19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/120


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

(2007/824/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir apspriedusi nolīgumu ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

(2)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē, šis nolīgums Eiropas Kopienas vārdā tika parakstīts 2007. gada 18. septembrī saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembrī pieņemto lēmumu.

(3)

Šis nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu, kas iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, kuri ir pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar protokolu par Dānijas nostāju un protokolu, kas ir pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tai nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 14. panta 1. punktā minēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 12. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā tas prasīts saskaņā ar nolīguma 12. panta 4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


VĒSTUĻU APMAIŅA

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the “former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

EIROPAS KOPIENA, turpmāk – “Kopiena”,

un

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA, turpmāk – “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropadomes 2005. gada decembra lēmumu piešķirt Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai kandidātvalsts statusu,

ŅEMOT VĒRĀ 2001. gada aprīlī parakstīto Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAN) starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, kas stājās spēkā 2004. gada 1. aprīlī un pašlaik reglamentē attiecības ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku,

APSTIPRINOT nolūku cieši sadarboties SAN turpmākajās struktūrās, lai atvieglinātu vīzu režīmu starp Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Eiropas Savienību saskaņā ar secinājumiem, kas pieņemti ES un Rietumbalkānu Augstākā līmeņa sanāksmē 2003. gada 21. jūnijā Salonikos,

ATZĪSTOT Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas veikumu tiesiskuma, brīvības, un drošības telpas jomā, un jo īpaši migrācijas, vīzu politikas, robežu pārvaldības un dokumentu drošības jautājumos,

VĒLOTIES kā pirmo soli pretī bezvīzu režīmam veicināt cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humāno, kultūras, zinātnisko un citu saikņu attīstībā, atvieglinot vīzu izsniegšanu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem,

PATUROT PRĀTĀ, ka ES pilsoņiem nav nepieciešama vīza, ieceļojot Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, vai šķērsojot Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku tranzītā,

ATZĪSTOT, ka gadījumā, ja Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika atjaunotu vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienāktos tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu tiek piešķirti Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem,

ATZĪSTOT, ka vīzu izsniegšanas atvieglojumi nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un Protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis un piemērošanas joma

1.   Šā nolīguma mērķis ir atvieglināt vīzu izsniegšanu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem, kuru paredzētā uzturēšanās 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

2.   Gadījumā, ja Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika atjauno vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienākas tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu ir piešķirti Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem.

2. pants

Vispārējs noteikums

1.   Šajā nolīgumā paredzētie vīzu atvieglojumi attiecas uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības saskaņā ar Kopienas vai dalībvalstu normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2.   Uz jautājumiem, ko nereglamentē šis nolīgums, piemēram, atteikums piešķirt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšana, pierādījums par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, ieceļošanas aizliegums un izraidīšanas pasākumi, attiecas Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, dalībvalstu vai Kopienas tiesību akti.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īrijas Republiku un Apvienoto Karalisti;

b)

“Eiropas Savienības pilsonis” ir dalībvalsts valstspiederīgais, ievērojot definīciju a) punktā;

c)

“Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonība;

d)

“vīza” ir dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai:

ieceļotu attiecīgajā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs ar paredzēto uzturēšanās laiku līdz 90 dienām,

ieceļotu tranzītam caur attiecīgās dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu teritoriju;

e)

“persona, kas likumīgi uzturas” ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonis, kuram pamatojoties uz Kopienas vai dalībvalstu tiesību aktiem, ir atļauts vai ir tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā ilgāk nekā 90 dienas.

4. pants

Dokumentārs pierādījums par brauciena mērķi

1.   Turpmāk norādītajām Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņu kategorijām, lai attaisnotu paredzētā ceļojuma otras Puses teritorijā mērķi, ir nepieciešami vienīgi turpmāk norādītie dokumenti:

a)

skolēniem, augstskolu un universitāšu studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, kā arī citu ar izglītību vai skolu saistītu pasākumu dēļ:

uzņēmējas universitātes, koledžas vai skolas rakstisks uzaicinājums vai uzņemšanas apliecība, vai studenta apliecība vai cits apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

b)

personām, kas piedalās zinātnes, izpētes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

c)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuru ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, apstiprinājums, ka persona pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizāciju, un attiecīgā valsts reģistra izziņa par minētās organizācijas nodibināšanu, ko valsts iestāde izsniegusi saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem;

d)

žurnālistiem:

apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionālā organizācija un kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa/viņas darba devējs, apliecinot, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;

e)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējorganizācijas: kompetentās iestādes, nacionālās sporta federācijas vai dalībvalsts Nacionālās olimpiskās komitejas;

f)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

uzņēmējas juridiskās personas, uzņēmuma vai organizācijas, vai šādas juridiskās personas vai uzņēmuma filiāles vai biroja, vai valsts vai reģionālās iestādes, vai tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju, kas notiek dalībvalstu teritorijā, rīkošanas komitejas rakstisks uzaicinājums;

g)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, kas apstiprina, ka konkrētā persona piedalās šajā pasākumā;

h)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

attiecīgo pilsētu administrācijas vadītāja/mēra rakstisks uzaicinājums;

i)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā:

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas starptautisko autopārvadātāju apvienības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

j)

apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām:

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas kompetentās dzelzceļa sabiedrības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

k)

tuviem radiniekiem – laulātajam, bērniem (tostarp adoptētiem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem, kas apmeklē Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijās:

uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;

l)

reliģisko kopienu pārstāvjiem:

Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā reģistrētas reliģiskās kopienas rakstisks pieprasījums, kurā norādīts ceļojumu mērķis, ilgums un biežums;

m)

personām, kas ieceļo medicīnisku iemeslu dēļ un nepieciešamajām pavadošajām personām:

medicīniskās iestādes oficiāls dokuments, kas apliecina medicīniskās aprūpes nepieciešamību šajā iestādē un pavadoņa nepieciešamību, un pierādījums par pietiekamiem finansiāliem līdzekļiem medicīniskās aprūpes izdevumu segšanai;

n)

personām, kas apmeklē apbedīšanas ceremonijas:

oficiāls dokuments, kas apliecina nāves faktu, kā arī dokuments, kas apliecina ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

o)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā:

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādes vēstule, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas delegācijas loceklis un ieceļo otras Puses teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;

p)

personām, kas ceļo tūrisma nolūkā:

ceļojumu aģentūras vai ceļojuma rīkotāja, ko dalībvalstis akreditējušas vietējās konsulārās sadarbības ietvaros, apliecinājums vai talons, kas apliecina organizēta tūrisma ceļojuma rezervāciju;

q)

militāro un civilo apbedījumu vietu apmeklējumam:

oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību, kā arī ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā rakstiskajā uzaicinājumā ir šāda informācija:

a)

par uzaicināto personu: vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinošā dokumenta numurs, ceļojuma mērķis un laiks, ieceļošanu skaits un, atbilstošos gadījumos, ielūgto personu pavadošā laulātā vai bērnu vārdi;

b)

par personu, kas uzaicina – vārds, uzvārds un adrese; vai

c)

par uzaicinātāju juridisko personu, uzņēmumu vai organizāciju – pilns nosaukums un adrese, un:

ja ir uzaicinājusi organizācija – uzaicinājuma parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

ja uzaicinājusi juridiska persona, uzņēmums, juridiskās personas vai uzņēmuma filiāle vai birojs, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā – reģistrācijas numurs, kā to nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

3.   Šā panta 1. punktā minēto kategoriju personām visu kategoriju vīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, nepieprasot nekādus ielūgumus, pamatojumus vai ceļojuma mērķa apstiprinājumus.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem šādu kategoriju personām:

a)

valsts valdības un Parlamenta, kā arī Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas locekļiem, Advokātu padomes un Valsts prokuroru padomes locekļiem, pildot dienesta pienākumus, ja minētās personas ar šo nolīgumu jau nav atbrīvotas no vīzu prasības, un ar ierobežotu derīguma termiņu līdz viņu amata pilnvaru termiņa beigām, ja tas ir īsāks par 5 gadiem;

b)

oficiālu delegāciju pastāvīgajiem dalībniekiem, kas pēc Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c)

laulātajiem, bērniem (tostarp adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, un vecākiem (tostarp aizbildņiem), kas apmeklē Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, ar ierobežotu derīguma termiņu līdz apmeklējamās personas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām;

d)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

e)

žurnālistiem;

f)

Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā reģistrēto reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm.

2.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam šādu kategoriju pilsoņiem, ar nosacījumu, ka iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu un to ir izmantojuši atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos, un ka pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a)

studentiem un pēcdiploma studentiem, kas regulāri ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

b)

personām, kas piedalās zinātnes, izpētes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

c)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada;

d)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus un regulāri dodas uz dalībvalstīm;

e)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuri regulāri ceļo uz dalībvalstīm ar mērķi izglītoties, apmeklēt seminārus un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

f)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem;

g)

pilsētu mēriem un pašvaldību padomju locekļiem;

h)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā;

i)

apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

j)

personām, kam medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešams regulāri ieceļot, un nepieciešamām pavadošām personām;

k)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā.

3.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti 2. punktā minēto kategoriju personām un citām personām izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu, kas ir vismaz 2 un ne vairāk kā 5 gadi, ar nosacījumu, ka iepriekšējā gada laikā tās ir izmantojušas uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka joprojām pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punktā minētajām personām uzturēšanās kopējais ilgums dalībvalstu teritorijā 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1.   Maksa par vīzas pieteikumu izskatīšanu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem ir EUR 35.

Iepriekšminēto summu var pārskatīt saskaņā ar 14. panta 4. punktā noteikto procedūru.

Ja Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ES pilsoņiem atjauno vīzas prasību, maksa par vīzu, ko Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika pieprasa, nevar būt augstāka par EUR 35 vai to summu, par kuru ir panākta vienošanās, pārskatot maksu par vīzu saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru.

2.   Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a)

tuvi radinieki – laulātie, bērni (tostarp adoptēti), vecāki (tostarp aizbildņi), vecvecāki un mazbērni, kas apmeklē Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā;

b)

oficiālu delegāciju dalībnieki, kas pēc Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c)

valsts valdības un Parlamenta, Konstitucionālās tiesas, Augstākās tiesas, Advokātu padomes un Valsts prokuroru padomes locekļi, ja tie ar šo nolīgumu jau nav atbrīvoti no vīzu prasības;

d)

pilsētu mēri un pašvaldību padomju locekļi;

e)

invalīdi un, ja vajadzīgs, personas, kas viņus pavada;

f)

personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, lai piedalītos tuva radinieka bērēs vai lai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku, tostarp lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas šādu personu pavada;

g)

starptautisku sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos profesionālā statusā pavada;

h)

personas, kas piedalās zinātnes, izpētes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās;

i)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki;

j)

žurnālisti;

k)

pensionāri;

l)

autovadītāji, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā;

m)

apkalpju locekļi starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

n)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuru ceļojuma mērķis ir apmeklēt sanāksmes, seminārus vai piedalīties apmaiņas programmās vai izglītojošos kursos;

o)

Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā reģistrēto reliģisko kopienu pārstāvji;

p)

profesiju pārstāvji, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā;

q)

skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, ka arī citu, ar skolu saistītu pasākumu dēļ;

r)

bērni līdz 6 gadu vecumam.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, Bulgārija un Rumānija, kurām ir saistošs Šengenas acquis, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, var atbrīvot Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņus no maksas par attiecīgo valstu īstermiņa vīzu pieteikumu izskatīšanu līdz dienai, kad saskaņā ar Padomes Lēmumu tām jāuzsāk pilnībā piemērot Šengenas acquis attiecībā uz vīzu jautājumiem.

7. pants

Vīzu pieteikumu procedūru ilgums

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti lēmumu par vīzas pieteikumu pieņem 10 kalendārajās dienās no pieteikuma un vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

2.   Atsevišķos gadījumos termiņu, kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par vīzas pieteikumu, var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām, ja nepieciešama pieteikuma padziļināta pārbaude.

3.   Steidzamos gadījumos lēmuma pieņemšanas termiņu var samazināt līdz 2 darbadienām vai mazāk.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņi, kuri ir nozaudējuši savus personu apliecinošos dokumentus vai kuriem šie dokumenti ir nozagti, uzturoties Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai dalībvalstu teritorijā, var bez vīzas vai citas atļaujas šo teritoriju atstāt ar dalībvalsts vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem, kuriem force majeure iemeslu dēļ nav iespējams atstāt dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam laikam, vīzas termiņu saskaņā ar uzņēmējvalsts tiesību aktos noteiktajām prasībām bez maksas pagarina uz laiku, kas vajadzīgs, lai atgrieztos savā uzturēšanās valstī.

10. pants

Diplomātiskās pases

1.   Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, drīkst ieceļot, izceļot vai tranzītā šķērsot dalībvalstu teritorijas bez vīzas.

2.   Šā panta 1. punktā minētās personas drīkst uzturēties dalībvalstu teritorijās ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

11. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot dalībvalstu normatīvos aktus par valsts drošību un ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot pa dalībvalstu teritoriju kā Eiropas Savienības pilsoņiem.

12. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1.   Puses izveido Apvienoto ekspertu komiteju (turpmāk – “Komiteja”), kuras sastāvā ir Eiropas Kopienas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Kopienu Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2.   Komitejai jo īpaši ir šādi uzdevumi:

a)

uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu (regulāra informācijas apmaiņa, tostarp informācija par izsniegto vīzu skaitu, kā arī iesniegto un atteikto vīzu pieteikumu skaitu);

b)

ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c)

risināt domstarpības, kas radušās sakarā ar šā nolīguma noteikumu piemērošanu vai interpretāciju.

3.   Komiteja sanāk pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm, un vismaz vienu reizi gadā.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

5.   Komiteja informē atbilstošās iestādes, kas izveidotas saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, periodiski sniedzot datus par šā nolīguma īstenošanu.

13. pants

Šā nolīguma saistība ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

1.   Stājoties spēkā, šis nolīgums prevalē pār noteikumiem jebkuros divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās, kas noslēgtas starp atsevišķām dalībvalstīm un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ciktāl minētie nolīgumi vai vienošanās attiecas uz šajā nolīgumā reglamentētiem jautājumiem.

2.   Divpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas starp atsevišķām dalībvalstīm un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku parakstīti pirms 2007. gada 1. janvāra un paredz pasu turētāju atbrīvošanu no vīzu prasības, turpina piemērot 5 gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt šos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par iepriekšminēto procedūru pabeigšanu.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, šis nolīgums stājas spēkā vienīgi dienā, kad stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par personu atpakaļuzņemšanu, ja tā spēkā stāšanās diena ir pēc šā panta 1. punktā paredzētās dienas.

3.   Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4.   Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir viena otrai paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

5.   Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var pilnīgi vai daļēji apturēt sabiedriskās kārtības, valsts drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ. Lēmumu par apturēšanu paziņo otrai Pusei ne vēlāk kā 48 stundas pirms tās stāšanās spēkā. Puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz apturēšanas iemesli vairs nav spēkā.

6.   Jebkura no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc šāda paziņojuma dienas.

PIELIKUMS

NOLĪGUMA PROTOKOLS PAR DALĪBVALSTĪM, KAS PILNĪBĀ NEPIEMĒRO ŠENGENAS ACQUIS

Dalībvalstis, kurām Šengenas acquis ir saistošs, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, jo šajā jautājumā gaida attiecīgo Padomes lēmumu, izsniedz attiecīgās valsts vīzas, kuras ir derīgas tikai attiecīgās valsts teritorijā.

Šīs dalībvalstis var saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Lēmumu Nr. 895/2006/EK vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas tranzītam caur savu teritoriju.

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Lēmums Nr. 895/2006/EK neattiecas uz Rumāniju un Bulgāriju, Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumu ar līdzīgiem noteikumiem, lai minētās valstis varētu tranzītam caur savu teritoriju vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas un citus līdzīgus dokumentus, ko izsniegušas citas dalībvalstis, kuras vēl nav pilnībā iekļāvušās Šengenas zonā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR SAVSTARPĒJĀ BEZVĪZU CEĻOŠANAS REŽĪMA IEVIEŠANU NĀKOTNĒ

Saskaņā ar secinājumiem, kas pieņemti ES – Rietumbalkānu Augstākā līmeņa sanāksmē 2003. gada 21. jūnijā Salonikos, vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kas paredzēti šajā nolīgumā, ir pārejas posms ceļā uz bezvīzu ceļošanas režīmu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem.

Bezvīzu ceļošanas režīms Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem tiks ieviests, pamatojoties uz atbilstošo reformu īstenošanas sasniegumu pozitīvu novērtējumu, un saskaņā ar Padomes 2001. gada 15. marta Regulā Nr. 539/2001 paredzētajām procedūrām un kritērijiem.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Puses ņem vērā, ka šis nolīgums neattiecas uz Dānijas Karalistes diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu vīzu izsniegšanas procedūrām.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Dānijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādes nekavējoties noslēdz divpusēju nolīgumu par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ APVIENOTO KARALISTI UN ĪRIJU

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijās.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Apvienotās Karalistes, Īrijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādes noslēdz divpusējus nolīgumus par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši atbilstīgi 1999. gada 18. maija Nolīgumam par minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Norvēģijas, Īslandes un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādes nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICES KONFEDERĀCIJU UN LIHTENŠTEINU

(ja nepieciešama)

Ja Nolīgums starp ES, EK un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un minētā nolīguma Protokols par Lihtenšteinu ir stājies spēkā, pirms pabeigtas sarunas ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, pievienos arī līdzīgu deklarāciju par Šveici un Lihtenšteinu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR VĪZU PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS MAKSU

Eiropas Kopiena ņem vērā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izteiktās bažas par faktu, ka pēdējās minētās valsts pilsoņiem izsniedz Šengenas vīzas, kuru teritoriālais derīgums ietver tikai vienu vai vairākas dalībvalstis. Tāpat Eiropas Kopiena ņem vērā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izteikto lūgumu tās pilsoņiem, kuriem ir Šengenas vīzas, kā teritoriālais derīgums ietver tikai vienu vai vairākas dalībvalstis, un kuriem minētās vīzas derīguma termiņā ir jāceļo uz dalībvalsti, kas nav ietverta vīzas teritoriālajā derīgumā, neprasīt maksu par otrās vīzas pieteikuma izskatīšanu.

Puses uzskata, ka šos jautājums būtu prioritārā kārtā vēlreiz jāizskata 12. pantā minētajai Komitejai, tiklīdz Eiropas Parlaments un Padome būs pieņēmuši Kopienas Vīzu kodeksu, kura projektā ir ietverts arī šis jautājums.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PRASĪBAS PĀRSKATĪŠANU DIENESTA PASU TURĒTĀJIEM

Ņemot vērā, ka dienesta pasu turētāju atbrīvošana no vīzu prasības, kas paredzēta pirms 2007. gada 1. janvāra noslēgtajos divpusējos nolīgumos starp atsevišķām dalībvalstīm un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, paliek spēkā un ir piemērojama tikai 5 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt šos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu, Eiropas Komisija, vēlākais, 2 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atkārtoti novērtēs dienesta pasu turētāju situāciju, lai saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru pieņemtu iespējamos šā nolīguma grozījumus.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PIEPRASĪTĀJU PIEKĻUVI INFORMĀCIJAI UN INFORMĀCIJAS SASKAŅOŠANU ATTIECĪBĀ UZ ĪSTERMIŅA VĪZU IZSNIEGŠANAS PROCEDŪRĀM UN DOKUMENTIEM, KAS IESNIEDZAMI, PIEPRASOT ĪSTERMIŅA VĪZU

Atzīstot to, cik svarīga vīzas pieprasītājiem ir pārskatāmība, Eiropas Kopiena norāda, ka 2006. gada 19. jūlijā Eiropas Komisija ir pieņēmusi likumdošanas priekšlikumu pārstrādāt Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem par vīzām, ko šobrīd apspriež Eiropas Parlaments un Padome un kas reglamentē jautājumu par vīzas pieprasītāju piekļuvi dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem.

Attiecībā uz informāciju, kas ir jāsniedz vīzas pieprasītājiem, Eiropas Kopiena uzskata, ka ir jāveic attiecīgi pasākumi:

vispārīgi ir jāizveido vīzas pieprasītājiem pamatinformācijas kopsavilkums par procedūrām un nosacījumiem, kas jāievēro, pieprasot vīzu, un par izdoto vīzu derīgumu,

Eiropas Kopiena sastādīs minimālo prasību sarakstu, lai nodrošinātu, ka vīzas pieprasītāji saņem vienotu un saskaņotu pamatinformāciju un ka tiem tiek prasīts iesniegt vienus un tos pašus pavaddokumentus.

Iepriekšminētā informācija, tostarp vietējās konsulārās sadarbības ietvaros dalībvalstu akreditēto ceļojumu aģentūru un ceļojumu rīkotāju saraksti, ir plaši jāpaziņo atklātībai (konsulātu ziņojumu dēļi, brošūras, tīmekļa vietnes u. tml.).

Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārās iestādes rīkojas tā, lai vīzas pieteikuma iesniegšanas un attiecīgo dokumentu iesniegšanas termiņi būtu saprātīgi.

Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti sniedz informāciju par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglojumiem saskaņā ar Šengenas acquis, tostarp informāciju par prasību vienkāršošanu attiecībā uz nepieciešamajiem dokumentiem, un jo īpaši bona fide pieteikumu iesniedzējiem individuāli katrā atsevišķā gadījumā.

BULGĀRIJAS POLITISKĀ DEKLARĀCIJA PAR VIETĒJO PIEROBEŽAS SATIKSMI

Bulgārijas Republika izsaka savu vēlmi uzsākt sarunas ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par divpusējiem nolīgumiem, lai ieviestu vietējās pierobežas satiksmes režīmu, kas izveidots ar 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1931/2006, ar kuru nosaka vietējās pierobežas satiksmes noteikumus pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām un ar ko groza Šengenas Konvencijas noteikumus.

EIROPAS KOPIENAS DELARĀCIJA PAR ATVIEGLOJUMIEM ĢIMENES LOCEKĻIEM

Eiropas Kopiena ņem vērā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas ieteikumu paplašināt ģimenes locekļu, kuriem ir tiesības izmantot vīzu atvieglotās izsniegšanas priekšrocības, definīciju, kā arī to, cik lielu nozīmi Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika piešķir šīs kategorijas personu pārvietošanās vienkāršošanai.

Lai atvieglotu pārvietošanos paplašinātam personu lokam, kas ģimenes saitēm saistītas ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem, kas likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijās (jo īpaši brāļiem, māsām un viņu bērniem), Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot acquis communautaire paredzētās iespējas atvieglot vīzas izsniegšanu minētās kategorijas personām, tostarp vīzas pieteikuma iesniedzējiem pieprasīto dokumentāro pierādījumu vienkāršošanu, atbrīvošanu no pieteikuma izskatīšanas maksas un, atbilstošos gadījumos, daudzkārtējas ieceļošanas vīzas izsniegšanu.