ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 243

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 15. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1285/2004 (2004. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1286/2004 (2004. gada 14. jūlijs) par sudrabotā heka zvejas apturēšanu attiecībā uz tiem kuģiem, kas brauc ar Beļģijas karogu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1287/2004 (2004. gada 13. jūlijs), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1288/2004 (2004. gada 14. jūlijs) par pastāvīgu atļauju izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas un pagaidu atļauju izmantot jau atļautu jaunu dzīvnieku barības piedevu ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1289/2004 (2004. gada 14. jūlijs) par atļaujas izsniegšanu uz desmit gadiem, lai lopbarībā varētu izmantot piedevu Deccox ®, kas ietilpst kokcidiostatu un citu zāļu grupā ( 1 )

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1290/2004 (2004. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka ievedmuitas nodokļus rīsu nozarē

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1291/2004 (2004. gada 14. jūlijs), ar kuru 2003./2004. tirdzniecības gadam nosaka īpašo lauksaimniecības konversijas likmi, kas ir piemērojama minimālajām cukurbiešu cenām, ražošanas nodevām un papila nodeva cukura nozarē, to dalībvalstu valūtām, kuras nav ieviesušas vienoto valūtu

21

 

*

Padomes Regula, ar ko groza Regulu Nr. 422/67/EEK, 5/67/Euratom (1967. gada 25. jūlijs) par Komisijas priekšsēdētāja un tās locekļu, kā arī Tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu, ģenerāladvokātu un tiesas sekretāra un Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāra atalgojumu

23

 

*

Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu

24

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums, ar kuru groza 1999. gada 13. septembra Lēmumu, ar ko paredz Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra, augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas lietās nodarbinātības nosacījumus, un 1999. gada 13. septembra Lēmumu, ar kuru paredz Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra vietnieka nodarbinātības nosacījumus

25

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1285/2004

(2004. gada 14. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 14. jūlijā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

52,9

096

46,2

999

49,6

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

134,1

388

56,7

508

63,6

524

62,8

528

48,2

999

73,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,5

400

120,1

404

86,3

508

70,0

512

86,3

524

83,4

528

76,5

720

83,6

804

86,7

999

86,3

0808 20 50

052

120,3

388

101,3

512

93,0

528

80,3

999

98,7

0809 10 00

052

194,9

999

194,9

0809 20 95

052

305,3

068

222,3

400

351,1

404

303,6

999

295,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

177,1

999

177,1

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

170,8

999

123,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1286/2004

(2004. gada 14. jūlijs)

par sudrabotā heka zvejas apturēšanu attiecībā uz tiem kuģiem, kas brauc ar Beļģijas karogu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93 par kontroles režīmu, kas piemērojams kopējā zvejniecības politikā (1), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2003. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 2287/2003 par 2004. gada zvejas iespējām un nosacījumiem, kas ir saistīti ar dažiem zivsaimniecības resursiem un zivsaimniecības resursu grupām un kas ir piemērojami visos kopienas ūdeņos un attiecībā uz kopienas kuģiem tajos ūdeņos, kuros noteikti zvejošanas ierobežojumi, 2004. gadā paredz kvotas sudrabotajam hekam (2).

(2)

Lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti noteikumi par kvantitatīviem ierobežojumiem, kas attiecas uz kvotai pakļautu zivsaimniecības resursa iegūšanu, Komisijai jānosaka datums, kurā ar dalībvalsts karogu braucoša kuģa veiktā zveja ir pārsniegusi piešķirtās kvotas.

(3)

Pamatojoties uz Komisijai iesniegto informāciju, ar Beļģijas karogu braucošo vai arī Beļģijā reģistrēto kuģu veiktā sudrabotā heka zveja zonas CIEM VIIa. ūdeņos ir sasniegusi 2004. gadam noteiktās kvotas. No 2004. gada 15. maija Beļģijai ir aizliegts zvejot šo resursu. Attiecīgi no šī datuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Beļģijas karogu braucošo vai arī Beļģijā reģistrēto kuģu veiktā sudrabotā heka zveja zonas CIEM VIIa. ūdeņos ir pārsniegusi 2004. gadam Beļģijai noteiktās kvotas.

Ar Beļģijas karogu braucošajiem vai arī Beļģijā reģistrētajiem kuģiem tiek aizliegta sudrabotā heka zveja zonas CIEM VIIa. ūdeņos, tāpat tiek aizliegta nozvejoto sudraboto heku uzglabāšana uz borta, pārkraušana un izkraušana, ja tos nozvejojuši minētie kuģi pēc šīs Regulas piemērošanas sākuma datuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2004. gada 15. maija.

Šī Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Zvejniecības ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1954/2003 (OV L 289, 7.11.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 344, 31.12.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 867/2004 (OV L 161, 30.4.2004., 144. lpp.).


15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1287/2004

(2004. gada 13. jūlijs),

ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93 ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2), un jo īpaši tās 173. panta 1. punktu,

tā kā

(1)

Regulas Nr. 2454/93 173. līdz 177. panti paredz, ka Komisija periodiski nosaka vienības vērtības produktiem, kas uzskaitīti klasifikācijā minētās regulas 26. pielikumā.

(2)

Iepriekšminētajos pantos izklāstīto noteikumu un kritēriju piemērošanas rezultāts tiem elementiem, ko paziņo Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 2. punktu, ir tāds, ka vienības vērtības, kādas tās noteiktas šīs regulas pielikumā, būtu jānosaka saistībā ar attiecīgajiem produktiem,

IR PIEŅEMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 1. punktā paredzētās vienības vērtības ar šo ir noteiktas tādas kā izklāstīts šīs regulas pielikuma tabulā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki LIIKANEN


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2700/2000 (OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Pozīcija

Apraksts

Mērvienības lielums pa 100 kg

Sugas, šķirnes, KN kods

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Jaunie kartupeļi

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Sīpoli (izņemot sēklas sīpolus)

0703 10 19

34,09

19,83

1 073,58

253,45

533,42

8 580,91

117,71

22,57

14,54

154,25

8 175,90

1 360,09

313,12

22,79

 

 

 

 

1.40

Ķiploki

0703 20 00

118,09

68,71

3 718,84

877,95

1 847,74

29 723,83

407,75

78,19

50,38

534,32

28 320,90

4 711,29

1 084,62

78,93

 

 

 

 

1.50

Puravi

ex 0703 90 00

45,21

26,30

1 423,71

336,11

707,38

11 379,36

156,10

29,93

19,29

204,56

10 842,26

1 803,65

415,23

30,22

 

 

 

 

1.60

Ziedkāposti

0704 10 00

1.80

Baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

0704 90 10

32,49

18,90

1 023,14

241,54

508,36

8 177,73

112,18

21,51

13,86

147,00

7 791,75

1 296,19

298,40

21,71

 

 

 

 

1.90

Sparģeļkāposti jeb brokoļi (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,74

1 934,49

456,70

961,17

15 461,93

212,11

40,67

26,21

277,95

14 732,14

2 450,75

564,20

41,06

 

 

 

 

1.100

Ķīnas kāposti

ex 0704 90 90

75,36

43,84

2 373,16

560,26

1 179,13

18 968,11

260,20

49,90

32,15

340,97

18 072,84

3 006,49

692,14

50,37

 

 

 

 

1.110

Galviņsalāti

0705 11 00

1.130

Burkāni

ex 0706 10 00

26,74

15,56

842,07

198,80

418,39

6 730,46

92,33

17,70

11,41

120,99

6 412,79

1 066,79

245,59

17,87

 

 

 

 

1.140

Redīsi

ex 0706 90 90

44,01

25,61

1 385,92

327,19

688,61

11 077,32

151,96

29,14

18,77

199,13

10 554,48

1 755,78

404,21

29,41

 

 

 

 

1.160

Zirņi (Pisum sativum)

0708 10 00

345,68

201,12

10 885,93

2 569,95

5 408,78

87 008,61

1 193,58

228,88

147,47

1 564,08

82 901,89

13 791,06

3 174,93

231,04

 

 

 

 

1.170

Pupiņas:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

99,53

57,91

3 134,31

739,95

1 557,31

25 051,80

343,66

65,90

42,46

450,34

23 869,38

3 970,77

914,14

66,52

 

 

 

 

1.170.2

pupiņas (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

126,14

73,39

3 972,27

937,78

1 973,66

31 749,44

435,54

83,52

53,81

570,73

30 250,89

5 032,36

1 158,53

84,31

 

 

 

 

1.180

Pupas

ex 0708 90 00

1.190

Artišoki

0709 10 00

1.200

Sparģeļi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zaļie

ex 0709 20 00

271,28

157,83

8 543,01

2 016,84

4 244,68

68 282,23

936,69

179,62

115,73

1 227,45

65 059,38

10 822,88

2 491,61

181,31

 

 

 

 

1.200.2

pārējie

ex 0709 20 00

509,00

296,14

16 028,92

3 784,11

7 964,12

128 115,30

1 757,48

337,01

217,14

2 303,02

122 068,38

20 306,56

4 674,91

340,19

 

 

 

 

1.210

Baklažāni

0709 30 00

85,28

49,62

2 685,58

634,01

1 334,36

21 465,23

294,46

56,46

36,38

385,86

20 452,09

3 402,29

783,26

57,00

 

 

 

 

1.220

Salātu selerijas (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

83,53

48,60

2 630,60

621,03

1 307,04

21 025,76

288,43

55,31

35,64

377,96

20 033,36

3 332,63

767,23

55,83

 

 

 

 

1.230

Gailenes

0709 59 10

553,21

321,86

17 421,14

4 112,78

8 655,86

139 242,96

1 910,12

366,28

236,00

2 503,05

132 670,82

22 070,31

5 080,96

369,74

 

 

 

 

1.240

Dārzeņpipari

0709 60 10

130,97

76,20

4 124,31

973,67

2 049,20

32 964,60

452,21

86,71

55,87

592,58

31 408,70

5 224,96

1 202,87

87,53

 

 

 

 

1.250

Fenhelis

0709 90 50

1.270

Veselas svaigas batātes (paredzētas pārtikai)

0714 20 10

101,24

58,90

3 188,15

752,66

1 584,06

25 482,13

349,56

67,03

43,19

458,07

24 279,40

4 038,97

929,84

67,66

 

 

 

 

2.10

Svaigi kastani (Castanea spp.)

ex 0802 40 00

2.30

Svaigi ananasi

ex 0804 30 00

68,69

39,96

2 163,03

510,65

1 074,72

17 288,54

237,16

45,48

29,30

310,78

16 472,54

2 740,27

630,86

45,91

 

 

 

 

2.40

Svaigi avokado

ex 0804 40 00

132,24

76,94

4 164,40

983,13

2 069,12

33 285,08

456,60

87,56

56,41

598,34

31 714,06

5 275,76

1 214,57

88,38

 

 

 

 

2.50

Svaigas gvajaves un mango

ex 0804 50

2.60

Svaigi saldie apelsīni:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

sarkanie un pussarkanie apelsīni

0805 10 10

48,60

28,28

1 530,46

361,31

760,42

12 232,62

167,81

32,18

20,73

219,90

11 655,25

1 938,90

446,37

32,48

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins

0805 10 30

57,17

33,26

1 800,23

425,00

894,46

14 388,83

197,38

37,85

24,39

258,66

13 709,69

2 280,66

525,05

38,21

 

 

 

 

2.60.3

pārējie

0805 10 50

62,10

36,13

1 955,59

461,68

971,65

15 630,57

214,42

41,12

26,49

280,98

14 892,82

2 477,48

570,36

41,50

 

 

 

 

2.70

Svaigi mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un sacumas); svaigi klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementīni

ex 0805 20 10

70,99

41,30

2 235,54

527,77

1 110,75

17 868,16

245,11

47,00

30,28

321,20

17 024,80

2 832,14

652,01

47,45

 

 

 

 

2.70.2

Monreale apelsīni un sacumas

ex 0805 20 30

73,05

42,50

2 300,49

543,10

1 143,02

18 387,29

252,24

48,37

31,16

330,53

17 519,43

2 914,43

670,95

48,82

 

 

 

 

2.70.3

mandarīni un vilkingi

ex 0805 20 50

24,73

14,39

778,77

183,85

386,94

6 224,54

85,39

16,37

10,55

111,89

5 930,75

986,60

227,13

16,53

 

 

 

 

2.70.4

tanžerīni un pārējie

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

81,14

47,21

2 555,18

603,23

1 269,57

20 422,94

280,16

53,72

34,61

367,13

19 458,99

3 237,08

745,23

54,23

 

 

 

 

2.85

Svaigi laimi (Citrus auranti folia)

0805 50 90

91,00

52,94

2 865,70

676,54

1 423,85

22 904,88

314,21

60,25

38,82

411,74

21 823,79

3 630,47

835,80

60,82

 

 

 

 

2.90

Svaigi greipfrūti:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltie

ex 0805 40 00

49,49

28,80

1 558,61

367,96

774,41

12 457,59

170,89

32,77

21,11

223,94

11 869,60

1 974,56

454,58

33,08

 

 

 

 

2.90.2

sārtie

ex 0805 40 00

66,82

38,88

2 104,19

496,76

1 045,49

16 818,27

230,71

44,24

28,50

302,33

16 024,46

2 665,73

613,70

44,66

 

 

 

 

2.100

Galda vīnogas

0806 10 10

157,82

91,82

4 969,90

1 173,29

2 469,34

39 723,19

544,92

104,49

67,33

714,07

37 848,30

6 296,21

1 449,49

105,48

 

 

 

 

2.110

Arbūzi

0807 11 00

28,05

16,32

883,32

208,53

438,89

7 060,18

96,85

18,57

11,97

126,92

6 726,95

1 119,05

257,63

18,75

 

 

 

 

2.120

Melones (izņemot arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (tostarp Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (tostarp Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

47,12

27,41

1 483,86

350,31

737,27

11 860,10

162,70

31,20

20,10

213,20

11 300,32

1 879,85

432,77

31,49

 

 

 

 

2.120.2

pārējās

ex 0807 19 00

103,55

60,25

3 260,96

769,85

1 620,24

26 064,09

357,55

68,56

44,18

468,53

24 833,89

4 131,22

951,08

69,21

 

 

 

 

2.140

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nashi (Pyrus pyrifolia),

Ya (Pyrus Bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

pārējie

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikozes

0809 10 00

 

 

 

 

2.160

Ķirši

0809 20 95

0809 20 05

2.170

Persiki

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Nektarīni

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Plūmes

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Zemenes

0810 10 00

112,40

65,39

3 539,59

835,63

1 758,68

28 291,08

388,09

74,42

47,95

508,57

26 955,77

4 484,20

1 032,34

75,12

 

 

 

 

2.205

Avenes

0810 20 10

304,95

177,42

9 603,18

2 267,12

4 771,43

76 755,91

1 052,93

201,91

130,09

1 379,78

73 133,11

12 165,98

2 800,81

203,81

 

 

 

 

2.210

Mellenes (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

934,14

50 562,26

11 936,75

25 122,34

404 132,04

5 543,85

1 063,07

684,95

7 264,74

385 057,39

64 055,81

14 746,73

1 073,11

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

104,24

60,65

3 282,70

774,98

1 631,04

26 237,81

359,93

69,02

44,47

471,66

24 999,41

4 158,75

957,41

69,67

 

 

 

 

2.230

Granātāboli

ex 0810 90 95

253,43

147,45

7 980,76

1 884,10

3 965,32

63 788,33

875,04

167,80

108,11

1 146,67

60 777,58

10 110,59

2 327,63

169,38

 

 

 

 

2.240

Hurma (ieskaitot Sharon fruit)

ex 0810 90 95

308,82

179,67

9 724,90

2 295,85

4 831,91

77 728,76

1 066,28

204,47

131,74

1 397,26

74 060,04

12 320,18

2 836,31

206,40

 

 

 

 

2.250

Ličī

ex 0810 90


15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1288/2004

(2004. gada 14. jūlijs)

par pastāvīgu atļauju izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas un pagaidu atļauju izmantot jau atļautu jaunu dzīvnieku barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par dzīvnieku barības piedevām (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1756/2002 (2), un jo īpaši tās 3. pantu un 9.d. panta 1. punktu, un 9.e. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 70/524/EEK atļauj Kopienā izmantot piedevas. Šīs direktīvas C pielikuma II daļā minētās piedevas atļauts izmantot neierobežotu laiku, ja tiek ievēroti daži nosacījumi.

(2)

Ar astaksantīnu bagātu Phaffia Rhodozyma (ATCC 74219) izmantot par krāsvielu lašiem un forelēm uz laiku ir atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2316/98 (3).

(3)

Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu atļaujas pieteikumu šai krāsvielai uz neierobežotu laiku. Novērtējums liecina, ka Direktīvā 70/524/EEK paredzētie nosacījumi šādai atļaujai ir ievēroti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) Zinātnes ekspertu grupa piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā izmantoto vielu jautājumos 2003. gada 22. janvārī sniegusi labvēlīgu atzinumu par šīs piedevas iedarbīgumu, izmantojot to dzīvnieku kategorijā “laši un foreles”. EFSA savā 2004. gada 1. aprīļa otrajā atzinumā secinājusi, ka raugs šajā produktā ir nedzīvs organisms un nevar ietekmēt vidi saskaņā ar šīs regulas I pielikumā izklāstītajiem izmantošanas nosacījumiem.

(5)

Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) mikroorganismu preparātu pirmo reizi atļāva uz laiku izmantot ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/98 (4) sivēnmātēm.

(6)

Saccharomyces cerevisiae (CBS 493,94) mikroorganismu preparātu pirmo reizi atļāva uz laiku izmantot ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/98 teļiem un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 866/1999 (5) gaļas liellopiem.

(7)

Enterococcus faecium (NCIMB 10415) mikroorganismu preparātu pirmo reizi atļāva uz laiku izmantot ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 866/1999 teļiem.

(8)

Enterococcus faecium (DSM 7134) un Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) mikroorganismu preparātu pirmo reizi atļāva uz laiku izmantot ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2690/1999 (6) teļiem.

(9)

Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu atļaujas pieteikumu minētajiem mikroorganismiem uz neierobežotu laiku. Novērtējums liecina, ka Direktīvā 70/524/EEK paredzētie nosacījumi šādai atļaujai ir ievēroti.

(10)

Tādēļ jāatļauj šādu piedevu izmantošana uz neierobežotu laiku.

(11)

Turklāt Direktīva 70/524/EEK papildus atļauj jaunu un jau apstiprinātu piedevu provizorisku izmantošanu uz četriem gadiem, ja tiek pildīti zināmi nosacījumi.

(12)

Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) mikroorganismu preparāta izmantošana uz laiku pirmo reizi tika atļauta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1411/1999 (7) sivēniem, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1636/1999 (8) teļiem un gaļas cāļiem un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1801/2003 gaļas tītariem (9).

(13)

Tika iesniegti jauni dati, lai papildinātu atļaujas pieteikumu, lai pagarinātu atļauju minētās piedevas izmantošanai suņu barībā. Novērtējums liecina, ka Direktīvā 70/524/EEK paredzētie nosacījumi šādai atļaujai ir ievēroti.

(14)

EFSA2004. gada 15. aprīlī ir sniegusi labvēlīgu atzinumu par šīs piedevas nekaitīgumu, izmantojot to dzīvnieku kategorijā “suņi”, ja ir ievēroti šīs regulas II pielikumā izklāstītie nosacījumi.

(15)

Tādēļ jāatļauj Enterococcus faecium izmantošana ne ilgāk kā uz četriem gadiem, kā tas precizēts II pielikumā.

(16)

Pieteikumu novērtējums liecina, ka vajadzīgas noteiktas procedūras, lai aizsargātu darba ņēmējus no to piedevu iedarbības, kuras norādītas šīs regulas I un II pielikumā. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas jāievieš, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (10).

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preparātus, kas pieder pie I pielikumā uzskaitītās grupas “Krāsvielas, ieskaitot pigmentus” un “Mikroorganismi”, ir atļauts izmantot par piedevām dzīvnieku uzturā, ievērojot šajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

2. pants

“Mikroorganismu” grupas preparātus, kas minēti II pielikumā, ir uz laiku atļauts izmantot par piedevām dzīvnieku uzturā saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE


(1)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

(2)  OV L 265, 3.10.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 289, 28.10.1998., 4. lpp.

(4)  OV L 191, 7.7.1998., 15. lpp.

(5)  OV L 108, 27.4.1999., 21. lpp.

(6)  OV L 326, 18.12.1999., 33. lpp.

(7)  OV L 164, 30.6.1999., 56. lpp.

(8)  OV L 194, 27.7.1999., 17. lpp.

(9)  OV L 264, 15.10.2003., 16. lpp.

(10)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīva, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi nosacījumi

Atļaujas termiņa beigas

mg uz 1 kg kompleksās barības

Krāsvielas, ieskaitot pigmentus

1.   

Karotinoīdi un ksantofilīni

E 161(z)

Ar astaksantīnu bagāts Phaffia Rhodozyma

(ATCC 74219)

Nedzīva rauga Phaffia Rhodozyma (ATCC 74219) koncentrēta biomasa, kas satur vismaz 4,0 g astaksantīna uz kilogramu piedevas un ne vairāk kā 2 000 mg/kg etoksihīna

Lasis

100

Maksimālo saturu izsaka astaksantīna izteiksmē

Atļauts lietot tikai no sešu mēnešu vecuma

Piedevas maisījums ar kantaksantīnu ir atļauts, ja kopējā astaksantīna un kantaksantīna koncentrācija nepārsniedz 100 mg uz 1 kg kompleksās barības

Jānorāda etoksihīna saturs

Uz neierobežotu laiku

Forele

100

Maksimālo saturu izsaka astaksantīna izteiksmē

Atļauts lietot tikai no sešu mēnešu vecuma

Piedevas maisījums ar kantaksantīnu ir atļauts, ja kopējā astaksantīna un kantaksantīna koncentrācija nepārsniedz 100 mg uz 1 kg kompleksās barības

Jānorāda etoksihīna saturs

Uz neierobežotu laiku


EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi nosacījumi

Atļaujas termiņa beigas

mg uz 1 kg kompleksās barības

Mikroorganismi

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Saccharomyces cerevisiae preparāts, kas satur ne vairāk kā 5 × 109 KVV/g piedevas

Sivēnmātes

5 × 109

1 × 1010

Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Uz neierobežotu laiku

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae preparāts, kas satur ne vairāk kā 1 × 108 KVV/g piedevas

Teļi

6 mēneši

2 × 108

2 × 109

Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Uz neierobežotu laiku

Gaļas liellopi

1,7 × 108

1,7 × 108

Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Saccharomyces cerevisiae daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt 7,5 × 108 KVV uz 100 kg ķermeņa svara

Pievieno 1 × 108 KVV uz katriem papildu 100 kg ķermeņa svara

Uz neierobežotu laiku

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Enterococcus faecium preparāts, kas satur ne vairāk kā:

 

1 × 1010 KVV/g piedevas mikroinkapsulētā formā

 

3,5 × 1010 KVV/g piedevas granulās

Teļi

6 mēneši

1 × 109

6,6 × 109

Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Granulas izmantot tikai piena aizstājējbarībās

Uz neierobežotu laiku

E 1706

Enterococcus faecium

DSM 7134

Maisījums:

Enterococcus faecium, kas satur ne vairāk kā 7 × 109 KVV/g

Teļi

4 mēneši

1 × 109

5 × 109

Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Uz neierobežotu laiku

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

un

Lactobacillus rhamnosus, kas satur ne vairāk kā 3 × 109 KVV/g


II PIELIKUMS

Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi nosacījumi

Atļaujas termiņa beigas

mg uz 1 kg kompleksās barības

Mikroorganismi

13

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium preparāts, kas satur ne vairāk kā:

 

3,5 × 1010 KVV/g piedevas pulverveidā un granulās

 

2,2 × 1010 KVV/g piedevas pārklātā veidā

 

1 × 1010 KVV/ml piedevas šķidrā veidā

Suņi

1 × 109

1 × 1010

Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

2008. gada 17. jūlijs


15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1289/2004

(2004. gada 14. jūlijs)

par atļaujas izsniegšanu uz desmit gadiem, lai lopbarībā varētu izmantot piedevu “Deccox ®”, kas ietilpst kokcidiostatu un citu zāļu grupā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1756/2002 (2), un jo īpaši tās 9. g panta 5. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 70/524/EEK 9.g panta 1. punkts paredzēja, ka kokcidiostatus, kas iekļauti minētās direktīvas I pielikumā līdz 1988. gada 1. janvārim, pagaidām ir atļauts izmantot no 1998. gada 1. aprīļa, un tie tiek pārnesti uz B pielikuma I nodaļu, lai tos atkārtoti novērtētu kā piedevas, kas saistītas ar personu, kura atbild par to laišanu apgrozībā.

(2)

Vajadzēja iesniegt jaunus pieteikumus atļauju saņemšanai attiecībā uz iepriekšminētajām piedevām. Turklāt Direktīvas 70/524/EEK 9.g panta 4. punkts paredzēja, ka atkārtotai novērtēšanai vajadzīgā dokumentācija saistībā ar minētajiem pieteikumiem jāiesniedz ne vēlāk kā 2000. gada 30. septembrī. Bija jāiesniedz minētās direktīvas 4. pantā paredzētie dati.

(3)

Direktīvas 70/524/EEK 9.g panta 5. punkts paredz, ka pēc iesniegto dokumentu atkārtotas novērtēšanas attiecīgo piedevu pagaidu atļauju atceļ vai attiecīgā gadījumā aizstāj ar atļauju, kas saistīta ar personu, kura ir atbildīga par attiecīgo piedevu laišanu apgrozībā uz 10 gadiem, pieņemot regulu, kas stājas spēkā ne vēlāk par 2003. gada 1. oktobri.

(4)

Persona, kas ir atbildīga par Direktīvas 70/524/EEK B pielikuma I nodaļā minētajā grupā “Kokcidiostati un citas zāles” ietilpstošās piedevas – dekokvināta produkta (Deccox ®) – laišanu apgrozībā, iesniedza pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar minētās direktīvas 9.g panta 2. un 4. punktu.

(5)

Ar Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (3), kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1642/2003 (4) izveidoja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EPNI), kas pārņēma Komisijai piesaistīto zinātnisko komiteju funkcijas, lai sniegtu zinātniskus atzinumus savās kompetences jomās. Zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piedevām un produktiem vai vielām, kuras lieto dzīvnieku barībā, ir sniegusi pozitīvu atzinumu par Deccox ®, kas ražots uz dekokvināta bāzes, nekaitīgumu un iedarbību gaļas cāļu barībā.

(6)

Komisija veica visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka dekokvināta produkta (Deccox ®) novērtēšanu pabeidz Direktīvas 70/524/EEK 9.g panta 5. punktā paredzētajā termiņā. Novērtēšanā konstatēja, ka attiecīgie Direktīvas 70/524/EEK nosacījumi ir izpildīti, lai Deccox ®, kas ražots uz dekokvināta bāzes, varētu iekļaut minētās direktīvas 9.t panta b) apakšpunktā minētā saraksta I nodaļā kā piedevu, kas saistīta ar personu, kura atbild par tās laišanu apgrozībā, piešķirot atļauju uz desmit gadiem.

(7)

Direktīvas 70/524/EEK 9.g panta 6. punkts ļauj automātiski pagarināt attiecīgo piedevu atļauju termiņu, līdz Komisija pieņem lēmumu, ja no atļaujas turētāja neatkarīgu iemeslu dēļ lēmumu par pieteikumu nevar pieņemt pirms atļaujas termiņa beigām. Šo noteikumu piemēro atļaujai, kas attiecas uz Deccox ®, kurš ražots uz dekokvināta bāzes. Atkārtotās novērtēšanas laikā tika iesniegti vairāki papildu informācijas pieprasījumi, kā rezultātā novērtēšana ieilga no tās personas neatkarīgu iemeslu dēļ, kura atbild par attiecīgā produkta laišanu apgrozībā.

(8)

Direktīvas 70/524/EEK 9.m pantā ir paredzēts, ka piedevas lietošanu var atļaut arī turpmāk, lai izlietotu krājumus, ja joprojām ir izpildīti 3.a panta b) un e) apakšpunktā paredzētie nosacījumi. Tā kā nepastāv ar drošību saistīti iemesli, lai dekokvināta produktu nekavējoties izņemtu no tirgus, ieteicams noteikt sešu mēnešu pārejas laiku, kurā izlieto esošos piedevu krājumus.

(9)

Šā pieteikuma novērtējums liecina, ka ir jāievieš konkrētas procedūras, lai aizsargātu darba ņēmējus no Deccox ®, kas ražots uz dekokvināta bāzes, iedarbības. Minēto aizsardzību tomēr nodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (5).

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 70/524/EEK B pielikuma I nodaļu groza šādi: svītro dekokvināta piedevu, kas ietilpst grupā “Kokcidiostati un citas zāles”.

2. pants

Piedevu Deccox ®, kas ietilpst šīs regulas pielikumā minētajā grupā “Kokcidiostati un citas zāles”, atļauj izmantot dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

3. pants

Esošo dekokvināta krājumu izlietošanai atļauts noteikt sešu mēnešu laikposmu, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE


(1)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

(2)  OV L 265, 3.10.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 245, 29.9.2003., 4. lpp.

(5)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs

Tās personas vārds un reģistrācijas numurs, kura atbild par piedevas laišanu apgrozībā

Piedeva (tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas termiņš

aktīvā viela mg/kompleksā lopbarība kg

Kokcidiostati un citas zāles

“E 756

Alpharma AS

Dekokvināts 60,6 g/kg (Deccox)

Piedevas sastāvs

Dekokvināts: 60,6 g/kg

Rafinēta dezodorēta sojas eļļa: 28,5 g/kg

Kviešu atsijas: 1 kg

Aktīvā viela

Dekokvināts

C24H35NO5

etil 6-decikloksi-7-etoksi-4-hidroksihinolīn-3-karboksilāts

CAS numurs: 18507-89-6

Saistītie piemaisījumi

 

6-decikloksi-7-etoksi-4-hidroksihinolīn-3-karbonskābe: < 0,5 %

 

Metil-6-decikloksi-7-etoksi-4-hidroksihinolīn-3-karboksilāts: < 1,0 %

 

Dietil 4-decikloksi-3-etoksianilīnometilenemalonāts: < 0,5 %

Gaļas cāļi

20

40

Aizliegts lietot vismaz 3 dienas pirms kaušanas

17.7.2014”


15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1290/2004

(2004. gada 14. jūlijs),

ar kuru nosaka ievedmuitas nodokļus rīsu nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3072/95 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 29. jūlija Regulu (EK) Nr. 1503/96 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 3072/95 attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem rīsu nozarē (2), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 3072/95 11. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās regulas 1. pantā paredzētos produktus, piemēro kopējā muitas tarifa nodokļu likmes. Tomēr attiecībā uz produktiem, kas paredzēti šā panta 2. punktā, ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu, kas attiecībā uz šādiem produktiem ir spēkā ievešanas brīdī, kura palielināta par attiecīgiem procentiem atkarībā no tā, vai tie ir lobīti vai slīpēti rīsi, un no kuras atskaitīta ievešanas cena, ar noteikumu, ka nodoklis nepārsniedz kopējā muitas tarifa nodokļus.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3072/95 12. panta 3. punktu CIF ievešanas cenu aprēķina, pamatojoties uz cenām, kas konkrētajam produktam ir raksturīgas pasaules tirgū vai Kopienas ievedumu tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1503/96 noteikti sīki izstrādāti izpildes noteikumi Regulai (EK) Nr. 3072/95 attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem rīsu nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokļi ir piemērojami līdz brīdim, kad tiek pieņemti un stājas spēkā jauni nodokļi. Tie paliek spēkā, ja neviens kotējums nav pieejams atsauces dokumentā, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1503/96 5. pantā, divu nedēļu laikā pirms nākamās regulārās noteikšanas reizes.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas nodokļu režīma vienmērīgu darbību, tirgus likmes, kas reģistrētas pārskata periodā, būtu jāizmanto nodokļu aprēķinā.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1503/96 piemērojamam būtu jāpielāgo ievedmuitas nodokļi saskaņā ar šīs regulas pielikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievedmuitas nodokļi rīsu nozarē, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 3072/95 11. panta 1. un 2. punktā, noteikti šīs regulas I pielikumā, pamatojoties uz informāciju II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 329, 30.12.1995., 18. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 411/2002 (OV L 62, 5.3.2002., 27. lpp.).

(2)  OV L 189, 30.7.1996., 71. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2294/2003 (OV L 340, 24.12.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami rīsiem un šķeltajiem rīsiem

(EUR/t)

KN kods

Ievedmuitas nodokļi (5)

Trešās valstis (izņemot ĀKK un Bangladešu) (3)

ĀKK (1)  (2)  (3)

Bangladeša (4)

Basmati,

Indija un Pakistāna (6)

Ēģipte (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

202,42

66,51

96,87

0,00

151,82

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

202,42

66,51

96,87

0,00

151,82

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Rīsu ievedumiem ar izcelsmi ĀKK valstīs ievedmuitas nodokļi piemērojami atbilstīgi režīmam, kas definēts Padomes Regulā (EK) Nr. 2286/2002 (OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.) un grozītajā Komisijas Regulā (EK) Nr. 638/2003 (OV L 93, 10.4.2003., 3. lpp.).

(2)  Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1706/98 ievedmuitas nodokļus nepiemēro produktiem, kuru izcelsme ir Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs un kurus tieši ieved Reinjonas aizjūras departamentā.

(3)  Ievedmuita, kas piemērojama rīsiem, ko ieved Reinjonas aizjūras departamentā, definēta Regulas (EK) Nr. 3072/95 11. panta 3. punktā.

(4)  Rīsu ievedumiem, izņemot šķeltos rīsus (KN kods 1006 40 00), ar izcelsmi Bangladešā ievedmuitas nodokļi piemērojami atbilstīgi režīmam, kas definēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 3491/90 (OV L 337,4.12.1990., 1. lpp.) un grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 862/91 (OV L 88, 9.4.1991., 7. lpp.).

(5)  Aizjūras zemju un teritoriju (AZT) izcelsmes rīsu ievedumi ir atbrīvoti no ievedmuitas nodokļa piemērojuma saskaņā ar 101. panta 1. punktu grozītajā Padomes Lēmumā 91/482/EEK (OV L 263, 19.9.1991., 1. lpp.).

(6)  Attiecībā uz Basmati lobītajiem rīsiem ar izcelsmi Indijā un Pakistānā piemēro samazinājumu 250 EUR/t (4.a pants grozītajā Regulā (EK) Nr. 1503/96).

(7)  Nodokļi, kas paredzēti kopējā muitas tarifā.

(8)  Rīsu ievedumiem ar izcelsmi Ēģiptē ievedmuitas nodokļi piemērojami atbilstīgi režīmam, kas definēts Padomes Regulā (EK) Nr. 2184/96 (OV L 292, 15.11.1996., 1. lpp.) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 196/97 (OV L 31, 1.2.1997., 53. lpp.).


II PIELIKUMS

Ievedmuitas nodokļu aprēķins rīsu nozarē

 

Nelobīti

Indica rīsi

Japonica rīsi

Šķelti

Lobīti

Slīpēti

Lobīti

Slīpēti

1.

Ievedmuitas nodokļi (EUR/t)

 (1)

202,42

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Aprēķina elementi:

a)

CIF ARAG cena (EUR/t)

349,01

216,62

284,92

365,75

b)

FOB cena (EUR/t)

260,67

341,50

c)

jūras frakts (EUR/t)

24,25

24,25

d)

avots

USDA un uzņēmēji

USDA un uzņēmēji

Uzņēmēji

Uzņēmēji


(1)  Nodokļi, kas paredzēti kopējā muitas tarifā.


15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1291/2004

(2004. gada 14. jūlijs),

ar kuru 2003./2004. tirdzniecības gadam nosaka īpašo lauksaimniecības konversijas likmi, kas ir piemērojama minimālajām cukurbiešu cenām, ražošanas nodevām un papila nodeva cukura nozarē, to dalībvalstu valūtām, kuras nav ieviesušas vienoto valūtu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgu kopēju organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1993. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1713/93, ar ko nosaka īpašus noteikumus lauksaimniecības konversijas kursa piemērošanai cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 1713/93 1. panta 1. punkts nosaka, ka Regulas (EK) Nr. 1260/2001 4. pantā minētās cukurbiešu minimālās cenas, šīs regulas 15. un 16. pantā attiecīgi minētās ražošanas nodevas un papildnodevu konvertē valsts valūtās, izmantojot īpašo lauksaimniecības konversijas kursu, kas ir vienāds ar attiecīgajā tirdzniecības gadā piemērojamo vidējo lauksaimniecības konversijas kursu, kuru aprēķina pro rata temporis.

(2)

Kopš 1999. gada 1. janvāra saskaņā ar Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka eiro agromonetāro režīmu (3), konversijas kursa noteikšana jāattiecina tikai uz īpašo lauksaimniecības konversijas kursu starp eiro un vienoto valūtu nepieņēmušo dalībvalstu valūtām.

(3)

2003./2004. tirdzniecības gadam jānosaka īpašais lauksaimniecības konversijas kurss cukurbiešu minimālajām cenām, ražošanas nodevām un papildnodevai dažādās valsts valūtās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īpašais lauksaimniecības konversijas kurss 2003./2004. tirdzniecības gadam, kas piemērojams Regulas (EK) Nr. 1260/2001 4. pantā minēto cukurbiešu minimālo cenu un šīs regulas 15. un 16. pantā minēto ražošanas nodevu un, ja vajadzīgs, papildnodevas konversijai katras vienoto valūtu nepieņēmušās dalībvalsts valūtā, ir noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 15. jūlija.

To piemēro no 2003. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 159, 1.7.1993., 94. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1509/2001 (OV L 200, 25.7.2001., 19. lpp.).

(3)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 14. jūlija Regulai, ar ko 2003./2004. tirdzniecības gadam nosaka īpašo lauksaimniecíbas konversijas likmi, kas ir piemērojama minimālajām cukurbiešu cenām, ražošanas nodevām un papildu nodevām cukura nozarē, to dalībvalstu valūtām, kuras nav ieviesušas vienoto valūtu

Īpašā konversijas likme

EUR 1 =

7,43899

Dānijas kronas

9,12552

Zviedrijas kronas

0,686010

sterliņu mārciņas


15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/23


Padomes Regula, ar ko groza Regulu Nr. 422/67/EEK, 5/67/Euratom (1967. gada 25. jūlijs) par Komisijas priekšsēdētāja un tās locekļu, kā arī Tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu, ģenerāladvokātu un tiesas sekretāra un Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāra atalgojumu

Šā tiesību akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.


15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/24


Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu

Šā tiesību akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/25


Padomes Lēmums, ar kuru groza 1999. gada 13. septembra Lēmumu, ar ko paredz Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra, augstā pārstāvja kopējās ārpolitikas un drošības politikas lietās nodarbinātības nosacījumus, un 1999. gada 13. septembra Lēmumu, ar kuru paredz Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra vietnieka nodarbinātības nosacījumus

Šā tiesību akta teksts latviešu valodā tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, ietverot iestāžu un Eiropas Centrālās bankas tiesību aktus, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija. Īpašā izdevuma sējumi būs pakāpeniski pieejami laikposmā no 1. maija līdz 2004. gada beigām.


15.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

Sakarā ar ES paplašināšanās izraisīto situāciju dažus 2004. gada 30. aprīļaOficiālā Vēstneša izdevumus publicēja vienkāršotā salikumā un uz to brīdi spēkā esošajās 11 oficiālajās valodās.Tika nolemts tiesību aktus, kas atrodami šajos Oficiālajos Vēstnešos, publicēt atkārtoti – kā labojumu un Oficiālā Vēstneša tradicionālajā salikumā.Šī iemesla dēļ Oficiālā Vēstneša izdevumi, kas satur tikai šos labojumus, ir publicēti 11 valodās, kuras bija spēkā pirms paplašināšanās. Tiesību aktu tulkojumi jauno dalībvalstu valodās tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, kurā būs atrodami institūciju un Eiropas Centrālās bankas teksti, kas pieņemti pirms 2004. gada 1. maija.Turpmāk sarakstā ir norādīti Oficiālā Vēstneša izdevumi, kas tika publicēti 30. aprīlī, un to attiecīgie labojumi.

2004. gada 30. aprīļa OV

Labotais OV

L 139

L 226, 25. jūnijs

L 144

L 199, 7. jūnijs

L 146

L 225, 25. jūnijs

L 149

L 215, 16. jūnijs

L 150

L 185, 24. maijs

L 151

L 208, 10. jūnijs

L 152

L 216, 16. jūnijs

L 153

L 231, 30. jūnijs

L 154

L 189, 27. maijs

L 155

L 193, 1. jūnijs

L 156

L 202, 7. jūnijs

L 157

L 195, 2. jūnijs

L 158

L 229, 29. jūnijs

L 159

L 184, 24. maijs

L 160

L 212, 12. jūnijs

L 161

L 206, 9. jūnijs

L 164

L 220, 21. jūnijs

L 165

L 191, 28. maijs

L 166

L 200, 7. jūnijs

L 167

L 201, 7. jūnijs