European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija C


C/2023/148

16.10.2023

Prasība, kas celta 2023. gada 1. septembrī – Baltic International Bank pret ECB

(Lieta T-551/23)

(C/2023/148)

Tiesvedības valoda – latviešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Baltic International Bank, SE (Rīga, Latvija) (pārstāvji: M. Supe un V. Supe, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas 2023. gada 3. jūlija lēmumu ECB-SSM-2023-LV-2 WHD-2022-0014 par uzraudzītās kredītiestādes licences anulēšanu;

piespriest Eiropas Centrālajai bankai atlīdzināt Baltic International Bank SE tiesāšanās izdevumus.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Pirmais pamats, kas saistīts ar Eiropas Centrālās bankas pieļauto kļūdu vērtējumā, neņemot vērā faktu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav izpildījusi Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 196. panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu izdot normatīvos noteikumus, kas nosaka kritērijus būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

2.

Otrais pamats, kas saistīts ar pienākumu veikt visu lietas apstākļu rūpīgu un objektīvu novērtējumu.

3.

Trešais pamats, kas saistīts ar LESD 296. pantā noteikto pienākumu norādīt pamatojumu, kurš atbilst Eiropas Savienības Pamattiesību Hartas 41. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteiktajām tiesībām un ar kuru tiek aizsargātas Hartas 47. pantā noteiktās tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, pārkāpumu.

4.

Ceturtais pamats, kas saistīts ar labas pārvaldības principa, kurš atbilst Hartas 41. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktajām personas tiesībām tikt uzklausītai un b) apakšpunktā noteiktajām personas tiesībām piekļūt materiāliem, kas uz to attiecas, un ar kuru tiek aizsargātas Hartas 47. pantā paredzētas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, pārkāpumu.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/148/oj

ISSN 1977-0952 (electronic edition)