ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 370A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 15. septembris


Saturs

Lappuse

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Padome

2021/C 370 A/01

Paziņojums par vakanci CONS/AD/168/21

1

2021/C 370 A/02

Paziņojums par vakanci CONS/AD/172/21

20

2021/C 370 A/03

Paziņojums par vakanci CONS/AD/173/21

39


LV

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Padome

15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 370/1


Paziņojums par vakanci CONS/AD/168/21

(2021/C 370 A/01)

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Departaments

LIFE: Lauksaimniecība, zivsaimniecība, sociālās lietas un veselība

Darba vieta

Brisele, Justus Lipsius ēka

Amata nosaukums

Ģenerāldirektors

Funkciju grupa un pakāpe

AD 15

Vajadzīgā drošības pielaide

EU SECRET

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

2021. gada 1. oktobris – plkst. 12.00 (pēc Briseles laika)

Kas mēs esam?

Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) palīdz Eiropadomei un ES Padomei un to darba sagatavošanas struktūrām visās to darbības jomās. Ģenerālsekretāra vadībā tas sniedz konsultācijas un atbalstu Eiropadomei un Padomei un to prezidentvalstīm visās darbības jomās, tostarp saistībā ar politiskām un juridiskām konsultācijām, koordinēšanas darbu ar citām iestādēm, kompromisu izstrādi, uzraudzību, kā arī darbu ar visiem praktiskajiem aspektiem, kas ir nepieciešami labai Eiropadomes un Padomes darba sagatavošanai un norisei.

Lauksaimniecības, zivsaimniecības, sociālo lietu un veselības aizsardzības ģenerāldirektorāts (ĢD LIFE) sastāv no pieciem direktorātiem: LIFE 1 – nodarbojas ar lauksaimniecības jautājumiem (SCA – Īpašā lauksaimniecības komiteja) LIFE 2 – nodarbojas ar zivsaimniecības jautājumiem; LIFE 3 – nodarbojas ar veterinārajiem un augu veselības un pārtikas un mežsaimniecības jautājumiem; LIFE 4 – nodarbojas ar nodarbinātības un sociālās politikas jautājumiem; LIFE 5 – nodarbojas ar veselības aizsardzības jautājumiem; visas struktūrvienības ir pakļautas ģenerāldirektoram.

Ģenerāldirektors koordinē Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sastāva organizēšanu, kas tiekas desmit reizes gadā, un Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomes sastāva organizēšanu, kas tiekas četras reizes gadā. Šīs Padomes sanāksmes sagatavo Pastāvīgo pārstāvju komiteja un vairākas darba grupas, kas izskata gan leģislatīvos, gan neleģislatīvos dosjē, kā arī nodarbojas ar starptautiskajām attiecībām, kas ir saistītas ar šiem dosjē.

Ko mēs piedāvājam?

ĢD LIFE ģenerāldirektora postenis ir izaicinājumiem bagāts amats politiski interesantā vidē; ģenerāldirektora vadībā strādā apmēram 65 augsti kvalificēti darbinieki.

Ģenerālsekretāra vadībā un sadarbībā ar pieciem LIFE direktoriem jūs profesionāli pārvaldīsiet un koordinēsiet savu ģenerāldirektorātu un tā resursus, organizēsiet tā darbību un atbalstīsiet un motivēsiet darbam personālu. Jūs izstrādāsiet un īstenosiet ģenerāldirektorāta stratēģiju un darba programmu, nospraudīsiet ģenerāldirektorāta mērķus un nodrošināsiet to sasniegšanu noteiktajos termiņus un atbilstoši kvalitātes prasībām. Jūs veicināsiet efektīvu saziņu un sadarbību gan LIFE iekšienē, gan ar pārējiem ģenerāldirektorātiem, kā arī ar citiem PĢS dienestiem.

Sadarbojoties ar citiem ģenerāldirektorātiem, jūs būsiet atbildīgs par horizontālo politiku un procedūru koordinēšanu ar mērķi veicināt Padomes un Eiropadomes darba nepārtrauktību un saskaņotību.

Jūs par politiskiem un procedūras jautājumiem sniegsiet augsta līmeņa konsultācijas ģenerālsekretāram, kā arī Eiropadomes un Padomes priekšsēdētājiem un Pastāvīgo pārstāvju komitejai attiecībā uz visiem ģenerāldirektorāta kompetencē esošo dosjē aspektiem un piedalīsieties sanāksmēs, un attiecīgos gadījumos informatīvās sanāksmēs un/vai sarunās, lai panāktu kompromisus un rastu risinājumus. Šajā kontekstā jūs LIFE kompetences jomās palīdzēsiet prezidentūrām sarunās un nodrošināsiet efektīvu saziņu un sadarbību ar ES iestādēm, aģentūrām un citām struktūrām.

Jūs gādāsiet par to, lai notiktu vispārēja stratēģiska koordinēšana – tostarp ar citiem ģenerāldirektorātiem – saistībā ar politiku un sasniedzamajiem mērķiem.

Jums regulāri būs jādodas komandējumos uz ārvalstīm, parasti ES teritorijā.

Ko mēs meklējam?

Mēs meklējam vadītāju, kam ir ievērojama pieredze ES politikas veidošanā un ES likumdošanas procesā un plašas zināšanas par Padomi, Eiropadomi, kā arī ES institucionālajiem jautājumiem. LIFE atbildībā esošo jomu pārzināšana tiek uzskatīta par priekšrocību.

No visiem vadītājiem PĢS tiek gaidīts, ka viņi konsultē vadību un ieinteresētās personas, vada darbiniekus, pārvalda finanšu resursus un pārstāv PĢS. Informācija par to, kas konkrēti tiek sagaidīts, ir izklāstīta I pielikumā pievienotajā PĢS vispārējā vadītāja profilā.

Turklāt amata ieņēmējam ir jāpiemīt:

spējai domāt un plānot stratēģiski, paredzēt un identificēt iespējamās problēmas un ierosināt īstenojamus risinājumus un kompromisus,

izcilām saziņas prasmēm, tostarp savstarpējas saskarsmes prasmēm,

spējai uzturēt labas darba attiecības ar dažādiem iekšējiem un ārējiem partneriem un spējai rīkoties diplomātiski,

līdera prasmēm un spējai multikulturālā un daudzveidīgā vidē veicināt stipru komandas garu un dot norādījumus un prasmei motivēt un pilnvarot darbiniekus, būtisku uzmanību pievēršot personāla attīstībai,

spējai plānot un organizēt ģenerāldirektorāta kopējo darbu tā, lai ievērotu svarīgus termiņus un nodrošinātu taisnīgu darba slodzes sadali komandā, kā arī spējai pārvaldīt pārmaiņas un atbalstīt personālu pārmaiņu procesā,

spējai panākt kopīgas vienošanās vai mērķus, sniedzot mērķtiecīgas konsultācijas ieinteresētajām personām un efektīvi un konstruktīvi veicinot apspriedes.

Ņemot vērā, ka PĢS īsteno mobilitātes politiku attiecībā uz saviem vadītājiem, kuriem, paredzams, būs plaša pieredze, kandidātiem būtu jāvēlas un jāspēj savas karjeras laikā PĢS strādāt dažādās jomās.

DARBĀ PIEŅEMŠANAS POLITIKA

Kandidātiem pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jāatbilst šādām prasībām.

a)

Vispārēji nosacījumi

jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam,

jābūt pilntiesīgam pilsonim,

jābūt izpildījušam visas saistības, kuras noteiktas ar tiesību aktiem par militāro dienestu.

b)

Īpaši nosacījumi

jābūt akadēmiskajam grādam,

jābūt vismaz piecpadsmit gadiem attiecīgas profesionālās pieredzes,

jābūt vismaz trīs gadu pieredzei augsta līmeņa vadītāja amatā ES politikas jomā,

tā kā saziņā PĢS un ar citām iestādēm plaši izmanto angļu un franču valodu, kandidātam ir izcili jāpārvalda viena no šīm valodām un labi – otra. Citu ES oficiālo valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

NB!

1)

Šim amatam ir nepieciešama drošības pielaide, kas ļauj piekļūt klasificētiem dokumentiem (EU SECRET līmenis). Kandidātiem, kas piesakās šim amatam, ir jābūt gataviem, ka saskaņā ar Padomes Lēmumu 2013/488/ES (1) viņiem tiks veikta drošības pārbaude. Izraudzītais kandidāts tiks iecelts amatā tikai tad, ja būs saņēmis derīgu drošības pielaides apliecinājumu. Kandidātam, kuram vēl nav drošības pielaides, tiks piedāvāts pagaidu līgums, līdz būs saņemti drošības pielaides procedūras rezultāti.

2)

Sekmīgajam kandidātam ir jābūt gatavam piedalīties PĢS vadības apmācībās.

ATLASES PROCEDŪRA

Piemērotākā kandidāta atlasē iecēlējinstitūcijai palīdz konsultatīvā atlases komiteja. Konsultatīvajai atlases komitejai palīdzēs novērtēšanas centrs, ko vada ārēji darbā pieņemšanas konsultanti. Novērtēšanas centra sagatavotie ziņojumi attiecībā uz tā paša veida amatu zaudēs spēku divus gadus pēc dienas, kurā notika attiecīgā vērtēšana, vai dienā, kad beidzas pamatlīgums starp PĢS un attiecīgo novērtēšanas centru, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

Konsultatīvā atlases komiteja sākumā izvērtēs un salīdzinās visu kandidātu kvalifikāciju, pieredzi un motivāciju, balstoties uz viņu pieteikumiem. Balstoties uz šo salīdzinošo izvērtējumu, konsultatīvā atlases komiteja atlasīs savā ieskatā vispiemērotākos kandidātus, kurus uzaicinās uz pirmo interviju. Tā kā pirmās atlases pamatā ir pieteikumu salīdzinoša izvērtēšana, šai vakancei noteikto prasību izpilde negarantē uzaicināšanu uz pirmo interviju. No intervētajiem kandidātiem konsultatīvā atlases komiteja atlasīs kandidātus, kuri dosies uz vērtēšanas centru, kā arī uz otro interviju ar konsultatīvo atlases komiteju.

Atlase tiek provizoriski plānota šādi:

paredzēts, ka intervijām atlasītie kandidāti tiks informēti oktobra pirmajā pusē,

pirmās intervijas plānotas oktobra otrajā pusē,

pārbaudījumi novērtēšanas centrā plānoti līdz oktobra beigām,

paredzams, ka interviju otrā kārta tiks rīkota novembra pirmajā pusē.

NB! Šis grafiks ir tikai orientējošs, un uz to it īpaši attiecas ierobežojošie pasākumi, kas ieviesti sakarā ar Covid-19 pandēmiju.

JURIDISKAIS PAMATS

Šī vakance ir izsludināta visās Eiropas Savienības iestādēs un ārpus tām saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 29. panta 1. un 2. punktu.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 1. oktobrī plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumi tiks pieņemti tikai pa e-pastu, un tie līdz iesniegšanas termiņam ir jānosūta uz: applications.management@consilium.europa.eu (2). Novēloti pieteikumi netiks ņemti vērā.

Iepriekš minētā e-pasta adrese ir jāizmanto visai sarakstei, kas saistīta ar atlases procedūru (e-pasta tematā jābūt šādam nosaukumam: CONS/AD/168/21 LIFE).

Pirms pieteikuma iesniegšanas kandidātiem ir rūpīgi jāpārbauda sava atbilstība prasībām, kas minētas iepriekš sadaļā “Darbā pieņemšanas politika”, lai izvairītos no automātiskas izslēgšanas no atlases procedūras.

Lai pieteikums būtu derīgs, tam jāpievieno šādi dokumenti pdf formātā (NB! netiks pieņemti dokumenti, kas ir bloķēti, aizsargāti ar paroli vai elektroniski parakstīti):

a)

pareizi aizpildīta un datēta pieteikuma veidlapa (V pielikums); elektroniskā pieteikuma veidlapa ir atrodama Padomes tīmekļa vietnē: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ (fails jānosauc šādi: “XXX (UZVĀRDS) – Application form.pdf”);

b)

detalizēts curriculum vitae (3) angļu vai franču valodā, vēlams Europass formātā (http://europass.cedefop.europa.eu), kurā aptverta visa kandidāta karjera un cita starpā norādīta kandidāta kvalifikācija, valodu prasme, pieredze un pašreizējie darba pienākumi (fails jānosauc šādi: “XXX (UZVĀRDS) – CV.pdf”);

c)

motivācijas vēstule angļu vai franču valodā (fails jānosauc šādi: “XXX (UZVĀRDS) – Motivation letter.pdf”);

d)

vienā pdf failā apkopotas izglītību apliecinošu diplomu kopijas un ar profesionālo pieredzi saistītu dokumentu un sertifikātu kopijas. Nepietiek ar to, ka tiek iesūtīts vienīgi b) punktā minētais curriculum vitae. Apliecinošajiem dokumentiem ir jābūt trešās puses izsniegtiem (fails jānosauc šādi “XXX (UZVĀRDS) – Supporting documents.pdf”).

Ja šie dokumenti netiks iekļauti, pieteikums tiks atzīts par nederīgu.

Visiem d) punktā minētajiem apliecinošajiem dokumentiem ir jābūt secīgi numurētiem (1., 2. pielikums utt.) un sagrupētiem tā, kā minēts iepriekš.

Netiks izskatīti tie pieteikumi, kas nosūtīti pa pastu vai izmantojot mākonī izvietotus datu uzglabāšanas risinājumus vai failu koplietošanas platformas.

Sekmīgajam kandidātam tiks lūgts uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus.

Kandidāti saņems e-pastu, kas apstiprina viņu pieteikuma saņemšanu. Tomēr attiecībā uz e-pastu nosūtīšanu nekad nevar pilnībā izslēgt tehniskas grūtības. Tādēļ, ja kandidāti nesaņem e-pastu, kas apstiprina pieteikuma saņemšanu, viņi tiek mudināti rakstīt uz šādu adresi: applications.management@consilium.europa.eu. Tā kā konsultatīvā atlases komiteja sāks darbu drīz pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa, visas nepieciešamās pārbaudes par pieteikuma saņemšanu būtu jāveic nedēļā pēc minētā termiņa.

DAUDZVEIDĪBA UN IEKĻAUŠANA

PĢS ir apņēmies nodrošināt daudzveidību un iekļaušanu (sk. II pielikumu).

PĢS atzīst – daudzi cilvēki veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru uzskata par svarīgu motivējošu faktoru un arvien biežāk tiek sagaidīts, ka mūsdienīga darba vide ietvers arī elastīgu darba režīmu. Tāpēc tas piedāvā ļoti labu paketi, kurā ir oficiāls elastīgs darba režīms un iespējas, piemēram, pēcstundu aprūpe un bērnudārzs.

PĢS kā darba devējs ir apņēmies nodrošināt dzimumu līdztiesību un novērst jebkādu diskrimināciju. Tas gaida pieteikumus no visiem prasībām atbilstošajiem kandidātiem ar dažādu izcelsmi, dažādām iemaņām un no iespējami plašas ES dalībvalstu ģeogrāfiskās teritorijas. Lai veicinātu dzimumu līdztiesību, PĢS īpaši gaida pieteikumus no sievietēm.

Darbā pieņemšanas procedūras laikā personām ar invaliditāti var sniegt palīdzību. Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šādu adresi: diversity.inclusion@consilium.europa.eu.

PIETEIKUMU ATKĀRTOTA IZSKATĪŠANA

Procedūras, kas saistītas ar sūdzībām, ar pārsūdzībām un vēršanos pie Eiropas Ombuda, ir izklāstītas šā vakances paziņojuma III pielikumā.

DATU AIZSARDZĪBA

Noteikumi, kas reglamentē personas datu apstrādi saistībā ar šo atlases procedūru, ir izklāstīti šā paziņojuma IV pielikumā.


(1)  Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).

(2)  Šī e-pasta adrese ir saistīta ar funkcionālo pastkastīti un var apstrādāt tikai tos ziņojumus, kam ir “normāls” jutības iestatījums; ar citu jutības iestatījumu (piemēram, “personīgi”, “privāti”, “konfidenciāli”) nosūtītus e-pastus nav iespējams apstrādāt. Tāpēc lūdzam izvēlēties jutības iestatījumu “normāls”. Jūsu nosūtītā e-pasta apjoms nedrīkst būt lielāks par 25 MB. Ja e-pasts kopā ar pielikumiem pārsniedz šo maksimāli pieļaujamo apjomu, lūdzam pielikumus nosūtīt atsevišķos e-pastos.

(3)  Kandidātiem tiek lūgts CV neiekļaut fotoattēlus.


I PIELIKUMS

PĢS vispārējais vadītāja profils

Kā viens no PĢS vadītājiem jūs dodat vērtīgu ieguldījumu gan kā padomdevējs, gan kā vadītājs, un jūs vienmēr pārstāvat PĢS.

Tiek gaidīts, ka šo pienākumu izpildē jūs

kā pārstāvis

rīkosieties godprātīgi gan pašā iestādē, gan ārpus tās,

rīkosieties Eiropadomes un Padomes, kā arī visas Eiropas Savienības interesēs, nodrošināsiet, ka tiek konstatētas un novērstas jebkādas neatbilstības,

veidosiet attiecības, kas balstās uz uzticēšanos, paļāvību un atklātību, un aktīvi veidosiet profesionālos kontaktus,

koncentrēsieties uz rezultātiem un būsiet ietekmīgs, vienlaikus saglabājot cieņpilnu attieksmi un koncentrējoties uz sniegtajiem pakalpojumiem,

kā padomdevējs

veicināsiet Savienības attīstību, būsiet proaktīvs un radošs, domāsiet par nākotni un plānosiet turpmāko attīstību, sniegsiet risinājumus,

konsultēsiet mūsu partnerus, lai palīdzētu viņiem sasniegt mērķus, un rīkosieties abu mūsu iestāžu interesēs, būsiet objektīvs un taisnīgs,

apzināsieties saikni starp lēmumu pieņemšanu un publiskām debatēm, pārliecināsieties, ka jūsu sniegtajās konsultācijās tiek ņemta vērā mūsu partneru politiskā situācija un tiek pievērsta uzmanība saziņas formai,

veicināsiet leģitīmu lēmumu pieņemšanu, izmantojot sadarbību, labas darba attiecības un kompromisus starp dalībvalstīm, ar iestādēm un citiem partneriem,

būsiet labi informēts par jaunākajiem notikumiem jūsu atbildības jomā, tostarp arī par aspektiem, kas nav tieši saistīti ar Eiropadomes un Padomes darbu, prātā paturēsiet situāciju kopumā,

kā vadītājs

iedrošināsiet darbiniekus, deleģēsiet pienākumus un uzticēsieties darbiniekiem, viņus atbalstīsiet un motivēsiet, sniegsiet atsauksmes un padomu, veicināsiet iniciatīvu un drosmi domāt netradicionāli, līdz minimumam samazināsiet hierarhiju un kontroli, vienlaikus saglabājot kvalitāti,

skaidri formulēsiet mērķus un gaidāmos rezultātus un nodrošināsiet informācijas plūsmu starp darbiniekiem, tās saņemšanu un nodošanu cits citam, kā arī citiem ĢD, direktorātiem un nodaļām,

vienmēr rīkosieties visa PĢS, nevis tikai sava ĢD, direktorāta vai nodaļas interesēs un pārliecināsieties, ka partneriem mēs sniedzam solīto, novērsīsiet izolāciju,

nebaidīsieties laikus risināt konfliktus, novērst zemu sniegumu darbā un citas grūtības, nodrošināsiet darbinieku labsajūtu darbā un izaugsmi un attiecībā pret darbiniekiem pildīsiet savu rūpības pienākumu,

veidojot un veicinot pārmaiņas, iesaistīsiet savus darbiniekus, lai nodrošinātu to, ka PĢS iet līdzi laikam un kļūst dinamiskāks, elastīgāks un vairāk orientēts uz sadarbību, rīkosieties atbilstoši tam, ko sakāt,

uzņemsieties atbildību par optimālu PĢS cilvēkresursu un finanšu resursu izmantošanu.


II PIELIKUMS

Daudzveidība un iekļaušana Padomes Ģenerālsekretariātā (PĢS)

Padomes Ģenerālsekretariāts ir apņēmies nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem saviem darbiniekiem un darba pieteikumu iesniedzējiem. PĢS kā darba devējs ir apņēmies nodrošināt vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērst jebkādu diskrimināciju. Tas gaida pieteikumus no visiem prasībām atbilstošajiem kandidātiem ar dažādu izcelsmi, dažādām iemaņām un no iespējami plašas ES dalībvalstu ģeogrāfiskās teritorijas.

PĢS daudzveidības un iekļaušanas politikas galvenie mērķi ir šādi:

panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību. PĢS mudina pieteikties sievietes, jo īpaši vadītāju amatiem, kuros viņu īpatsvars patlaban ir pārāk mazs,

uzlabot darba vides pieejamību un nodrošināt, ka tā ir iekļaujoša. Darbiniekiem ar invaliditāti var nodrošināt saprātīgus pielāgojumus, ja vien tie nerada pārmērīgu slogu iestādes resursiem. Darbā pieņemšanas procedūras laikā personām ar invaliditāti var sniegt palīdzību,

nodrošināt, ka cilvēkresursu un personāla vadības politikā tiek ievēroti līdztiesības un nediskriminēšanas principi,

aizsargāt darbiniekus no personas aizskaršanas darba vietā,

saskaņot darba un privāto dzīvi. PĢS saskaņā ar Civildienesta noteikumiem piedāvā visaptverošu elastīgu darba pasākumu kopumu, tostarp teledarbu, individuālu darba laiku un iespēju mātēm un tēviem izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu. PĢS ir bērnudārzs bērniem vecumā no 0 līdz 4 gadiem. Pēcstundu aprūpes un brīvdienu perioda pasākumus rīko Eiropas Komisija, un tie ir pieejami PĢS personāla bērniem.

Lai saņemtu papildinformāciju, sūtiet e-pastu uz šādu adresi: diversity.inclusion@consilium.europa.eu.


III PIELIKUMS

IEKŠĒJA SŪDZĪBA – PĀRSŪDZĪBA TIESĀ – SŪDZĪBA EIROPAS OMBUDAM

Ja kādā no atlases procedūras posmiem jūs neapmierina tas, kā tiek izskatīts jūsu pieteikums, jums ir tiesības sūdzēties.

Iekšēja sūdzība

Ja saņemat lēmumu, kas jūs neapmierina, jūs varat trīs mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas iesniegt sūdzību saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu:

Council of the European Union

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG 1.F

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE//BELGIË

E-pasts: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Atbildes uz šādām sūdzībām iecēlējinstitūcija sniedz rakstiski četru mēnešu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Tomēr, ja jūsu sūdzība tiek saņemta pietiekami agri, ir iespējams, ka konsultatīvā atlases komiteja pārskata lēmumu, par ko iesniegta sūdzība, un uz šā pamata jums sniedz atbildi.

Pārsūdzība tiesā

Ja jūs neapmierina atbilde, kas iekšējā sūdzību procedūrā saņemta no iecēlējinstitūcijas, jūs varat iesniegt pārsūdzību tiesā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu:

General Court of the European Union

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Sūdzība Eiropas Ombudam

Pēc tam, kad PĢS ir izmantotas visas tiesiskās aizsardzības iespējas, jo īpaši iekšējā sūdzību procedūra saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, jūs kā jebkurš Savienības iedzīvotājs varat iesniegt sūdzību:

The European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

saskaņā ar 228. panta 1. punktu Līgumā par Eiropas Savienības darbību un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Eiropas Parlamenta Lēmumā 94/262/EOTK, EK, Euratom (1994. gada 9. marts) par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē Ombuda pienākumu izpildi (1).

Ņemiet vērā, ka, iesniedzot sūdzības Eiropas Ombudam, netiek apturēts Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā un 91. pantā noteiktais termiņš sūdzību vai pārsūdzību iesniegšanai Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar 270. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību.


(1)  OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.


IV PIELIKUMS

DATU AIZSARDZĪBA

Padomes Ģenerālsekretariāts kā iestāde, kas ir atbildīga par atlases procedūras organizēšanu, nodrošina, lai kandidātu personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (1).

Atlases procedūras juridiskais pamats ir Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (2). Atlases procedūru veic Cilvēkresursu direktorāta (ORG.1) Personāla nodrošināšanas un mobilitātes nodaļas vadībā, un atbildīgā persona ir minētās nodaļas vadītājs. Kandidātu sniegtajai informācijai varēs piekļūt Personāla atlases biroja locekļi un viņu vadītāji, Konsultatīvās atlases komitejas locekļi un, ja nepieciešams, Juridisko padomnieku nodaļa. Administratīvā informācija, pēc kuras var identificēt kandidātu un/vai kura nepieciešama procedūras praktiskai organizēšanai, var tikt iesniegta vērtēšanas centram.

Apstrādes darbības mērķis ir apkopot datus, pēc kuriem identificē visus kandidātus, kas pieteikušies uz amatu Padomes Ģenerālsekretariātā, un izraudzīties vienu no minētajiem kandidātiem.

Attiecīgie dati ir šādi:

personas dati, pēc kuriem var identificēt kandidātus (uzvārds, vārds, dzimšanas datums, dzimums, valstspiederība),

informācija, ko kandidāti ir snieguši, lai atvieglotu procedūras praktisko organizēšanu (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs),

informācija, ko kandidāti ir snieguši, lai varētu izvērtēt atbilstību nosacījumiem, saskaņā ar kuriem viņiem ļauj piedalīties atlasē un kuri ir izklāstīti paziņojumā par vakanci (valstspiederība; valodas; kandidātu kvalifikācija un gads, kad tā iegūta, diploma/grāda veids, piešķīrējas iestādes nosaukums, profesionālā pieredze),

informācija par kandidāta drošības pielaides veidu un derīguma termiņu, ja šāda informācija ir pieejama,

kandidātiem paredzēto atlases testu rezultāti, tostarp izvērtējumi, ko novērtēšanas centra konsultanti veic atlases komitejas vajadzībām.

Datu apstrāde sākas kandidāta pieteikuma saņemšanas dienā. Pieteikumus reģistrē un glabā arhīvos divus gadus.

Visi kandidāti var izmantot savas tiesības piekļūt personas datiem un tos labot. Pamatotus lūgumus lūdzam sūtīt Ierēdņu atlases birojam uz šādu e-pasta adresi: selection.officials@consilium.europa.eu.

Kandidāti jebkurā brīdī var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu).


(1)  OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.

(2)  OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.


V PIELIKUMS

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 370/20


Paziņojums par vakanci CONS/AD/172/21

(2021/C 370 A/02)

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Departaments

Ekonomika un finanses

Darba vieta

Brisele, Justus Lipsius ēka

Amata nosaukums

Ģenerāldirektors

Funkciju grupa un pakāpe

AD 15

Vajadzīgā drošības pielaide

EU SECRET

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

2021. gada 1. oktobris – plkst. 12.00 (pēc Briseles laika)

Kas mēs esam?

Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) palīdz Eiropadomei un ES Padomei un to darba sagatavošanas struktūrām visās to darbības jomās. Ģenerālsekretāra vadībā tas sniedz konsultācijas un atbalstu Eiropadomei un Eurosamitam, Padomei, Eurogrupai un to prezidentvalstīm visās darbības jomās, tostarp saistībā ar politiskām un juridiskām konsultācijām, koordinēšanas darbu ar citām iestādēm, kompromisu izstrādi, uzraudzību, kā arī darbu ar visiem praktiskajiem aspektiem, kas ir nepieciešami labai Eiropadomes un Padomes darba sagatavošanai un norisei.

Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāts (ĢD ECOFIN) sastāvēs no diviem direktorātiem: ECOFIN.1 – “Ekonomikas politika un finanšu pakalpojumi” un ECOFIN.2 – “Budžets, nodokļi, muitas savienība un kohēzijas politika”; abas struktūrvienības ir pakļautas ģenerāldirektoram. Sagaidāms, ka turpmākajos gados ģenerāldirektorātā tiks veikta reorganizācija.

Ģenerāldirektorāta uzdevums ir koordinēt Ekonomikas un finanšu padomes (ECOFIN) darbību un sniegt atbalstu Eurogrupas sanāksmēm, kas ir neformālas eurozonas dalībvalstu finanšu ministru tikšanās. Gan ECOFIN padome, gan Eurogrupa tiekas reizi mēnesī, un ģenerāldirektorāts nodrošina koordināciju starp abām sanāksmēm.

Galvenais uzdevums ir tālāka ekonomiskās un monetārās savienības attīstīšana, jo īpaši ekonomiskās pārvaldības pastiprināšana, ekonomikas politikas koordinācija, jo īpaši kapitāla tirgu savienības un banku savienības izveides pabeigšana.

Darbs ekonomikas politikā cita starpā aptver darbu ar fiskālo noteikumu īstenošanu, Eiropas pusgadu, ar euro saistītiem tiesību aktiem, ārējo finansiālo palīdzību, Eiropas Investīciju banku un statistiku. Darbs ar finanšu pakalpojumiem aptver tiesību aktus par bankām, apdrošināšanas sabiedrībām un vērtspapīriem, tostarp par makrouzraudzību un mikrouzraudzību.

Ģenerāldirektorāts attiecīgā gadījumā par šiem politikas jautājumiem sniedz informāciju Eiropadomes priekšsēdētājam, Eurogrupas priekšsēdētājam, ģenerālsekretāram un ECOFIN prezidentūrai un sniedz konsultācijas starptautiskās sadarbības jomā, piemēram, saistībā ar G20.

Ko mēs piedāvājam?

ĢD ECOFIN ģenerāldirektora postenis ir izaicinājumiem bagāts amats politiski interesantā vidē; ģenerāldirektora vadībā strādā apmēram 60 augsti kvalificēti darbinieki.

Ģenerālsekretāra vadībā un sadarbībā ar diviem ECOFIN direktoriem jūs profesionāli pārvaldīsiet un koordinēsiet savu ģenerāldirektorātu un tā resursus, organizēsiet tā darbību un atbalstīsiet un motivēsiet darbam personālu. Jūs izstrādāsiet un īstenosiet ģenerāldirektorāta stratēģiju un darba programmu, nospraudīsiet ģenerāldirektorāta mērķus un nodrošināsiet to sasniegšanu noteiktajos termiņus un atbilstoši kvalitātes prasībām. Jūs veicināsiet efektīvu saziņu un sadarbību gan ĢD ECOFIN iekšienē, gan ar pārējiem ģenerāldirektorātiem, kā arī ar citiem PĢS dienestiem.

Sadarbojoties ar citiem ģenerāldirektorātiem, jūs būsiet atbildīgs par horizontālo politiku un procedūru koordinēšanu ar mērķi veicināt Padomes un Eiropadomes darba nepārtrauktību un saskaņotību.

Jūs par politiskiem un procedūras jautājumiem sniegsiet augsta līmeņa konsultācijas ģenerālsekretāram, kā arī Eiropadomes un Padomes priekšsēdētājiem un Pastāvīgo pārstāvju komitejai attiecībā uz visiem ģenerāldirektorāta kompetencē esošo dosjē aspektiem un piedalīsieties sanāksmēs, un attiecīgos gadījumos informatīvās sanāksmēs un/vai sarunās, lai panāktu kompromisus un rastu risinājumus. Šajā kontekstā jūs ECOFIN kompetences jomās palīdzēsiet prezidentūrām sarunās un nodrošināsiet efektīvu saziņu un sadarbību ar ES iestādēm, aģentūrām un citām struktūrām.

Jūs gādāsiet par to, lai notiktu vispārēja stratēģiska koordinēšana – tostarp ar citiem ģenerāldirektorātiem – saistībā ar politiku un sasniedzamajiem mērķiem.

Jums regulāri būs jādodas komandējumos uz ārvalstīm, parasti ES teritorijā.

Ko mēs meklējam?

Mēs meklējam vadītāju, kam ir ievērojama pieredze ES politikas veidošanā un ES likumdošanas procesā un plašas zināšanas par Padomi, Eiropadomi, kā arī ES institucionālajiem jautājumiem. Ir jāpārzina ECOFIN atbildībā esošās jomas.

No visiem vadītājiem PĢS tiek gaidīts, ka viņi konsultē vadību un ieinteresētās personas, vada darbiniekus, pārvalda finanšu resursus un pārstāv PĢS. Informācija par to, kas konkrēti tiek sagaidīts, ir izklāstīta I pielikumā pievienotajā PĢS vispārējā vadītāja profilā.

Turklāt amata ieņēmējam ir jāpiemīt:

spējai domāt un plānot stratēģiski, paredzēt un identificēt iespējamās problēmas un ierosināt īstenojamus risinājumus un kompromisus,

izcilām saziņas prasmēm, tostarp savstarpējas saskarsmes prasmēm,

spējai uzturēt labas darba attiecības ar dažādiem iekšējiem un ārējiem partneriem un spējai rīkoties diplomātiski,

līdera prasmēm un spējai multikulturālā un daudzveidīgā vidē veicināt stipru komandas garu, dot norādījumus un prasmei motivēt un pilnvarot darbiniekus, būtisku uzmanību pievēršot personāla attīstībai,

spējai plānot un organizēt ģenerāldirektorāta kopējo darbu tā, lai ievērotu svarīgus termiņus un nodrošinātu taisnīgu darba slodzes sadali komandā, kā arī spējai pārvaldīt pārmaiņas un atbalstīt personālu pārmaiņu procesā,

spējai panākt kopīgas vienošanās vai mērķus, sniedzot mērķtiecīgas konsultācijas ieinteresētajām personām un efektīvi un konstruktīvi veicinot apspriedes.

Ņemot vērā, ka PĢS īsteno mobilitātes politiku attiecībā uz saviem vadītājiem, kuriem, paredzams, būs plaša pieredze, kandidātiem būtu jāvēlas un jāspēj savas karjeras laikā PĢS strādāt dažādās jomās.

DARBĀ PIEŅEMŠANAS POLITIKA

Kandidātiem pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jāatbilst šādām prasībām.

a)

Vispārēji nosacījumi

jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam,

jābūt pilntiesīgam pilsonim,

jābūt izpildījušam visas saistības, kuras noteiktas ar tiesību aktiem par militāro dienestu.

b)

Īpaši nosacījumi

jābūt akadēmiskajam grādam,

jābūt vismaz piecpadsmit gadiem attiecīgas profesionālās pieredzes,

jābūt vismaz trīs gadu pieredzei augsta līmeņa vadītāja amatā ES politikas jomā,

tā kā saziņā PĢS un ar citām iestādēm plaši izmanto angļu un franču valodu, kandidātam ir izcili jāpārvalda viena no šīm valodām un labi – otra. Citu ES oficiālo valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

NB!

1)

Šim amatam ir nepieciešama drošības pielaide, kas ļauj piekļūt klasificētiem dokumentiem (EU SECRET līmenis). Kandidātiem, kas piesakās šim amatam, ir jābūt gataviem, ka saskaņā ar Padomes Lēmumu 2013/488/ES (1) viņiem tiks veikta drošības pārbaude. Izraudzītais kandidāts tiks iecelts amatā tikai tad, ja būs saņēmis derīgu drošības pielaides apliecinājumu. Kandidātam, kuram vēl nav drošības pielaides, tiks piedāvāts pagaidu līgums, līdz būs saņemti drošības pielaides procedūras rezultāti.

2)

Sekmīgajam kandidātam ir jābūt gatavam piedalīties PĢS vadības apmācībās.

ATLASES PROCEDŪRA

Piemērotākā kandidāta atlasē iecēlējinstitūcijai palīdz konsultatīvā atlases komiteja. Konsultatīvajai atlases komitejai palīdzēs novērtēšanas centrs, ko vada ārēji darbā pieņemšanas konsultanti. Novērtēšanas centra sagatavotie ziņojumi attiecībā uz tā paša veida amatu zaudēs spēku divus gadus pēc dienas, kurā notika attiecīgā vērtēšana, vai dienā, kad beidzas pamatlīgums starp PĢS un attiecīgo novērtēšanas centru, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

Konsultatīvā atlases komiteja sākumā izvērtēs un salīdzinās visu kandidātu kvalifikāciju, pieredzi un motivāciju, balstoties uz viņu pieteikumiem. Balstoties uz šo salīdzinošo izvērtējumu, konsultatīvā atlases komiteja atlasīs savā ieskatā vispiemērotākos kandidātus, kurus uzaicinās uz pirmo interviju. Tā kā pirmās atlases pamatā ir pieteikumu salīdzinoša izvērtēšana, šai vakancei noteikto prasību izpilde negarantē uzaicināšanu uz pirmo interviju. No intervētajiem kandidātiem konsultatīvā atlases komiteja atlasīs kandidātus, kuri dosies uz vērtēšanas centru, kā arī uz otro interviju ar konsultatīvo atlases komiteju.

Atlase tiek provizoriski plānota šādi:

paredzēts, ka intervijām atlasītie kandidāti tiks informēti oktobra pirmajā pusē,

pirmās intervijas plānotas oktobra otrajā pusē,

pārbaudījumi novērtēšanas centrā plānoti līdz oktobra beigām,

paredzams, ka interviju otrā kārta tiks rīkota novembra pirmajā pusē.

NB! Šis grafiks ir tikai orientējošs, un uz to it īpaši attiecas ierobežojošie pasākumi, kas ieviesti sakarā ar Covid-19 pandēmiju.

JURIDISKAIS PAMATS

Šī vakance ir izsludināta visās Eiropas Savienības iestādēs un ārpus tām saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 29. panta 1. un 2. punktu.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 1. oktobrī plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumi tiks pieņemti tikai pa e-pastu, un tie līdz iesniegšanas termiņam ir jānosūta uz: applications.management@consilium.europa.eu (2). Novēloti pieteikumi netiks ņemti vērā.

Iepriekš minētā e-pasta adrese ir jāizmanto visai sarakstei, kas saistīta ar atlases procedūru (e-pasta tematā jābūt šādam nosaukumam: CONS/AD/172/21 ECOFIN).

Pirms pieteikuma iesniegšanas kandidātiem ir rūpīgi jāpārbauda sava atbilstība prasībām, kas minētas iepriekš sadaļā “Darbā pieņemšanas politika”, lai izvairītos no automātiskas izslēgšanas no atlases procedūras.

Lai pieteikums būtu derīgs, tam jāpievieno šādi dokumenti pdf formātā (N.B! netiks pieņemti dokumenti, kas ir bloķēti, aizsargāti ar paroli vai elektroniski parakstīti):

a)

pareizi aizpildīta un datēta pieteikuma veidlapa (V pielikums); elektroniskā pieteikuma veidlapa ir atrodama Padomes tīmekļa vietnē: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ (fails jānosauc šādi: “XXX (UZVĀRDS) – Application form.pdf”);

b)

detalizēts curriculum vitae (3) angļu vai franču valodā, vēlams Europass formātā (http://europass.cedefop.europa.eu), kurā aptverta visa kandidāta karjera un cita starpā norādīta kandidāta kvalifikācija, valodu prasme, pieredze un pašreizējie darba pienākumi (fails jānosauc šādi: “XXX (UZVĀRDS) – CV.pdf”);

c)

motivācijas vēstule angļu vai franču valodā (fails jānosauc šādi: “XXX (UZVĀRDS) – Motivation letter.pdf”);

d)

vienā pdf failā apkopotas izglītību apliecinošu diplomu kopijas un ar profesionālo pieredzi saistītu dokumentu un sertifikātu kopijas. Nepietiek ar to, ka tiek iesūtīts vienīgi b) punktā minētais curriculum vitae. Apliecinošajiem dokumentiem ir jābūt trešās puses izsniegtiem (fails jānosauc šādi “XXX (UZVĀRDS) – Supporting documents.pdf”).

Ja šie dokumenti netiks iekļauti, pieteikums tiks atzīts par nederīgu.

Visiem d) punktā minētajiem apliecinošajiem dokumentiem ir jābūt secīgi numurētiem (1., 2. pielikums utt.) un sagrupētiem tā, kā minēts iepriekš.

Netiks izskatīti tie pieteikumi, kas nosūtīti pa pastu vai izmantojot mākonī izvietotus datu uzglabāšanas risinājumus vai failu koplietošanas platformas.

Sekmīgajam kandidātam tiks lūgts uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus.

Kandidāti saņems e-pastu, kas apstiprina viņu pieteikuma saņemšanu. Tomēr attiecībā uz e-pastu nosūtīšanu nekad nevar pilnībā izslēgt tehniskas grūtības. Tādēļ, ja kandidāti nesaņem e-pastu, kas apstiprina pieteikuma saņemšanu, viņi tiek mudināti rakstīt uz šādu adresi: applications.management@consilium.europa.eu. Tā kā konsultatīvā atlases komiteja sāks darbu drīz pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa, visas nepieciešamās pārbaudes par pieteikuma saņemšanu būtu jāveic nedēļā pēc minētā termiņa.

DAUDZVEIDĪBA UN IEKĻAUŠANA

PĢS ir apņēmies nodrošināt daudzveidību un iekļaušanu (sk. II pielikumu).

PĢS atzīst – daudzi cilvēki veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru uzskata par svarīgu motivējošu faktoru un arvien biežāk tiek sagaidīts, ka mūsdienīga darba vide ietvers arī elastīgu darba režīmu. Tāpēc tas piedāvā ļoti labu paketi, kurā ir oficiāls elastīgs darba režīms un iespējas, piemēram, pēcstundu aprūpe un bērnudārzs.

PĢS kā darba devējs ir apņēmies nodrošināt dzimumu līdztiesību un novērst jebkādu diskrimināciju. Tas gaida pieteikumus no visiem prasībām atbilstošajiem kandidātiem ar dažādu izcelsmi, dažādām iemaņām un no iespējami plašas ES dalībvalstu ģeogrāfiskās teritorijas. Lai veicinātu dzimumu līdztiesību, PĢS īpaši gaida pieteikumus no sievietēm.

Darbā pieņemšanas procedūras laikā personām ar invaliditāti var sniegt palīdzību. Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šādu adresi: diversity.inclusion@consilium.europa.eu.

PIETEIKUMU ATKĀRTOTA IZSKATĪŠANA

Procedūras, kas saistītas ar sūdzībām, ar pārsūdzībām un vēršanos pie Eiropas Ombuda, ir izklāstītas šā vakances paziņojuma III pielikumā.

DATU AIZSARDZĪBA

Noteikumi, kas reglamentē personas datu apstrādi saistībā ar šo atlases procedūru, ir izklāstīti šā paziņojuma IV pielikumā.


(1)  Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).

(2)  Šī e-pasta adrese ir saistīta ar funkcionālo pastkastīti un var apstrādāt tikai tos ziņojumus, kam ir “normāls” jutības iestatījums; ar citu jutības iestatījumu (piemēram, “personīgi”, “privāti”, “konfidenciāli”) nosūtītus e-pastus nav iespējams apstrādāt. Tāpēc lūdzam izvēlēties jutības iestatījumu “normāls”. Jūsu nosūtītā e-pasta apjoms nedrīkst būt lielāks par 25 MB. Ja e-pasts kopā ar pielikumiem pārsniedz šo maksimāli pieļaujamo apjomu, lūdzam pielikumus nosūtīt atsevišķos e-pastos.

(3)  Kandidātiem tiek lūgts CV neiekļaut fotoattēlus.


I PIELIKUMS

PĢS vispārējais vadītāja profils

Kā viens no PĢS vadītājiem jūs dodat vērtīgu ieguldījumu gan kā padomdevējs, gan kā vadītājs, un jūs vienmēr pārstāvat PĢS.

Tiek gaidīts, ka šo pienākumu izpildē jūs

kā pārstāvis

rīkosieties godprātīgi gan pašā iestādē, gan ārpus tās,

rīkosieties Eiropadomes un Padomes, kā arī visas Eiropas Savienības interesēs, nodrošināsiet, ka tiek konstatētas un novērstas jebkādas neatbilstības,

veidosiet attiecības, kas balstās uz uzticēšanos, paļāvību un atklātību, un aktīvi veidosiet profesionālos kontaktus,

koncentrēsieties uz rezultātiem un būsiet ietekmīgs, vienlaikus saglabājot cieņpilnu attieksmi un koncentrējoties uz sniegtajiem pakalpojumiem,

kā padomdevējs

veicināsiet Savienības attīstību, būsiet proaktīvs un radošs, domāsiet par nākotni un plānosiet turpmāko attīstību, sniegsiet risinājumus,

konsultēsiet mūsu partnerus, lai palīdzētu viņiem sasniegt mērķus, un rīkosieties abu mūsu iestāžu interesēs, būsiet objektīvs un taisnīgs,

apzināsieties saikni starp lēmumu pieņemšanu un publiskām debatēm, pārliecināsieties, ka jūsu sniegtajās konsultācijās tiek ņemta vērā mūsu partneru politiskā situācija un tiek pievērsta uzmanība saziņas formai,

veicināsiet leģitīmu lēmumu pieņemšanu, izmantojot sadarbību, labas darba attiecības un kompromisus starp dalībvalstīm, ar iestādēm un citiem partneriem,

būsiet labi informēts par jaunākajiem notikumiem jūsu atbildības jomā, tostarp arī par aspektiem, kas nav tieši saistīti ar Eiropadomes un Padomes darbu, prātā paturēsiet situāciju kopumā,

kā vadītājs

iedrošināsiet darbiniekus, deleģēsiet pienākumus un uzticēsieties darbiniekiem, viņus atbalstīsiet un motivēsiet, sniegsiet atsauksmes un padomu, veicināsiet iniciatīvu un drosmi domāt netradicionāli, līdz minimumam samazināsiet hierarhiju un kontroli, vienlaikus saglabājot kvalitāti,

skaidri formulēsiet mērķus un gaidāmos rezultātus un nodrošināsiet informācijas plūsmu starp darbiniekiem, tās saņemšanu un nodošanu cits citam, kā arī citiem ĢD, direktorātiem un nodaļām,

vienmēr rīkosieties visa PĢS, nevis tikai sava ĢD, direktorāta vai nodaļas interesēs un pārliecināsieties, ka partneriem mēs sniedzam solīto, novērsīsiet izolāciju,

nebaidīsieties laikus risināt konfliktus, novērst zemu sniegumu darbā un citas grūtības, nodrošināsiet darbinieku labsajūtu darbā un izaugsmi un attiecībā pret darbiniekiem pildīsiet savu rūpības pienākumu,

veidojot un veicinot pārmaiņas, iesaistīsiet savus darbiniekus, lai nodrošinātu to, ka PĢS iet līdzi laikam un kļūst dinamiskāks, elastīgāks un vairāk orientēts uz sadarbību, rīkosieties atbilstoši tam, ko sakāt,

uzņemsieties atbildību par optimālu PĢS cilvēkresursu un finanšu resursu izmantošanu.


II PIELIKUMS

Daudzveidība un iekļaušana Padomes Ģenerālsekretariātā (PĢS)

Padomes Ģenerālsekretariāts ir apņēmies nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem saviem darbiniekiem un darba pieteikumu iesniedzējiem. PĢS kā darba devējs ir apņēmies nodrošināt vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērst jebkādu diskrimināciju. Tas gaida pieteikumus no visiem prasībām atbilstošajiem kandidātiem ar dažādu izcelsmi, dažādām iemaņām un no iespējami plašas ES dalībvalstu ģeogrāfiskās teritorijas.

PĢS daudzveidības un iekļaušanas politikas galvenie mērķi ir šādi:

panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību. PĢS mudina pieteikties sievietes, jo īpaši vadītāju amatiem, kuros viņu īpatsvars patlaban ir pārāk mazs,

uzlabot darba vides pieejamību un nodrošināt, ka tā ir iekļaujoša. Darbiniekiem ar invaliditāti var nodrošināt saprātīgus pielāgojumus, ja vien tie nerada pārmērīgu slogu iestādes resursiem. Darbā pieņemšanas procedūras laikā personām ar invaliditāti var sniegt palīdzību,

nodrošināt, ka cilvēkresursu un personāla vadības politikā tiek ievēroti līdztiesības un nediskriminēšanas principi,

aizsargāt darbiniekus no personas aizskaršanas darba vietā,

saskaņot darba un privāto dzīvi. PĢS saskaņā ar Civildienesta noteikumiem piedāvā visaptverošu elastīgu darba pasākumu kopumu, tostarp teledarbu, individuālu darba laiku un iespēju mātēm un tēviem izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu. PĢS ir bērnudārzs bērniem vecumā no 0 līdz 4 gadiem. Pēcstundu aprūpes un brīvdienu perioda pasākumus rīko Eiropas Komisija, un tie ir pieejami PĢS personāla bērniem.

Lai saņemtu papildinformāciju, sūtiet e-pastu uz šādu adresi: diversity.inclusion@consilium.europa.eu.


III PIELIKUMS

IEKŠĒJA SŪDZĪBA – PĀRSŪDZĪBA TIESĀ – SŪDZĪBA EIROPAS OMBUDAM

Ja kādā no atlases procedūras posmiem jūs neapmierina tas, kā tiek izskatīts jūsu pieteikums, jums ir tiesības sūdzēties.

Iekšēja sūdzība

Ja saņemat lēmumu, kas jūs neapmierina, jūs varat trīs mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas iesniegt sūdzību saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu:

Council of the European Union

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG 1.F

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE//BELGIË

E-pasts: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Atbildes uz šādām sūdzībām iecēlējinstitūcija sniedz rakstiski četru mēnešu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Tomēr, ja jūsu sūdzība tiek saņemta pietiekami agri, ir iespējams, ka konsultatīvā atlases komiteja pārskata lēmumu, par ko iesniegta sūdzība, un uz šā pamata jums sniedz atbildi.

Pārsūdzība tiesā

Ja jūs neapmierina atbilde, kas iekšējā sūdzību procedūrā saņemta no iecēlējinstitūcijas, jūs varat iesniegt pārsūdzību tiesā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu:

General Court of the European Union

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Sūdzība Eiropas Ombudam

Pēc tam, kad PĢS ir izmantotas visas tiesiskās aizsardzības iespējas, jo īpaši iekšējā sūdzību procedūra saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, jūs kā jebkurš Savienības iedzīvotājs varat iesniegt sūdzību:

The European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

saskaņā ar 228. panta 1. punktu Līgumā par Eiropas Savienības darbību un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Eiropas Parlamenta Lēmumā 94/262/EOTK, EK, Euratom (1994. gada 9. marts) par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē Ombuda pienākumu izpildi (1).

Ņemiet vērā, ka, iesniedzot sūdzības Eiropas Ombudam, netiek apturēts Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā un 91. pantā noteiktais termiņš sūdzību vai pārsūdzību iesniegšanai Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar 270. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību.


(1)  OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.


IV PIELIKUMS

DATU AIZSARDZĪBA

Padomes Ģenerālsekretariāts kā iestāde, kas ir atbildīga par atlases procedūras organizēšanu, nodrošina, lai kandidātu personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (1).

Atlases procedūras juridiskais pamats ir Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (2). Atlases procedūru veic Cilvēkresursu direktorāta (ORG.1) Personāla nodrošināšanas un mobilitātes nodaļas vadībā, un atbildīgā persona ir minētās nodaļas vadītājs. Kandidātu sniegtajai informācijai varēs piekļūt Personāla atlases biroja locekļi un viņu vadītāji, Konsultatīvās atlases komitejas locekļi un, ja nepieciešams, Juridisko padomnieku nodaļa. Administratīvā informācija, pēc kuras var identificēt kandidātu un/vai kura nepieciešama procedūras praktiskai organizēšanai, var tikt iesniegta vērtēšanas centram.

Apstrādes darbības mērķis ir apkopot datus, pēc kuriem identificē visus kandidātus, kas pieteikušies uz amatu Padomes Ģenerālsekretariātā, un izraudzīties vienu no minētajiem kandidātiem.

Attiecīgie dati ir šādi:

personas dati, pēc kuriem var identificēt kandidātus (uzvārds, vārds, dzimšanas datums, dzimums, valstspiederība),

informācija, ko kandidāti ir snieguši, lai atvieglotu procedūras praktisko organizēšanu (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs),

informācija, ko kandidāti ir snieguši, lai varētu izvērtēt atbilstību nosacījumiem, saskaņā ar kuriem viņiem ļauj piedalīties atlasē un kuri ir izklāstīti paziņojumā par vakanci (valstspiederība; valodas; kandidātu kvalifikācija un gads, kad tā iegūta, diploma/grāda veids, piešķīrējas iestādes nosaukums, profesionālā pieredze),

informācija par kandidāta drošības pielaides veidu un derīguma termiņu, ja šāda informācija ir pieejama,

kandidātiem paredzēto atlases testu rezultāti, tostarp izvērtējumi, ko novērtēšanas centra konsultanti veic atlases komitejas vajadzībām.

Datu apstrāde sākas kandidāta pieteikuma saņemšanas dienā. Pieteikumus reģistrē un glabā arhīvos divus gadus.

Visi kandidāti var izmantot savas tiesības piekļūt personas datiem un tos labot. Pamatotus lūgumus lūdzam sūtīt Ierēdņu atlases birojam uz šādu e-pasta adresi: selection.officials@consilium.europa.eu.

Kandidāti jebkurā brīdī var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu).


(1)  OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.

(2)  OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.


V PIELIKUMS

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20


15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 370/39


Paziņojums par vakanci CONS/AD/173/21

(2021/C 370 A/03)

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Departaments

Konkurētspēja un tirdzniecība

Darba vieta

Brisele, Justus Lipsius ēka

Amata nosaukums

Ģenerāldirektors

Funkciju grupa un pakāpe

AD 15

Vajadzīgā drošības pielaide

EU SECRET

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

2021. gada 1. oktobris – plkst. 12.00 (pēc Briseles laika)

Kas mēs esam?

Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) palīdz Eiropadomei un ES Padomei un to darba sagatavošanas struktūrām visās to darbības jomās. Ģenerālsekretāra vadībā tas sniedz konsultācijas un atbalstu Eiropadomei un Padomei un to prezidentvalstīm visās darbības jomās, tostarp saistībā ar politiskām un juridiskām konsultācijām, koordinēšanas darbu ar citām iestādēm, kompromisu izstrādi, uzraudzību, kā arī darbu ar visiem praktiskajiem aspektiem, kas ir nepieciešami labai Eiropadomes un Padomes darba sagatavošanai un norisei.

Ģenerāldirektorāts “Konkurētspēja un tirdzniecība” sastāvēs no trim direktorātiem, kas aptvers šādas jomas: iekšējais tirgus, patērētāju tiesību aizsardzība, intelektuālais īpašums, konkurētspēja, rūpniecība, pētniecība, kosmoss un tirdzniecība; visas struktūrvienības ir pakļautas ģenerāldirektoram.

Ģenerāldirektorāta uzdevums ir koordinēt Konkurētspējas padomes darbības; šī padome tiekas vismaz četras reizes gadā un nodarbojas ar vienotā tirgus, rūpniecības, pētniecības un kosmosa jautājumiem.

Ģenerāldirektorātam ir uzticēts leģislatīvais darbs plašajā konkurētspējas jomā, un tas ir iesaistīts tādu dažādu politikas iniciatīvu uzraudzībā un pēcpārbaudē, kuras cita starpā attiecas uz vienoto tirgu un ar to saistītām politikas jomām, ES Industriālo stratēģiju vai pētniecības, inovācijas un kosmosa politikas jomām. Ģenerāldirektorāts sniedz atbalstu Padomei tās pastāvīgajos centienos pilnībā attīstīt iekšējā tirgus potenciālu.

Turklāt ģenerāldirektorāts atbalsta Padomi un tās darba sagatavošanas struktūras, lai īstenotu ES kopējo tirdzniecības politiku. Tas ietver tirdzniecību un investīciju attiecības, intelektuālā īpašuma tiesības un ārvalstu tiešos ieguldījumus. Padomei ir būtiska loma arī saistībā ar tirdzniecības līgumiem, ņemot vērā, ka tā Komisijai piešķir pilnvaras uzsākt sarunas un sniedz Komisijai sarunu norādes. Ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par atbalsta sniegšanu sešām Padomes komitejām šajā jomā un to vadīšanu; visas komitejas strādā jomā, ko aptver Ārlietu padome. Tas pārrauga Padomes politiskā un leģislatīvā darba sagatavošanu un pēcpārbaudi, tostarp Padomes tirdzniecības ministru sastāvā, kurš parasti tiekas divreiz gadā.

Ko mēs piedāvājam?

ĢD Konkurētspēja un tirdzniecība ģenerāldirektora postenis ir izaicinājumiem bagāts amats politiski interesantā vidē; ģenerāldirektora vadībā strādā apmēram 50 augsti kvalificēti darbinieki.

Ģenerālsekretāra vadībā un sadarbībā ar trijiem direktoriem jūs profesionāli pārvaldīsiet un koordinēsiet savu ģenerāldirektorātu un tā resursus, organizēsiet tā darbību un atbalstīsiet un motivēsiet darbam personālu. Jūs izstrādāsiet un īstenosiet ģenerāldirektorāta stratēģiju un darba programmu, nospraudīsiet ģenerāldirektorāta mērķus un nodrošināsiet to sasniegšanu noteiktajos termiņus un atbilstoši kvalitātes prasībām. Jūs veicināsiet efektīvu saziņu un sadarbību gan ģenerāldirektorāta iekšienē, gan ar pārējiem ģenerāldirektorātiem, kā arī ar citiem PĢS dienestiem.

Sadarbojoties ar citiem ģenerāldirektorātiem, jūs būsiet atbildīgs par horizontālo politiku un procedūru koordinēšanu ar mērķi veicināt Padomes un Eiropadomes darba nepārtrauktību un saskaņotību.

Jūs par politiskiem un procedūras jautājumiem sniegsiet augsta līmeņa konsultācijas ģenerālsekretāram, kā arī Eiropadomes un Padomes priekšsēdētājiem un Pastāvīgo pārstāvju komitejai attiecībā uz visiem ģenerāldirektorāta kompetencē esošo dosjē aspektiem un piedalīsieties sanāksmēs, un attiecīgos gadījumos informatīvās sanāksmēs un/vai sarunās, lai panāktu kompromisus un rastu risinājumus. Šajā kontekstā jūs ģenerāldirektorāta kompetences jomās palīdzēsiet prezidentūrām sarunās un nodrošināsiet efektīvu saziņu un sadarbību ar ES iestādēm, aģentūrām un citām struktūrām.

Jūs gādāsiet par to, lai notiktu vispārēja stratēģiska koordinēšana – tostarp ar citiem ģenerāldirektorātiem – saistībā ar politiku un sasniedzamajiem mērķiem.

Jums regulāri būs jādodas komandējumos uz ārvalstīm, parasti ES teritorijā.

Ko mēs meklējam?

Mēs meklējam vadītāju, kam ir ievērojama pieredze ES politikas veidošanā un ES likumdošanas procesā un plašas zināšanas par Padomi, Eiropadomi, kā arī ES institucionālajiem jautājumiem. Ģenerāldirektorāta atbildībā esošo jomu pārzināšana tiek uzskatīta par priekšrocību.

No visiem vadītājiem PĢS tiek gaidīts, ka viņi konsultē vadību un ieinteresētās personas, vada darbiniekus, pārvalda finanšu resursus un pārstāv PĢS. Informācija par to, kas konkrēti tiek sagaidīts, ir izklāstīta I pielikumā pievienotajā PĢS vispārējā vadītāja profilā.

Turklāt amata ieņēmējam ir jāpiemīt:

spējai domāt un plānot stratēģiski, paredzēt un identificēt iespējamās problēmas un ierosināt īstenojamus risinājumus un kompromisus,

izcilām saziņas prasmēm, tostarp savstarpējas saskarsmes prasmēm,

spējai uzturēt labas darba attiecības ar dažādiem iekšējiem un ārējiem partneriem un spējai rīkoties diplomātiski,

līdera prasmēm un spējai multikulturālā un daudzveidīgā vidē veicināt stipru komandas garu un dot norādījumus un prasmei motivēt un pilnvarot darbiniekus, būtisku uzmanību pievēršot personāla attīstībai,

spējai plānot un organizēt ģenerāldirektorāta kopējo darbu tā, lai ievērotu svarīgus termiņus un nodrošinātu taisnīgu darba slodzes sadali komandā, kā arī spējai pārvaldīt pārmaiņas un atbalstīt personālu pārmaiņu procesā,

spējai panākt kopīgas vienošanās vai mērķus, sniedzot mērķtiecīgas konsultācijas ieinteresētajām personām un efektīvi un konstruktīvi veicinot apspriedes.

Ņemot vērā, ka PĢS īsteno mobilitātes politiku attiecībā uz saviem vadītājiem, kuriem, paredzams, būs plaša pieredze, kandidātiem būtu jāvēlas un jāspēj savas karjeras laikā PĢS strādāt dažādās jomās.

DARBĀ PIEŅEMŠANAS POLITIKA

Kandidātiem pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jāatbilst šādām prasībām.

a)

Vispārēji nosacījumi

jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam,

jābūt pilntiesīgam pilsonim,

jābūt izpildījušam visas saistības, kuras noteiktas ar tiesību aktiem par militāro dienestu.

b)

Īpaši nosacījumi

jābūt akadēmiskajam grādam,

jābūt vismaz piecpadsmit gadiem attiecīgas profesionālās pieredzes,

jābūt vismaz trīs gadu pieredzei augsta līmeņa vadītāja amatā ES politikas jomā,

tā kā saziņā PĢS un ar citām iestādēm plaši izmanto angļu un franču valodu, kandidātam ir izcili jāpārvalda viena no šīm valodām un labi – otra. Citu ES oficiālo valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

NB!

1)

Šim amatam ir nepieciešama drošības pielaide, kas ļauj piekļūt klasificētiem dokumentiem (EU SECRET līmenis). Kandidātiem, kas piesakās šim amatam, ir jābūt gataviem, ka saskaņā ar Padomes Lēmumu 2013/488/ES (1) viņiem tiks veikta drošības pārbaude. Izraudzītais kandidāts tiks iecelts amatā tikai tad, ja būs saņēmis derīgu drošības pielaides apliecinājumu. Kandidātam, kuram vēl nav drošības pielaides, tiks piedāvāts pagaidu līgums, līdz būs saņemti drošības pielaides procedūras rezultāti.

2)

Sekmīgajam kandidātam ir jābūt gatavam piedalīties PĢS vadības apmācībās.

ATLASES PROCEDŪRA

Piemērotākā kandidāta atlasē iecēlējinstitūcijai palīdz konsultatīvā atlases komiteja. Konsultatīvajai atlases komitejai palīdzēs novērtēšanas centrs, ko vada ārēji darbā pieņemšanas konsultanti. Novērtēšanas centra sagatavotie ziņojumi attiecībā uz tā paša veida amatu zaudēs spēku divus gadus pēc dienas, kurā notika attiecīgā vērtēšana, vai dienā, kad beidzas pamatlīgums starp PĢS un attiecīgo novērtēšanas centru, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

Konsultatīvā atlases komiteja sākumā izvērtēs un salīdzinās visu kandidātu kvalifikāciju, pieredzi un motivāciju, balstoties uz viņu pieteikumiem. Balstoties uz šo salīdzinošo izvērtējumu, konsultatīvā atlases komiteja atlasīs savā ieskatā vispiemērotākos kandidātus, kurus uzaicinās uz pirmo interviju. Tā kā pirmās atlases pamatā ir pieteikumu salīdzinoša izvērtēšana, šai vakancei noteikto prasību izpilde negarantē uzaicināšanu uz pirmo interviju. No intervētajiem kandidātiem konsultatīvā atlases komiteja atlasīs kandidātus, kuri dosies uz vērtēšanas centru, kā arī uz otro interviju ar konsultatīvo atlases komiteju.

Atlase tiek provizoriski plānota šādi:

paredzēts, ka intervijām atlasītie kandidāti tiks informēti oktobra pirmajā pusē,

pirmās intervijas plānotas oktobra otrajā pusē,

pārbaudījumi novērtēšanas centrā plānoti līdz oktobra beigām,

paredzams, ka interviju otrā kārta tiks rīkota novembra pirmajā pusē.

NB! Šis grafiks ir tikai orientējošs, un uz to it īpaši attiecas ierobežojošie pasākumi, kas ieviesti sakarā ar Covid-19 pandēmiju.

JURIDISKAIS PAMATS

Šī vakance ir izsludināta visās Eiropas Savienības iestādēs un ārpus tām saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 29. panta 1. un 2. punktu.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 1. oktobrī plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumi tiks pieņemti tikai pa e-pastu, un tie līdz iesniegšanas termiņam ir jānosūta uz: applications.management@consilium.europa.eu (2). Novēloti pieteikumi netiks ņemti vērā.

Iepriekš minētā e-pasta adrese ir jāizmanto visai sarakstei, kas saistīta ar atlases procedūru (e-pasta tematā jābūt šādam nosaukumam: CONS/AD/173/21 COMPET).

Pirms pieteikuma iesniegšanas kandidātiem ir rūpīgi jāpārbauda sava atbilstība prasībām, kas minētas iepriekš sadaļā “Darbā pieņemšanas politika”, lai izvairītos no automātiskas izslēgšanas no atlases procedūras.

Lai pieteikums būtu derīgs, tam jāpievieno šādi dokumenti pdf formātā (NB! netiks pieņemti dokumenti, kas ir bloķēti, aizsargāti ar paroli vai elektroniski parakstīti):

a)

pareizi aizpildīta un datēta pieteikuma veidlapa (V pielikums); elektroniskā pieteikuma veidlapa ir atrodama Padomes tīmekļa vietnē: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ (fails jānosauc šādi: “XXX (UZVĀRDS) – Application form.pdf”);

b)

detalizēts curriculum vitae (3) angļu vai franču valodā, vēlams Europass formātā (http://europass.cedefop.europa.eu), kurā aptverta visa kandidāta karjera un cita starpā norādīta kandidāta kvalifikācija, valodu prasme, pieredze un pašreizējie darba pienākumi (fails jānosauc šādi: “XXX (UZVĀRDS) – CV.pdf”);

c)

motivācijas vēstule angļu vai franču valodā (fails jānosauc šādi: “XXX (UZVĀRDS) – Motivation letter.pdf”);

d)

vienā pdf failā apkopotas izglītību apliecinošu diplomu kopijas un ar profesionālo pieredzi saistītu dokumentu un sertifikātu kopijas. Nepietiek ar to, ka tiek iesūtīts vienīgi b) punktā minētais curriculum vitae. Apliecinošajiem dokumentiem ir jābūt trešās puses izsniegtiem (fails jānosauc šādi “XXX (UZVĀRDS) – Supporting documents.pdf”).

Ja šie dokumenti netiks iekļauti, pieteikums tiks atzīts par nederīgu.

Visiem d) punktā minētajiem apliecinošajiem dokumentiem ir jābūt secīgi numurētiem (1., 2. pielikums utt.) un sagrupētiem tā, kā minēts iepriekš.

Netiks izskatīti tie pieteikumi, kas nosūtīti pa pastu vai izmantojot mākonī izvietotus datu uzglabāšanas risinājumus vai failu koplietošanas platformas.

Sekmīgajam kandidātam tiks lūgts uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus.

Kandidāti saņems e-pastu, kas apstiprina viņu pieteikuma saņemšanu. Tomēr attiecībā uz e-pastu nosūtīšanu nekad nevar pilnībā izslēgt tehniskas grūtības. Tādēļ, ja kandidāti nesaņem e-pastu, kas apstiprina pieteikuma saņemšanu, viņi tiek mudināti rakstīt uz šādu adresi: applications.management@consilium.europa.eu. Tā kā konsultatīvā atlases komiteja sāks darbu drīz pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa, visas nepieciešamās pārbaudes par pieteikuma saņemšanu būtu jāveic nedēļā pēc minētā termiņa.

DAUDZVEIDĪBA UN IEKĻAUŠANA

PĢS ir apņēmies nodrošināt daudzveidību un iekļaušanu (sk. II pielikumu).

PĢS atzīst – daudzi cilvēki veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru uzskata par svarīgu motivējošu faktoru un arvien biežāk tiek sagaidīts, ka mūsdienīga darba vide ietvers arī elastīgu darba režīmu. Tāpēc tas piedāvā ļoti labu paketi, kurā ir oficiāls elastīgs darba režīms un iespējas, piemēram, pēcstundu aprūpe un bērnudārzs.

PĢS kā darba devējs ir apņēmies nodrošināt dzimumu līdztiesību un novērst jebkādu diskrimināciju. Tas gaida pieteikumus no visiem prasībām atbilstošajiem kandidātiem ar dažādu izcelsmi, dažādām iemaņām un no iespējami plašas ES dalībvalstu ģeogrāfiskās teritorijas. Lai veicinātu dzimumu līdztiesību, PĢS īpaši gaida pieteikumus no sievietēm.

Darbā pieņemšanas procedūras laikā personām ar invaliditāti var sniegt palīdzību. Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šādu adresi: diversity.inclusion@consilium.europa.eu.

PIETEIKUMU ATKĀRTOTA IZSKATĪŠANA

Procedūras, kas saistītas ar sūdzībām, ar pārsūdzībām un vēršanos pie Eiropas Ombuda, ir izklāstītas šā vakances paziņojuma III pielikumā.

DATU AIZSARDZĪBA

Noteikumi, kas reglamentē personas datu apstrādi saistībā ar šo atlases procedūru, ir izklāstīti šā paziņojuma IV pielikumā.


(1)  Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).

(2)  Šī e-pasta adrese ir saistīta ar funkcionālo pastkastīti un var apstrādāt tikai tos ziņojumus, kam ir “normāls” jutības iestatījums; ar citu jutības iestatījumu (piemēram, “personīgi”, “privāti”, “konfidenciāli”) nosūtītus e-pastus nav iespējams apstrādāt. Tāpēc lūdzam izvēlēties jutības iestatījumu “normāls”. Jūsu nosūtītā e-pasta apjoms nedrīkst būt lielāks par 25 MB. Ja e-pasts kopā ar pielikumiem pārsniedz šo maksimāli pieļaujamo apjomu, lūdzam pielikumus nosūtīt atsevišķos e-pastos.

(3)  Kandidātiem tiek lūgts CV neiekļaut fotoattēlus.


I PIELIKUMS

PĢS vispārējais vadītāja profils

Kā viens no PĢS vadītājiem jūs dodat vērtīgu ieguldījumu gan kā padomdevējs, gan kā vadītājs, un jūs vienmēr pārstāvat PĢS.

Tiek gaidīts, ka šo pienākumu izpildē jūs

kā pārstāvis

rīkosieties godprātīgi gan pašā iestādē, gan ārpus tās,

rīkosieties Eiropadomes un Padomes, kā arī visas Eiropas Savienības interesēs, nodrošināsiet, ka tiek konstatētas un novērstas jebkādas neatbilstības,

veidosiet attiecības, kas balstās uz uzticēšanos, paļāvību un atklātību, un aktīvi veidosiet profesionālos kontaktus,

koncentrēsieties uz rezultātiem un būsiet ietekmīgs, vienlaikus saglabājot cieņpilnu attieksmi un koncentrējoties uz sniegtajiem pakalpojumiem,

kā padomdevējs

veicināsiet Savienības attīstību, būsiet proaktīvs un radošs, domāsiet par nākotni un plānosiet turpmāko attīstību, sniegsiet risinājumus,

konsultēsiet mūsu partnerus, lai palīdzētu viņiem sasniegt mērķus, un rīkosieties abu mūsu iestāžu interesēs, būsiet objektīvs un taisnīgs,

apzināsieties saikni starp lēmumu pieņemšanu un publiskām debatēm, pārliecināsieties, ka jūsu sniegtajās konsultācijās tiek ņemta vērā mūsu partneru politiskā situācija un tiek pievērsta uzmanība saziņas formai,

veicināsiet leģitīmu lēmumu pieņemšanu, izmantojot sadarbību, labas darba attiecības un kompromisus starp dalībvalstīm, ar iestādēm un citiem partneriem,

būsiet labi informēts par jaunākajiem notikumiem jūsu atbildības jomā, tostarp arī par aspektiem, kas nav tieši saistīti ar Eiropadomes un Padomes darbu, prātā paturēsiet situāciju kopumā,

kā vadītājs

iedrošināsiet darbiniekus, deleģēsiet pienākumus un uzticēsieties darbiniekiem, viņus atbalstīsiet un motivēsiet, sniegsiet atsauksmes un padomu, veicināsiet iniciatīvu un drosmi domāt netradicionāli, līdz minimumam samazināsiet hierarhiju un kontroli, vienlaikus saglabājot kvalitāti,

skaidri formulēsiet mērķus un gaidāmos rezultātus un nodrošināsiet informācijas plūsmu starp darbiniekiem, tās saņemšanu un nodošanu cits citam, kā arī citiem ĢD, direktorātiem un nodaļām,

vienmēr rīkosieties visa PĢS, nevis tikai sava ĢD, direktorāta vai nodaļas interesēs un pārliecināsieties, ka partneriem mēs sniedzam solīto, novērsīsiet izolāciju,

nebaidīsieties laikus risināt konfliktus, novērst zemu sniegumu darbā un citas grūtības, nodrošināsiet darbinieku labsajūtu darbā un izaugsmi un attiecībā pret darbiniekiem pildīsiet savu rūpības pienākumu,

veidojot un veicinot pārmaiņas, iesaistīsiet savus darbiniekus, lai nodrošinātu to, ka PĢS iet līdzi laikam un kļūst dinamiskāks, elastīgāks un vairāk orientēts uz sadarbību, rīkosieties atbilstoši tam, ko sakāt,

uzņemsieties atbildību par optimālu PĢS cilvēkresursu un finanšu resursu izmantošanu.


II PIELIKUMS

Daudzveidība un iekļaušana Padomes Ģenerālsekretariātā (PĢS)

Padomes Ģenerālsekretariāts ir apņēmies nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem saviem darbiniekiem un darba pieteikumu iesniedzējiem. PĢS kā darba devējs ir apņēmies nodrošināt vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērst jebkādu diskrimināciju. Tas gaida pieteikumus no visiem prasībām atbilstošajiem kandidātiem ar dažādu izcelsmi, dažādām iemaņām un no iespējami plašas ES dalībvalstu ģeogrāfiskās teritorijas.

PĢS daudzveidības un iekļaušanas politikas galvenie mērķi ir šādi:

panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību. PĢS mudina pieteikties sievietes, jo īpaši vadītāju amatiem, kuros viņu īpatsvars patlaban ir pārāk mazs,

uzlabot darba vides pieejamību un nodrošināt, ka tā ir iekļaujoša. Darbiniekiem ar invaliditāti var nodrošināt saprātīgus pielāgojumus, ja vien tie nerada pārmērīgu slogu iestādes resursiem. Darbā pieņemšanas procedūras laikā personām ar invaliditāti var sniegt palīdzību,

nodrošināt, ka cilvēkresursu un personāla vadības politikā tiek ievēroti līdztiesības un nediskriminēšanas principi,

aizsargāt darbiniekus no personas aizskaršanas darba vietā,

saskaņot darba un privāto dzīvi. PĢS saskaņā ar Civildienesta noteikumiem piedāvā visaptverošu elastīgu darba pasākumu kopumu, tostarp teledarbu, individuālu darba laiku un iespēju mātēm un tēviem izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu. PĢS ir bērnudārzs bērniem vecumā no 0 līdz 4 gadiem. Pēcstundu aprūpes un brīvdienu perioda pasākumus rīko Eiropas Komisija, un tie ir pieejami PĢS personāla bērniem.

Lai saņemtu papildinformāciju, sūtiet e-pastu uz šādu adresi: diversity.inclusion@consilium.europa.eu.


III PIELIKUMS

IEKŠĒJA SŪDZĪBA – PĀRSŪDZĪBA TIESĀ – SŪDZĪBA EIROPAS OMBUDAM

Ja kādā no atlases procedūras posmiem jūs neapmierina tas, kā tiek izskatīts jūsu pieteikums, jums ir tiesības sūdzēties.

Iekšēja sūdzība

Ja saņemat lēmumu, kas jūs neapmierina, jūs varat trīs mēnešu laikā pēc lēmuma paziņošanas iesniegt sūdzību saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu:

Council of the European Union

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG 1.F

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE//BELGIË

E-pasts: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Atbildes uz šādām sūdzībām iecēlējinstitūcija sniedz rakstiski četru mēnešu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Tomēr, ja jūsu sūdzība tiek saņemta pietiekami agri, ir iespējams, ka konsultatīvā atlases komiteja pārskata lēmumu, par ko iesniegta sūdzība, un uz šā pamata jums sniedz atbildi.

Pārsūdzība tiesā

Ja jūs neapmierina atbilde, kas iekšējā sūdzību procedūrā saņemta no iecēlējinstitūcijas, jūs varat iesniegt pārsūdzību tiesā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu:

General Court of the European Union

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Sūdzība Eiropas Ombudam

Pēc tam, kad PĢS ir izmantotas visas tiesiskās aizsardzības iespējas, jo īpaši iekšējā sūdzību procedūra saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu, jūs kā jebkurš Savienības iedzīvotājs varat iesniegt sūdzību:

The European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

saskaņā ar 228. panta 1. punktu Līgumā par Eiropas Savienības darbību un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Eiropas Parlamenta Lēmumā 94/262/EOTK, EK, Euratom (1994. gada 9. marts) par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē Ombuda pienākumu izpildi (1).

Ņemiet vērā, ka, iesniedzot sūdzības Eiropas Ombudam, netiek apturēts Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā un 91. pantā noteiktais termiņš sūdzību vai pārsūdzību iesniegšanai Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar 270. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību.


(1)  OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.


IV PIELIKUMS

DATU AIZSARDZĪBA

Padomes Ģenerālsekretariāts kā iestāde, kas ir atbildīga par atlases procedūras organizēšanu, nodrošina, lai kandidātu personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (1).

Atlases procedūras juridiskais pamats ir Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (2). Atlases procedūru veic Cilvēkresursu direktorāta (ORG.1) Personāla nodrošināšanas un mobilitātes nodaļas vadībā, un atbildīgā persona ir minētās nodaļas vadītājs. Kandidātu sniegtajai informācijai varēs piekļūt Personāla atlases biroja locekļi un viņu vadītāji, Konsultatīvās atlases komitejas locekļi un, ja nepieciešams, Juridisko padomnieku nodaļa. Administratīvā informācija, pēc kuras var identificēt kandidātu un/vai kura nepieciešama procedūras praktiskai organizēšanai, var tikt iesniegta vērtēšanas centram.

Apstrādes darbības mērķis ir apkopot datus, pēc kuriem identificē visus kandidātus, kas pieteikušies uz amatu Padomes Ģenerālsekretariātā, un izraudzīties vienu no minētajiem kandidātiem.

Attiecīgie dati ir šādi:

personas dati, pēc kuriem var identificēt kandidātus (uzvārds, vārds, dzimšanas datums, dzimums, valstspiederība),

informācija, ko kandidāti ir snieguši, lai atvieglotu procedūras praktisko organizēšanu (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs),

informācija, ko kandidāti ir snieguši, lai varētu izvērtēt atbilstību nosacījumiem, saskaņā ar kuriem viņiem ļauj piedalīties atlasē un kuri ir izklāstīti paziņojumā par vakanci (valstspiederība; valodas; kandidātu kvalifikācija un gads, kad tā iegūta, diploma/grāda veids, piešķīrējas iestādes nosaukums, profesionālā pieredze),

informācija par kandidāta drošības pielaides veidu un derīguma termiņu, ja šāda informācija ir pieejama,

kandidātiem paredzēto atlases testu rezultāti, tostarp izvērtējumi, ko novērtēšanas centra konsultanti veic atlases komitejas vajadzībām.

Datu apstrāde sākas kandidāta pieteikuma saņemšanas dienā. Pieteikumus reģistrē un glabā arhīvos divus gadus.

Visi kandidāti var izmantot savas tiesības piekļūt personas datiem un tos labot. Pamatotus lūgumus lūdzam sūtīt Ierēdņu atlases birojam uz šādu e-pasta adresi: selection.officials@consilium.europa.eu.

Kandidāti jebkurā brīdī var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu).


(1)  OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.

(2)  OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.


V PIELIKUMS

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

Image 27

Image 28

Image 29

Image 30