20.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/42


Labojumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 614/2007 (2007. gada 23. maijs) par finanšu instrumentu videi (LIFE+)

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 149, 2007. gada 9. jūnijs )

2. lappusē, 12. apsvērumā:

tekstu:

“Tādējādi ir lietderīgi, ka LIFE+ budžeta daļa atbalstītu dažu attiecīgi kvalificētu vides NVO darbību, konkursā pārskatāmi piešķirot gada darbības subsīdijas.”

lasīt šādi:

“Tādējādi ir lietderīgi, ka LIFE+ budžeta daļa atbalstītu dažu attiecīgi kvalificētu vides NVO darbību, konkursa kārtībā pārskatāmi piešķirot gada darbības subsīdijas.”

6. lappusē, 6. panta 7. punkta pēdējā teikumā:

tekstu:

“Komisija īpašu uzmanību pievērš starpvalstu projektiem, ja starptautiskā sadarbība ir būtiska, lai nodrošinātu vides aizsardzību, jo īpaši sugu saglabāšanu, un tādēļ nodrošina to, ka vismaz 15 % no LIFE+ budžeta projektu darbības finansējumam piešķir starpvalstu projektiem.”

lasīt šādi:

“Komisija īpašu uzmanību pievērš starpvalstu projektiem, ja starptautiskā sadarbība ir būtiska vides aizsardzības nodrošināšanai, jo īpaši sugu saglabāšanai, un tādēļ tā centīsies nodrošināt, ka vismaz 15 % no LIFE+ budžeta projektu darbības finansējuma piešķir starpvalstu projektiem.”

7. lappusē, 11. panta 1. punkta otrajā teikumā:

tekstu:

“Turklāt trīs mēnešu laikā kopš darbības pabeigšanas par katru projektu iesniedz galīgo ziņojumu.”

lasīt šādi:

“Turklāt trīs mēnešu laikā kopš katra projekta pabeigšanas iesniedz arī galīgo ziņojumu.”