ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 213

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 15. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1110/2004 (2004. gada 14. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1111/2004 (2004. gada 14. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2199/2003, kas paredz pārejas posma pasākumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1259/1999 par vienoto platībmaksājuma shēmu Čehijas Republikai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai piemērošanai par 2004. gadu

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1112/2004 (2004. gada 14. jūnijs), kas groza Regulu (EK) Nr. 1096/2004, ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

4

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/512/EK:Padomes lēmums (2004. gada 8. jūnijs), ar ko izveido Vīzu informācijas sistēmu (VIS)

5

 

*

2004/513/EK:Padomes lēmums (2004. gada 2. jūnijs), attiecībā uz PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli noslēgšanu

8

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

15.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1110/2004

(2004. gada 14. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 15. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2004. gada 14. jūnijā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

60,4

999

60,4

0707 00 05

052

104,2

096

99,3

999

101,8

0709 90 70

052

95,2

999

95,2

0805 50 10

052

48,0

388

61,2

508

51,4

528

50,0

999

52,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,8

400

122,5

404

106,3

508

60,5

512

74,4

524

42,8

528

62,8

720

104,0

804

99,2

809

92,8

999

85,1

0809 10 00

052

218,7

999

218,7

0809 20 95

052

414,1

400

366,9

999

390,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

999

135,3

0809 40 05

052

246,4

999

246,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


15.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1111/2004

(2004. gada 14. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2199/2003, kas paredz pārejas posma pasākumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1259/1999 par vienoto platībmaksājuma shēmu Čehijas Republikai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai piemērošanai par 2004. gadu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 41. panta pirmo apakšpunktu

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 2199/2003 (1) paredz pārejas posma pasākumus par 2004. gadu attiecībā uz vienoto platībmaksājuma shēmu. Konkrēti, 4. pantā noteikts, ka datums, līdz kuram lauksaimniekam kompetentai iestādei ir jāiesniedz pieteikums, jānosaka jaunajai dalībvalstij, bet kurš nedrīkst būt vēlāk par 2004. gada 15. jūniju un pieteikumu grozījumiem minētais termiņš ir 2004. gada 15. jūnijs.

(2)

Dažās dalībvalstīs lauksaimniekiem var būt grūtības ar pāriešanu uz jauno režīmu un nespēt laicīgi iesniegt pieteikumus līdz 2004. gada 15. jūnijam. Tāpēc ir lietderīgi no 2004. gada 15. jūnija dalībvalstīm dot iespēju noteikt vēlāku pieteikumu iesniegšanas termiņu, bet kurš nedrīkst būt vēlāk par 2004. gada 15. jūliju. Tā dēļ pieteikumu grozījumu termiņš ir jāpārceļ uz 2004. gada 15. jūliju. Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2199/2003.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komiteju atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2199/2003 4. pantu aizstāj ar:

“4. pants

Vienotā platībmaksājuma pieteikuma piemērošana

1.   Lai saņemtu atbalstu no vienotās platībmaksājuma shēmas, līdz datumam, kas jaunajai dalībvalstij jānosaka, kurš nedrīkst būt vēlāk par 2004. gada 15. jūliju, lauksaimnieks iesniedz kompetentai iestādei pieteikumu, kurā norādītas platības, par kurām ir tiesības saņemt atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 5) punktā minētajiem nosacījumiem.

2.   Pieteikumu, Regulas (EK) Nr. 2419/2001 8. panta 1) punkta nozīmē, grozījumiem vienotajai platībmaksājumu shēmai Regulas (EK) Nr. 2419/2001 8. panta 2. punktā minētais termiņš ir jānosaka jaunajai dalībvalstij, bet kurš nedrīkst būt vēlāk par 2004. gada 15. jūliju.

3.   Vienotās platībmaksājuma shēmas pieteikumu pielīdzina pieteikumam atbalsta saņemšanai Regulas (EK) Nr. 2419/2001 2. panta i) punkta nozīmē.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā tiek piemērota no 2004. gada 15. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 328, 17.12.2003., 21. lpp.


15.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1112/2004

(2004. gada 14. jūnijs),

kas groza Regulu (EK) Nr. 1096/2004, ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1096/2004 pielikumā kompensācijas apjomu par produktiem ar kodu 0401 30 31 9100 maina uz šo:

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

20,79

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 15. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 209, 11.6.2004., 15. lpp.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

15.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/5


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 8. jūnijs),

ar ko izveido Vīzu informācijas sistēmu (VIS)

(2004/512/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 66. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Eiropadomes Seviļas sanāksmē 2002. gada 21. un 22. jūnijā vienotas vīzu datu identifikācijas sistēmas izveide tika atzīta par prioritāru uzdevumu un tika izteikts uzaicinājums to ieviest pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā priekšizpētes secinājumus un balstoties uz pamatnostādnēm, ko Padome pieņēma 2002. gada 13. jūnijā.

(2)

2003. gada 5.-6. jūnijā Padome pauda gandarījumu par priekšizpētes secinājumiem, ko Komisija iesniedza 2003. gada maijā, kā arī apstiprināja pamatnostādnēs paredzētos VIS mērķus un aicināja Komisiju turpināt sagatavošanas darbu VIS izveidei, sadarbojoties ar dalībvalstīm un balstoties uz centralizētu sistēmas struktūru, kā arī ņemot vērā iespēju veidot vienotu tehnisko platformu ar otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II).

(3)

Eiropadomes Tesaloniku sanāksmē 2003. gada 19. un 20. jūnijā tika atzīts, ka saskaņā ar priekšizpētes rezultātiem ir nepieciešams pēc iespējas drīzāk noteikt darbības virzienus VIS izstrādes plānošanai un atbilstīgu tiesisko bāzi, kas ļautu izveidot VIS, kā arī nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti.

(4)

Šis lēmums ir nepieciešamā tiesiskā bāze, lai ļautu Eiropas Savienības vispārējā budžetā iekļaut VIS izstrādei nepieciešamās apropriācijas un izpildīt attiecīgo budžeta daļu, tostarp veikt vajadzīgos sagatavošanās pasākumus, lai kādā vēlākā stadijā iekļautu biometriskos datus atbilstīgi Padomes 2004. gada 19. februāra secinājumiem.

(5)

Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (1). Komitejai, kas palīdz Komisijai, būtu jāsanāk pēc vajadzības divos dažādos sastāvos atkarībā no darba kārtības.

(6)

Šā lēmuma mērķi, proti, vienotas VIS izstrādi dalībvalstis nevar pietiekami nodrošināt, un tādēļ darbības apjoma un iespaida dēļ to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā paredzēto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā tas paredzēts minētajā pantā, šis lēmums attiecas tikai uz to, kas nepieciešams šā mērķa sasniegšanai.

(7)

Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(8)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tāpēc lēmums neuzliek tai saistības, un to nepiemēro Dānijai. Ņemot vērā to, ka šis lēmums papildina Šengenas acquis atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, saskaņā ar iepriekšminētā protokola 5. pantu, sešos mēnešos pēc šā lēmuma pieņemšanas Padomē Dānija pieņem lēmumu par to, vai tā transponēs šo lēmumu savas valsts tiesību aktos.

(9)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šis lēmums turpmāk attīsta Šengenas acquis noteikumus, kā tas paredzēts Nolīgumā starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (2), un tas pieder jomai, kas minēta 1. panta B punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (3), par noteiktiem pasākumiem, lai piemērotu minēto nolīgumu;

(10)

Ir jāparedz kārtība, lai ļautu Islandes un Norvēģijas pārstāvjiem iesaistīties to komiteju darbībā, kuras palīdz Komisijai īstenot tai piešķirtās izpildu pilnvaras. Šāda kārtība ir apsvērta Kopienas un Islandes un Norvēģijas vēstuļu apmaiņā (4), kas pievienota minētajam nolīgumam.

(11)

Šis lēmums turpmāk attīsta Šengenas acquis noteikumus, kurus nepiemēro Apvienotajā Karalistē, kā tas paredzēts Padomes Lēmumā 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (5); tāpēc Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tāpēc lēmums neuzliek tai saistības, un to nepiemēro Apvienotajai Karalistei.

(12)

Šis lēmums turpmāk attīsta Šengenas acquis noteikumus, kurus nepiemēro Īrijā, kā tas paredzēts Padomes Lēmumā 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (6); tāpēc Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tāpēc lēmums neuzliek tai saistības, un to nepiemēro Īrijai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ar šo izveido sistēmu vīzu datu apmaiņai starp dalībvalstīm, turpmāk tekstā “Vīzu informācijas sistēma” (VIS), un tā dod iespēju pilnvarotām valstu iestādēm ievadīt sistēmā un atjaunināt vīzu datus, un aplūkot tos elektroniski.

2.   Vīzu informācijas sistēma ir veidota uz centralizētas struktūras pamata, un tā ietver centrālo informācijas sistēmu, še turpmāk “Centrālā vīzu informācijas sistēma” (CS-VIS), interfeisu katrā dalībvalstī, še turpmāk “valsts interfeiss” (NI-VIS), ar ko nodrošina piekļuvi attiecīgās dalībvalsts noteiktajai centrālajai valsts iestādei, kā arī Centrālās vīzu informācijas sistēmas un valstu interfeisu savstarpējo sakaru infrastruktūru.

2. pants

1.   Centrālo vīzu informācijas sistēmu, valsts interfeisu katrā dalībvalstī un Centrālās vīzu informācijas sistēmas un valstu interfeisu savstarpējo sakaru infrastruktūru izstrādā Komisija.

2.   Valstu infrastruktūras pielāgo un/ vai izstrādā dalībvalstis.

3. pants

Nepieciešamos pasākumus, lai izstrādātu Centrālo vīzu informācijas sistēmu, valsts interfeisu katrā dalībvalstī un Centrālās vīzu informācijas sistēmas un valstu interfeisu savstarpējo sakaru infrastruktūru, paredz atbilstīgi 5. panta 2. punktā minētajai procedūrai, ja tie attiecas uz jautājumiem, kas nav uzskaitīti 4. pantā.

4. pants

Nepieciešamos pasākumus, lai izstrādātu Centrālo vīzu informācijas sistēmu, valsts interfeisu katrā dalībvalstī un Centrālās vīzu informācijas sistēmas un valstu interfeisu savstarpējo sakaru infrastruktūru, paredz atbilstīgi 5. panta 3. punktā minētajai procedūrai, ja tie attiecas uz šādiem jautājumiem:

a)

sistēmas fiziskās struktūras veidu, tostarp tās sakaru tīkla veidu;

b)

tehniskajiem aspektiem, kas ir svarīgi personas datu aizsardzībai;

c)

tehniskajiem aspektiem, kas finansiāli būtiski ietekmē dalībvalstu budžetu vai kas tehniski būtiski iespaido dalībvalstu sistēmas;

d)

drošības prasību izstrādi, tostarp biometrisko aspektu izstrādi.

5. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar 5. panta 1. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 2424/2001 (2001. gada 6. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi (7).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

6. pants

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada progresa ziņojumu par Centrālās vīzu informācijas sistēmas, valsts interfeisa katrā dalībvalstī un Centrālās vīzu informācijas sistēmas un valstu interfeisu savstarpējo sakaru infrastruktūras izveidi; pirmo reizi ziņojumu iesniedz līdz tā gada beigām, kad tika parakstīts līgums par VIS izstrādi.

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Luksemburgā, 2004. gada 8. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDOWELL


(1)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(2)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(3)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(4)  OV L 176, 10.7.1999., 53. lpp.

(5)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(6)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(7)  OV L 328, 13.12.2001., 4. lpp.


15.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/8


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 2. jūnijs),

attiecībā uz PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli noslēgšanu

(2004/513/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95., 133. un 152. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Kopienas vārdā ir vedusi sarunas saistībā ar Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārraudzībā.

(2)

Atbilstīgi Padomes 2003. gada 2. jūnija lēmumam minētā konvencija Eiropas Kopienas vārdā ir parakstīta 2003. gada 16. jūnijā, paredzot tās iespējamu vēlāku noslēgšanu.

(3)

Minētā konvencija jāapstiprina.

(4)

Gan Kopiena, gan dalībvalstis ir tiesīgas rīkoties jomās, uz ko attiecas konvencija. Tādēļ vēlams, ka Kopiena un dalībvalstis vienlaikus kļūst par Līgumslēdzējām Pusēm, lai dalītas kompetences gadījumos tās kopīgi varētu īstenot Konvencijā paredzētās saistības un kopīgi izmantot konvencijas piešķirtās tiesības, tādējādi nodrošinot konvencijas vienotu piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināta PVO Pamatkonvencija par tabakas kontroli.

Konvencijas teksts ir pievienots šā lēmuma I pielikumā.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots nozīmēt personu, kas ir tiesīga Eiropas Kopienas vārdā deponēt apstiprināšanas aktu saskaņā ar Konvencijas 35. pantu, tādējādi izsakot Kopienas piekrišanu uzņemties saistības, kā arī sniegt šā lēmuma II pielikumā ietverto deklarāciju un šā lēmuma III pielikumā ietverto paskaidrojošo deklarāciju.

Luksemburgā, 2004. gada 2. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. MARTIN


(1)  Atzinums sniegts 2004. gada 21. aprīlī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).


I PIELIKUMS

PVO Pamatkonvencija par tabakas kontroli  (1)


(1)  Konvencijas teksts autentiskajās valodās ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša izdevumos angļu, franču un spāņu valodā.


II PIELIKUMS

Eiropas Kopienas deklarācija saskaņā ar 35. panta 3. punktu PVO Pamatkonvencijā par tabakas kontroli  (1)


(1)  Deklarācijas teksts autentiskajās valodās publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša izdevumos angļu, franču un spāņu valodā.


III PIELIKUMS

Kopienas paskaidrojošā deklarācija (1)


(1)  Deklarācijas teksts autentiskajās valodās publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša izdevumos angļu, franču un spāņu valodā.