ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 182I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 2. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2020/C 182 I/01

Informācija no Komisijas par to, ka Francija nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus Covid-19 uzliesmojums

1

2020/C 182 I/02

Informācija no Komisijas par to, ka Nīderlande nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus Covid-19 uzliesmojums (Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. maija Regula (ES) 2020/698, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju derīgumu un dažu periodisku pārbaužu un mācību atlikšanu noteiktās transporta tiesību aktu jomās ( OV L 165, 27.5.2020., 10. lpp. ))

2

2020/C 182 I/03

Informācija no Komisijas par to, ka Somija nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus Covid-19 uzliesmojums

3

2020/C 182 I/04

Informācija no Komisijas par to, ka Horvātija nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus Covid-19 uzliesmojums (Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. maija Regula (ES) 2020/698, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju derīgumu un dažu periodisku pārbaužu un mācību atlikšanu noteiktās transporta tiesību aktu jomās ( OV L 165, 27.5.2020., 10. lpp. ))

4

2020/C 182 I/05

Informācija no Komisijas par to, ka Lietuva nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus Covid-19 uzliesmojums

5

2020/C 182 I/06

Informācija no Komisijas par to, ka Slovākija nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus Covid-19 uzliesmojums

6


LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

2.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 182/1


Informācija no Komisijas par to, ka Francija nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus

Covid-19 uzliesmojums

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. maija Regula (ES) 2020/698, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju derīgumu un dažu periodisku pārbaužu un mācību atlikšanu noteiktās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10. lpp.))

(2020/C 182 I/01)

Paziņojuma sniedzēja: Francija

Ievērodama attiecīgos Regulas (ES) 2020/698 noteikumus, Francija 2020. gada 28. maijā informēja Komisiju, ka tā ir nolēmusi dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus nepiemērot.

Regulas (ES) 2020/698 noteikumi, ko Francija nolēmusi nepiemērot:

regulas 5. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/45/ES (1) paredzētajiem mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodisko tehnisko apskašu termiņiem,

regulas 5. panta 2. punkts, kas attiecas uz Direktīvā 2014/45/ES paredzēto tehniskās apskates sertifikātu derīgumu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.).


2.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 182/2


Informācija no Komisijas par to, ka Nīderlande nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus

Covid-19 uzliesmojums

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. maija Regula (ES) 2020/698, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju derīgumu un dažu periodisku pārbaužu un mācību atlikšanu noteiktās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10. lpp.))

(2020/C 182 I/02)

Paziņojuma sniedzēja: Nīderlande

Ievērodama attiecīgos Regulas (ES) 2020/698 noteikumus, Nīderlande 2020. gada 28. maijā informēja Komisiju, ka tā ir nolēmusi dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus nepiemērot.

Regulas (ES) 2020/698 noteikumi, ko Nīderlande nolēmusi nepiemērot:

regulas 5. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/45/ES (1) paredzētajiem mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodisko tehnisko apskašu termiņiem,

regulas 5. panta 2. punkts, kas attiecas uz Direktīvā 2014/45/ES paredzēto tehniskās apskates sertifikātu derīgumu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.).


2.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 182/3


Informācija no Komisijas par to, ka Somija nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus

Covid-19 uzliesmojums

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. maija Regula (ES) 2020/698, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju derīgumu un dažu periodisku pārbaužu un mācību atlikšanu noteiktās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10. lpp.))

(2020/C 182 I/03)

Paziņojuma sniedzēja: Somija

Ievērodama attiecīgos Regulas (ES) 2020/698 noteikumus, Somija 2020. gada 28. maijā informēja Komisiju, ka tā ir nolēmusi dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus nepiemērot.

Regulas (ES) 2020/698 noteikumi, ko Somija nolēmusi nepiemērot:

regulas 4. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 165/2014 (1) paredzētajām regulārām tahogrāfu inspekcijām autotransportā,

regulas 5. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/45/ES (2) paredzētajiem mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodisko tehnisko apskašu termiņiem,

regulas 5. panta 2. punkts, kas attiecas uz Direktīvā 2014/45/ES paredzēto tehniskās apskates sertifikātu derīgumu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.).


2.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 182/4


Informācija no Komisijas par to, ka Horvātija nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus

Covid-19 uzliesmojums

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. maija Regula (ES) 2020/698, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju derīgumu un dažu periodisku pārbaužu un mācību atlikšanu noteiktās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10. lpp.))

(2020/C 182 I/04)

Paziņojuma sniedzēja: Horvātija

Ievērodama attiecīgos Regulas (ES) 2020/698 noteikumus, Horvātija 2020. gada 29. maijā informēja Komisiju, ka tā ir nolēmusi dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus nepiemērot.

Regulas (ES) 2020/698 noteikumi, ko Horvātija nolēmusi nepiemērot:

regulas 3. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/126/EK (1) paredzēto vadītāja apliecību derīgumu,

regulas 5. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/45/ES (2) paredzētajiem mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodisko tehnisko apskašu termiņiem,

regulas 5. panta 2. punkts, kas attiecas uz Direktīvā 2014/45/ES paredzēto tehniskās apskates sertifikātu derīgumu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.).


2.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 182/5


Informācija no Komisijas par to, ka Lietuva nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus

Covid-19 uzliesmojums

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. maija Regula (ES) 2020/698, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju derīgumu un dažu periodisku pārbaužu un mācību atlikšanu noteiktās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10. lpp.))

(2020/C 182 I/05)

Paziņojuma sniedzēja: Lietuva

Ievērodama attiecīgos Regulas (ES) 2020/698 noteikumus, Lietuva 2020. gada 28. maijā informēja Komisiju, ka tā ir nolēmusi dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus nepiemērot.

Regulas (ES) 2020/698 noteikumi, ko Lietuva nolēmusi nepiemērot:

regulas 3. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/126/EK (1) paredzēto vadītāja apliecību derīgumu,

regulas 4. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 165/2014 (2) paredzētajām regulārām tahogrāfu inspekcijām autotransportā,

regulas 4. panta 2. punkts, kas attiecas uz Regulā (ES) Nr. 165/2014 paredzēto vadītāja karšu atjaunošanu,

regulas 4. panta 3. punkts, kas attiecas uz Regulā (ES) Nr. 165/2014 paredzēto vadītāja karšu aizvietošanu,

regulas 5. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/45/ES (3) paredzētajiem mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodisko tehnisko apskašu termiņiem,

regulas 5. panta 2. punkts, kas attiecas uz Direktīvā 2014/45/ES paredzēto tehniskās apskates sertifikātu derīgumu,

regulas 7. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1072/2009 (4) paredzēto kravu autopārvadājumiem izdoto Kopienas atļauju derīgumu,

regulas 7. panta 2. punkts, kas attiecas uz Regulā (EK) Nr. 1072/2009 paredzēto transportlīdzekļa vadītāja atestātu derīgumu,

regulas 8. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1073/2009 (5) paredzēto pasažieru pārvadājumiem izdoto Kopienas atļauju derīgumu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1072/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.).


2.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 182/6


Informācija no Komisijas par to, ka Slovākija nepiemēros dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus

Covid-19 uzliesmojums

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. maija Regula (ES) 2020/698, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju derīgumu un dažu periodisku pārbaužu un mācību atlikšanu noteiktās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10. lpp.))

(2020/C 182 I/06)

Paziņojuma sniedzēja: Slovākija

Ievērodama attiecīgos Regulas (ES) 2020/698 noteikumus, Slovākija 2020. gada 29. maijā informēja Komisiju, ka tā ir nolēmusi dažus Regulas (ES) 2020/698 noteikumus nepiemērot.

Regulas (ES) 2020/698 noteikumi, ko Slovākija nolēmusi nepiemērot:

regulas 5. panta 1. punkts, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/45/ES (1) paredzētajiem mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodisko tehnisko apskašu termiņiem,

regulas 5. panta 2. punkts, kas attiecas uz Direktīvā 2014/45/ES paredzēto tehniskās apskates sertifikātu derīgumu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.).