5.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/63


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 22. oktobris),

lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(2007/786/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā 2005. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 23. oktobrī pilnvaroja Komisiju Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā uzsākt sarunas ar Izraēlu, lai pielāgotu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses (1) (turpmāk “Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums”), lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Komisija ir sekmīgi pabeigusi šīs sarunas.

(3)

Sarunās ar Izraēlu apspriestā protokola 9. panta 2. punkts paredz protokola provizorisku piemērošanu līdz tā spēkā stāšanās dienai.

(4)

Protokols būtu jāparaksta Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā un jāpiemēro provizoriski, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā tiek apstiprināta Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma Protokola parakstīšana, ņemot vērā minētā protokola noslēgšanu.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā parakstīt protokolu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Ar nosacījumu, kas tas notiek savstarpīgi, protokolu provizoriski piemēro no 2007. gada 1. janvāra, kamēr tiek pabeigtas procedūras tā formālai noslēgšanai.

Luksemburgā, 2007. gada 22. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. SILVA


(1)  OV L 147, 21.6.2000., 3. lpp.


PROTOKOLS

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

BEĻĢIJAS KARALISTE

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk “dalībvalstis”, ko pārstāv Eiropas Savienības Padome,

un

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”, ko pārstāv Eiropas Savienības Padome un Eiropas Kopienu Komisija,

no vienas puses, un

IZRAĒLAS VALSTS, turpmāk “Izraēla”,

no otras puses,

TĀ KĀ Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, turpmāk “Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums”, tika parakstīts Briselē 1995. gada 20. novembrī un stājās spēkā 2000. gada 1. jūnijā;

TĀ KĀ Līgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai un Pievienošanās akts tika parakstīts Luksemburgā 2005. gada 25. aprīlī un stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī;

TĀ KĀ saskaņā ar 6. panta 2. punktu 2005. gada Pievienošanās aktā jaunu pušu pievienošanos Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam apstiprina, noslēdzot protokolu minētajam nolīgumam;

TĀ KĀ ir veiktas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 21. panta 2. punktā paredzētās konsultācijas, lai nodrošinātu to, ka tiek ņemtas vērā Kopienas un Izraēlas savstarpējās intereses,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Ar šo Bulgārijas Republika un Rumānija, turpmāk “jaunās dalībvalstis”, ir Puses Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā un tāpat kā pārējās dalībvalstis pieņem un ņem vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma tekstu, kā arī kopīgās deklarācijas, deklarācijas un vēstuļu apmaiņu.

PIRMĀ NODAĻA

GROZĪJUMI EIROPAS UN VIDUSJŪRAS REĢIONA VALSTU NOLĪGUMĀ, TOSTARP TĀ PIELIKUMOS UN PROTOKOLOS

2. pants

Lauksaimniecības produkti, pārstrādāti lauksaimniecības un zivsaimniecības produkti

1.   Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma VI pielikuma 1. tabulu, kurā ir noteiktas tarifu koncesijas Izraēlas izcelsmes preču importam Kopienā, papildina šādi:

“KN kods (1)

Preču apraksts (2)

Gada kvota

(tonnas)

Koncesija kvotas robežās

ex 2106 90 98

No citrusaugļiem iegūtas izejvielas, kas paredzētas, lai ražotu bezalkoholiskos dzērienus un dzērienus, kas satur vismaz 30 % koncentrētas augļu sulas un nesatur vairāk kā 50 % sukrozes, kā arī nesatur pienu un piena produktus

5 550 (3)

33 % lauksaimniecības komponenta samazinājums

2.   Par citām tarifu koncesijām, lai pieņemtu divpusējas koncesijas par lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un zivsaimniecības produktiem, Puses vienosies atbilstoši pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

3. pants

Izcelsmes noteikumi

Nolīguma 4. protokolu groza šādi.

1)

Protokola 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. punktā svītro atsauci uz jaunajām dalībvalstīm.

2)

Protokola IV.a pielikumu aizstāj šādi:

“Teksts bulgāru valodā

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Teksts spāņu valodā

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Teksts čehu valodā

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Teksts dāņu valodā

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Teksts vācu valodā

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Teksts igauņu valodā

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Teksts grieķu valodā

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Teksts angļu valodā

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Teksts franču valodā

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Teksts itāļu valodā

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Teksts latviešu valodā

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Teksts lietuviešu valodā

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Teksts ungāru valodā

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Teksts maltiešu valodā

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Teksts holandiešu valodā

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Teksts poļu valodā

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Teksts portugāļu valodā

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Teksts rumāņu valodā

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Teksts slovēņu valodā

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Teksts slovāku valodā

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Teksts somu valodā

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Teksts zviedru valodā

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Teksts ivritā

Image

3)

protokola IV.b pielikumu aizstāj šādi:

“Teksts bulgāru valodā

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts spāņu valodā

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts čehu valodā

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts dāņu valodā

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts vācu valodā

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts igauņu valodā

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts grieķu valodā

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts angļu valodā

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts franču valodā

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts itāļu valodā

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts latviešu valodā

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts lietuviešu valodā

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts ungāru valodā

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts maltiešu valodā

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts holandiešu valodā

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts poļu valodā

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts portugāļu valodā

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts rumāņu valodā

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts slovēņu valodā

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts slovāku valodā

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts somu valodā

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts zviedru valodā

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Teksts ivritā

Image

II NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI

4. pants

Izcelsmes apliecinājumi un administratīvā sadarbība

1.   Izcelsmes apliecinājumi, kas vai nu Izraēlā, vai arī kādā no jaunajām dalībvalstīm attiecīgi izdoti atbilstīgi šo valstu starpā piemērotajiem divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, attiecīgajās valstīs pieņem saskaņā ar šo protokolu, ja:

a)

šāda izcelsme dod tiesības izmantot preferenciālu tarifu režīmu, pamatojoties uz preferenciālo tarifu pasākumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā vai Kopienas vispārējo tarifa preferenču sistēmā;

b)

izcelsmes apliecinājums un pārvadājuma dokumenti ir izsniegti, vēlākais, dienā pirms pievienošanās dienas;

c)

izcelsmes apliecinājums ir iesniegts muitas iestādēm četru mēnešu laikā kopš pievienošanās dienas.

Ja preces ir deklarētas importam Izraēlā vai kādā no jaunajām dalībvalstīm pirms pievienošanās dienas atbilstīgi Izraēlas un attiecīgās jaunās dalībvalsts starpā piemērotajiem divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, tad var pieņemt arī izcelsmes apliecinājumu, kas retrospektīvi izsniegts atbilstīgi šiem nolīgumiem vai režīmiem ar nosacījumu, ka muitas iestādēm tas iesniegts četru mēnešu laikā kopš pievienošanās dienas.

2.   Izraēlas un jaunās dalībvalstis ir tiesīgas saglabāt atļaujas, kas nodrošina “apstiprināto eksportētāju” statusu saskaņā ar to starpā piemērotajiem divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, ja:

a)

šādu noteikumu paredz arī nolīgums, kuru Izraēla un Kopiena noslēgusi pirms pievienošanās dienas; un

b)

apstiprinātais eksportētājs saskaņā ar minēto nolīgumu piemēro spēkā esošos izcelsmes noteikumus.

Šādas atļaujas, vēlākais, gadu pēc pievienošanās dienas aizstāj ar jaunām atļaujām, ko izsniedz atbilstīgi Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma nosacījumiem.

3.   Izraēlas vai jauno dalībvalstu atbildīgās muitas iestādes var iesniegt pieprasījumus papildus pārbaudīt 1. un 2. punktā minētos izcelsmes apliecinājumus, kas izdoti atbilstīgi divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, un minētās iestādes tos pieņem trīs gadus pēc attiecīgā izcelsmes apliecinājuma izdošanas. Šādas pārbaudes veic saskaņā ar divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kas ir spēkā izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas dienā.

5. pants

Tranzīta preces

1.   Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma noteikumus var piemērot attiecībā uz precēm, ko eksportē no Izraēlas uz kādu jauno dalībvalsti vai no kādas jaunās dalībvalsts uz Izraēlu un kas atbilst 4. protokola noteikumiem, un kas pievienošanās dienā atrodas pagaidu glabāšanā, muitas noliktavā vai Izraēlas vai attiecīgās jaunās dalībvalsts brīvajā zonā.

2.   Šajos gadījumos preferenču režīmu var piešķirt, ja četru mēnešu laikā kopš pievienošanās dienas importētājas valsts muitas iestādēm iesniedz eksportētājas valsts muitas iestāžu retrospektīvi izsniegto izcelsmes apliecinājumu.

VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6. pants

Izraēla apņemas neiesniegt pieprasījumus, neizvirzīt prasības vai nenodot lietu izskatīšanai, kā arī negrozīt vai neatsaukt nevienu koncesiju atbilstīgi 1994. gada VVTT XXIV.6. pantam un XXVIII pantam attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un zivsaimniecības produktiem saistībā ar šo Kopienas paplašināšanos; attiecībā uz produktiem, ko neaptver KN kods 2106 90 98, šis nosacījums ir saistīts ar sarunu pabeigšanu par jaunu papildprotokolu, ar kuru divpusējās tirdzniecības koncesijas par lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem vai zivsaimniecības produktiem pielāgos atbilstīgi šā protokola pielikumam.

7. pants

Šis protokols ir Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma sastāvdaļa.

Šā protokola pielikums ir tā sastāvdaļa.

8. pants

1.   Šo protokolu saskaņā ar savām procedūrām apstiprina Kopiena, dalībvalstu vārdā – Eiropas Savienības Padome, un Izraēla.

2.   Puses paziņo viena otrai par 1. punktā minēto attiecīgo procedūru pabeigšanu. Apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

9. pants

1.   Šis protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc mēneša, kad deponēts pēdējais apstiprināšanas instruments.

2.   Šo protokolu piemēro provizoriski no 2007. gada 1. janvāra.

3.   Neskarot šā panta 1. un 2. punktu, šā protokola 2. panta 1. punktu piemēro no nākamā mēneša pirmās dienas pēc mēneša, kurā protokols parakstīts.

10. pants

Šis protokols ir sagatavots divos eksemplāros visās pušu oficiālajās valodās; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

11. pants

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma teksts, tostarp pielikumi un protokoli, kas ir tā sastāvdaļa, kā arī Nobeiguma akta un pielikumā pievienoto deklarāciju teksti tiek sagatavoti bulgāru un rumāņu valodā (4) un visi teksti ir vienlīdz autentiski, tāpat kā oriģināli. Asociācijas padome apstiprina šos tekstus.

Asociācijas padome apstiprina šos tekstus.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  KN kodi atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1549/2006 (OV L 301, 31.10.2006., 1. lpp.).

(2)  Ja norādīti “ex” KN kodi, tad preferenču sistēmu nosaka, pamatojoties gan uz KN kodiem, gan attiecīgo aprakstu.

(3)  2007. gadā šo kvotu noteiks 3 240 tonnu apmērā.”

(4)  Bulgāru un rumāņu valodas versijas publicē Oficiālā Vēstneša Īpašajā izdevumā vēlāk.

PIELIKUMS

Par režīmiem, kas piemērojami tirdzniecības koncesijām attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem

Puses vienojas, ka pašreizējais tirdzniecības apjoms un tirgus piekļuves nosacījumi starp Izraēlu un Bulgāriju un Izraēlu un Rumāniju saskaņā ar pašreizējiem divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem ir piemērojams kā minimālais daudzums, lai pielāgotu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma divpusējās tirdzniecības koncesijas attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un zivsaimniecības produktiem, kuras jāiekļauj jaunajā papildprotokolā.