ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 301A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 28. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2021/C 301 A/01

Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts (NEAR ĢD) – Sludinājums par ģenerāldirektora vakanci (AD 15 pakāpe) – Brisele (Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts) – COM/2021/10405

1

2021/C 301 A/02

Budžeta ģenerāldirektorāts – Īpašā padomnieka amata vakances publikācija (AD 15 pakāpe) – (Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts) – COM/2021/10404

6

2021/C 301 A/03

Uzaicinājums izteikt ieinteresētību par OLAF Uzraudzības komitejas locekļu iecelšanu

11


LV

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

28.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 301/1


Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts (NEAR ĢD)

Sludinājums par ģenerāldirektora vakanci (AD 15 pakāpe) – Brisele

(Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts)

COM/2021/10405

(2021/C 301 A/01)

 

Par mums

Mūsu ģenerāldirektorāts atbild par ES kaimiņattiecību un paplašināšanās politikas īstenošanu (NEAR ĢD), kā arī par attiecību ar EEZ un EBTA valstīm koordinēšanu, ciktāl tas skar Komisijas politiku. NEAR ĢD cieši sadarbojas ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un nozaru ģenerāldirektorātiem, kas atbild par tematiskajām prioritātēm.

Īstenojot palīdzības darbības Eiropas austrumu un dienvidu kaimiņvalstīs, NEAR ĢD atbalsta reformas un demokrātijas konsolidāciju un stiprina labklājību, stabilitāti un drošību visā Eiropā. NEAR ĢD veicina ES vērtības, politiku un intereses šajā reģionā un palīdz attīstīt ES īpašās attiecības ar kaimiņvalstīm.

Paplašināšanās jomā NEAR ĢD palīdz valstīm, kurām ir izredzes pievienoties ES, izpildīt Līgumā par Eiropas Savienību un Eiropadomes noteiktos kritērijus. Mēs cieši pārraugām paplašināšanās procesā iesaistīto valstu progresu virzībā uz ES un nodrošinām atbalstu pievienošanās sarunās, kā to prasa Padome. Mēs pārvaldām Savienības divpusējās attiecības ar kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kuras ceļā uz ES vispirms īsteno reformas tiesiskuma, ekonomikas pārvaldības un valsts pārvaldes reformas jomā. Attiecībā uz Rietumbalkāniem NEAR ĢD izstrādā un īsteno Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas politiku, ko definējusi Eiropadome.

Kaimiņattiecību un paplašināšanās sarunu ĢD atrodas Briselē, un tajā ir aptuveni 1 700 darbinieku, kas strādā Briselē un ES delegācijās partnervalstīs.

Piedāvātais amats

Darbā tiek aicināts Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD ģenerāldirektors, kurš komisāra Vārheji vadībā būs atbildīgs par to, lai:

izstrādātu un nodrošinātu Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta vispārējo stratēģisko virzību, vadību un pārvaldību,

nodrošinātu ģenerāldirektorāta darbību efektīvu plānošanu un vadību, sniegtu norādes, pārraudzītu un kontrolētu ģenerāldirektorāta darbu,

nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci starp ģenerāldirektorāta politiku un Komisijas vispārējiem mērķiem.

Prasības (atlases kritēriji)

Piemērotajam kandidātam jābūt izcilam un dinamiskam profesionālim, kurš atbilst šādiem atlases kritērijiem.

a)

Vadības prasmes:

apliecināta augstākā līmeņa vadības pieredze un lieliskas vadītāja prasmes, spēja vadīt, iedvesmot un motivēt ārējo attiecību jomā strādājošo ģenerāldirektorātu, kurā darbojas profesionāļi ar augstu kompetences līmeni,

apliecinātas spējas domāt radoši un stratēģiski, lai ģenerāldirektorātam radītu skaidru redzējumu un politiku, vienlaikus nodrošinot atbilstību Komisijas vispārējiem mērķiem,

apliecināta pieredze efektīvi plānot un pārvaldīt cilvēkresursus un finanšu resursus augstākajā vadības līmenī.

b)

Specializētās prasmes un pieredze:

izcila spēja noteikt stratēģiskās prioritātes un koncentrēties uz tām, novērtēt progresu un pārraudzīt īstenošanu,

lieliskas sarunu risināšanas prasmes un apliecināta spēja izprast izaicinājumus, ar kuriem organizācija saskaras kaimiņattiecību un paplašināšanās sarunu jomā.

c)

Personiskās īpašības:

augsta līmeņa prasmes savstarpējās saskarsmes, lēmumu pieņemšanas un sarunu risināšanas jomā (arī politiskajā sfērā),

ļoti laba spēja efektīvi un rezultatīvi sazināties ar visām ieinteresētajām personām Komisijā vai ārpus tās un veidot ar tām uzticēšanās pilnas attiecības.

Prasības kandidātiem (piemērotības prasības)

Kandidātus atlases posmam izvēlēsies, tikai pamatojoties uz atbilstību turpmāk norādītajām formālajām prasībām, kam jābūt izpildītām pieteikumu iesniegšanas termiņā.

Valstspiederība: kandidātiem jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņiem.

Akadēmiskais grāds vai diploms: kandidātiem jābūt:

vai nu izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, kuru apliecina diploms, ja parastais studiju ilgums augstākās izglītības iestādē ir vismaz četri gadi,

vai izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, kuru apliecina diploms, un atbilstošai vismaz vienu gadu ilgai darba pieredzei, ja parastais studiju ilgums augstākās izglītības iestādē ir vismaz trīs gadi (šo viena gada darba pieredzi nevar iekļaut pēcdiploma darba pieredzē, kas prasīta turpmāk).

Darba pieredze: kandidātiem jābūt vismaz 15 gadu ilgai pēcdiploma darba pieredzei (1), kas atbilst iepriekš minētajai kvalifikācijai. Vismaz pieciem gadiem no šīs darba pieredzes jābūt piedāvātajam amatam atbilstošā jomā.

Pieredze vadošā amatā: vismaz piecu gadu pēcdiploma darba pieredze, kurai jābūt gūtai augsta līmeņa vadītāja amatā (2).

Valodas: kandidātiem jābūt ļoti labām Eiropas Savienības vienas oficiālās valodas (3) prasmēm un pietiekamām citas oficiālās valodas prasmēm. Interviju laikā atlases komisijas pārbaudīs, vai kandidāti atbilst prasībai par pietiekamām citas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmēm. Intervija (vai daļa no tās) var notikt minētajā citā valodā.

Vecuma ierobežojums: kandidāti nedrīkst būt sasnieguši parasto pensionēšanās vecumu, kas Eiropas Savienības ierēdņiem ir noteikts tā mēneša pēdējā dienā, kurā ierēdnis sasniedz 66 gadu vecumu (skatīt Civildienesta noteikumu (4) 52. panta a) punktu).

Atlase un iecelšana amatā

Eiropas Komisija ģenerāldirektoru izraudzīsies un iecels amatā saskaņā ar Komisijas atlases un darbā pieņemšanas procedūru (skatīt dokumentu par augstākā līmeņa ierēdņu iecelšanas politiku (5)).

Šajā atlases procedūrā Eiropas Komisija izveido priekšatlases komisiju. Šī komisija izvērtē visus pieteikumus, veic sākotnējo piemērotības pārbaudi un noskaidro kandidātus, kuru profils vislabāk atbilst iepriekš minētajiem atlases kritērijiem un kurus var aicināt uz interviju ar priekšatlases komisiju.

Pēc šīm intervijām priekšatlases komisija izdara secinājumus un ierosina sarakstu ar kandidātiem, kurus aicināt uz turpmākām intervijām ar Eiropas Komisijas Padomdevēju komiteju darbā iecelšanas jautājumos (CCA). Ņemot vērā priekšatlases komisijas secinājumus, CCA lemj, kurus kandidātus aicināt uz interviju.

Uz interviju ar CCA uzaicinātie kandidāti pavada vienu dienu vadītāju vērtēšanas centrā, kur viņus vērtē ārējie darbā pieņemšanas konsultanti. Pamatojoties uz pārrunu un vērtēšanas centra pārbaudījumu rezultātiem, CCA sastāda sarakstu ar kandidātiem, kurus tā uzskata par piemērotiem ģenerāldirektora amatam.

CCA kandidātu sarakstā iekļautos kandidātus intervēs par kaimiņattiecību un paplašināšanās sarunām atbildīgais Komisijas loceklis (6) un par cilvēkresursiem un drošību atbildīgais Komisijas loceklis, kā arī Komisijas priekšsēdētāja.

Pēc šīm intervijām Eiropas Komisija pieņem lēmumu par iecelšanu amatā.

Atlasītajam kandidātam jābūt izpildījušam visas tiesību aktos noteiktās prasības par militāro dienestu, jāiesniedz attiecīgas atsauksmes par rakstura īpašībām saistībā ar piemērotību veikt amata pienākumus un jābūt fiziski spējīgam pildīt ar amatu saistītos pienākumus.

Atlasītajam kandidātam jābūt derīgai drošības pielaides apliecībai vai jāspēj tādu iegūt no savas valsts drošības iestādes. Personāla drošības pielaides apliecību izsniedz ar administratīvu lēmumu pēc tam, kad pabeigta drošības pārbaude, ko veic personas valsts kompetentā drošības iestāde saskaņā ar piemērojamajiem valsts drošības normatīvajiem aktiem, un ar to apliecina, ka personai var sniegt pieeju klasificētai informācijai līdz konkrētam līmenim. (Ņemiet vērā, ka drošības pielaides apliecības iegūšanai nepieciešamo procedūru var uzsākt tikai pēc darba devēja, nevis kandidāta lūguma.)

Kamēr attiecīgā dalībvalsts nebūs piešķīrusi personāla drošības pielaidi un nebūs pabeigta pielaides procedūra, kas ietver juridiski nepieciešamo instruktāžu, ko veic Eiropas Komisijas Drošības direktorāts, izvēlētais kandidāts nevarēs ne piekļūt ES klasificētajai informācijai (ESKI) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vai augstākā līmenī, ne arī piedalīties sanāksmēs, kurās apspriež ESKI.

Funkcionālu apsvērumu dēļ un tādēļ, lai kandidātu un iestādes interesēs atlases procedūru pabeigtu pēc iespējas drīzāk, atlases procedūra notiks tikai angļu un/vai franču valodā (7).

Iespēju vienlīdzība

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 1.d pantu Eiropas Komisijas stratēģiskais mērķis ir līdz savu pašreizējo pilnvaru termiņa beigām panākt dzimumu līdztiesību visos vadības līmeņos, un tādēļ tā piemēro vienlīdzīgu iespēju politiku, rosinot pieteikties tādus kandidātus, kas varētu nodrošināt lielāku daudzveidību, dzimumu līdztiesību un vispārēju ģeogrāfisko līdzsvaru.

Nodarbināšanas kārtība

Atalgojums un nodarbināšanas kārtība ir noteikta Civildienesta noteikumos.

Veiksmīgo kandidātu pieņems darbā ierēdņa statusā AD 15 pakāpē. Atkarībā no darba pieredzes ilguma viņu ierindos minētās pakāpes 1. vai 2. līmenī.

Kandidātiem jāņem vērā Civildienesta noteikumos ietvertā prasība, ka visiem jaunajiem darbiniekiem ir sekmīgi jāiztur deviņu mēnešu pārbaudes laiks.

Darba vieta ir Briselē, Beļģijā, kur atrodas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts.

Neatkarība un interešu konflikta neesības deklarācija

Pirms pienākumu uzņemšanās ģenerāldirektoram būs jāparaksta saistību deklarācija ar apņemšanos strādāt neatkarīgi sabiedrības interesēs un jādeklarē jebkādas intereses, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņa neatkarību.

Pieteikšanās procedūra

Pirms pieteikuma iesniegšanas jums rūpīgi jāpārliecinās par atbilstību visām piemērotības prasībām (“Prasības kandidātiem”), jo īpaši attiecībā uz diplomu veidiem, darba pieredzi augsta līmeņa amatā, kā arī valodu prasmēm. Ja tiek konstatēta neatbilstība kādai no norādītajām piemērotības prasībām, kandidātu automātiski izslēdz no atlases procedūras.

Ja vēlaties pieteikties, jums jāreģistrējas internetā šādā tīmekļa vietnē un jāseko norādījumiem par dažādajiem procedūras posmiem:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Jums jābūt derīgai e-pasta adresei. Tā tiks izmantota, lai apstiprinātu jūsu reģistrāciju, kā arī tam, lai sazinātos ar jums dažādos procedūras posmos. Tāpēc lūdzam informēt Eiropas Komisiju, ja maināt e-pasta adresi.

Lai iesniegtu pieteikumu, jums vajadzēs augšupielādēt CV PDF formātā (vēlams, izmantojot Europass CV formātu (8)) un tiešsaistē aizpildīt motivācijas vēstuli (ne vairāk kā 8 000 rakstzīmes). CV un motivācijas vēstuli varat iesniegt jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Kad reģistrēšanās tiešsaistē būs pabeigta, saņemsiet e-pastu ar apstiprinājumu, ka pieteikums ir reģistrēts. Ja nesaņemat e-pastu ar apstiprinājumu, jūsu pieteikums nav reģistrēts!

Ņemiet vērā, ka sekot jūsu pieteikuma virzībai tiešsaistē nav iespējams. Par pieteikuma statusu Eiropas Komisija ar jums sazināsies tieši.

Ja nepieciešama papildu informācija un/vai rodas tehniskas problēmas, lūdzam sūtīt e-pastu uz šādu adresi: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Reģistrēšanās termiņš

Reģistrēšanās termiņš ir 2021. gada 24. septembris, plkst. 12.00 dienā pēc Briseles laika, un pēc tā reģistrēties vairs nebūs iespējams.

Jūs atbildat par to, lai reģistrāciju pabeigtu laikus. Iesakām neatlikt pieteikšanos uz pēdējām reģistrēšanās dienām, jo interneta pārslodze vai problēmas ar interneta pieslēgumu var pārtraukt reģistrāciju tiešsaistē, pirms to pabeidzat, un jums nāksies visas darbības atkārtot. Pēc reģistrēšanās termiņa beigām informāciju vairs nevarēs ievadīt. Novēlota reģistrēšanās netiks pieņemta.

Svarīga informācija kandidātiem

Atgādinām kandidātiem, ka dažādo atlases komisiju darbs ir konfidenciāls. Kandidāti nedrīkst tieši vai netieši sazināties ar šo komisiju locekļiem vai lūgt citai personai to darīt viņu vārdā. Visi jautājumi jāadresē attiecīgās komisijas sekretariātam.

Personas datu aizsardzība

Komisija nodrošina, ka kandidātu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (9). Jo īpaši tas attiecas uz šādu datu konfidencialitāti un drošību.


(1)  Darba pieredze tiek ņemta vērā tikai tad, ja tā atspoguļo faktiskas darba attiecības, kuras definētas kā reāls, faktisks un algots darbs, kas veikts darbinieka (ar jebkāda veida līgumu) vai pakalpojuma sniedzēja statusā. Nepilnas slodzes profesionālo darbību ieskaita proporcionāli, aprēķinot to kā apliecināto procentuālo daļu no pilna laika darba. Maternitātes, paternitātes vai adopcijas atvaļinājumu ņem vērā, ja tas ir darba līguma ietvaros. Doktorantūras studijas tiek pielīdzinātas darba pieredzei, pat ja tās nav apmaksātas, bet ne ilgāk kā trīs gadus, – ar nosacījumu, ka doktorantūras studijas ir sekmīgi pabeigtas. Jebkuru konkrētu laikposmu var ieskaitīt tikai vienu reizi.

(2)  Aizpildot CV, kandidātiem par visiem gadiem, kuros gūta pieredze vadītāja amatā, skaidri jānorāda šāda informācija: 1) ieņemto vadošo amatu nosaukumi un pienākumi; 2) šajos amatos pārraudzīto darbinieku skaits; 3) pārvaldītā budžeta apjoms; 4) hierarhisko līmeņu skaits virs un zem attiecīgā amata; 5) tāda paša līmeņa darbinieku skaits.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=LV

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Ja vien attiecīgais Komisijas loceklis nav šo uzdevumu deleģējis saskaņā ar Komisijas 2007. gada 5. decembra lēmumu (PV(2007) 1811) un 2020. gada 30. septembra lēmumu (PV(2020) 2351).

(7)  Atlases komisijas nodrošinās, ka tiem kandidātiem, kuriem kāda no abām valodām ir dzimtā, netiek sniegtas nepamatotas priekšrocības.

(8)  Informāciju par to, kā izveidot Europass CV, varat atrast tiešsaistē: https://europa.eu/europass/lv/create-europass-cv.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


28.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 301/6


Budžeta ģenerāldirektorāts

Īpašā padomnieka amata vakances publikācija (AD 15 pakāpe)

(Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts)

COM/2021/10404

(2021/C 301 A/02)

 

Par mums

Budžeta ģenerāldirektorātā (BUDG ĢD) strādā aptuveni 530 darbinieku, kas sadalīti pa sešiem direktorātiem, no kuriem pieci atrodas Briselē un viens ir izvietots gan Briselē, gan Luksemburgā.

BUDG ĢD ir Komisijas centrālais dienests, kas atbild par ES budžeta sagatavošanu un izpildi gada un daudzgadu ciklos un nodrošina efektīvu budžeta izpildi, pilnībā ievērojot Finanšu regulu. BUDG ĢD ir atbildīgs arī par tiesisko regulējumu, ko piemēro ES budžeta izpildei ES iestādēs, aģentūrās un dalībvalstīs, un tam ir būtiska nozīme pareizas finanšu pārvaldības veicināšanā, tostarp atbalstot uz rezultātiem vērstu sniegumu. Šajā kontekstā BUDG ĢD mērķis ir nodrošināt, lai ES budžets sniegtu konkrētus rezultātus un pievienoto vērtību visās ES politikas jomās. Vispārīgākā skatījumā BUDG ĢD atbildība un politiskās prioritātes ir noteiktas Līgumā un sīkāk definētas, pamatojoties uz Komisijas priekšsēdētājas fon der Leienas izvirzītajām politikas pamatnostādnēm 2019.–2024. gadam.

Attiecībā uz šo vakanci – BUDG ĢD ir svarīga loma, finansējot Savienības atveseļošanas plānam nepieciešamo Savienības budžeta atbalstu Covid-19 krīzes kontekstā un šim nolūkam izmantojot aizņēmumu un aizdevumu operācijas, jo īpaši Next Generation EU ietvaros, kur Eiropas Savienība kapitāla tirgos piesaistīs līdz 800 miljardiem EUR, lai finansētu dažādas ES politikas jomas atjaunošanas un atveseļošanas posma atbalstam. Tā kā ir palielinājies BUDG ĢD aizņēmumu darbību apjoms, sarežģītība un politiskais nozīmīgums (finanšu operācijas ir plašākas un ietver aktīvu pārvaldības darbības), Komisija ir ieviesusi jaunu diversificēta un apvienota finansējuma stratēģiju, kas ļaus ES savlaicīgi un ar minimālām izmaksām piesaistīt nepieciešamos līdzekļus. Tā kā ir palielinājies BUDG ĢD finansējuma portfeļa apjoms, sarežģītība un politiskais nozīmīgums, ir attiecīgi jāpaplašina stratēģiskais redzējums un jāīsteno diversificēta finansējuma stratēģija.

Šajā kontekstā un ņemot vērā uzdevumu aizvien sarežģītāko un ar izaicinājumiem saistīto raksturu, tostarp vajadzību pienācīgi reaģēt uz mainīgajām finanšu tirgu perspektīvām un problēmām, ar kurām nākas saskarties darījumu faktiskajā izpildē, BUDG ĢD ir jāieceļ augstākā līmeņa padomnieks ar būtisku pieredzi finansēšanas stratēģiju un investoru informēšanas jomā un ar padziļinātām zināšanām saistībā ar finanšu tirgiem, jo īpaši sarežģītos periodos, kurš sniegtu augsta līmeņa konsultācijas visaugstākajā iespējamajā stratēģiskajā līmenī.

Piedāvātais amats

Tiek piedāvāts īpašā padomnieka amats, kas būs kā kontaktpunkts stratēģiskām konsultācijām par ES diversificētā finansējuma stratēģijas īstenošanu un iespējamo attīstību (šo stratēģiju izmanto Next Generation EU izdevumu finansēšanai). Viņš/viņa arī pēc nepieciešamības iesaistīsies investoru informēšanas pasākumos un palīdzēs izstrādāt izbraukuma prezentācijas.

Īpašais padomnieks būs tieši pakļauts BUDG ĢD ģenerāldirektoram.

Turklāt īpašais padomnieks pārstāvēs Komisiju augstākās vadības līmenī attiecīgajos forumos.

Šie pienākumi būtu jāuztic augstākās vadības līmeņa vadītājam ar spēcīgām komunikācijas un prezentācijas prasmēm un skaidrām pilnvarām, kurš ieinteresētajām personām gan Komisijā, gan ārpus tās sniegs stratēģisku redzējumu par diversificēta finansējuma stratēģiju.

Šim augstākā līmeņa vadītājam būtu cieši jāsadarbojas ar ģenerāldirektorāta izpildvadību:

sniedzot stratēģiskas konsultācijas par Komisijas diversificēta un apvienota finansējuma stratēģijas attīstību, jo īpaši attiecībā uz pieejām, kas jāievēro tirgus satricinājumu laikā,

darbojoties kā kontaktpunktam saziņā ar investoru kopienu un sniedzot konsultācijas par ikmēneša finansējumu visos galvenajos jautājumos,

iesaistoties investoru informēšanas pasākumos,

pārstāvot Komisiju augstākajā līmenī un ārējos forumos.

Pildot šos uzdevumus, īpašo padomnieku atbalstīs šāda funkcionālā vienība:

E direktorāts, kas Savienības budžeta vārdā veic visas tirgus operācijas, tostarp saistībā ar ES atveseļošanas plānu. Tas ietver parāda vērtspapīru emitēšanu un aizdevumu administrēšanu (SURE, NextGenerationEU), aktīvu pārvaldību un riska pārvaldību attiecībā uz ES budžeta garantijām (ESIF/InvestEU, Ārējās darbības garantija).

Prasības (atlases kritēriji)

Piemērotajam kandidātam jābūt izcilam un dinamiskam profesionālim, kurš atbilst turpmāk norādītajiem atlases kritērijiem.

a)

Padomdevēja prasmes:

apliecināta spēja veikt vecākā padomnieka funkcijas saistībā ar SSA (valstu, pārvalstisku organizāciju un aģentūru) obligāciju finansēšanas operācijām,

spēja identificēt risināmos problēmjautājumus, uzņemties iniciatīvu un domāt stratēģiski, ņemot vērā aktuālos finanšu un politiskos notikumus, tostarp jaunās Komisijas politikas prioritātes,

spēja pilnveidot institucionālo kapacitāti, lai aizsargātu un paplašinātu finanšu resursus,

tālredzīga un dinamiska pieeja jaunām problēmām apvienojumā ar augstu motivāciju un izturētspēju darbā ar dažādiem problēmjautājumiem vienlaikus,

spēja vadīt un motivēt augsti kvalificētas komandas, lai sasniegtu augstas kvalitātes rezultātus.

b)

Speciālista prasmes un pieredze:

pamatīga pieredze publiskajā banku sektorā, proti, finanšu tirgu jomā, jo īpaši saistībā ar starptautiskajiem parāda vērtspapīru tirgiem, kas iegūta, vēlams, starptautiskās organizācijās,

konkrēta pieredze, izstrādājot SSA struktūru finansēšanas stratēģijas un pieejas darbam svārstīgos tirgus apstākļos,

plaša pieredze un atbildība augstākā līmeņa amatos saistībā ar SSA finansēšanas politiku un operācijām starptautiskā līmenī, tostarp saistībā ar informētības vairošanu tirgū un attiecībām ar investoriem,

izcilas ekonomiskās un analītiskās prasmes,

pamatīga izpratne par iekšējās kontroles prasībām šādā vidē.

c)

Personiskās īpašības:

izcilas prasmes tīklu veidošanas, publiskas uzstāšanās un savstarpējo attiecību veidošanas jomās, tostarp aktīvas klausīšanās prasmes,

izcilas komunikācijas prasmes ar apliecinātu spēju veidot un uzturēt lieliskas attiecības ar ieinteresētajām personām Komisijā vai ārpus tās un pārstāvēt Komisiju augstākās vadības līmenī,

izcilas sarunu risināšanas prasmes un jo īpaši lēmumu pieņemšanas, problēmu risināšanas un kontaktu veidošanas prasmes.

Prasības kandidātiem (piemērotības prasības)

Kandidātus atlases posmam izvēlēsies, tikai pamatojoties uz atbilstību turpmāk norādītajām oficiālajām prasībām, kam jābūt izpildītām līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam.

Valstspiederība. Kandidātiem jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņiem.

Akadēmiskais grāds vai diploms. Kandidātiem jābūt:

vai nu izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, kuru apliecina diploms, ja parastais studiju ilgums augstākās izglītības iestādē ir vismaz 4 gadi,

vai izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, kuru apliecina diploms, un atbilstošai vismaz 1 gadu ilgai darba pieredzei, ja parastais augstākās izglītības ilgums ir vismaz 3 gadi (šo 1 gada darba pieredzi nevar iekļaut pēcdiploma darba pieredzē, kas prasīta turpmāk).

Darba pieredze. Kandidātiem jābūt vismaz 15 gadu ilgai pēcdiploma darba pieredzei (1), kas atbilst iepriekš minētajai kvalifikācijai.

Pieredze padomdevēja amatā. Vajadzīga vismaz 5 gadus ilga pēcdiploma darba pieredze, kas gūta augsta līmeņa padomdevēja amatā (2) piedāvātajam amatam atbilstošā jomā.

Valodas. Kandidātiem jābūt ļoti labām Eiropas Savienības vienas oficiālās valodas prasmēm (3) un pietiekamām citas oficiālās valodas prasmēm. Intervijas(-u) laikā atlases komisijas pārbaudīs, vai kandidāti atbilst prasībai par pietiekamām citas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmēm. Intervija (vai tās daļa) var notikt minētajā citā valodā.

Vecuma ierobežojums. Kandidāti nedrīkst būt sasnieguši parasto pensionēšanās vecumu, kas Eiropas Savienības ierēdņiem ir noteikts tā mēneša pēdējā dienā, kurā ierēdnis sasniedz 66 gadu vecumu (sk. Civildienesta noteikumu 52. panta a) punktu (4)).

Atlase un iecelšana amatā

Eiropas Komisija īpašo padomnieku izraudzīsies un iecels amatā saskaņā ar savām atlases un darbā pieņemšanas procedūrām (sk. dokumentu par augstākā līmeņa ierēdņu iecelšanas politiku (5)).

Šajā atlases procedūrā Eiropas Komisija izveido priekšatlases komisiju. Šī komisija izvērtē visus pieteikumus, veic sākotnējo piemērotības pārbaudi un noskaidro tos kandidātus, kuru profils vislabāk atbilst iepriekš minētajiem atlases kritērijiem un kurus var aicināt uz interviju ar priekšatlases komisiju.

Pēc šīm intervijām priekšatlases komisija izdara secinājumus un ierosina sarakstu ar kandidātiem, kurus aicināt uz turpmākām intervijām ar Eiropas Komisijas Padomdevēju komiteju darbā iecelšanas jautājumos (CCA). Ņemot vērā priekšatlases komisijas secinājumus, CCA lemj, kurus kandidātus aicināt uz interviju.

Kandidāti, kas uzaicināti uz interviju ar CCA, pavada vienu dienu vadītāju vērtēšanas centrā, kur viņus vērtē ārējie darbā pieņemšanas konsultanti. Pamatojoties uz intervijas un vērtēšanas centra pārbaudījumu rezultātiem, CCA sastāda sarakstu ar tiem kandidātiem, kurus tā uzskata par piemērotiem īpašā padomnieka amatam.

CCA kandidātu sarakstā iekļautos kandidātus intervēs par BUDG ĢD atbildīgais Komisijas loceklis (6).

Pēc šīm intervijām Eiropas Komisija pieņem lēmumu par iecelšanu amatā.

Izraudzītajam kandidātam jābūt izpildījušam visas tiesību aktos par militāro dienestu noteiktās prasības, jāiesniedz attiecīgas atsauksmes par rakstura īpašībām saistībā ar piemērotību veikt amata pienākumus un jābūt fiziski spējīgam pildīt ar amatu saistītos pienākumus.

Atlasītajam kandidātam jābūt derīgai drošības pielaides apliecībai vai jāspēj tādu iegūt no savas valsts drošības iestādes. Personāla drošības pielaides apliecību izsniedz ar administratīvu lēmumu pēc tam, kad pabeigta drošības pārbaude, ko veic personas valsts kompetentā drošības iestāde saskaņā ar piemērojamajiem valsts drošības normatīvajiem aktiem, un ar to apliecina, ka personai drīkst būt pieejama klasificēta informācija līdz konkrētam līmenim. (Jāatceras, ka drošības pielaides apliecības iegūšanai nepieciešamo procedūru var sākt tikai pēc darba devēja, nevis pēc kandidāta lūguma.)

Kamēr attiecīgā dalībvalsts nebūs piešķīrusi personāla drošības pielaidi un nebūs pabeigta pielaides procedūra, kas ietver juridiski nepieciešamo instruktāžu, kuru veic Eiropas Komisijas Drošības direktorāts, izvēlētais kandidāts nevarēs nedz piekļūt ES klasificētajai informācijai CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vai augstākā līmenī, nedz arī apmeklēt sanāksmes, kurās apspriež šādu informāciju.

Ievērojot funkcionālus apsvērumus un kandidātu un iestādes interesēs tiecoties atlases procedūru pabeigt pēc iespējas drīzāk, atlases procedūra notiks tikai angļu un/vai franču valodā (7).

Iespēju vienlīdzība

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 1.d pantu Komisijas stratēģiskais mērķis ir līdz savu pašreizējo pilnvaru termiņa beigām panākt dzimumu līdztiesību visos vadības līmeņos, un tādēļ tā piemēro vienlīdzīgu iespēju politiku, rosinot pieteikties kandidātus, kas varētu nodrošināt lielāku daudzveidību, dzimumu līdztiesību un vispārēju ģeogrāfisko līdzsvaru.

Nodarbināšanas kārtība

Atalgojums un nodarbināšanas kārtība ir noteikta Civildienesta noteikumos.

Veiksmīgais kandidāts tiks pieņemts darbā ierēdņa amatā AD 15 pakāpē. Atkarībā no darba pieredzes ilguma viņu ierindos minētās pakāpes 1. vai 2. līmenī.

Pieteikuma iesniedzējiem jāņem vērā Civildienesta noteikumos ietvertā prasība, ka visiem jaunajiem darbiniekiem ir sekmīgi jāiztur 9 mēnešu pārbaudes laiks.

Darba vieta ir Briselē, kur atrodas BUDG ĢD.

Neatkarība un interešu konflikta neesības deklarācija

Pirms pienākumu uzņemšanās īpašajam padomniekam būs jāparaksta saistību deklarācija, kurā viņš apņemas strādāt neatkarīgi sabiedrības interesēs, un jādeklarē jebkādas intereses, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņa neatkarību.

Pieteikšanās procedūra

Pirms pieteikuma iesniegšanas jums rūpīgi jāpārliecinās par atbilstību visām piemērotības prasībām (“Prasības kandidātiem”), īpaši attiecībā uz diplomu veidiem, darba pieredzi augsta līmeņa amatā, kā arī valodu prasmēm. Ja tiek konstatēta neatbilstība kādai no norādītajām piemērotības prasībām, kandidāts automātiski tiek izslēgts no atlases procedūras.

Lai pieteiktos, reģistrējieties internetā turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē un sekojiet norādījumiem par dažādajiem procedūras posmiem:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Jums ir vajadzīga derīga e-pasta adrese. Tā tiks izmantota, lai apstiprinātu jūsu reģistrāciju, kā arī lai sazinātos ar jums dažādos procedūras posmos. Tāpēc, ja maināt e-pasta adresi, lūdzam par to informēt Eiropas Komisiju.

Aizpildot pieteikumu, jums vajadzēs PDF formātā augšupielādēt savu CV, vēlams, Europass CV formātā (8). CV un motivācijas vēstuli var iesniegt jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Kad reģistrēšanās tiešsaistē būs pabeigta, jūs saņemsiet e-pastu ar apstiprinājumu, ka pieteikums ir reģistrēts. Ja nesaņemat e-pastu ar apstiprinājumu, jūsu pieteikums nav reģistrēts!

Lūdzam ņemt vērā, ka nav iespējams tiešsaistē sekot jūsu pieteikuma virzībai. Par pieteikuma statusu Eiropas Komisija ar jums sazināsies tieši.

Ja nepieciešama papildinformācija un/vai rodas tehniskas problēmas, lūdzam sūtīt e-pastu uz adresi HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Reģistrēšanās termiņš

Reģistrēšanās termiņš ir 2021. gada 24. septembris, plkst. 12.00 pēc Briseles laika, pēc tam reģistrēties vairs nav iespējams.

Jūs pats esat atbildīgs par to, lai reģistrāciju tiešsaistē pabeigtu laikus. Iesakām neatlikt pieteikšanos uz pēdējām pieteikuma iesniegšanas dienām, jo interneta pārslodzes vai savienojuma problēmu dēļ tiešsaistes reģistrācija var tikt pārtraukta, pirms to pabeidzat, un visas darbības tad vajadzēs atkārtot. Pēc reģistrēšanās termiņa informāciju pieteikumā vairs nevarēs ievadīt. Novēlota reģistrēšanās netiks pieņemta.

Ja nepieciešama papildinformācija un/vai rodas tehniskas problēmas, lūdzam sūtīt e-pastu uz adresi HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Svarīga informācija kandidātiem

Atgādinām kandidātiem, ka dažādo atlases komisiju darbs ir konfidenciāls. Kandidātiem un citām personām kandidātu vārdā ir aizliegts tieši vai netieši sazināties ar atsevišķiem šo komisiju locekļiem. Visi jautājumi jāadresē attiecīgās komisijas sekretariātam.

Personas datu aizsardzība

Eiropas Komisija nodrošinās, ka kandidātu persondatus apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (9). Tas jo īpaši attiecas uz šādu datu konfidencialitāti un drošību.


(1)  Darba pieredze tiek ņemta vērā tikai tad, ja tā atspoguļo faktiskas darba attiecības, kas definētas kā reāls, faktisks un algots darbs, kas veikts darbinieka (ar jebkāda veida līgumu) vai pakalpojuma sniedzēja statusā. Nepilnas slodzes profesionālo darbību ieskaita proporcionāli, aprēķinot to kā apliecināto procentuālo daļu no pilna laika darba. Maternitātes, bērna kopšanas vai adopcijas atvaļinājums, tiek ņemts vērā, ja piešķirts darba līguma ietvaros. Doktorantūras studijas tiek pielīdzinātas darba pieredzei, pat ja tās nav apmaksātas, bet ne ilgāk kā 3 gadus, – ar nosacījumu, ka doktorantūras studijas ir sekmīgi pabeigtas. Jebkuru konkrētu periodu var uzskaitīt tikai vienu reizi.

(2)  Aizpildot CV, kandidātiem par visiem gadiem, kuros gūta pieredze padomdevēja amatā, skaidri jānorāda šāda informācija: 1) ieņemto amatu nosaukumi un pienākumi; 2) precīza tematiskā joma, kā arī informācija par amata līmeni organizācijā (hierarhisko līmeņu skaits virs un zem attiecīgā amata); 3) katra ieņemtā amata funkcionālā pakļautība.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Ja vien attiecīgais Komisijas loceklis saskaņā ar Komisijas 2007. gada 5. decembra Lēmumu (PV(2007) 1811) nav deleģējis šo uzdevumu citam Komisijas loceklim.

(7)  Atlases komisijas nodrošinās, ka tie kandidāti, kuriem kāda no abām valodām ir dzimtā, neiegūst nepamatotas priekšrocības.

(8)  Informāciju par to, kā izveidot savu Europass CV, varat atrast tiešsaistē: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


28.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 301/11


Uzaicinājums izteikt ieinteresētību par OLAF Uzraudzības komitejas locekļu iecelšanu

(2021/C 301 A/03)

Šā uzaicinājuma izteikt ieinteresētību mērķis ir iecelt Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas locekļus.

1.   EIROPAS BIROJA KRĀPŠANAS APKAROŠANAI UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komiteja ir struktūra, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (1) 15. pantu, lai regulāri uzraudzītu, kā Birojs īsteno savu izmeklēšanas funkciju, ar mērķi palielināt Biroja neatkarību to kompetenču pienācīgā īstenošanā, kuras Birojam ir noteiktas ar minēto regulu. Uzraudzības komiteja jo īpaši pārrauga norises, kas ir saistītas ar procesuālo garantiju piemērošanu un izmeklēšanas ilgumu.

Uzraudzības komiteja OLAF ģenerāldirektoram sniedz atzinumus, tostarp attiecīgos gadījumos ieteikumus par, inter alia, resursiem, kas nepieciešami Biroja izmeklēšanas funkcijas veikšanai, par Biroja prioritātēm izmeklēšanas jomā un par izmeklēšanas ilgumu.

Šos atzinumus var sniegt pēc komitejas iniciatīvas, pēc ģenerāldirektora pieprasījuma vai kādas iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras pieprasījuma, vienlaikus tomēr netraucējot veicamo izmeklēšanu gaitu.

Komisija nodrošina Uzraudzības komitejai sekretariātu un garantē tās neatkarīgu darbību.

Uzraudzības komitejā ir pieci neatkarīgi locekļi, kuriem ir pieredze vadošos amatos tieslietu vai izmeklēšanas jomās vai citos pielīdzināmos amatos, kas saistīti ar Biroja darbības jomām. Komitejas locekļus, savstarpēji vienojoties, ieceļ Eiropas Parlaments, Padome un Komisija.

Lēmumā, ar kuru ieceļ Uzraudzības komitejas locekļus, iekļauj arī rezerves sarakstu ar potenciāliem komitejas locekļiem, kuri uz atlikušo pilnvaru termiņu nomaina Uzraudzības komitejas locekļus atkāpšanās, nāves vai pastāvīgas darbnespējas gadījumā.

Uzraudzības komitejas locekļiem ir piecu gadu pilnvaru termiņš, kas nav pagarināms. Pilnvaru termiņa beigās viņi paliek amatā līdz nomainīšanas brīdim. Lai nodrošinātu Uzraudzības komitejas kompetences saglabāšanu, pamīšus nomaina trīs un divus locekļus.

Paredzams, ka Uzraudzības komitejas locekļiem aptuveni trīš dienas mēnesī būs jāatvēl sanāksmēm un sagatavošanas darbiem. Saskaņā ar piemērojamajiem Komisijas noteikumiem Uzraudzības komitejas locekļi par katru nostrādāto dienu saņems dienas naudu, kas vienāda ar 1/22 no AD 14 pakāpes ierēdņa pamatalgas (2) (3), un viņiem tiks atlīdzināti izdevumi, kas radušies, pildot pienākumus.

2.   ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Kandidātam jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, kas ir tiesīgs izmantot visas pilsonim pienākošās tiesības,

stājoties amatā, kandidātam nedrīkst būt politisku funkciju ne valsts, ne Eiropas līmenī,

stājoties amatā, kandidāts nedrīkst būt ES iestādes, struktūras vai aģentūras darbinieks,

stājoties amatā, kandidāts nedrīkst būt valsts krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta loceklis Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 3. panta 4. punkta nozīmē,

kandidātam ir jābūt ļoti labām divu Eiropas Savienības iestāžu oficiālo valodu zināšanām, kas nepieciešamas pienākumu veikšanai (būtu jānorāda arī citu oficiālo valodu zināšanu līmenis).

3.   ATLASES KRITĒRIJI

3.1.   Profesionālie kritēriji

Vismaz 10 gadus ilga atbilstoša augstākā līmeņa profesionālā pieredze, jo īpaši

darba pieredze, tai skaitā, vēlams, nozīmīga pieredze vadošā, piemēram, prokurora, tiesneša, jurista, revidenta vai izmeklētāja amatā ar specializāciju krāpšanas, korupcijas vai interešu konfliktu jautājumu jomā (tostarp ES līmenī),

un/vai

praktiskas vai akadēmiskas zināšanas krimināltiesību un/vai administratīvo tiesību jomā attiecībā uz ES finanšu interešu aizsardzību, ES budžetu un ES līdzekļu pārvaldību,

un/vai

praktiskās vai akadēmiskās zināšanas pamattiesību aizsardzībā administratīvās izmeklēšanās.

3.2.   Personiskie kritēriji

Kandidātiem vajadzīga ļoti laba izpratne par OLAF darbu,

jābūt ļoti labām vispārējām zināšanām par ES iestādēm, politiku, tiesisko regulējumu un darba metodēm,

jābūt pietiekami pieejamiem, lai varētu efektīvi veikt savus uzdevumus (aptuveni trīs dienas mēnesī atvēlot sanāksmēm un sagatavošanas darbiem).

4.   IEINTERESĒTĪBAS APLIECINĀJUMU IESNIEGŠANA

Ieinteresētajām personām ir jāpauž interese lietojumprogrammā cvOnline (4).

Pirms pieteikuma iesniegšanas jums rūpīgi jāpārliecinās par atbilstību visām piemērotības prasībām, kas uzskaitītas 2. punktā. Ja tiek konstatēta neatbilstība kādai no norādītajām piemērotības prasībām, kandidāts automātiski tiek izslēgts no atlases procedūras.

Lai reģistrētos, jums ir vajadzīga derīga e-pasta adrese, kas tiks izmantota, lai apstiprinātu jūsu reģistrāciju, kā arī sazinātos ar jums dažādos procedūras posmos. Tāpēc, ja maināt e-pasta adresi, lūdzam par to informēt Eiropas Komisiju.

Lai iesniegtu pieteikumu, jāveic CV augšupielāde PDF formātā un tiešsaistē jāsagatavo motivācijas vēstule (ne vairāk kā 8 000 rakstzīmes). CV un motivācijas vēstuli var iesniegt jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Kandidāti tiek aicināti norādīt visas ES valodas, kuras viņi prot, kā arī attiecīgo zināšanu līmeni saskaņā ar Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (5).

Kad reģistrēšanās tiešsaistē būs pabeigta, jūs saņemsiet e-pastu ar apstiprinājumu, ka pieteikums ir reģistrēts. Ja nesaņemat e-pastu ar apstiprinājumu, jūsu pieteikums nav reģistrēts.

Lūdzam ņemt vērā, ka nav iespējams tiešsaistē sekot jūsu pieteikuma virzībai. Par pieteikuma statusu Eiropas Komisija ar jums sazināsies tieši.

Ja nepieciešama papildinformācija un/vai rodas tehniskas problēmas, lūdzam sūtīt e-pastu uz adresi HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Ievērojot funkcionālus apsvērumus un kandidātu un iestāžu interesēs tiecoties atlases procedūru pabeigt pēc iespējas drīzāk, jebkādas atlases intervijas, kuras atlases komisija uzskatīs par nepieciešamām, notiks tikai angļu valodā (6).

Reģistrēšanās termiņš

Reģistrācijas beigu datums ir 2021. gada 24. septembris. Tiešsaistē būs iespējams reģistrēties tikai līdz plkst. 12.00 dienā pēc Briseles laika.

Jūs pats esat atbildīgs par to, lai reģistrāciju tiešsaistē pabeigtu laikus. Iesakām neatlikt pieteikšanos uz pēdējām pieteikuma iesniegšanas dienām, jo interneta pārslodzes vai savienojuma problēmu dēļ tiešsaistes reģistrācija var tikt pārtraukta, pirms to pabeidzat, un visas darbības tad vajadzēs atkārtot. Pēc reģistrēšanās termiņa informāciju pieteikumā vairs nevarēs ievadīt. Novēlota reģistrēšanās netiks pieņemta.

5.   ATLASES PROCEDŪRA

Eiropas Komisija informēs Eiropas Parlamentu un Padomi par visiem saņemtajiem ieinteresētības apliecinājumiem.

Apvienotā atlases komiteja, kurā ir vienāds locekļu skaits no katras iestādes, izvērtēs saņemtos ieinteresētības apliecinājumus un, savstarpēji vienojoties, ierosinās kopēju sarakstu ar pieciem kandidātiem apstiprināšanai par Uzraudzības komitejas locekļiem un ar vismaz septiņiem kandidātiem rezerves sarakstam.

Pēc tam Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, savstarpēji vienojoties, iecels piecus OLAF Uzraudzības komitejas locekļus, kā arī apstiprinās rezerves sarakstu, kurā ietilps vismaz septiņas personas.

Parasti veiksmīgos kandidātus vai nu ieceļ par OLAF Uzraudzības komitejas locekļiem, vai arī iekļauj rezerves sarakstā. Iestādes sazināsies ar kandidātiem attiecībā uz viņu iespēju tikt iekļautiem rezerves sarakstā pēc tam, kad būs pabeigts atlases process, bet pirms iecelšanas lēmuma pieņemšanas.

Lai īstenotu Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 15. panta 3. punktā un 21. panta 2. punktā paredzēto locekļu pakāpenisku nomaiņu, divu locekļu pilnvaras sāksies, tiklīdz procedūra būs pabeigta. Pārējo trīs locekļu pilnvaru termiņš sāksies 2022. gada janvārī.

6.   IESPĒJU VIENLĪDZĪBA

Eiropas Savienības iestādēs un citās struktūrās ir spēkā vienlīdzīgu iespēju politika, un pieteikumi tiek pieņemti neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskām pazīmēm, valodas, reliģijas, politiskās vai jebkuras citas pārliecības, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, dzimšanas, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas.

7.   NEATKARĪBA UN INTEREŠU KONFLIKTA NEESĪBAS DEKLARĀCIJA

Pirms pienākumu uzņemšanās Uzraudzības komitejas locekļiem ir jāsniedz deklarācija, kurā viņi apņemas strādāt neatkarīgi sabiedrības interesēs un apliecina, ka viņiem nav tādu interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu neatkarību.

8.   PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Eiropas Komisija nodrošinās, ka kandidātu persondatus apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (7). Tas jo īpaši attiecas uz šādu datu konfidencialitāti un drošību.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) , un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2223 (OV L 437, 28.12.2020., 49. lpp.).

(2)  Mēnesī vidēji ir 22 darba dienas.

(3)  Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju 2020. gada atjauninājums ir pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1211%2801%29&from=LV.

(4)  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces

(5)  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

(6)  Atlases komisijas nodrošinās, ka tie kandidāti, kuriem angļu valoda ir dzimtā, neiegūst nepamatotas priekšrocības.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).