ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 446

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 24. novembris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2022/C 446/01

EU-SOLARIS ERIC Statūti

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2022/C 446/02

Padomes Lēmums (2022. gada 21. novembris), ar ko pieņem Padomes nostāju par Eiropas Savienības 2022. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5 projektu

23

 

Eiropas Komisija

2022/C 446/03

Euro maiņas kurss – 2022. gada 23. novembris

25

 

Revīzijas palāta

2022/C 446/04

Atzinums 06/2022 (saskaņā ar LESD 322. panta 1. punktu) attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādāta redakcija) [2022/0162 (COD)]

26

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2022/C 446/05

Oficiālās brīvdienas 2023. gadā – EEZ/EBTA valstis un EEZ iestādes

27


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2022/C 446/06

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2023 – EAC/A14/2022 – Eiropas Solidaritātes korpuss

29

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2022/C 446/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

31

2022/C 446/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

33

2022/C 446/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN) ( 1 )

35

2022/C 446/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

36

2022/C 446/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

38


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/1


“EU-SOLARIS ERIC” Statūti

(2022/C 446/01)

Saīsinājumu saraksts

BNN

Nacionālo centru padome

CSP/STE

Saules enerģijas koncentrēšana / saules siltumenerģija

ERIC

Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs

GA

Kopsapulce

IĪT

Intelektuālā īpašuma tiesības

MD

Rīkotājdirektors

RI

Pētniecības infrastruktūra

R&D

Pētniecība un izstrāde

STC

Zinātnes un tehnikas komiteja

SLA

Pakalpojumu līmeņa nolīgums

PREAMBULA

Francijas Republika,

Spānijas Karaliste,

Vācijas Federatīvā Republika,

un

Kipras Republika,

turpmāk “dalībnieki”,

un

Portugāles Republika,

turpmāk “novērotāja”,

ŅEMOT VĒRĀ,

ka Saules enerģijas attīstībai, it īpaši, izmantojot koncentrēšanas sistēmas, ir Eiropas dimensija, kuras dēļ Eiropas pētniecības grupām ir jāveido spēcīgas apvienības, īpaši koncentrējoties uz pētniecības infrastruktūru (RI), lai stiprinātu pētniecības efektivitāti un tehnoloģiju attīstību;

ATZĪSTOT,

ka iniciatīvas “EU SOLARIS” mērķis ir stiprināt parakstītāju valstu cilvēciskās un zinātniskās saites, lai veicinātu un stimulētu pētniecību un inovāciju nolūkā Eiropas līmenī ilgtspējīgi attīstīt Saules enerģijas koncentrēšanas / Saules siltumenerģijas (CSP/STE) tehnoloģijas;

TĀ KĀ

dalībnieki ir vairākus gadus sadarbojušies CSP/STE sistēmu pētniecības jomā, lai efektīvi pārveidotu šo enerģiju elektroenerģijā un atjaunīgās enerģijas nesējos, to uzglabātu, izstrādātu vai testētu materiālus, pētītu uzticamas mērīšanas metodes un optimizētu komponentus, un tiem ir augsta līmeņa prasmes, un tie ekspluatē papildinošas pētniecības infrastruktūras;

TĀ KĀ

konsorcija dalībnieku mērķi ir:

kļūt par izklaidas CSP/STE tehnoloģiju pētniecības infrastruktūras konsorciju (pētniecības infrastruktūra ir strukturēta vairākās vietās), lai sniegtu pilnīgāko kvalitatīvas zinātniskās infrastruktūras portfeli starptautiskajā līmenī, tādējādi pētniekiem, kas pārstāv gan zinātniskās aprindas, gan nozari, atvieglojot piekļuvi īpaši specializētai pētniecības infrastruktūrai;

sasaistīt CSP/STE nozarē iesaistītās Eiropas zinātnes, augstskolu un rūpniecības kopienas;

nodrošināt efektīvu resursu vadību, lai izvairītos no nevajadzīgas tehnoloģiju dublēšanās un atkārtošanās;

nodrošināt, ka Eiropa ir CSP/STE tehnoloģiju attīstības avangardā visā pasaulē;

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI:

I NODAĻA

PAMATELEMENTI UN DATU POLITIKA

1. pants

Nosaukums un sēdeklis

1.   Saskaņā ar Padomes 2009. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 723/2009 (“ERIC regulas”) noteikumiem par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC), tiek izveidots Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs (ERIC) ar nosaukumu “Koncentrētās Saules enerģijas Eiropas Saules enerģijas pētniecības infrastruktūra” (1) (“EU-SOLARIS ERIC” ).

2.   “EU-SOLARIS ERIC” sēdeklis ir Almerija Spānijā.

2. pants

Iecere, sūtība un stratēģiskie mērķi

1.   “EU-SOLARIS ERIC” nodibina un ekspluatē koncentrētās Saules enerģijas / Saules siltumenerģijas (CSP/STE) izklaidu pasaules klases pētniecības infrastruktūru, kas veidojama kā centrālais mezgls, kurš atbild par valstu pētniecības centru koordinētu darbību CSP/STE tehnoloģijās un daļu pētniecības un izstrādes jaudas atvēl “EU-SOLARIS ERIC” , kopīgojot saturu, rīkus un zinātību, kas saistīti ar CSP/STE tehnoloģijām.

2.   Visas pētniecības iestādes, kas ir ERIC daļa, paliks to iestāžu īpašumā, tāpat kā tiesības rīkoties ar piekļuvi tām un to piešķiršanas nosacījumi.

3.   Attiecības starp “EU-SOLARIS ERIC” un valstu pētniecības centriem reglamentē īpašos dienestu līmeņa nolīgumos.

4.   Šim nolūkam kalpo tālāk aprakstītie “EU-SOLARIS ERIC” mērķi un nodomi.

5.   Iecere. Kļūt par Eiropas etalonpētniecības infrastruktūru CSP/STE tehnoloģijas un tās pielietojumu izstrādē.

6.   Sūtība. Sarūpēt zinātnieku un rūpnieku aprindām vislabākos apstākļus CSP/STE pētniecības attīstībai.

7.   Stratēģiskie mērķi.

a)

Unikālas izklaidas infrastruktūras veidā koordinēt galvenās pastāvošās pētniecības un izstrādes iekārtas Eiropā, starptautiskā līmenī nodrošinot CSP/STE nozarei pilnīgāko un kvalitatīvāko zinātniskās infrastruktūras portfeli.

b)

Izveidot vienotu kontaktpunktu, kur lietotājiem, kuri pieprasa ar CSP/STE saistītus pakalpojumus, tiek efektīvi un optimāli piedāvāti augsti specializētas iekārtas, resursi un pētniecības pakalpojumi.

c)

Pastiprināt sadarbību starp zinātniekiem, mācībspēkiem un rūpniekiem, veicinot arī sadarbību starp šīs nozares galvenajiem Eiropas pētniecības centriem.

d)

Noteikt jaunas prasības pētniecības iekārtu uzlabošanai un jaunu būvniecībai (vajadzības gadījumā), kā arī optimalizēt un veicināt pastāvošo iekārtu specializāciju, izvairoties no nevajadzīgas tehnoloģiju dublēšanās un atkārtošanās.

e)

Apzināt un noteikt labāko pētniecības un eksperimentēšanas praksi, ja iespējams, vadot un koordinējot rezultātu un eksperimentu datu atklātu izplatīšanu, tādējādi veicinot Eiropas līderpozīcijas stiprināšanu pasaules līmenī.

f)

Saglabāt Eiropu CSP/STE tehnoloģiju izstrādes priekšplānā un līderpozīcijā.

3. pants

Uzdevumi un darbība

1.   Lai īstenotu nodomus un sasniegtu mērķus, “EU-SOLARIS ERIC” tieši vai caur trešām personām iesaistās šādās darbībās:

a)

nodrošina Eiropas pētniecības un rūpniecības kopienai faktisku piekļuvi resursiem un pakalpojumiem, ko valstu mezgli dara pieejamus saskaņā ar šo statūtu noteikumiem;

b)

uzlabo sadarbspēju starp pētniecības centriem, kas specializējušies dalībnieku un novērotāju CSP/STE tehnoloģiju jomā;

c)

ievieš un piemēro tehnoloģiskos sasniegumus, kas attiecas uz resursiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar CSP/STE;

d)

slēdz sadarbības nolīgumus ar trešām personām;

e)

nodrošina apmācību un atvieglina pētnieku mobilitāti, lai stiprinātu un strukturētu Eiropas Pētniecības telpu;

f)

veido starptautiskas attiecības ar citām publiskām vai privātām Eiropas un citu valstu organizācijām un iestādēm, kuras ir ieinteresētas tā darbībā un ar to saistītās jomās;

g)

koordinē darbību ar citiem Eiropas pētniecības un izstrādes subjektiem CSP/STE jomā;

h)

veic citas darbības, kas vajadzīgas “EU-SOLARIS ERIC” mērķu sasniegšanai un nodomu īstenošanai.

2.   “EU-SOLARIS ERIC” ar ekonomiku nesaistītiem mērķiem piedāvā piekļuvi pētniecības iekārtu portfelim un kopīgām pētniecības un izstrādes darbībām koordinētā valstu mezglu ilgtermiņa attīstības programmā. Tomēr “EU-SOLARIS ERIC” var iesaistīties ierobežotā ienesīgā darbībā, ja tā:

a)

ir cieši saistīta ar tā galveno darbību, kas noteikta šajos statūtos, un

b)

neapdraud “EU-SOLARIS ERIC” mērķu sasniegšanu.

3.   Šīs saimnieciskās darbības izmaksas un ieņēmumus “EU-SOLARIS ERIC” reģistrē atsevišķi un tai nosaka tirgus cenas. Ienākumus no saimnieciskās darbības izmanto tā mērķu tuvināšanai.

4. pants

Darbības ilgums un sākums

Neskarot šo statūtu noteikumus par “EU-SOLARIS ERIC” darbības izbeigšanu un likvidāciju, tas pastāv nenoteiktu laiku.

5. pants

Civiltiesiskā atbildība un apdrošināšana

1.   “EU-SOLARIS ERIC” atbild par saviem parādiem, kas radušies tā darbības rezultātā.

2.   Dalībnieku finansiālā atbildība par ERIC parādiem nepārsniedz to attiecīgās iemaksas ERIC budžetā.

3.   “EU-SOLARIS ERIC” noslēdz pienācīgus apdrošināšanas līgumus, lai segtu risku, kas saistīts ar “EU-SOLARIS ERIC” darbību.

6. pants

“EU-SOLARIS ERIC” darbības izbeigšana un likvidācija

1.   “EU-SOLARIS ERIC” ar rīkotājdirektora starpniecību informē Eiropas Komisiju par faktiem, kas var nopietni apdraudēt “EU-SOLARIS ERIC” mērķi vai traucēt tā spējai izpildīt ERIC regulas nosacījumus.

2.   Proti, “EU-SOLARIS ERIC” darbību izbeidz un to likvidē šādos gadījumos:

a)

kopsapulces rezolūcijas rezultātā – ar šajos statūtos noteikto balsu vairākumu; vai

b)

Eiropas Komisijas lēmuma rezultātā saskaņā ar ERIC regulas noteikumiem.

3.   Procedūra ir šāda:

a)

“EU-SOLARIS ERIC” rīkotājdirektors desmit (10) dienu laikā pēc rezolūcijas pieņemšanas informē Eiropas Komisiju par kopsapulces lēmumu izbeigt “EU-SOLARIS ERIC” darbību un to likvidēt.

b)

Neskarot statūtu 5. pantu, pēc “EU-SOLARIS ERIC” parādu samaksas palikušos aktīvus un pasīvus sadala starp dalībniekiem proporcionāli to faktiskajam uzkrātajam “EU-SOLARIS ERIC” iemaksātajam apjomam darbības izbeigšanas brīdī.

c)

“EU-SOLARIS ERIC” rīkotājdirektors desmit (10) dienu laikā pēc šā procesa pabeigšanas informē Eiropas Komisiju par “EU-SOLARIS ERIC” darbības izbeigšanas un likvidācijas pabeigšanu.

d)

“EU-SOLARIS ERIC” beidz pastāvēt dienā, kad Eiropas Komisija publicē attiecīgu paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

e)

Ja kādā pastāvēšanas brīdī “EU-SOLARIS ERIC” nespēj nokārtot parādsaistības, tas nekavējoties informē Eiropas Komisiju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 723/2009 16. panta 4. punktu.

7. pants

Lietotāju piekļuves politika

1.   “EU-SOLARIS ERIC” veicina zinātniskos nopelnos balstītu piekļuvi pakalpojumiem un infrastruktūrai, kas atbalsta un veicina izcilību pētniecībā “EU-SOLARIS ERIC” darbības jomā, kā arī praktisku uzlabojumu kultūru, izmantojot apmācības pasākumus.

2.   Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs “EU-SOLARIS ERIC” ir atvērts – ne noteikti par brīvu – visu veidu lietotājiem, arī no visām Eiropas un trešām valstīm. Pieprasījumiem piemēros racionalizētu procesu, kurā būs likumības un realizējamības pārbaudes atbilstoši procedūrām un izvērtēšanas kritērijiem.

3.   Procedūras un vērtēšanas kritērijus, pēc kuriem piešķir vai ierobežo piekļuvi “EU-SOLARIS ERIC” infrastruktūras datiem un rīkiem, un piekļuves izmaksas nosaka piekļuves noteikumos vai iekšējos noteikumos, kurus izstrādā rīkotājdirektors un apstiprina Kopsapulce pēc apspriešanās ar Zinātnes un tehnikas komiteju (STC) un Nacionālo mezglu padomi (BNN).

4.   Procedūru un vērtēšanas kritērijus publisko “EU-SOLARIS ERIC” vietnē.

5.   “EU-SOLARIS ERIC” nodrošina “EU-SOLARIS ERIC” infrastruktūras lietotājiem piekļuves noteikumus un vadlīnijas, kas garantē, ka pētniecība, kurā izmanto “EU-SOLARIS ERIC” infrastruktūras resursus, kas pieder dalībvalstu pētniecības centriem (kā noteikts statūtu 2. pantā), atzīst un ievēro īpašumtiesības, privātumu, ētiku un īpašnieka pētniecības infrastruktūras un datu aizsardzību, kā arī pienākumus ievērot slepenību un konfidencialitāti, un ka lietotāji ievēro “EU-SOLARIS ERIC” infrastruktūrā iesaistījušos pētniecības iestāžu piekļuves nosacījumus, drošības pasākumus un informācijas pārvaldību.

8. pants

Zinātniskās izvērtēšanas politika

To projektu zinātniskās vērtēšanas procedūrā, kuru mērķis ir piekļūt “EU-SOLARIS ERIC” infrastruktūrai, ņem vērā zinātnisko vērtību, nozares neapmierinātās vajadzības un iespējamo izmantojumu un ietekmi nozarē, un tā ir veidota pēc pārredzamības, taisnīguma un objektivitātes principiem. Tādu procedūru nosaka iekšējos noteikumos, kurus izstrādā rīkotājdirektors un apstiprina Kopsapulce pēc apspriešanās ar STC un BNN.

9. pants

Rezultātu izplatīšanas politika

1.   “EU-SOLARIS ERIC” veic pienācīgus pasākumus, lai popularizētu savu infrastruktūru un tās izmantošanu pētniecībā un visos pakalpojumos, kas saistīti ar “EU-SOLARIS ERIC” mērķiem.

2.   Izmantojot pētniecības infrastruktūru, “EU-SOLARIS ERIC” veicina iegūto rezultātu izplatīšanu un apmaiņu.

3.   Neskarot potenciālās intelektuālā īpašuma tiesības, “EU-SOLARIS ERIC” nodrošina, ka tā lietotāji dara publiski pieejamus ERIC infrastruktūrās veiktās pētniecības rezultātus un to dara ar “EU-SOLARIS ERIC” starpniecību saskaņā ar Eiropas un valsts dotēšanas noteikumiem. Tas neattiecas uz pētniecības un izstrādes darbībām, ko pētniecības centri veic ārpus ERIC darbības jomas, izmantojot savu infrastruktūru.

4.   Izplatīšanas politikā nosaka dažādas mērķu grupas, un “EU-SOLARIS ERIC” izmanto visus kanālus, kas ietilpst tā darbības jomā, lai nodrošinātu maksimālu izplatīšanu to vidū.

10. pants

Intelektuālā īpašuma tiesību politika

1.   Visas intelektuālā īpašuma tiesības (turpmāk “IĪT”), ko ir radījis, ieguvis vai attīstījis “EU-SOLARIS ERIC” , pieder “EU-SOLARIS ERIC” un ir vienīgi “EU-SOLARIS ERIC” īpašumā. Tomēr lietotājiem var piešķirt ierobežotus datu īpašumtiesību periodus.

2.   Neskarot nosacījumus, kas paredzēti līgumos, kuri noslēgti starp “EU-SOLARIS ERIC” un dalībniekiem vai novērotājiem, visas IĪT, ko radījis, izraisījis, ieguvis vai attīstījis dalībnieka vai novērotāja personāls, pieder šim dalībniekam vai novērotājam.

3.   IĪT jautājumos attiecības starp “EU-SOLARIS ERIC” dalībniekiem un novērotājiem reglamentē attiecīgo dalībnieku un novērotāju valsts tiesību akti un starptautiskie nolīgumi, kuros dalībnieki un novērotāji ir līgumslēdzēji.

4.   Šo statūtu un iekšējo noteikumu normas neskar iepriekš uzkrātās IĪT, kas pieder dalībniekiem un novērotājiem.

5.   “EU-SOLARIS ERIC” dalībnieki ar kopsapulces starpniecību pēc rīkotājdirektora priekšlikuma un pēc apspriešanās ar STC un BNN vienojas un apstiprina ES un “EU-SOLARIS ERIC” IĪT politiku un noteikumus. IĪT noteikumos izklāsta “EU-SOLARIS ERIC” normas par “EU-SOLARIS ERIC” IĪT identificēšanu, aizsardzību, pārvaldību un uzturēšanu, ieskaitot piekļuvi šīm tiesībām.

6.   BNN var ieteikt rīkotājdirektoram nolīgumus ar valsts infrastruktūras centriem un konsorcijiem par “EU-SOLARIS ERIC” pētniecības infrastruktūru, lai nodrošinātu, ka tādām vienībām un trešām personām ir piekļuve zinātniskajai informācijai par “EU-SOLARIS ERIC” pētniecības infrastruktūru.

11. pants

Nodarbināšanas politika

1.   “EU-SOLARIS ERIC” ievēro vienlīdzības un nediskriminēšanas principu.

2.   Līdz ar to kadru politikā “EU-SOLARIS ERIC” dod vienādas iespējas un atturas personas diskriminēt pēc dzimuma, rases, ticības, ideoloģijas, invaliditātes, dzimumorientācijas un citiem kritērijiem, kuri Kopienas tiesību normās tiek uzskatīti par diskriminatīviem.

3.   Rīkotājdirektors var iekšējos nodarbinātības noteikumos ierosināt grozījumus, bet vienmēr ar Kopsapulces apstiprinājumu.

12. pants

Iepirkumu politika

1.   Iepirkumos “EU-SOLARIS ERIC” piemēro taisnīgu un nediskriminatīvu attieksmi pret visiem pretendentiem, personām, kas piedāvā preces, un personām, kas sniedz pakalpojumus. Iepirkuma politikā “EU-SOLARIS ERIC” ievēro pārredzamības, nediskriminēšanas un konkursa principus.

2.   Lai līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanā nodrošinātu pārredzamību, vienlīdzību un nediskriminēšanu, rīkotājdirektors izstrādā detalizētus iekšējos noteikumus un kritērijus. Tādi noteikumi jāapstiprina Kopsapulcei.

3.   Par visiem “EU-SOLARIS ERIC” iepirkumiem atbild rīkotājdirektors. Šajā nolūkā rīkotājdirektors ievēro tobrīd piemērojamos valsts un Eiropas iepirkuma noteikumus. Visus piedāvājumus publicē “EU-SOLARIS ERIC” vietnē. Lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības publicē, un tajā jābūt pilnīgam pamatojumam.

13. pants

Datu politika

1.   Atbalstāmi ir atvērto avotu un atvērtās piekļuves principi saskaņā ar FAIR principiem (atrodamība, piekļūstamība, savietojamība un atkalizmantojamība).

2.   “EU-SOLARIS ERIC” sniedz norādījumus (arī tīmekļvietnē) lietotājiem, lai nodrošinātu, ka pētniecība, kurā izmanto materiālu, kas pieejams ar “EU-SOLARIS ERIC” starpniecību, tiek veikta, atzīstot datu īpašnieku tiesības un personu tiesības uz privāto dzīvi.

3.   “EU-SOLARIS ERIC” nodrošina, ka lietotāji piekrīt noteikumiem, kas reglamentē piekļuvi, un ka ir ieviestas atbilstošas drošības procedūras attiecībā uz iekšējo uzglabāšanu un apstrādi.

4.   “EU-SOLARIS ERIC” nosaka varbūtēju drošības pārkāpumu un konfidenciālu pētniecības datu izpaušanas gadījumu izmeklēšanas kārtību.

5.   Rīkotājdirektors iesniedz kopsapulcei apstiprināšanai iekšējos noteikumus par datu politiku attiecībā uz “EU-SOLARIS ERIC” infrastruktūras lietotājiem, nacionālajiem centriem un trešām personām, piemēram, augstskolām, pētniecības centriem un uzņēmumiem, neskarot esošās IĪT.

II NODAĻA

DALĪBNIEKI UN NOVĒROTĀJI

14. pants

Dalībnieki un novērotāji

1.   Par “EU-SOLARIS ERIC” dalībniekiem vai novērotājiem var kļūt šādi subjekti:

a)

Eiropas Savienības dalībvalstis;

b)

asociētās valstis, kā noteikts ERIC regulā;

c)

trešās valstis, kas nav asociētās valstis, un

d)

starpvaldību organizācijas.

2.   Par novērotājiem var būt ne ilgāk kā 2 gadus, izņemot, ja kopsapulce ir piekritusi pagarinājumam.

3.   Šo statūtu I pielikumā uzskaitītās valstis ir “EU-SOLARIS ERIC” dalībnieki un novērotāji.

15. pants

Dalībnieku un novērotāju pārstāvība

1.   Katru dalībnieku un novērotāju kopsapulcē pārstāv ne vairāk kā 2 pārstāvji, kas īsteno dalībnieku un novērotāju tiesības un pienākumus saskaņā ar šo statūtu noteikumiem. Pārstāvim, kam ir dalībnieka balsstiesības, ir jābūt pilnībā identificējamam. Dalībnieku un novērotāju pārstāvji var būt valsts vai reģiona publiskās varas iestādes vai privāti subjekti, kas sniedz sabiedriskus pakalpojumus.

2.   Katrs dalībnieks vai novērotājs informē rīkotājdirektoru par struktūru vai struktūrām, kas to pārstāvēs “EU-SOLARIS ERIC” , un to vai tās oficiāli identificē.

3.   Par oficiālo pārstāvju izmaiņām attiecīgajam dalībniekam vai novērotājam pa oficiāliem kanāliem jāinformē rīkotājdirektors.

16. pants

Dalībnieku un novērotāju tiesības

1.   Neskarot citos šo statūtu pantos noteiktās tiesības, “EU-SOLARIS ERIC”dalībniekiem ir šādas tiesības:

a)

katram dalībniekam ir viena balss saskaņā ar šo statūtu 26. pantu, ja Eiropas Savienības dalībvalstīm un asociētajām valstīm kopīgi nav balsstiesību vairākuma;

b)

tiesības apmeklēt kopsapulces sanāksmes;

c)

tiesības balsot kopsapulces procedūrās, lai pieņemtu rezolūcijas, kā noteikts šajos statūtos;

d)

tiesības kopsapulces sanāksmēs tikt cita dalībnieka pārstāvētam;

e)

tiesības iecelt pārstāvjus, kā noteikts šajos statūtos;

f)

tiesības ieteikt un ievēlēt “EU-SOLARIS ERIC” struktūru locekļus;

g)

tiesības uz informāciju, lai pareizi uzraudzītu “EU-SOLARIS ERIC” attīstību;

h)

tiesības apstrīdēt “EU-SOLARIS ERIC” pārvaldes struktūru pieņemtās rezolūcijas, ja rezolūcijas pieņemtas, pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus, šos statūtus vai citus iekšējos noteikumus, kas izraisa to pašu. Šīs tiesības izmanto trīs mēnešu laikā no rezolūcijas pieņemšanas dienas;

i)

tiesības veikt brīvprātīgas iemaksas papildus obligātajām iemaksām “EU-SOLARIS ERIC” (natūrā vai naudā);

j)

tiesības aktīvi piedalīties pasākumos un notikumos, kurus organizē “EU-SOLARIS ERIC” vai kuros tas piedalās;

k)

tiesības izstāties saskaņā ar šo statūtu 19. panta noteikumiem un

l)

tiesības saņemt likvidācijas kvotas, kas dalībniekam var pienākties “EU-SOLARIS ERIC” likvidācijas rezultātā.

2.   Neskarot citos šo statūtu pantos noteiktās tiesības, “EU-SOLARIS ERIC”novērotājiem ir šādas tiesības:

a)

tiesības apmeklēt kopsapulces sanāksmes, bet ne tajās balsot;

b)

tiesības iecelt kopsapulcei ne vairāk kā 2 pārstāvjus saskaņā ar šo statūtu noteikumiem;

c)

tiesības veikt brīvprātīgas iemaksas “EU-SOLARIS ERIC” ;

d)

tiesības izstāties saskaņā ar šo statūtu 19. panta noteikumiem.

17. pants

Dalībnieku un novērotāju pienākumi

1.   “EU-SOLARIS ERIC”dalībnieki uzņemas šādus pienākumus:

a)

veikt ikgadējās finansiālās iemaksas, kas noteiktas katram dalībniekam saskaņā ar šo statūtu noteikumiem;

b)

iecelt ne vairāk kā 2 pārstāvjus, lai attiecīgais dalībnieks tiktu pārstāvēts kopsapulcē;

c)

piešķirt saviem pārstāvjiem visas pilnvaras balsot “EU-SOLARIS ERIC” kopsapulces rīkotajās sanāksmēs, kurās pieņemtie lēmumi un balsojums katram dalībniekam ir saistoši;

d)

veicināt un atvieglot savas zinātnieku kopienas piekļuvi “EU-SOLARIS ERIC” pakalpojumiem un infrastruktūrai saskaņā ar šo statūtu noteikumiem un citiem iekšējiem noteikumiem šajā jautājumā;

e)

atbilstoši savai IĪT politikai aizsargāt un pareizi izmantot IĪT, kas rodas “EU-SOLARIS ERIC” ietvaros;

f)

saglabāt dalībniekiem un to pētniecības centriem pieejamās informācijas konfidencialitāti, ja ir norādīts, ka sniegtā informācija ir konfidenciāla vai paredzēta iekšējai lietošanai.

2.   Papildus tam dalībnieki ar pieejamiem līdzekļiem vajadzības gadījumā īsteno pasākumus, lai:

a)

radītu sadarbīgu vidi un stiprinātu saites starp “EU-SOLARIS ERIC” un dažādām interešu grupām, piemēram, zinātnieku kopienu, nozari un sabiedrību;

b)

popularizētu “EU-SOLARIS ERIC” kā nozares etalonpētniecības infrastruktūru;

c)

sadarbotos un piedalītos dažādos pasākumos, kā arī saziņas un publicitātes darbībās, ko organizē “EU-SOLARIS ERIC” .

3.   “EU-SOLARIS ERIC”novērotāji uzņemas šādus pienākumus:

a)

iecelt ne vairāk kā 2 pārstāvjus, lai attiecīgais novērotājs var apmeklēt kopsapulci;

b)

veicināt un atvieglot savas zinātnieku kopienas piekļuvi “EU-SOLARIS ERIC” pakalpojumiem un infrastruktūrai saskaņā ar šo statūtu noteikumiem un citiem iekšējiem noteikumiem šajā jautājumā;

c)

saglabāt novērotājiem un to pētniecības centriem pieejamās informācijas konfidencialitāti, ja ir norādīts, ka sniegtā informācija ir konfidenciāla vai paredzēta iekšējai lietošanai.

4.   Papildus tam novērotājs ar pieejamiem līdzekļiem vajadzības gadījumā īsteno pasākumus, lai:

a)

radītu sadarbību veicinošu vidi un stiprinātu saites starp “EU-SOLARIS ERIC” un dažādām interešu grupām, piemēram, zinātnieku kopienu, nozari un sabiedrību, un

b)

sadarbotos un piedalītos dažādos pasākumos, kā arī saziņas un publicitātes darbībās, ko organizē “EU-SOLARIS ERIC” ;

c)

popularizētu “EU-SOLARIS ERIC” kā nozares etalonpētniecības infrastruktūru;

18. pants

Jaunu dalībnieku un novērotāju iekļaušana

1.   Subjekti, kuri atbilst šo statūtu 14. panta priekšnoteikumiem, var pievienoties “EU-SOLARIS ERIC” kā jauni dalībnieki vai novērotāji.

2.   Procedūru ierosina pēc pieteicēja lūguma, iesniedzot rīkotājdirektoram adresētu vēstuli.

3.   Rīkotājdirektors iesniedz dalībniekiem visu pieteicēja sniegto informāciju un dokumentāciju, un pieteicējam var lūgt sniegt papildu ziņas vai skaidrojumu.

4.   Ja pieteicējs neiesniedz šo informāciju vai dokumentāciju vai arī nepamatoti kavējas to iesniegt, uzskatāms, ka pieteicējs ir atsaucis savu pieteikumu pievienoties EU-SOLARIS ERIC.

5.   Pēc informācijas izvērtēšanas procedūras pabeigšanas kopsapulce vienprātīgi pasludina, vai pieteicēja pieteikums kļūt par dalībnieku vai novērotāju tiek vai netiek apstiprināts.

19. pants

Dalībnieku un novērotāju brīvprātīga izstāšanās

1.   Ja dalībnieks vēlas izstāties, tas iesniedz pieteikumu vismaz 12 mēnešus pirms paredzētās izstāšanās. Minētā izstāšanās stājas spēkā tikai pēc finanšu gada beigām.

2.   Beidzoties divu gadu termiņam pēc iestāšanās “EU-SOLARIS ERIC” , novērotāji var izstāties finanšu gada beigās, iesnieguši attiecīgu pieteikumu 12 mēnešus pirms izstāšanās.

3.   Dalībnieki un novērotāji var faktiski izstāties, kad ir izpildījuši visus finansiālos un citus pienākumus.

20. pants

Dalībnieku un novērotāju izslēgšana

1.   Dalībniekus vai novērotājus var izslēgt no konsorcija, ja netiek pildīti šādi pienākumi:

a)

netiek maksātas ikgadējās finansiālās iemaksas vai arī atkārtoti un nepamatoti tiek kavētas minētās ikgadējās finansiālās iemaksas;

b)

netiek pildīti citi šajos statūtos noteiktie pienākumi, kas ietekmē “EU-SOLARIS ERIC” mērķu un uzdevumu izpildi.

2.   Pēc pieprasījuma, ko iesniedzis rīkotājdirektors vai dalībnieki, kuri pārstāv vismaz vienu trešdaļu (1/3) “EU-SOLARIS ERIC” balsstiesību, tiek sasaukta kopsapulce, lai pasludinātu pienākumu nepildītāja dalībnieka vai novērotāja izslēgšanu.

3.   Kopsapulce vienojas par attiecīgā dalībnieka vai novērotāja izslēgšanu vai neizslēgšanu saskaņā ar šajos statūtos noteikto vairākuma balsojuma režīmu.

4.   Katrā ziņā pirms attiecīgās rezolūcijas pieņemšanas kopsapulcē pienākumus iespējami nepildošajam dalībniekam vai novērotājam garantē tiesības uz tiesisko aizsardzību, tiesības tikt uzklausītam un tiesības uz aizstāvību.

5.   Neatkarīgi no iepriekšējās iedaļā paredzētajiem noteikumiem, EU-SOLARIS ERIC dalībnieks vai novērotājs nekavējoties un automātiski zaudē savu statusu, ja vairs netiek izpildīti šo statūtu 5. panta priekšnosacījumi.

6.   Ja dalībnieks vai novērotājs ir izslēgts saskaņā ar “EU-SOLARIS ERIC” piemērojamo regulējumu, nekādos apstākļos izslēgtajam dalībniekam vai novērotājam nerodas tiesības saņemt atlīdzinājumu par zaudējumiem.

21. pants

Dalībnieku un novērotāju tiesību apturēšana

1.   Neatkarīgi no iepriekšējā panta noteikumiem un to pašu iemeslu dēļ kopsapulce ar statūtos noteikto vairākumu var vienoties, ka dalībniekiem, to pārstāvjiem un citām to ieceltām personām tiek apturētas tiesības balsot dažādās “EU-SOLARIS ERIC” pārvaldes un padomdevējās struktūrās.

2.   Attiecībā uz novērotājiem tiesību apturēšana nozīmē, ka novērotājiem, to pārstāvjiem un citām to ieceltām personām tiek apturētas tiesības apmeklēt dažādu “EU-SOLARIS ERIC” pārvaldes un padomdevēju struktūru sanāksmes.

3.   Dalībnieka vai novērotāja tiesību apturēšana nozīmē arī to, ka tiek apturētas šajos statūtos piešķirtās privilēģijas attiecīgā dalībnieka vai novērotāja lietotāju kopienām izmantot “EU-SOLARIS ERIC” piedāvātos pakalpojumus un piekļūt “EU-SOLARIS ERIC” vadītajām infrastruktūrām. Līdz ar to, kamēr dalībnieka un/vai novērotāja tiesības ir apturētas, iespējas tā attiecīgajām zinātnieku un nozares kopienām piekļūt “EU-SOLARIS ERIC” pakalpojumiem un infrastruktūrām ir tādas pašas kā iespējas, kas tiek piedāvātas ikvienai citai trešai personai, kura neietilpst “EU-SOLARIS ERIC” .

4.   Ar tādu pašu vairākumu kopsapulce var vienoties atcelt minēto apturēšanu, kad rīkotājdirektors ir pārliecinājies, ka dalībnieks vai novērotājs, kura tiesības apturētas, ir novērsis pārkāpumus, kuru dēļ tās tika apturētas.

5.   Katrā ziņā pirms attiecīgās rezolūcijas pieņemšanas kopsapulcē pienākumu nepildītājam dalībniekam vai novērotājam garantē tiesības uz tiesisko aizsardzību, tiesības tikt uzklausītam un tiesības uz aizstāvību.

6.   Dalībnieka vai novērotāja tiesību apturēšana neliedz kopsapulcei pieņemt galīgo lēmumu par tā izslēgšanu saskaņā ar 20. panta noteikumiem.

7.   Ja dalībnieka vai novērotāja tiesības ir apturētas saskaņā ar “EU-SOLARIS ERIC” piemērojamo regulējumu, nekādos apstākļos šim dalībniekam vai novērotājam nerodas tiesības saņemt atlīdzinājumu par zaudējumiem.

III NODAĻA

“EU-SOLARIS ERIC” PĀRVALDE

22. pants

“EU-SOLARIS ERIC” pārvaldes struktūras

1.   ERIC pārvalda un administrē kopsapulce, kas sastāv no “EU-SOLARIS ERIC” dalībnieku un novērotāju pārstāvjiem.

2.   Kopsapulce ieceļ rīkotājdirektoru, kas ir “EU-SOLARIS ERIC” izpilddirektors un likumīgais pārstāvis.

23. pants

“EU-SOLARIS ERIC” padomdevējas struktūras un atbalsta komitejas

1.   “EU-SOLARIS ERIC” pārvaldes struktūrām palīdz vismaz šādas padomdevējas struktūras:

a)

Zinātnes un tehnikas komiteja palīdz kopsapulcei, un

b)

Nacionālo centru padome sniedz atbalstu rīkotājdirektoram.

2.   Iespējams izveidot arī citas pastāvīgas vai konkrētam projektam vai tēmai paredzētas padomdevējas struktūras ar rezolūciju, ko pieņēmusi kopsapulce ar attiecīgo balsu vairākumu.

24. pants

Kopsapulces funkcijas

Kopsapulce ir “EU-SOLARIS ERIC” augstākā pārvaldes struktūra, ka lemj par jautājumiem, kuri nepieciešami “EU-SOLARIS ERIC” mērķu un uzdevumu izpildei, kā arī par jautājumiem, kuri kopsapulcei ir īpaši noteikti šajos statūtos.

25. pants

Kopsapulces darbība

1.   Ja šajos statūtos nav citādi norādīts, kopsapulces darbības kārtību reglamentē tai īpaši izstrādāti iekšēji noteikumi.

2.   Kopsapulce no dalībnieku delegātu vidus ar kvalificētu vairākumu ievēlē priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks aizstāj priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā un interešu konflikta gadījumā. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē uz pilnvaru periodu, kas nepārsniedz 3 gadus. Ir atļauta vienreizēja pārvēlēšana uz otru pilnvaru termiņu, kas nepārsniedz 3 gadus.

3.   Dalībnieku kopsapulce sanāk uz kārtējām un ārkārtējām sanāksmēm. Kārtējās sanāksmes notiek vismaz divas reizes gadā laikos, kas tiks saskaņoti iekšējos noteikumos, un viena no šīm sanāksmēm ir ne vēlāk kā divus mēnešus pēc iepriekšējā finanšu gada pārskata nosūtīšanas dalībniekiem. Visas pārējās sanāksmes ir ārkārtējas.

4.   Kopsapulces sanāksmei ir kvorums, ja uz sanāksmi ir ieradušās vai oficiāli pārstāvētas divas trešdaļas (2/3) dalībnieku.

5.   Dalībnieku kopsapulces priekšsēdētājs var jebkurā laikā vai pēc rīkotājdirektora rakstveida lūguma saņemšanas, vai pēc vismaz vienas ceturtdaļas (1/4) dalībnieku lūguma pieņemt lēmumu sasaukt ārkārtēju sanāksmi, par to paziņojot dalībniekiem vismaz 14 dienas iepriekš.

6.   Kopsapulce otrajā sanāksmē pieņem stratēģisko plānu, ko sagatavojis rīkotājdirektors, apspriežoties ar Zinātnes un tehnikas komiteju un Nacionālo centru padomi. Stratēģiskajā plānā definē “EU-SOLARIS ERIC” kopējo zinātnisko stratēģiju. Kopsapulce divreiz gadā pieņem stratēģiskā plāna atjauninājumus.

26. pants

Kopsapulces rezolūciju pieņemšana

1.   Pamatojoties uz ERIC regulas noteikumiem, Eiropas Savienības dalībvalstīm un asociētajām valstīm kopīgi jābūt vismaz balsstiesību vairākumam kopsapulcē. Attiecīgi, ja mazāk par pusi “EU-SOLARIS ERIC” dalībnieku ir Eiropas Savienības dalībvalstis vai asociētās valstis, tām kopīgi ir jānodrošina 51 % balsu un katrai Eiropas Savienības dalībvalstij vai asociētajai valstij ir jābūt vienādai dalības kvotai šajā 51 % balsu sadalījumā. Atlikušās balsis vienlīdzīgi sadala visiem pārējiem dalībniekiem.

2.   Kopsapulce pēc iespējas cenšas visus lēmumus pieņemt vienprātīgi. Ja nav vienprātības, rezolūcijas pieņem ar sanāksmē klātesošo vai pārstāvēto dalībnieku balsu vienkāršo vairākumu, ja nākamajos šā panta punktos nav noteikts citādi.

3.   Neatkarīgi no iepriekš minētā, ar “EU-SOLARIS ERIC” dalībnieku absolūto vairākumu pieņem šādas rezolūcijas:

a)

par dalībnieka vai novērotāja tiesību apturēšanu un par šīs apturēšanas atcelšanu;

b)

par tādu “EU-SOLARIS ERIC” padomdevēju struktūru izveidi, grozīšanu vai likvidēšanu, kas nav 23. pantā minētās padomdevējas struktūras;

c)

par Zinātnes un tehnikas komitejas locekļu skaita noteikšanu un par šo locekļu iecelšanu un atlaišanu;

d)

par “EU-SOLARIS ERIC” revidenta iecelšanas apstiprināšanu;

e)

par “EU-SOLARIS ERIC” ikgadējā darba plāna apstiprināšanu;

f)

par rīkotājdirektora ikgadējā ziņojuma par budžeta izpildi un finanšu vadību apstiprināšanu un

g)

par Eiropas Komisijai iesniedzamā ikgadējā ziņojuma par “EU-SOLARIS ERIC” darbību apstiprināšanu.

4.   Turklāt ar “EU-SOLARIS ERIC” dalībnieku divu trešdaļu (2/3) kvalificēto vairākumu jāpieņem šādas rezolūcijas:

a)

novērotāju iekļaušana, statusa pagarināšana vai izbeigšana;

b)

“EU-SOLARIS ERIC” budžeta katram finanšu gadam apstiprināšana;

c)

gada pārskatu apstiprināšana katram finanšu gadam un rīkotājdirektora struktūrvienības vadības apstiprināšana;

d)

rīkotājdirektora iecelšana un atlaišana un attiecīgā gadījumā viņa ikgadējās atlīdzības noteikšana;

e)

kopsapulces iekšējo noteikumu apstiprināšana vai grozīšana;

f)

“EU-SOLARIS ERIC” likvidācija un galīgās likvidācijas bilances apstiprināšana;

g)

ERIC politikas apstiprināšana.

5.   Vienprātība ir nepieciešama, lai kopsapulce pieņemtu šādas rezolūcijas:

a)

par dalībnieku iekļaušanu vai izslēgšanu;

b)

par dalībnieku un novērotāju ikgadējo finansiālo iemaksu apstiprināšanu un grozīšanu;

c)

par rīkotājdirektora sagatavotā darījumdarbības plāna un stratēģiskā plāna apstiprināšanu;

d)

par statūtu grozījumiem.

6.   Kopsapulce jebkurā brīdī var pasludināt rīkotājdirektora atlaišanu un attiecīgi iecelt aizstājēju, lai aizpildītu šo vakanci, sanāksmes darba plānā tieši neiekļaujot šo darba kārtības punktu.

27. pants

Kopsapulces rezolūciju pieņemšana attiecībā uz dalībnieku

1.   Ja tiek pieņemta rezolūcija par dalībnieka izslēgšanu no “EU-SOLARIS ERIC” , atbrīvošanu no pienākuma vai tiesību piešķiršanu, šis dalībnieks nedrīkst izmantot savas balsstiesības.

2.   Dalībniekam, kurš ir interešu konfliktā, attiecīgās balsstiesības saskaņā ar šo statūtu noteikumiem atņem no kopējā visiem “EU-SOLARIS ERIC” dalībniekiem piešķirto balsu skaita, lai aprēķinātu katrā konkrētajā gadījumā nepieciešamo balsu vairākumu.

28. pants

Rīkotājdirektors

1.   Rīkotājdirektors ir “EU-SOLARIS ERIC” izpilddirektors un likumīgais pārstāvis.

2.   Izņemot pienākumus un jautājumus, kas šajos statūtos ir skaidri noteikti citai struktūrai, rīkotājdirektors atbild par “EU-SOLARIS ERIC” ikdienas darbu un kopsapulces pieņemto rezolūciju izpildi.

3.   Rīkotājdirektora pārstāvība attiecas uz visām darbībām, kas iekļautas šo statūtu 2. pantā noteiktajos jautājumos. Attiecībā un pienākumiem un pilnvarām, kā arī “EU-SOLARIS ERIC” pārstāvību pret trešām personām tiesā un ārpus tās rīkotājdirektoram ir uzticēti šādi pienākumi:

a)

sagatavot gada pārskatu;

b)

sagatavot budžetu katram finanšu gadam;

c)

sagatavot darba plānu katram gadam;

d)

sagatavot Eiropas Komisijai iesniedzamos gada ziņojumus par “EU-SOLARIS ERIC” darbībām;

e)

sagatavot darījumdarbības plānu un stratēģisko plānu, kā arī to grozījumus, apstiprināšanai kopsapulcē;

f)

ierosināt “EU-SOLARIS ERIC” komiteju locekļu iecelšanu un atlaišanu, ko izvērtē kopsapulcē;

g)

virzīt kopsapulcē ierosinājumus par jaunām dalībniekiem piemērojamām finansiālām iemaksām;

h)

rosināt jautājumu par dalībnieku un attiecīgā gadījumā novērotāju pieņemšanu un izslēgšanu;

i)

rosināt statūtu un attiecīgā gadījumā kopsapulces un Nacionālo centru padomes iekšējo noteikumu grozījumus;

j)

uzturēt un atjaunināt “EU-SOLARIS ERIC” dalībnieku un novērotāju pārstāvju reģistru;

k)

rosināt “EU-SOLARIS ERIC” likvidēšanu un piedāvāt tās īstenošanas procedūru, ja statūtos nav noteikts citādi;

l)

nodrošināt kopsapulcei sekretariātu.

29. pants

Rīkotājdirektora iecelšana un pilnvaru termiņš

1.   Kopsapulce ieceļ un atlaiž rīkotājdirektoru ar šajos statūtos noteikto vairākumu.

2.   Rīkotājdirektoru ieceļ amatā uz 5 gadiem, un viņu var vienu reizi no jauna ievēlēt šajā amatā.

30. pants

Zinātnes un tehnikas komiteja

1.   Ar rezolūcijām, kas tiek pieņemtas ar absolūto vairākumu, kopsapulce izveido Zinātnes un tehnikas komiteju (STC), kā arī nosaka STC locekļu skaitu, ieceļ un atlaiž STC locekļus un pieņem STC iekšējos noteikumus.

2.   Zinātnes un tehnikas komitejai ir šādi pienākumi:

a)

pārraudzīt ziņojumus, ko zinātnieku kopienai, rūpniecībai un sabiedrībai kopumā ir sagatavojis rīkotājdirektors un tā birojs par “EU-SOLARIS ERIC” interesējošiem tehniskiem un zinātnes jautājumiem saistībā ar CSP/STE tehnoloģijām;

b)

regulāri veikt “EU-SOLARIS ERIC” darbību zinātnisku izvērtēšanu;

c)

periodiski informēt par “EU-SOLARIS ERIC” attīstību no tehniskā un zinātniskā skatpunkta, ziņojumu sniedzot tieši kopsapulcei;

d)

sniegt priekšlikumus par tās ieskatā nepieciešamiem remontiem, renovācijām vai uzlabojumiem, lai tos analizētu kopsapulcē.

31. pants

Nacionālo centru padome

1.   Nacionālo centru padomes (BNN) sastāvā ir no katra nacionālā centra izraudzīts pārstāvis, ko iecēlis dalībnieks.

2.   BNN atbalsta un palīdz rīkotājdirektoram koordinēt kopsapulces apstiprināto stratēģiju piemērošanu tehniskajā un zinātniskajā līmenī, uzraudzīt valstu līmenī veiktās ar “EU-SOLARIS ERIC” saistītās zinātniskās darbības un sadarbībā ar rīkotājdirektoru tai būtu jānodrošina EU-SOLARIS darbību saskanība un visu iesaistīto CSP/STE pētniecības centru sadarbība.

3.   Rīkotājdirektors vada Nacionālo centru padomes rīkotās sanāksmes, bet tam nav balsstiesību.

4.   BNN darbojas saskaņā ar tās iekšējiem noteikumiem.

5.   Neskarot “EU-SOLARIS ERIC” ar dažādiem pētniecības centriem noslēgto sadarbības nolīgumu līgumisko saturu, Nacionālo centru padomes funkcija ir sniegt atbalstu rīkotājdirektoram, un tai nav izpildvaras funkcijas.

IV NODAĻA

SAIMNIECISKĀ KĀRTĪBA

32. pants

“EU-SOLARIS ERIC” resursi

1.   “EU-SOLARIS ERIC” resursi, kas nepieciešami tā mērķu, uzdevumu un darbību izpildei, ir:

a)

dalībnieku veiktās ikgadējās finansiālās iemaksas (turpmāk “maksa”);

b)

brīvprātīgās iemaksas, ko veic dalībnieki, novērotāji un trešās personas, kuras ir gan valsts, gan privātie subjekti;

c)

valsts un starptautiskās dotāciju programmas un valsts atbalsts, uz ko “EU-SOLARIS ERIC” var pieteikties;

d)

ieņēmumi no ierobežotā apjomā īstenotas “EU-SOLARIS ERIC” saimnieciskās darbības un

e)

citi ieņēmumi, kam piekritusi kopsapulce, piemēram, ziedojumi.

33. pants

Dalībnieku obligātās finansiālās iemaksas

1.   Visi dalībnieki veic iemaksas “EU-SOLARIS ERIC” ikgadējā budžetā gada maksas veidā. Katrs dalībnieks veic ikgadējās iemaksas saskaņā ar šo statūtu II pielikuma tabulas noteikumiem.

2.   Visiem dalībniekiem gada maksa ir vienāda. Dalībnieku obligāto finansiālo iemaksu noteikšanas kritērijus var mainīt tikai ar kopsapulces vienprātīgi pieņemtu rezolūciju.

3.   II pielikuma grozījumi stājas spēkā tikai 1. janvārī nākamajā gadā pēc grozījumu apstiprināšanas kopsapulcē.

4.   Dalībnieki izdara finansiālas iemaksas naudā un eiro. Izņēmuma gadījumos kopsapulce var izvērtēt un apstiprināt iespēju izmantot naturālas iemaksas.

5.   Lai izdarītu naturālas iemaksas, “EU-SOLARIS ERIC” ar attiecīgo dalībnieku noslēdz īpašu nolīgumu, kurā nosaka iemaksu nosacījumus un kuru apstiprina kopsapulce ar šajos statūtos šim nolūkam noteikto vairākumu.

34. pants

Brīvprātīgas iemaksas “EU-SOLARIS ERIC”

“EU-SOLARIS ERIC” dalībnieki un novērotāji, kā arī citas trešās personas jebkurā laikā var veikt brīvprātīgas iemaksas “EU-SOLARIS ERIC” .

35. pants

Budžets un darba plāns

1.   Divus (2) mēnešus pirms finanšu gada beigām rīkotājdirektors iesniedz kopsapulcei “EU-SOLARIS ERIC” budžetu un darba plānu nākamajam gadam.

2.   Budžetu sagatavo, izpilda un par to sniedz grāmatvedības pārskatu pēc pārredzamības principa.

3.   Visus “EU-SOLARIS ERIC” ienākumu un izdevumu posteņus ieraksta budžetā, un ienākumiem un izdevumiem ir obligāti jābūt līdzsvarotiem.

4.   Darba plānu sagatavo saskaņā ar “EU-SOLARIS ERIC” budžetu un mērķiem.

5.   Izstrādājot darba plānu, rīkotājdirektors izmanto Zinātnes un tehnikas komitejas un Nacionālo centru padomes palīdzību un padomu. Tālab STC un BNN priekšsēdētāji pēc rīkotājdirektora uzaicinājuma apmeklē kopsapulces sanāksmi, kurā darba plāns ir jāapstiprina.

6.   Gada budžetu un darba plānu katram finanšu gadam apstiprina kopsapulce saskaņā ar saviem iekšējiem noteikumiem.

36. pants

Finanšu gads

1.   “EU-SOLARIS ERIC” finanšu gads sākas katra gada 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

2.   Izņēmuma kārtā pirmais finanšu gads sākas dienā, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas pieņemtā rezolūcija par “EU-SOLARIS ERIC” izveidi, un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

37. pants

Pārskati

1.   Ar attiecīgo administratīvo struktūru atbalstu rīkotājdirektors atbild par regulāru “EU-SOLARIS ERIC” grāmatvedību saskaņā ar vispārēji atzītiem grāmatvedības principiem un izpilda grāmatvedības noteikumus, kas ir piemērojami valstī, kurā “EU-SOLARIS ERIC” ir juridiskā adrese.

2.   Katrā ziņā “EU-SOLARIS ERIC” grāmatvedības uzskaiti veic, atsevišķā reģistrā iegrāmatojot tā saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus.

3.   Pamatojoties uz rīkotājdirektora sagatavoto grāmatvedības informāciju, trīs (3) mēnešu laikā pēc katra finanšu gada beigām rīkotājdirektors saskaņā ar pārredzamības principu izstrādā gada pārskatu par minēto finanšu gadu tā, lai pēc “EU-SOLARIS ERIC” revidenta veiktās pārbaudes to varētu iesniegt kopsapulcei un attiecīgā gadījumā tā to varētu apstiprināt.

4.   Turklāt rīkotājdirektors sagatavo ziņojumu par budžetu un finanšu vadību gada pārskatā minētajā finanšu gadā.

5.   Gada pārskatu un budžeta vadības ziņojumu iesniedz kopsapulcei desmit (10) dienu laikā pēc tam, kad “EU-SOLARIS ERIC” revidents iesniedz revīzijas ziņojumu, ko dara pieejamu arī dalībniekiem.

6.   Sešu (6) mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām kopsapulce izvērtē un attiecīgā gadījumā ar šajos statūtos noteikto balsu vairākumu apstiprina “EU-SOLARIS ERIC” gada pārskatu, ziņojumu par budžetu un finanšu vadību un 40. pantā minēto ikgadējo ziņojumu par ERIC darbībām, ko izstrādājis rīkotājdirektors.

7.   Pēc apstiprināšanas minētos dokumentus iesniedz Eiropas Komisijai un atbilstošajām valsts iestādēm un publisko “EU-SOLARIS ERIC” tīmekļvietnē.

8.   Visi jautājumi un noteikumi, kas nav aplūkoti šajos statūtos, ir risināmi, piemērojot tās valsts tiesību aktos noteiktās tiesību normas par gada pārskatu sagatavošanu, sistematizāciju, revīziju un publiskošanu, kurā ir “EU-SOLARIS ERIC” sēdeklis.

38. pants

Iekšējā kontrole

1.   Rīkotājdirektors saskaņā ar saviem pienākumiem uzņemas “EU-SOLARIS ERIC” finanšu un budžeta kontroli, “EU-SOLARIS ERIC” pārskata un saimnieciskās un budžeta dokumentācijas pārskatīšanu, informējot par to kopsapulci.

2.   Turklāt rīkotājdirektors sadarbojas ar “EU-SOLARIS ERIC” revidentu un palīdz tam tādā mērā, cik nepieciešams, lai revidents varētu pareizi pildīt savus pienākumus.

39. pants

Revīzija

1.   “EU-SOLARIS ERIC” ir pienākums nodrošināt, ka revidents veic gada pārskatu revīziju.

2.   Revīzijas ziņojumu dara pieejamu dalībniekiem pēc finanšu gada pārskata apstiprināšanas un abus kopā katru gadu iesniedz Eiropas Komisijai saskaņā ar šo statūtu un ERIC regulas noteikumiem.

V NODAĻA

ZIŅOŠANA EIROPAS KOMISIJAI

40. pants

Pārraudzības darbības

1.   Katru gadu rīkotājdirektors izstrādā ikgadējo ziņojumu par “EU-SOLARIS ERIC” darbībām, kurā īpaši norāda “EU-SOLARIS ERIC” darbības zinātniskos, operatīvos un finansiālos aspektus.

2.   Izstrādājot ikgadējo ziņojumu, rīkotājdirektors balstās uz Zinātnes un tehnikas komitejas un Nacionālo centru padomes palīdzību un padomu.

3.   Ziņojumu apstiprina kopsapulce ar šajos statūtos noteikto vairākumu un iesniedz Komisijai un attiecīgajām valsts iestādēm sešu (6) mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām, uz kuru attiecas šis ziņojums.

4.   Papildus ikgadējam ziņojumam rīkotājdirektors iesniedz Komisijai visu informāciju par apstākļiem, kas var nopietni apdraudēt “EU-SOLARIS ERIC” uzdevumu izpildi.

5.   Ikgadējo ziņojumu par “EU-SOLARIS ERIC” darbībām publisko un dara pieejamu lietotājiem “EU-SOLARIS ERIC” tīmekļvietnē.

VI NODAĻA

ATBRĪVOJUMI NO NODOKĻIEM

41. pants

Atbrīvojumi no nodokļiem

1.   Atbrīvojumu no PVN, pamatojoties uz Padomes Direktīvas 2006/112/EK 143. panta 1. punkta g) apakšpunktu un 151. panta 1. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011 50. un 51. pantu piemēro tikai “EU-SOLARIS ERIC” un “EU-SOLARIS ERIC” dalībnieku pirkumiem, kas paredzēti oficiālai lietošanai tikai “EU-SOLARIS ERIC” vajadzībām, ja pirkumi notiek vienīgi ar “EU-SOLARIS ERIC” saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām. Atbrīvojumi no PVN attiecas tikai uz pirkumiem, kuru vērtība pārsniedz 250 EUR.

2.   Atbrīvojumus no akcīzes nodokļa, pamatojoties uz Padomes Direktīvas 2020/262/EK 11. pantu, piemēro tikai “EU-SOLARIS ERIC” veiktiem pirkumiem, kas paredzēti oficiālai lietošanai tikai “EU-SOLARIS ERIC” vajadzībām, ja pirkumi notiek vienīgi ar “EU-SOLARIS ERIC” saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām un pirkuma vērtība pārsniedz 250 EUR.

3.   Iekļauj arī izmaksas, kas “EU-SOLARIS ERIC” un tā dalībniekiem ir radušās saistībā ar konferencēm, semināriem un sanāksmēm, kuri tieši saistīti ar “EU-SOLARIS ERIC” oficiālo darbību. Neatkarīgi no iepriekš minētā atbrīvojumu no nodokļiem nepiemēro ceļošanas izdevumiem un izmaksām.

4.   “EU-SOLARIS ERIC” atsevišķi uzskaita saimnieciskās darbības izdevumus un ieņēmumus un par to uzliek maksu atbilstoši tirgus cenām vai, ja tās nav nosakāmas, visām izmaksām, kam pieskaitīta samērīga peļņa. Tādu darbību neatbrīvo no nodokļiem.

5.   Uz darbinieku izdarītiem pirkumiem atbrīvojumi neattiecas.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

42. pants

Statūtu noteikumu izstrāde

1.   Šos statūtus izstrādā, izmantojot dažādus “EU-SOLARIS ERIC” pārvaldes un padomdevēju struktūru iekšējos noteikumus, kurus attiecīgā gadījumā ir apstiprinājusi kopsapulce saskaņā ar šiem statūtiem.

2.   Ja iekšējo noteikumu un šo statūtu izstrādē rodas pretrunas, statūtiem ir prioritārs spēks.

43. pants

Statūtu grozījumi

1.   Visus ierosinātos statūtu grozījumus vienprātīgi apstiprina kopsapulcē un paziņo Eiropas Komisijai saskaņā ar ERIC regulas 11. pantu.

2.   Statūtus atjaunina rīkotājdirektors. Statūtus publisko “EU-SOLARIS ERIC” tīmekļvietnē un tā sēdeklī.

44. pants

Piemērojamie tiesību akti

1.   “EU-SOLARIS ERIC” iekšējo darbību reglamentē šādas tiesību normas šādā prioritāšu secībā:

a)

Kopienas tiesību normas, it īpaši ERIC regula, Eiropas Komisijas Lēmums par “EU-SOLARIS ERIC” izveidi un attiecīgā gadījumā lēmumi par “EU-SOLARIS ERIC” statūtu grozījumiem;

b)

jautājumus, ko pilnīgi vai daļēji nereglamentē Kopienas tiesību normas, reglamentē uzņemošā dalībnieka valsts tiesību akti, un

c)

šie statūti un citi iekšējie noteikumi, ar kuriem tie tiek īstenoti vai izstrādāti.

45. pants

Strīdu izšķiršana un piekritība

1.   Prāvas, kas var rasties starp “EU-SOLARIS ERIC” un tā dalībniekiem un/vai novērotājiem, starp pašiem dalībniekiem un/vai novērotājiem, ar nosacījumu, ka tās radušās no dalības EU-SOLARIS ERIC, un visas citas prāvas, kurās Eiropas Savienība ir puse, ir Eiropas Savienības Tiesas piekritībā.

2.   Attiecībā uz prāvām, kas var rasties starp “EU-SOLARIS ERIC” un trešām personām, piemēro šādu piekritību:

a)

pirmām kārtām Kopienas tiesību aktos noteikto piekritību un, ja nav skaidra regulējuma,

b)

piekritību, kas noteikta uzņemošā dalībnieka tiesību normās par piekritību.

46. pants

Darba valoda

“EU-SOLARIS ERIC” darba valoda ir angļu.


(1)  OV L 206, 8.8.2009., 1. lpp.


I PIELIKUMS

DALĪBNIEKI UN NOVĒROTĀJI

Dalībnieki

Valsts vai starpvaldību organizācija

Pārstāvības subjekts

Francijas Republika

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Spānijas Karaliste

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Kipras Republika

Kipras institūts (CyI)

Vācijas Federatīvā Republika

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Novērotāji

Valsts vai starpvaldību organizācija

Pārstāvības subjekts

Portugāles Republika

Laboratorio Nacional de Energia e Geologia (LNEG) /Universidade de Évora


II PIELIKUMS

“EU-SOLARIS ERIC” dalībnieku un novērotāju finansiālās iemaksas sākotnējam budžeta ciklam

 

1. gads

2. gads

3. gads (*1)

4. gads

Francijas Republika

20 000

20 000

20 000

20 000

Spānijas Karaliste (*2)

20 000

20 000

20 000

20 000

Kipras Republika

20 000

20 000

20 000

20 000

Vācijas Federatīvā Republika

20 000

20 000

20 000

20 000


(*1)  Trešajā gadā kopsapulce pārskata gada maksu.

(*2)  Uzņēmējvalsts piemaksa ir 95 000 EUR/gadā. Tā ir pilnībā aprakstīta darījumdarbības plānā.


III PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS

Vienkāršs vairākums ir vairāk nekā puses no sapulcē klātesošo vai formāli pārstāvēto locekļu balsu vairākums.

Absolūts vairākums ir vairākums, ko nodrošina vairāk nekā puse konsorcija balsstiesību.

Kvalificēts vairākums ir vairākums, ko nodrošina vairāk nekā 2/3 konsorcija balsstiesību.

Kvorums — vismaz 2/3 (noapaļojot uz augšu) balsstiesību ir jābūt klāt vai jābūt formāli pārstāvētām sanāksmē.

Statūti — “EU-SOLARIS ERIC” statūti.

IĪT — intelektuālā īpašuma tiesības, kas definētas 1967. gada 14. jūlijā parakstītās Konvencijas par Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas dibināšanu 2. pantā.

Uzņemošais dalībnieks — valsts, kurā ir “EU-SOLARIS ERIC” juridiskā adrese.

Uzņēmējvalsts piemaksa — papildu iemaksa, ko uzņemošais dalībnieks iemaksā ERIC natūrā vai naudā.

Rīkotājdirektors — persona, kuru iecēlusi šajā amatā kopsapulce.

Dalībnieks — “EU-SOLARIS ERIC” dalībnieks, kas noteikts statūtu 14. pantā.

Novērotājs — subjekts, kas nav “EU-SOLARIS ERIC” dalībnieks, bet piedalās “EU-SOLARIS ERIC” darbībā un sniedz tajā ieguldījumu saskaņā ar statūtu 14. pantu.

Nacionālie centri — pētniecības centri, resursi un pakalpojumi, ko dalībnieks organizē valsts līmenī un kam nav jābūt subjektam ar tiesībspēju un rīcībspēju, un ko vada juridiskas personas, un kur tiek veiktas ar “EU-SOLARIS ERIC” saistītas darbības.

Pētniecības centrs — no “EU-SOLARIS ERIC” neatkarīga valsts līmeņa R&D organizācija, kas piedalās “EU-SOLARIS ERIC” darbībā.

CSP/STE tehnoloģijas — Saules enerģijas koncentrēšanas / Saules siltumenerģijas tehnoloģijas.

Nacionālo centru padome — padomdevēja padome, kas pārstāv nacionālos centrus un sniedz atbalstu rīkotājdirektoram, kā noteikts statūtu 31. pantā.

Zinātnes un tehnikas komiteja — padomdevēja padome, kas sniedz atbalstu kopsapulcei statūtu 30. pantā noteiktajā kārtībā.

Kopsapulce — ERIC augstākā pārvaldes struktūra.

Galvenais centrs — rīkotājdirektors un sekretariāts, kas atrodas valstī, kura ir uzņemošais dalībnieks.

Pakalpojumu līmeņa nolīgums — līgums, kuru pakalpojuma sniedzējs slēdz ar saviem klientiem un kurā ir dokumentēts, kādus pakalpojumus tas sniegs un kādus pakalpojuma standartus pakalpojuma sniedzējs ir apņēmies nodrošināt.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/23


PADOMES LĒMUMS

(2022. gada 21. novembris),

ar ko pieņem Padomes nostāju par Eiropas Savienības 2022. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5 projektu

(2022/C 446/02)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1), un jo īpaši tās 44. pantu,

tā kā:

Savienības 2022. finanšu gada budžetu galīgajā variantā pieņēma 2021. gada 24. novembrī (2);

Komisija 2022. gada 5. oktobrī iesniedza priekšlikumu, kurā ir ietverts 2022. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts;

Padomei ir nekavējoties jāpieņem nostāja par 2022. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projektu, lai steidzami darītu pieejamas pietiekamas apropriācijas, cita starpā – a) lai pastiprinātu ārkārtas pasākumus saskaņā ar Vienotā tirgus programmas pārtikas ķēdes sadaļu; b) lai paātrinātu un pastiprinātu Savienības civilās aizsardzības mehānismu nolūkā turpināt novirzīt palīdzību natūrā Ukrainai un nomāt helikopterus un citas vieglās lidmašīnas ar mērķi palielināt Savienības sagatavotību ugunsgrēku dzēšanai no gaisa; un c) lai pastiprinātu administratīvos izdevumus un pensijas 7. izdevumu kategorijā augstās inflācijas un strauji augošo enerģijas cenu dēļ. Tādēļ tiek uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Ar šo tiek pieņemta Padomes nostāja par Eiropas Savienības 2022. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5 projektu.

Viss teksts informācijai vai lejupielādei ir pieejams Padomes tīmekļa vietnē https://www.consilium.europa.eu/.

Briselē, 2022. gada 21. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Z. NEKULA


(1)  OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(2)  OV L 45, 24.2.2022., 1. lpp.


Eiropas Komisija

24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/25


Euro maiņas kurss (1)

2022. gada 23. novembris

(2022/C 446/03)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,0325

JPY

Japānas jena

145,75

DKK

Dānijas krona

7,4370

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,86369

SEK

Zviedrijas krona

10,8933

CHF

Šveices franks

0,9795

ISK

Islandes krona

146,70

NOK

Norvēģijas krona

10,3659

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

24,356

HUF

Ungārijas forints

405,75

PLN

Polijas zlots

4,7033

RON

Rumānijas leja

4,9370

TRY

Turcijas lira

19,2316

AUD

Austrālijas dolārs

1,5522

CAD

Kanādas dolārs

1,3856

HKD

Hongkongas dolārs

8,0708

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6718

SGD

Singapūras dolārs

1,4295

KRW

Dienvidkorejas vona

1 397,42

ZAR

Dienvidāfrikas rands

17,7103

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,3982

HRK

Horvātijas kuna

7,5435

IDR

Indonēzijas rūpija

16 189,81

MYR

Malaizijas ringits

4,7237

PHP

Filipīnu peso

58,914

RUB

Krievijas rublis

 

THB

Taizemes bāts

37,423

BRL

Brazīlijas reāls

5,5650

MXN

Meksikas peso

20,0010

INR

Indijas rūpija

84,4660


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Revīzijas palāta

24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/26


Atzinums 06/2022

(saskaņā ar LESD 322. panta 1. punktu)

attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādāta redakcija) [2022/0162 (COD)]

(2022/C 446/04)

Eiropas Revīzijas palāta ir publicējusi Atzinumu 06/2022 (saskaņā ar LESD 322. panta 1. punktu) attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam [2022/0162 (COD)].

Atzinumu var tieši skatīt vai lejupielādēt Eiropas Revīzijas palātas tīmekļa vietnē

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=62434


INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

EBTA Uzraudzības iestāde

24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/27


Oficiālās brīvdienas 2023. gadā – EEZ/EBTA valstis un EEZ iestādes

(2022/C 446/05)

 

Islande

Lihtenšteina

Norvēģija

EBTA Uzraudzības iestāde

EBTA Tiesa

Pirmdiena, 2. janvāris

 

 

 

X

X

Piektdiena, 6. janvāris

 

X

 

 

 

Ceturtdiena, 2. februāris

 

X

 

 

 

Otrdiena, 21. februāris

 

X

 

 

 

Ceturtdiena, 6. aprīlis

X

 

X

X

X

Piektdiena, 7. aprīlis

X

X

X

X

X

Pirmdiena, 10. aprīlis

X

X

X

X

X

Ceturtdiena, 20. aprīlis

X

 

 

 

 

Pirmdiena, 1. maijs

X

X

X

X

X

Otrdiena, 9. maijs

 

 

 

 

X

Trešdiena, 17. maijs

 

 

X

 

 

Ceturtdiena, 18. maijs

X

X

X

X

X

Piektdiena, 19. maijs

 

 

 

X

X

Pirmdiena, 29. maijs

X

X

X

X

X

Ceturtdiena, 8. jūnijs

 

X

 

 

 

Piektdiena, 23. jūnijs

 

 

 

 

X

Pirmdiena, 7. augusts

X

 

 

 

 

Otrdiena, 15. augusts

 

X

 

 

X

Piektdiena, 8. septembris

 

X

 

 

 

Trešdiena, 1. novembris

 

X

 

X

X

Piektdiena, 8. decembris

 

X

 

 

 

Ceturtdiena, 21. decembris

 

 

 

X

 

Piektdiena, 22. decembris

 

 

 

X

 

Pirmdiena, 25. decembris

X

X

X

X

X

Otrdiena, 26. decembris

X

X

X

X

X

Trešdiena, 27. decembris

 

 

 

X

X

Ceturtdiena, 28. decembris

 

 

 

X

X

Piektdiena, 29. decembris

 

 

 

X

X

**

Oficiālās brīvdienas, kuras iekrīt sestdienās un svētdienās, sarakstā nav iekļautas.

**

EBTA Tiesas 2023. gada tiesas oficiālās brīvdienas ir šādas: no pirmdienas, 2023. gada 2. janvāra, līdz svētdienai, 2023. gada 8. janvārim; no pirmdienas, 2023. gada 3. aprīļa, līdz svētdienai, 2023. gada 16. aprīlim; no pirmdienas, 2023. gada 17. jūlija līdz ceturtdienai, 2023. gada 31. augustam; no pirmdienas, 2023. gada 18. decembra līdz pirmdienai, 2024. gada 8. janvārim.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/29


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2023 – EAC/A14/2022

Eiropas Solidaritātes korpuss

(2022/C 446/06)

1.   Ievads un mērķi

Šī uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regula (ES) 2021/888, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” (1), kā arī Eiropas Solidaritātes korpusa 2023. gada darba programma (C(2021)5757). Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” aptver laikposmu no 2021. gada līdz 2027. gadam. Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vispārējie un konkrētie mērķi ir izklāstīti minētās regulas 3. pantā.

2.   Darbības

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz šādām programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” darbībām:

Brīvprātīgā darba projekti

Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās

Solidaritātes projekti

Solidaritātes brīvprātīgā darba kvalitātes zīme

Humānās palīdzības brīvprātīgā darba kvalitātes zīme

Brīvprātīgais darbs Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusā

3.   Attiecināmība

Finansējumam no programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” var pieteikties jebkura publiska vai privāta (bezpeļņas vai peļņu gūstoša) vietēja, reģionāla, valsts vai starptautiska organizācija. Turklāt jauniešu grupas, kas reģistrējušās Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, var pieteikties solidaritātes projektu finansējumam.

Visās Eiropas Solidaritātes korpusa darbībās var pilntiesīgi piedalīties šādas valstis (2):

27 Eiropas Savienības dalībvalstis un aizjūras zemes un teritorijas;

programmas asociētās trešās valstis:

EBTA/EEZ valstis — Islande un Lihtenšteina;

ES kandidātvalstis (3): Turcijas Republika, Ziemeļmaķedonijas Republika.

Turklāt dažās Eiropas Solidaritātes korpusa darbībās var piedalīties organizācijas, kas likumīgi izveidotas trešās valstīs, kuras nav programmas asociētās valstis.

Sīkāku informāciju par dalības kārtību lūdzam skatīt Eiropas Solidaritātes korpusa 2023. gada vadlīnijās.

4.   Projektu budžets un ilgums

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus ir paredzēts 142 200 000 EUR liels kopējais budžets.

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus atvēlētais kopējais budžets un tā sadalījums ir norādīts 2022. gada 22. augustā pieņemtajā Eiropas Solidaritātes korpusa 2023. gada darba programmā un var tikt mainīts ar minētās gada darba programmas grozījumu. Potenciālie pieteikumu iesniedzēji tiek aicināti regulāri iepazīties ar Eiropas Solidaritātes korpusa gada darba programmām un to grozījumiem, ko publicē šajā interneta adresē: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources.

Piešķirtās dotācijas un projektu ilgums atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un atbilstīgo pretendentu veids.

5.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Turpmāk norādītie pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas pulksten 12.00 (pusdienlaikā) pēc Briseles laika.

Brīvprātīga darba projekti

2023. gada 23. februāris

(fakultatīvā kārta) 2023. gada 4. oktobrī

Solidaritātes projekti

2023. gada 23. februāris

(fakultatīvā kārta) 2023. gada 4. maijs

2023. gada 4. oktobris

 

Turpmāk norādītie pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas pulksten 17.00 pēc Briseles laika.

Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās

2023. gada 8. februāris

Brīvprātīgais darbs Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa ietvaros

2023. gada 3. maijs

 

Kvalitātes zīmes pieteikumus var iesniegt visu laiku.

 

Sīki izstrādātus norādījumus par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt Eiropas Solidaritātes korpusa 2023. gada vadlīnijās.

6.   Detalizēta informācija

Sīki izstrādātus šī uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus nosacījumus, arī prioritātes, lūdzam skatīt Eiropas Solidaritātes korpusa 2023. gada vadlīnijās, kas pieejamas šajā interneta adresē: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals

Eiropas Solidaritātes korpusa 2023. gada vadlīnijas ir šī uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemama sastāvdaļa, un tajās izklāstītie dalības un finansējuma nosacījumi pilnā mērā attiecas uz šo uzaicinājumu.


(1)  OV L 202, 8.6.2021., 32. lpp.

(2)  Likumīgi izveidotas organizācijas un cilvēki, kas šajās valstīs dzīvo likumīgi.

(3)  Ar nosacījumu, ka ir parakstīts divpusējs asociācijas nolīgums.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/31


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2022/C 446/07)

1.   

Komisija 2022. gada 14. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Open Text Corporation (“OpenText”, Kanāda),

Micro Focus International plc (“Micro Focus”, Apvienotā Karaliste).

OpenText Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūs pilnīgu kontroli pār Micro Focus.

Koncentrācija tiek veikta publiskā piedāvājumā, kas izziņots 2022. gada 25. augustā.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

OpenText ir informācijas pārvaldības produktu un pakalpojumu nodrošinātājs,

Micro Focus ir uzņēmumu programmatūras nodrošinātājs.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, faksu vai pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/33


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2022/C 446/08)

1.   

Komisija 2022. gada 14. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

EP Corporate Group, a.s. (“EPCG”, Čehija), ko pilnībā kontrolē Daniel Křetínský kungs,

J&T CAPITAL PARTNERS, a.s. (“JTCP”, Čehija), ko netieši kontrolē PT Equity Investments SICAV, Čehijas ieguldījumu fonds, kuru iedibinājuši Patrik Tkáč kungs un J&T Private Equity Group Limited (“JTPEG”, Kipra),

Eroski, S. Coop (“Eroski”, Spānija), kas pieder EROSKI Group,

Supratuc2020, S.L. (“Supratuc2020”, Spānija), ko kopīgi kontrolē EPCG, E-Commerce and Media Investments, a.s. (“ECMI”, Čehija) un Eroski.

EPCG, JTCP un Eroski Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 4. punkta nozīmē iegūs kopīgu kontroli pār Supratuc2020.

Koncentrācija tiek veikta ar līgumu vai citā veidā.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

EPCG ir Čehijas ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība, kas darbojas galvenokārt enerģētikas, infrastruktūras un plašsaziņas līdzekļu jomā. EPCG galīgais īpašnieks cita starpā ir viens no vadošajiem ieguldītājiem pārtikas izplatīšanas jomā Eiropā;

JTCP ir Čehijas pārvaldītājsabiedrība, kuras darbība pašlaik nav ne pārtikas jomā, ne kādā vertikāli saistītā tirgū ne Spānijā, ne starptautiskā mērogā;

Eroski kā patērētāju kooperatīvs ir izplatīšanas uzņēmums, patērētāju organizācija un kooperatīvs projekts, kurā patērētājiem un darbiniekiem ir kopīga vadošā loma un pilnvaras. Tas ir vadošais no EROSKI Group uzņēmumiem, mazumtirdzniecības kooperatīvs ikdienas patēriņa preču un pakalpojumu izplatīšanai Spānijā, un tas ir tirgus atsauces uzņēmums Galisijas, Basku Zemes, Navarras, kā arī Katalonijas un Baleāru salu reģionos (ar Supratuc2020 starpniecību);

Supratuc2020 ir Spānijas pārvaldītājsabiedrība ar 100 % īpašumtiesībām divos uzņēmumos – Caprabo un Cecosa –, kas nodarbojas ar ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību Spānijā. Supratuc2020 darbības ir vērstas uz ikdienas patēriņa preču segmenta mazumtirdzniecību lielveikalos, kas atrodas Spānijas reģionos attiecīgi Katalonijā ar Caprabo starpniecību un Baleāru salās ar Cecosa starpniecību.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, faksu vai pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/35


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2022/C 446/09)

1.   

Komisija 2022. gada 17. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

RWE AG (“RWE”, Vācija),

NewCo Eemshaven B.V. (“NewCo Eemshaven”, Nīderlande), ko pašlaik kontrolē Vattenfall N.V. (Nīderlande).

RWE Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūs pilnīgu kontroli pār NewCo Eemshaven.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

RWE ir enerģētikas uzņēmums, kas koncentrējas uz elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem un tradicionāliem enerģijas avotiem un enerģijas tirdzniecību,

NewCo Eemshaven ekspluatē ar gāzi darbināmu spēkstaciju, kas sastāv no trim kombinētā cikla gāzes turbīnām, un blakus esošu saules enerģijas parku, kas atrodas Emshāfenē, Nīderlandē.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, faksu vai pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/36


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2022/C 446/10)

1.   

Komisija 2022. gada 16. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Irish Life Wellbeing Limited (“ILW”, Īrija),

Centric Health Primary Care Limited (“CH”, Īrija).

ILW un CH Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 4. punkta nozīmē iegūs kopīgu kontroli pār Carepath Connect Designated Activity Company (“Carepath”, Īrija). ILW un CH kopā apzīmē kā “puses”.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas jaunizveidotā kopuzņēmumā.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi un jaunizveidotais kopuzņēmums veic šādu uzņēmējdarbību:

ILW ir daļa no Irish Life Group, kas Īrijā sniedz dzīvības apdrošināšanas, pensiju un līdzekļu pārvaldības, veselības apdrošināšanas un veselības un labklājības pakalpojumus. Tas pieder grupai Power Corporation of Canada, kas ir starptautiska vadības sabiedrība un pārvaldītājsabiedrība,

CH sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus pacientiem (vispārējās prakses ārsts un specializācija) un darbā pieņemšanas pakalpojumus vispārējās prakses ārstu praksēm un slimnīcām Īrijā. Tas ir daļa no grupas Rothschild & Co Investment Managers, kas ir globāla finanšu pakalpojumu grupa.

Carepath izstrādās un īstenos ārstēšanas posmu plānus primārajai veselības aprūpei, kuru mērķis būs uzlabot pacientu pieredzi un samazināt ārstēšanas izmaksas Īrijā.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

5.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, faksu vai pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


24.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 446/38


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2022/C 446/11)

1.   

Komisija 2022. gada 15. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

BNP Paribas S.A. (“BNP Paribas”, Francija),

Stellantis N.V. (“Stellantis”, Nīderlande),

PSA-SCF finansēšanas sadarbības (“PCDF”) aktīvi, kurus kopīgi kontrolē Stellantis un Crédit Agricole Consumer Finance (“CACF”, Francija),

FCA-CACF finansēšanas sadarbības (“FCAB”) aktīvi, kurus kopīgi kontrolē Stellantis un Santander Consumer Finance (“SCF”, Spānija) (PCDF un FCAB kopā “mērķuzņēmums”) un

BNP Paribas un Stellantis kopuzņēmums (“BNPP-Stellantis kopuzņēmums”).

BNP Paribas un Stellantis Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē iegūs kopīgu kontroli pār BNPP-Stellantis kopuzņēmumu, kas kontrolēs mērķuzņēmumu (2).

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas un aktīvus.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

BNP Paribas visā pasaulē piedāvā trīs banku pamatpakalpojumus: korporatīvo klientu apkalpošanu, individuālos banku pakalpojumus un vispārīgos banku pakalpojumus, ieguldījumu un to aizsardzības pakalpojumus un korporatīvos un institucionālos banku pakalpojumus,

Stellantis visā pasaulē izstrādā, ražo un izplata automobiļus ar šādiem piecpadsmit zīmoliem: Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati un Ram,

PCDF aktīvi un FCAB aktīvi nodrošina aizdevumus un izpirkumnomu saistībā ar zīmola transportlīdzekļiem, kā arī aizdevumus automobiļu tirdzniecības uzņēmumiem,

BNPP-Stellantis ir kopuzņēmums, ko veidos mērķuzņēmums.

3.   

BNPP-Stellantis kopuzņēmums kļūs par Stellantis ekskluzīvo partneri visu Stellantis zīmolu finansēšanas darbībās (izņemot B2B operatīvo nomu) Austrijā, Vācijā un Apvienotajā Karalistē. BNPP-Stellantis kopuzņēmums neekskluzīvi pārvaldīs arī B2C operatīvo nomu.

4.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (3), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

5.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju.

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

Eiropas Komisija

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  BNPP-Stellantis kopuzņēmumu veidos i) 100 % daļas divās PCDF struktūrās (PSA Bank Germany GmbH (“PSA Bank Germany”) un PSA Finance UK Ltd (“PSA Finance UK”)), kas atbilst finansēšanas darbībām, kuras saistītas ar PSA zīmolu Vācijā, Austrijā un Apvienotajā Karalistē, un ii) FCAB uzņēmējdarbības aktīvi, izmantojot trīs komerclīgumus, kuri atbilst finansēšanas darbībām, kuras saistītas ar FCA zīmolu Vācijā, Austrijā un Apvienotajā Karalistē.

(3)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.