ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 217

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 17. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1115/2004 (2004. gada 16. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1116/2004 (2004. gada 15. jūnijs), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1117/2004 (2004. gada 16. jūnijs) par valūtas maiņas kursa noteikšanu 2004. gadam dažiem tiešā atbalsta pasākumiem un pasākumiem struktūrpolitikas vai vides jomā Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1118/2004 (2004. gada 16. jūnijs), ar ko pielāgo vairākas regulas attiecībā uz liellopu gaļas un teļa gaļas nozari sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1119/2004 (2004. gada 16. jūnijs) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1120/2004 (2004. gada 16. jūnijs) par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1121/2004 (2004. gada 16. jūnijs), ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē

32

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

17.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1115/2004

(2004. gada 16. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 17. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 16. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 16. jūnijā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

70,4

060

52,8

999

61,6

0707 00 05

052

96,3

096

99,3

999

97,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

388

61,4

508

52,1

528

58,5

999

57,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,1

400

105,6

508

72,2

512

78,0

524

42,8

528

70,2

720

70,5

804

100,0

999

78,1

0809 10 00

052

265,3

624

221,0

999

243,2

0809 20 95

052

404,2

400

370,5

999

387,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

624

175,1

999

155,2

0809 40 05

052

282,2

624

225,7

999

254,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


17.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1116/2004

(2004. gada 15. jūnijs),

ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93 ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2), un jo īpaši tās 173. panta 1. punktu,

tā kā

(1)

Regulas Nr. 2454/93 173. līdz 177. panti paredz, ka Komisija periodiski nosaka vienības vērtības produktiem, kas uzskaitīti klasifikācijā minētās regulas 26. pielikumā.

(2)

Iepriekšminētajos pantos izklāstīto noteikumu un kritēriju piemērošanas rezultāts tiem elementiem, ko paziņo Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 2. punktu, ir tāds, ka vienības vērtības, kādas tās noteiktas šīs regulas pielikumā, būtu jānosaka saistībā ar attiecīgajiem produktiem,

IR PIEŅEMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 1. punktā paredzētās vienības vērtības ar šo ir noteiktas tādas kā izklāstīts šīs regulas pielikuma tabulā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 15. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki LIIKANEN


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2700/2000 (OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Pozīcija

Apraksts

Mērvienības lielums pa 100 kg

Sugas, šķirnes, KN kods

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Jaunie kartupeļi

0701 90 50

62,44

36,38

1 960,96

464,13

976,93

15 834,05

215,58

40,74

26,50

286,20

14 931,83

2 491,86

571,86

41,17

 

 

 

 

1.30

Sīpoli (izņemot sēklas sīpolus)

0703 10 19

31,29

18,23

982,84

232,63

489,64

7 936,11

108,05

20,42

13,28

143,44

7 483,91

1 248,94

286,62

20,63

 

 

 

 

1.40

Ķiploki

0703 20 00

132,03

76,92

4 146,77

981,48

2 065,87

33 483,67

455,87

86,15

56,03

605,21

31 575,79

5 269,45

1 209,28

87,06

 

 

 

 

1.50

Puravi

ex 0703 90 00

45,21

26,34

1 419,91

336,07

707,38

11 465,26

156,10

29,50

19,19

207,23

10 811,97

1 804,33

414,07

29,81

 

 

 

 

1.80

Baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

0704 90 10

43,79

25,51

1 375,26

325,50

685,14

11 104,69

151,19

28,57

18,58

200,72

10 471,95

1 747,59

401,05

28,87

 

 

 

 

1.90

Sparģeļkāposti jeb brokoļi (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,79

1 929,33

456,65

961,17

15 578,65

212,10

40,08

26,07

281,58

14 690,98

2 451,67

562,63

40,50

 

 

 

 

1.100

Ķīnas kāposti

ex 0704 90 90

75,36

43,90

2 366,83

560,20

1 179,13

19 111,30

260,20

49,17

31,98

345,44

18 022,34

3 007,62

690,21

49,69

 

 

 

 

1.130

Burkāni

ex 0706 10 00

26,70

15,56

838,57

198,48

417,76

6 771,12

92,19

17,42

11,33

122,39

6 385,31

1 065,60

244,54

17,60

 

 

 

 

1.140

Redīsi

ex 0706 90 90

44,01

25,64

1 382,22

327,15

688,61

11 160,94

151,95

28,72

18,68

201,73

10 524,99

1 756,44

403,08

29,02

 

 

 

 

1.160

Zirņi (Pisum sativum)

0708 10 00

378,78

220,68

11 896,31

2 815,69

5 926,60

96 058,33

1 307,81

247,15

160,75

1 736,25

90 584,97

15 117,07

3 469,20

249,75

 

 

 

 

1.170

Pupiņas:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

115,20

67,12

3 618,09

856,35

1 802,49

29 214,77

397,75

75,17

48,89

528,05

27 550,13

4 597,64

1 055,11

75,96

 

 

 

 

1.170.2

pupiņas (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

116,39

67,81

3 655,45

865,20

1 821,10

29 516,45

401,86

75,94

49,40

533,51

27 834,62

4 645,12

1 066,00

76,74

 

 

 

 

1.200

Sparģeļi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zaļie

ex 0709 20 00

370,03

215,58

11 621,56

2 750,66

5 789,73

93 839,86

1 277,61

241,45

157,04

1 696,15

88 492,91

14 767,94

3 389,08

243,98

 

 

 

 

1.200.2

pārējie

ex 0709 20 00

281,46

163,98

8 839,81

2 092,26

4 403,89

71 378,26

971,80

183,65

119,45

1 290,16

67 311,16

11 233,07

2 577,86

185,58

 

 

 

 

1.210

Baklažāni

0709 30 00

103,74

60,44

3 258,08

771,14

1 623,14

26 307,83

358,17

67,69

44,03

475,51

24 808,82

4 140,16

950,12

68,40

 

 

 

 

1.220

Salātu selerijas (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

113,31

66,02

3 558,87

842,33

1 772,99

28 736,56

391,24

73,94

48,09

519,41

27 099,16

4 522,38

1 037,84

74,71

 

 

 

 

1.230

Gailenes

0709 59 10

1 008,34

587,46

31 668,93

7 495,60

15 777,09

255 715,02

3 481,50

657,94

427,94

4 622,03

241 144,51

40 242,85

9 235,29

664,85

 

 

 

 

1.240

Dārzeņpipari

0709 60 10

168,19

97,99

5 282,47

1 250,29

2 631,67

42 654,02

580,72

109,75

71,38

770,97

40 223,62

6 712,63

1 540,47

110,90

 

 

 

 

1.270

Veselas svaigas batātes (paredzētas pārtikai)

0714 20 10

108,31

63,10

3 401,79

805,16

1 694,73

27 468,23

373,97

70,67

45,97

496,49

25 903,10

4 322,78

992,03

71,42

 

 

 

 

2.30

Svaigi ananasi

ex 0804 30 00

91,73

53,44

2 881,00

681,89

1 435,28

23 263,03

316,72

59,85

38,93

420,48

21 937,52

3 660,99

840,16

60,48

 

 

 

 

2.40

Svaigi avokado

ex 0804 40 00

134,11

78,13

4 211,94

996,91

2 098,34

34 009,89

463,04

87,51

56,92

614,73

32 072,02

5 352,27

1 228,29

88,42

 

 

 

 

2.60

Svaigi saldie apelsīni:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

sarkanie un pussarkanie apelsīni

0805 10 10

48,60

28,31

1 526,38

361,27

760,42

12 324,96

167,80

31,71

20,63

222,77

11 622,69

1 939,63

445,12

32,04

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins

0805 10 30

60,64

35,33

1 904,66

450,81

948,88

15 379,45

209,39

39,57

25,74

277,98

14 503,13

2 420,32

555,44

39,99

 

 

 

 

2.60.3

pārējie

0805 10 50

48,60

28,31

1 526,38

361,27

760,42

12 324,96

167,80

31,71

20,63

222,77

11 622,69

1 939,63

445,12

32,04

 

 

 

 

2.70

Svaigi mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un sacumas); svaigi klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementīni

ex 0805 20 10

69,27

40,36

2 175,56

514,93

1 083,84

17 566,87

239,17

45,20

29,40

317,52

16 565,92

2 764,57

634,44

45,67

 

 

 

 

2.70.2

Monreale apelsīni un sacumas

ex 0805 20 30

56,85

33,12

1 785,49

422,60

889,51

14 417,16

196,29

37,09

24,13

260,59

13 595,68

2 268,88

520,68

37,48

 

 

 

 

2.70.3

mandarīni un vilkingi

ex 0805 20 50

24,73

14,41

776,70

183,83

386,94

6 271,53

85,39

16,14

10,50

113,36

5 914,18

986,97

226,50

16,31

 

 

 

 

2.70.4

tanžerīni un pārējie

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

77,84

45,35

2 444,72

578,63

1 217,93

19 740,22

268,76

50,79

33,04

356,80

18 615,44

3 106,59

712,93

51,32

 

 

 

 

2.85

Svaigi laimi (Citrus auranti folia)

0805 50 90

100,54

58,57

3 157,51

747,34

1 573,04

25 495,75

347,12

65,60

42,67

460,83

24 043,02

4 012,36

920,79

66,29

 

 

 

 

2.90

Svaigi greipfrūti:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltie

ex 0805 40 00

69,54

40,51

2 183,97

516,92

1 088,03

17 634,76

240,09

45,37

29,51

318,75

16 629,94

2 775,25

636,89

45,85

 

 

 

 

2.90.2

sārtie

ex 0805 40 00

67,48

39,31

2 119,27

501,60

1 055,80

17 112,34

232,98

44,03

28,64

309,30

16 137,29

2 693,04

618,02

44,49

 

 

 

 

2.100

Galda vīnogas

0806 10 10

169,57

98,79

5 325,68

1 260,52

2 653,19

43 002,95

585,47

110,64

71,97

777,27

40 552,67

6 767,54

1 553,07

111,81

 

 

 

 

2.110

Arbūzi

0807 11 00

54,36

31,67

1 707,28

404,09

850,55

13 785,70

187,69

35,47

23,07

249,18

13 000,19

2 169,51

497,88

35,84

 

 

 

 

2.120

Melones (izņemot arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (tostarp Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (tostarp Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

77,09

44,91

2 421,12

573,05

1 206,18

19 549,69

266,16

50,30

32,72

353,36

18 435,76

3 076,61

706,05

50,83

 

 

 

 

2.120.2

pārējās

ex 0807 19 00

130,00

75,74

4 082,76

966,33

2 033,98

32 966,81

448,83

84,82

55,17

595,87

31 088,38

5 188,11

1 190,61

85,71

 

 

 

 

2.140

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nashi (Pyrus pyrifolia),

Ya (Pyrus Bretscheideri)

ex 0808 20 50

122,58

71,42

3 849,87

911,21

1 917,96

31 086,29

423,23

79,98

52,02

561,88

29 315,01

4 892,17

1 122,70

80,82

 

 

 

 

2.140.2

pārējie

ex 0808 20 50

85,60

49,87

2 688,53

636,34

1 339,40

21 708,92

295,56

55,86

36,33

392,39

20 471,96

3 416,42

784,03

56,44

 

 

 

 

2.200

Zemenes

0810 10 00

112,40

65,48

3 530,15

835,54

1 758,68

28 504,64

388,08

73,34

47,70

515,22

26 880,46

4 485,88

1 029,46

74,11

 

 

 

 

2.205

Avenes

0810 20 10

304,95

177,66

9 577,56

2 266,88

4 771,43

77 335,32

1 052,90

198,98

129,42

1 397,83

72 928,79

12 170,55

2 793,01

201,07

 

 

 

 

2.210

Mellenes (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

935,43

50 427,39

11 935,46

25 122,34

407 182,70

5 543,69

1 047,66

681,42

7 359,80

383 981,63

64 079,90

14 705,62

1 058,66

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

133,41

77,72

4 189,94

991,70

2 087,38

33 832,24

460,62

87,05

56,62

611,52

31 904,50

5 324,31

1 221,87

87,96

 

 

 

 

2.230

Granātāboli

ex 0810 90 95

253,43

147,65

7 959,48

1 883,90

3 965,32

64 269,85

875,02

165,36

107,56

1 161,67

60 607,78

10 114,39

2 321,14

167,10

 

 

 

 

2.240

Hurma (ieskaitot Sharon fruit)

ex 0810 90 95

218,81

127,48

6 872,18

1 626,55

3 423,64

55 490,29

755,49

142,77

92,86

1 002,98

52 328,48

8 732,72

2 004,06

144,27

 

 

 

 


17.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1117/2004

(2004. gada 16. jūnijs)

par valūtas maiņas kursa noteikšanu 2004. gadam dažiem tiešā atbalsta pasākumiem un pasākumiem struktūrpolitikas vai vides jomā Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 22. aprīļa Regulu (EK) Nr. 751/2004, ar ko nosaka konkrētas maiņas kursa noteicošās dienas 2004. gadam Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai, ņemot vērā to pievienošanos Eiropas Savienībai (1), un jo īpaši tās 1. panta otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 751/2004 1. pantu Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai maiņas kursa noteicošā diena, ko izmanto, lai konvertētu atsevišķas summas valsts valūtā, 2004. gadam ir 2003. gada Pievienošanās līguma spēkā stāšanās diena. Izmantojamais kurss atbilst vidējam pro rata temporis (konkrēta laikposma) maiņas kursam, kas piemērots kalendāra mēnesī pirms noteicošās dienas;

(2)

2003. gada Pievienošanās līgums stājās spēkā 2004. gada 1. maijā;

(3)

Tālab maiņas kurss, ko 2004. gadā piemēro attiecīgajām summām un atbalstam, ir jānosaka, ņemot vērā vidējo maiņas kursu 2004. gada aprīlī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2004. gadā pielikumā norādīto maiņas kursu Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā piemēro šādām summām:

a)

ar struktūrpolitiku vai vidi saistītas summas, kas minētas Komisijas Regulas Nr. 2808/98 4. panta 2. punktā (2);

b)

piemaksas un maksājumu summas liellopu gaļas nozarē, kas minētas Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 4., 5., 6., 11., 13. un 14. pantā (3);

c)

piemaksas un maksājumu summas aitas un kazas gaļas nozarē, kas minētas Padomes Regulas (EK) Nr. 2529/2001 4., 5. un 11. pantā (4);

d)

atbalsta summa par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, kas minēti Padomes Regulas Nr. 1782/2003 (5) IV sadaļas 5. nodaļā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 16. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 118, 23.4.2004., 19. lpp.

(2)  OV L 349, 24.12.1998., 36. lpp.

(3)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp.

(4)  OV L 341, 22.12.2001., 3. lpp.

(5)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

1. pantā paredzētais maiņas kurss

1 eiro= (vid. 1.4.2004–30.4.2004)

0,586276

Kipras mārciņa

32,531

Čehijas krona

15,6466

Igaunijas krona

250,183

Ungāru forints

3,45277

Lietuvas lits

0,650773

Latvijas lats

0,42512

Maltas lira

4,75404

Polijas zlots

238,438

Slovēnijas tolars

40,1304

Slovākijas krona


17.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1118/2004

(2004. gada 16. jūnijs),

ar ko pielāgo vairākas regulas attiecībā uz liellopu gaļas un teļa gaļas nozari sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu un it īpaši tā 57. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Jāīsteno daži tehniskie pielāgojumi dažās valodu atzīmēs vairākās Komisijas Regulās attiecībā uz liellopu un teļa gaļas nozari sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai, še turpmāk – “jaunās dalībvalstis”.

(2)

Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regulas (EK) Nr. 1445/95 par pieteikšanās noteikumiem importa un eksporta licenču saņemšanai liellopu un teļa gaļas nozarē un par Regulas (EEK) Nr. 2377/80 atcelšanu (1) 10. panta 5. punkts, 12. panta 5. punkts un 12a panta 5. punkts paredz ierakstus visās Kopienas valodās, pamatojoties uz Kopienas 2004. gada 30. maija sastāvu (še turpmāk — “piecpadsmit dalībvalstu Kopiena”). Šajos noteikumos jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās.

(3)

4. panta d) apakšpunkts Komisijas 1997. gada 27. maija Regulā (EK) Nr. 936/97, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību (2), paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajā noteikumā jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās.

(4)

2. panta b) apakšpunkts Komisijas 1997. gada 3. jūnija Regulā (EK) Nr. 996/97, ar ko atver importa tarifa kvotas liellopu saldētai diafragmai ar KN kodu 0206 29 91 (3), un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību, paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajā noteikumā jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās.

(5)

8. panta c) apakšpunkts Komisijas 1998. gada 2. jūnija Regulā (EK) Nr. 1143/98, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz tarifu kvotām, ko piemēro kalnu šķirņu govīm un telēm, kuru izcelsme ir trešās valstīs, izņemot kaujamus lopus, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1012/98 (4), paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajā noteikumā jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās. Turklāt šīs regulas 1. panta 1. punkta un I pielikuma noteikumi attiecas uz tirdzniecību ar jaunajām dalībvalstīm un tādēļ no pievienošanās dienas nav piemērojami. Tādēļ šie noteikumi ir jāsvītro.

(6)

3. panta 1. punkta e) apakšpunkts Komisijas 1998. gada 19. jūnija Regulā (EK) Nr. 1279/98, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, saskaņā ar kuriem liellopu gaļai un teļa gaļai piemēro Padomes Lēmumā 2003/286/EK, 2003/298/EK, 2003/299/EK, 2003/18/EK, 2003/263/EK un 2003/285/EK Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Slovākijas Republikai, Rumānijai, Polijas Republikai, Ungārijas Republikai noteiktās tarifu kvotas (5), paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajā noteikumā jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās. Turklāt šīs regulas 1. panta pirmā daļa, 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta otrā punkta, 3. panta 2. punkta un I pielikuma nosaukums un noteikumi attiecas uz tirdzniecību ar jaunajām dalībvalstīm un tādēļ no pievienošanās dienas nav piemērojami. Tādēļ jāgroza nosaukums un jāsvītro šie noteikumi.

(7)

6. panta 4. punkta c) apakšpunkts Komisijas 1999. gada 28. maija Regulā (EK) 1128/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotas piemērošanai konkrētu trešo valstu izcelsmes teļiem, kas sver ne vairāk kā 80 kilogramus (6), paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajā noteikumā jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās; turklāt šīs regulas 2. panta 2. punkta, 7. panta un I pielikuma noteikumi attiecas uz tirdzniecību ar jaunajām dalībvalstīm un tādēļ no pievienošanās dienas nav piemērojami. Tādēļ šie noteikumi ir jāsvītro.

(8)

5. panta 3. punkta c) apakšpunkts Komisijas 1999. gada 16. jūnija Regulā (EK) 1247/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotas piemērošanai konkrētu trešo valstu izcelsmes liellopiem, kas sver no 80 līdz 300 kilogramiem (7), paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajā noteikumā jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās. Turklāt šīs regulas 1. panta 2. punkta, 6. panta un II pielikuma noteikumi attiecas uz tirdzniecību ar jaunajām dalībvalstīm un tādēļ no pievienošanās dienas nav piemērojami. Tādēļ šie noteikumi ir jāsvītro.

(9)

2. panta d) apakšpunkta Komisijas 1999. gada 15. novembra Regulā (EK) Nr. 2424/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai pieteiktos tās importa tarifu kvotas saņemšanai par žāvētu liellopu gaļu bez kauliem, kas paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 2249/1999 (8), paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajā noteikumā jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās.

(10)

3. panta 2. punkts Komisijas 2003. gada 17. februāra Regulā (EK) Nr. 297/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotas piemērošanai Čīles izcelsmes liellopu gaļai un teļa gaļai (9), paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajā noteikumā jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās.

(11)

7. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 12. panta 5. punkta a) apakšpunkts Komisijas 2003. gada 7. maija Regulā (EK) Nr. 780/2003 par tarifa kvotas atklāšanu saldētai liellopu gaļai ar KN kodu 0202, un produktiem ar KN kodu 0206 29 91, un minētās kvotas pārvaldību (no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam) (10) paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajos noteikumos jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās.

(12)

8. panta 1. punkta c) apakšpunkts Komisijas 2003. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 1146/2003, ar ko atklāj importa tarifa kvotu saldētai liellopu gaļai, kas domāta pārstrādei, un paredz šīs kvotas pārvaldību (no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam) (11), 8 paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajā noteikumā jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās.

(13)

3. panta 2. punkts Komisijas 2003. gada 23. decembra Regulā (EK) Nr. 2234/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus tarifa kvotu piemērošanai 2004. gadā intensīvi barotu jaunlopu gaļas produktiem ar izcelsmi Horvātijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un Serbijā un Melnkalnē (12), paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajā noteikumā jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās.

(14)

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts un pielikums Komisijas 2003. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā liellopu gaļas nozarē piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2286/2002 par režīmu, kas piemērojams lauksaimniecības produktiem un precēm, kuras iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus (13), paredz ierakstus visās piecpadsmit dalībvalstu Kopienas valodās. Šajos noteikumos jāparedz ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās.

(15)

Tādēļ atbilstoši jāgroza Regula (EK) Nr. 1445/95, (EK) Nr. 936/97, (EK) Nr. 996/97, (EK) Nr. 1143/98, (EK) Nr. 1279/98, (EK) Nr. 1128/1999, (EK) Nr. 1247/1999, (EK) Nr. 2424/1999, (EK) Nr. 297/2003, (EK) Nr. 780/2003, (EK) Nr. 1146/2003, (EK) Nr. 2234/2003 un (EK) Nr. 2247/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1445/95 groza šādi:

1)

Regulas 10. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Neatkarīgi no 1. punkta, uz licenču pieteikumiem par daudzumiem, kas nepārsniedz 22 tonnas produktu ar KN kodu 0201 vai 0202, neattiecina piecu dienu laikposmu. Šādā gadījumā izsniegtās licences derīgas, neatkarīgi no 8. panta, piecās darbdienas kopš izsniegšanas dienas, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punktu, un licenču pieteikumu un licenču 20. ailē ir šāda informācija:

Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80.

Licence platná po dobu pěti pracovních dnů, nelze ji použít pro uplatnění článku 5 nařízení (EHS) č. 565/80.

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.

Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.

Litsents kehtib viis tööpäeva ja seda ei saa kasutada määruse (EMÜ) nr 565/80 artikli 5 kohaldamiseks.

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.

Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.

Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80.

Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Licence derīga piecas darba dienas un nav izmantojama Regulas (EEK) Nr. 565/80 5. panta piemērojumam.

Licencija galioja penkias darbo dienas ir nėra naudojama taikant Reglamento (EEB) Nr. 565/80 5 straipsnį.

Az igazolás öt munkanapig érvényes és az 565/80/EGK rendelet 5. cikke alkalmazásában nem használható.

Liċenzja valida għal ħames ġranet xogħol u mhux użabli għall- applikazzjoni ta’ Artikolu 5 tar-Regolament (KEE) Nru 565/80.

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80.

Pozwolenie ważne przez okres pięciu dni roboczych i nie do wykorzystania w przypadku zastosowania art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 565/80.

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80.

Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na uplatnenie článku 5 nariadenia (EHS) č. 565/80.

Dovoljenje velja pet delovnih dni in ni uporabno za izvajanje člena 5 Uredbe (EGS) št. 565/80.

Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.

Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

Vajadzības gadījumā Komisija pārtrauc šā punkta piemērošanu.”.

2)

Regulas 12. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Licenču 22. ailē ir šāda informācija:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América.

Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).

La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA.

Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).

Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA.

Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).

Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης).

Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA.

Valid only in … (Member State of issue).

Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique.

Uniquement valable en … (État membre de délivrance).

La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA.

Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika.

Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA.

Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão).

A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso – Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso – Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa – Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Färskt, kylt eller fryst nötkött – Avtal mellan EG och Förenta staterna.

Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.”.

3)

Regulas 12.a panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Licenču 22. ailē ir viens no šādiem ierakstiem:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá.

Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).

La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada.

Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).

Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada.

Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).

Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega)

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά.

Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης).

Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada.

Valid only in … (Member State of issue).

Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la Communauté européenne et le Canada.

Uniquement valable en … (État membre de délivrance).

La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada.

Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem)

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada.

Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá.

Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão).

A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso – Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne)

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso – Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa – Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus.

Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Färskt, kylt eller fryst nötkött – Avtal mellan EG och Kanada.

Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 936/97 4. pantā d) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“d)

licenču pieteikumu un licenču 20. punktā ir viens no šādiem ierakstiem:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 936/97]

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 936/97)

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 936/97)

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97]

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97)

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 936/97]

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 936/97)

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 936/97)

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (936/97/EK rendelet)

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 936/97)

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97)

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 936/97)

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 936/97]

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 936/97)

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 936/97)

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97)

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/97)”.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 996/97 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu punktu:

“b)

20. punktā ir viens no šādiem ierakstiem:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 996/97]

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 996/97)

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 996/97)

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97]

Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)

Hampe [règlement (CE) no 996/97]

Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 996/97)

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 996/97)

Sovány dagadó (996/97/EK rendelet)

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 996/97)

Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 996/97)

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 996/97]

Bránica (Nariadenie (ES) č. 996/97)

Vampi (Uredba (ES) št. 996/97)

Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)

Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97)”.

4. pants

Regulu (EK) Nr. 1143/98 groza šādi:

1)

Svītro regulas 1. panta 1. punkta tabulas 2. zemsvītras piezīmi;

2)

Regulas 8. panta c) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“c)

20. ailē ir viens no šādiem ierakstiem:

Razas de montaña [Reglamento (CE) no 1143/98], año de importación: …

Horská plemena (nařízení (ES) č. 1143/98), rok dovozu: …

Bjergracer (forordning (EF) nr. 1143/98), importår: …

Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1143/98), Einfuhrjahr: …

Kõrgmaatõud (määrus (EÜ) nr 1143/98), importimisaasta: …

Ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1143/98], έτος εισαγωγής …

Mountain breeds (Regulation (EC) No 1143/98), year of import: …

Races de montagne [règlement (CE) no 1143/98], année d'importation: …

Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: …

Kalnu šķirnes (Regula (EK) Nr. 1143/98), ievešanas gads: …

Kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 1143/98), importo metai: …

Hegyi fajták (1143/98/EK rendelet), a behozatal éve: …

Razez tal-muntanji (Regolament (KE) Nru 1143/98, Sena ta’ importazzjoni: …

Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1143/98); invoerjaar: …

Rasy górskie (Rozporządzenie (WE) nr 1143/98), Rok przywozu: …

Raças de montanha [Regulamento (CE) n.o 1143/98], ano de importação: …

Horské plemená (Nariadenie (ES) č. 1143/98), Rok dovozu: …

Gorske pasme (Uredba (ES) št. 1143/98), leto uvoza: …

Vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1143/98), tuontivuosi: …

Bergraser (förordning (EG) nr 1143/98), importår: …”.

3)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

5. pants

Regulu (EK) Nr. 1279/98 groza šādi:

1)

Nosaukumu aizstāj ar šādu tekstu:

2)

Regulas 1. panta pirmo punktu aizstāj ar šādu punktu:

“Importa licences jāiesniedz par produktu, kas minēti šīs regulas I pielikumā, importu Kopienā saskaņā ar kvotām, kas noteiktas Padomes Lēmumā 2003/286/EK un 2003/18/EK Bulgārijai un Rumānijai.”.

3)

Regulas 3. panta 1. punktu groza šādi:

a)

Regulas c) punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Produktu grupa c) punkta nozīmē ir:

vai nu produkti ar KN kodu 0201 vai 0202 ar izcelsmi kādā no I pielikumā minētajām valstīm,

vai arī Rumānijas izcelsmes produkti ar KN kodu 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 vai 0210 99 51,

vai arī Rumānijas izcelsmes produkti ar KN kodu 1602 50;”;

b)

e) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“e)

licenču pieteikumu un licenču 20. ailē ir viens no šādiem ierakstiem:

Reglamento (CE) no 1279/98

Nařízení (ES) č. 1279/98

Forordning (EF) nr. 1279/98

Verordnung (EG) Nr. 1279/98

Määrus (EÜ) nr 1279/98

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1279/98

Regulation (EC) No 1279/98

Règlement (CE) no 1279/98

Regolamento (CE) n. 1279/98

Regula (EK) Nr. 1279/98

Reglamentas (EB) Nr. 1279/98

1279/98/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1279/98

Verordening (EG) nr. 1279/98

Rozporządzenie (WE) nr 1279/98

Regulamento (CE) n.o 1279/98

Nariadenie (ES) č. 1279/98

Uredba (ES) št. 1279/98

Asetus (EY) N:o 1279/98

Förordning (EG) nr 1279/98.”.

4)

Regulas 3. panta 2. punkta otrajā ievilkumā svītro KN kodu 0210 99 59 un 0210 99 90;

5)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

6. pants

Regulu (EK) Nr. 1128/1999 groza šādi:

1)

Regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   1. punktā minētajam apjomam muitas nodokļa likmi samazina par 90 % Bulgārijas un Rumānijas izcelsmes dzīvniekiem.”;

2)

Regulas 6. panta 4. punkta c) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“c)

20. ailē ir sērijas numurs 09.4598 un kāds no šādiem ierakstiem:

Reglamento (CE) no 1128/1999

Nařízení (ES) č. 1128/1999

Forordning (EF) nr. 1128/1999

Verordnung (EG) Nr. 1128/1999

Määrus (EÜ) nr 1128/1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1128/1999

Regulation (EC) No 1128/1999

Règlement (CE) no 1128/1999

Regolamento (CE) n. 1128/1999

Regula (EK) Nr. 1128/1999

Reglamentas (EB) Nr. 1128/1999

1128/1999/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1128/1999

Verordening (EG) nr. 1128/1999

Rozporządzenie (WE) nr 1128/1999

Regulamento (CE) n.o 1128/1999

Nariadenie (ES) č. 1128/1999

Uredba (ES) št. 1128/1999

Asetus (EY) N:o 1128/1999

Förordning (EG) nr 1128/1999.”.

3)

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“7. pants

Nodokļus, kas norādīti 1. pantā, attiecībā uz importētajiem dzīvniekiem piemēro, ja ir uzrādīta pārvadājumu atļauja EUR 1, kuru izsniegusi eksportētāja valsts saskaņā ar 4. protokolu, kas pievienots pielikumā Eiropas nolīgumiem ar Bulgāriju un Rumāniju, vai deklarācija, ko izstrādājis eksportētājs saskaņā ar minēto protokolu.”;

4)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikumu.

7. pants

Regulu (EK) Nr. 1247/1999 groza šādi:

1)

Regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu.

“2.   1. punktā minētajam apjomam muitas nodokļa likmi samazina par 90 % Bulgārijas un Rumānijas izcelsmes dzīvniekiem.”

2)

Regulas 5. panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

20. ailē ir sērijas numurs 09.4537 un kāds no šādiem ierakstiem:

Reglamento (CE) no 1247/1999

Nařízení (ES) č. 1247/1999

Forordning (EF) nr. 1247/1999

Verordnung (EG) Nr. 1247/1999

Määrus (EÜ) nr 1247/1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1247/1999

Regulation (EC) No 1247/1999

Règlement (CE) no 1247/1999

Regolamento (CE) n. 1247/1999

Regula (EK) Nr. 1247/1999

Reglamentas (EB) Nr. 1247/1999

1247/1999/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1247/1999

Verordening (EG) nr. 1247/1999

Rozporządzenie (WE) nr 1247/1999

Regulamento (CE) n.o 1247/1999

Nariadenie (ES) č. 1247/1999

Uredba (ES) št. 1247/1999

Asetus (EY) N:o 1247/1999

Förordning (EG) nr 1247/1999.”.

3)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“6. pants

Nodokļus, kas norādīti 1. pantā, attiecībā uz importētajiem dzīvniekiem piemēro, ja ir uzrādīta pārvadājumu atļauja EUR 1, kuru izsniegusi eksportētāja valsts saskaņā ar 4. protokolu, kas pievienots pielikumā Eiropas nolīgumiem ar Bulgāriju un Rumāniju, vai deklarācija, ko izstrādājis eksportētājs saskaņā ar minēto protokolu.”;

4)

Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu.

8. pants

Regulas (EK) Nr. 2424/1999 2. pantā d) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“d)

licenču pieteikumu un licenču 20 punktā ir viena no šādām atzīmēm:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no 2424/1999

Vykostěné sušené hovězí maso – nařízení (ES) č. 2424/1999

Tørret udbenet oksekød — forordning (EF) nr. 2424/1999

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr. 2424/1999

Kuivatatud kondita veiseliha – määrus (EÜ) nr 2424/1999

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2424/1999

Dried boneless beef — Regulation (EC) No 2424/1999

Viande bovine séchée désossée — règlement (CE) no 2424/1999

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2424/1999

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Regula (EK) Nr. 2424/1999

Džiovinta iškaulinėta jautiena – Reglamentas (EB) Nr. 2424/1999

Szárított, kicsontozott marhahús – 2424/1999/EK rendelet

Ċanga mniexfa mingħajr għadam – Regolament (KE) Nru 2424/1999

Gedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr. 2424/1999

Suszona wołowina bez kości – Rozporządzenie (WE) nr 2424/1999

Carne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o 2424/1999

Sušené vykostené hovädzie mäso – Nariadenie (ES) č. 2424/1999

Posušeno goveje meso brez kosti – Uredba (ES) št. 2424/1999

Kuivattua luutonta naudanlihaa – asetus (EY) N:o 2424/1999

Τorkat benfritt nötkött – förordning (EG) nr 2424/1999.”.

9. pants

Regulas (EEK) Nr. 297/2003 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Importa licenču pieteikumu un importa licenču 20. sadaļā ir sērijas numurs 09.4181 un viens no šādiem teikumiem:

Reglamento (CE) no 297/2003

Nařízení (ES) č. 297/2003

Forordning (EF) nr. 297/2003

Verordnung (EG) Nr. 297/2003

Määrus (EÜ) nr 297/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2003

Regulation (EC) No 297/2003

Règlement (CE) no 297/2003

Regolamento (CE) n. 297/2003

Regula (EK) Nr. 297/2003

Reglamentas (EB) Nr. 297/2003

297/2003/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 297/2003

Verordening (EG) nr. 297/2003

Rozporządzenie (WE) nr 297/2003

Regulamento (CE) n.o 297/2003

Nariadenie (ES) č. 297/2003

Uredba (ES) št. 297/2003

Asetus (EY) N:o 297/2003

Förordning (EG) nr 297/2003.”.

10. pants

Regulu (EK) Nr. 780/2003 groza šādi:

1)

Regulas 7. panta 3. punkta a) punktu aizstāj ar:

“a)

vienu no šādiem ierakstiem 20. sadaļā:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente I)

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 780/2003) (subkvóta I)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent I)

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 780/2003) (I alamkvoot)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση I)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota I)

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent I)

Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I)

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 780/2003) (I apakškvota)

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 780/2003) (I kvotos dalis)

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (780/2003/EK rendelet) (I. alkontingens)

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 780/2003) (subkwota I)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent I)

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 780/2003) (podkontyngent I)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente I)

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č. 780/2003) (podkvóta I)

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 780/2003) (podkvota I)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö I)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot I);”;

2)

Regulas 12. panta 5. punkta a) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“a)

20. punktā ir viens no šādiem ierakstiem:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente II)

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 780/2003) (subkvóta II)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent II)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent II)

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 780/2003) (II alamkvoot)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση II)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota II)

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent II)

Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente II)

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 780/2003) (II apakškvota)

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 780/2003) (II kvotos dalis)

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (780/2003/EK rendelet) (II. alkontingens)

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 780/2003) (subkwota II)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent II)

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 780/2003) (podkontyngent II)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente II)

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č. 780/2003) (podkvóta II)

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 780/2003) (podkvota II)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö II)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot II).”.

11. pants

Regulas (EK) Nr. 1146/2003 8. panta 1. punkta c) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“c)

20. punktā ir viena no šādām atzīmēm:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 1146/2003.

Licence platná v … (vydávající členský stát)/Maso pro zpracování … [produkty A] [produkty B] (nehodící se škrtněte) v (přesné místo určení a číslo schválení zařízení, kde ke zpracování dojde)/nařízení (ES) č. 1146/2003.

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til [A-produkter] [B-produkter] (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/Forordning (EF) nr. 1146/2003.

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Nichtzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1146/2003.

Litsents kehtib … (väljaandnud liikmesriik)/Töötlemiseks mõeldud liha … [A-tooted] [B-tooted] (mittevajalik maha tõmmata) … (täpne sihtkoht ja ettevõtte loanumber, kus töötlemine toimub)/määrus (EÜ) nr 1146/2003.

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1146/2003.

Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 1146/2003.

Certificat valable … (État membre émetteur)/Viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/Règlement (CE) no 1146/2003.

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 1146/2003.

Licence ir derīga … (dalībvalsts, kas izdevusi licenci)/gaļa, kas paredzēta pārstrādei … [A-produkti] [B-produkti] (svītrot pēc vajadzības) … (precīzs nosaukums un apstiprinājuma numurs uzņēmumam, kur šī pārstrāde veicama/Regula (EK) Nr. 1146/2003.

Licencija galioja (kur) … (išdavusi valstybė narė)/Perdirbti skirta mėsa … [A kategorijos produktai] [B kategorijos produktai] (išbraukti netinkamą) (kur) … (tiksli paskirties vieta ir įmonės, kurioje bus perdirbama, patvirtinimo Nr.)/Reglamentas (EB) Nr. 1146/2003.

Az engedély a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam)/A marhahús [A-termékek] [B-termékek] (a nem kívánt rész törlendő) a … -ban/ben való feldolgozásra szánt (feldolgozás várható helyének pontos megjelölése és az engedély sorszáma)/1146/2003/EK rendelet.

Liċenzja valida fi (Stat Membru li joħroġa)/Laħam maħsub għall-ipproċessa … [prodotti-A] [prodotti-B] (ħassar kif jixraq) fi … (desinazzjoni eżatta u Nru approvat ta’ l-istabbiliment fejn l-isir l-ipproċessar)/Regolament (KE) Nru 1146/2003.

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1146/2003.

Pozwolenie ważne w … (wydające Państwo Członkowskie)/Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne oznaczenie i numer zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetworzenie)/Rozporządzenie (WE) nr 1146/2003.

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 1146/2003.

Povolenie platné v … (vydávajúci členský štát)/Mäso určené na spracovanie … [A-produkty] [B-produkty] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné označenie a schvaľovacie číslo zariadenia, kde sa má spracovanie vykonať)/Nariadenie (ES) č. 1146/2003.

Dovoljenje velja v … (država članica izdaje)/Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (neustrezno prečrtati) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala)/Uredba (ES) št. 1146/2003.

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1146/2003.

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1146/2003.”.

12. pants

Regulas (EK) Nr. 2234/2003 3. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Licenču pieteikumu un licenču 20. punktā ir viens no šādiem ierakstiem:

«Baby beef» [Reglamento (CE) no 2234/2003]

„Baby beef“ (nařízení (ES) č. 2234/2003)

»Baby beef« (forordning (EF) nr. 2234/2003)

„Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 2234/2003)

“Baby beef” (määrus (EÜ) nr 2234/2003)

«Baby beef» [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2234/2003]

‘Baby beef” (Regulation (EC) No 2234/2003)

«Baby beef» [règlement (CE) no 2234/2003]

«Baby beef» [regolamento (CE) n. 2234/2003]

“Baby beef” (Regula (EK) Nr. 2234/2003)

„Baby beef“ (Reglamentas (EB) Nr. 2234/2003)

„Baby beef” (2234/2003/EK rendelet)

“Baby beef” (Regolament (KE) Nru 2234/2003)

„Baby beef” (Verordening (EG) nr. 2234/2003)

„Baby beef” (Rozporządzenie (WE) nr 2234/2003)

«Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 2234/2003]

„Baby beef“ (Nariadenie (ES) č. 2234/2003)

„Baby beef“ (Uredba (ES) št. 2234/2003)

“Baby beef” (asetus (EY) N:o 2234/2003)

“Baby beef” (förordning (EG) nr 2234/2003).”.

13. pants

Regulu (EK) Nr. 2247/2003 groza šādi:

1)

Regulas 4. panta 1. punkta a) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“a)

zem virsraksta “piezīmes” un 20. sadaļā – ar vienu no šādiem ierakstiem:

Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y (CE) no 2247/2003

Produkt AKT – nařízení (ES) č. 2286/2002 a nařízení (ES) č. 2247/2003

AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 2247/2003

AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 2247/2003

AKV toode – määrused (EÜ) nr 2286/2002 ja (EÜ) nr 2247/2003

Προϊόν ΑΚΕ — κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2247/2003

ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 2247/2003

Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no 2247/2003

Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003

ĀKK produkts – Regulas (EK) Nr. 2286/2002 un (EK) Nr. 2247/2003

AKR šalių produktas – Reglamentai (EB) Nr. 2286/2002 ir (EB) Nr. 2247/2003

AKCS-államokból származó termék – 2286/2002/EK és 2247/2003/EK rendeletek

Prodott ACP – Regolamenti (KE) Nru 2286/2002 u (KE) Nru 2247/2003

ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 2247/2003

Produkt pochodzący z Państw AKP – Rozporządzenie (WE) nr 2286/2002 oraz rozporządzenie (WE) nr 2247/2003

Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 2247/2003

AKT produkt – Nariadenia (ES) č. 2286/2002 a (ES) č. 2247/2003

Proizvod iz držav AKP – Uredba (ES) št. 2286/2002 in Uredba (ES) št. 2247/2003

AKT-tuote – asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 2247/2003

AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 2247/2003.”.

2)

Regulas pielikumu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu.

14. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. maija. Tomēr tā neskar licenču pieteikumu un licenču derīgumu, kas izsniegtas laikposmā no 2004. gada 1. maijam līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 16. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 360/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 13. lpp.).

(2)  OV L 137, 28.5.1997., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 649/2003 (OV L 95, 11.4.2003., 13. lpp.).

(3)  OV L 144, 4.6.1997., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 649/2003

(4)  OV L 159, 3.6.1998., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 673/2003 (OV L 97, 15.4.2003., 18. lpp.).

(5)  OV L 176, 20.6.1998., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 649/2003 (OV L 1144/2003 (OV L 160, 28.6.2003., 44. lpp.).

(6)  OV L 135, 29.5.1999., 50. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1144/2003.

(7)  OV L 150, 17.6.1999., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1144/2003.

(8)  OV L 294, 16.11.1999., 13. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2589/1999 (OV L 315, 9.12.1999., 6. lpp.).

(9)  OV L 43, 18.2.2003., 26. lpp

(10)  OV L 114, 8.5.2003., 8. lpp.

(11)  OV L 160, 28.6.2003., 59. lpp.

(12)  OV L 339; 24.12.2003., 27. lpp.

(13)  OV L 333, 20.12.2003., 37. lpp.


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Trešo valstu saraksts

Rumānija

Bulgārija.”


II PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Dažu valstu izcelsmes konkrētu produktu importam Kopienā piemērojamās koncesijas

(MFN = Vislielākās labvēlības režīma nodokļi)

Izcelsmes valsts

Sērijas Nr.

KN kods

Apraksts

Piemērojamā nodokļa likme

(% no MFN nodokļa)

Ikgadējais apjoms no 2002. gada 1. jūlija līdz 2003. gada 30. jūnijam

(tonnas)

Ikgadējais apjoms no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam

(tonnas)

Ikgadējais pieaugums no 2004. gada 1. jūlija

(tonnas)

Rumānija

09.4753

0201

0202

Liellopu gaļa, svaiga, dzesināta vai saldēta

Bez nodokļa

3 500

4 000

0

09.4765

0206 10 95

Liellopu diafragmas biezā daļa, svaiga vai dzesināta

Bez nodokļa

50

100

0

0206 29 91

Liellopu diafragmas biezā daļa un diafragmas plānā daļa, saldēta

 

 

 

 

0210 20

Liellopu gaļa, sālīta vai sālījumā, kaltēta vai kūpināta

 

 

 

 

0210 99 51

Liellopu diafragmas biezā daļa

 

 

 

 

09.4768

1602 50

Sagatavota vai konservēta liellopu gaļa vai subprodukti

Bez nodokļa

250

500

0

Bulgārija

09.4651

0201

0202

Liellopu gaļa, svaiga, dzesināta vai saldēta

Bez nodokļa

250

250

0”


III PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Trešo valstu saraksts

Rumānija

Bulgārija.”


IV PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Trešo valstu saraksts

Rumānija

Bulgārija.”


V PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 II pielikumā minētie produkti

 

Código NC

 

kód KN

 

KN-kode

 

KN-Code

 

CN-koodid

 

Κωδικός ΣΟ

 

CN code

 

Code NC

 

Codice NC

 

KN kods

 

KN kodas

 

KN-kód

 

Kodiċi NM

 

GN-code

 

Kod CN

 

Código NC

 

kód KN

 

Oznaka KN

 

CN-koodi

 

KN-nummer

 

0102 90 05

 

0102 90 21

 

0102 90 29

 

0102 90 41

 

0102 90 49

 

0102 90 51

 

0102 90 59

 

0102 90 61

 

0102 90 69

 

0102 90 71

 

0102 90 79

 

0201 10 00

 

0201 20 20

 

0201 20 30

 

0201 20 50

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 10 00

 

0202 20 10

 

0202 20 30

 

0202 20 50

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

 

0210 20 10

 

0210 20 90

 

0210 99 51

 

0210 99 90

 

1602 50 10

 

1602 90 61

Nota: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čarou jsou vymezeny nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. L 256 ze dne 7.9.1987, s. 1).

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).

NB: CN-koodid ja joonealused märkused on määratletud muudetud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

Σημείωση: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

NB: KN kodi un zemsvītras piezīmes ir definētas grozītajā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

NB: KN kodai ir išnašos apibrėžti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 su pakeitimais (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

NB: A KN-kódokat és a lábjegyzeteket a módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) határozza meg.

NB: Il-kodiċijiet NM u n-noti ta’ qiegħ il-paġna huma mfissra fir-Regolament emendat (KEE) Nru 2658 87 (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

Uwaga: Kody CN i przypisy są określone w zmienionym rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1).

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) no 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čiarou sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

Opomba: Oznake KN in opombe so opredeljene v spremenjeni Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

Huom.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

Anm.: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).”


17.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1119/2004

(2004. gada 16. jūnijs)

par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL, kurš izveidots GATT XXIV.6 sarunu nobeigumā (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 1159/2003, ar ko 2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus niedru cukura ievešanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem un groza Regulas (EK) Nr. 1464/95 un (EK) Nr. 779/96 (3), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. pantā ir paredzēta kārtība, kādā nosaka piegādes saistības ar nulles nodokļa likmi produktiem ar KN kodu 1701, kas izteikti kā baltais cukurs, importējot produktus ar izcelsmi valstīs, kuras ir parakstījušas ĀKK protokolu un Indijas nolīgumu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 16. pantā ir paredzēta kārtība, kādā nosaka tarifa kvotas ar nulles nodokļa likmi dproduktiem ar KN kodu 1701 11 10, kas izteikti kā baltais cukurs, importējot produktus ar izcelsmi valstīs, kuras ir parakstījušas ĀKK protokolu un Indijas nolīgumu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 22. pants atver tarifa kvotas ar nodokļa likmi 98 EUR par tonnu produktiem ar KN kodu 1701 11 10, ko importē no Brazīlijas, Kubas un citām trešajām valstīm.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 5. panta 1. punktu no 2004. gada 7. jūnijs līdz 11. jūnijā kompetentajām iestādēm tika iesniegti importa atļauju pieteikumi par apjomu, kas kopā pārsniedz piegādes saistību apjomu attiecīgajai valstij, kas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. pantu ĀKK un Indijas preferences cukuram.

(5)

Šajā gadījumā Komisijai ir jānosaka samazinājuma koeficients, lai varētu izsniegt atļaujas proporcionāli pieejamajam daudzumam, un jānorāda, ka attiecīgais limits ir sasniegts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz importa atļauju pieteikumiem, kas iesniegti no 2004. gada 7. jūnijs līdz 11. jūnijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 5. panta 1. punktu, atļaujas izsniedz, ievērojot šīs regulas pielikumā norādītos daudzumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 17. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 16. jūnijā

Komisijas vārdā —

Lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 2. lpp.).

(2)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(3)  OV L 162, 1.7.2003., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 96/2004 (OV L 15, 22.1.2004., 3. lpp.).


PIELIKUMS

ĀKK – INDIJAS preferences cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 II sadaļa

2003./2004. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 7. jūnija līdz 2004. gada 11. jūnija

Limits

Barbadosa

100

 

Beliza

0

Sasniegts

Kongo

0

Sasniegts

Fidži

0

Sasniegts

Gajāna

100

 

Indija

0

Sasniegts

Ziloņkaula Krasts

49,7587

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskara

100

 

Malāvija

0

Sasniegts

Maurīcija

0

Sasniegts

Sentkitsa un Nevisa

100

 

Svazilenda

0

Sasniegts

Tanzānija

100

 

Trinidāda un Tobago

100

 

Zambija

100

 

Zimbabve

0

Sasniegts


2004./2005. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 7. jūnija līdz 2004. gada 11. jūnija

Limits

Barbadosa

100

 

Beliza

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Gajāna

100

 

Indija

0

Sasniegts

Ziloņkaula Krasts

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskara

100

 

Malāvija

100

 

Maurīcija

100

 

Sentkitsa un Nevisa

100

 

Svazilenda

100

 

Tanzānija

100

 

Trinidāda un Tobago

100

 

Zambija

100

 

Zimbabve

100

 

ĀKK – INDIJAS īpašas preferences cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 III sadaļa

2003./2004. tirdzniecības gads

Kvota, kas atvērta valstīm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1260/2001 39. pantā, izņemot Slovēniju

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 7. jūnija līdz 2004. gada 11. jūnija

Limits

Indija

100

 

ĀKK

100

 


ĀKK – INDIJAS īpašas preferences cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 III sadaļa

2003./2004. tirdzniecības gads

Kvota, kas atvērta Slvoēnijai

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 7. jūnija līdz 2004. gada 11. jūnija

Limits

ĀKK

100

 


CXL koncesiju cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 IV sadaļa

2003./2004. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 7. jūnija līdz 2004. gada 11. jūnija

Limits

Brazīlija

0

Sasniegts

Kuba

100

 

Citas trešās valstis

0

Sasniegts


17.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1120/2004

(2004. gada 16. jūnijs)

par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (2), jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz ieviešanas Regulu liellopu gaļas sektorā Padomes Regulai (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes (3), jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2247/2003 1. pantā paredzēta iespēja izsniegt importa sertifikātus attiecībā uz liellopu gaļas nozares produktiem. Taču šis imports nedrīkst pārsniegt daudzuma robežas, kas paredzētas katrai no šīm trešajām valstīm, kurās produktus ieved.

(2)

Sertifikātu pieprasījumi, kas iesniegti no 2004. gada 1. līdz 10. jūnijam un attiecas uz atkaulotu gaļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2247/2003 produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, nepārsniedz šīm valstīm pieejamos daudzumus. Tāpēc ir iespējams piešķirt importa sertifikātus par pieprasītajiem daudzumiem.

(3)

Ievērojot kopējo daudzumu 52 100 tonnu, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2004. gada 1. jūlija.

(4)

Jāatzīmē, ka šī regula neskar piemērošanu Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvai 72/462/EEK par sanitārajiem jautājumiem un sanitāro režīmu, importējot liellopu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvniekus, svaigu gaļu vai produktus uz gaļas bāzes, kā izcelsmes vieta ir trešās valstis (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tālāk norādītās dalībvalstis 2004. gada 21. jūnijá izsniedz Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu izcelsmes liellopu gaļas nozares produktu importa sertifikātus, kuri izteikti atkaulotā gaļā saistībā ar norādītajiem daudzumiem un izcelsmes valstīm:

 

Apvienotā Karaliste:

780 tonnu no Botsvānas,

25 tonnu no Svazilendas,

650 tonnu no Namībijas.

 

Vācija:

600 tonnu no Botsvānas,

200 tonnu no Namībijas.

2. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2247/2003 3. panta 2. punktu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt 2004. gada pirmo desmit jūlija dienu laikā par šādiem atkaulotas liellopu gaļas daudzumiem:

Botsvāna:

15 476 tonnas,

Kenija:

142 tonnas,

Madagaskara:

7 579 tonnas,

Svazilenda:

3 274 tonnas,

Zimbabve:

9 100 tonnu,

Namībija:

9 335 tonnas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 16. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības lietu ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp).

(2)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(3)  OV L 333, 20.12.2003., 37. lpp.

(4)  OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp).


17.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1121/2004

(2004. gada 16. jūnijs),

ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1766/92, ar ko izveido labības tirgu kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievedmuita labības nozarē ir noteikta ar Regulu (EK) Nr. 1114/2004 (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 1. punktā paredzēts, ka gadījumā, ja tās piemērošanas laikā vidējais aprēķinātais ievedmuitas daudzums par 5 EUR/t atšķiras no fiksētās ievedmuitas, tiek piemērota attiecīga korekcija. Šāda atšķirība ir notikusi. Tādēļ jāpielāgo ievedmuita, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1114/2004,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1114/2004 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I un II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 17. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 16. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1104/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 1. lpp).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp).

(3)  OV L 214, 16.6.2004., 3. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 1766/1992 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

3,38

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

23,50

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

44,23

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

44,23

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

23,50


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

EUR 3 par tonnu, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

EUR 2 par tonnu, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu EUR 24 par tonnu, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(15.6.2004.)

1.

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

vidējā kvali-tāte (1)

zema kvali-tāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

157,07 (4)

147,07 (4)

127,07 (4)

106,95 (4)

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

9,56

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Frakts/izmaksas:

Meksikas līcis–Roterdama 21,78 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 36,67 EUR/t.

3.

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 2378/2002 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)

(4)  FOB Dulūtai