17.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/39


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 12. februāris)

par protokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti, ar ko nosaka vispārējos principus Izraēlas Valsts dalībai Kopienas programmās

(2008/372/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo un otro teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 18. jūnijā pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Asociācijas nolīgumam ar Izraēlu par Pamatnolīgumu, ar ko nosaka vispārējos principus Izraēlas Valsts dalībai Kopienas programmās.

(2)

Komisija ir sekmīgi pabeigusi šīs sarunas.

(3)

Sarunu gaitā ar Izraēlas Valsti izstrādātā protokola 10. pantā paredzēts piemērot protokolu provizoriski līdz tā spēkā stāšanās dienai.

(4)

Protokols būtu jāparaksta Kopienas un tās dalībvalstu vārdā un jāpiemēro provizoriski, ņemot vērā tā noslēgšanu nākotnē,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots izraudzīties personu (personas), kurai (kurām) Kopienas un tās dalībvalstu vārdā ir tiesības parakstīt protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti, ar ko nosaka vispārējos principus Izraēlas Valsts dalībai Kopienas programmās.

2. pants

Šo protokolu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas, ņemot vērā tā noslēgšanu nākotnē.

Briselē, 2008. gada 12. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. BAJUK


PROTOKOLS

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti, ar ko nosaka vispārējos principus Izraēlas Valsts dalībai Kopienas programmās

EIROPAS KOPIENA, turpmāk – “Kopiena”,

no vienas puses,

un

IZRAĒLAS VALSTS, turpmāk – “Izraēla”,

no otras puses,

tā kā:

(1)

1995. gada 20. novembrī parakstīja Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlu, no otras puses (1).

(2)

Briseles Eiropadome sanāksmē 2004. gada 17. un 18. jūnijā pauda gandarījumu par Komisijas priekšlikumiem par Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) un apstiprināja attiecīgos Padomes 2004. gada 14. jūnija secinājumus.

(3)

Padome pēc tam vairākkārt ir pieņēmusi secinājumus, kuros tā atbalstīja šo politiku.

(4)

Padome 2007. gada 5. martā pauda atbalstu Komisijas 2006. gada 4. decembra Paziņojumā izklāstītajai vispārējai pieejai, saskaņā ar kuru EKP partneri atbilstoši to sasniegumiem var piedalīties Kopienas aģentūru darbā un Kopienas programmās, ja to pieļauj juridiskais pamats.

(5)

Izraēla ir izteikusi vēlmi piedalīties vairākās Kopienas programmās.

(6)

Īpašie noteikumi un nosacījumi saistībā ar Izraēlas līdzdalību katrā atsevišķā programmā, tostarp par finansiālo līdzdalību, kā arī par ziņošanas un novērtēšanas procedūrām būtu jānosaka nolīgumā starp Komisiju, kas rīkojas Kopienas vārdā, un Izraēlu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Izraēlai atļauts piedalīties visās pašreizējās un turpmākās Kopienas programmās, kas saskaņā ar šo programmu pieņemšanas noteikumiem ir atvērtas Izraēlas līdzdalībai.

2. pants

Izraēla sniedz finansiālu ieguldījumu Eiropas Savienības vispārējā budžetā atbilstīgi attiecīgajām programmām, kurās Izraēla piedalās.

3. pants

Izraēlas pārstāvjiem ir ļauts piedalīties kā novērotājiem un saistībā ar jautājumiem, kas attiecas uz Izraēlu, tajās pārvaldības komitejās, kas atbildīgas par to programmu uzraudzību, kurās Izraēla sniedz finansiālu ieguldījumu.

4. pants

Izraēlas dalībnieku iesniegtajiem projektiem un iniciatīvām attiecībā uz programmām, ciktāl iespējams, piemēro tādus pašus noteikumus, nosacījumus un procedūras kā dalībvalstu dalībnieku iesniegtajiem projektiem un iniciatīvām.

5. pants

Īpašus noteikumus un nosacījumus saistībā ar Izraēlas līdzdalību katrā programmā, jo īpaši par finansiālo līdzdalību, kā arī par ziņošanas un novērtēšanas procedūrām noteiks Komisijas, kas rīkojas Kopienas vārdā, un Izraēlas kompetento iestāžu nolīgumā (saprašanās memorandā).

Ja Izraēla piesakās Kopienas ārējai palīdzībai, lai piedalītos kādā noteiktā Kopienas programmā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1638/2006 (2006. gada 24. oktobris), ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai (2), vai saskaņā ar jebkuru citu līdzīgu regulu, kurā paredzēta Kopienas ārējā palīdzība Izraēlai, ko varētu pieņemt nākotnē, nosacījumus par to, kā Izraēla izmanto Kopienas palīdzību, nosaka finansēšanas nolīgumā.

6. pants

Katrā saprašanās memorandā saskaņā ar Kopienas Finanšu regulu paredz, ka finanšu kontroli vai revīzijas veic Komisija, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Revīzijas palāta vai tās tiek veiktas šo iestāžu pārraudzībā.

Tiks izstrādāti sīkāki noteikumi par finanšu kontroli un revīzijām, administratīvajiem pasākumiem, sodiem un piedziņu, kas ļaus Komisijai, OLAF un Revīzijas palātai piešķirt tādas pilnvaras, kas ir līdzvērtīgas to pilnvarām attiecībā uz palīdzības saņēmējiem vai līgumslēdzējiem, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā.

7. pants

Šis pamatnolīgums (turpmāk tekstā “Nolīgums”) ir spēkā tik ilgi, kamēr ir spēkā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses.

Kopiena un Izraēla paraksta un apstiprina šo protokolu saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām.

Katra līgumslēdzēja puse var šo protokolu denonsēt, par to rakstveidā paziņojot otrai pusei. Šis protokols zaudē spēku sešus mēnešus pēc dienas, kad izdarīts šāds paziņojums.

8. pants

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā protokola spēkā stāšanās un reizi trijos gados pēc tam abas līgumslēdzējas puses var pārskatīt šā protokola īstenošanu, pamatojoties uz Izraēlas faktisko līdzdalību vienā vai vairākās Kopienas programmās.

9. pants

Šo protokolu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un saskaņā ar tā nosacījumiem, un, no otras puses, Izraēlas teritorijā.

10. pants

Šis protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, viena otrai paziņojušas, ka to procedūras, kas vajadzīgas, lai protokols stātos spēkā, ir pabeigtas.

Puses vienojas, ka līdz protokola spēkā stāšanās brīdim tās neatkarīgi no iekšējo procedūru pabeigšanas provizoriski piemēros šā protokola noteikumus no tā parakstīšanas dienas, ņemot vērā tā noslēgšanu nākotnē.

11. pants

Šis protokols ir sastādīts divos eksemplāros visās līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās.

Visi teksti ir vienlīdz autentiski.

12. pants

Šis protokols ir Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, neatņemama sastāvdaļa.

Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

Image

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' l-Iżrael

Voor de staat Israël

W imieniu państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image

Image


(1)  OV L 147, 21.6.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.