5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/1


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 3. jūnijs)

par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem

(2010/666/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome ar savu 2003. gada 5. jūnija lēmumu pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar nolīgumu Savienības līmenī aizstātu dažus noteikumus šobrīd spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(2)

Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas par nolīgumu ar Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem (turpmāk “nolīgums”) saskaņā ar mehānismiem un direktīvām, kas minētas Padomes 2003. gada 5. jūnija lēmuma pielikumā.

(3)

Nolīgums, par kuru Komisija risina sarunas, būtu jāparaksta un jāpiemēro provizoriski, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā ir apstiprināta Nolīguma starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem parakstīšana, ņemot vērā nolīguma noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Līdz tā spēkā stāšanās dienai nolīgumu piemēro provizoriski no pirmā mēneša pirmās dienas pēc datuma, kad puses viena otrai paziņojušas par to, ka ir pabeigtas šim nolūkam vajadzīgās procedūras (1).

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots uzsākt nolīguma 7. panta 2. punktā paredzēto paziņošanas procedūru.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

6. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2010. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Dienu, no kuras nolīgumu piemēros provizoriski, Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

VJETNAMAS SOCIĀLISTISKĀS REPUBLIKAS VALDĪBA,

no otras puses

(turpmāk “Puses”),

IEVĒROJOT, ka starp septiņpadsmit Eiropas Savienības dalībvalstīm un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību ir noslēgti divpusēji gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi, kuros iekļauti noteikumi, kas ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Savienībai ir ekskluzīva kompetence vairākos aspektos, uz ko var attiekties divpusēji gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi, kuri noslēgti starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešām valstīm,

IEVĒROJOT, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem Eiropas Savienības gaisa pārvadātājiem, kas reģistrēti kādā dalībvalstī, ir tiesības nediskriminējoši piekļūt lidojuma maršrutiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešām valstīm,

ŅEMOT VĒRĀ nolīgumus starp Eiropas Savienību un dažām trešām valstīm, kuros šo trešo valstu valstspiederīgajiem paredzēta iespēja kļūt par tādu gaisa pārvadātāju īpašniekiem, kam piešķirta licence saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem,

ATZĪSTOT, ka daži noteikumi, kas iekļauti starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību noslēgtajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos un kas ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem, jāsaskaņo ar šiem tiesību aktiem, tādējādi izveidojot labu juridisko pamatu gaisa pārvadājumiem starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku un saglabājot šādu gaisa pārvadājumu nepārtrauktību,

IEVĒROJOT, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem gaisa pārvadātāji principā nedrīkst slēgt nolīgumus, kuri var ietekmēt tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un kuru mērķis vai iedarbība ir nepieļaut, ierobežot vai traucēt konkurenci,

ATZĪSTOT, ka noteikumi, kas iekļauti divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību un kas i) paredz pieņemt vai atbalsta nolīgumus starp uzņēmumiem, arī – uzņēmumu apvienību lēmumus vai saskaņotas darbības, ar kurām nepieļauj, izkropļo vai ierobežo konkurenci starp gaisa pārvadātājiem attiecīgajos maršrutos; vai ii) pastiprina šādu nolīgumu, lēmumu vai saskaņotu darbību ietekmi; vai iii) deleģē gaisa pārvadātājiem vai citiem privātiem uzņēmējiem atbildību par tādu pasākumu veikšanu, lai nepieļautu, kropļotu vai ierobežotu konkurenci starp gaisa pārvadātājiem attiecīgajos maršrutos, var padarīt neefektīvus uzņēmumiem piemērojamos konkurences noteikumus,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Savienības mērķis šajās sarunās nav palielināt kopējo gaisa pārvadājumu apjomu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, ietekmēt līdzsvaru starp Eiropas Savienības gaisa pārvadātājiem un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas gaisa pārvadātājiem vai apspriest grozījumus spēkā esošo divpusējo gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu noteikumos, kas attiecas uz satiksmes tiesībām,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Šajā nolīgumā “dalībvalstis” ir Eiropas Savienības dalībvalstis un “ES Līgumi” ir Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību.

2.   Atsauces visos nolīgumos, kas uzskaitīti 1. pielikumā, attiecībā uz tādas dalībvalsts valstspiederīgajiem, kas ir šā nolīguma Puse, saprot kā atsauces attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem.

3.   Atsauces visos nolīgumos, kas uzskaitīti 1. pielikumā, attiecībā uz tādas dalībvalsts gaisa pārvadātājiem vai aviokompānijām, kas ir šā nolīguma Puse, saprot kā atsauces attiecībā uz šīs dalībvalsts izraudzītajiem gaisa pārvadātājiem vai aviokompānijām.

2. pants

Pārvadātāja izraudzīšana dalībvalstī

1.   Ar šā panta 2. un 3. punkta noteikumiem aizstāj attiecīgi 2. pielikuma a) un b) punktā uzskaitītos atbilstīgos noteikumus par gaisa pārvadātāja izraudzīšanu attiecīgajā dalībvalstī, tam piešķirtajām Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības pilnvarām un atļaujām, kā arī attiecīgi par gaisa pārvadātāja pilnvaru vai atļauju atteikumu, atsaukšanu, apturēšanu vai ierobežošanu.

2.   Saņemot informāciju par dalībvalsts veiktu pārvadātāja izraudzīšanu, Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdība ar minimālu procesuālu kavēšanos piešķir atbilstīgas pilnvaras un atļaujas ar noteikumu, ka:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar ES Līgumiem veic uzņēmējdarbību tās dalībvalsts teritorijā, kura to izraudzījusi, un tam ir derīga darbības licence atbilstīgi Eiropas Savienības tiesību aktiem; un

ii)

gaisa pārvadātāja efektīvu reglamentējošo kontroli veic un uztur tā dalībvalsts, kas atbild par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanu, un izraudzīšanas dokumentā ir skaidri norādīta attiecīgā aeronavigācijas atbildīgā iestāde; un

iii)

gaisa pārvadātājs tieši vai ar akciju kontrolpaketi pieder un to faktiski kontrolē dalībvalstis un/vai to valstspiederīgie un/vai citas 3. pielikumā uzskaitītās valstis un/vai to valstspiederīgie.

3.   Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdība var atteikties izsniegt, var atsaukt, apturēt vai ierobežot dalībvalsts izraudzīta gaisa pārvadātāja pilnvaras vai atļaujas, ja:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar ES Līgumiem neveic uzņēmējdarbību tās dalībvalsts teritorijā, kura to izraudzījusi, vai tam nav derīgas darbības licences atbilstīgi Eiropas Savienības tiesību aktiem; vai

ii)

gaisa pārvadātāja efektīvu reglamentējošu kontroli neveic vai neuztur dalībvalsts, kas atbild par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanu, vai izraudzīšanas dokumentā nav skaidri norādīta attiecīgā aeronavigācijas atbildīgā iestāde; vai

iii)

gaisa pārvadātājs tieši vai ar akciju kontrolpaketi nepieder un to faktiski nekontrolē dalībvalstis un/vai to valstspiederīgie un/vai citas 3. pielikumā uzskaitītās valstis un/vai to valstspiederīgie.

Izmantojot savas tiesības saskaņā ar šo punktu, Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdība nediskriminē Eiropas Savienības gaisa pārvadātājus to valstiskās piederības dēļ.

3. pants

Drošums

1.   Ar šā panta 2. punkta noteikumiem papildina 2. pielikuma c) punktā minētos pantus.

2.   Ja dalībvalsts ir izraudzījusi gaisa pārvadātāju, kura reglamentējošo kontroli veic un uztur cita dalībvalsts, tad Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības tiesības saskaņā ar drošības noteikumiem nolīgumā starp dalībvalsti, kas izraudzījusi gaisa pārvadātāju, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku vienlīdz attiecas gan uz šīs citas dalībvalsts veikto drošības standartu pieņemšanu, izpildi un uzturēšanu, gan arī uz gaisa pārvadātāja darbības atļauju.

4. pants

Atbilstība konkurences noteikumiem

1.   Divpusējie gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi, kas noslēgti starp dalībvalstīm un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, neskar Pušu konkurences noteikumus.

2.   Nolīguma 2. pielikuma d) punktā uzskaitītie noteikumi vairs nav spēkā.

5. pants

Nolīguma pielikumi

Šā nolīguma pielikumi ir tā sastāvdaļa.

6. pants

Pārskatīšana vai grozīšana

Puses jebkurā laikā var pārskatīt vai grozīt šo nolīgumu ar savstarpēju piekrišanu.

7. pants

Stāšanās spēkā un provizoriska piemērošana

1.   Šis nolīgums stājas spēkā, kad Puses viena otrai ir rakstiski paziņojušas, ka ir pabeigtas attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai nolīgums stātos spēkā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta Puses piekrīt piemērot šo nolīgumu provizoriski no pirmā mēneša pirmās dienas pēc dienas, kad Puses paziņo viena otrai par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

3.   Nolīgumi un citi noteikumi starp dalībvalstīm un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušies spēkā un netiek piemēroti provizoriski, ir uzskaitīti 1. pielikuma b) punktā. Šo nolīgumu piemēro visiem šādiem nolīgumiem un noteikumiem, tiklīdz tie stājas spēkā vai tos piemēro provizoriski.

8. pants

Darbības izbeigšana

1.   Gadījumā, ja tiek izbeigts kāds no 1. pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, vienlaikus spēku zaudē visi šā nolīguma noteikumi, kas saistīti ar attiecīgo 1. pielikumā minēto nolīgumu.

2.   Gadījumā, ja tiek izbeigti visi 1. pielikumā uzskaitītie nolīgumi, vienlaikus spēku zaudē arī šis nolīgums.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

Sagatavots Briselē divos eksemplāros 2010. gada 4. oktobrī angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un vjetnamiešu valodā.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

1. PIELIKUMS

Šā nolīguma 1. pantā minēto nolīgumu saraksts

a)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi starp Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību un Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri šā nolīguma parakstīšanas brīdī ir bijuši noslēgti, parakstīti un/vai tikuši piemēroti provizoriski:

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Austrijas federālo valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Hanojā 1995. gada 27. martā, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Austrijas nolīgums”:

jaunākie grozījumi izdarīti ar Saprašanās protokolu, kas noslēgts Hanojā 2006. gada 5. aprīlī,

Nolīgums starp Beļģijas Karalistes valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa transportu, kas noslēgts Briselē 1992. gada 21. oktobrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Beļģijas nolīgums”,

Nolīgums starp Bulgārijas Tautas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, kas noslēgts Sofijā 1979. gada 1. oktobrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Bulgārijas nolīgums”,

Nolīgums starp Čehijas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, kas noslēgts Prāgā 1997. gada 23. maijā, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Čehijas nolīgums”,

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Dānijas Karalistes valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Hanojā 1997. gada 25. septembrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Dānijas nolīgums”:

lasāms kopā ar saprašanās memorandu starp Dānijas Karalisti, Norvēģijas Karalisti un Zviedrijas Karalisti un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, kas parakstīts Hanojā 1997. gada 25. septembrī,

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Somijas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas parakstīts Hanojā 2000. gada 26. oktobrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Somijas nolīgums”,

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Francijas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Parīzē 1977. gada 14. aprīlī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Francijas nolīgums”,

Gaisa transporta nolīgums starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Bonnā 1994. gada 26. augustā, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Vācijas nolīgums”,

Nolīgums starp Ungārijas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, kas noslēgts Hanojā 1998. gada 4. februārī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Ungārijas nolīgums”,

Nolīgums starp Luksemburgas Lielhercogistes valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, kas noslēgts Luksemburgā 1994. gada 26. oktobrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Luksemburgas nolīgums”,

Nolīgums starp Nīderlandes Karalisti un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par gaisa pārvadājumiem starp to teritorijām un ārpus tām, kas noslēgts Hanojā 1993. gada 1. oktobrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Nīderlandes nolīgums”,

Civilā gaisa transporta nolīgums starp Polijas Tautas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Varšavā 1976. gada 11. septembrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Polijas nolīgums”,

Gaisa transporta nolīgums starp Portugāles Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Lisabonā 1998. gada 3. februārī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Portugāles nolīgums”,

Civilās gaisa satiksmes nolīgums starp Rumānijas Sociālistiskās Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Hanojā 1979. gada 26. jūnijā, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Rumānijas nolīgums”,

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Zviedrijas Karalistes valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Hanojā 1997. gada 25. septembrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Zviedrijas nolīgums”:

lasāms kopā ar saprašanās memorandu starp Dānijas Karalisti, Norvēģijas Karalisti un Zviedrijas Karalisti un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, kas parakstīts Hanojā 1997. gada 25. septembrī,

Gaisa transporta nolīgums starp Slovākijas Republikas valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību, kas noslēgts Hanojā 1997. gada 6. novembrī, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Slovākijas nolīgums”,

Nolīgums starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, kas noslēgts Londonā 1994. gada 19. augustā, turpmāk 2. pielikuma tekstā “Vjetnamas un Apvienotās Karalistes nolīgums”:

jaunākie grozījumi izdarīti ar notu apmaiņu, kas veikta Hanojā 2000. gada 8. un 26. septembrī.

b)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi un citas vienošanās, kas parafētas vai parakstītas starp Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību un Eiropas Savienības dalībvalstīm un kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušās spēkā un netiek piemērotas provizoriski.

2. PIELIKUMS

Šā nolīguma 1. pielikumā uzskaitīto un 2. līdz 4. pantā minēto nolīgumu pantu saraksts

a)

Pārvadātāja izraudzīšana dalībvalstī:

Vjetnamas un Austrijas nolīguma 3. panta 5. punkts,

Vjetnamas un Bulgārijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Dānijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Čehijas nolīguma 4. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Somijas nolīguma 4. panta 5. punkts,

Vjetnamas un Francijas nolīguma 7. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Vācijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Ungārijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Luksemburgas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Nīderlandes nolīguma 4. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Polijas nolīguma 3. panta 2. punkts,

Vjetnamas un Portugāles nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Rumānijas nolīguma 3. pants,

Vjetnamas un Zviedrijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Slovākijas nolīguma 3. panta 4. punkts,

Vjetnamas un Apvienotās Karalistes nolīguma 4. panta 4. punkts.

b)

Pilnvaru vai atļauju atteikums, atsaukšana, apturēšana vai ierobežošana:

Vjetnamas un Austrijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Beļģijas nolīguma 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts,

Vjetnamas un Bulgārijas nolīguma 4. panta a) punkts,

Vjetnamas un Čehijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Dānijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Somijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Francijas nolīguma 9. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Vācijas nolīguma 4. panta 1. punkts,

Vjetnamas un Ungārijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Luksemburgas nolīguma 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts,

Vjetnamas un Nīderlandes nolīguma 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts,

Vjetnamas un Polijas nolīguma 4. panta 1. punkts,

Vjetnamas un Portugāles nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Rumānijas nolīguma 4. pants,

Vjetnamas un Zviedrijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Slovākijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

Vjetnamas un Apvienotās Karalistes nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

c)

Drošums:

Vjetnamas un Austrijas nolīguma 6.a pants,

Vjetnamas un Beļģijas nolīguma 7. pants,

Vjetnamas un Čehijas nolīguma 11. pants,

Vjetnamas un Somijas nolīguma 18. pants,

Vjetnamas un Francijas nolīguma 4. pants,

Vjetnamas un Ungārijas nolīguma 9. pants,

Vjetnamas un Luksemburgas nolīguma 6. pants,

Vjetnamas un Nīderlandes nolīguma 14. pants,

Vjetnamas un Rumānijas nolīguma 9. pants,

Vjetnamas un Slovākijas nolīguma 7. pants,

Vjetnamas un Apvienotās Karalistes nolīguma 9.a pants.

d)

Atbilstība konkurences noteikumiem:

Vjetnamas un Beļģijas nolīguma 13. panta 1. un 7. punkts,

Vjetnamas un Bulgārijas nolīguma 9. panta 3. līdz 8. punkts,

Vjetnamas un Čehijas nolīguma 7. panta 2. punkts,

Vjetnamas un Dānijas nolīguma 11. panta 2. punkts,

Vjetnamas un Francijas nolīguma 12. panta 2. līdz 7. punkts,

Vjetnamas un Ungārijas nolīguma 6. panta 1. un 4. līdz 6. punkts,

Vjetnamas un Luksemburgas nolīguma 11. panta 2. līdz 4. punkts,

Vjetnamas un Nīderlandes nolīguma 6. panta 2. līdz 6. punkts,

Vjetnamas un Polijas nolīguma 20. panta 2. un 4. punkts,

Vjetnamas un Portugāles nolīguma 16. panta 2. līdz 6. punkts,

Vjetnamas un Rumānijas nolīguma 14. panta 1. līdz 6. punkts,

Vjetnamas un Slovākijas Republikas 12. panta 3., 5. un 6. punkts,

Vjetnamas un Zviedrijas nolīguma 11. panta 2. punkts,

Vjetnamas un Apvienotās Karalistes nolīguma 7. panta 3. un 4. punkts.

3. PIELIKUMS

Šā nolīguma 2. pantā minēto citu valstu saraksts

a)

Īslandes Republika (saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu);

b)

Lihtenšteinas Firstiste (saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu);

c)

Norvēģijas Karaliste (saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu);

d)

Šveices Konfederācija (saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa transportu).