ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 118I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 7. aprīlis


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2021/C 118 I/01

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2010/231/KĀDP, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2021/560, un Padomes Regulā (ES) Nr. 356/2010, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/559 par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

1

2021/C 118 I/02

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2010/231/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 356/2010 par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

3

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

2021/C 118 I/03

Tīkls starp organizācijām, kuru darbības sfēra ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) misijas jomā

5


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

7.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 118/1


Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2010/231/KĀDP, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2021/560, un Padomes Regulā (ES) Nr. 356/2010, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/559 par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

(2021/C 118 I/01)

Turpmāk izklāstītā informācija tiek darīta zināma to personu ievērībai, kas uzskaitītas I pielikumā Padomes Lēmumam 2010/231/KĀDP (1), kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2021/560 (2), un I pielikumā Padomes Regulai (ES) Nr. 356/2010 (3), kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/559 (4) par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 751 (1992) un 1907 (2009), ir nolēmusi iekļaut vēl trīs personas to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

Minētās personas jebkurā laikā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komitejai, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 751 (1992), var iesniegt lūgumu pārskatīt lēmumus par to iekļaušanu minētajā ANO sarakstā, lūgumam pievienojot apliecinošus dokumentus. Šāds lūgums jānosūta uz šādu adresi:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tālr. +1 9173679448

Fakss +1 2129631300

E-pasts: delisting@un.org

Papildu informāciju skatīt vietnē: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests

Ņemot vērā ANO lēmumu, Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi, ka personas, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome ir iekļāvusi sarakstā, būtu jāiekļauj to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas izklāstīti I pielikumā Lēmumam 2010/231/KĀDP un I pielikumā Regulai (ES) Nr. 356/2010 par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju. Pamatojums minēto personu un vienību iekļaušanai sarakstā ir izklāstīts minēto pielikumu attiecīgajos ierakstos.

Attiecīgo personu uzmanība tiek vērsta uz to, ka pastāv iespēja iesniegt pieteikumu attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) kompetentajām iestādēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 356/2010 II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, lai iegūtu atļauju izmantot iesaldētos līdzekļus pamatvajadzību nodrošināšanai vai konkrētiem maksājumiem (sk. regulas 5. pantu).

Attiecīgās personas Padomei var iesniegt lūgumu pārskatīt lēmumu par to iekļaušanu minētajā sarakstā, lūgumam pievienojot apliecinošus dokumentus un to nosūtot uz šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: sanctions@consilium.europa.eu

Attiecīgo personu uzmanība tiek vērsta arī uz iespēju Padomes lēmumu apstrīdēt Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 275. panta otrajā daļā un 263. panta ceturtajā un sestajā daļā.


(1)  OV L 105, 27.4.2010., 17. lpp.

(2)  OV L 115 I, 6.4.2021., 3. lpp.

(3)  OV L 105, 27.4.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 115 I, 6.4.2021., 1. lpp.


7.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 118/3


Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2010/231/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 356/2010 par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

(2021/C 118 I/02)

Datu subjektu uzmanība tiek vērsta uz šādu informāciju saskaņā ar 16. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1725 (1).

Šīs apstrādes darbības juridiskais pamats ir Padomes Lēmums 2010/231/KĀDP (2), kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2021/560 (3), un Padomes Regula (ES) Nr. 356/2010 (4), kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/559 (5) par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju.

Šīs apstrādes darbības datu pārzinis ir RELEX.1.C nodaļa Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) ģenerāldirektorātā RELEX (Ārējās attiecības), un ar šo nodaļu var sazināties, izmantojot šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: sanctions@consilium.europa.eu

Ar PĢS datu aizsardzības speciālistu var sazināties, izmantojot šādu adresi:

Datu aizsardzības speciālists

data.protection@consilium.europa.eu

Apstrādes darbības mērķis ir izveidot un atjaunināt to personu sarakstu, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi saskaņā ar Lēmumu 2010/231/KĀDP, kuru īsteno ar Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2021/560, un Regulu (ES) Nr. 356/2010, kuru īsteno ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/559 par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju.

Datu subjekti ir fiziskas personas, kuras atbilst Lēmumā 2010/231/KĀDP un Regulā (ES) Nr. 356/2010 izklāstītajiem kritērijiem iekļaušanai sarakstā.

Savāktie personas dati ietver datus, kas vajadzīgi, lai pareizi identificētu attiecīgo personu, pamatojumu iekļaušanai sarakstā un citus ar to saistītus datus.

Savāktos personas datus vajadzības gadījumā var sniegt arī Eiropas Ārējās darbības dienestam un Komisijai.

Neskarot ierobežojumus, kas noteikti, ievērojot Regulas (ES) 2018/1725 25. pantu, atbilde datu subjektiem par to tiesību, piemēram, piekļuves tiesību, kā arī tiesību uz labošanu vai tiesību izteikt iebildumus, īstenošanu tiks sniegta saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Personas datus glabā piecus gadus no brīža, kad datu subjekts ir svītrots no tādu personu saraksta, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi, vai no brīža, kad ir beidzies pasākuma derīguma termiņš, vai uz tiesvedības laiku, ja tāda bijusi sākta.

Neskarot tiesību aizsardzību tiesā, administratīvā vai ārpustiesas kārtā, datu subjekti var iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.

(2)  OV L 105, 27.4.2010., 17. lpp.

(3)  OV L 115 I, 6.4.2021., 3. lpp.

(4)  OV L 105, 27.4.2010., 1. lpp.

(5)  OV L 115 I, 6.4.2021., 1. lpp.


Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

7.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 118/5


Tīkls starp organizācijām, kuru darbības sfēra ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) misijas jomā

(2021/C 118 I/03)

Regulas (EK) Nr. 178/2002 (1) 36. panta 2. punktā ir minēts, ka “valde pēc izpilddirektora priekšlikuma izstrādā publiski pieejamu sarakstu, kurā iekļauj kompetentās organizācijas, ko izraudzījušās dalībvalstis un kas individuāli vai tīklā var palīdzēt Iestādei īstenot tās misiju”.

Šo sarakstu EFSA valde pirmoreiz izstrādāja 2006. gada 19. decembrī, un kopš tā laika

i.

pēc EFSA izpilddirektora priekšlikumiem to regulāri atjaunina, ņemot vērā dalībvalstu pārskatus vai priekšlikumus par no jauna norīkotām organizācijām (saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2230/2004 (2) 2. panta 4. punktu);

ii.

to publisko EFSA tīmekļa vietnē, kur ir pieejams kompetento organizāciju atjaunināts saraksts.

Attiecīgā informācija ir pieejama šādās EFSA tīmekļa vietnes saitēs:

i.

jaunākie grozījumi kompetento organizāciju sarakstā, ko EFSA valde veica [2021. gada 25. martā] –

[https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/86th-management-board-web-meeting];

ii.

kompetento organizāciju aktuālais saraksts:

http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg

EFSA regulāri atjaunina šo paziņojumu, jo īpaši attiecībā uz tīmekļa vietņu saitēm.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, rakstiet uz Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 01.02.2002., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2004. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2230/2004 par Regulas (EK) Nr. 178/2002 izpildes kārtību attiecībā uz organizāciju tīklu, kas darbojas jomās, kas ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kompetencē (OV L 379, 24.12.2004., 64. lpp.), ar jaunākajiem grozījumiem.