7.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 149/63


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 7. aprīlis)

par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Austrālijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

(2008/420/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2003. gada 5. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu dažus noteikumus pašlaik spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(2)

Komisija Kopienas vārdā ir apspriedusi nolīgumu ar Austrālijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (turpmāk – “Nolīgums”) saskaņā ar mehānismiem un norādījumiem, kas ietverti pielikumā Padomes lēmumam, ar kuru Komisija ir pilnvarota sākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu dažus noteikumus pašlaik spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(3)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk, Nolīgums būtu jāparaksta un provizoriski jāpiemēro,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināta Nolīguma parakstīšana starp Eiropas Kopienu un Austrālijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem, ņemot vērā Padomes lēmumu par minētā nolīguma noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kuras ir tiesīgas Kopienas vārdā parakstīt nolīgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Līdz tā spēkā stāšanās dienai Nolīgumu piemēro provizoriski, sākot no pirmā mēneša pirmās dienas pēc dienas, kad Puses viena otru ir informējušas par to, ka ir pabeigtas šim nolūkam vajadzīgās procedūras.

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots sniegt Nolīguma 7. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu.

Luksemburgā, 2008. gada 7. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. ŽERJAV


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Austrālijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

EIROPAS KOPIENA,

no vienas puses, un

AUSTRĀLIJAS VALDĪBA,

no otras puses,

(turpmāk “Līgumslēdzējas puses”),

IEVĒROJOT, ka Eiropas Tiesa ir konstatējusi, ka daži noteikumi divpusējos nolīgumos, ko vairākas dalībvalstis noslēgušas ar trešām valstīm, nav saderīgi ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem,

IEVĒROJOT, ka starp vairākām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Austrāliju ir noslēgti divpusēji gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi, kuros ir līdzīgi noteikumi, un ka dalībvalstu pienākums ir darīt visu vajadzīgo, lai novērstu šo nolīgumu un EK līguma nesaderības,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Kopienai ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz vairākiem aspektiem, kas var tikt iekļauti divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un trešām valstīm,

IEVĒROJOT, ka saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem Kopienas gaisa pārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, ir tiesības uz nediskriminētu piekļuvi lidojumu maršrutiem starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un trešām valstīm,

ŅEMOT VĒRĀ nolīgumus starp Eiropas Kopienu un dažām trešām valstīm, kas nodrošina šo trešo valstu valstspiederīgajiem iespēju kļūt par tādu gaisa pārvadātāju īpašniekiem, kas ir licencēti saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem,

ATZĪSTOT, ka saderība starp Eiropas Kopienas tiesību aktiem un noteikumiem divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Austrāliju nodrošinās stabilu juridisko pamatu gaisa pārvadājumu pakalpojumiem starp Eiropas Kopienu un Austrāliju un saglabās šo gaisa pārvadājumu pakalpojumu nepārtrauktību,

ŅEMOT VĒRĀ, ka tie noteikumi divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Austrāliju, kuri nav pretrunā Eiropas Kopienas tiesību aktiem, nav jāgroza vai jāaizstāj,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Kopienas mērķis nav ar šo nolīgumu palielināt kopējo gaisa pārvadājumu pakalpojumu apjomu starp Eiropas Kopienu un Austrāliju, ietekmēt līdzsvaru starp Kopienas gaisa pārvadātājiem un Austrālijas gaisa pārvadātājiem vai paredzēt noteikumus, kas dominē pār spēkā esošo divpusējo gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu noteikumu interpretāciju, kas attiecas uz satiksmes tiesībām,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Vispārēji noteikumi

1.   Šajā nolīgumā “dalībvalstis” ir Eiropas Kopienas dalībvalstis; “Līgumslēdzēja puse” ir šā nolīguma Līgumslēdzēja puse; “puse” ir attiecīgā divpusējā gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīguma līgumslēdzēja puse; “gaisa pārvadātājs” ir arī aviosabiedrība; “Eiropas Kopienas teritorija” ir dalībvalstu teritorijas, uz ko attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līgums.

2.   Šā nolīguma I pielikumā uzskaitītajos nolīgumos esošās atsauces uz tās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kas ir attiecīgā nolīguma puse, uzskata par atsaucēm uz Eiropas Kopienas dalībvalstu valstspiederīgajiem.

3.   Šā nolīguma I pielikumā uzskaitītajos nolīgumos esošās atsauces uz tās dalībvalsts gaisa pārvadātājiem vai aviosabiedrībām, kas ir attiecīgā nolīguma puse, uzskata par atsaucēm uz attiecīgās dalībvalsts norādītajiem gaisa pārvadātājiem vai aviosabiedrībām.

2. pants

Norādīšana, atļaujas un atsaukšana

1.   Šā panta 3. un 4. punkts aizstāj atbilstīgos noteikumus pantos, kas uzskaitīti, attiecīgi, II pielikuma a) un b) punktā, saistībā ar, attiecīgi, gaisa pārvadātāju norādīšanu, ko veic attiecīgā dalībvalsts, pilnvarām un atļaujām, ko tiem piešķir Austrālija, un gaisa pārvadātāju atļauju vai pilnvaru atteikumu, atsaukšanu, apturēšanu vai ierobežošanu.

2.   Šā panta 3. un 4. punkts aizstāj atbilstīgos noteikumus pantos, kas uzskaitīti, attiecīgi, II pielikuma a) un b) punktā, saistībā ar, attiecīgi, gaisa pārvadātāju norādīšanu, ko veic Austrālija, pilnvarām un atļaujām, ko tiem piešķir attiecīgā dalībvalsts, un gaisa pārvadātāju atļauju vai pilnvaru atteikumu, atsaukšanu, apturēšanu vai ierobežošanu.

3.   Saņemot šādas norādes un norādīto pārvadātāju iesniegumus – formā un kārtībā, kas attiecas uz darbības atļaujām un tehniskajām atļaujām – puses, ievērojot 4. un 5. punktu, ar mazāko iespējamo procedūras kavēšanos piešķir atbilstīgas pilnvaras un atļaujas, ja:

a)

attiecībā uz dalībvalsts norādītu gaisa pārvadātāju:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu veic uzņēmējdarbību norādītājas dalībvalsts teritorijā, un tam ir dalībvalsts izdota derīga darbības licence saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem; un

ii)

dalībvalsts, kas ir atbildīga par aviācijas uzņēmuma sertifikāta izdošanu, faktiski īsteno un nodrošina reglamentējošu gaisa pārvadātāja kontroli, un norādē ir skaidri identificēta attiecīgā aeronavigācijas iestāde; un

iii)

gaisa pārvadātāja galvenā darbības vieta ir tās dalībvalsts teritorijā, kas tam izsniegusi derīgu darbības licenci; un

iv)

gaisa pārvadātājs – tieši vai sakarā ar lielākās daļas īpašumtiesībām – pieder dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem, un/vai citām valstīm, kas uzskaitītas III pielikumā, un/vai to valstspiederīgajiem, un šīs valstis un/vai šie valstspiederīgie to pastāvīgi faktiski kontrolē;

b)

attiecībā uz Austrālijas norādītu gaisa pārvadātāju:

i)

Austrālija faktiski īsteno un nodrošina reglamentējošu gaisa pārvadātāja kontroli; un

ii)

gaisa pārvadātāja galvenā darbības vieta ir Austrālijā.

4.   Ikviena puse var atteikt, atsaukt, apturēt vai ierobežot otras puses norādīta gaisa pārvadātāja darbības atļauju vai tehniskās atļaujas, ja:

a)

attiecībā uz dalībvalsts norādītu gaisa pārvadātāju:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu neveic uzņēmējdarbību norādītājas dalībvalsts teritorijā, vai arī tam nav dalībvalsts izdotas derīgas darbības licences saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem; vai

ii)

dalībvalsts, kas ir atbildīga par aviācijas uzņēmuma sertifikāta izdošanu, faktiski neīsteno vai nenodrošina reglamentējošu gaisa pārvadātāja kontroli, vai arī norādē nav skaidri identificēta attiecīgā aeronavigācijas iestāde; vai

iii)

gaisa pārvadātāja galvenā darbības vieta nav tās dalībvalsts teritorijā, kas tam izsniegusi darbības licenci; vai

iv)

gaisa pārvadātājs – tieši vai sakarā ar lielākās daļas īpašumtiesībām – nepieder dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem, vai citām valstīm, kas uzskaitītas III pielikumā, un/vai to valstspiederīgajiem, un šīs valstis un/vai šie valstspiederīgie to faktiski nekontrolē; vai

v)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar divpusēju Austrālijas nolīgumu ar citu dalībvalsti jau ir pilnvarots darboties, un Austrālija var pierādīt, ka – saskaņā ar šo nolīgumu īstenojot satiksmes tiesības maršrutā, kas ietver kādu vietu šajā citā dalībvalstī – tas apietu trešās vai ceturtās, vai piektās brīvības satiksmes tiesību ierobežojumus, ko paredz otrs minētais nolīgums; vai

vi)

gaisa pārvadātāja aviācijas uzņēmuma sertifikātu ir izdevusi dalībvalsts, bet Austrālijai ar šo dalībvalsti nav divpusēja gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīguma, un Austrālija var pierādīt, ka Austrālijas norādītajiem gaisa pārvadātājiem nav savstarpīgi pieejamas nepieciešamās satiksmes tiesības, lai veiktu ierosinātās darbības;

b)

attiecībā uz Austrālijas norādītu gaisa pārvadātāju:

i)

Austrālija nenodrošina faktisku reglamentējošo gaisa pārvadātāja kontroli; vai

ii)

tā galvenā darbības vieta nav Austrālijā.

5.   Īstenojot savas tiesības saskaņā ar 4. punktu un neskarot šā panta 4. punkta a) apakšpunkta v) un vi) punktā paredzētās tiesības, Austrālija dalībvalstu gaisa pārvadātājus nediskriminē valstspiederības dēļ.

3. pants

Tiesības attiecībā uz reglamentējošu kontroli

1.   Šā panta 2. punkts papildina II pielikuma c) punktā uzskaitītos pantus.

2.   Ja dalībvalsts (pirmā dalībvalsts) ir norādījusi gaisa pārvadātāju, kura reglamentējošo kontroli īsteno un nodrošina otra dalībvalsts, Austrālijas tiesības saskaņā ar drošības noteikumiem nolīgumā, kas noslēgts starp pirmo dalībvalsti, kas norādījusi gaisa pārvadātāju, un Austrāliju, tāpat piemēro gan attiecībā uz drošības standartu pieņemšanu, īstenošanu vai uzturēšanu, ko veic šī otra dalībvalsts, gan attiecībā uz šā gaisa pārvadātāja darbības atļauju.

4. pants

Tarifi pārvadājumiem Eiropas Kopienā

1.   Šā panta 2. punkts papildina II pielikuma d) punktā uzskaitītos pantus.

2.   Uz tarifiem, ko saskaņā ar kādu no I pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, kurā ir kāds no II pielikuma d) punktā uzskaitītajiem noteikumiem, Austrālijas norādīti gaisa pārvadātāji piemēro par pārvadājumiem, kas pilnībā veikti Eiropas Kopienas teritorijā, attiecas Eiropas Kopienas tiesību akti.

5. pants

Nolīguma pielikumi

Šā nolīguma pielikumi ir tā sastāvdaļa.

6. pants

Pārskatīšana vai grozījumi

Līgumslēdzējas puses, savstarpēji vienojoties, var jebkurā laikā pārskatīt vai grozīt šo nolīgumu.

7. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis nolīgums stājas spēkā, kad Līgumslēdzējas puses ir viena otrai rakstiski paziņojušas, ka ir pabeigtas to attiecīgās iekšējās procedūras, kas vajadzīgas, lai nolīgums stātos spēkā.

2.   Neskarot 1. punktu, Līgumslēdzējas puses vienojas provizoriski piemērot šo nolīgumu no tā mēneša pirmās dienas, kurš ir pēc datuma, kad Puses ir viena otrai paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

3.   Nolīgumi un citi pasākumi starp dalībvalstīm un Austrāliju, kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušies spēkā un ko vēl nepiemēro provizoriski, ir uzskaitīti I pielikuma b) punktā. Šo nolīgumu piemēro visiem šādiem nolīgumiem un pasākumiem, tiem stājoties spēkā vai tos piemērojot provizoriski.

8. pants

Nolīguma izbeigšana

1.   Ja tiek izbeigts kāds no I pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, vienlaikus izbeidzas visi šā nolīguma noteikumi, kas attiecas ar atbilstīgo I pielikumā uzskaitīto nolīgumu.

2.   Ja tiek izbeigti visi I pielikumā uzskaitītie nolīgumi, vienlaikus izbeidzas šis nolīgums.

TO APLIECINOT, pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Briselē, divos oriģināleksemplāros, divi tūkstoši astotā gada divdesmit devītajā aprīlī, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

I PIELIKUMS

Šā nolīguma 1. pantā minēto nolīgumu saraksts

a)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi starp Austrālijas Savienību un Eiropas Kopienas dalībvalstīm, kuri šā nolīguma parakstīšanas dienā ir noslēgti, parakstīti un/vai tiek piemēroti provizoriski:

Nolīgums starp Austrijas Federālo valdību un Austrālijas Savienības valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Vīnē, 1967. gada 22. martā (turpmāk “Austrālijas un Austrijas nolīgums”);

Papildināts ar Saprašanās memorandu, kas parakstīts Vīnē, 1999. gada 25. martā.

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Dānijas Karalistes valdību un Austrālijas valdību, parafēts Kanberā, 1998. gada 16. oktobrī (turpmāk “Austrālijas un Dānijas nolīguma projekts”);

Papildināts ar Saprašanās memorandu par Skandināvijas valstu sadarbību saistībā ar Skandināvijas Aviolīniju sistēmu (SAS), kas parafēts Kanberā, 1998. gada 16. oktobrī.

Papildināts ar 1998. gada 16. oktobra Saskaņoto protokolu.

Nolīgums starp Somijas Republikas valdību un Austrālijas Savienības valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parafēts Vīnē, 1999. gada 15. jūnijā (turpmāk “Austrālijas un Somijas nolīguma projekts”);

Papildināts ar Saprašanās memorandu, kas parakstīts Helsinkos, 1999. gada 15. jūnijā.

Nolīgums starp Austrālijas Savienības valdību un Francijas Republikas valdību par gaisa pārvadājumiem, parakstīts Kanberā, 1965. gada 13. aprīlī (turpmāk “Austrālijas un Francijas nolīgums”);

Grozīts ar Vēstuļu apmaiņu, kas parakstīta Parīzē, 1970. gada 22. decembrī un 1971. gada 7. janvārī.

Nolīgums starp Vācijas Federatīvo Republiku un Austrālijas Savienību par gaisa pārvadājumiem, parakstīts Bonnā, 1957. gada 22. maijā (turpmāk “Austrālijas un Vācijas nolīgums”).

Jālasa kopā ar Saprašanās memorandu, parakstītu Kanberā, 1998. gada 12. jūnijā, un 1998. gada 17. septembra un 5. novembra Vēstuļu apmaiņu;

Nolīgums starp Grieķijas Karalistes valdību un Austrālijas Savienības valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Atēnās, 1971. gada 10. jūnijā; ar grozījumiem (turpmāk “Austrālijas un Grieķijas nolīgums”);

Nolīgums starp Grieķijas Republikas valdību un Austrālijas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parafēts Atēnās, 1997. gada 11. novembrī un pievienots Saprašanās memorandam, kas parakstīts Atēnās, 1997. gada 11. novembrī (turpmāk “Austrālijas un Grieķijas pārskatītā nolīguma projekts”);

Gaisa pārvadājumu nolīgums starp Īriju un Austrāliju, noslēgts ar 1957. gada 26. novembra un 1957. gada 30. decembra Notu apmaiņu (turpmāk “Austrālijas un Īrijas nolīgums”);

Nolīgums starp Austrālijas Savienības valdību un Itālijas Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Romā, 1960. gada 10. novembrī; ar grozījumiem (turpmāk “Austrālijas un Itālijas nolīgums”);

Nolīgums starp Austrālijas valdību un Luksemburgas Lielhercogistes valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas pievienots Saprašanās memorandam, kurš parakstīts Luksemburgā, 1997. gada 3. septembrī (turpmāk “Austrālijas un Luksemburgas nolīguma projekts”);

Nolīgums starp Maltas valdību un Austrālijas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Kanberā, 1996. gada 11. septembrī (turpmāk “Austrālijas un Maltas nolīgums”);

Papildināts ar 2003. gada 1. decembra Vēstuļu apmaiņu.

Nolīgums starp Nīderlandes Karalistes valdību un Austrālijas Savienības valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumu nodibināšanu, parakstīts Kanberā, 1951. gada 25. septembrī (turpmāk “Austrālijas un Nīderlandes nolīgums”);

Nolīgums starp Polijas Republikas valdību un Austrālijas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, parakstīts Varšavā, 2004. gada 28. aprīlī (turpmāk “Austrālijas un Polijas nolīgums”);

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgums starp Zviedrijas Karalistes valdību un Austrālijas valdību, parafēts Kanberā, 1998. gada 16. oktobrī (turpmāk “Austrālijas un Zviedrijas nolīguma projekts”);

Papildināts ar Saprašanās memorandu par Skandināvijas valstu sadarbību saistībā ar Skandināvijas Aviolīniju sistēmu (SAS), kas parafēts Kanberā, 1998. gada 16. oktobrī.

Papildināts ar 1998. gada 16. oktobra Saskaņoto protokolu.

Nolīgums starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Austrālijas Savienības valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem starp šīm valstīm un ārpus to attiecīgām teritorijām, parakstīts Londonā, 1958. gada 7. februārī, ar grozījumiem (turpmāk “Austrālijas un Apvienotās Karalistes nolīgums”).

b)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi un citi pasākumi, kas parafēti vai parakstīti starp Austrālijas Savienību un Eiropas Kopienas dalībvalstīm un kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušies spēkā un netiek piemēroti provizoriski.

II PIELIKUMS

I pielikumā uzskaitīto nolīgumu panti, kas minēti šā nolīguma 2. līdz 5. pantā

a)

Norādīšana:

Austrālijas un Austrijas nolīguma 4. pants; (1)

Austrālijas un Dānijas nolīguma projekta 3. pants;

Austrālijas un Vācijas nolīguma 3. pants; (1)

Austrālijas un Grieķijas nolīguma 4. pants; (1)

Austrālijas un Grieķijas nolīguma projekta 4. pants; (1)

Austrālijas un Luksemburgas nolīguma projekta 3. pants; (1)

Austrālijas un Īrijas nolīguma 4. pants; (1)

Austrālijas un Itālijas nolīguma 4. pants; (1)

Austrālijas un Maltas nolīguma 4. pants; (1)

Austrālijas un Nīderlandes nolīguma 3. pants; (1)

Austrālijas un Polijas nolīguma 2. pants;

Austrālijas un Zviedrijas nolīguma projekta 3. pants;

Austrālijas un Apvienotās Karalistes nolīguma 3. pants.

b)

Pilnvaru vai atļauju atteikums, atsaukšana, apturēšana vai ierobežošana:

Austrālijas un Austrijas nolīguma 7. pants; (1)

Austrālijas un Dānijas nolīguma projekta 4. pants;

Austrālijas un Somijas nolīguma projekta 5. pants;

Austrālijas un Francijas nolīguma 8. pants; (1)

Austrālijas un Vācijas nolīguma 4. pants; (1)

Austrālijas un Grieķijas nolīguma 5. pants; (1)

Austrālijas un Grieķijas nolīguma projekta 5. pants; (1)

Austrālijas un Īrijas nolīguma 7. pants; (1)

Austrālijas un Itālijas nolīguma 5. pants; (1)

Austrālijas un Luksemburgas nolīguma projekta 4. pants; (1)

Austrālijas un Maltas nolīguma 5. pants; (1)

Austrālijas un Nīderlandes nolīguma 6. pants; (1)

Austrālijas un Polijas nolīguma 2. pants;

Austrālijas un Zviedrijas nolīguma projekta 4. pants;

Austrālijas un Apvienotās Karalistes nolīguma 3. pants.

c)

Reglamentējošā kontrole:

4. pielikums Saprašanās memorandam starp Austrālijas valdības un Austrijas valdības aeronavigācijas iestādēm, kas parakstīts 1999. gada 25. martā - kā tas tiek piemērots provizoriski atbilstīgi Austrālijas un Austrijas nolīgumam;

Austrālijas un Dānijas nolīguma projekta 17. pants;

Austrālijas un Somijas nolīguma projekta 8. pants;

Austrālijas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības aeronavigācijas iestāžu Saprašanās memoranda C pielikums, parakstīts Kanberā, 1998. gada 12. jūnijā; to provizoriski piemēro saskaņā ar Austrālijas un Vācijas nolīgumu;

Austrālijas un Grieķijas nolīguma projekta 8. pants;

Austrālijas un Luksemburgas nolīguma projekta 7. pants;

Austrālijas un Maltas nolīguma 8. pants;

Austrālijas valdības un Nīderlandes Karalistes valdības aeronavigācijas iestāžu Saprašanās memoranda C pielikums, parakstīts Hāgā, 1997. gada 4. septembrī; to provizoriski piemēro saskaņā ar Austrālijas un Nīderlandes nolīgumu;

Austrālijas un Polijas nolīguma 5. pants;

Austrālijas un Zviedrijas nolīguma projekta 17. pants.

d)

Tarifi pārvadājumiem Eiropas Kopienā:

Austrālijas un Austrijas nolīguma 9. pants;

Austrālijas un Dānijas nolīguma projekta 13. pants;

Austrālijas un Somijas nolīguma 14. pants;

Austrālijas un Francijas nolīguma 10. pants;

E pielikums Saprašanās memorandam starp Austrālijas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības aeronavigācijas iestādēm, kas parakstīts Kanberā, 1998. gada 12. jūnijā, saistībā ar 1998. gada 17. septembra un 5. novembra Vēstuļu apmaiņu - kā tas tiek piemērots provizoriski atbilstīgi Austrālijas un Vācijas nolīgumam;

Austrālijas un Grieķijas nolīguma 9. pants;

Austrālijas un Grieķijas nolīguma projekta 14. pants;

Austrālijas un Īrijas nolīguma 9. pants;

Austrālijas un Itālijas nolīguma 9. pants;

Austrālijas un Luksemburgas nolīguma projekta 11. pants;

Austrālijas un Maltas nolīguma 14. pants;

Austrālijas un Nīderlandes nolīguma pielikuma IV iedaļa;

Austrālijas un Polijas nolīguma 10. pants;

Austrālijas un Zviedrijas nolīguma projekta 13. pants;

Austrālijas un Apvienotās Karalistes nolīguma 7. pants.


(1)  Uz šiem noteikumiem neattiecas šā nolīguma 2. panta 2. punkts.

III PIELIKUMS

Šā nolīguma 2. pantā minēto citu valstu saraksts

a)

Islandes Republika (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

b)

Lihtenšteinas Firstiste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

c)

Norvēģijas Karaliste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

d)

Šveices Konfederācija (saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa pārvadājumiem).