European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija C


C/2024/1193

23.2.2024

P9_TA(2023)0333

Trešo valstu īstenota ekonomiskā piespiešana

Eiropas Parlamenta 2023. gada 3. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības un tās dalībvalstu aizsardzību pret trešo valstu īstenotu ekonomisko piespiešanu (COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

(C/2024/1193)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0775),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0458/2021),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu un Padomes pārstāvja 2023. gada 14. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt minēto nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

ņemot vērā Ārlietu komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus,

ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0246/2022),

1.   

pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.   

apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai un kas tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

3.   

pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai un kas tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

4.   

prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.   

uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


P9_TC1-COD(2021)0406

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2023. gada 3. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/… par Savienības un tās dalībvalstu aizsardzību pret trešo valstu īstenotu ekonomisko piespiešanu

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2023/2675.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Kopīgais paziņojums par Regulu (ES) 2023/2675 par Savienības un tās dalībvalstu aizsardzību pret trešo valstu īstenotu ekonomisko piespiešanu

Ekonomiskā piespiešana var ietekmēt jebkuru Savienības vai dalībvalsts darbības jomu, un tai var būt sarežģītas politiskas, ekonomiskas un juridiskas sekas. Šī regula ir vajadzīga un efektīva atbilde uz ekonomisko piespiešanu un tai ir atturoša iedarbība, tomēr vajadzības gadījumā kā galējo līdzekli tā var paredzēt arī pretpasākumu pieņemšanu. Tā ir pirmā šāda veida regula, un tā ir izstrādāta rūpīgi un pienācīgi, ņemot vērā ekonomiskās piespiešanas gadījumu būtisko ietekmi. No tā izriet, ka minētā regula un tajā izklāstītās pieejas, jo īpaši īstenošanas pilnvaru piešķiršana Padomei saskaņā ar 4. pantu, ir stingri saistītas ar konkrētiem tematiem un nerada precedentu attiecībā uz citiem leģislatīviem dokumentiem, kuru pamatā ir LESD 207. pants, vai šādu aktu ierosināšanu. Tāpat noteikumi par pārbaudes procedūru saistībā ar Savienības atbalsta pasākumiem, par kuriem panākta vienošanās šajā instrumentā, neskar citu notiekošo vai turpmāko likumdošanas sarunu iznākumu un nav jāuzskata par precedentu attiecībā uz citiem leģislatīvajiem dosjē. Tādēļ šo regulu neuzskata par precedentu citiem tiesību aktiem.

Komisijas paziņojums par pārbaudes procedūras izmantošanu attiecībā uz Savienības atbildes pasākumiem, kurus veic atbilstoši Regulai (ES) 2023/2675 par Savienības un tās dalībvalstu aizsardzību pret trešo valstu īstenotu ekonomisko piespiešanu

Eiropas Savienības pretpiespiešanas instrumenta piemērošanā Komisija ir apņēmusies cieši sadarboties ar Eiropas Parlamentu, Padomi un ES dalībvalstīm, visos tā piemērošanas posmos ievērojot spēkā esošos noteikumus un paraugpraksi. Komisija norāda, ka ar vienotu ES atbildi tiks stiprināti instrumenta svarīgie principi, proti, atturēšana un efektivitāte, un, ņemot vērā instrumenta sensitīvo raksturu, tas būs piemērotākais atbildes veids.

Komisija uzsver, ka šīs regulas kontekstā, ņemot vērā Savienības rīcības būtību un ietekmi saskaņā ar regulu, ir iespējams rast tādus risinājumus, kuriem ir visplašākais iespējamais atbalsts. Šīs regulas piemērošana prasa sarežģītu ekonomisku, politisku un juridisku jautājumu izvērtēšanu, un tā paver lielas iespējas izvēlēties risinājumus, īpaši tādus, kuriem ir visplašākais iespējamais ES dalībvalstu atbalsts.

Tādēļ Komisija, izmantojot savas īstenošanas pilnvaras saskaņā ar regulu un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 182/2011 noteiktās normas un vispārīgos principus, īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai ES dalībvalstu komitejai tiktu dota praktiska iespēja laikus izskatīt jebkuru īstenošanas akta projektu un izteikt viedokli pirms balsošanas un lai vienmēr tiktu izstrādāti tādi risinājumi, kuriem komitejā ir visplašākais iespējamais ES dalībvalstu atbalsts. Komisija, ievērojot konfidenciālas informācijas aizsardzību, pēc iesniegšanas dalībvalstīm nekavējoties darīs pieejamu Eiropas Parlamentam un Padomei to paredzēto pasākumu analīzi, kas minēti 13. panta 4. punktā. Ja paredzētie Savienības atbildes pasākumi būs saistīti ar 8. panta 4. punktā aprakstītajiem pasākumiem, Komisija uz to norādīs Eiropas Parlamentam un Padomei.

Turklāt tad, ja komiteja par īstenošanas akta projektu atzinumu nesniegs, Komisija maksimāli ņems vērā komitejā paustos viedokļus un dos priekšroku grozīta tiesību akta projekta atkārtotai iesniegšanai komitejā, lai pozitīvam atzinumam par grozītu tiesību akta projektu nodrošinātu pēc iespējas plašāku atbalstu ar konsensu vai kvalificētu balsu vairākumu. Ja būs nepieciešams vērsties pārsūdzības komitejā, Komisija maksimāli ņems vērā pārsūdzības komitejā paustos viedokļus un strādās pie tā, lai pieņemtu pasākumus, kuriem ir visplašākais iespējamais atbalsts pozitīvam atzinumam, kas sasniegts ar konsensu vai kvalificētu balsu vairākumu. Ja pārsūdzības komiteja nesniedz atzinumu par īstenošanas akta projektu, Komisija rīkosies tā, lai nepieļautu, ka tās nostāja ir pretrunā jebkādai pārsūdzības komitejā dominējošai nostājai pret īstenošanas akta projekta piemērotību.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1193/oj

ISSN 1977-0952 (electronic edition)