir konstatēts, ka šai gadījumā ir runa par grozījumiem, kuri atbilst Regulai (EEK) Nr. 2081/92. Pēc minēto grozījumu publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3) Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem Regulas (EEK) Nr. 2081/92 7. panta nozīmē.

(5)

Tāpēc grozījumi ir jāreģistrē un tie jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas I pielikumā norādītos grozījumus reģistrē un publicē saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 6. panta 4. punktu.

Konsolidēts saraksts ar galvenajiem specifikāciju elementiem ir sniegts šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 526/2004 (OV L 85, 23.3.2004., 3. lpp.).

(3)  OV C 99, 25.4.2003., 3. lpp. (Scotch Lamb).


I PIELIKUMS

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 2081/92

AIZSARGĀTAS ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDES SPECIFIKĀCIJU GROZĪJUMI (9. pants)

Nr. EK: UK/0275/24.1.1994

1.   Reģistrētais nosaukums: A.G.N. Scotch Lamb

2.   Pieprasītais(-ie) grozījums(-i):

Specifikāciju pozīcija:

Image

Nosaukums

Image

Apraksts

Image

Ģeogrāfiskais apgabals

Image

Izcelsmes apliecinājums

Image

Iegūšanas metode

Image

Saikne

Image

Marķējums

Image

Valsts prasības

Grozījums(-i):

Apraksts

Lai labāk atspoguļotu šābrīža praksi, ņemtu vērā patērētāju intereses saistībā ar skaidrāku marķējumu un Scotch Lamb kvalitātes uzlabošanu, pašreizējo aprakstu:

“Produkts iegūts no attiecīgu gatavību sasniegušiem, vismaz divus mēnešus veciem jēriem, kas nokauti un sagatavoti noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā.”

groza šādi:

“Produkts iegūts no jēriem, kas dzimuši, visu savu dzīves laiku audzēti, nokauti un sagatavoti noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā. Dzīvnieki ir audzēti un nokauti saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuras atbilst Eiropas standartam EN 45011 (ISO kods 65), turklāt to standarti, pārbaudes un to biežums atbilst prasītāja noteikumiem.”

Iegūšanas metode

Grozījumi iepriekš sniegtajā aprakstā liek grozīt arī norādes par iegūšanas metodi. Turklāt jāatzīmē, ka sākotnējās prasības iesniegšanas laikā Scotch Lamb praktiski nekad netika pārdots saldētā veidā. Lai gan šāda prakse vēl nav izplatīta, prasītājs vēlas svītrot norādi “Produktu var pārdot tikai svaigu vai atdzesētu”, lai būtu iespējams pārdot Scotch Lamb arī saldētā veidā, ja to vēlas gaļas pārstrādātājs.

Tāpēc šābrīža aprakstu:

“Jēri līdz attiecīgas gatavības laika sasniegšanai, kas ir ne mazāks par diviem mēnešiem, ir audzēti Skotijā. Tos nokauj un sagatavo saskaņā ar specifikācijām. Produktu pārdod svaigu vai atdzesētu.”

groza šādi:

“Jēri ir dzimuši un visu savas dzīves laiku audzēti noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā. Dzīvnieki ir audzēti un nokauti saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuras atbilst Eiropas standartam EN 45011 (ISO kods 65), turklāt to standarti, pārbaudes un to biežums atbilst prasītāja noteikumiem. Tos nokauj un sagatavo šai ģeogrāfiskajā apgabalā, ievērojot specifikācijas.”


II PIELIKUMS

KONSOLIDĒTS SARAKSTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 2081/92

“SCOTCH LAMB”

Nr. EK: UK/0275/24.1.1994

CAN ( ) AGN(x)

Šī kopsavilkuma veidlapa ir sniegta informācijas nolūkā. Lai iegūtu visu informāciju, konkrēti, par AOP vai IGP produktiem, ir jāiepazīstas ar visām specifikācijām, kas ir pieejamas vai nu konkrētā valstī, vai Eiropas Komisijas dienestos (1).

1.

   Dalībvalsts kompetentais dienests

Nosaukums

:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Adrese

:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London – SW1P 3JR

Tālr.

:

(44-207) 238 66 87

Fakss

:

(44-207) 238 57 28

e-pasts

:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Prasītājs (grupa, uzņēmums, koncerns)

2.1.

Nosaukums

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Adrese

:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Tālr.

:

(44-131) 472 40 40

Fakss

:

(44-131) 472 40 38

e-pasts

:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Sastāvs: ražotāji (6 633), pārstrādātāji (32), citi (310)

3.

   Produkta tips: Klase 1.1 – svaiga gaļa

4.

   Specifikācijās sniegtais apraksts (Prasību apkopojums atbilstīgi 4. panta 2. punktam)

4.1.   Nosaukums

Scotch Lamb

4.2.   Apraksts Produkts iegūts no jēriem, kas dzimuši, visu to dzīves laiku audzēti, nokauti un sagatavoti noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā. Dzīvnieki ir audzēti un nokauti saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuras atbilst Eiropas standartam EN 45011 (ISO kods 65), turklāt to standarti, pārbaudes un to biežums atbilst prasītāja noteikumiem.

4.3.   Ģeogrāfiskais apgabals To definē kā kontinentālo Skotiju, tostarp jūrā esošās salas rietumu pusē, respektīvi, Orkniju un Šetlendu.

4.4.   Izcelsmes apliecinājums Kopš 19. gadsimta Scotch Lamb ir slavens ar savu teicamo kvalitāti, kas izskaidrojama ar dzīvnieku barošanas tradīcijām. Tam ir lieliska reputācija gaļas tirgū ne vien Apvienotajā Karalistē, bet arī aiz tās robežām.

4.5.   Iegūšanas metode Jēri ir dzimuši un visu savas dzīves laiku audzēti noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā. Dzīvnieki ir audzēti un nokauti saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuras atbilst Eiropas standartam EN 45011 (ISO kods 65), turklāt to standarti, pārbaudes un to biežums atbilst prasītāja noteikumiem. Tos nokauj un sagatavo šai ģeogrāfiskajā apgabalā, ievērojot specifikācijas.

4.6.   Saikne Scotch Lamb kvalitāti un īpašības piešķir jēru ganīšanās raksturīgajās Skotijas pļavās.

4.7.   Kontroles iestāde

Nosaukums

:

Scottish Food Quality Certification

Adrese

:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh – EH28 8NF

Tālr.

:

(44-131) 335 66 15

Fakss

:

(44-131) 335 66 01

e-pasts

:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Marķējums: AGN

4.9.   Valsts prasības:


(1)  Eiropas Komisija – Lauksaimniecības generāldirektorāts – Lauksaimniecības produktu kvalitātes politika – B-1049 Brisele


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/18


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 2. jūlijs)

par ierobežojumu noteikšanu Regulas (EK) Nr. 998/2003 6. pantā raksturotajam pārejas režīmam mājdzīvnieku tranzītam caur Zviedrijas teritoriju starp Bornholmas salu un citām Dānijas teritorijas daļām

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2435)

(Tikai teksti dāņu un zviedru valodā ir autentiski)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/557/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (1), un jo īpaši tās 21. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 998/2003 6. pants nosaka piecu gadu ilgu pārejas periodu veterināriem noteikumiem, kas, cita starpā, attiecas uz nekomerciālu mājas suņu un kaķu kustību uz Zviedrijas teritoriju.

(2)

Šie noteikumi ir lielā mērā līdzīgi nacionālajiem noteikumiem, kas attiecās uz ievešanu Zviedrijā pirms Regulas (EK) Nr. 998/2003 ieviešanas.

(3)

Starp Zviedriju un Dāniju pastāvēja divpusēja vienošanās, kas noteica mazāk ierobežojošas prasības nekā tās, kas piemērojamas ievešanai Zviedrijā, mājdzīvnieku tranzītam caur Zviedriju starp Bornholmas salu (Dānija) Baltijas jūrā un citām Dānijas teritorijas daļām.

(4)

Ir nepieciešams turpināt šos limitētos ierobežojumus pārejas režīmam, ko nosaka Regulas (EK) Nr. 998/2003 6. pants.

(5)

Šajā lēmumā paredzētais pasākums ir saskaņā ar Pārtikas ķēdes un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 998/2003 6. panta, un līdz šajā pantā noteiktā pārejas perioda beigām to sugu mājdzīvnieku tranzīts, kas minētas Regulas (EK) Nr. 998/2003 I pielikuma A daļā, starp Bornholmas salu un citām Dānijas teritorijām caur Zviedrijas teritoriju tiek atļauts saskaņā ar noteikumiem, par kuriem vienojušās abas dalībvalstis.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā ar 2004. gada 3. jūliju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Dānijas Karalistei un Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2004. gada 2. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE


(1)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 592/2004 (OV L 94, 31.3.2004., 7. lpp.).


23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 15. jūlijs),

par Padomes Direktīvas 64/432/EEK ieviešanu attiecībā uz papildus garantijām kopienas iekšējā liellopu tirdzniecībā sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu un atsevišķu dalībvalstu iesniegto izskaušanas programmu apstiprināšanu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2104)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/558/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas liellopu un cūku iekšējo tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Liellopu infekciozais rinotraheīts ir visredzamāko klīnisko pazīmju apraksts, kas liecina par inficēšanos ar liellopu 1. tipa (BHV1) herpesvīrusu. Tā kā daudzām šī vīrusa infekcijām ir subklīniska norise, kontroles pasākumi jāvērš uz infekcijas izskaušanu, nevis uz simptomu nomākšanu.

(2)

Direktīvas 64/432/EEK E (II) pielikumā “liellopu infekciozais rinotraheīts” uzskaitīts starp tādām slimībām, attiecībā uz kurām var tikt apstiprinātas valsts kontroles programmas un pieprasītas papildus garantijas.

(3)

Vācija ir iesniegusi programmu, kuras mērķis ir izskaust BHV1 infekciju visās tās teritorijas daļās, kas atbilst Direktīvas 64/432/EEK 9. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un paredz noteikumus par liellopu kustību valsts mērogā, kas ir līdzvērtīgi tiem kritērijiem, kas agrāk ieviesti Austrijā, Bolzano provincē Itālijā un Zviedrijā, kur šī slimība ir sekmīgi izskausta.

(4)

Vācijas iesniegtā programma un, pēc šīs dalībvalsts pieprasījuma, papildus garantijas sakarā ar liellopu tirdzniecību nolūkā nodrošināt šīs programmas panākumus tika apstiprināta ar Komisijas 2004. gada 1. marta Lēmumu 2004/215/EK par Padomes Direktīvas 64/432/EEK ieviešanu attiecībā uz papildus garantijām Kopienas iekšējai liellopu tirdzniecībai sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu un attiecībā uz atsevišķu dalībvalstu iesniegto izskaušanas programmu apstiprināšanu (2).

(5)

Papildus garantijas pastāv attiecībā uz Dāniju, Austriju, Somiju un Zviedriju, kā arī Itālijas provinci Bolzano. Šīs dalībvalstis uzskata, ka to teritorijas ir brīvas no liellopu infekciozā rinotraheīta, un Itālija uzskata tāpat attiecībā uz Bolzano provinci. Saskaņā ar direktīvas 64/432/EEK 10. panta 1. punktu tās ir iesniegušas Komisijai attaisnojošu dokumentāciju, konkrēti pamatojot, ka turpinās situācijas novērošana.

(6)

Uz dalībvalstīm vai to reģioniem, kas atzīti par brīviem no šīs slimības un kas pašlaik ir uzskaitīti Komisijas lēmuma 93/42/EEK (3) pielikumā, jāattiecina tikai minimālās prasības par liellopu nosūtīšanu audzēšanai un ražošanai uz citām dalībvalstīm.

(7)

Lai standartizētu BHV1 laboratorijas pārbaudes, Vispasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) ir apstiprinājusi spēcīgi pozitīvu, vāji pozitīvu un negatīvu serumu kā OIE starptautisko standartu BHV1 pārbaudēm, kas ir pieejams OIE uzziņas laboratorijās sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu, kas minēts Diagnostikas pārbaužu un vakcīnu standartu rokasgrāmatā (4).

(8)

Ir bijušas problēmas sakarā ar Kopienas iekšējo liellopu tirdzniecību, kuru izcelsmes dalībvalsts statuss ir atšķirīgs attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu.

(9)

Skaidrības labad un nolūkā nodrošināt pasākumu lingvistisko konsekvenci ir ieteicams apvienot vienā lēmumā Vācijas programmas apstiprinājumu un papildus garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu un atcelt Lēmumu 2004/215/EK.

(10)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas ķēdes un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Tiek apstiprinātas I pielikuma tabulas pirmajā ailē uzskaitītās dalībvalstu iesniegtās programmas 1. tipa liellopu herpesvīrusa (BHV1) infekcijas, turpmāk sauktas “liellopu infekciozais rinotraheīts” vai “LIR”, kontrolei un izskaušanai I pielikuma tabulas otrajā ailē norādītajos dalībvalstu reģionos.

2. pants

1.   Audzēšanai un ražošanai paredzētajiem liellopiem no tādām dalībvalstīm vai reģioniem, kas nav uzskaitīti II pielikumā, kuru galamērķis ir I pielikumā uzskaitītās dalībvalstis vai to reģioni, jāatbilst vismaz šādām papildus garantijām:

a)

tiem jābūt nākušiem no tādas vietas, kurā saskaņā ar oficiālo informāciju pēdējo 12 mēnešu laikā nav reģistrēti klīniski vai patoloģiski pierādījumi par liellopu infekciozo rinotraheītu;

b)

tiem jābūt nākušiem no izolēta objekta, ko apstiprinājusi kompetenta iestāde 30 dienu laikā pirms pārvietošanas, un neviens no šajā objektā turētajiem liellopiem šī perioda laikā nedrīkst būt uzrādījis nekādas liellopu infekciozā rinotraheīta klīniskās pazīmes;

c)

tiem un visiem pārējiem liellopiem tajā pašā izolētajā objektā jābūt uzrādījušiem ne vēlāk kā 21 dienu pirms ierašanās izolētajā objektā ņemtu asins paraugu seroloģiskās pārbaudes negatīvus rezultātus, nosakot sekojošas antivielas:

i)

vakcinētu liellopu gadījumā – antivielas pret BHV1 gE-Divis glikoproteīnu, vai

ii)

nevakcinētu liellopu gadījumā – antivielas pret visu BHV1.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, izcelsmes dalībvalsts kompetentas iestādes var sankcionēt sūtīšanu uz tādiem liellopu turēšanas objektiem, kas atrodas I pielikumā uzskaitītajos reģionos, ja tiek izpildīts vismaz viens no sekojošiem alternatīviem nosacījumiem:

a)

dzīvnieku izcelsmes vieta atrodas I pielikumā uzskaitītā dalībvalstī, un tie nāk no novietnēm, kas ir brīvas no BHV1 un atbilst vismaz III pielikumā noteiktajām prasībām;

b)

dzīvnieki ir paredzēti gaļas ražošanai un atbilst vismaz sekojošiem nosacījumiem:

i)

dzīvnieki

ir nākuši no novietnēm, kas ir brīvas no BHV1, kā noteikts III pielikumā, vai

ir cēlušies no vakcinētām un regulāri revakcinētām mātītēm, vai

ir tikuši regulāri vakcinēti un revakcinēti saskaņā ar ražotāja norādījumiem ar gE-dzēstu vakcīnu, vai

ir tikuši pakļauti dalībvalstī seroloģiskai pārbaudei uz antivielām, kā minēts 1. panta c) apakšpunktā, kas veikta ar 14 dienu laikā pirms nosūtīšanas ņemtu asins paraugu, un rezultāts ir negatīvs, un

ii)

tie tiek transportēti, nenonākot kontaktā ar dzīvniekiem ar zemāku veselības statusu, uz novietni ar nezināmu BHV1 statusu I pielikumā uzskaitītā galamērķa dalībvalstī, kurā saskaņā ar apstiprināto nacionālo izskaušanas programmu visi dzīvnieki tiek baroti iekštelpās, un no kurienes tie var tikt transportēti tikai uz kautuvi;

c)

dzīvnieki ir nākuši no tādām novietnēm, kurās visi novietnes liellopi, kas vecāki par 15 mēnešiem, ir vakcinēti un tiek regulāri revakcinēti, un visiem novietnes dzīvniekiem, kas vecāki par 9 mēnešiem, ir veiktas seroloģiskās pārbaudes uz antivielām ar negatīvu rezultātu uz BHV1 gE-glikoproteīnu ar minimālo intervālu 12 mēneši, un dzīvnieki ir pārbaudīti uz antivielām, kā minēts 1. panta c) apakšpunkta i) daļā, pārbaude veikta ar 14 dienu laikā pirms nosūtīšanas ņemtu asins paraugu, un rezultāts ir negatīvs;

d)

dzīvnieki ir nākuši no III pielikumā noteiktām no BHV1 brīvām novietnēm, kas atrodas dalībvalstī, kurā liellopu infekciozais rinotraheīts ir obligāti paziņojama saslimšana un kurā 5 kilometru rādiusā ap novietnēm pēdējo 30 dienu laikā nav novērotas klīniskas vai patoloģiskas BHV1 infekcijas pazīmes, un dzīvnieki ir pārbaudīti uz antivielām, kā minēts 1. panta c) apakšpunktā, pārbaude veikta ar 14 dienu laikā pirms nosūtīšanas ņemtu asins paraugu, un rezultāts ir negatīvs.

3.   Kaušanai paredzēti liellopi, kas nāk no II pielikumā neuzskaitītām dalībvalstīm vai to reģioniem un kuru galamērķis ir I pielikumā uzskaitītās dalībvalstis vai to reģioni, tiek transportēti tieši uz galamērķa vietas kautuvi vai uz apstiprinātu savākšanas centru, no kura tie tiek pārvietoti uz kautuvi nokaušanai saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 7. panta otro ievilkumu.

4.   Direktīvas 64/432/EEK F pielikuma 1. paraugā norādītās veselības apliecības, kas tiek nosūtīta kopā ar liellopiem, kā norādīts 1. paragrāfā, C sadaļas 4. punktā jāieraksta sekojoša informācija:

a)

pēc pirmā ievilkuma: “IBR”;

b)

pēc otrā ievilkuma: “Komisijas Lēmuma 2004/558/EK 2. panta … punkta … apakšpunkts”.

3. pants

1.   Audzēšanai un ražošanai paredzētiem liellopiem, kas nāk no II pielikumā neuzskaitītām dalībvalstīm vai to reģioniem un kuru galamērķis ir tādas dalībvalstis vai to reģioni, kas ir brīvi no liellopu infekciozā rinotraheīta un uzskaitīti II pielikumā, jāatbilst šādām papildus garantijām:

a)

tiem jāatbilst 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām papildus garantijām;

b)

tiem un visiem pārējiem liellopiem tajā pašā izolētajā objektā, kā norādīts 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, jābūt ar negatīvu rezultātu izgājušiem seroloģisko pārbaudi, kas veikta ar asins paraugiem, kas ņemti ne agrāk kā 21 dienu pēc to ierašanās izolētajā objektā, lai noteiktu antivielas pret visu BHV1;

c)

tie nedrīkst būt vakcinēti pret liellopu infekciozo rinotraheītu.

2.   Kaušanai paredzētie liellopi, kas nāk no II pielikumā neuzskaitītām dalībvalstīm vai to reģioniem un kuru galamērķis ir II pielikumā uzskaitītas dalībvalstis vai to reģioni, jātransportē tieši uz galamērķa vietas kautuvi nokaušanai saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 7. panta pirmo ievilkumu.

3.   Direktīvas 64/432/EEK F pielikuma 1. paraugā norādītās veselības apliecības, kas tiek nosūtīta kopā ar liellopiem, kā norādīts 1. punktā, C sadaļas 4. punktā jāieraksta sekojoša informācija:

a)

pēc pirmā ievilkuma: “IBR”;

b)

pēc otrā ievilkuma: “Komisijas Lēmuma 2004/558/EK 3. pants”.

4. pants

Audzēšanai un ražošanai paredzētiem liellopiem, kuru izcelsmes vieta ir II pielikumā uzskaitīta dalībvalsts vai tās reģions un kuru galamērķis ir I vai II pielikumā uzskaitīta dalībvalsts vai tās reģions, jāatbilst 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumiem.

5. pants

Dalībvalstīm jānodrošina, lai 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļā un 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā seroloģiskā pārbaude antivielu noteikšanai pret visu BHV1 būtu standartizēta pret spēcīgu pozitīvu, vāju pozitīvu un negatīvu serumu, kas pieņemti kā OEI starptautiskie standarti BHV1 pārbaudēm.

6. pants

Lēmums 2004/215/EK tiek atcelts.

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 26. jūlijā.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 21/2004 (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.).

(2)  OV L 67, 5.3.2004., 24. lpp.

(3)  OV L 16, 25.1.1993., 50. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2000/502/EK (OV L 200, 8.8.2000., 62. lpp.).

(4)  Diagnostikas pārbaužu un vakcīnu standartu rokasgrāmata, 4. izdevums, 2000. gada augusts.


I PIELIKUMS

Dalībvalsts

Dalībvalsts reģioni, uz kuriem attiecas papildus garantijas sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu

Vācija

Visi reģioni


II PIELIKUMS

Dalībvalsts

Dalībvalsts reģioni, uz kuriem attiecas papildus garantijas sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu

Dānija

Visi reģioni

Itālija

Bolzano province

Austrija

Visi reģioni

Somija

Visi reģioni

Zviedrija

Visi reģioni


III PIELIKUMS

No BHV1 brīva novietne

1.

Novietne liellopu turēšanai tiek uzskatīta par brīvu no BHV1 infekcijas, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1.1.

pēdējo 6 mēnešu laikā novietnē nav reģistrētas aizdomas par BHV1 infekciju, un visi novietnē turētie liellopi ir brīvi no klīniskiem simptomiem, kas norāda uz BHV1 infekciju;

1.2.

ir ievesti tikai liellopi no tādām novietnēm, kas atrodas II pielikumā uzskaitītajās dalībvalstīs vai to reģionos, vai tādām, kas ir brīvas no BHV1, un neviens no novietnē turētajiem liellopiem nav bijis kontaktā ar citiem liellopiem, izņemot tos, kas nāk no tādām novietnēm, kas atrodas II pielikumā uzskaitītajās dalībvalstīs vai to reģionos, vai tādām, kas ir brīvas no BHV1;

1.3.

liellopu mātītes tiek apsēklotas tikai ar tādu buļļu sēklu, kas audzēti saskaņā ar direktīvu 88/407/EEK un pārbaudīti ar negatīvu rezultātu uz antivielām, kas norādītas 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļā, vai tās apsēklojuši buļļi no novietnēm, kas atrodas II pielikumā uzskaitītajās dalībvalstīs vai to reģionos, vai tādām, kas ir brīvas no BHV1;

1.4.

novietnei piemērots vismaz viens no sekojošiem kontroles režīmiem:

1.4.1.

seroloģiskā izmeklēšana uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām ir veikta ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā ar vismaz diviem asins paraugiem, kas ņemti ar 5 līdz 7 mēnešu intervālu no visiem liellopu tēviņiem un mātītēm, kas tiek izmantoti vai paredzēti audzēšanai un ir vecāki par 9 mēnešiem;

1.4.2.

seroloģiskā izmeklēšana uz antivielām pret BHV1 ir veikta ar negatīvu rezultātu ar vismaz diviem atsevišķiem piena paraugiem vai ar piena paraugu kopumu, kas ņemts no ne vairāk kā 5 dzīvniekiem ar intervālu no 5 līdz 7 mēnešiem no visiem zīdītājiem, un seroloģiskā izmeklēšana uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām ir veikta ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā ar vismaz diviem asins paraugiem, kas ņemti ar 5 līdz 7 mēnešu intervālu no visiem nezīdītājiem liellopu tēviņiem un mātītēm, kas tiek izmantoti vai paredzēti audzēšanai un ir vecāki par 9 mēnešiem;

1.4.3.

piena fermu gadījumā, kurās vismaz 30 % liellopu ir piena govis, seroloģiska izmeklēšana uz antivielām pret BHV1 ir veikta ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā ar vismaz trijiem piena paraugiem, kas savākti, atkarībā no izmantojamās pārbaudes specifikas, no ne vairāk kā 50 dzīvnieku kopējā apjoma, kas ņemts ar vismaz 3 mēnešu intervālu, un seroloģiskā izmeklēšana uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām ir veikta ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā ar vismaz vienu asins paraugu, kas ņemts ar 5 līdz 7 mēnešu intervālu no visām nezīdītājām liellopu mātītēm un no visiem liellopu tēviņiem, kas paredzēti audzēšanai un ir vecāki par 9 mēnešiem;

1.4.4.

visu novietnē turēto liellopu izcelsmes vieta ir novietnes, kas atrodas II pielikumā uzskaitītajās dalībvalstīs vai to reģionos, vai tādas, kas ir brīvas no BHV1.

2.

No BHV1 brīvas liellopu turēšanas novietnes statuss tiek saglabāts, ja:

2.1.

turpina būt spēkā 1.1. līdz 1.3. punkta nosacījumi, un

2.2.

tiek piemērots vismaz viens no sekojošiem kontroles režīmiem:

2.2.1.

visi par 24 mēnešiem vecāki liellopi novietnē ir uzrādījuši negatīvu rezultātu seroloģiskā pārbaudē 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto antivielu noteikšanai, kas veikta ar asins paraugu, kas ņemts ar ne vairāk kā 12 mēnešu intervālu;

2.2.2.

seroloģiskā izmeklēšana uz antivielām pret BHV1 ir veikta ar negatīvu rezultātu ar vismaz vienu atsevišķu piena paraugu vai ar piena paraugu kopumu, kas ņemts no ne vairāk kā 5 dzīvniekiem ar ne vairāk kā 12 mēnešu intervālu no visiem zīdītājiem dzīvniekiem un no visiem nezīdītājiem liellopu tēviņiem novietnē, kas vecāki par 24 mēnešiem, ar negatīvu rezultātu uz seroloģisko pārbaudi 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto antivielu noteikšanai, kas veikta ar asins paraugu, kas ņemts ar ne vairāk kā 12 mēnešu intervālu;

2.2.3.

piena fermu gadījumā, kurās vismaz 30 % liellopu ir piena govis, seroloģiska izmeklēšana uz antivielām pret BHV1 ir veikta ar negatīviem rezultātiem ar vismaz diviem piena paraugiem, kas savākti, atkarībā no izmantojamās pārbaudes specifikas, no ne vairāk kā 50 dzīvnieku kopējā apjoma, kas ņemts ar ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā 12 mēnešu intervālu, un seroloģiskā izmeklēšana uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām ir veikta ar negatīviem rezultātiem katrā gadījumā ar vismaz vienu asins paraugu, kas ņemts ar 5 līdz 7 mēnešu intervālu no visām nezīdītājām liellopu mātītēm un no visiem liellopu tēviņiem, kas vecāki par 24 mēnešiem, ar ne vairāk kā 12 mēnešu intervāliem.

3.

No BHV1 brīvas liellopu turēšanas novietnes statuss tiek apturēts, ja 2.2.1. līdz 2.2.3. punktā minēto izmeklēšanu laikā kāds dzīvnieks ir uzrādījis pozitīvu rezultātu pārbaudē uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām.

4.

Saskaņā ar 3. punktu apturētais no BHV1 brīvas novietnes statuss tiek atjaunots tikai pēc tam, kad veikta seroloģiskā pārbaude ar negatīvu rezultātu katrā no diviem gadījumiem ar vismaz 2 mēnešu intervālu, sākot no ne mazāk kā 30 dienām pēc seropozitīvo dzīvnieku izņemšanas, ieskaitot visu novietnē turēto dzīvnieku seroloģisku pārbaudi uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām, kas veikta ar asins paraugu, vai – piena govju gadījumā – pārbaudi uz antivielām pret BHV1, kas veikta ar atsevišķiem piena paraugiem vai piena paraugu kopumu, kas ņemti no ne vairāk kā 5 dzīvniekiem.


23.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/26


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 21. jūnijs)

par struktūrfondu 2. mērķim atbilstošo teritoriju sarakstu Čehijas Republikā laika periodā no 2004. līdz 2006. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2134)

(Tikai teksts Čehu valodā ir autentisks)

(2004/559/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/1999, kurā noteikti vispārējie noteikumi attiecībā uz struktūrfondiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

apspriedusies ar Reģionu Attīstības un pārveides komiteju, Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības komiteju un Zivsaimniecības un akvakultūras struktūru komiteju,

tā kā:

(1)

Struktūrfondu 2. mērķis atbalsta struktūrproblēmu skarto rajonu ekonomisko un sociālo pārveidi.

(2)

Komisija un dalībvalstis vēlas nodrošināt, lai palīdzība tiktu patiešām koncentrēta uz problēmu visvairāk skartajiem reģioniem un tā būtu vispiemērotākajā ģeogrāfiskajā līmenī.

(3)

Atbilstošā iedzīvotāju kopskaita augšējā robeža ir 370 000 iedzīvotāji, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 4. panta 2. punktu, kurā Čehijas Republikai nosaka augšējo robežu 31 % apjomā no iedzīvotāju skaita NUTS II reģionos, uz kuriem neattiecas 1. mērķis.

(4)

Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu priekšlikumiem un ciešā sadarbībā ar iesaistīto dalībvalsti, sastāda 2. mērķim atbilstošo teritoriju sarakstu, ievērojot nacionālās prioritātes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Teritorijas, kuras Čehijas Republikā atbilst struktūrfondu 2. mērķim laika periodā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 31. decembrim, ir uzskaitītas pievienotajā pielikumā.

2. pants

Šis Lēmums ir adresēts Čehijas Republikai.

Briselē, 2004. gada 21. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Jacques BARROT


(1)  OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Pievienošanās aktu.


PIELIKUMS

2. mērķim atbilstošo teritoriju saraksts Čehijas Republikā

Laikā no 2004. līdz 2006. gadam

NUTS III reģions

Tiesīgs apgabals

Iedzīvotāju skaits NUTS III līmeņa reģionā atbilstošajās teritorijās (iedzīvotāji)

Visi NUTS III līmeņa reģioni, izņemot

Tikai šādas NUTS III līmeņa reģiona teritorijas

Teritorijas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1260/1999 4. panta 7. punkta nosacījumiem

Prāga

 

rajoni (reģionālais kods):

 

Prāga 1 (500054)

 

Prāga 8 (500208)

 

Prāga – Březiněves (538124)

 

Prāga – Ďáblice (547298)

 

Prāga – Dolní Chabry (547301)

 

Prāga 9 (500216)

 

Prāga 12 (547107)

 

Prāga – Libuš (547051)

 

Prāga 14 (547361)

 

Prāga – Dolní Počernice (538175)

 

Prāga 15 (547387)

 

Prāga – Dolní Měcholupy (547379)

 

Prāga – Dubeč (538205)

 

Prāga – Petrovice (547395)

 

Prāga – Štěrboholy (547409)

 

Prāga 19 – Kbely (547344)

 

Prāga – Čakovice (547310)

 

Prāga – Satalice (538736)

 

Prāga – Vinoř (539007)

 

Prāga 20 – Horní Počernice (538213)

 

Prāga 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Prāga – Běchovice (538060)

 

Prāga – Klánovice (538302)

 

Prāga – Koloděje (538353)

364 766