ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 236

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 7. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1242/2004 (2004. gada 28. jūnijs), ar ko jaunajām dalībvalstīm piešķir atkāpes no dažiem Regulas (EK) Nr. 2371/2002 noteikumiem par zvejas flotu robežlīmeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1243/2004 (2004. gada 6. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1244/2004 (2004. gada 6. jūlijs) par Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanas grozījumiem attiecībā uz Kopienas palīdzības piešķiršanu dažādu sieru privātai uzglabāšanai 2004./2005. gada uzglabāšanas kampaņas laikā

5

 

*

Padomes Direktīva 2004/85/EK (2004. gada 28. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/54/EK attiecībā uz konkrētu noteikumu piemērošanu Igaunijā

10

 

*

Komisijas Direktīva 2004/86/EK (2004. gada 5. jūlijs), ar ko, nolūkā sekot tehnikas progresam, groza Padomes Direktīvu 93/93/EEK par divu vai trīs riteņu motorizēto transporta līdzekļu masu un izmēriem ( 1 )

12

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/536/EK:Valstu un valdību vadītāju Padomes lēmums (2004. gada 29. jūnijs), ar ko izvirza personu, kuru tā paredz iecelt par Komisijas priekšsēdētāju

15

 

*

2004/537/EK, Euratom:Padomes lēmums (2004. gada 29. jūnijs), ar kuru ieceļ Eiropas Savienības ģenerālsekretāru, Augsto pārstāvi kopējās ārpolitikas un drošības politikas lietās

16

 

*

2004/538/EK, Euratom:Padomes lēmums (2004. gada 29. jūnijs), ar kuru ieceļ Eiropas Savienības ģenerālsekretāra vietnieku

17

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulai (EK) Nr. 1165/2004 (2004. gada 24. jūnijs), ar kuru papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par dažu nosaukumu reģistrāciju Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Anchois de Collioure, Melon du Quercy un Salame d’oca di Mortara) (OV L 224, 25.6.2004)

18

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

7.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1242/2004

(2004. gada 28. jūnijs),

ar ko jaunajām dalībvalstīm piešķir atkāpes no dažiem Regulas (EK) Nr. 2371/2002 noteikumiem par zvejas flotu robežlīmeņiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu, un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 57. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 2002. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu 12. pantā saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) ir paredzēts katrai dalībvalstij noteikt zvejas flotu robežlīmeņus kā katram segmentam noteikto Vairākgadu virzības programmas 1997–2002 mērķu summu.

(2)

Jaunajām dalībvalstīm nav Regulas (EK) Nr. 2371/2002 12. pantā noteikto mērķu.

(3)

Šīm jaunajām dalībvalstīm robežlīmeņus varēja noteikt, tikai atsaucoties uz to flotu robežlīmeņiem iestāšanās brīdī. Bet, ja tā, tad Regulas (EK) Nr. 2371/2002 11. panta 2. un 4. punktā paredzētie pienākumi nebūtu vajadzīgi, jo tie daļēji sakristu ar tiem, kas paredzēti minētās regulas 13. pantā ietvertajā iekļaušanas/izslēgšanas režīmā.

(4)

Tātad nav lietderīgi jaunajām dalībvalstīm nedz noteikt Regulas (EK) Nr. 2371/2002 12. pantā paredzētos robežlīmeņus, nedz arī tām piemērot minētās regulas 11. panta 2. un 4. punktu, jo tas neietekmēs jauno dalībvalstu flotu apsaimniekošanu.

(5)

Tā kā laiks, kādā šīs jaunās dalībvalstis var piešķirt palīdzību flotes atjaunošanai, ir ļoti īss, nav lietderīgi prasīt, lai šīs flotes samazinātu, kā tas paredzēts Regulas (EK) Nr. 2371/2002 13. panta 2. punktā.

(6)

Attiecīgi jaunajām dalībvalstīm būtu jāpiešķir atkāpes no atbilstīgiem Regulas (EK) Nr. 2371/2002 noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2371/2002 11. panta 2. un 4. punktā, 12. pantā un 13. panta 2. punktā ietvertās prasības izņēmuma kārtā neattiecas uz Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2004. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. CULLEN


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.


7.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1243/2004

(2004. gada 6. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 7. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 6. jūlijā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

62,4

508

48,1

524

59,2

528

54,6

999

56,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,7

400

105,7

404

105,9

508

69,7

512

87,5

528

74,5

720

67,8

804

92,8

999

86,6

0808 20 50

388

105,3

512

89,1

528

76,7

999

90,4

0809 10 00

052

234,0

092

165,3

624

203,7

999

201,0

0809 20 95

052

294,3

068

127,8

400

335,9

999

252,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

624

75,6

999

98,5

0809 40 05

052

107,2

512

91,6

624

193,7

999

130,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


7.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1244/2004

(2004. gada 6. jūlijs)

par Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanas grozījumiem attiecībā uz Kopienas palīdzības piešķiršanu dažādu sieru privātai uzglabāšanai 2004./2005. gada uzglabāšanas kampaņas laikā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 9. pants paredz, ka par palīdzības piešķiršanu privātai sieru uzglabāšanai var lemt tikai gadījumā, kad runa ir par ilgi uzglabājamiem sieriem un sieriem, kas gatavoti no aitas un/vai kazas piena, kuriem nepieciešama vismaz sešus mēnešus ilga briedināšana, ja šo sieru cenu un uzglabāšanas izmaksu pieaugums liek parādīties būtiskai tirgus nelīdzsvarotībai, kas var tikt samazināta vai ierobežota ar sezonālu uzglabāšanu.

(2)

Dažu ilgi glabājamu sieru un pecorino romano, kefalotyri un kasseri sieru ražošanas sezonālais raksturs tiek pasliktināts apgrieztā patēriņa sezonālā rakstura dēļ. Turklāt šo sieru ražošanas fragmentaritāte pasliktina minētā sezonālā rakstura sekas. Sākot no šī brīža, vajag meklēt konkurētspējīgas sezonāla rakstura uzglabāšanas iespējas, kas izrietētu no vasaras mēnešos un ziemas mēnešos saražotās produkcijas starpības.

(3)

Vajadzētu precizēt tos sieru veidus, kuru uzglabāšanai nepieciešama palīdzība, ieskaitot jaunajās dalībvalstīs ražotos, un noteikt maksimālo daudzumu, kāda uzglabāšanai varētu šo palīdzību piešķirt, kā arī līgumu termiņus, atbilstoši reālajām tirgus vajadzībām un attiecīgo sieru uzglabāšanas iespējām. Tāpat arī jāprecizē palīdzība, kāda vajadzīga Īrijas siera ražotājiem, lai noteiktu, kuru sieru ražošana varētu novest pie tirgus svārstībām.

(4)

Situācija pecorino romano siera tirgū – ar produkcijas pārpalikumiem un noteikto cenu pazemināšanu – pierāda, ka nepieciešams noteikt to sieru skaitu, kuriem tiks piešķirta lielāka palīdzība, nekā iepriekš.

(5)

Nepieciešams precizēt uzglabāšanas līgumu saturu, kā arī galvenos pasākumus, kas ļautu nodrošināt līgumā ierakstīto sieru identifikāciju un kontroli. Palīdzības summas ir jānosaka, ņemot vērā uzglabāšanas izmaksas un noteikto līdzsvaru starp sieriem, kas saņem palīdzību, un citiem tirgū esošajiem sieriem. Šajā nolūkā noteikto izmaksu summa ir jāsamazina un finansiālo izdevumu summa ir jāaprēķina, pamatojoties uz procentu likmi 2 %.

(6)

Patlaban ir īstais brīdis, lai precizētu detalizētus noteikumus dokumentācijas un grāmatvedības sakarā, kā arī kontroles biežumu un nosacījumus. Šajā ziņā būtu jāparedz gadījums, ka dalībvalstis varētu novelt visas izmaksas vai daļu no tām uz līgumslēdzēju pušu pleciem.

(7)

Lai nodrošinātu palīdzības režīma piemērošanu siera uzglabāšanai, ir īstais brīdis nodot Komisijai visu informāciju par siera daudzumu, kas ir šīs palīdzības objekts.

(8)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Objekts

Šī regula nosaka Kopienas palīdzības piešķiršanas nosacījumus dažu sieru privātai uzglabāšanai (turpmāk tekstā saukta “palīdzība”), kādu paredz Regulas (EK) Nr. 1255/1999 9. pants 2004./2005. gada uzglabāšanas kampaņas laikā.

2. pants

Formulējumi

Šajā regulā sekojošo terminu nozīme ir:

a)

“uzglabājamā daļa”: viena veida siera daudzums vismaz 2 tonnas, kas vienā dienā ir ievests vienā noliktavā;

b)

“kontraktuālās uzglabāšanas pirmā diena”: nākamā diena pēc nodošanas glabāšanā;

c)

“kontraktuālās uzglabāšanas pēdējā diena”: iepriekšējā diena pirms izņemšanas no glabāšanas;

d)

“uzglabāšanas kampaņa”: laikposms, kurā siers var atrasties privātā glabāšanas režīmā, kāds noteikts regulas pielikumā katram siera veidam.

3. pants

Sieri, kuru glabāšanai var pieprasīt palīdzību

1.   Palīdzība tiek piešķirta dažiem ilgi uzglabājamiem sieriem, sieriem pecorino romano, kefalotyri un kasseri apstākļos, kas norādīti pielikumā.

2.   Sieriem jābūt ražotiem Eiropas Kopienā un jābūt ievērotiem sekojošiem noteikumiem:

a)

ar neizdzēšamiem burtiem jānorāda uzņēmums, kurā siers ražots, izgatavošanas diena un mēnesis, šī informācija var tikt uzrādīta arī koda veidā;

b)

produkcijai jābūt izturējušai kvalitātes pārbaudi, norādot pietiekamas garantijas, kas ļautu to klasificēt kategorijās pēc briedināšanas ilguma, kādas noteiktas pielikumā.

4. pants

Uzglabāšanas līgums

1.   Līgumi par privātu uzglabāšanu ir jāslēdz starp dalībvalstu intervences organizācijām teritorijā, kurā sieri tiks uzglabāti, un starp fiziskām vai juridiskām personām, turpmāk tekstā sauktām “līgumslēdzējas puses”.

2.   Uzglabāšanas līgums tiek sastādīts rakstiski, pamatojoties uz līgumslēgšanas pieprasījumu.

Šis pieprasījums jāiesniedz intervences organizācijā maksimums 30 dienu laikā, skaitot no kravas ievietošanas noliktavā, un tas drīkst attiekties tikai uz tām uzglabājamo sieru daļām, kuru ievietošana noliktavā ir pabeigta. Intervences organizācija iereģistrē pieprasījuma saņemšanas datumu.

Ja pieprasījums nonāk intervences organizācijā laikposmā, kas nepārsniedz 10 darba dienas pēc maksimālā termiņa notecēšanas, līgumu vēl var noslēgt, bet palīdzības summa tiek samazināta par 30 %.

3.   Uzglabāšanas līgums tiek noslēgts par vienu vai vairākām uzglabājamajām daļām un ietver noteikumus attiecībā uz:

a)

siera daudzumu, kuram piemērojams līgums;

b)

datumiem attiecībā uz līguma izpildi;

c)

palīdzības summu;

d)

noliktavu identifikāciju.

4.   Uzglabāšanas līgums jānoslēdz maksimums 30 dienu laikā, skaitot no līgumslēgšanas pieprasījuma reģistrēšanas datuma.

5.   Kontroles pasākumi, īpaši tie, kas norādīti 7. pantā, ir tipveida nosacījumu objekts, ko izstrādājusi intervences organizācija. Uzglabāšanas līgumā jābūt iekļautai atsaucei uz šiem tipveida nosacījumiem.

5. pants

Ievietošana uzglabāšanā un uzkrājumu izpārdošana

1.   Ievietošanas uzglabāšanā un uzkrājumu izpārdošanas periodi ir norādīti pielikumā.

2.   Uzkrājumu izpārdošanu veic visai uzglabājamajai daļai.

3.   Ja, beidzoties pirmajām 60 kontraktuālās uzglabāšanas dienām, siera kvalitāte pazeminās vairāk, nekā paredzēts normāli uzglabājot produkciju, līgumslēdzējām pusēm var atļaut vienas, sabojātās uzglabājamās daļas aizvietošanu ar citu par saviem līdzekļiem.

Tiklīdz pārbaudes laikā vai, izņemot no uzglabāšanas, ir konstatēts sabojātā siera daudzums, par šo daudzumu palīdzība vairs netiek sniegta. Turklāt, atlikusī uzglabājamā daļa, kurai piešķirta palīdzība, nedrīkst būt mazāka par 2 tonnām.

Otrā rindkopa tiek piemērota gadījumā, kad kāda daļa no uzglabājamās daļas tiek izņemta no uzglabāšanas pirms noteiktā izņemšanas laika, kā norādīts 1. punktā, vai pirms minimālā uzglabāšanas termiņa notecēšanas, kā norādīts 8. panta 2. punktā.

4.   Gadījumā, kas norādīts 3. punkta pirmajā daļā, lai aprēķinātu palīdzības lielumu aizvietojamajam daudzumam, pirmā kontraktuālās uzglabāšanas diena ir sākums kontraktuālajai uzglabāšanai.

6. pants

Uzglabāšanas noteikumi

1.   Dalībvalstij ir jānodrošina visu to noteikumu izpilde, kas dod tiesības saņemt palīdzības maksājumus.

2.   Līgumslēdzēja puse vai, ar dalībvalsts atļauju vai pieprasījumu, noliktavas pārzinis pakļaujas kompetentai organizācijai, kas veic visas dokumentācijas pārbaudi, kas ļauj pārliecināties par visu, kas attiecas uz privātā uzglabāšanā nodoto produkciju, īpaši par sekojošiem elementiem:

a)

īpašuma piederību uzglabāšanas uzsākšanas brīdī;

b)

siera izcelsmi un izgatavošanas datumu;

c)

datumu, kad produkcija nodota uzglabāšanā;

d)

noliktavas atrašanās vietu un adresi;

e)

uzkrājumu izpārdošanas datumu.

3.   Līgumslēdzēja puse vai, vajadzības gadījumā, noliktavas pārzinis veic uzskaiti par katru līguma priekšmetu, kas pieejams noliktavā, un satur:

a)

uzglabājamās daļas, kas novietota privātā uzglabāšanā, numuru;

b)

ievietošanas noliktavā un uzkrājumu izpārdošanas datumus;

c)

uzglabājamo sieru skaitu un svaru;

d)

produktu atrašanās vietu noliktavā.

4.   Uzglabājamajiem produktiem jābūt viegli identificējamiem, ērti pieejamiem un līgumā individualizētiem. Uz sieriem, kas ir uzglabāšanas objekti, jābūt īpašai zīmei.

7. pants

Pārbaudes

1.   Uzglabāšanas laikā kompetentas organizācijas veic pārbaudes, īpaši pārbaudot to produkciju, kurai piešķirta palīdzība, un lai nodrošinātu visas iespējas produkcijas aizstāšanai kontraktuālās uzglabāšanas laikā.

2.   Kompetenta organizācija veic negaidītu pārbaudi, paņemot paraugus no noliktavā atrodošās produkcijas. Izņemtajam paraugam jābūt raksturīgam un jāatbilst minimāli 10 % no privātai uzglabāšanai paredzētās palīdzības lieluma vispārējam kontraktuālajam daudzumam.

Bez grāmatvedības kontroles, kas norādīta 6. panta 3. punktā, šī pārbaude paredz arī produkcijas svara un rakstura fizisku pārbaudi, kā arī produkcijas identifikāciju. Šīs fiziskās pārbaudes jāveic vismaz 5 % no daudzuma, kas pakļauts negaidītajai pārbaudei.

3.   Kontraktuālās uzglabāšanas perioda beigās kompetenta organizācija veic produkcijas esamības pārbaudi. Tomēr, ja produkcija paliek uzglabāšanā pēc maksimālā kontraktuālās uzglabāšanas termiņa iztecēšanas, šo pārbaudi var veikt laikā, kad produkcija tiek izņemta no uzglabāšanas.

Ņemot vērā pirmajā paragrāfā minēto pārbaudi, līgumslēdzēja puse informē kompetento organizāciju, norādot attiecīgo uzglabājamo daļu, vismaz piecas darba dienas pirms kontraktuālās uzglabāšanas termiņa iztecēšanas vai, uzsākot operācijas produkcijas izņemšanai no uzglabāšanas, ja tā notiek uzglabāšanas perioda laikā vai pēc tā.

Dalībvalsts var noteikt īsāku termiņu par otrajā rindkopā norādītajām piecām darba dienām.

4.   Pārbaudēm, kas veiktas, saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, jābūt ziņojuma objektam, kurā precizēts:

a)

pārbaudes datums;

b)

tās ilgums;

c)

veiktās operācijas.

Kontroles ziņojumu jāparaksta atbildīgajam darbiniekam un līgumslēdzējai pusei vai, vajadzības gadījumā, noliktavas pārzinim, un tas jāpievieno maksājuma dokumentam.

5.   Gadījumā, ja nesakritība sasniedz 5 % vai vairāk no kontrolei pakļautās produkcijas, kontrole tiek veikta daudz plašākā apjomā, un to nosaka kompetenta organizācija.

Dalībvalstīm par šādiem gadījumiem jāziņo Komisijai četru nedēļu laikā.

6.   Dalībvalstis var noteikt, ka pārbaužu izmaksas, visas vai daļu, jāuzņemas līgumslēdzējai pusei.

8. pants

Palīdzība uzglabāšanai

1.   Palīdzības summas ir noteiktas sekojoši:

a)

10 eiro par tonnu fiksētajiem izdevumiem;

b)

0,25 eiro par tonnu un par vienu kontraktuālās uzglabāšanas dienu par noliktavas izdevumiem;

c)

finanšu izdevumiem par vienu kontraktuālās uzglabāšanas dienu:

i)

0,23 eiro par ilgi uzglabājamo sieru tonnu,

ii)

0,28 eiro par pecorino romano sieru tonnu,

iii)

0,39 eiro par kefalotyri un kasseri sieru tonnu.

2.   Nekāda palīdzība netiek piešķirta, ja kontraktuālās uzglabāšanas ilgums ir mazāks par sešdesmit dienām. Maksimālā palīdzības summa nedrīkst pārsniegt summu, kāda jāmaksā par 180 dienu ilgu kontraktuālo uzglabāšanu.

Ja līgumslēdzējas puses neievēro termiņu, kas noteikts 7. panta 3. punkta otrajā daļā vai, vajadzības gadījumā, trešajā daļā, palīdzība tiek samazināta par 15 % un tiek izmaksāta tikai par to periodu, par kuru līgumslēdzējas puses sniedz pierādījumu kompetentās organizācijas prasību apmierināšanai par to, ka sieri ir palikuši kotraktuālajā uzglabāšanā.

3.   Palīdzība tiek izmaksāta pēc līgumslēdzējas puses pieprasījuma, beidzoties kontraktuālās uzglabāšanas laikam, 120 dienu laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas, neraugoties uz to, ka 7. panta 3. punktā noteiktās pārbaudes ir veiktas un ka ir ievēroti visi noteikumi, kas dod tiesības šo palīdzību saņemt.

Tomēr, ja notiek administratīva izmeklēšana attiecībā uz tiesībām saņemt palīdzību, palīdzība tiek piešķirta tikai pēc palīdzības saņemšanas tiesību atzīšanas.

9. pants

Sazināšanās

Dalībvalstis sazinās, vēlākais, katra mēneša 10. dienā ziņojot par iepriekšējā mēneša rezultātiem:

a)

līgumā paredzēto siera daudzumu nākamajam mēnesim:

ilgi uzglabājamais siers,

pecorino romano,

kefalotyri un kasseri;

b)

siera daudzumu, par kuru ir noslēgts uzglabāšanas līgums tekošā mēneša laikā, kas sadalīts pēc kategorijām, kādas noteiktas punktā a);

c)

siera daudzumu, kura uzglabāšanas līguma termiņš ir iztecējis tekošā mēneša laikā, kas sadalīts pēc kategorijām, kādas noteiktas punktā a);

d)

siera daudzumu, par kuru noslēgts līgums tekošā mēneša beigās, kas sadalīts pēc kategorijām, kādas noteiktas punktā a).

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).


PIELIKUMS

Siera kategorijas

Daudzumi, par kuriem tiek piešķirta palīdzība

Minimālais siera vecums

Uzglabāšanas perioda sākums

Uzglabāšanas perioda beigas

Franču ilgi uzglabājamie sieri:

izcelsmes norāde “beaufort” un “comté” siera šķirnēm,

sarkana etiķete “emmental grand cru” šķirnes sieram,

Ementāles un grijēra šķirņu klases A un B

16 000 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Vācu ilgi uzglabājamie sieri:

 

Markenkäse” vai “Klasse fein Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Īru ilgi uzglabājamie sieri:

 

Irish long keeping cheese. Emmental, special grade

900 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Austriešu ilgi uzglabājamie sieri:

“1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Somu ilgi uzglabājamie sieri:

 

I luokka

1 700 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Zviedru ilgi uzglabājamie sieri:

 

Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé

1 700 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Poļu ilgi uzglabājamie sieri:

 

Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio

3 000 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Slovēņu ilgi uzglabājamie sieri:

 

Ementalec/Zbrinc

200 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Lietuviešu ilgi uzglabājamie sieri:

 

Goja/Džiugas

700 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Latviešu ilgi uzglabājamie sieri:

 

“Rigamond, Itālijas, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Ungāru ilgi uzglabājamie sieri:

 

“Hajdú”

300 t

10 dienas

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. septembrim

no 2004. gada 1. oktobra līdz 2005. gada 31. martam

Pecorino Romano

19 000 t

90 dienas un izgatavoti pēc 2003. gada 1. oktobra

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 31. decembrim

līdz 2005. gada 31. martam

Kefalotyri un Kasseri izgatavoti no aitas vai kazas piena vai abu pienu maisījuma

2 500 t

90 dienas un izgatavoti pēc 2003. gada 30. novembra

no 2004. gada 8. jūlija līdz 2004. gada 30. novembrim

līdz 2005. gada 31. martam


7.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/10


PADOMES DIREKTĪVA 2004/85/EK

(2004. gada 28. jūnijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/54/EK attiecībā uz konkrētu noteikumu piemērošanu Igaunijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (“Pievienošanās līgums”), un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Aktu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, (“Pievienošanās akts”), un jo īpaši tā 57. pantu,

ievērojot Igaunijas lūgumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Pievienošanās sarunās Igaunija norādīja savas elektroenerģijas nozares īpašās iezīmes un lūdza pārejas laiku, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 19. decembra Direktīvu 96/92/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (1).

(2)

Ar Pievienošanās akta VI pielikumu Igaunijai piešķirts pārejas laiks līdz 2008. gada 31. decembrim, lai tā piemērotu 19. panta 2. punktu Direktīvā 96/92/EK, kas attiecas uz tirgus pakāpenisku atvēršanu.

(3)

Pievienošanās aktam pievienotā 8. deklarācija turklāt atzina, ka īpašais stāvoklis, kas attiecas uz Igaunijas degakmens nozares pārstrukturizāciju, prasīs īpaši lielus pūliņus līdz 2012. gada beigām.

(4)

Direktīvu 96/92/EK aizstāja ar Direktīvu 2003/54/EK, kura jāīsteno vēlākais līdz 2004. gada 1. jūlijam un kura paātrina elektrības tirgus atvēršanu.

(5)

2003. gada 17. septembra vēstulē Igaunija lūdza līdz 2012. gada 31. decembrim nepiemērot Direktīvas 2003/54/EK 21. panta 1. punkta b) apakšpunktu par tirgus atvēršanu patērētājiem, kas nav mājsaimniecību patērētāji. Vēlāk, 2003. gada 5. decembrī, sūtītā vēstulē Igaunija norādīja, ka tā plāno līdz 2015. gada 31. decembrim panākt tirgus atvēršanu pilnībā, kā paredzēts minētās direktīvas 21. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

(6)

Igaunijas lūgums ir pamatots ar reālu degakmens nozares pārstrukturizācijas plānu līdz 2012. gada 31. decembrim.

(7)

Degakmens ir Igaunijas vienīgais vietējas enerģijas avots, un ražošanas apjoms valsts līmenī sasniedz gandrīz 84 % no pasaules ražošanas apjoma. 90 % no Igaunijā ražotās elektroenerģijas dod cietais kurināmais. Tādēļ tam ir stratēģiski liela nozīme elektroenerģijas piegādes nodrošināšanā Igaunijā.

(8)

Turpmākas atkāpes piešķiršana no 2009. līdz 2012. gadam Igaunijai garantēs investīciju drošību enerģijas ražošanas uzņēmumos un nodrošinās krājumus, vienlaicīgi atļaujot rast risinājumu šo uzņēmumu radītām nopietnām vides problēmām.

(9)

Igaunijas lūgums ir jāapmierina, un attiecīgi jāgroza Direktīva 2003/54/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/54/EK 26. pantam pievieno šādu daļu:

“3.   Igaunijai līdz 2012. gada 31. decembrim piešķir pagaidu atkāpi no 21. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta piemērošanas. Igaunija veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai atvērtu savu elektroenerģijas tirgu. To veic pakāpeniski visā pārskata laikposmā ar mērķi pilnībā atvērt tirgu līdz 2013. gada 1. janvārim. Atvērtajam tirgum 2009. gada 1. janvārī jāaptver vismaz 35 % no patēriņa. Ik gadu Igaunija Komisijai ziņo par patēriņa sliekšņiem, paplašinot pieejamību tiešo patērētāju interesēs.”

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2004. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt Komisijai paziņo šo pasākumu tekstu.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2004. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. CULLEN


(1)  OV L 27, 30.1.1997., 20. lpp. Direktīva atcelta ar Direktīvu 2003/54/EK (OV L 176, 15.7.2003., 37. lpp.).


7.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/12


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/86/EK

(2004. gada 5. jūlijs),

ar ko, nolūkā sekot tehnikas progresam, groza Padomes Direktīvu 93/93/EEK par divu vai trīs riteņu motorizēto transporta līdzekļu masu un izmēriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīvu 93/93/EEK par divu vai trīs riteņu motorizēto transporta līdzekļu masu un izmēriem (1), un jo īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. marta Direktīvu 2002/24/EK par divu vai trīs riteņu motorizēto transporta līdzekļu tipveida sertificēšanu un Direktīvas 92/61/EEK atcelšanu (2), un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 93/93/EEK ir viena no atsevišķām direktīvām Kopienas tipveida sertificēšanas procedūras kontekstā saskaņā ar Direktīvu 2002/24/EK. Tāpēc Direktīvas 2002/24/EK noteikumi par transporta līdzekļu sistēmām, sastāvdaļām un to atsevišķu aparatūru attiecas uz Direktīvu 93/93/EEK.

(2)

Lai nodrošinātu pilnas tipveida sertifikācijas pareizu darbību, nepieciešams noskaidrot un papildināt dažas no Direktīvas 93/93/EEK prasībām.

(3)

Šajā nolūkā nepieciešams norādīt sīkāk, ka L6e un L7e kategorijas kvadrimotociklu, kas paredzēti preču pārvadāšanai, maināmās virsbūves jāuzskata par daļu no pilnas masas, nevis jāiekļauj pašmasā.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 93/93/EEK.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tehniskā progresa ieviešanas komitejas atzinumu, kas sniegts Padomes Direktīvas 70/156/EEK (3) 13. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 93/93/EEK pielikums tiek grozīts saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Stājoties spēkā no 2005. gada 1. janvāra, divu vai trīs riteņu motorizēto transporta līdzekļu gadījumā, kuru masa vai izmēri atbilst Direktīvas 93/93/EEK prasībām, kura grozīta ar šo direktīvu, attiecībā uz šo masu un izmēriem dalībvalstis nedrīkst:

a)

šādam transporta līdzeklim atteikt izdot EK tipveida sertifikātu vai savas valsts tipveida sertifikātu vai

b)

aizliegt šāda transporta līdzekļa reģistrāciju, pārdošanu vai lietošanu.

2.   Stājoties spēkā no 2005. gada 1. jūlija, ja Direktīvas 93/93/EEK prasības, kuras labotas ar šo direktīvu, netiek ievērotas attiecībā uz kāda jauna veida divu vai trīs riteņu motorizēto transporta līdzekļu masu vai izmēriem, dalībvalstīm jāatsakās izsniegt EK tipveida sertifikāts.

3. pants

1.   Dalībvalstīs vēlākais līdz 2004. gada 31. decembrim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tām nekavējoties jāinformē Komisija par šo noteikumu tekstu un jāsniedz korelācijas tabula starp minētajiem noteikumiem un šo direktīvu.

Dalībvalstis, pieņemot šos noteikumus, tajos sniedz atsauces uz šo direktīvu, vai šāda atsauce ir jāpievieno noteikumu oficiālas publicēšanas gadījumā. Dalībvalstis nosaka veidu, kā šāda atsauce sniedzama.

2.   Dalībvalsts paziņo Komisijai valsts normatīvā akta galvenos noteikumus, kuri pieņemti saistībā ar šajā direktīvā skarto jomu.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki LIIKANEN


(1)  OV L 311, 14.12.1993., 76. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/78/EK (OV L 285, 29.10.2001., 1. lpp.).

(2)  OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/77/EK (OV L 211, 21.8.2003., 24. lpp.).

(3)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/3/EK (OV L 49, 19.2.2004., 36. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 93/93/EEK pielikuma 1.5. punkts tiek aizvietots ar sekojošo:

1.5.   pašmasa

nozīmē tāda transporta līdzekļa masu, kas gatavs normālai lietošanai un ir sekojoši aprīkots:

papildierīces, kas vajadzīgas normālai lietošanai paredzētajā kārtībā,

pilns elektroierīču komplekts, ieskaitot apgaismojumu un gaismas signālierīces, kuras piegādājis ražotājs,

instrumenti un ierīces, kas paredzēti normatīvajos aktos, pie kuru esamības tiek mērīta transporta līdzekļa pašmasa,

attiecīgais šķidrumu daudzums, lai nodrošinātu visu transporta līdzekļa daļu pareizu darbību.

1.5.1.   L6e un L7e kategorijas transporta līdzekļu gadījumā, kas paredzēti preču pārvadāšanai un kuru konstrukcijā paredzēta maināma virsbūve, rēķinot pašmasu, šīs virsbūves kopējā masa netiek ņemta vērā un tiek uzskatīta par daļu no komerckravas.

Šādā gadījumā jāizpilda sekojoši papildnosacījumi:

a)

pamatveida transporta līdzeklim (šasijas rāmis), kam minēto virsbūvi domāts uzstādīt, jāatbilst visiem noteikumiem, kas attiecas uz L6e un L7e kategorijas kvadrimotocikliem, ar kuriem pārvadā preces (ieskaitot 350 kg pašmasas ierobežojumu L6e kategorijas transporta līdzekļiem un 550 kg pašmasas ierobežojumu L7e kategorijas transporta līdzekļiem);

b)

virsbūvi uzskata par maināmu, ja, neizmantojot instrumentus, tā ir viegli noņemama no šasijas rāmja;

c)

attiecībā uz virsbūvi transporta līdzekļa informatīvajā dokumentā ražotājs norāda modeli, kas dots Direktīvas 2002/24/EK II pielikumā, tā maksimāli pieļaujamos izmērus, masu, gravitācijas centra novietojuma ierobežojumus un pievieno zīmējumu, parādot stiprinājumu vietas.

Piezīme: Degviela un degvielas/eļļas maisījumi mērījumos nav iekļauti, bet tādas sastāvdaļas kā akumulatora skābe, hidraulikas šķidrums, dzesējošais šķidrums un motoreļļa tajos ir jāiekļauj.”.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

7.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/15


VALSTU UN VALDĪBU VADĪTĀJU PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 29. jūnijs),

ar ko izvirza personu, kuru tā paredz iecelt par Komisijas priekšsēdētāju

(2004/536/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

tiekoties valstu vai to valdību vadītājiem,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 214. panta 2. punkta pirmo apakšpunktu,

IR NOLĒMUSI.

1. pants

Ar šo José Manuel DURÃO BARROSO kungs tiek izvirzīts par personu, kuru dalībvalstu valdības paredz iecelt par Komisijas priekšsēdētāju laikposmam no 2004. gada 1. novembra līdz 2009. gada 31. oktobrim.

2. pants

Šo lēmumu nosūta Eiropas Parlamentam.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 29. jūnijā

priekšsēdētājs —

B. AHERN


7.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/16


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 29. jūnijs),

ar kuru ieceļ Eiropas Savienības ģenerālsekretāru, Augsto pārstāvi kopējās ārpolitikas un drošības politikas lietās

(2004/537/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 121. panta 2. punktu,

IR NOLĒMUSI.

1. pants

Ar šo Javier SOLANA MADARIAGA kungs ir iecelts par Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāru, Augsto pārstāvi kopējās ārpolitikas un drošības politikas lietās uz pieciem gadiem no 2004. gada 18. oktobra.

2. pants

Šo lēmumu Javier SOLANA MADARIAGA kungam paziņo Padomes priekšsēdētājs.

To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 29. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. AHERN


7.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/17


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 29. jūnijs),

ar kuru ieceļ Eiropas Savienības ģenerālsekretāra vietnieku

(2004/538/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 121. panta 2. punktu,

IR NOLĒMUSI.

1. pants

Ar šo Pierre DE BOISSIEU kungs ir iecelts par Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra vietnieku uz pieciem gadiem no 2004. gada 18. oktobra.

2. pants

Šo lēmumu Pierre DE BOISSIEU kungam paziņo Padomes priekšsēdētājs.

To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 29. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. AHERN


Labojums

7.7.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 236/18


Labojums Komisijas Regulai (EK) Nr. 1165/2004 (2004. gada 24. jūnijs), ar kuru papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par dažu nosaukumu reģistrāciju Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Anchois de Collioure, Melon du Quercy un Salame d’oca di Mortara)

( 2004. gada 25. jūnija Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 224 )

Titullapā:

tekstu:

aizstāt ar: