ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 222I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 11. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2021/C 222 I/01

Komisijas paziņojums

1


LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

11.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 222/1


Komisijas paziņojums

(2021/C 222 I/01)

Komisija atzīst, ka efektīvas ES eksporta kontroles sistēmas nodrošināšanai ir svarīga kopīga spēju veidošanas un mācību programma licencēšanas un noteikumu izpildes jomā. Komisija, apspriežoties ar Divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu, apņemas izpētīt šādas programmas iespējamo ietekmi uz cilvēkresursiem un finanšu resursiem ar mērķi apzināt iespējas attiecībā uz spēju veidošanas un mācību programmas izstrādi, nosacījumiem un īstenošanu.