ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 168

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 1. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 885/2004 (2004. gada 26. aprīlis) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003, Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2000, (EK) Nr. 2157/2001, (EK) Nr. 152/2002, (EK) Nr. 1499/2002, (EK) Nr. 1500/2003 un (EK) Nr. 1798/2003, Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 1719/1999/EK, Nr. 1720/1999/EK, Nr. 253/2000/EK, Nr. 508/2000/EK, Nr. 1031/2000/EK, Nr. 163/2001/EK, Nr. 2235/2002/EK un Nr. 291/2003/EK un Padomes Lēmumus 1999/382/EK, 2000/821/EK, 2003/17/EK un 2003/893/EK pielāgo preču brīvas aprites, uzņēmējdarbības tiesību, lauksaimniecības, nodokļu politikas, izglītības un mācību, kultūras un audiovizuālās un ārējo attiecību jomās saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 886/2004 (2004. gada 4. marts), ar ko pielāgo noteiktas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, konkurences politikas, lauksaimniecības, vides un ārējo sakaru jomā sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos

14

 

*

Padomes Direktīva 2004/66/EK (2004. gada 26. aprīlis) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes Direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK pielāgo preču brīvas aprites, pakalpojumu sniegšanas brīvības, lauksaimniecības, transporta un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

35

 

*

Komisijas Direktīva 2004/79/EK (2004. gada 4. marts), ar ko pielāgo Direktīvu 2002/94/EK nodokļu jomā sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos

68

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

1.5.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 885/2004

(2004. gada 26. aprīlis)

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003, Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2000, (EK) Nr. 2157/2001, (EK) Nr. 152/2002, (EK) Nr. 1499/2002, (EK) Nr. 1500/2003 un (EK) Nr. 1798/2003, Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 1719/1999/EK, Nr. 1720/1999/EK, Nr. 253/2000/EK, Nr. 508/2000/EK, Nr. 1031/2000/EK, Nr. 163/2001/EK, Nr. 2235/2002/EK un Nr. 291/2003/EK un Padomes Lēmumus 1999/382/EK, 2000/821/EK, 2003/17/EK un 2003/893/EK pielāgo preču brīvas aprites, uzņēmējdarbības tiesību, lauksaimniecības, nodokļu politikas, izglītības un mācību, kultūras un audiovizuālās un ārējo attiecību jomās saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Līgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk - “Pievienošanās līgums”) (1), un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Aktu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā (turpmāk – “Pievienošanās akts”) (2), un jo īpaši tā 57. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

attiecībā uz dažiem aktiem, kas paliek spēkā pēc 2004. gada 1. maija un kas jāpielāgo saistībā ar pievienošanos, vajadzīgie pielāgojumi netika paredzēti Pievienošanās aktā vai arī tika paredzēti, taču tiem vajadzīgi turpmāki pielāgojumi. Visi šie pielāgojumi ir jāpieņem pirms pievienošanās, lai tie būtu piemērojami no pievienošanās dienas;

(2)

saskaņā ar Pievienošanās akta 57. panta 2. punktu visos gadījumos, kad sākotnējo aktu pieņēmusi vienīgi Padome vai Padome kopīgi ar Eiropas Parlamentu, šādi pielāgojumi jāpieņem Padomei;

(3)

tādēļ attiecīgi ir jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2003/2003 (3), Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2000 (4), (EK) Nr. 2157/2001 (5), (EK) Nr. 152/2002 (6), (EK) Nr. 1499/2002 (7), (EK) Nr. 1500/2003 (8) un (EK) Nr. 1798/2003 (9), Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumi Nr. 1719/1999/EK (10), Nr. 1720/1999/EK (11), Nr. 253/2000/EK (12), Nr. 508/2000/EK (13), Nr. 1031/2000/EK (14), Nr. 163/2001/EK (15), Nr. 2235/2002/EK (16) un Nr. 291/2003/EK (17), un Padomes Lēmumi 1999/382/EK (18), 2000/821/EK (19), 2003/17/EK (20) un 2003/893/EK (21),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1334/2000, (EK) Nr. 2157/2001, (EK) Nr. 152/2002, (EK) Nr. 1499/2002, (EK) Nr. 1500/2003 un (EK) Nr. 1798/2003, (EK) Nr. 2003/2003, un Lēmumus Nr.1719/1999/EK, Nr. 1720/1999/EK, Nr. 253/2000/EK, Nr. 508/2000/EK, Nr. 1031/2000/EK, Nr. 163/2001/EK, Nr. 2235/2002/EK, Nr. 291/2003/EK, 1999/382/EK, 2000/821/EK, 2003/17/EK un 2003/893/EK groza, kā noteikts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā, vienīgi stājoties spēkā Pievienošanās līgumam, un tā ir spēkā no Pievienošanās līguma spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 26. aprīlis

Padomes vārdā

B. COWEN

priekšsēdētājs


(1)  Īpašais izdevums latviešu valodā, 23.9.2003., 17. lpp.

(2)  Īpašais izdevums latviešu valodā, 23.9.2003., 33. lpp.

(3)  OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.

(4)  OV L 159, 30.06.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 149/2003 (OV L 30, 5.2.2003., 1. lpp).

(5)  OV L 294, 10.11.2003., 1. lpp.

(6)  OV L 25, 29.1.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(7)  OV L 227, 23.8.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1445/2003 (OV L 206, 15.8.2003., 1. lpp.).

(8)  OV L 216, 28.8.2003., 1. lpp.

(9)  OV L 264, 15.10.2003., 1. lpp.

(10)  OV L 203, 3.8.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 2046/2002/EK (OV L 316, 20.11.2002., 4. lpp.)

(11)  OV L 203, 3.8.1999., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 2045/2002/EK (OV L 316, 20.11.2002., 1. lpp.)

(12)  OV L 28, 3.2.2000., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 451/2003/EK (OV L 69, 13.3.2003., 6. lpp.)

(13)  OV L 63, 10.3.2000., 1. lpp.

(14)  OV L 117, 18.5.2000., 1. lpp.

(15)  OV L 26, 27.1.2001., 1. lpp.

(16)  OV L 341, 17.12.2002., 1. lpp.

(17)  OV L 43, 18.2.2003., 1. lpp.

(18)  OV L 146, 11.6.1999., 33. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.)

(19)  OV L 336, 30.12.2000., 82. lpp.

(20)  OV L 8, 14.1.2003., 10. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 2003/403/EK (OV L 141, 7.6.2003., 23. lpp.)

(21)  OV L 333, 20.12.2003., 84. lpp.


PIELIKUMS

I   BRĪVA PREČU APRITE

A.   MĒSLOJUMI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2003/2003 (2003. gada 13. oktobris) par mēslošanas līdzekļiem.

a)

Regulas I pielikumā A.2 sadaļas I ieraksta 6. slejas pirmās daļas tekstu iekavās pēc vārda “Grieķija” papildina ar šādu tekstu:

“Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija, Slovākija”;

b)

Regulas I pielikuma B.1, B.2 un B.4 sadaļas 5. slejas 3. punkta otrās daļas pirmajā ievilkumā tekstu iekavās pēc vārda “Grieķija” papildina ar šādu tekstu:

“Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija, Slovākija”.

B.   HORIZONTĀLIE UN PROCEDŪRAS PASĀKUMI

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr 1719/1999/EK (1999. gada 12. jūlijs), ar ko definē pamatnostādņu kopumu, kā arī vispārējas intereses projektus attiecībā uz Eiropas komunikāciju tīkliem elektroniskai datu apmaiņai starp pārvaldes iestādēm (IDA).

Lēmuma 10. panta 1. un 3. punktā svītro šādu tekstu:

“, Kipra, Malta”.

2.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums 1720/1999/EK (1999. gada 12. jūlijs), ar ko pieņem vairākas darbības un pasākumus, lai nodrošinātu to, ka Eiropas komunikāciju tīkli elektroniskai datu apmaiņai starp pārvaldes iestādēm (IDA) būtu savietojami un pieejami.

Lēmuma 14. panta 1. un 3. punktā svītro šādu tekstu:

“, Kipra, Malta”.

II   UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESĪBAS

Padomes Regula (EK) Nr. 2157/2001 (2001. gada 8. oktobris) par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem.

a)

Regulas I pielikumā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

“ČEHIJAS REPUBLIKA:

akciová společnost”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

“IGAUNIJA:

aktsiaselts”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

“KIPRA:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LATVIJA:

akciju sabiedrība

LIETUVA:

akcinės bendrovės”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

“UNGĀRIJA:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“POLIJA:

spółka akcyjna”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

“SLOVĒNIJA:

delniška družba

SLOVĀKIJA:

akciová spoločnos”;

b)

Regulas II pielikumā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

“ČEHIJAS REPUBLIKA:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným”,

un starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

“IGAUNIJA:

aktsiaselts ja osaühing”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

“KIPRA:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LATVIJA:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LIETUVA:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

“UNGĀRIJA:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“POLIJA:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

“SLOVĒNIJA:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SLOVĀKIJA:

akciová spoločnos',

spoločnosť s ručením obmedzeným”.

III   LAUKSAIMNIECĪBA

TIESĪBU AKTI FITOSANITĀRIJAS JOMĀ

Padomes Lēmums 2003/17/EK (2002. gada 16. decembris) par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs, un par trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu.

Lēmuma I pielikumā svītro tekstus, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Poliju, Slovēniju un Slovākiju.

IV   NODOKĻU POLITIKA

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2235/2002/EK (2002. gada 3. decembris), ar ko pieņem Kopienas programmu, lai uzlabotu iekšējā tirgus nodokļu sistēmu darbību (Fiscalis programma 2003. - 2007. gadam).

Lēmuma 4. panta b) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“b)

Turcija, pamatojoties uz tiem divpusējiem nolīgumiem šajā jomā, kas noslēgti ar šo valsti.”.

2.

Padomes Regula (EK) Nr. 1798/2003 (2003. gada 7. oktobris) par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļu jomā un Regulas (EEK) Nr. 218/92 atcelšanu.

Regulas 2. panta 1. punktā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

“—

Čehijas Republikā:

Ministerstvo financí,”

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

“—

Igaunijā:

Maksuamet,”

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

“—

Kiprā:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

Latvijā:

Valsts ieņēmumu dienests,

Lietuvā:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,”

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

“—

Ungārijā:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

Maltā:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,”

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“—

Polijā:

Minister Finansów,”

un starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

“—

Slovēnijā:

Ministrstvo za finance,

Slovākijā:

Ministerstvo financií”.

V   IZGLĪTĪBA UN MĀCĪBAS

1.

Padomes Lēmums 1999/382/EK (1999. gada 26. aprīlis), ar ko ievieš Kopienas profesionālās izglītības darbības programmas “Leonardo da Vinci” otro posmu.

a)

Lēmuma 10. panta virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

“EBTA/EEA valstu, asociēto Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu (CEEK) un Turcijas dalība”;

b)

Lēmuma 10. panta trešo ievilkumu svītro.

c)

Lēmuma 10. panta pēdējo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“Turcija, izmantojot papildu apropriācijas saskaņā ar Līguma noteikumiem”.

2.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 253/2000/EK (2000. gada 24. janvāris), ar ko ievieš otro posmu Kopienas darbības programmai izglītības jomā “Socrates”.

a)

Lēmuma 12. panta virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

“EBTA/EEA valstu, asociēto Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu (CEEK) un Turcijas dalība”;

b)

Lēmuma 12. panta trešo ievilkumu svītro;

c)

Lēmuma 12. panta pēdējo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“Turcija, izmantojot papildu apropriācijas saskaņā ar Līguma noteikumiem”.

3.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1031/2000/EK (2000. gada 13. aprīlis), ar ko izveido Kopienas rīcības programmu “Jaunatne”.

a)

Lēmuma 11. panta virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

“EBTA/EEA valstu, asociēto Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu (CEEK) un Turcijas dalība”;

b)

Lēmuma 11. panta trešo ievilkumu svītro;

c)

Lēmuma 11. panta pēdējo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“Turcija, izmantojot papildu apropriācijas saskaņā ar Līguma noteikumiem”.

4.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 291/2003/EK (2003. gada 6. februāris), ar ko nosaka Eiropas Izglītības ar sportu gadu 2004. gadā.

a)

Lēmuma 9. pantā svītro c) punktu;

b)

Lēmuma 9. panta d) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“c)

Turcija, izmantojot papildu apropriācijas saskaņā ar Līguma noteikumiem.”.

VI   KULTŪRAS UN AUDIOVIZUĀLĀ POLITIKA

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 508/2000/EK (2000. gada 14. februāris), ar ko izveido programmu “Kultūra 2000”

Lēmuma 7. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Līdzdalība programmā “Kultūra 2000” ir pieejama Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kā arī asociētajām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti tajos asociācijas līgumos un tajos asociācijas līgumu papildprotokolos par līdzdalību Kopienas programmās, kuri ir noslēgti vai noslēdzami ar šīm valstīm.”.

2.

Padomes Lēmums 2000/821/EK (2000. gada 20. decembris) ar Eiropas audiovizuālo darbu izstrādes, izplatīšanas un popularizēšanas veicināšanas programmas īstenošanu (MEDIA Plus – Izstrāde, izplatīšana un popularizēšana (2001. - 2005. gads).

Lēmuma 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Programmā var piedalīties Turcija un tās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis, kuras ir pievienojušās EEZ līgumam, pamatojoties uz papildu apropriācijām saskaņā ar procedūrām, par kurām jāvienojas ar šīm valstīm.”.

3.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 163/2001/EK (2001. gada 19. janvāris) par to, kā īstenot Eiropas audiovizuālo programmu nozares speciālistiem domāto mācību programmu (MEDIA– Training) (2001. – 2005. gads).

Lēmuma 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Programmā var piedalīties Turcija un tās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis, kas pievienojušās EEZ līgumam, pamatojoties uz papildu apropriācijām un saskaņā ar procedūrām, par kurām jāvienojas ar šīm valstīm.”.

VII   ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

1.

Padomes Regula (EK) Nr. 1334/2000 (2000. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei.

Regulas II pielikuma 3. daļā valstu sarakstu aizstāj ar šādu sarakstu:

 

“Austrālija

 

Kanāda

 

Japāna

 

Jaunzēlande

 

Norvēģija

 

Šveice

 

Amerikas Savienotās Valstis”.

2.

Padomes Regula (EK) Nr. 152/2002 (2002. gada 21. janvāris) par dažu EOTK un EK kompetencē esošu tērauda ražojumu eksportu no Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Eiropas Kopienā (divkāršas pārbaudes sistēma) un par Regulas (EK) Nr. 190/98 atcelšanu.

Pēc 4. panta iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

Attiecībā uz tādu tērauda izstrādājumu laišanu brīvā apgrozībā Čehijas Republikā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā no 2004. gada 1. maija, uz kuriem attiecas šī Regula un kuri nosūtīti pirms 2004. gada 1. maija, importa dokuments nav vajadzīgs, ja attiecīgās preces ir nosūtītas pirms 2004. gada 1. maija un ja ir uzrādīta preču pavadzīme vai cits transporta dokuments, ko Kopienas iestādes uzskata par līdzvērtīgu un kas apliecina nosūtīšanas datumu.”.

3.

Padomes Regula (EK) Nr. 1499/2002 (2002. gada 20. jūnijs) par atsevišķu tērauda izstrādājumu eksportu no Rumānijas uz Kopienu laikposmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim (divkāršas pārbaudes sistēma).

a)

Pēc 4. panta iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

Attiecībā uz tādu tērauda izstrādājumu laišanu brīvā apgrozībā Čehijas Republikā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā no 2004. gada 1. maija, uz kuriem attiecas šī Regula un kuri nosūtīti pirms 2004. gada 1. maija, importa dokuments nav vajadzīgs, ja attiecīgās preces ir nosūtītas pirms 2004. gada 1. maija un ja ir uzrādīta preču pavadzīme vai cits transporta dokuments, ko Kopienas iestādes uzskata par līdzvērtīgu un kas apliecina nosūtīšanas datumu.”.

b)

Regulas IV pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

c)

Regulas IV pielikumā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

“ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

“EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

“KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

“MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”,

un starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

“SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.

4.

Padomes Lēmums 2003/893/EK (2003. gada 15. decembris) par atsevišķu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Ukrainu.

Pēc 2. panta iekļauj šādu pantu:

“2.a pants

Attiecībā uz tādu tērauda izstrādājumu laišanu brīvā apgrozībā Čehijas Republikā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā no 2004. gada 1. maija, uz kuriem attiecas šis Lēmums un kuri nosūtīti pirms 2004. gada 1. maija, importa dokuments ir vajadzīgs pat tad, ja attiecīgie tērauda izstrādājumi ir nosūtīti pirms šā datuma. Ja minētie tērauda izstrādājumi ir nosūtīti uz kādu no minētajām dalībvalstīm pirms 2004. gada 1. maija, attiecīgo importa atļauju piešķir automātiski un bez kvantitatīviem ierobežojumiem, uzrādot preču pavadzīmi vai citu transporta dokumentu, ko Kopienas licencēšanas iestādes uzskata par līdzvērtīgu un kas apliecina nosūtīšanas datumu, un pēc apstiprināšanas, ko veic Kopienas iestāde, kas atbildīga par licencēšanas pārvaldību (SIGL). Ja minētie tērauda izstrādājumi ir nosūtīti uz kādu no minētajām dalībvalstīm 2004. gada 1. maijā vai pēc šā datuma, uz tiem attiecas īpašie noteikumi, kas regulē tādu kvantitatīvu ierobežojumu piemērošanu, kādi noteikti šajā Lēmumā.”.

5.

Padomes Regula (EK) Nr. 1500/2003 (2003. gada 18. februāris) par divkāršās pārbaudes sistēmas pārvaldīšanu bez kvantitatīviem ierobežojumiem attiecībā uz atsevišķu tērauda izstrādājumu eksportu no Krievijas Federācijas uz Eiropas Kopienu.

a)

Pēc 4. panta iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

Attiecībā uz tādu tērauda izstrādājumu laišanu brīvā apgrozībā Čehijas Republikā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā no 2004. gada 1. maija, uz kuriem attiecas šī Regula un kuri nosūtīti pirms 2004. gada 1. maija, importa dokuments nav vajadzīgs, ja attiecīgās preces ir nosūtītas pirms 2004. gada 1. maija un ja ir uzrādīta preču pavadzīme vai cits transporta dokuments, ko Kopienas iestādes uzskata par līdzvērtīgu un kas apliecina nosūtīšanas datumu.”;

b)

Regulas IV pielikuma papildinājuma virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

c)

Regulas IV pielikuma papildinājuma apakšvirsrakstu aizstāj ar šādu apakšvirsrakstu:

d)

Regulas IV pielikuma papildinājumā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

“ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420 22422 1561”,

un starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

“EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

“KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

“MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”,

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”,

un starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

“SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.


1.5.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 886/2004

(2004. gada 4. marts),

ar ko pielāgo noteiktas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, konkurences politikas, lauksaimniecības, vides un ārējo sakaru jomā sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu (1), un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu (2), un jo īpaši tā 57. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Atsevišķiem tiesību aktiem, kas paliek spēkā pēc 2004. gada 1. maija un kas ir jāpielāgo sakarā ar jaunu dalībvalstu pievienošanos, 2003. gada Pievienošanās aktā nebija paredzēti vajadzīgie pielāgojumi vai arī tie bija paredzēti, bet tiem ir vajadzīgi papildu pielāgojumi. Visi minētie pielāgojumi ir jāpieņem pirms jauno dalībvalstu pievienošanās, lai tie būtu piemērojami no pievienošanās dienas.

(2)

Ievērojot Pievienošanās akta 57. panta 2. punktu, Komisijai minētie pielāgojumi ir jāpieņem visos gadījumos, kad Komisija ir pieņēmusi sākotnējo tiesību aktu.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Komisijas Regulas (EK) Nr. 1474/2000 (3), (EK) Nr. 1477/2000 (4), (EK) Nr. 1520/2000 (5), (EK) Nr. 1488/2001 (6), (EK) Nr. 76/2002 (7), (EK) Nr. 349/2003 (8) un (EK) Nr. 358/2003 (9), kā arī Komisijas Lēmumi 2000/657/EK (10), 2002/602/EOTK (11), 2002/1469/EOTK (12) un 2003/122/EK (13).

(4)

Jāatceļ Komisijas 2003. gada 18. jūnija Lēmums 2003/450/EK, ar ko atzīst, ka Čehijas noteikumi par Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. apkarošanai ir līdzvērtīgi Kopienas noteikumiem (14),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1474/2000, (EK) Nr. 1477/2000, (EK) Nr. 1520/2000, (EK) Nr. 1488/2001, (EK) Nr. 76/2002, (EK) Nr. 349/2003 un (EK) Nr. 358/2003 un Lēmumus 2000/657/EK, 2002/602/EOTK, 1469/2002/EOTK un 2003/122/EK groza saskaņā ar šās regulas pielikumu.

2. pants

Lēmumu 2003/450/EK atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā saskaņā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu un minētā līguma spēkā stāšanās dienā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 4. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 236, 23.9.2003., 17. lpp.

(2)  OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.

(3)  OV L 171, 11.7.2000., 11. lpp.

(4)  OV L 171, 11.7.2000., 44. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1446/2002 (OV L 213, 9.8.2002., 3. lpp.).

(5)  OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 740/2003 (OV L 106, 29.4.2003., 12. lpp.).

(6)  OV L 196, 20.7.2001., 9. lpp. Regula, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1914/2003 (OV L 283, 31.10.2003., 27 lpp.).

(7)  OV L 16, 18.1.2002., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(8)  OV L 51, 26.2.2003., 3. lpp.

(9)  OV L 53, 28.2.2003., 8. lpp.

(10)  OV L 275, 27.10.2000., 44. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/508/EK (OV L 174, 12.7.2003., 10. lpp).

(11)  OV L 195, 24.7.2002., 38. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 57/2004 (OV L 9, 15.1.2004., 1. lpp.).

(12)  OV L 222, 19.8.2002., 1. lpp.

(13)  OV L 49, 22.2.2003., 15. lpp.

(14)  OV L 151, 19.6.2003., 42. lpp.


PIELIKUMS

PREČU BRĪVA APRITE

Pārtikas produkti

1.

Komisijas 2000. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 1474/2000, ar kuru nosaka samazinātus lauksaimniecības komponentus un papildu nodevas, ko no 2000. gada 1. jūlija piemēro to preču importam Kopienā, uz kurām attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93, atbilstīgi Eiropas Savienības un Izraēlas Pagaidu nolīgumam.

a)

Regulas I pielikuma virsrakstu aizstāj ar šo:

b)

Regulas I pielikuma apakšvirsrakstu aizstāj ar šo:

.

c)

Regulas I un II pielikumā virsrakstu virs pirmās tabulas (1. DAĻA) aizstāj ar šo:

d)

Regulas I un II pielikumā 1. daļas tabulas atsauces uz aizstāj ar šo:

“Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”

.

e)

Regulas I un II pielikumā ar zvaigznīti (*) apzīmēto zemsvītras piezīmi 1. daļas tabulā aizstāj ar šo:

“(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2”

.

f)

Regulas I un II pielikumā ar zvaigznītēm (**) apzīmēto zemsvītras piezīmi 1. daļas tabulā uz aizstāj ar šo:

“(**)

Véase la parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3”

.

g)

Regulas I un II pielikumā 1. zemsvītras piezīmi 1. daļas tabulā uz aizstāj ar šo:

“(1)

Por 100 kg de boniatos, etc. o de maíz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. — 100 kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.”

.

h)

Regulas I un II pielikumā 2. zemsvītras piezīmi 1. daļas tabulā uz aizstāj ar šo:

“(2)

Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.”

.

i)

Regulas I un II pielikumā virsrakstu virs otrās tabulas (2. DAĻA) aizstāj ar šo:

j)

Regulas I pielikumā 2. daļas un 3. daļas tabulas atsauces aizstāj ar šo:

“Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”

.

k)

Regulas I un II pielikumā virsrakstu virs trešās tabulas (3. DAĻA) aizstāj ar šo:

.

l)

Regulas II pielikuma virsrakstu aizstāj ar šo:

.

m)

Regulas II pielikuma apakšvirsrakstu aizstāj ar šo:

.

n)

Regulas II pielikumā 2. daļas un 3. daļas pirmās tabulas atsauces aizstāj ar šo:

“Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”

.

o)

Regulas II pielikumā 2. daļas un 3. daļas otrās tabulas atsauces aizstāj ar šo:

“Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos”

.

2.

Komisijas 2000. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 1477/2000, ar kuru nosaka samazinātus lauksaimniecības komponentus un papildu nodevas, ko no 2000. gada 1. jūlija piemēro to preču importam Kopienā, uz kurām attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93 atbilstīgi Eiropas nolīgumiem.

a)

Regulas IX pielikuma virsrakstu aizstāj ar šo:

;

b)

Regulas IX pielikuma apakšvirsrakstu aizstāj ar šo:

.

c)

Regulas IX pielikumā virsrakstu virs pirmās tabulas (1. DAĻA) aizstāj ar šo:

d)

Regulas IX pielikumā 1. daļas tabulas atsauces aizstāj ar šo:

“Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”

.

e)

Regulas IX pielikumā ar zvaigznīti (*) apzīmēto zemsvītras piezīmi 1. daļas tabulā aizstāj ar šo:

“(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri čast’ 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2”

.

f)

Regulas IX pielikumā 1. zemsvītras piezīmi 1. daļas tabulā aizstāj ar šo:

“(1)

De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. — Obsah sacharózy nižší než 70 % hmotnostních. — Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. — Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. — Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. — Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. — Sucrose content less than 70 % by weight. — Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. — Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. — Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. — Sacharozės kiekis mažesnis negu 70 % masės. — 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. — Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. — Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. — Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. — Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. — Obsah sacharózy menší ako 70 % hmotnosti. — Vsebnost saharoze manj kot 70 % po teži. — Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. — Innehållet av sackaros mindre än 70 %.”

.

g)

Regulas IX pielikumā virsrakstu virs otrās tabulas (2. DAĻA) aizstāj ar šo:

h)

Regulas IX pielikumā 2. daļas tabulas atsauces aizstāj ar šo:

“Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”

i)

Regulas X pielikuma virsrakstu aizstāj ar šo:

;

j)

Regulas X pielikuma apakšvirsrakstu aizstāj ar šo:

;

k)

Regulas X pielikumā virsrakstu virs pirmās tabulas (1. DAĻA) aizstāj ar šo:

;

l)

Regulas X pielikumā 1. daļas tabulas atsauces aizstāj ar šo:

“Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”

.

m)

Regulas X pielikumā ar zvaigznīti (*) apzīmēto zemsvītras piezīmi 1. daļas tabulā aizstāj ar šo:

“(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2”

;

n)

Regulas X pielikumā 2. daļas pirmās tabulas atsauces aizstāj ar šo:

“Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”

;

o)

Regulas X pielikumā 2. daļas otrās tabulas atsauces aizstāj ar šo:

“Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu u glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos”

.

3.

Komisijas 2000. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 1520/2000, ar ko nosaka kopīgus sīki izstrādātus noteikumus eksporta atmaksu piešķiršanas sistēmas piemērošanai noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo atmaksu apjoma noteikšanas kritērijus.

Regulas 6.a panta 2. punktā starp spāņu un dāņu ierakstiem iekļauj šo:

“—

práva převedena zpět na majitele …”,

starp vācu un grieķu ierakstiem – šo:

“—

… omanikule tagastatud õigused”,

starp itāļu un holandiešu ierakstiem – šo:

“—

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …

teisės grąžintos atgal turėtojui …

A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …”,

starp holandiešu un portugāļu ierakstiem – šo:

“—

uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …”,

starp portugāļu un somu ierakstiem – šo:

“—

práva prenesené späť na držiteľa …

Pravice, prenesene nazaj na imetnika …”

.

4.

Komisijas 2001. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1488/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 par dažu Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma I pielikumā uzskaitīto pamatproduktu zināma daudzuma pakļaušanu aktīvās apstrādes procedūrai bez iepriekšējas ekonomisko nosacījumu izpētes.

a)

Regulas 9. panta 4. punktā pirmās daļas pēdējo teikumu aizstāj ar šo:

“Pirms numura ir šādi burti, kas apzīmē dalībvalsti, kura izdevusi dokumentu: “BE” apzīmē Beļģiju, “CZ” Čehiju, “DK” Dāniju, “DE” Vāciju, “EE” Igauniju, “GR” Grieķiju, “ES” Spāniju, “FR” Franciju, “IE” Īriju, “IT” Itāliju, “CY” Kipru, “LV” Latviju, “LT” Lietuvu, “LU” Luksemburgu, “HU” Ungāriju, “MT” Maltu, “NL” Nīderlandi, “AT” Austriju, “PL” Poliju, “PT” Portugāli, “SI” Slovēniju, “SK” Slovākiju, “FI” Somiju, “SE” Zviedriju, “UK” Apvienoto Karalisti”

;

b)

Regulas 14. panta 1. punktā sarakstu, kas sākas ar “Solicitud de” un beidzas ar “förordning (EG) nr. 1488/2001”, aizstāj ar šādu sarakstu:

“—

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati oznako KN) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001”

;

c)

Regulas 14. panta 2. punktā sarakstu, kas sākas ar “Por una cantidad” un beidzas ar “kvantitet på ... kg”, aizstāj ar šādu sarakstu:

“—

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal … kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg”

;

d)

Regulas 14. panta 5. punktā sarakstu, kas sākas ar “Nueva fecha” un beidzas ar “sista giltighetsdag …”, aizstāj ar šādu sarakstu:

“—

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának újidőpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …”

;

e)

Regulas 15. panta 2. punktā starp spāņu un dāņu ierakstiem iekļauj šo:

“—

Práva převedena zpět na majitele …”,

starp vācu un grieķu ierakstiem – šo:

“—

[kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused”,

starp itāļu un holandiešu ierakstiem – šo:

“—

… (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam

Teisės grąžinamos atgal sąvininkui … (data)

A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]”,

starp holandiešu un portugāļu ierakstiem – šo:

“—

Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)”,

un starp portugāļu un somu ierakstiem – šo:

“—

Práva prenesené na držiteľa … [dňa]

Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …”

.

KONKURENCES POLITIKA

Komisijas 2003. gada 27. februāra Regula (EK) Nr. 358/2003 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu dažiem nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību paveidiem apdrošināšanas nozarē.

Regulas 11. pantu papildina ar šādu pantu:

“11.a pants

Līguma 81. panta 1. punktā noteiktais aizliegums neattiecas uz nolīgumiem, kuri Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās dienā bija spēkā un kuri pievienošanās dēļ atbilst 81. panta 1. punktam, ja sešu mēnešu laikā no pievienošanās dienas tos groza tā, ka tie atbilst šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem”.

LAUKSAIMNIECĪBA

Fitosanitārie tiesību akti

Komisijas 2003. gada 21. februāra Lēmums 2003/122/EK, ar ko dalībvalstīm atļauj pieņemt lēmumus saskaņā ar Direktīvu 1999/105/EK par trešās valstīs iegūtu meža reproduktīvo materiālu.

Pielikumā dzēš šādus ierakstus:

“Čehijas Republika

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Igaunija

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Ungārija

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus glutinosa Gaertn.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Castanea sativa Mill.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Populus alba L.

SI

SS, St

Populus x canescens Sm.

SI

SS, St

Populus nigra L.

SI

SS, St

Populus tremula L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Latvija

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Lietuva

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Polija

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovākija

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovēnija

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St”

VIDE

1.

Komisijas 2000. gada 16. oktobra Lēmums 2000/657/EK, ar kuru pieņem Kopienas importa lēmumus dažām ķīmiskām vielām atbilstoši Padomes Regulai (EEK) Nr 2455/92/ par dažu bīstamu ķīmisku vielu importu un eksportu.

I pielikumā tekstu laukumā pirms tabulām aizstāj ar šo:

(Dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovēnija, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste)”

2.

Komisijas 2003. gada 25. februāra Regula (EK) Nr. 349/2003, ar ko pārtrauc dažu savvaļas dzīvnieku un augu ievešanu Kopienā.

a)

Pielikuma tabulā “Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā norādītās sugas, kuru ievešana Kopienā ir pārtraukta” šo valsti dzēš no izcelsmes valstu saraksta:

“—

Lietuva”;

b)

pielikuma tabulā “Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā norādītās sugas, kuru ievešana Kopienā ir pārtraukta” zem apakšvirsraksta “FLORA, Orchidaceae” dzēš šādus ierakstus:

 

Cephalanthera damasonium,

 

Dactylorhiza fuchsii,

 

Dactylorhiza maculata,

 

Gymnadenia conopsea,

 

Ophrys apifera,

 

Ophrys scolopax,

 

Orchis militaris,

 

Serapias lingua,”

un šādas valstis dzēš no izcelsmes valstu saraksta attiecībā uz nosauktajām sugām:

Flora, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis:

“Čehija”;

Flora, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis:

“Igaunija”, “Slovākija”;

Flora, Orchidaceae, Barlia robertiana:

“Malta”;

Flora, Orchidaceae, Cephalanthera rubra:

“Latvija”, “Lietuva”, “Polija”, “Slovākija”;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata:

“Slovākija”;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia:

“Polija”, “Slovākija”;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii:

“Lietuva”, “Polija”;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri:

“Polija”;

Flora, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum:

“Čehija”, “Ungārija”;

Flora, Orchidaceae, Ophrys insectifera:

“Čehija”, “Ungārija”, “Latvija”, “Slovākija”;

Flora, Orchidaceae, Ophrys sphegodes:

“Ungārija”;

Flora, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera:

“Malta”;

Flora, Orchidaceae, Orchis coriophora:

“Polija”;

Flora, Orchidaceae, Orchis italica:

“Malta”;

Flora, Orchidaceae, Orchis morio:

“Igaunija”, “Lietuva”, “Polija”, “Slovākija”;

Flora, Orchidaceae, Orchis pallens:

“Ungārija”, “Polija”, “Slovākija”;

Flora, Orchidaceae, Orchis papilionacea:

“Slovēnija”;

Flora, Orchidaceae, Orchis purpurea:

“Polija”, “Slovākija”;

Flora, Orchidaceae, Orchis simia:

“Slovēnija”;

Flora, Orchidaceae, Orchis tridentata:

“Čehija”, “Slovākija”;

Flora, Orchidaceae, Orchis ustulata:

“Igaunija”, “Latvija”, “Lietuva”, “Polija”, “Slovākija”;

Flora, Orchidaceae, Serapias vomeracea:

“Malta”;

Flora, Orchidaceae, Spiranthes spiralis:

“Čehija”, “Polija”;

un ierakstu “FLORA, Orchidaceae, Orchis mascula” aizstāj ar šo:

Orchis mascula

Savvaļas/Audzētavas

Visi īpatņi

Albānija

b”

ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

1.

Komisijas 2002. gada 17. janvāra Regula (EK) Nr. 76/2002, ar ko ievieš iepriekšēju Kopienas uzraudzību attiecībā uz dažu dzelzs un tērauda ražojumu importu, uz ko attiecas EOTK un EK līgumi un kuru izcelsme ir dažas trešās valstis.

Starp 4. un 5. pantu iestarpina šādu pantu:

“4.a pants

Attiecībā uz to tērauda ražojumu laišanu brīvā apgrozībā Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā no2004. gada 1. maija, uz kuriem attiecas šī Komisijas Regula un kas izsūtīti pirms 2004. gada 1. maija, uzraudzības dokuments nav nepieciešams ar noteikumu, ka šie ražojumi izsūtīti līdz 2004. gada 1. maijam. Izsūtīšanas datumu jāpierāda, uzrādot preču pavadzīmi vai citu pārvadājuma dokumentu, ko Kopienas iestādes uzskata par līdzvērtīgu pavadzīmei.”

2.

Komisijas 2002. gada 8. jūlija Lēmums 2002/602/EOTK par dažu ierobežojumu pārvaldi dažu tērauda ražojumu ievedumiem no Krievijas Federācijas.

Starp 7. un 8. pantu iestarpina šādu pantu:

“7.a pants

Attiecībā uz to tērauda ražojumu laišanu brīvā apgrozībā Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā no 2004. gada 1. maija, uz kuriem attiecas šī Komisijas Regula, nepieciešama ievešanas atļauja arī tad, ja šie tērauda ražojumi izsūtīti līdz 2004. gada 1. maijam. Ja tērauda ražojumi izsūtīti uz jaunajām dalībvalstīm līdz2004. gada 1. maijam, ievešanas atļauju piešķir automātiski, neuzliekot kvantitatīvus ierobežojumus, ja tiek uzrādīta preču pavadzīme vai cits pārvadājuma dokuments, ko Kopienas licencēšanas iestādes uzskata par ekvivalentiem, kas pierāda nosūtīšanas datumu, un pēc atļaujas saņemšanas no Kopienas iestādes, kas atbild par licenču pārvaldīšanu (SIGL). Ja tērauda ražojumi nosūtīti uz jauno dalībvalsti 2004. gada 1. maijā vai pēc šī datuma, jāievēro īpaši noteikumi, kas reglamentē kvantitatīvos ierobežojumus atbilstoši šim Komisijas lēmumam”.

3.

Komisijas 2002. gada 8. jūlija Lēmums Nr. 1469/2002/EOTK par noteiktu ierobežojumu pārvaldi konkrētu tērauda ražojumu ievedumiem no Kazahstānas.

a)

Starp 7. un 8. pantu iestarpina šādu pantu:

“7.a pants

Attiecībā uz to tērauda ražojumu laišanu brīvā apgrozībā Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā no 2004. gada 1. maija, uz kuriem attiecas šī Komisijas Regula, nepieciešama ievešanas atļauja arī tad, ja šie tērauda ražojumi izsūtīti līdz 2004. gada 1. maijam. Ja tērauda ražojumi izsūtīti uz jaunajām dalībvalstīm līdz 2004. gada 1. maijam, ievešanas atļauju piešķir automātiski, neuzliekot kvantitatīvus ierobežojumus, ja tiek uzrādīta preču pavadzīme vai cits pārvadājuma dokuments, ko Kopienas licencēšanas iestādes uzskata par ekvivalentiem, kas pierāda nosūtīšanas datumu, un pēc atļaujas saņemšanas no Kopienas iestādes, kas atbild par licenču pārvaldīšanu (SIGL). Ja tērauda ražojumi nosūtīti uz jauno dalībvalsti 2004. gada 1. maijā vai pēc šī datuma, jāievēro īpaši noteikumi, kas reglamentē kvantitatīvos ierobežojumus atbilstoši šim Komisijas lēmumam.”

b)

Lēmuma II pielikuma III daļas 18. panta 6. punktu aizstāj ar šo:

“6.   Numurs sastāv no šādiem elementiem:

 

divi burti, kas šādi apzīmē eksportētājvalsti: KZ = Kazahstānas Republika;

 

divi burti, kas šādi apzīmē paredzētā galamērķa dalībvalsti:

BE

=

Beļģija

CZ

=

Čehija

DK

=

Dānija

DE

=

Vācija

EE

=

Igaunija

EL

=

Grieķija

ES

=

Spānija

FR

=

Francija

IE

=

Īrija

IT

=

Itālija

CY

=

Kipra

LV

=

Latvija

LT

=

Lietuva

LU

=

Luksemburga

HU

=

Ungārija

MT

=

Malta

NL

=

Nīderlande

AT

=

Austrija

PL

=

Polija

PT

=

Portugāle

SI

=

Slovēnija

SK

=

Slovākija

FI

=

Somija

SE

=

Zviedrija

GB

=

Apvienotā Karaliste

,

 

viens cipars, kas apzīmē kvotas gadu un atbilst attiecīgā gada pēdējam ciparam, piemēram, 2002. gadu apzīmē ar “2”,

 

divciparu numurs, kas apzīmē izdošanas iestādi eksportētājvalstī,

 

piecciparu numurs secīgi no 00001 līdz 99999, ko piešķir konkrētajai galamērķa dalībvalstij.”

c)

Lēmuma II pielikumā kompetento valsts iestāžu saraksta virsrakstu aizstāj ar šo:

.

d)

Lēmuma II pielikuma kompetento valstu iestāžu sarakstā starp Beļģijas un Dānijas ierakstiem iestarpina šo:

 

“ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22421 2133”

.

starp Vācijas un Grieķijas ierakstiem – šo:

 

“EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks (372) 6 313 660”

.

starp Itālijas un Luksemburgas ierakstiem – šo:

 

“KΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Import Licensing Unit

1421 Nicosia

Kύπρος

Fax +357 22 375 120

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax (371) 7 280 882

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. 370 5 262 3974”.

starp Luksemburgas un Austrijas ierakstiem – šo:

 

“MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299

,

Commerce Division

Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

.

starp Austrijas un Portugāles ierakstiem – šo:

 

“POLSKA

Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”.

starp Portugāles un Somijas ierakstiem – šo:

 

“SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax (421-2) 4342 3919”.


1.5.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/35


PADOMES DIREKTĪVA 2004/66/EK

(2004. gada 26. aprīlis)

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes Direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK pielāgo preču brīvas aprites, pakalpojumu sniegšanas brīvības, lauksaimniecības, transporta un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Līgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk - “Pievienošanās līgums” (1), un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Aktu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā (turpmāk – “Pievienošanās akts”) (2), un jo īpaši tā 57. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

attiecībā uz dažiem aktiem, kas paliek spēkā pēc 2004. gada 1. maija un kas jāpielāgo saistībā ar pievienošanos, vajadzīgie pielāgojumi netika paredzēti Pievienošanās aktā vai arī tika paredzēti, taču tiem vajadzīgi turpmākie pielāgojumi. Visi šie pielāgojumi ir jāpieņem pirms pievienošanās, lai tie būtu piemērojami no pievienošanās dienas;

(2)

saskaņā ar Pievienošanās akta 57. panta 2. punktu visos gadījumos, kad sākotnējo aktu pieņēmusi vienīgi Padome vai Padome kopīgi ar Eiropas Parlamentu, šādi pielāgojumi jāpieņem Padomei;

(3)

tādēļ attiecīgi ir jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK (3), 2002/83/EK (4), 2003/37/EK (5) un 2003/59/EK (6) un Padomes Direktīvas 77/388/EEK (7), 91/414/EEK (8), 96/26/EK (9), 2003/48/EK (10) un 2003/49/EK (11),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK, 2003/59/EK, 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK groza, kā noteikts pielikumā.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz Pievienošanās līguma spēkā stāšanās dienai izpildītu šīs direktīvas prasības. Attiecībā uz šīs direktīvas noteikumiem, ar ko pielāgo Direktīvu 91/414/EK, ņemot vērā tās grozījumus, kā arī Direktīvas 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK, transponēšanas datums ir attiecīgajā direktīvā noteiktais datums. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai to aktu tekstu, ar kuriem šo direktīvu transponē, kopā ar tabulu, kas norāda to atbilstību konkrētiem šīs direktīvas noteikumiem.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, vienīgi stājoties spēkā Pievienošanās līgumam, un tā ir spēkā no Pievienošanās līguma spēkā stāšanās dienas.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 26. aprīlīs.

Padomes vārdā -

B. COWEN

priekšsēdētājs


(1)  Īpašais izdevums latviešu valodā, 23.9.2003., 17. lpp.

(2)  Īpašais izdevums latviešu valodā, 23.9.2003., 33. lpp.

(3)  OV L 200, 30.7.1999., 1.lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp).

(4)  OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.

(6)  OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.

(7)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/7/EK (OV L 27, 30.1.2004, 44. lpp).

(8)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp).

(9)  OV L 124, 23.5.1996., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(10)  OV L 157, 26.6.2003., 38. lpp.

(11)  OV L 157, 26.6.2003., 49. lpp.


PIELIKUMS

I.   BRĪVA PREČU APRITE

A.   MEHĀNISKIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK.

a)

Direktīvas II pielikuma C nodaļas 1. papildinājuma 1. punkta pirmajā daļā iekļauj šādu tekstu:

““Čehijas Republikai - 8”, “Igaunijai - 29”, “Kiprai - CY”, “Latvijai - 32”, “Lietuvai - 36”, “Ungārijai - 7”, “Maltai - MT”, “Polijai - 20”, “Slovēnijai - 26”, “Slovākijai - 27”.”

b)

Direktīvas III pielikuma I daļas A iedaļas “Pabeigti/nokomplektēti traktori” 16. punktu aizstāj ar šādu punktu:

Image”;

c)

Direktīvas III pielikuma I daļas B iedaļas “Lauksaimniecības vai mežsaimniecības piekabes – pabeigtas/nokomplektētas” 16. punktu aizstāj ar šādu punktu:

Image”;

d)

Direktīvas III pielikuma I daļas C iedaļas “Maināmas velkamas mašīnas - pabeigtas/nokomplektētas” 16. punktu aizstāj ar šādu punktu:

Image”;

e)

Direktīvas III pielikuma II daļas A iedaļas “Lauksaimniecības vai mežsaimniecības piekabes – nepabeigtas” 16. punktu aizstāj ar šādu punktu:

Image”;

f)

Direktīvas III pielikuma II daļas B iedaļas “Maināmas velkamas mašīnas - nepabeigtas” 16. punktu aizstāj ar šādu punktu:

Image”;

B.   ĶIMIKĀLIJAS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu.

Direktīvas VI pielikuma A daļas 5. punktā valstu sarakstu aizstāj ar šādu sarakstu:

 

“Beļģijā:

 

Čehijas Republikā:

 

Dānijā:

 

Vācijā:

 

Igaunijā:

 

Grieķijā:

 

Spānijā:

 

Francijā:

 

Īrijā:

 

Itālijā:

 

Kiprā:

 

Latvijā:

 

Lietuvā:

 

Luksemburgā:

 

Ungārijā:

 

Maltā:

 

Nīderlandē:

 

Austrijā:

 

Polijā:

 

Portugālē:

 

Slovēnijā:

 

Slovākijā:

 

Somijā:

 

Zviedrijā:

 

Apvienotajā Karalistē:”.

II.   PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS BRĪVĪBA

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par dzīvības apdrošināšanu.

a)

Direktīvas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

“—

Čehijas Republikā: akciová společnost družstvo,”

;

un starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

“—

Igaunijas Republikā: aktsiaselts,”

;

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

“—

Kipras Republikā: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

Latvijas Republikā: apdrošināšanas akciju sabiedrība, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība,

Lietuvas Republikā: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės,”;

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

“—

Ungārijas Republikā: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület, külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe,

Maltas Republikā: kumpanija pubblika, kumpanija privata, fergħa, Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut,”;

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“—

Polijas Republikā: spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych,

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

“—

Slovēnijas Republikā: delniška družba, družba za vzajemno zavarovanje,

Slovākijas Republikā: akciová spoločnost,”;

b)

Direktīvas 18. panta 3. punkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

1995. gada 1. janvārī attiecībā uz sabiedrībām, kam licence ir izsniegta Austrijā, Somijā un Zviedrijā,”;

c)

Direktīvas 18. panta 3. punktā pēc trešā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“—

2004. gada 1. maijā attiecībā uz sabiedrībām, kam licence izsniegta Čehijas Republikā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā, Slovākijā,”.

III.   LAUKSAIMNIECĪBA

TIESĪBU AKTI FITOSANITĀRIJAS JOMĀ

Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

a)

Direktīvas IV pielikuma 1.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.1.   Īpašs risks cilvēkiem (RSh)

RSh 1

ES

:

Tóxico en contacto con los ojos.

CS

:

Toxický při styku s očima.

DA

:

Giftig ved kontakt med øjnene.

DE

:

Giftig bei Kontakt mit den Augen.

ET

:

Mürgine silma sattumisel.

EL

:

Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια.

EN

:

Toxic by eye contact.

FR

:

Toxique par contact oculaire.

IT

:

Tossico per contatto oculare.

LV

:

Toksisks nonākot saskarē ar acīm.

LT

:

Toksiška, patekus į akis.

HU

:

Szemmel érintkezve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jmiss ma' l-għajnejn.

NL

:

Giftig bij oogcontact.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

PT

:

Tóxico por contacto com os olhos.

SK

:

Jedovatý pri kontakte s očami.

SL

:

Strupeno v stiku z očmi.

FI

:

Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV

:

Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

ES

:

Puede causar fotosensibilización.

CS

:

Může vyvolat fotosenzibilizaci.

DA

:

Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

DE

:

Sensibilisierung durch Licht möglich.

ET

:

Võib põhjustada valgussensibiliseerimist.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση.

EN

:

May cause photosensitisation.

FR

:

Peut entraîner une photosensibilisation.

IT

:

Può causare fotosensibilizzazione.

LV

:

Var izraisīt fotosensibilizāciju.

LT

:

Gali sukelti fotosensibilizaciją.

HU

:

Fényérzékenységet okozhat.

MT

:

Jista' jikkawża fotosensitiżżazzjoni.

NL

:

Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PL

:

Może powodować nadwrażliwość na światło.

PT

:

Pode causar fotossensibilização.

SK

:

Môže spôsobiť fotosenzibilizáciu.

SL

:

Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo.

FI

:

Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV

:

Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.

RSh 3

ES

:

El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

CS

:

Při styku s parami způsobuje poleptání kůže a očí a při styku s kapalinou způsobuje omrzliny.

DA

:

Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE

:

Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

ET

:

Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab külmumist.

EL

:

Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.

EN

:

Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR

:

Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT

:

Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

LV

:

Saskare ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus, un saskare ar šķidrumu izraisa apsaldējumus.

LT

:

Garai sukelia odos ir akių nudegimą, skystis- nušalimą.

HU

:

Az anyag gőzével való érintkezés a bőr és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való érintkezés fagyást okozhat.

MT

:

Kuntatt mal-fwar jikkawża ħruq fil-ġilda u fl-għajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkawża iffriżar.

NL

:

Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PL

:

Kontakt z oparami powoduje poparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje zamarzanie.

PT

:

O contacto com vapores do produto provoca queimaduras na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.

SK

:

Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny pokožky a očí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny.

SL

:

Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s tekočino povzroča ozebline.

FI

:

Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV

:

Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.”;

b)

Direktīvas V pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Vispārīgi noteikumi

Visiem augu aizsardzības līdzekļiem jābūt marķētiem ar šādu frāzi, kuru attiecīgi papildina ar tekstu iekavās:

SP 1

ES

:

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

CS

:

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

DA

:

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE

:

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

ET

:

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

EL

:

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

EN

:

Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR

:

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

IT

:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

LV

:

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. (Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. / Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no fermu pagalmiem un ceļiem.)

LT

:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

HU

:

A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést).

MT

:

Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tiegħu (Tnaddafx apparat li jintuża għall-applikazzjoni qrib ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btieħi u toroq).

NL

:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PL

:

Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).

PT

:

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

SK

:

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SL

:

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.)

FI

:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)

SV

:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)”

;

c)

Direktīvas V pielikuma 2.1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.1.   Drošības noteikumi operatoriem (SPo)

Vispārīgi noteikumi

1.

Dalībvalstis var noteikt piemērotu individuālo aizsargaprīkojumu operatoriem un šā aprīkojuma specifiskus elementus (piem., noteikta veida darba apģērbu, priekšautu, cimdus, darba apavus, gumijas apavus, sejas aizsargu, masku, cieši pieguļošas brilles, cepuri, kapuci vai respiratoru). Šādi papildu drošības noteikumi neskar standartfrāzes, kas piemērojamas saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK.

2.

Dalībvalstis turklāt var noteikt konkrētus uzdevumus, kuru veikšanai nepieciešams īpašs aizsargaprīkojums, tādus kā neatšķaidītu produktu sajaukšana, pārkraušana vai rīkošanās ar tiem, atšķaidītu produktu pielietošana vai smidzināšana, rīkošanās ar nesen apstrādātiem materiāliem, tādiem kā augi vai augsne, vai piekļūšana nesen apstrādātām platībām.

3.

Dalībvalstis var papildus norādīt tehniskos kontroles pasākumus, tādus kā:

pārvietojot pesticīdus no tvertnes uz apsmidzināšanas cisternu, jāizmanto slēgta pārvietošanas sistēma,

apsmidzināšanas laikā operatoram ir jādarbojas slēgtā kabīnē (kas aprīkota ar gaisa kondicionēšanas/ gaisa filtrēšanas sistēmu),

tehniskie kontroles pasākumi var aizstāt individuālo aizsargaprīkojumu, ja tie nodrošina tādu pašu vai labāku drošības līmeni.

Īpaši noteikumi

SPo 1

ES

:

En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel con agua abundante.

CS

:

Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži opláchněte velkým množstvím vody.

DA

:

Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE

:

Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

ET

:

Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega.

EL

:

Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊόν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.

EN

:

After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.

FR

:

Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau.

IT

:

Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

LV

:

Pēc saskares ar ādu, vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.

LT

:

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.

HU

:

Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyeződött bőrt bő vízzel mossa le.

MT

:

Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b'xoqqa niexfa u mbgħad aħsel il-ġilda b'ħafna ilma.

NL

:

Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PL

:

Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody.

PT

:

Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

SK

:

Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom vody.

SL

:

Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

FI

:

Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV

:

Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

ES

:

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

CS

:

Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.

DA

:

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

DE

:

Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

ET

:

Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta.

EL

:

Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

EN

:

Wash all protective clothing after use.

FR

:

Laver tous les équipements de protection après utilisation.

IT

:

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

LV

:

Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu.

LT

:

Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius.

HU

:

Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

MT

:

Aħsel l-ilbies protettiv wara li-tuża.

NL

:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

PL

:

Uprać odzież ochronną po użyciu.

PT

:

Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.

SK

:

Ochranný odev po aplikácii očistite.

SL

:

Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.

FI

:

Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV

:

Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

ES

:

Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

CS

:

Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.

DA

:

Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

DE

:

Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

ET

:

Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda.

EL

:

Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης.

EN

:

After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.

FR

:

Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT

:

Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

LV

:

Pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas, neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību.

LT

:

Užsidegus neįkvėpti dūmų ir nedelsiant palikti apdorotą plotą.

HU

:

A termék meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet.

MT

:

Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-duħħan u warrab minnufih mill-post li jkun ġie ittrattat.

NL

:

Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PL

:

Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi.

PT

:

Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

SK

:

Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okamžite opustite ošetrovaný priestor.

SL

:

Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano območje.

FI

:

Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV

:

När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.

SPo 4

ES

:

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

CS

:

Obal s přípravkem musí být otevřen ve venkovním prostředí a za sucha.

DA

:

Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

DE

:

Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

ET

:

Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes.

EL

:

Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.

EN

:

The container must be opened outdoors and in dry conditions.

FR

:

L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.

IT

:

L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

LV

:

Iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos.

LT

:

Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms.

HU

:

A tartályt csak a szabad levegőn, száraz időben lehet kinyitni.

MT

:

Il-kontenitur għandu jinfetaħ f'ambjent miftuħ u xott.

NL

:

De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PL

:

Opakowanie otwierać na zewnątrz i w suchych warunkach.

PT

:

Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

SK

:

Nádobu otvárajte vonku a za suchého počasia.

SL

:

Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

FI

:

Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV

:

Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

SPo 5

ES

:

Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/ durante un tiempo especificado /hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.

CS

:

Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky [důkladně/ uveďte dobu /do zaschnutí postřikového nánosu] vyvětrejte.

DA

:

De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/ eller angivelse af tid /indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

DE

:

Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/ oder Zeit angeben /bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

ET

:

Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/ määratletud aja jooksul /enne uuesti sisenemist kuni pihustatud vahendi kuivamiseni.

EL

:

Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος /μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

EN

:

Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/ time to be specified /until spray has dried before re-entry.

FR

:

Ventiler [à fond/ ou durée à précise r/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder.

IT

:

Ventilare [a fondo/ per una durata da specificare /fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.

LV

:

Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas ( norāda laiku ), kamēr izsmidzinātais šķidrums nožuvis.

LT

:

Gerai išvėdinti apdorotus plotus/šiltnamius ( vėdinimo laikas turi būti nurodytas ). Įeiti į apdorotus plotus leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus.

HU

:

A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/ az előírt időn át /a permet felszáradásáig] szellőztesse az oda való visszatérés előtt.

MT

:

Ħalli l-arja tgħaddi minn dawk il-postijiet/serer li ġew ittrattati sew/ speċifika t-tul ta' ħin /sakemm jinxef il-bexx qabel ma terġa' tidħol.

NL

:

Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende ( geef de periode aan ) ventileren/ventileren tot de sproeistof is opgedroogd].

PL

:

Dokładnie wietrzyć obszar poddany zabiegowi/szklarnie/ przez określony czas /Przed ponownym wejściem poczekać do wyschnięcia cieczy.

PT

:

Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante ( neste caso, precisar o período )/até à secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.

SK

:

Pred ďalším vstupom dôkladne vyvetrajte ošetrovaný priestor/ skleník tak , aby rozprášený roztok prípravku zaschol/uveďte potrebný čas/.

SL

:

Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine/rastlinjake/ določi se čas /dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

FI

:

Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/ tai täsmennetään tuuletusaika /kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV

:

Vädra (omsorgsfullt/ eller ange tidsperiod /tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.”.

d)

Direktīvas V pielikuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.2.   Drošības pasākumi saistībā ar vidi (SPe)

SPe 1

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia) .

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/půdních organismů neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek obsahující (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) déle/více než (uveďte určitou lhůtu nebo četnost aplikací) .

DA

:

For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger) .

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel “…” oder andere … haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als … (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

ET

:

Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või aine klass) rohkem kui (periood või määratletav sagedus) .

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα) .

EN

:

To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified) .

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser) .

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza) .

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur (norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu) vairāk nekā (norāda laiku vai apstrāžu biežumu) .

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliąją medžiagą ar medžiagų grupę, kaip tinka) dažniau kaip (laikas ar dažnumas turi būti nurodytas) .

HU

:

A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt időtartam/gyakoriság) -nál hosszabb ideig/többször.

MT

:

Sabiex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi fil-ħamrija tapplikax dan il-prodott jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) iżjed minn (speċifika ż-żmien jew il-frekwenza) .

NL

:

Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów glebowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas) /nie częściej niż (określona częstotliwość) .

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (período a precisar) ou mais do que (frequência a precisar) .

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu účinných látok) dlhšie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu) .

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj) .

FI

:

(Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys) .

SV

:

För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar) .

SPe 2

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación o el tipo de suelos) .

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/vodních organismů neaplikujte přípravek na půdách (uveďte druh půdy nebo situaci) .

DA

:

For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold) .

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

ET

:

Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada (määratleda pinnasetüüp või olukord) .

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργανισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες) .

EN

:

To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser) .

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione) .

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeņus/ūdens organismus, nelietot (norāda augsnes tipu vai apstākļus) augsnēs.

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/vandens organizmus nenaudoti (nurodyti dirvožemio tipą ar situaciją) dirvožemiuose.

HU

:

A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében (az előírt talajtípus vagy helyzet) talajokra ne használja.

MT

:

Biex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi ta' l-ilma tapplikax f'ħamrija (speċifika t-tip ta' ħamrija jew is-sitwazzjoni) .

NL

:

Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić typ gleby lub warunki glebowe) .

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a situação ou o tipo de solo) .

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) pôdu.

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) tleh.

FI

:

(Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV

:

För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande) .

SPe 3

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin/necílových členovců/hmyzu dodržujte neošetřené ochranné pásmo (uveďte vzdálenost) vzhledem k nezemědělské půdě/povrchové vodě.

DA

:

Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikke-målorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

ET

:

Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaseveekogudest.

EL

:

Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη/σώματα επιφανειακών υδάτων].

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau].

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus/ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, ievērot (norāda attālumu) aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/netikslinius nariuotakojus/vabzdžius būtina išlaikyti apsaugos zoną (nurodyti atstumą) iki ne žemės ūkio paskirties žemės/paviršinio vandens telkinių.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől (az előírt távolság) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

MT

:

Sabiex tipproteġi organiżmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati/artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta żona konfini ħielsa mill-bexx ta' (speċifika d-distanza) minn art mhix agrikola/għadajjar ta' l-ilma fil-wiċċ.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet sproeien.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania/stawonogów/owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) od terenów nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas/dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície].

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke (upresnite dĺžku) .

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas (navede se razdaljo) do nekmetijske površine/vodne površine.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin neaplikujte přípravek na nepropustný povrch, jako je asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení.

DA

:

Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

ET

:

Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, betoon, munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht.

EL

:

Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής.

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem, un citās vietās ar augstu noteces risku.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaidžių paviršių tokių kaip asfaltas, betonas, grindinio akmenys, geležinkelio bėgių ar kitose situacijose, kuriuose didelė nuotėkio tikimybė.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza.

MT

:

Biex tipproteġi organiżmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq uċuh impermeabbli bħal l-asfalt, konkrit, ċangaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet oħra b'riskju kbir ta' skul.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania nie stosować na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců musí být přípravek zcela zapraven do půdy; zajistěte, aby byl přípravek zcela zapraven do půdy také na konci výsevních nebo výsadbových řádků.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden. Sørg for, at produktet også er helt tildækket for enden af rækkerne.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka ridade lõpus.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

EN

:

To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē; nodrošināt līdzekļa pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus būtina produktą visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad produktas būtų visiškai įterptas vagų gale.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva.

MT

:

Sabiex tipproteġi għasafar/mammiferi selvaġġi l-prodott għandu jkun inkorporat għal kollox fil-ħamrija; żgura li l-prodott ikun ukoll inkorporat għal kollox f'tarf ir-raddi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či je prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst.

FI

:

(Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypaný nebo rozlitý přípravek.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

EN

:

To protect birds/wild mammals remove spillages.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izšļakstīto līdzekli.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras ar išsiliejusį produktą.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot.

MT

:

Neħħi kull tixrid biex tipproteġi l-għasafar/mammiferi selvaġġi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwać rozlany/rozsypany produkt.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.

FI

:

Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

ES

:

No aplicar durante el período de reproducción de las aves.

CS

:

Neaplikujte v době hnízdění ptáků.

DA

:

Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE

:

Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

ET

:

Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil.

EL

:

Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.

EN

:

Do not apply during the bird breeding period.

FR

:

Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT

:

Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

LV

:

Nelietot putnu vairošanās periodā.

LT

:

Nenaudoti paukščių veisimosi laikotarpiu.

HU

:

A madarak költési időszaka alatt nem alkalmazható.

MT

:

Tapplikax matul it-tberrik ta' l-għasafar.

NL

:

Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode.

PL

:

Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków.

PT

:

Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves.

SK

:

Neaplikujte v čase rozmnožovania vtákov.

SL

:

Ne tretirati v času valjenja ptic.

FI

:

Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV

:

Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

ES

:

Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo) .

CS

:

Nebezpečný pro včely./Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí plodiny./Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy./Úly musí být během aplikace a po aplikaci (uveďte dobu) přemístěny nebo zakryty./Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele./Plevele odstraňte před jejich kvetením./Neaplikujte před (uveďte dobu) .

DA

:

Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt) .

DE

:

Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

ET

:

Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning (määratleda aeg) peale töötlemist tarud eemaldada või katta kinn/Õitseva umbrohu olemasolu korral mitre kasutada/Umbrohi enne õitsemist eemaldada/Mitte kasutada enne (määratleda aeg) .

EL

:

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο) .

EN

:

Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment./Do not apply when flowering weeds are present./Remove weeds before flowering./Do not apply before (state time) .

FR

:

Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date) .

IT

:

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo) .

LV

:

Bīstams bitēm. / Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus kukaiņus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā. / Nelietot vietās, kur bites aktīvi meklē barību. / Bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa smidzināšanas laikā un (norāda laiku) pēc smidzināšanas darba beigām. / Nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles. / Apkarot nezāles pirms ziedēšanas. / Nelietot pirms (norāda laiku) .

LT

:

Pavojingas bitėms/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu/Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu/Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu ar (nurodyti laiką) po purškimo./Nenaudoti kai yra žydinčių piktžolių/Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo/Nenaudoti iki (nurodyti laiką) .

HU

:

Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható/Méhek aktív táplálékszerzési időszaka idején nem alkalmazható/Az alkalmazás idejére és a kezelés után (megadott időszak) ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható/Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/ (megadott időpont) előtt nem alkalmazható.

MT

:

Perikoluż għan-naħal/Sabiex tħares in-naħal u insetti oħra tad-dakra tapplikax fuq uċuħ tar-raba' meta jkunu bil-fjur/Tużax fejn in-naħal ikun qed jirgħa sew/Neħħi jew agħtti l-ġarar tan-naħal waqt l-applikazzjoni u għal (speċifika l-ħin) wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm ħaxix ħażin bil-fjur/Neħħi l-ħaxix ħażin qabel ma jwarrad/Tapplikax qabel (speċifika l-ħin) .

NL

:

Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan) .

PL

:

[Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek/Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty/Usuwać chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas) .

PT

:

Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos./Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar) .

SK

:

Nebezpečný pre včely/Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu/Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely/Počas aplikácie a (uveďte čas) po aplikácii úle prikryte alebo presuňte na iné miesto/Neaplikujte, keď sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/Odstráňte buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte čas) .

SL

:

Nevarno za čebele./Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem./Ne tretirati v času paše čebel./Med tretiranjem in (navede se časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje./Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela./Odstraniti plevel pred cvetenjem./Ne tretirati pred (navede se časovno obdobje) .

FI

:

Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika) .

SV

:

Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod) .”.

e)

Direktīvas V pielikuma 2.3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.3.   Drošības pasākumi, kas saistīti ar labu lauksaimniecības praksi

SPa 1

ES

:

Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo) .

CS

:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek, který obsahuje (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) více/déle než (uveďte četnost aplikací nebo lhůtu) .

DA

:

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange) .

DE

:

Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

ET

:

Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui (kasutamiskordade arv või määratletav periood) , mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või ainete liik) .

EL

:

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί αντίσταση μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές.

EN

:

To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified) .

FR

:

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser) .

IT

:

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare) .

LV

:

Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur ( norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu ) vairāk nekā ( norāda apstrāžu skaitu vai laiku) ).

LT

:

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti šio produkto ar kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliają medžiagą ar medžiagų grupę) dažniau kaip (nurodyti apdorojimų skaičių arba laikotarpį) .

HU

:

Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt kezelésszám vagy időszakok) -nál többször/hosszabb ideig.

MT

:

Sabiex tevita li tinbena reżistenza tapplikax dan jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) aktar minn (l-għadd ta' applikazzjonijiet jew il-ħin li għandu jkun speċifikat)

NL

:

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan) /niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan) .

PL

:

W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas) /nie częściej niż (określona częstotliwość) .

PT

:

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicações a precisar) .

SK

:

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu látok) dlhšie ako (upresnite počet aplikácií alebo časový úsek) .

SL

:

Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj) .

FI

:

Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin (käyttötiheys) .

SV

:

För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod) .”.

f)

Direktīvas V pielikuma 2.4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.4.   Īpaši drošības noteikumi, kas saistīti ar rodenticīdiem (SPr)

SPr 1

ES

:

Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

CS

:

Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.

DA

:

Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

DE

:

Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

ET

:

Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. Peibutussöödabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks.

EL

:

Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

EN

:

The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.

FR

:

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

IT

:

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

LV

:

Ēsmu ejā ievietot tā, lai, tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu aizvilkt.

LT

:

Jaukas turi būti saugiai išdėstytas taip, kad sumažėtų rizika kitiems gyvūnams jį vartoti. Jauko blokai turi būti taip saugomi, kad graužikai negalėtų jų ištampyti.

HU

:

A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el.

MT

:

Il-lixki għandhom jitqegħdu hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali oħrajn. Orbot il-blokki tal-lixka sew fejn ikunu biex ma' jiġux mkaxkra minn fuq il-post minn rodenti.

NL

:

De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PL

:

Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez gryzonie.

PT

:

Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.

SK

:

Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpečte návnady tak, aby ich hlodavce nemohli odtiahnuť.

SL

:

Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodalci ne morejo raznesti.

FI

:

Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV

:

Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

ES

:

La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

CS

:

Plocha určená k ošetření musí být během ošetřování označena. Je třeba upozornit na nebezpečí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed.

DA

:

Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

DE

:

Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

ET

:

Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht ning selle vastane antidoot peab olema ära mainitud.

EL

:

Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.

EN

:

Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.

FR

:

La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

IT

:

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

LV

:

Apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu ar antikoagulantu un tā antidotu.

LT

:

Apdorojami plotai turi būti pažymėti visą apdorojimo laikotarpį. Turi būti paminėtas apsinuodijimo antikoaguliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas priešnuodis.

HU

:

A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére.

MT

:

Il-post ittrattat għandu jkun immarkat filwaqt li jkun qiegħed jiġi itrattat. Għandu jissemma l-periklu ta' avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tiegħu.

NL

:

De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PL

:

Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczeństwo zatrucia (pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i antidotum powinno być wyszczególnione.

PT

:

Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.

SK

:

Ošetrovaná plocha sa počas ošetrenia musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo možnej otravy (primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky.

SL

:

Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.

FI

:

Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV

:

Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

ES

:

Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

CS

:

Mrtvé hlodavce během doby použití přípravku denně odstraňujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na smetiště.

DA

:

Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE

:

Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

ET

:

Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või prügi mahapaneku kohtadesse.

EL

:

Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

EN

:

Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.

FR

:

Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT

:

I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

LV

:

Apstrādes laikā beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnēs vai kaudzēs.

LT

:

Žuvę graužikai turi būti surenkami iš apdoroto ploto kiekvieną dieną viso naikinimo metu. Nemesti i šiukšlių dėžes arba sąvartynus.

HU

:

Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről. A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni.

MT

:

Għandhom jitneħħew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f'kontenituri taż-żibel jew fuq il-miżbliet.

NL

:

Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PL

:

Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do pojemników na śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci.

PT

:

Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

SK

:

Mŕtve hlodavce treba z ošetrovanej plochy každý deň odstrániť. Nehádžte ich do odpadových nádob alebo na smetisko.

SL

:

Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti.

FI

:

Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV

:

Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.”.

IV.   TRANSPORTA POLITIKA

AUTOTRANSPORTS

1.

Padomes Direktīva 96/26/EK (1996. gada 29. aprīlis) par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē.

Direktīvas Ia pielikumā 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu zemsvītras piezīmi:

“(1)

Valsts atšķirības zīme: (B) Beļģija, (CZ) Čehijas Republika, (DK) Dānija, (D) Vācija, (EST) Igaunija, (GR) Grieķija, (E) Spānija, (F) Francija, (IRL) Īrija, (I) Itālija, (CY) Kipra, (LV) Latvija, (LT) Lietuva, (L) Luksemburga, (H) Ungārija, (M) Malta, (NL) Nīderlande, (A) Austrija, (PL) Polija, (P) Portugāle, (SLO) Slovēnija, (SK) Slovākija, (FIN) Somija, (S) Zviedrija, (UK) Apvienotā Karaliste.”.

2.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK (2003. gada 15. jūlijs) par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu.

a)

Direktīvas II pielikuma 2. punktā pēc vārdiem “1. pusē ir” c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“kartes izdevējas dalībvalsts atšķirības zīme, drukāta negatīvā, zilā taisnstūrī, kam apkārt ir divpadsmit zvaigznes dzeltenā krāsā; atšķirības zīmes ir šādas:

B

:

Beļģija

CZ

:

Čehijas Republika

DK

:

Dānija

D

:

Vācija

EST

:

Igaunija

GR

:

Grieķija

E

:

Spānija

F

:

Francija

IRL

:

Īrija

I

:

Itālija

CY

:

Kipra

LV

:

Latvija

LT

:

Lietuva

L

:

Luksemburga

H

:

Ungārija

M

:

Malta

NL

:

Nīderlande

A

:

Austrija

PL

:

Polija

P

:

Portugāle

SLO

:

Slovēnija

SK

:

Slovākija

FIN

:

Somija

S

:

Zviedrija

UK

:

Apvienotā Karaliste,”;

b)

Direktīvas II pielikuma 2. punktā pēc vārdiem “1. pusē ir” e) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“uzraksts “Eiropas Kopienu paraugs” tās dalībvalsts valodā vai valodās, kas izdevusi karti un uzraksts “Vadītāja kvalifikācijas karte” pārējās Kopienas oficiālajās valodās, kuri iespiesti zilā krāsā tā, lai veidotu kartes fonu:

 

tarjeta de cualificación del conductor

 

osvědčení profesní způsobilosti řidiče

 

chaufføruddannelsesbevis

 

Fahrerqualifizierungsnachweis

 

juhi ametipädevuse kaart

 

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

 

driver qualification card

 

carte de qualification de conducteur

 

cárta cáilíochta tiomána

 

carta di qualificazione del conducente

 

vadītāja kvalifikācijas apliecība

 

vairuotojo kvalifikacinė kortelė

 

gépjárművezetői képesítési igazolvány

 

karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq

 

kwalificatiekaart bestuurder

 

karta kwalifikacji kierowcy

 

carta de qualificação do motorista

 

preukaz o kvalifikácii vodiča

 

kartica o usposobljenosti voznika

 

kuljettajan ammattipätevyyskortti

 

yrkeskompetensbevis för förare”.

c)

Direktīvas II pielikuma 2. punktā pēc vārdiem “2. pusē ir” b) apakšpunkta otro teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Ja dalībvalsts vēlas izdarīt šos ierakstus valsts valodā, kas nav viena no šīm valodām – angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru –, tā, neierobežojot citus noteikumus šajā pielikumā, izstrādā kartes variantu divās valodās, izmantojot vienu no iepriekšminētajām valodām.”

.

V.   NODOKĻU POLITIKA

1.

Padomes Sestā direktīva 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem - Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze.

a)

Direktīvas 24.' pantu aizstāj ar šādu pantu:

“24.a pants

Piemērojot 24. panta 2. līdz 6. punktu, turpmāk norādītās dalībvalstis ir tiesīgas piešķirt atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa tādiem šā nodokļa maksātājiem, kuru gada apgrozījums ir mazāks par šādu summu ekvivalentu attiecīgās valsts valūtā, pēc maiņas kursa, ko piemēro attiecīgās valsts pievienošanās dienā:

Čehijas Republikā: EUR 35 000;

Igaunijā: EUR 16 000;

Kiprā: EUR 15 600;

Latvijā: EUR 17 200;

Lietuvā: EUR 29 000;

Ungārijā: EUR 35 000;

Malta: EUR 37 000 - ja saimnieciskā darbība ir galvenokārt preču piegāde, EUR 24 300 - ja saimnieciskā darbība ir galvenokārt tādu pakalpojumu sniegšana, kuriem ir zema pievienotā vērtība (augstas sākotnējās izmaksas), un EUR 14 600 - pārējos gadījumos, proti, pakalpojumu sniedzēji ar augstu pievienoto vērtību (zemas sākotnējās izmaksas);

Polijā: EUR 10 000;

Slovēnijā: EUR 25 000;

Slovākijā: EUR 35 000.”

;

b)

Direktīvas 28.m pantu aizstāj ar šādu pantu:

“28.m pants

Maiņas kurss

Lai noteiktu šajā daļā ekijos izteiktās attiecīgās summas savu valstu valūtās, dalībvalstis izmanto maiņas kursu, ko piemēroja 1991. gada 16. decembrī.* Taču Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija izmanto maiņas kursu, kas piemērojams to pievienošanās dienā.”;

c)

Direktīvas 17. panta 3. punkta b) apakšpunktu versijā, kas paredzēta 28.f panta 1. punktā (1), aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

darījumiem, kam piešķirts atbrīvojums atbilstīgi 14. panta 1. punkta g) un i) apakšpunktam, 15. pantam, 16. panta 1. punkta B), C), D) vai E) apakšpunktam, vai arī minētā panta 2. punktam, vai 28.c panta A) un C) apakšpunktam.”.

2.

Padomes Direktīva 2003/48/EK (2003. gada 3. jūnijs) par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem.

Direktīvas pielikumā starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“Latvia

Pašvaldības (Local governments)

Polija

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (associations of communes)

związki powiatów (association of districts)

związki województw (association of provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capital city of Warsaw)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agricultural Property Agency)”

un pēc teksta, kas attiecas uz Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“Slovākija

mestá a obce (municipalities)

Železnice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company)

Štátny fond cestného hospodárstva (State Road Management Fund)

Slovenské elektrárne (Slovak Power Plants)

Vodohospodárska výstavba (Water Economy Building Company)”.

3.

Padomes Direktīva 2003/49/EK (2003. gada 3. jūnijs) par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs.

a)

Direktīvas 3. panta a) apakšpunkta iii) daļai pievieno šādu tekstu:

“—

Daň z příjmů právnických osob Čehijas Republikā

Tulumaks Igaunijā,

φόρος εισοδήματος Kiprā

Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā,

Pelno mokestis Lietuvā,

Társasági adó Ungārijā,

Taxxa fuq id-dħul Maltā,

Podatek dochodowy od osób prawnych Polijā,

Davek od dobička pravnih oseb Slovēnijā,

Daň z príjmov právnických osôb Slovākijā”;

b)

pielikumam pievieno šādus punktus:

“p)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Čehijas Republikas tiesību aktiem ir: “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”, “veřejná obchodní společnost”, “komanditní společnost”, “družstvo”;

q)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Igaunijas tiesību aktiem ir: “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;

r)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Kipras tiesību aktiem ir: companies in accordance with the Companýs Law, Public Corporate Bodies as well as any other Body which is considered as a company in accordance with the Income tax Laws;

s)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Latvijas tiesību aktiem ir: “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

t)

sabiedrības, kas reģistrētas atbilstīgi Lietuvas tiesību aktiem;

u)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Ungārijas tiesību aktiem ir: “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság”, “szövetkezet”;

v)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Maltas tiesību aktiem ir: “Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata”, “Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet”;

w)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Polijas tiesību aktiem ir: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

x)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Slovēnijas tiesību aktiem ir: “delniška družba”, “komanditna delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”, “družba z neomejeno odgovornostjo”;

y)

sabiedrības, kuru nosaukumi atbilstīgi Slovākijas tiesību aktiem ir: “akciová spoločnos”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnos”, “verejná obchodná spoločnos”, “družstvo”.”.


(1)  Sestajā PVN direktīvā ir divas 17. panta 3. punkta b) apakšpunkta versijas. Minētās direktīvas 28.f panta 1. punkts ietver pašlaik spēkā esošo normu. Šī īpašā situācija nav attiecīgi atrunāta Pievienošanas akta Protokola Nr. 3 pielikumā, kas kļūdaini grozīja to 17. panta 3. punkta b) apakšpunkta versiju, kura pašlaik nav spēkā. Tādēļ ir jāgroza arī pašlaik spēkā esošā versija.


1.5.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/68


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/79/EK

(2004. gada 4. marts),

ar ko pielāgo Direktīvu 2002/94/EK nodokļu jomā sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu (1), un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu (2), un jo īpaši tā 57. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Atsevišķiem tiesību aktiem, kas paliek spēkā pēc 2004. gada 1. maija un kas ir jāpielāgo sakarā ar jaunu dalībvalstu pievienošanos, 2003. gada Pievienošanās aktā nebija paredzēti vajadzīgie pielāgojumi vai arī tie bija paredzēti, bet tiem ir vajadzīgi papildu pielāgojumi. Visi minētie pielāgojumi ir jāpieņem pirms jauno dalībvalstu pievienošanās, lai tie būtu piemērojami no pievienošanās dienas.

(2)

Ievērojot Pievienošanās akta 57. panta 2. punktu, Komisijai minētie pielāgojumi ir jāpieņem visos gadījumos, kad Komisija ir pieņēmusi sākotnējo tiesību aktu.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Komisijas Direktīva 2002/94/EK (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2002/94/EK groza, kā noteikts pielikumā.

2. pants

Dalībvalstīs vēlākais līdz jauno dalībvalstu pievienošanās dienai stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis Komisijai tūlīt dara zināmus minēto aktu tekstus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī Direktīva stājas spēkā saskaņā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu un minētā līguma spēkā stāšanās dienā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 4. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 236, 29.9.2003., 17. lpp.

(2)  OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.

(3)  OV L 337, 13.12.2002., 41. lpp.


PIELIKUMS

NODOKĻU UZLIKŠANA

Komisijas 2002. gada 9. decembra Direktīva 2002/94/EK par atsevišķu Padomes Direktīvas 76/308/EEK noteikumu par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktām nodevām, nodokļiem un citiem pasākumiem izpildes kārtību.

IV pielikumā tekstu, kas ierakstīts ailē kreisajā pusē ar nosaukumu “Dalībvalstis”, aizstāj ar šādu tekstu:

 

“Belgique/België

 

Česká Republika

 

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Eλλάδα

 

España

 

France

 

Ireland

 

Italia

 

Kύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

 

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Finland/Suomi

 

Sverige

 

United Kingdom”