European flag

Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV

C sērija


C/2024/2604

22.4.2024

Vispārējās tiesas 2024. gada 28. februāra spriedums – Scandlines Danmark un Scandlines Deutschland/Komisija

(Lieta T-7/19)  (1)

(Valsts atbalsts - Valsts finansējums fiksēta dzelzceļa-autoceļa savienojuma projektam pāri Fēmarnas jūras šaurumam - Atbalsts, ko Dānija piešķīrusi “Femern” un “Femern Landanlæg” - Lēmums, ar ko konstatēts, ka atsevišķi atbalsta pasākumi nav nelikumīgs atbalsts - Lēmums necelt iebildumus - Apstrīdētā akta daļēja atsaukšana - Daļēja procesa izbeigšana - LESD 107. panta 1. punkta piemērošanas joma - Formālas izmeklēšanas procedūras neuzsākšana - Pienākums norādīt pamatojumu)

(C/2024/2604)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Scandlines Danmark ApS (Kopenhāgena, Dānija), Scandlines Deutschland GmbH (Hamburga, Vācija) (pārstāve – L. Sandberg-Mørch, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – V. Bottka, C. Georgieva un S. Noë)

Personas, kas iestājušās lietā prasītāju prasījumu atbalstam: Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung eV (Fehmarn, Vācija) (pārstāvji – L. Sandberg-Mørch un W. Mecklenburg, advokāti), Naturschutzbund Deutschland eV (NABU) (Štutgarte, Vācija) (pārstāvji – L. Sandberg-Mørch un T. Hohmuth, advokāti), Trelleborg Hamn AB (Trelleborg, Zviedrija) (pārstāve – L. Sandberg-Mørch, advokāte), Föreningen Svensk Sjöfart (FSS) (Gēteborga, Zviedrija) (pārstāve – L. Sandberg-Mørch, advokāte)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Dānijas Karaliste (pārstāvji – M. Søndahl Wolff, pārstāvis, kam palīdz R. Holdgaard, advokāts)

Priekšmets

Ar prasību, kas pamatota ar LESD 263. pantu, prasītājas lūdz atcelt Komisijas Lēmumu C(2018) 6268 final (2018. gada 28. septembris) par valsts atbalstu SA.51981 (2018/FC), ar ko tā atzina, ka Dānijas Karalistes veiktie pasākumi attiecībā uz Femern A/S un Femern Landanlæg A/S nav nelikumīgs valsts atbalsts un ka nav jāceļ iebildumi pret kapitāla iepludināšanu Femern, jo tā katrā ziņā esot saderīga ar iekšējo tirgu LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunkta izpratnē.

Rezolutīvā daļa

1)

Nav jālemj par prasījumu daļu, kura attiecas uz Komisijas Lēmuma C(2018) 6268 final (2018. gada 28. septembris) par valsts atbalstu SA.51981 (2018/FC) atcelšanu, ciktāl tas attiecas uz pasākumiem Femern A/S labā.

2)

Prasību pārējā daļā noraidīt.

3)

Scandlines Danmark ApS un Scandlines Deutschland GmbH sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

4)

Dānijas Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

5)

Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung eV, Naturschutzbund Deutschland eV (NABU), Trelleborg Hamn AB un Föreningen Svensk Sjöfart (FSS) sedz katrs pats savus tiesāšanās izdevumus.


(1)   OV C 72, 25.2.2019.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2604/oj

ISSN 1977-0952 (electronic edition)