ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 12

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 14. janvāris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2020/C 12/01

Komisijas Paziņojums saskaņā ar Eiropas Savienības un Monako Firstistes monetārā nolīguma 11. panta 5. punktu

1

2020/C 12/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9653 – Pon Tyre Group / Gilde Fund V / Gundlach Automotive Corporation) ( 1 )

4

2020/C 12/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9463 – KKR / Axel Springer) ( 1 )

5

2020/C 12/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9555 – Recruit/MUBK/JV) ( 1 )

6


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2020/C 12/05

Euro maiņas kurss — 2020. gada 13. janvāris

7


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2020/C 12/06

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus un attiecīgie pasākumi saskaņā ar kopuzņēmuma Kurināmā elementi un ūdeņradis 2 darba plānu 2020. gadam

8

2020/C 12/07

2020. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS VIENAS DALĪBVALSTS PROGRAMMAS Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1144/2014

9

2020/C 12/08

2020. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS DAUDZVALSTU PROGRAMMAS Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1144/2014

25


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

14.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/1


Komisijas Paziņojums saskaņā ar Eiropas Savienības un Monako Firstistes monetārā nolīguma 11. panta 5. punktu

(2020/C 12/01)

Apvienotā komiteja, kuru veido Monako Firstistes un Eiropas Savienības pārstāvji, saskaņā ar Eiropas Savienības un Monako Firstistes monetārā nolīguma (1) 11. panta 5. punktu ir grozījusi monetārā nolīguma B pielikumā minēto sarakstu.


(1)  OV C 23, 28.1.2012., 13. lpp.


PIELIKUMS

“B PIELIKUMS

 

Īstenojamās tiesību normas

Īstenošanas termiņš

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/847 (2015. gada 20. maijs) par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006, (OV L 141, 5.6.2015., 1. lpp.).

2017. gada 30. jūnijs (2)

2.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.),

2017. gada 30. jūnijs (2)

 

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

3.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/843 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (OV L 156, 19.6.2018., 43. lpp.);

2020. gada 31. decembris (4)

 

kurā papildinājumi izdarīti un kura īstenota ar:

 

4.

Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp.),

2017. gada 1. decembris (3)

 

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

5.

Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/105 (2017 gada 27. oktobris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/1675 groza attiecībā uz Etiopijas iekļaušanu augsta riska trešo valstu sarakstā pielikuma I punkta tabulā (OV L 19, 24.1.2018., 1. lpp.),

2019. gada 31. marts (4)

6.

Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/212 (2017. gada 13. decembris), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā (OV L 41, 14.2.2018., 4. lpp.);

2019. gada 31. marts (4)

7.

Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/1108 (2018. gada 7. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai elektroniskās naudas emitentiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un ar noteikumiem attiecībā uz šo kontaktpunktu funkcijām (OV L 203, 10.8.2018., 2. lpp.);

2020. gada 31. decembris (5)

8.

Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/1467 (2018. gada 27. jūlijs), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Pakistānas iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā (OV L 246, 2.10.2018., 1. lpp.);

2019. gada 31. decembris (5)

9.

Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/758 (2019. gada 31. janvāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem minimuma darbībām un papildu pasākumu veidiem, kuri kredītiestādēm un finanšu iestādēm jāveic nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku mazināšanai konkrētās trešās valstīs (OV L 125, 14.5.2019., 4. lpp.).

2020. gada 31. decembris (5)

10.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1672 (2018. gada 23. oktobris) par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu (OV L 284, 12.11.2018., 6. lpp.).

2021. gada 31. decembris (5)

11.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1673 (2018. gada 23. oktobris) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām (OV L 284, 12.11.2018., 22. lpp.).

2021. gada 31. decembris (5)

Krāpšanas un viltošanas novēršana

12.

Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2001 (2001. gada 28. jūnijs), ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (OV L 181, 4.7.2001., 6. lpp.),

 

 

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

13.

Padomes Regulu (EK) Nr. 44/2009 (2008. gada 18. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (OV L 17, 22.1.2009., 1. lpp.).

 

14.

Padomes Lēmums 2001/887/TI (2001. gada 6. decembris) par euro aizsardzību pret viltošanu (OV L 329, 14.12.2001., 1. lpp.).

 

15.

Padomes Regula (EK) Nr. 2182/2004 (2004. gada 6. decembris) par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (OV L 373, 21.12.2004., 1. lpp.),

 

 

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

16.

Padomes Regulu (EK) Nr. 46/2009 (2008. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (OV L 17, 22.1.2009., 5. lpp.).

 

17.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/62/ES (2014. gada 15. maijs) par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI (OV L 151, 21.5.2014., 1. lpp.).

2016. gada 30. jūnijs (1)

18.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/713 (2019. gada 17. aprīlis) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (OV L 123, 10.5.2019., 18. lpp.).

2021. gada 31. decembris (5)

Tiesību akti banku un finanšu jomā

19.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/9/EK (1997. gada 3. marts) par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.).

 


(1)  Apvienotā komiteja 2014. gadā termiņu apstiprinājusi saskaņā ar Eiropas Savienības un Monako Firstistes monetārā nolīguma 11. panta 5. punktu.

(2)  Apvienotā komiteja 2015. gadā termiņu apstiprinājusi saskaņā ar Eiropas Savienības un Monako Firstistes monetārā nolīguma 11. panta 5. punktu.

(3)  Apvienotā komiteja 2017. gadā termiņu apstiprinājusi saskaņā ar Eiropas Savienības un Monako Firstistes monetārā nolīguma 11. panta 5. punktu.

(4)  Apvienotā komiteja 2018. gadā termiņu apstiprinājusi saskaņā ar Eiropas Savienības un Monako Firstistes monetārā nolīguma 11. panta 5. punktu.

(5)  Apvienotā komiteja 2019. gadā termiņu apstiprinājusi saskaņā ar Eiropas Savienības un Monako Firstistes monetārā nolīguma 11. panta 5. punktu.”


14.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.9653 – Pon Tyre Group / Gilde Fund V / Gundlach Automotive Corporation)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2020/C 12/02)

Komisija 2019. gada 23. decembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32019M9653. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


14.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/5


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.9463 – KKR / Axel Springer)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2020/C 12/03)

Komisija 2019. gada 12. novembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32019M9463. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


14.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/6


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.9555 – Recruit/MUBK/JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2020/C 12/04)

Komisija 2019. gada 2. decembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32019M9555. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

14.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/7


Euro maiņas kurss (1)

2020. gada 13. janvāris

(2020/C 12/05)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1126

JPY

Japānas jena

122,25

DKK

Dānijas krona

7,4732

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,85760

SEK

Zviedrijas krona

10,5598

CHF

Šveices franks

1,0811

ISK

Islandes krona

137,20

NOK

Norvēģijas krona

9,8955

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,230

HUF

Ungārijas forints

334,29

PLN

Polijas zlots

4,2348

RON

Rumānijas leja

4,7784

TRY

Turcijas lira

6,5219

AUD

Austrālijas dolārs

1,6117

CAD

Kanādas dolārs

1,4514

HKD

Hongkongas dolārs

8,6504

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6769

SGD

Singapūras dolārs

1,4989

KRW

Dienvidkorejas vona

1 288,09

ZAR

Dienvidāfrikas rands

15,9948

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,6697

HRK

Horvātijas kuna

7,4445

IDR

Indonēzijas rūpija

15 243,73

MYR

Malaizijas ringits

4,5199

PHP

Filipīnu peso

56,147

RUB

Krievijas rublis

68,0893

THB

Taizemes bāts

33,620

BRL

Brazīlijas reāls

4,5832

MXN

Meksikas peso

20,9084

INR

Indijas rūpija

78,8225


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

14.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/8


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus un attiecīgie pasākumi saskaņā ar kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” darba plānu 2020. gadam

(2020/C 12/06)

Ar šo uzaicina iesniegt priekšlikumus, kā arī informē par attiecīgiem pasākumiem saskaņā ar kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (kopuzņēmuma FCH 2) darba plānu 2020. gadam.

Šis darba plāns, tostarp termiņi un pasākumu budžeti, kopā ar informāciju par uzaicinājumu un attiecīgajiem pasākumiem, kā arī norādījumi pieteicējiem, kā iesniegt priekšlikumus, ir pieejami dalībnieku portāla tīmekļa vietnē (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home). Visa šī informācija pēc vajadzības tiks atjaunināta tajā pašā dalībnieku portālā.


14.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/9


2020. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS

VIENAS DALĪBVALSTS PROGRAMMAS

Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1144/2014

(2020/C 12/07)

1.   Priekšvēsture un šā uzaicinājuma nolūks

1.1.   Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

Eiropas Parlaments un Padome 2014. gada 22. oktobrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 1144/2014 (1) par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008. Šī regula ir papildināta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1829 (2), un tās piemērošanas noteikumi ir sniegti Komisijas īstenošanas regulā (ES) 2015/1831 (3).

Informācijas un veicināšanas pasākumu vispārīgais mērķis ir uzlabot Savienības lauksaimniecības nozares konkurētspēju.

Informācijas un veicināšanas pasākumu konkrētie mērķi ir:

a)

palielināt informētību par Savienības lauksaimniecības produktu izcilību un augstajiem standartiem, ko Savienībā piemēro ražošanas metodēm;

b)

palielināt Savienības lauksaimniecības produktu un konkrētu pārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu un veicināt to atpazīstamību gan Savienībā, gan ārpus tās;

c)

palielināt Savienības kvalitātes shēmu atzīšanu un atpazīstamību;

d)

palielināt Savienības lauksaimniecības produktu un dažu pārtikas produktu tirgus daļu, īpašu uzmanību pievēršot to trešo valstu tirgiem, kuriem ir vislielākais izaugsmes potenciāls;

e)

atjaunot normālus tirgus nosacījumus nopietnu tirgus traucējumu, patērētāju uzticības zaudēšanas vai citu specifisku problēmu gadījumā.

1.2.   Komisijas 2020. gada darba programma

Komisijas 2020. gada darba programmā, kas pieņemta ar īstenošanas lēmumu (4)2019. gada 18. novembrī, ir sniegtas ziņas par līdzfinansējuma piešķiršanu un prioritātes attiecībā uz vienas dalībvalsts un daudzvalstu programmām iekšējā tirgū un trešās valstīs. Tā ir pieejama šādā vietnē:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_lv

1.3.   Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra

Eiropas Komisija ir uzticējusi Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūrai (turpmāk Chafea) vadīt noteiktas tādu informācijas un veicināšanas pasākumu daļas attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, tostarp publicēt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un novērtēt vienas dalībvalsts programmu pieteikumus.

1.4.   Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz vienas dalībvalsts programmu īstenošanu saskaņā ar 2020. gada darba programmas I pielikuma 1.2.1.1. punktu (1. tematiskās prioritātes pasākumi: vienas dalībvalsts programmas iekšējā tirgū) un 1.2.1.2. punktu (2. tematiskās prioritātes pasākumi: vienas dalībvalsts programmas trešās valstīs).

2.   Mērķi – Prioritātes – Temati

2020. gada darba programmas I pielikuma 1.2.1.1. un 1.2.1.2. punktā ir noteiktas tematiskās prioritātes pasākumiem, kuriem plānots paredzēt līdzfinansējumu ar šā uzaicinājuma starpniecību (sk. arī 6.2. punktu “Atbilstīgās darbības”). Saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegtajiem pieteikumiem ir jāatbilst kādam no šajos gada darba programmas punktos minētajiem sešiem tematiem, pretējā gadījumā tie finansējuma piešķiršanai netiks izskatīti. Pieteikuma iesniedzēji drīkst iesniegt vairākus pieteikumus dažādiem projektiem, kas atbilst vienam prioritārajam tematam. Pieteikuma iesniedzēji drīkst iesniegt arī vairākus pieteikumus dažādiem projektiem, kas atbilst dažādām tematiskajām prioritātēm vai tematiem.

3.   Grafiks

Iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 15. aprīlis plkst. 17.00 CET (pēc Centrāleiropas laika).

 

Posmi/termiņi

Datums un laiks vai orientējošais periods

a)

Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus publicēšana

14.1.2020.

b)

Ar IT nesaistītu jautājumu iesniegšanas termiņš

1.4.2020. plkst. 17.00 CET

c)

Termiņš, lai atbildētu uz jautājumiem, kas nav saistīti ar IT

8.4.2020. plkst. 17.00 CET

d)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

15.4.2020. plkst. 17.00 CET

e)

Novērtēšanas periods

no 2020. gada aprīļa līdz 2020. gada augustam

f)

Komisijas lēmums

2020. gada oktobris

g)

Dalībvalstis sniedz informāciju pieteikuma iesniedzējiem

2020. gada oktobris

h)

Dotācijas adaptācijas posms

no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada janvārim

i)

Dalībvalstu un saņēmēju dotācijas nolīguma parakstīšana

līdz 2021. gada janvārim

j)

Pasākuma sākšanas laiks

pēc 2021. gada 1. janvāra

4.   Pieejamais budžets

Kopējais paredzētais budžets saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegto pasākumu līdzfinansēšanai ir 95 000 000 EUR. Orientējošās summas, kas pieejamas katram tematam, ir norādītas 6.2. punktā tabulā “Atbilstīgās darbības”.

Šīs summas pieejamība ir atkarīga no tā, vai pēc tam, kad ES budžeta lēmējinstitūcija būs pieņēmusi ES 2020. gada vispārējo budžetu, būs pieejamas apropriācijas, vai tās būs paredzētas provizoriskajās divpadsmitdaļās. Šī summa ir atkarīga arī no apropriāciju pieejamības nākamajos trīs gados, ņemot vērā nediferencētās apropriācijas.

Komisija patur tiesības nepiešķirt visu pieejamo finansējumu.

5.   Pieņemamības prasības

Pieteikumi ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 3. sadaļā norādītajam iesniegšanas termiņam.

Pieteikumi koordinatoram ir jāiesniedz tiešsaistē ar “Finansējuma un konkursu iespēju” portāla starpniecību (elektroniskā iesniegšanas sistēma ir pieejama: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip).

Ja minētās prasības netiks izpildītas, pieteikums tiks noraidīts.

Priekšlikumus var iesniegt jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Tomēr, gatavojot savus priekšlikumus, pieteikuma iesniedzējiem būtu jāņem vērā tas, ka dotāciju nolīgumus pārvaldīs dalībvalstis. Attiecīgi pieteikuma iesniedzēji tiek mudināti iesniegt savu priekšlikumu iesniedzējas(-u) organizācijas(-u) izcelsmes dalībvalsts valodā(s), ja vien attiecīgā dalībvalsts savā nolīgumā nav norādījusi, ka dotācijas nolīgums ir jāparaksta angļu valodā (5).

Lai neatkarīgajiem ekspertiem, kas veic novērtējuma tehnisko pusi, atvieglotu priekšlikumu izskatīšanu, ja tas sagatavots kādā citā ES oficiālajā valodā, būtu vēlams iesniegt priekšlikuma tehniskās daļas (B daļas) tulkojumu angļu valodā.

6.   Atbilstības kritēriji

6.1.   Atbilstīgie pretendenti

Vienas dalībvalsts programmu priekšlikumus drīkst iesniegt tikai juridiskas personas vai arī subjekti, kas nav juridiskas personas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka to pārstāvjiem ir tiesības uzņemties juridiskas saistības šo subjektu vārdā, kā arī sniegt garantijas Savienības finanšu interešu aizsardzībai, kas būtu vienādas ar juridisko personu sniegtajām garantijām, kā noteikts 197. panta 2. punktā Regulā (Euratom, ES) Nr. 2018/1046 (turpmāk “Finanšu regula”) (6).

Konkrētāk, pieteikumus ir tiesīgas iesniegt šādas organizācijas un struktūras, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punktā:

i)

profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un pārstāv attiecīgās dalībvalsts attiecīgo nozari vai nozares, un jo īpaši starpnozaru organizācijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (7) 157. pantā, un grupas, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (8) 3. panta 2. punktā, ar noteikumu, ka tās pārstāv nosaukumu, kurš ir aizsargāts saskaņā ar pēdējo minēto regulu un uz kuru attiecas minētā programma;

ii)

ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. un 156. pantā un kuras ir atzinusi kāda dalībvalsts; vai

iii)

lauksaimniecības un pārtikas nozares struktūras, kuru mērķis un darbība ir saistīta ar informācijas sniegšanu un lauksaimniecības produktu tirdzniecības veicināšanu un kurām attiecīgā dalībvalsts uzticējusi skaidri noteiktu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu šajā jomā; minētajām struktūrām jābūt veikušām likumīgu uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī vismaz divus gadus pirms datuma, kad publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas minēts 8. panta 2. punktā.

Iepriekš minētās programmu iesniedzējas organizācijas var iesniegt piedāvājumu ar noteikumu, ka tās ir reprezentatīvas attiecīgās nozares vai produkta organizācijas, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 1. panta 1. vai 2. punkta nosacījumiem, proti:

i)

uzskata, ka profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas reģistrētas dalībvalstī, kā minēts attiecīgi Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, pārstāv nozari, uz kuru attiecas programma:

ja tā aptver vismaz 50 % no ražotāju skaita vai 50 % no pārdodamās produkcijas apjoma vai produkta(-u) vērtības tirgū vai attiecīgajā nozarē attiecīgajā dalībvalstī, vai

ja tā ir starpnozaru organizācija, kuru atzinusi dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 158. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 (9) 16. pantu;

ii)

grupu, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 3. panta 2. punktā un minēta Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, uzskata par reprezentatīvu attiecībā uz nosaukumu, kas ir aizsargāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 un uz kuru attiecas programma, ja tā pārstāv vismaz 50 % no pārdodamās produkcijas apjoma vai tā/to produkta(-u) vērtības tirgū, kura(-u) nosaukums ir aizsargāts;

iii)

ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, uzskata par reprezentatīvām attiecībā uz produktu(-iem) vai nozari, uz kuru attiecas programma, ja tās ir atzinusi dalībvalsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 154. vai 156. pantu vai Regulas (ES) Nr. 1379/2013 14. pantu;

iv)

lauksaimniecības un pārtikas nozares struktūru, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā, uzskata par reprezentatīvu attiecībā uz nozari(-ēm), uz kuru(-ām) attiecas programma, ja tās dalībnieku vidū ir minētā(-o) produkta(-u) vai nozares pārstāvji.

Atkāpjoties no iepriekš minētā i) un ii) punkta, zemākas robežvērtības var tikt akceptētas, ja programmas iesniedzēja organizācija iesniegtajā programmas priekšlikumā pierāda, ka pastāv īpaši apstākļi, tostarp pierādījumi par tirgus struktūru, kas attaisnotu programmas iesniedzējas organizācijas uzskatīšanu par reprezentatīvu attiecīgā produkta(-u) vai nozares pārstāvi.

Priekšlikumus var iesniegt viena vai vairākas programmu iesniedzējas organizācijas, kuras visas ir no tās pašas ES dalībvalsts.

Atbilstīgi ir tikai tie pieteikumi, ko iesnieguši subjekti, kuri veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs.

Attiecībā uz britu pretendentiem: lūdzu, ņemiet vērā, ka atbilstība noteiktajiem atbilstības kritērijiem ir jānodrošina visā dotāciju nolīguma darbības termiņa laikā. Ja dotāciju saņemšanas periodā Apvienotā Karaliste izstāsies no ES, nenoslēdzot ar ES nolīgumu, kas nodrošina, ka Apvienotās Karalistes pieteikuma iesniedzēji arī turpmāk ir tiesīgi saņemt dotācijas, jūs vairs nesaņemsiet ES finansējumu (vienlaikus iespēju robežās turpinot piedalīties) vai arī jums nāksies atstāt projektu, pamatojoties uz dotācijas nolīguma 34.3. pantu.

Neatbilstīgi subjekti: pieteikuma iesniedzēji, kas jau saņem Savienības finansējumu par tādiem pašiem informācijas un veicināšanas pasākumiem, kuri iekļauti viņu priekšlikumā(-os), nav tiesīgi saņemt Savienības finansējumu šo pasākumu īstenošanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1144/2014.

Lai novērtētu pieteikuma iesniedzēju atbilstību, ir jāiesniedz šādi apliecinoši dokumenti:

privāts uzņēmums: izraksts no valdības biļetena, statūtu kopija, izraksts no komercreģistra vai apvienību reģistra,

valsts iestāde: valsts uzņēmuma dibināšanas rezolūcijas vai lēmuma kopija vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina publisko tiesību subjekta dibināšanu,

subjekti, kam nav juridiskas personas statusa: dokumenti, kas apliecina, ka to pārstāvis(-ji) var uzņemties juridiskās saistības to vārdā,

visiem pieteikuma iesniedzējiem turklāt jāiesniedz attiecīga dokumentācija, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 1. pantā noteiktajiem pārstāvības kritērijiem.

6.2.   Atbilstīgie pasākumi un darbības

Priekšlikumiem ir jāatbilst gada darba programmas II pielikumā uzskaitītajiem atbilstības kritērijiem, proti:

a)

priekšlikumos drīkst ietvert tikai Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. pantā uzskaitītos produktus un shēmas;

b)

priekšlikumi nodrošina, ka pasākumi tiek īstenoti, izvēloties izpildstruktūras, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 13. pantā. Programmu iesniedzējām organizācijām ir jāatlasa par programmu īstenošanu atbildīgās struktūras, nodrošinot labāko cenas un kvalitātes attiecību un nepieļaujot interešu konfliktu (Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 2. pants). Programmas iesniedzēja organizācija nodrošina par programmas īstenošanu atbildīgās struktūras atlasi ne vēlāk kā līdz dotācijas nolīguma parakstīšanas dienai (sk. Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 10. pantu);

c)

ja programmas iesniedzēja organizācija ierosina pati īstenot dažas priekšlikuma daļas, tā nodrošina, ka pasākuma izmaksas, ko tā plāno veikt pati, nepārsniedz parastās tirgus likmes;

d)

priekšlikumi atbilst Savienības tiesību aktiem, kas reglamentē attiecīgos produktus un to tirdzniecību, to apjoms ir būtisks, tiem ir Savienības dimensija un tie atbilst visiem Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 3. panta 1. punkta noteikumiem;

e)

ja sniegtā informācija attiecas uz ietekmi uz veselību, priekšlikumiem ir jāatbilst Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 3. panta 2. punkta noteikumiem;

f)

ja priekšlikumā piedāvāts minēt izcelsmi vai preču zīmi, tai ir jāatbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 II nodaļā minētajiem noteikumiem.

Pieteikuma iesniedzējiem, kuru priekšlikumi attiecas uz Apvienoto Karalisti, jāņem vērā, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES var izraisīt izmaiņas programmu īstenošanā.

Lai novērtētu plānoto darbību atbilstību, ir jāsniedz šāda informācija:

priekšlikumiem, kuri attiecas uz valsts kvalitātes shēmām, pievieno dokumentus vai atsauci uz publiski pieejamiem avotiem, kas apstiprina, ka kvalitātes shēmu ir oficiāli atzinusi dalībvalsts,

priekšlikumos, kuru mērķis ir iekšējais tirgus un kuros ietvertais vēstījums attiecas uz pareiziem ēšanas paradumiem vai alkoholisko dzērienu atbildīgu patēriņu, izklāsta, kā ierosinātā programma un tās vēstījums(-i) atbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem sabiedrības veselības jomā dalībvalstī, kurā programma tiks īstenota. Jāiesniedz atsauces vai dokumenti, kas apstiprina sniegto pamatojumu.

Turklāt priekšlikumam ir jāsaskan arī ar kādu no tematiskajām prioritātēm, kas minētas 2020. gada darba programmā attiecībā uz vienas dalībvalsts programmām. Turpmāk ir sniegts 2020. gada darba programmas izraksts, sīkāk norādot sešus tematus, par kurām drīkst iesniegt pieteikumus. Tekstā ir izklāstīts temats, attiecīgā plānotā summa, mērķi un gaidāmie rezultāti.

Pasākumi 1. tematiskajā prioritātē: vienas dalībvalsts programmas iekšējā tirgū

Temati

Kopējā plānotā summa

Gada prioritātes, izvirzītie mērķi un gaidāmie rezultāti

1. temats

Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir palielināt Savienības kvalitātes shēmu atzīšanu un atpazīstamību, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā

12 000 000 EUR

Mērķis ir palielināt Savienības kvalitātes shēmu atzīšanu un atpazīstamību, proti:

a)

kvalitātes shēmas: aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN), garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) un fakultatīvi kvalitātes noteikumi;

b)

bioloģisko produktu ražošana;

c)

Savienības tālākajiem reģioniem raksturīgu kvalitatīvu lauksaimniecības produktu logotips.

Informācijas un veicināšanas programmām par Savienības kvalitātes shēmām būtu jābūt galvenajai prioritātei iekšējā tirgū, jo šādas shēmas sniedz patērētājiem pārliecību par produkta vai izmantotā ražošanas procesa kvalitāti un raksturlielumiem, nodrošina attiecīgo produktu pievienoto vērtību un vairo to tirgus iespējas.

Viens no paredzētajiem rezultātiem ir palielināt ar Savienības kvalitātes shēmām saistītā logotipa atpazīstamību Eiropas patērētāju vidū. Saskaņā ar īpašu Eirobarometra aptauju (Nr. 473) tikai 18 % Eiropas patērētāju atpazīst tādu produktu logotipus, uz kuriem attiecas aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) un aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN), savukārt 15 % atpazīst garantētu tradicionālo īpatnību (GTĪ), kas ir galvenās Savienības kvalitātes shēmas. Lai gan kopš 2015. gada bioloģiskās lauksaimniecības logotipa atpazīstamība ir pieaugusi par četriem procentpunktiem, aizvien tikai 27 % Eiropas patērētāju atpazīst ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipu.

Vēlamā galīgā ietekme ir vairot informētību par Savienības kvalitātes shēmām un palielināt to produktu konkurētspēju un patēriņu, kas reģistrēti saskaņā ar Savienības kvalitātes shēmu, paaugstināt to atpazīstamību un palielināt to tirgus daļu.

2. temats

Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir izcelt Savienības lauksaimniecības produktu ražošanas metožu specifiku un Eiropas lauksaimniecības un pārtikas produktu īpašības, kā arī kvalitātes shēmas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. panta 4. punkta d) apakšpunktā

8 000 000 EUR

Mērķis ir izcelt vismaz vienu Savienības lauksaimniecības produktu ražošanas metožu specifisko iezīmi, jo īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, izsekojamību, autentiskumu, marķēšanu, uzturvērtību un veselīgumu (tostarp pareiziem ēšanas paradumiem un atbilstīgu alkoholisko dzērienu atbildīgu patēriņu), dzīvnieku labturību, vides aizsardzību un ilgtspēju, un lauksaimniecības un pārtikas produktu īpašības, jo īpaši saistībā ar to kvalitāti, garšu, daudzveidību vai tradīcijām.

Vēlamā galīgā ietekme ir panākt, ka Eiropas patērētāji labāk apzinās Savienības lauksaimniecības produktu izcilību, un veicināt attiecīgo Savienības lauksaimniecības pārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu, paaugstināt to atpazīstamību un palielināt to tirgus daļu.

Pasākumi 2. tematiskajā prioritātē: vienas dalībvalsts programmas trešās valstīs

Pieteikuma iesniedzēji var gūt papildu pamatinformāciju darba programmas I pielikuma 1.2.1. sadaļā.

Temati

Kopējā plānotā summa

Gada prioritātes, izvirzītie mērķi un gaidāmie rezultāti

3. temats

Informācijas un veicināšanas programmas, kas paredzētas vienai vai vairākām šādām valstīm: Ķīna (tostarp Honkonga un Makao), Japāna, Dienvidkoreja, Taivāna, Dienvidaustrumāzija vai Dienvidāzija (10)

27 500 000 EUR

Informācijas un veicināšanas programmām jābūt paredzētām vienai vai vairākām attiecīgajā tematā noteiktajām valstīm.

Šo programmu mērķiem ir jāsaskan ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 2. un 3. pantā noteiktajiem vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem.

Vēlamā galīgā ietekme ir veicināt Savienības lauksaimniecības pārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu, paaugstināt to atpazīstamību un palielināt to tirgus daļu mērķa valstīs.

4. temats

Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir viena vai vairākas no turpmāk minētajām valstīm: Kanāda, ASV vai Meksika

20 000 000 EUR

5. temats

Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir citas ģeogrāfiskās teritorijas

22 500 000 EUR

6. temats (*1)

Informācijas un veicināšanas programmas par liellopu un/vai teļa gaļu, kuru mērķis ir trešā(-ās) valsts(-is) (*1).

Šim tematam atbilst tie produkti, kas ir uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma XV daļā.

5 000 000 EUR

Ja priekšlikuma iesniedzēja organizācija vēlas pievērsties vairākiem prioritārajiem reģioniem trešās valstīs, tā iesniedz vai nu vairākus pieteikumus, vai vienu pieteikumu katrā tematā. Vai arī tā var iesniegt pieteikumu 5. tematā “informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir citas ģeogrāfiskās teritorijas”. Šis temats attiecas uz ģeogrāfiskajām teritorijām, kuras nav iekļautas 3. un 4. tematā, bet tas var attiekties arī uz vairāku 3. un 4. tematā minēto prioritāro reģionu apvienojumu.

Atbilstīgo darbību veidi

Saskaņā ar šo uzaicinājumu atbilstīgas veicināšanas un informācijas sniegšanas darbības var būt konkrēti šādas:

1.

Projekta vadība

2.

Sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību darbības

Preses pasākumi

3.

Tīmekļa vietne, sociālie plašsaziņas līdzekļi

Tīmekļa vietnes izveidošana, atjaunināšana, uzturēšana

Sociālie plašsaziņas līdzekļi (kontu izveidošana, regulāri ieraksti)

Cits (mobilās lietotnes, e-mācību platformas, vebināri utt.)

4.

Reklāma

Drukāta

TV

Radio

Tiešsaistē

Brīvā dabā

Kino

5.

Saziņas rīki

Publikācijas, plašsaziņas līdzekļu komplekti, reklāmas preces

Reklāmas video

6.

Pasākumi

Stendi gadatirgos

Semināri, darbsemināri, B2B sanāksmes, tirdzniecības/ēdiena gatavošanas apmācība, darbības skolās

Restorānu nedēļas

Pasākumu sponsorēšana

Mācību braucieni uz Eiropu

7.

Tirdzniecības punktu (POS) veicināšana

Degustācijas dienas

Citi: mazumtirgotāju publikāciju veicināšana, POS reklamēšana

Degustācijas un paraugu dalīšana nav atļauta kampaņās par alkoholisko dzērienu atbildīgu patēriņu, kuras īsteno iekšējā tirgū, tomēr šīs darbības ir pieņemamas, ja ar tām papildina un atbalsta informācijas pasākumus par kvalitātes shēmām un bioloģisko produktu ražošanu.

Īstenošanas periods

Līdzfinansēšanas pasākumu (informācijas/veicināšanas programmas) īsteno vismaz vienu gadu, bet ne vairāk par trim gadiem.

Priekšlikumā norāda pasākuma ilgumu.

7.   Izslēgšanas kritēriji (11)

7.1.   Izslēgšana no dalības

Pieteikuma iesniedzēji tiks izslēgti no dalības šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus procedūrā, ja viņi ir kādā no šīm izslēgšanas situācijām:

a)

pieteikuma iesniedzējs ir bankrotējis vai tam tiek piemērota maksātnespējas vai likvidācijas procedūra, ja tā aktīvus pārvalda likvidators vai tiesa, ja tam ir mierizlīgums ar kreditoriem, ja tā darījumdarbība ir pārtraukta vai ja tas ir nonācis citā analogā situācijā, kas izriet no līdzīgas procedūras, kura paredzēta ES vai valsts normatīvajos aktos;

b)

ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs nav izpildījis savus pienākumus saistībā ar nodokļu maksāšanu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu veikšanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

c)

ar galīgo spriedumu vai galīgo administratīvo lēmumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir vainīgs smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo rīcību, pārkāpjot piemērojamos normatīvos aktus vai tādus ētikas standartus, ko piemēro profesijā, kurā darbojas attiecīgais pieteikuma iesniedzējs, vai arī iesaistoties jebkurā prettiesiskā rīcībā vai rupjā neuzmanībā, tostarp jo īpaši kādā no šādām rīcībām:

i)

tādas informācijas sagrozīšana krāpnieciskos nolūkos vai nolaidības dēļ, kas jāsniedz, lai pārbaudītu, vai nepastāv izslēgšanas iemesli un vai ir izpildīti attiecināmības vai atlases kritēriji, vai kas jāsniedz, pildot līgumu, dotācijas nolīgumu vai dotācijas lēmumu;

ii)

līguma slēgšana ar citiem pieteikuma iesniedzējiem ar mērķi izkropļot konkurenci;

iii)

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums;

iv)

mēģinājums ietekmēt Aģentūras lēmumu pieņemšanas procesu dotāciju piešķiršanas procedūras laikā;

v)

mēģinājums iegūt konfidenciālu informāciju, kas tam varētu dot nepamatotas priekšrocības piešķiršanas procedūrā;

d)

ar galīgo spriedumu tiek atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir vainīgs kādā no šādām rīcībām:

i)

krāpšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1371 (12) 3. panta un ar Padomes 1995. gada 26. jūlija aktu izstrādātās Konvencijas par Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzību 1. panta nozīmē;

ii)

korupcija, kā definēts 4. panta 2. punktā Direktīvā (ES) 2017/1371 vai 3. pantā ar Padomes 1997. gada 26. maija aktu izstrādātajā Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, vai rīcība, kas minēta Padomes Pamatlēmuma 2003/568/TI (13) 2. panta 1. punktā, un korupcija, kā definēts piemērojamos tiesību aktos;

iii)

rīcība saistībā ar līdzdalību noziedzīgā organizācijā, kā minēts Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI (14) 2. pantā;

iv)

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (15) 1. panta 3., 4. un 5. punkta nozīmē;

v)

teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām, kā definēts attiecīgi Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI (16) 1. un 3. pantā, vai kūdīšana, atbalstīšana, līdzdalība vai mēģinājums izdarīt šādus nodarījumus, kā minēts minētā lēmuma 4. pantā;

vi)

bērnu darbs vai citi nodarījumi, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/36/ES (17) 2. pantā;

e)

pieteikuma iesniedzējs ir pieļāvis būtiskas nepilnības saistībā ar galveno prasību ievērošanu, pildot no Savienības budžeta finansētu līgumu, dotāciju nolīgumu vai dotāciju lēmumu, kuri ir noveduši pie šāda līguma priekšlaicīgas izbeigšanas vai līgumsodu vai citu līgumā noteiktu sankciju piemērošanas vai kuri ir atklāti kredītrīkotāja, OLAF vai Revīzijas palātas veiktās pārbaudēs, revīzijās vai izmeklēšanās;

f)

ar galīgo spriedumu vai galīgo administratīvo lēmumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir izdarījis pārkāpumu Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (18) 1. panta 2. punkta nozīmē;

g)

ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir izveidojis subjektu citā jurisdikcijā nolūkā apiet fiskālās, sociālās vai jebkādas citas juridiskās saistības, kas ir obligāti piemērojamas tā juridiskās adreses, centrālās administrācijas vai galvenās darījumdarbības vietas jurisdikcijā;

h)

ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka subjekts ir izveidots g) apakšpunktā minētajā nolūkā;

i)

c) līdz h) punktā minētajās situācijās pieteikuma iesniedzējam piemēro:

i)

faktus, kas konstatēti Eiropas Prokuratūras, pēc tās izveides, Revīzijas palātas, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai vai iekšējā revidenta veiktās revīzijās vai izmeklēšanās vai jebkādās citās pārbaudēs, revīzijās vai kontrolēs, kas veiktas ES iestādes, Eiropas biroja vai ES aģentūras vai struktūras kredītrīkotāja uzdevumā;

ii)

tādus administratīvos spriedumus vai lēmumus, kas nav galīgi un kuros var būt ietverti disciplināri pasākumi, ko veic kompetentā uzraudzības struktūra, kura ir atbildīga par profesionālās ētikas standartu piemērošanas pārbaudi;

iii)

faktus, kas minēti tādu personu vai subjektu lēmumos, kuriem ir uzticēti ES budžeta izpildes uzdevumi;

iv)

informāciju, ko nosūta Savienības fondus īstenojošas dalībvalstis;

v)

Komisijas lēmumus saistībā ar Savienības konkurences tiesību pārkāpumu vai valsts kompetentās iestādes lēmumus saistībā ar Savienības vai valsts konkurences tiesību pārkāpumu; vai

vi)

ES iestādes, Eiropas biroja vai ES aģentūras vai struktūras izslēgšanas lēmumus.

7.2.   Izslēgšana no tiesībām saņemt atbalstu

Pieteikuma iesniedzēji tiks izslēgti no tiesībām saņemt līdzfinansējumu, ja atbalsta piešķiršanas procedūrā tie ir kādā no situācijām, kas izklāstītas Finanšu regulas 141. pantā, t. i., ja tie:

a)

atrodas izslēgšanas situācijā, kas noteikta saskaņā ar Finanšu regulas 136. pantu;

b)

ir snieguši sagrozītā veidā informāciju, kas prasīta kā nosacījums dalībai procedūrā, vai nav iesnieguši šo informāciju atbalsta piešķiršanas procedūrā;

c)

iepriekš ir bijuši iesaistītu to dokumentu sagatavošanā, kuri izmantoti piešķiršanas procedūrā, ja tas rada vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu, tostarp konkurences izkropļojumu, kuru nevar novērst citādi.

Lai apliecinātu atbilstību izslēgšanas kritērijiem, koordinatoram, iesniedzot savu pieteikumu tiešsaistē, ir jāatzīmē attiecīgā aile. Visiem saņēmējiem (ja dotāciju piešķir vairākiem saņēmējiem), kas atlasīti līdzfinansējuma saņemšanai, ir jāparaksta apliecinājums ar godavārdu, ka viņi neatrodas Finanšu regulas 136. panta 1. un 2. punktā, 141. un 142. pantā norādītajās situācijās. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāseko finansējuma un konkursu portālā sniegtajiem norādījumiem.

8.   Atlases kritēriji

8.1.   Finansiālās spējas

Pieteikuma iesniedzējiem jābūt stabiliem un pietiekamiem finansējuma avotiem, lai nodrošinātu savu darbību visā pasākuma īstenošanas laikā un piedalītos tā finansēšanā.

Visu pieteikuma iesniedzēju finansiālā spēja tiks novērtēta saskaņā ar Finanšu regulas prasībām. Novērtēšana netiks veikta, ja:

pieteikuma iesniedzēja prasītais ES ieguldījums ir ≤ 60 000 EUR,

pieteikuma iesniedzējs ir publisko tiesību subjekts.

Lai varētu novērtēt finansiālās iespējas, tiešsaistes pieteikumam ir jāpievieno šādi apliecinoši dokumenti:

gada pārskats (arī bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins) par pēdējo finanšu gadu, par kuru ir noslēgti konti (jaunizveidotiem subjektiem pārskata vietā iesniedz uzņēmējdarbības plānu),

aizpildīta finansiālās noturības veidlapa, kurā apkopoti vajadzīgie dati no gada pārskata un kura atvieglina pieteikuma iesniedzēja finansiālās spējas novērtēšanu.

Koordinatoram vai citam saņēmējam, kas pieprasa ES līdzfinansējumu ≥ 750 000 EUR (katram saņēmējam piemērojamais slieksnis), papildus ir jāiesniedz:

revīzijas ziņojums, ko sagatavojis apstiprināts ārējais revidents, kurš apliecina kontu pieejamību par pēdējo finanšu gadu. Šo noteikumu nepiemēro publisko tiesību subjektiem.

Ja revīzijas ziņojums nav pieejams un tiesību aktos nav paredzēta obligāta prasība sniegt ziņojumu, ir jāiesniedz pieteikuma iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja parakstīta pašdeklarācija, kas apliecina pēdējā pieejamā finanšu gada pārskatu spēkā esību.

8.2.   Rīcības spēja

Pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt profesionālai kvalifikācijai, kas vajadzīga ierosināto darbību izpildei.

Pieteikuma iesniedzēji apliecina, ka vismaz viena fiziska persona, kurai ar pieteikuma iesniedzēju ir noslēgts darba līgums vai kurai uzticēts īstenot pasākumu, pamatojoties uz līdzvērtīgu iecelšanas aktu, norīkojumu pret samaksu vai cita veida tiešiem līgumiem (piemēram, par pakalpojumu sniegšanu), tiks iecelta par projekta koordinatoru. Projekta koordinatoram jābūt vismaz trīs gadu pieredzei projektu vadībā. Lai to apliecinātu, pielikumā “CV” ir jāsniedz šāda informācija:

dzīves apraksts (kvalifikācija un profesionālā pieredze) personai(-ām), kas galvenokārt atbild par piedāvātās darbības vadību un īstenošanu (19);

Ja programmu iesniedzējas organizācijas piedāvā īstenot noteiktas priekšlikuma daļas, ir jāsniedz apliecinājums, ka tām ir vismaz trīs gadu pieredze informācijas un veicināšanas pasākumu īstenošanā. Lai to apliecinātu, pielikumā “Papildinformācija” ir jāsniedz šāda informācija:

programmu iesniedzējas organizācijas(-u) darbības pārskats vai veikto darbību izklāsts saistībā ar tām darbībām, kas atbilst līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, kā noteikts (iepriekš) 6. punktā.

9.   Piešķiršanas kritēriji

Pieteikuma B daļu izmanto, lai novērtētu priekšlikuma atbilstību piešķiršanas kritērijiem.

Pieteikumos jāpiedāvā efektīva vadības struktūra un jāsniedz skaidrs un precīzs stratēģijas un gaidāmo rezultātu izklāsts.

Katra priekšlikuma saturu novērtēs pēc šādiem kritērijiem un apakškritērijiem:

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Robežlielums

1.

1. Savienības dimensija

20

14

2.

Tehniskā priekšlikuma kvalitāte

40

24

3.

Projekta vadības kvalitāte:

10

6

4.

Budžeta un izmaksu efektivitāte

30

18

KOPĀ

100

62

Priekšlikumi, kas nesasniedz norādītās kopējā un/vai atsevišķā sliekšņa vērtības, tiek noraidīti.

Lai novērtētu katru galveno piešķiršanas kritēriju, novērtējumā ņem vērā šādus apakškritērijus.

1.

Savienības dimensija:

a)

ierosināto informācijas un veicināšanas pasākumu saistība ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 2. pantā minētajiem vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem, šīs regulas 3. pantā minētajiem mērķiem, kā arī prioritātēm, mērķiem un paredzamajiem rezultātiem, kas paziņoti atbilstīgi attiecīgajai tematiskajai prioritātei;

b)

Eiropas Savienības kampaņas vēstījums;

c)

projekta ietekme Savienības līmenī.

2.

Tehniskā priekšlikuma kvalitāte:

a)

tirgus analīzes kvalitāte un atbilstība;

b)

programmas stratēģijas, mērķu un galveno vēstījumu saskaņotība;

c)

atbilstoša darbību izvēle, ņemot vērā mērķus un programmas stratēģiju, līdzsvarots komunikācijas metožu kopums, sinerģija starp darbībām;

d)

kodolīgs darbību un nodevumu izklāsts;

e)

ierosināto novērtēšanas metožu un rādītāju kvalitāte.

3.

Projekta vadības kvalitāte:

a)

projekta organizācija un vadības struktūra;

b)

kvalitātes kontroles mehānismi un riska pārvaldība.

4.

Budžeta un izmaksu efektivitāte:

a)

kopējā ieguldījumu līmeņa pamatojums;

b)

piemērots budžeta sadalījums attiecībā pret mērķiem un darbību tvērumu;

c)

lēsto izmaksu un budžeta precizitātes skaidrs izklāsts;

d)

lēsto izmaksu atbilstība nodevumiem;

e)

projekta koordinācijas un programmas iesniedzējas organizācijas īstenoto darbību reālistiska izmaksu aplēse, ieskaitot persondienu skaitu un likmi.

Pēc novērtēšanas visus atbilstīgos priekšlikumus sarindo pēc kopējā piešķirto punktu skaita. Finansiāls atbalsts pieejamā budžeta robežās tiks piešķirts priekšlikumiem, kuri būs saņēmuši augstāko punktu skaitu.

Katram no šā uzaicinājuma 6.2. punktā minētajiem prioritārajiem tematiem izveido atsevišķu sarakstu, kas kārtots pēc piešķirto punktu skaita.

Ja divi vai vairāki priekšlikumi tajā pašā sarindotajā sarakstā ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, par prioritāru(-iem) atzīst priekšlikumu(-us), kurš(-i) ļauj dažādot produktus vai mērķa tirgus. Tas nozīmē, ka no ex aequo priekšlikumiem Komisija vispirms izvēlas to, kura saturs (pirmkārt, produktu ziņā, otrkārt, mērķa tirgu ziņā) vēl nav pārstāvēts augstāk novērtēto priekšlikumu sarakstā. Ja šo kritēriju nevar piemērot, Komisija vispirms izvēlas programmu, kas atsevišķo piešķiršanas kritēriju novērtējumā ir saņēmusi lielāko punktu skaitu. Tā vispirms salīdzina punktu skaitu kritērijā “Savienības dimensija”, tad kritērijā “Tehniskā priekšlikuma kvalitāte” un visbeidzot kritērijā “Budžeta un izmaksu efektivitāte”.

Ja konkrētā tematā sarindotajā sarakstā nav pietiekami daudz priekšlikumu, lai izsmeltu visu paredzēto summu, atlikušo summu var piešķirt citiem tematiem saskaņā ar šādiem kritērijiem:

a)

diviem tematiem par iekšējo tirgu paredzētās summas kopējo atlikumu piešķir projektiem, kuri vērsti uz iekšējo tirgu un ir saņēmuši augstāko kvalitātes novērtējumu, neatkarīgi no temata, kurā tie ir iesniegti;

b)

to pašu pieeju izmanto priekšlikumiem, kas vērsti uz trešām valstīm (3.–6. temats);

c)

ja paredzētā summa vēl aizvien nav izlietota, atlikušās summas gan iekšējam tirgum, gan trešām valstīm apvieno un piešķir projektiem, kuri saņēmuši augstāko kvalitātes novērtējumu, neatkarīgi no prioritātes un temata, kurā tie ir iesniegti.

Sarindotā saraksta kārtību ievēro precīzi.

10.   Juridiskās saistības

Pēc novērtēšanas Chafea izveido sarakstu ar priekšlikumiem, kurus ieteikt finansēšanai, sarindojot tos pēc piešķirto punktu skaita.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 11. panta 2. punktu Eiropas Komisija pieņem īstenošanas aktu, nosakot atlasītās vienas dalībvalsts programmas, tajās veicamās izmaiņas un attiecīgo budžetu (atbalsta piešķiršanas lēmumu).

Komisijas lēmumā tiks uzskaitītas atlasītās programmas, kurām apstiprināts Savienības finansiālais ieguldījums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 15. pantu. Šis lēmums tiks adresēts kompetentajām dalībvalstīm. Attiecīgās dalībvalstis atbild par vienas dalībvalsts programmu pareizu īstenošanu un par attiecīgajiem maksājumiem.

Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi šo īstenošanas aktu, tā nosūta atlasīto programmu kopijas attiecīgajām dalībvalstīm. Dalībvalstis nekavējoties informē attiecīgās programmu iesniedzējas organizācijas par to, vai to pieteikumi ir apstiprināti.

Dalībvalstis noslēdz dotāciju nolīgumus ar atlasītajām programmu iesniedzējām organizācijām par programmu īstenošanu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 10. pantā noteiktajām prasībām. Dotāciju nolīgumos īpaši sīki norāda finansējuma nosacījumus un apmēru, kā arī pušu pienākumus.

11.   Finanšu uzkrājumi

11.1.   Vispārīgi principi, kas attiecas uz dotācijām (20)

a)   Nekumulatīvs piešķīrums

Pasākumam var piešķirt tikai vienu dotāciju no ES budžeta.

Vienas un tās pašas izmaksas nekādā gadījumā nevar finansēt no Savienības budžeta divreiz.

Pieteikuma iesniedzēji norāda tā Savienības finansējuma avotus un summas, kas saņemts vai pieprasīts tam pašam pasākumam vai pasākuma daļai, vai to funkcionēšanai (darbības dotācijas), kā arī jebkuru citu finansējumu, kas saņemts vai pieprasīts tam pašam pasākumam.

b)   Atpakaļejoša spēka aizliegums

Dotācijas nevar piešķirt ar atpakaļejošu spēku par jau pabeigtiem pasākumiem.

c)   Līdzfinansēšanas princips

Līdzfinansējums nozīmē, ka resursi, kas vajadzīgi pasākuma īstenošanai, netiek pilnībā nodrošināti ar ES dotāciju.

Atlikušos izdevumus sedz vienīgi programmas iesniedzēja organizācija.

Iemaksas, ko saņēmējam piešķir tā dalībnieki un kas ir īpaši paredzētas pasākuma attiecināmo izmaksu segšanai, ir atļautas un tiek uzskatītas par ieņēmumiem.

11.2.   Līdzsvarots budžets

Plānotais pasākuma budžets ir jānorāda pieteikuma veidlapas A daļā. Tā ieņēmumiem un izdevumiem ir jābūt līdzsvarā.

Budžets jāveido euro.

Pieteikuma iesniedzēji, kas paredz, ka izmaksas neradīsies euro, tiek aicināti izmantot valūtas maiņas kursu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3.   Īstenošanas līgumi / apakšuzņēmuma līgumi

Ja pasākuma īstenošanai jāpiešķir publiskā iepirkuma līguma (īstenošanas līguma) slēgšanas tiesības, saņēmējam tās jāpiešķir priekšlikumam ar labāko cenas un vērtības attiecību vai (attiecīgi) piedāvājumam ar zemākās cenas piedāvājumu, nepieļaujot interešu konfliktu (21).

Saņēmējam skaidri jādokumentē konkursa procedūra un jāsaglabā dokumenti revīzijas vajadzībai.

Ja iesniedzēja organizācija ir publisko tiesību subjekts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (22) 2. panta 1. punkta 4. apakšpunkta nozīmē, tai apakšuzņēmēji ir jāizraugās saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar kuriem tiek transponēta šī direktīva.

Apakšlīgumu slēgšanai, t. i., konkrētu uzdevumu vai darbību, kas veido pasākuma daļu, kā izklāstīts priekšlikumā, nodošanai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, ir jāatbilst nosacījumiem, kas piemērojami visiem īstenošanas līgumiem (kā minēts iepriekš), un jāatbilst šādiem papildu nosacījumiem:

apakšlīgumu slēgšanai jābūt pamatotai, ņemot vērā pasākuma veidu un tā īstenošanai vajadzīgo,

attiecībā uz pasākumu galvenajiem uzdevumiem (t. i., pasākuma tehniskā un finansiālā koordinēšana un stratēģijas vadība) nevar slēgt apakšlīgumus, un šos uzdevumus nevar deleģēt,

apakšlīgumu slēgšanas aprēķinātās izmaksas ir skaidri jānorāda priekšlikuma tehniskajā un finansiālajā daļā,

par apakšlīgumu izmantošanu, ja tā nav paredzēta pasākuma aprakstā, saņēmējs paziņo un dalībvalsts sniedz apstiprinājumu. Dalībvalsts drīkst piešķirt apstiprinājumu:

i)

pirms apakšlīgumu slēgšanas, ja saņēmēji pieprasa grozījumus;

ii)

pēc apakšlīgumu slēgšanas, ja apakšlīgumu slēgšana:

ir īpaši pamatota vidusposma vai galīgajā tehniskajā ziņojumā un

nerada dotācijas nolīgumā izmaiņas, kuras liktu apšaubīt lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai būtu pretrunā principam par vienlīdzīgu attieksmi pret pieteikuma iesniedzējiem,

saņēmēji nodrošina, ka konkrētus nosacījumus, ko piemēro saņēmējiem un kas uzskaitīti dotācijas nolīgumā (piemēram, publicitāte, konfidencialitāte utt.), piemēro arī apakšuzņēmējiem.

Apakšlīgumu slēgšana ar subjektiem, kam ir strukturāla saikne ar saņēmēju

Apakšlīgumus var noslēgt arī ar subjektiem, kam ir strukturāla saikne ar saņēmēju, bet tikai tad, ja cena ir faktisko subjektam radušos izmaksu robežās (t. i., bez peļņas normas).

Šādiem subjektiem īstenojamie uzdevumi ir skaidri jānorāda priekšlikuma tehniskajā daļā.

11.4.   Finansējuma veidi, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

Līdzfinansējums izpaužas kā faktiski radušos attiecināmo izmaksu noteiktas proporcionālās daļas atmaksa; līdzfinansējumā tiks ietverta arī vienota likme, sedzot ar pasākuma īstenošanu saistītās netiešās izmaksas (kas ir 4 % no attiecināmiem personāla izdevumiem) (23).

—   Maksimālā pieprasītā summa

ES dotācijai ir noteikts ierobežojums, nepārsniedzot šādu maksimālo līdzfinansējuma likmi:

vienas dalībvalsts programmām iekšējā tirgū: 70 % no attiecināmajām izmaksām,

vienas dalībvalsts programmām trešās valstīs: 80 % no attiecināmajām izmaksām,

attiecībā uz vienas dalībvalsts programmām, ko īsteno dalībvalstī dibināts saņēmējs iekšējā tirgū, kas saņem finansiālu atbalstu 2014. gada 1. janvārī vai pēc tam saskaņā ar LESD (24) 136. un 143. pantu: 75 % no programmas attiecināmajām izmaksām,

attiecībā uz vienas dalībvalsts programmām, ko īsteno dalībvalstī dibināts saņēmējs trešās valstīs, kas saņem finansiālu atbalstu 2014. gada 1. janvārī vai pēc tam saskaņā ar LESD 136. un 143. pantu: 85 % no programmas attiecināmajām izmaksām.

Abas pēdējās minētās procentuālās likmes attiecas tikai uz tām programmām, par ko Komisija ir lēmusi pirms datuma, no kura attiecīgā dalībvalsts vairs nesaņem šādu finansiālo atbalstu.

Tādējādi daļa no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas iekļauta budžeta aplēsē, jāfinansē no avotiem, kas nav ES dotācija (līdzfinansēšanas princips).

—   Attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas ir tās izmaksas, kas dotācijas saņēmējam ir faktiski radušās un atbilst visiem kritērijiem, kuri norādīti dotāciju nolīguma parauga 6.1. un 6.2. pantā un Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 4. pantā.

—   Neattiecināmas izmaksas

Neattiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas neatbilst Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 4. panta nosacījumiem. Tās ir uzskaitītas dotāciju nolīguma parauga 6.4. pantā.

—   Dotācijas galīgās summas aprēķināšana

Dotācijas galīgo summu aprēķina pēc programmas pabeigšanas, pēc maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas.

Dotācijas galīgā summa ir atkarīga no tā, kādā mērā programma ir faktiski īstenota saskaņā ar nolīguma noteikumiem un nosacījumiem.

Šo summu aprēķina dalībvalsts, kad tiek veikts atlikuma maksājums, saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 15. pantu.

11.5.   Maksāšanas kārtība

Programmu iesniedzēja organizācija var iesniegt pieteikumu attiecīgajai dalībvalstij avansa maksājuma saņemšanai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 13. pantu.

Pieteikumus uz Savienības finansiālā ieguldījuma starpmaksājumu programmu iesniedzēja organizācija iesniedz dalībvalstij saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 14. pantu.

Pieteikumus uz atlikuma maksājumu programmu iesniedzēja organizācija iesniedz dalībvalstij saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 15. pantu.

11.6.   Iepriekšējs nodrošinājums

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 13. pantu avansa maksājumu veic ar noteikumu, ka programmu iesniedzēja organizācija par labu dalībvalstij ir devusi nodrošinājumu, kas līdzvērtīgs šā avansa apmēram, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 IV nodaļu (25).

12.   Publicitāte

Eiropas Savienības ieguldījums saņēmējiem ir skaidri jānorāda visās publikācijās vai saistībā ar darbībām, kurām izmanto dotāciju.

Saistībā ar minēto saņēmējiem ir pienākums veicināt to, ka Eiropas Savienības vārds un emblēma tiek popularizēti visās to publikācijās, plakātos, programmās un citos produktos, kurus rada saskaņā ar līdzfinansēto projektu.

Noteikumi par Eiropas emblēmas grafisku reproducēšanu ir atrodami iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā (26).

Turklāt visiem vizuālajiem materiāliem, kas izstrādāti Eiropas Savienības līdzfinansētās veicināšanas programmas ietvaros, ir jābūt parakstam “Enjoy it’s from Europe” (“Izbaudi, ražots Eiropā”). Šā paraksta lietošanas pamatnostādnes, kā arī visas grafiskās datnes var lejupielādēt no reklāmas tīmekļa vietnes par Eiropu (27).

Visbeidzot, visos rakstītajos materiālos, t. i., brošūrās, plakātos, bukletos, reklāmkarogos, informācijas stendos, drukātos reklāmas darbos, laikrakstu rakstos, tīmekļa vietnēs (izņemot mazās ierīcēs), iekļauj atrunu saskaņā ar dotācijas nolīgumā sīki izstrādātajiem noteikumiem, skaidrojot, ka tajos ir sniegts autora viedoklis. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajos materiālos ietvertās informācijas lietošanu.

13.   Datu aizsardzība

Atbildes uz ikvienu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ietver personas datu reģistrēšanu un apstrādi (piemēram, līdzfinansētajā pasākumā iesaistīto personu vārds, uzvārds, adrese un CV). Šos personas datus apstrādā saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (28). Ja nav norādīts citādi, jautājumus un visus pieprasītos personas datus, kas prasīti vai vajadzīgi, lai novērtētu pieteikumu saskaņā ar specifikāciju, kas iekļauta uzaicinājumā iesniegt priekšlikumu, Izpildaģentūra/Komisija vai trešās personas, kas darbojas Izpildaģentūras/Komisijas vārdā un pakļautībā, apstrādās vienīgi šim nolūkam. Datu subjektiem var sniegt sīkākas ziņas par apstrādes darbībām, informāciju par viņu tiesībām un to īstenošanu, atsaucoties uz paziņojumu par personas datu aizsardzību, kas publicēts finansējuma un konkursu portālā:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

un Aģentūras tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/chafea/about/data-protection/index_en.htm

Pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti regulāri pārbaudīt attiecīgo paziņojumu par personas datu aizsardzību, lai būtu pilnībā informēti par iespējamiem atjauninājumiem, kas var tikt veikti līdz priekšlikumu iesniegšanas termiņam vai pēc tam. Saņēmēji uzņemas juridisku pienākumu informēt savu personālu par attiecīgajām apstrādes darbībām, kas jāveic Aģentūrai; lai to izpildītu, viņiem ir jāsniedz personālam paziņojumi par personas datu aizsardzību, ko Aģentūra publicē finansējuma un konkursu portālā, pirms personāla datu nosūtīšanas Aģentūrai; personas datus var reģistrēt Eiropas Komisijas agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmā (EDES), kā norādīts ES Finanšu regulas 135. un 142. pantā, saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.

14.   Priekšlikumu iesniegšanas procedūra

Priekšlikumi 3. sadaļā noteiktajā termiņā ir jāiesniedz elektroniskās iesniegšanas sistēmā:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Pirms priekšlikuma iesniegšanas:

1.

Atrodiet uzaicinājumu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

2.

Izveidojiet kontu priekšlikuma iesniegšanai:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

3.

Reģistrējiet visus partnerus, izmantojot saņēmēju reģistru:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

Pieteikuma iesniedzēji tiks rakstiski informēti par atlases procesa rezultātiem.

Pieteikuma iesniedzēji ievēro noteikto lappušu skaitu un formatēšanas prasības attiecībā uz tehnisko priekšlikumu (B daļa), kas norādītas iesniegšanas sistēmā.

Iesniedzot priekšlikumu, pieteikuma iesniedzējs piekrīt gan šajā uzaicinājumā, gan tajā minētajos dokumentos izklāstītajai procedūrai un nosacījumiem.

Pēc iesniegšanas termiņa beigām pieteikumā nedrīkst izdarīt izmaiņas. Tomēr, ja ir jāprecizē noteikti aspekti vai jāveic pārrakstīšanās kļūdu labojums, šajā nolūkā Komisija/Aģentūra novērtēšanas procesa laikā var sazināties ar pieteikuma iesniedzēju (29).

Kontaktinformācija

Ja rodas jautājumi par tiešsaistes iesniegšanas rīkiem, sazinieties ar šim nolūkam izveidoto IT informatīvo dienestu, izmantojot finansējuma un konkursu portālu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

Ar IT nesaistītiem jautājumiem ir pieejams Chafea informatīvais dienests: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Jautājumu iesniegšanas termiņš ir 1.4.2020. plkst. 17.00 CET (pēc Centrāleiropas laika). Atbildes uz attiecīgiem jautājumiem tiks publicētas http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html līdz 8.4.2020. plkst. 17.00 CET (pēc Centrāleiropas laika).

Biežāk uzdotie jautājumi ir publicēti Chafea tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.

Saistībā ar šo uzaicinājumu veiktajā sarakstē (piemēram, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu) ir jādod skaidra norāde uz šo konkrēto uzaicinājumu. Tiklīdz elektroniskā apmaiņas sistēma ir piešķīrusi priekšlikuma identifikācijas numuru, pieteikuma iesniedzējam ir jāizmanto šis numurs visā turpmākajā sarakstē.

Saistītie dokumenti:

vadlīnijas pieteikuma iesniedzējiem ar attiecīgajiem pielikumiem,

ieteikuma veidlapa,

dotācijas nolīguma paraugs (viena saņēmēja un vairāku saņēmēju versija).


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 (OV L 317, 4.11.2014., 56. lpp.).

(2)  Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2015/1829, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs (OV L 266, 13.10.2015., 3. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 7. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2015/1831, kurā noteikts, kā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs (OV L 266, 13.10.2015., 14. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums par darba programmas 2020. gadam pieņemšanu informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, C(2019) 8095.

(5)  Šī informācija ir pieejama https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(7)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(8)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(9)  OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.

(10)  Reģionu sadalījuma pamatā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas valstu un reģionu klasifikācija. Sīkāku informāciju par valstīm ģeogrāfiskajās teritorijās, skatīt: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm

(*1)  Uz vienas dalībvalsts programmām par liellopu un/vai teļa gaļu, kuru mērķis ir trešās valstis, attiecas 6. temats. Uz tām neattiecas 3., 4 vai 5. temats, izņemot, ja liellopu un/vai teļa gaļa ir saistīta ar citu(-iem) produktu(-iem).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046, 136., 137. un 142. pants.

(12)  OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.

(13)  OV L 192, 31.7.2003., 54. lpp.

(14)  OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.

(15)  OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.

(16)  OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.

(17)  OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.

(18)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.

(19)  Pieteikuma iesniedzējiem ieteicams iesniegt dzīves aprakstu Eiropas formātā. Veidne ir pieejama šeit: https://europass.cedefop.europa.eu/lv

(20)  Regulas (ES) 2018/1046 188. pants.

(21)  Norādījumi par konkursa procedūru ir pieejami šajā tīmekļa lapā: https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_lv.pdf

(22)  OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.

(23)  Pieteikuma iesniedzējiem ir jāņem vērā, ka gadījumā, ja viņi saņem darbības dotāciju, netiešās izmaksas nav attiecināmas.

(24)  Šā uzaicinājuma publicēšanas dienā: neviena dalībvalsts nesaņem finansiālu palīdzību.

(25)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(26)  http://publications.europa.eu/code/lv/lv-5000100.htm

(27)  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_lv

(28)  OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.

(29)  Regulas (ES) 2018/1046 89. apsvērums.


14.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/25


2020. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS

DAUDZVALSTU PROGRAMMAS

Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1144/2014

(2020/C 12/08)

1.   Uzaicinājuma konteksts un mērķis

1.1.   Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

2014. gada 22. oktobrī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Regulu (ES) Nr. 1144/2014 (1) par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008. Šī regula ir papildināta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1829 (2), un tās piemērošanas noteikumi ir izklāstīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/1831 (3).

Informācijas un veicināšanas pasākumu vispārīgais mērķis ir uzlabot Savienības lauksaimniecības nozares konkurētspēju.

Informācijas un veicināšanas pasākumu konkrētie mērķi ir:

a)

palielināt informētību par Savienības lauksaimniecības produktu izcilību un augstajiem standartiem, ko Savienībā piemēro ražošanas metodēm;

b)

palielināt Savienības lauksaimniecības produktu un konkrētu pārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu un veicināt to atpazīstamību gan Savienībā, gan ārpus tās;

c)

palielināt Savienības kvalitātes shēmu atzīšanu un atpazīstamību;

d)

palielināt Savienības lauksaimniecības produktu un dažu pārtikas produktu tirgus daļu, īpašu uzmanību pievēršot to trešo valstu tirgiem, kuriem ir vislielākais izaugsmes potenciāls;

e)

atjaunot normālus tirgus nosacījumus nopietnu tirgus traucējumu, patērētāju uzticības zaudēšanas vai citu specifisku problēmu gadījumā.

1.2.   Komisijas 2020. gada darba programma

Komisijas 2020. gada darba programmā, kas pieņemta ar Īstenošanas lēmumu (4)2019. gada 18. novembrī, ir sniegta informācija par līdzfinansējuma piešķiršanu un prioritātēm attiecībā uz vienas dalībvalsts un daudzvalstu programmām iekšējā tirgū un trešās valstīs. Tā ir pieejama vietnē:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_lv

1.3.   Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra

Eiropas Komisija ir uzticējusi Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūrai (turpmāk tekstā – “Chafea”) vadīt noteiktas tādu informācijas un veicināšanas pasākumu daļas attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, tostarp publicēt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, saņemt un novērtēt priekšlikumus, sagatavot un parakstīt daudzvalstu programmu dotācijas nolīgumus un uzraudzīt to īstenošanu.

1.4.   Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz daudzvalstu programmu īstenošanu saskaņā ar I pielikuma 1.2.1.3. punktu (3. tematiskās prioritātes pasākumi: daudzvalstu programmas iekšējā tirgū) un 1.2.1.4. punktu (4. tematiskās prioritātes pasākumi: daudzvalstu programmas trešās valstīs) 2020. gada darba programmā.

2.   Mērķi – prioritātes – temati

2020. gada darba programmas I pielikuma 1.2.1.3. un 1.2.1.4. punktā ir noteiktas tematiskās prioritātes pasākumiem, kuriem paredzēts līdzfinansējums ar šā uzaicinājuma starpniecību (sk. arī 6.2. punktu “Atbilstīgās darbības”). Saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegtajiem pieteikumiem ir jāatbilst kādam no šajos darba programmas punktos minētajiem trim tematiem, pretējā gadījumā tie finansējuma piešķiršanai netiks izskatīti. Pieteikuma iesniedzēji drīkst iesniegt vairākus pieteikumus dažādiem projektiem, kas atbilst vienam prioritārajam tematam. Pieteikuma iesniedzēji drīkst iesniegt arī vairākus pieteikumus dažādiem projektiem, kas atbilst dažādām tematiskajām prioritātēm vai tematiem.

3.   Grafiks

Iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 15. aprīlis, plkst. 17.00 CET (pēc Centrāleiropas laika).

 

Posmi/termiņi

Datums un laiks vai orientējošais periods

a)

Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus publicēšana

14.1.2020.

b)

Ar IT nesaistītu jautājumu iesniegšanas termiņš

1.4.2020. plkst. 17.00 CET

c)

Termiņš, lai atbildētu uz jautājumiem, kas nav saistīti ar IT

8.4.2020. plkst. 17.00 CET

d)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

15.4.2020. plkst. 17.00 CET

e)

Novērtēšanas periods

no 2020. gada aprīļa līdz augustam

f)

Informācija pieteikuma iesniedzējiem

2020. gada oktobris

g)

Dotācijas adaptācijas posms

no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada janvārim

h)

Dotācijas nolīguma parakstīšana

līdz 2021. gada janvārim

i)

Pasākuma sākuma laiks

no 2021. gada 1. janvāra

4.   Pieejamais budžets

Kopējais budžeta apjoms, kas piešķirts šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus minēto pasākumu līdzfinansēšanai, ir 86 400 000 EUR. Orientējošās summas, kas pieejamas katram tematam, ir norādītas 6.2. punktā tabulā “Atbilstīgās darbības”.

Šīs summas pieejamība ir atkarīga no tā, vai pēc tam, kad budžeta lēmējinstitūcija būs pieņēmusi ES 2020. gada vispārējo budžetu, būs pieejamas apropriācijas, vai tās būs paredzētas provizoriskajās divpadsmitdaļās.

Chafea ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus.

5.   Pieņemamības prasības

Pieteikumi ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 3. sadaļā norādītajam iesniegšanas termiņam.

Pieteikumi koordinatoram ir jāiesniedz tiešsaistē ar portāla “Finansējums un piedāvājumi” starpniecību (elektroniskā iesniegšanas sistēma ir pieejama: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home).

Ja minētās prasības netiks izpildītas, pieteikums tiks noraidīts.

Lai gan priekšlikumus drīkst iesniegt jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, pieteikuma iesniedzēji tiek stingri mudināti iesniegt priekšlikumus angļu valodā, lai atvieglotu pieteikumu apstrādi, tostarp atvieglotu pieteikumu izskatīšanu, kā arī izvērtēšanu neatkarīgajiem ekspertiem.

Turklāt pieteikuma iesniedzējiem būtu jāņem vērā, ka Chafea prasti izmantos angļu valodu, lai sazinātos ar saņēmējiem saistībā ar līdzfinansēto pasākumu pēcpārbaudēm un uzraudzību (dotāciju pārvaldības posms).

Lai neatkarīgajiem ekspertiem, kas veic novērtējuma tehnisko pusi, atvieglotu priekšlikuma izskatīšanu, ja tas sagatavots kādā citā ES oficiālajā valodā, būtu jāiesniedz priekšlikuma tehniskās daļas (B daļas) tulkojums angļu valodā.

6.   Atbilstības kritēriji

6.1.   Atbilstīgie pretendenti

Priekšlikumus drīkst iesniegt tikai juridiskas personas vai arī subjekti, kas nav juridiskas personas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka to pārstāvjiem ir tiesības uzņemties juridiskas saistības šo subjektu vārdā, kā arī sniegt garantijas Savienības finanšu interešu aizsardzībai, kas vienādas ar juridisko personu sniegtajām garantijām, kā noteikts 197. panta 2. punktā Regulā (Euratom, ES) 2018/1046 (turpmāk tekstā – “Finanšu regula”) (5).

Konkrētāk, pieteikumus ir tiesīgas iesniegt šādas organizācijas un struktūras, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punktā:

i)

profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un pārstāv attiecīgās dalībvalsts attiecīgo nozari vai nozares, un jo īpaši starpnozaru organizācijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (6) 157. pantā, un grupas, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (7) 3. panta 2. punktā, ar noteikumu, ka tās pārstāv nosaukumu, kurš ir aizsargāts saskaņā ar pēdējo minēto regulu un uz kuru attiecas minētā programma;

ii)

Savienības profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas pārstāv attiecīgo nozari vai nozares Savienības līmenī;

iii)

ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. un 156. pantā un kuras ir atzinusi kāda dalībvalsts; vai

iv)

lauksaimniecības un pārtikas nozares struktūras, kuru mērķis un darbība ir saistīta ar informācijas sniegšanu un lauksaimniecības produktu tirdzniecības veicināšanu un kurām attiecīgā dalībvalsts uzticējusi skaidri noteiktu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu šajā jomā; minētajām struktūrām jābūt veikušām likumīgu uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī vismaz divus gadus pirms datuma, kad publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas minēts 8. panta 2. punktā.

Minētās programmu iesniedzējas organizācijas var iesniegt priekšlikumu ar noteikumu, ka tās ir reprezentatīvas attiecīgās nozares vai produkta organizācijas, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 1. panta 1. vai 2. punkta nosacījumiem, proti:

i)

uzskata, ka profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas reģistrētas dalībvalstī vai Savienības līmenī, kā minēts attiecīgi Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, pārstāv nozari, uz kuru attiecas programma:

ja tā aptver vismaz 50 % no ražotāju skaita vai 50 % no pārdodamās produkcijas apjoma vai produkta(-u) vērtības tirgū vai attiecīgajā nozarē attiecīgajā dalībvalstī vai Savienības līmenī, vai

ja tā ir starpnozaru organizācija, kuru atzinusi dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 158. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 (8) 16. pantu;

ii)

grupu, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 3. panta 2. punktā un minēta Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, uzskata par reprezentatīvu attiecībā uz nosaukumu, kas ir aizsargāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 un uz kuru attiecas programma, ja tā pārstāv vismaz 50 % no pārdodamās produkcijas apjoma vai tā/to produkta(-u) vērtības tirgū, kura(-u) nosaukums ir aizsargāts;

iii)

ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, uzskata par reprezentatīvām attiecībā uz produktu(-iem) vai nozari, uz kuru attiecas programma, ja tās ir atzinusi dalībvalsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 154. vai 156. pantu vai Regulas (ES) Nr. 1379/2013 14. pantu;

iv)

lauksaimniecības un pārtikas nozares struktūru, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā, uzskata par reprezentatīvu attiecībā uz nozari(-ēm), uz kuru(-ām) attiecas programma, ja tās dalībnieku vidū ir minētā(-o) produkta(-u) vai nozares pārstāvji.

Atkāpjoties no iepriekš minētā i) un ii) punkta, zemākas robežvērtības var tikt akceptētas, ja programmas iesniedzēja organizācija iesniegtajā programmas priekšlikumā pierāda, ka pastāv īpaši apstākļi, tostarp pierādījumi par tirgus struktūru, kas attaisnotu programmas iesniedzējas organizācijas uzskatīšanu par reprezentatīvu attiecīgā produkta(-u) vai nozares pārstāvi.

Priekšlikumus var iesniegt:

a)

vismaz divas organizācijas, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta a), c) vai d) apakšpunktā un kuras ir vismaz no divām dalībvalstīm; vai

b)

viena vai vairākas Savienības organizācijas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Atbilstīgi ir tikai tie pieteikumi, ko iesnieguši subjekti, kuri veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs.

Attiecībā uz pretendentiem no Apvienotās Karalistes: ņemiet vērā, ka atbilstība noteiktajiem atbilstības kritērijiem ir jānodrošina visā dotāciju nolīguma darbības termiņa laikā. Ja dotāciju saņemšanas periodā Apvienotā Karaliste izstāsies no ES, nenoslēdzot ar ES nolīgumu, kas jo īpaši nodrošina, ka Apvienotās Karalistes pieteikuma iesniedzēji arī turpmāk ir tiesīgi saņemt dotācijas, jūs vairs nesaņemsiet ES finansējumu (vienlaikus iespēju robežās turpinot piedalīties) vai arī jums būs jāizstājas no projekta, pamatojoties uz dotācijas nolīguma 34.3. pantu.

Neatbilstīgi subjekti: pieteikuma iesniedzēji, kas jau saņem Savienības finansējumu par tādiem pašiem informācijas un veicināšanas pasākumiem, kuri iekļauti viņu priekšlikumā(-os), nav tiesīgi saņemt Savienības finansējumu šo pasākumu īstenošanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1144/2014.

Lai novērtētu pieteikuma iesniedzēju atbilstību, ir jāiesniedz šādi apliecinoši dokumenti:

privāts uzņēmums: izraksts no valdības vēstneša, statūtu kopija, izraksts no komercreģistra vai apvienību reģistra,

valsts iestāde: valsts uzņēmuma dibināšanas rezolūcijas vai lēmuma kopija vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina publisko tiesību subjekta dibināšanu,

subjekti, kam nav juridiskas personas statusa: dokumenti, kas apliecina, ka to pārstāvis(-ji) var uzņemties juridiskās saistības to vārdā,

visiem pieteikuma iesniedzējiem turklāt jāiesniedz attiecīga dokumentācija, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 1. pantā noteiktajiem pārstāvības kritērijiem.

6.2.   Atbilstīgie pasākumi un darbības

Priekšlikumiem ir jāatbilst gada darba programmas III pielikumā uzskaitītajiem atbilstības kritērijiem, proti:

a)

priekšlikumos drīkst ietvert tikai Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. pantā uzskaitītos produktus un shēmas;

b)

priekšlikumiem ir jāatbilst Savienības tiesību normām par attiecīgajiem produktiem un to tirdzniecību un jābūt ar Savienības dimensiju;

c)

priekšlikumiem iekšējā tirgū, kas aptver vienu vai vairākas Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. panta 4. punktā minētās shēmas, galvenajā Savienības vēstījumā ir jābūt vērstiem uz šo(-īm) shēmu(-ām). Ja šajā programmā viens vai vairāki produkti ilustrē šo(-īs) shēmu(-as), to/tos norāda kā papildu vēstījumu attiecībā pret galveno Savienības vēstījumu;

d)

ja daudzvalstu programmā ietvertais vēstījums satur informāciju par ietekmi uz veselību, priekšlikumiem:

iekšējā tirgū ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 (9) pielikumam vai tie jāapstiprina valsts iestādei, kas ir atbildīga par sabiedrības veselību dalībvalstī, kurā tiek veiktas darbības,

trešās valstīs priekšlikumi jāapstiprina valsts iestādei, kas atbild par sabiedrības veselību valstī, kurā tiek veiktas darbības;

e)

ja priekšlikumā piedāvāts minēt izcelsmi vai preču zīmi, tai ir jāatbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 II nodaļā minētajiem noteikumiem.

Pieteikuma iesniedzējiem, kuru priekšlikumi attiecas uz Apvienoto Karalisti, jāņem vērā, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES var būt saistīta ar izmaiņām programmu īstenošanā.

Lai novērtētu plānoto darbību atbilstību, ir jāsniedz šāda informācija:

priekšlikumiem, kuri attiecas uz valsts kvalitātes shēmām, pievieno dokumentus vai atsauces uz publiski pieejamiem avotiem, kas apstiprina, ka kvalitātes shēmu ir oficiāli atzinusi dalībvalsts,

priekšlikumos, kuru mērķis ir iekšējais tirgus un kuros ietvertais vēstījums attiecas uz pareiziem ēšanas paradumiem vai alkoholisko dzērienu atbildīgu patēriņu, apraksta, kā ierosinātā programma un tās vēstījums(-i) atbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem sabiedrības veselības jomā dalībvalstī, kurā programma tiks īstenota. Jāiesniedz atsauces vai dokumenti, kas apstiprina sniegto pamatojumu.

Turklāt priekšlikumam ir jāatbilst arī kādai no tematiskajām prioritātēm, kas uzskaitītas 2020. gada darba programmā attiecībā uz daudzvalstu programmām. Turpmāk tekstā ir sniegts 2020. gada darba programmas izraksts, sīkāk norādot trīs tematus, par kuriem drīkst iesniegt pieteikumus. Tekstā ir raksturots temats, attiecīgā plānotā summa, mērķi un gaidāmie rezultāti.

3. tematiskās prioritātes pasākumi: daudzvalstu programmas iekšējā tirgū

Temati

Kopējā plānotā summa

Gada prioritātes, izvirzītie mērķi un gaidāmie rezultāti

A temats

Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir palielināt Savienības kvalitātes shēmu atzīšanu un atpazīstamību, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā:

vai

informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir izcelt Savienības lauksaimniecības produktu ražošanas metožu specifiku un ES lauksaimniecības pārtikas produktu īpašības, kā arī kvalitātes shēmas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. panta 4. punkta d) apakšpunktā

35 000 000 EUR

Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir palielināt Savienības kvalitātes shēmu atzīšanu un atpazīstamību, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā:

mērķis ir palielināt Savienības kvalitātes shēmu atzīšanu un atpazīstamību, proti:

a)

kvalitātes shēmas: aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN), garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) un fakultatīvi kvalitātes noteikumi;

b)

bioloģisko produktu ražošana;

c)

Savienības tālākajiem reģioniem raksturīgu kvalitatīvu lauksaimniecības produktu logotips.

Gaidāmais rezultāts cita starpā varētu būt Savienības kvalitātes shēmām specifisko logotipu atpazīstamības palielināšana Eiropas patērētāju vidū. Eirobarometra speciālaptaujā (Nr. 473) secināts, ka tikai 18 % Eiropas patērētāju atpazīst to produktu logotipus, kuriem Savienības galvenajās kvalitātes shēmās ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN), un 15 % atpazīst garantētu tradicionālo īpatnību (GTĪ). Lai gan bioloģiskās lauksaimniecības logotipa atpazīstamība no 2015. gada ir palielinājusies par četriem punktiem, tikai 27 % Eiropas patērētāju atpazīst ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipu.

Vēlamā galīgā ietekme ir vairot informētību par Savienības kvalitātes shēmām un palielināt to Savienības lauksaimniecības pārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu, kas reģistrēti saskaņā ar Savienības kvalitātes shēmu, palielināt to atpazīstamību un tirgus daļu.

Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir izcelt Savienības lauksaimniecības produktu ražošanas metožu specifiku un ES lauksaimniecības pārtikas produktu īpašības, kā arī kvalitātes shēmas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. panta 4. punkta d) apakšpunktā:

mērķis ir izcelt vismaz vienu Savienības lauksaimniecības produktu ražošanas metožu specifisko iezīmi, jo īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, izsekojamību, autentiskumu, marķēšanu, uzturvērtību un veselīgumu (tostarp pareiziem ēšanas paradumiem un atbilstīgu alkoholisko dzērienu atbildīgu patēriņu), dzīvnieku labturību, vides aizsardzību un ilgtspēju, un lauksaimniecības un pārtikas produktu īpašības, jo īpaši saistībā ar to kvalitāti, garšu, daudzveidību vai tradīcijām.

Vēlamā ietekme ir panākt, ka patērētāji labāk apzinās Savienības lauksaimniecības produktu izcilību, un veicināt attiecīgo Savienības lauksaimniecības pārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu, palielināt to atpazīstamību un tirgus daļu.

B temats

Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir palielināt svaigu augļu un dārzeņu patēriņu iekšējā tirgū sabalansēta uztura un pareizu ēšanas paradumu kontekstā (*1)

Šim tematam atbilstīgi produkti ir produkti, kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma IX daļā.

8 000 000 EUR

Komisija ir apņēmusies veicināt pareizus ēšanas paradumus saskaņā ar Eiropas Komisijas balto grāmatu “Eiropas stratēģija attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos” (10). Pasākumiem ir jāizceļ svaigu augļu un dārzeņu patēriņa priekšrocības sabalansētā uzturā. Vēstījumi varētu īpaši attiekties uz mērķi katru dienu iekļaut uzturā vismaz piecas porcijas dažādu augļu un dārzeņu, augļu un dārzeņu vietu uztura piramīdā, labvēlīgo ietekmi uz veselību utt.

Mērķis ir palielināt ES svaigu augļu un dārzeņu patēriņu, informējot patērētājus par sabalansētu uzturu un pareiziem ēšanas paradumiem.

Vēlamā galīgā ietekme ir veicināt attiecīgo Savienības lauksaimniecības pārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu, palielināt to atpazīstamību un tirgus daļu.

4. tematiskās prioritātes pasākumi: daudzvalstu programmas trešās valstīs

Pieteikuma iesniedzēji varētu sevišķi apsvērt iespēju pievērsties visproblemātiskākajiem tirgiem, kas minēti gada darba programmas 1.2.1. punktā.

Temati

Kopējā plānotā summa

Gada prioritātes, izvirzītie mērķi un gaidāmie rezultāti

C temats

Informācijas un veicināšanas programmas, ja programmas mērķa grupā ir kāda trešā valsts

43 400 000 EUR

Informācijas un veicināšanas programmām ir jābūt vērstām uz vienu vai vairākām trešām valstīm.

Šo programmu mērķiem ir jāatbilst Regulas (ES) Nr. 1144/2014 2. un 3. pantā noteiktajiem vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem.

Vēlamā galīgā ietekme ir veicināt Savienības lauksaimniecības pārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu, palielināt to atpazīstamību un tirgus daļu šajās mērķa valstīs.

Atbilstīgo darbību veidi

Saskaņā ar šo uzaicinājumu atbilstīgas veicināšanas un informācijas sniegšanas darbības var būt konkrēti šādas:

1.

Projekta vadība

2.

Sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību darbības

Preses pasākumi

3.

Tīmekļa vietne, sociālie plašsaziņas līdzekļi

Tīmekļa vietnes izveidošana, atjaunināšana, uzturēšana

Sociālie plašsaziņas līdzekļi (konta izveidošana, regulāri ieraksti)

Cits (mobilās lietotnes, e-mācību platformas, vebināri utt.)

4.

Reklāma

Drukāti izdevumi

Televīzija

Radio

Tiešsaistē

Brīvā dabā

Kino

5.

Saziņas rīki

Preses izdevumi, plašsaziņas līdzekļu komplekti, reklāmas preces

Reklāmas videomateriāli

6.

Pasākumi

Stendi gadatirgos

Semināri, darbsemināri, B2B sanāksmes, tirdzniecības/ēdiena gatavošanas apmācība, darbības skolās

Restorānu nedēļas

Pasākumu sponsorēšana

Studiju braucieni uz Eiropu

7.

Tirdzniecības punktu (POS) veicināšana

Degustācijas dienas

Citi: mazumtirgotāju publikāciju veicināšana, POS reklamēšana

Degustācijas un paraugu dalīšana nav atļauta kampaņās par alkoholisko dzērienu atbildīgu patēriņu, kuras īsteno iekšējā tirgū, tomēr šīs darbības ir pieņemamas, ja ar tām papildina un atbalsta informācijas pasākumus par kvalitātes shēmām un bioloģisko produktu ražošanu.

Īstenošanas periods

Līdzfinansēšanas pasākumus (informācijas/veicināšanas programmas) īsteno vismaz vienu gadu, bet ne ilgāk par trim gadiem.

Priekšlikumā norāda pasākuma ilgumu.

7.   Izslēgšanas kritēriji (11)

7.1.   Izslēgšana no dalības

Pieteikuma iesniedzēji tiks izslēgti no dalības šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus procedūrā, ja viņi ir kādā no šīm izslēgšanas situācijām:

a)

pieteikuma iesniedzējs ir bankrotējis vai tam tiek piemērota maksātnespējas vai likvidācijas procedūra, ja tā aktīvus pārvalda likvidators vai tiesa, ja tam ir mierizlīgums ar kreditoriem, ja tā darījumdarbība ir pārtraukta vai ja tas ir nonācis citā analogā situācijā, kas izriet no līdzīgas procedūras, kura paredzēta saskaņā ar ES vai valsts normatīvajiem aktiem;

b)

ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvu lēmumu ir noteikts, ka pieteikuma iesniedzējs nepilda pienākumus, kas attiecas uz piemērojamos tiesību aktos paredzēto nodokļu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanu;

c)

ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvu lēmumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir vainīgs smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo rīcību, pārkāpjot piemērojamos normatīvos aktus vai tādus ētikas standartus, ko piemēro profesijā, kurā darbojas attiecīgais pieteikuma iesniedzējs, vai arī iesaistoties rīcībā, kas liecina par ļaunprātīgu nodomu vai rupju neuzmanību, tostarp jo īpaši kādu no šādām rīcībām:

i)

tādas informācijas sagrozīšana krāpnieciskos nolūkos vai nolaidības rezultātā, kas jāsniedz, lai pārbaudītu, vai nepastāv izslēgšanas iemesli un vai ir izpildīti atbilstības vai atlases kritēriji, vai kas jāsniedz, pildot līgumu, dotācijas nolīgumu vai dotācijas lēmumu;

ii)

līguma slēgšana ar citiem pieteikuma iesniedzējiem, lai izkropļotu konkurenci;

iii)

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana;

iv)

mēģinājums ietekmēt Aģentūras lēmumu pieņemšanas procesu dotāciju piešķiršanas procedūras laikā;

v)

mēģinājums iegūt konfidenciālu informāciju, kas tam varētu sniegt nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā;

d)

ar galīgu spriedumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir vainīgs kādā no šādām darbībām:

i)

krāpšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1371 (12) 3. panta un Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, kas ar Padomes aktu pieņemta 1995. gada 26. jūlijā, 1. panta izpratnē;

ii)

korupcija, kā definēts Direktīvas (ES) 2017/1371 4. panta 2. punktā vai Konvencijas par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas ar Padomes Aktu pieņemta 1997. gada 26. maijā, 3. pantā, vai rīcība, kas minēta Padomes Pamatlēmuma 2003/568/TI (13) 2. panta 1. punktā, vai korupcija, kā definēts piemērojamos tiesību aktos;

iii)

rīcība, kas saistīta ar noziedzīgu organizāciju, kā minēts Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI (14) 2. pantā;

iv)

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (15) 1. panta 3., 4. un 5. punktā;

v)

teroristiski nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar terorismu, kā definēts attiecīgi Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI (16) 1. un 3. pantā, vai kūdīšana, atbalstīšana, līdzdalība vai mēģinājums izdarīt šādus nodarījumus, kā minēts minētā lēmuma 4. pantā;

vi)

bērnu darbs vai citi noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/36/ES (17) 2. pantā;

e)

pieteikuma iesniedzējs ir pieļāvis būtiskus trūkumus saistībā ar galveno prasību ievērošanu, pildot no Savienības budžeta finansētu līgumu, dotāciju nolīgumu vai dotāciju lēmumu, kuri ir noveduši pie šāda līguma priekšlaicīgas izbeigšanas vai līgumsodu vai citu līgumā noteiktu sankciju piemērošanas vai kuri ir atklāti kredītrīkotāja, OLAF vai Revīzijas palātas veiktās pārbaudēs, revīzijās vai izmeklēšanās;

f)

ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvu lēmumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir veicis pārkāpumu Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (18) 1. panta 2. punkta izpratnē;

g)

ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvu lēmumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir izveidojis tiesību subjektu citā jurisdikcijā, lai nepildītu fiskālos, sociālos vai citus juridiskos pienākumus, kuri ir obligāti jāpilda jurisdikcijā, kurā ir viņa juridiskā adrese, galvenā pārvalde vai galvenās darbības vieta;

h)

ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvu lēmumu ir atzīts, ka tiesību subjekts ir izveidots g) apakšpunktā minētajā nolūkā;

i)

situācijās, kas minētas c) līdz h) apakšpunktā, attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju ņem vērā:

i)

faktus, kas konstatēti izmeklēšanās vai jebkādās citās pārbaudēs, revīzijās vai kontrolēs, ko veikusi Eiropas Prokuratūra pēc tās izveidošanas, Revīzijas palāta, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai vai iekšējs revidents vai jebkurās citās pārbaudēs, revīzijās vai kontrolēs, kas veiktas ES iestādes, Eiropas biroja vai ES aģentūras vai institūcijas kredītrīkotāja uzdevumā;

ii)

ar finansēm nesaistītus spriedumus vai ar finansēm nesaistītus administratīvus lēmumus, kas nav galīgi, kuros var būt paredzēti disciplināri pasākumi, ko veikusi kompetentā uzraudzības iestāde, kura atbild par profesionālās ētikas standartu piemērošanas pārbaudi;

iii)

faktus, kas minēti lēmumos, kurus pieņēmušas personas vai tiesību subjekti, kam uzticēti ES budžeta īstenošanas uzdevumi;

iv)

informāciju, ko sniegušas dalībvalstis, kas īsteno Savienības fondus;

v)

Komisijas lēmumus saistībā ar Savienības konkurences tiesību aktu pārkāpumu vai valsts kompetentās iestādes pieņemtus lēmumus saistībā ar Savienības vai valsts konkurences tiesību aktu pārkāpumu; vai

vi)

ES iestādes, Eiropas biroja vai ES aģentūras vai institūcijas izslēgšanas lēmumus.

7.2.   Izslēgšana no tiesībām saņemt atbalstu

Pieteikuma iesniedzēji tiks izslēgti no tiesībām saņemt līdzfinansējumu, ja atbalsta piešķiršanas procedūrā tie ir kādā no situācijām, kas aprakstītas Finanšu regulas 141. pantā, t. i., ja tie:

a)

ir izslēgšanas situācijā, kas noteikta saskaņā ar Finanšu regulas 136. pantu;

b)

informāciju, kas prasīta kā nosacījums dalībai procedūrā, ir snieguši sagrozītā veidā vai nav iesnieguši šo informāciju atbalsta piešķiršanas procedūrā;

c)

bijuši iesaistīti atbalsta piešķiršanas procedūrā izmantoto dokumentu sagatavošanā, pārkāpjot vienlīdzīgas attieksmes principu, tostarp kropļojot konkurenci, ko nevar labot citādi.

Lai apliecinātu atbilstību izslēgšanas kritērijiem, koordinatoram, iesniedzot savu pieteikumu tiešsaistē, ir jāatzīmē attiecīgā aile. Visiem saņēmējiem (ja dotāciju piešķir vairākiem saņēmējiem), kas atlasīti līdzfinansējuma saņemšanai, ir jāparaksta apliecinājums ar godavārdu, ka viņi neatrodas Finanšu regulas 136. panta 1. un 2. punktā, 141. un 142. pantā norādītajās situācijās. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāizpilda portālā “Finansējums un piedāvājumi” sniegtie norādījumi.

8.   Atlases kritēriji

8.1.   Finansiālā spēja

Pieteikuma iesniedzējiem jābūt stabiliem un pietiekamiem finansējuma avotiem, lai nodrošinātu savu darbību visā pasākuma īstenošanas laikā un piedalītos tā finansēšanā.

Visu pieteikuma iesniedzēju finansiālā spēja tiks novērtēta saskaņā ar Finanšu regulas prasībām. Novērtēšana netiek veikta, ja:

pieteikuma iesniedzējs ir publisko tiesību subjekts,

pieteikuma iesniedzēja prasītais ES ieguldījums ir ≤ 60 000 EUR.

Lai novērtētu finansiālo spēju, tiks prasīti šādi apliecinoši dokumenti:

peļņas un zaudējumu pārskats, bilance par pēdējo saimniecisko gadu, par kuru konti tika noslēgti,

attiecībā uz jaunizveidotiem uzņēmumiem minētos dokumentus drīkst aizstāt ar uzņēmējdarbības plānu.

Koordinatoram vai citam saņēmējam, kas pieprasa ES līdzfinansējumu ≥ 750 000 EUR (katram saņēmējam piemērojamais slieksnis), papildus ir jāiesniedz:

revīzijas ziņojums, ko sagatavojis apstiprināts ārējais revidents, kurš apliecina kontu pieejamību par pēdējo finanšu gadu. Šo noteikumu nepiemēro publisko tiesību subjektiem.

Ja revīzijas ziņojums nav pieejams un tiesību aktos nav obligātas prasības iesniegt ziņojumu, jāiesniedz pieteikuma iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja parakstīta pašdeklarācija, kas apliecina pēdējā pieejamā finanšu gada pārskatu spēkā esību.

Pieteikuma iesniedzēju finansiālās spējas novērtējumu veiks ar portāla “Finansējums un piedāvājumi” starpniecību.

8.2.   Rīcības spēja

Pieteikuma iesniedzēju profesionālajai kvalifikācijai jābūt atbilstīgai ierosināto pasākumu izpildei.

Pieteikuma iesniedzēji apliecina, ka vismaz viena fiziska persona, kurai ar pieteikuma iesniedzēju ir noslēgts darba līgums vai kurai uzticēts īstenot pasākumu, pamatojoties uz līdzvērtīgu iecelšanas aktu, norīkojumu pret samaksu vai cita veida tiešiem līgumiem (piemēram, par pakalpojumu sniegšanu), tiks iecelta par projekta koordinatoru. Projekta koordinatoram jābūt vismaz trīs gadu pieredzei projektu vadībā. Lai to apliecinātu, pielikumā “CV” ir jāsniedz šāda informācija:

dzīves apraksts (kvalifikācija un profesionālā pieredze) attiecīgās personas darbiniekiem, kas primāri atbild par piedāvātā pasākuma vadību un īstenošanu (19).

Pielikumā “Papildinformācija” ir jāsniedz arī šāda informācija:

programmu iesniedzējas organizācijas(-u) darbības pārskats vai veikto darbību apraksts saistībā ar tām darbībām, kas atbilst līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, kā noteikts (iepriekš) 6. punktā.

9.   Piešķiršanas kritēriji

Pieteikuma B daļu izmanto, lai novērtētu priekšlikuma atbilstību piešķiršanas kritērijiem.

Pieteikumos jāpiedāvā efektīva vadības struktūra un jāsniedz skaidrs un precīzs stratēģijas un gaidāmo rezultātu apraksts.

Katra priekšlikuma saturu novērtēs pēc šādiem kritērijiem un apakškritērijiem.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Slieksnis

1. Savienības dimensija

20

14

2. Tehniskā priekšlikuma kvalitāte

40

24

3. Projekta vadības kvalitāte:

10

6

4. Budžeta un izmaksu efektivitāte:

30

18

KOPĀ

100

62

Priekšlikumi, kas nesasniedz norādītās kopējā un/vai atsevišķa sliekšņa vērtības, tiek noraidīti.

Lai novērtētu katru galveno piešķiršanas kritēriju, novērtējumā ņem vērā šādus apakškritērijus.

1.

Savienības dimensija:

a)

ierosināto informācijas un veicināšanas pasākumu saistība ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 2. pantā minētajiem vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem, šīs regulas 3. pantā minētajiem mērķiem, kā arī prioritātēm, mērķiem un paredzamajiem rezultātiem, kas paziņoti atbilstīgi attiecīgajai tematiskajai prioritātei;

b)

kampaņas Savienības vēstījums;

c)

projekta ietekme Savienības līmenī.

2.

Tehniskā priekšlikuma kvalitāte:

a)

tirgus analīzes kvalitāte un atbilstība;

b)

programmas stratēģijas mērķu un galveno vēstījumu saskaņotība;

c)

atbilstīga darbību izvēle, ņemot vērā mērķus un programmas stratēģiju, piemērots komunikācijas metožu kopums, sinerģija starp darbībām;

d)

kodolīgs darbību un nodevumu apraksts;

e)

ierosināto novērtēšanas metožu un rādītāju kvalitāte.

3.

Projekta vadības kvalitāte:

a)

projekta organizācija un vadības struktūra;

b)

kvalitātes kontroles mehānismi un riska pārvaldība.

4.

Budžeta un izmaksu efektivitāte:

a)

ieguldījumu kopējā apjoma pamatojums;

b)

atbilstīgs budžeta piešķīrums attiecībā pret mērķiem un darbību tvērumu;

c)

aprēķināto izmaksu un budžeta precizitātes skaidrs apraksts;

d)

aprēķināto izmaksu atbilstība nodevumiem;

e)

projekta koordinācijas un programmas iesniedzējas organizācijas īstenoto darbību reālistiska izmaksu aplēse, ieskaitot persondienu skaitu un likmi.

Pēc novērtēšanas visus atbilstīgos priekšlikumus sarindo pēc kopējā piešķirto punktu skaita. Finansiāls atbalsts pieejamā budžeta robežās tiks piešķirts priekšlikumiem, kas būs saņēmuši augstāko punktu skaitu.

Katrai no šā uzaicinājuma 6.2. punktā uzskaitītajām prioritārajām tēmām izveido atsevišķu sarakstu, kas kārtots pēc piešķirto punktu skaita.

Ja divi vai vairāki priekšlikumi tai pašā sarindotajā sarakstā ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, par prioritāru(-iem) atzīst priekšlikumu(-us), kurš(-i) ļauj dažādot produktus vai mērķa tirgus. Tas nozīmē, ka no ex aequo priekšlikumiem Komisija vispirms izvēlas to, kura saturs (pirmkārt, produktu ziņā, otrkārt, mērķa tirgu ziņā) vēl nav pārstāvēts augstāk novērtētajos priekšlikumos. Ja šo kritēriju nevar piemērot, lai diferencētu priekšlikumus, Komisija vispirms izvēlas programmu, kas atsevišķo piešķiršanas kritēriju novērtējumā ir saņēmusi lielāko punktu skaitu. Tā vispirms salīdzina punktu skaitu kritērijā “Savienības dimensija”, tad kritērijā “Tehniskā priekšlikuma kvalitāte” un visbeidzot kritērijā “Budžeta un izmaksu efektivitāte”.

Ja konkrētam tematam sarindotajā sarakstā nav pietiekami daudz priekšlikumu, lai izsmeltu visu paredzēto summu, atlikušo summu var piešķirt citiem tematiem saskaņā ar šādu kritēriju:

visiem trim tematiem paredzētās summas kopējo atlikumu apvieno un piešķir projektiem, kuri ir saņēmuši augstāko kvalitātes novērtējumu, neatkarīgi no temata, saistībā ar kuru tie ir iesniegti.

Sarindotā saraksta kārtību ievēro precīzi.

10.   Juridiskās saistības

Lai saņemtu finansējumu, sarakstā iekļauto priekšlikumu koordinatori tiks uzaicināti piedalīties adaptācijas posmā, kas tiek rīkots pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas; adaptācijas posms notiek tiešsaistes dotāciju sagatavošanas sistēmā (SYGMA). Ja tas ir bijis sekmīgs, paraksta dotācijas nolīgumu, kurš sagatavots euro un kurā ir paredzēti finansēšanas nosacījumi un apmērs.

Dotācijas nolīgumu vispirms elektroniski paraksta koordinators konsorcija vārdā un pēc tam Chafea. Visiem līdzsaņēmējiem ir jāpievienojas dotācijas nolīgumam, elektroniski parakstot dotācijas pievienošanās veidlapu.

11.   Finanšu noteikumi

Daudzvalstu programmu īstenošanai piemērojamie noteikumi ir definēti Finanšu regulā.

11.1.   Vispārīgi principi, kas attiecas uz dotācijām (20)

a)   Nekumulatīvs piešķīrums

Vienam pasākumam var piešķirt tikai vienu dotāciju no ES budžeta.

Vienas un tās pašas izmaksas nekādā gadījumā nevar no Savienības budžeta finansēt divreiz.

Pieteikuma iesniedzēji norāda tā Savienības finansējuma avotus un summas, kas saņemtas vai pieprasītas tam pašam pasākumam vai pasākuma daļai, vai to funkcionēšanai (darbības dotācijas), kā arī jebkuru citu finansējumu, kas saņemts vai pieprasīts tam pašam pasākumam.

b)   Atpakaļejoša spēka aizliegums

Dotācijas nevar piešķirt ar atpakaļejošu spēku par jau pabeigtiem pasākumiem.

Dotāciju var piešķirt par jau uzsāktu pasākumu vienīgi tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka pasākums jāsāk pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas.

Šādos gadījumos izmaksas, par kurām ir tiesības saņemt finansējumu, nevar būt radušās pirms dienas, kad iesniegts dotācijas pieteikums.

c)   Līdzfinansēšanas princips

Līdzfinansējums nozīmē, ka resursi, kas vajadzīgi pasākuma īstenošanai, netiek pilnībā nodrošināti ar ES dotāciju.

Atlikušos izdevumus sedz vienīgi programmas iesniedzēja organizācija. Iemaksas, ko saņēmējam piešķir tā dalībnieki un kas ir īpaši paredzētas pasākuma attiecināmo izmaksu segšanai, ir atļautas un tiek uzskatītas par ieņēmumiem.

11.2.   Līdzsvarots budžets

Plānotais pasākuma budžets ir jānorāda pieteikuma veidlapas A daļā. Tā ieņēmumiem un izdevumiem ir jābūt līdzsvarā.

Budžets jāizstrādā euro.

Pieteikuma iesniedzēji, kas paredz, ka izmaksas neradīsies euro, tiek aicināti izmantot valūtas maiņas kursu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3.   Īstenošanas līgumi / apakšuzņēmuma līgumi

Ja pasākuma īstenošanai jāpiešķir publiskā iepirkuma līguma (īstenošanas līguma) slēgšanas tiesības, saņēmējam tās jāpiešķir priekšlikumam ar labāko cenas un vērtības attiecību vai (attiecīgi) priekšlikumam ar zemākās cenas priekšlikumu, nepieļaujot interešu konfliktu (21).

Saņēmējam skaidri jādokumentē konkursa procedūra un jāsaglabā dokumenti revīzijas vajadzībai.

Ja iesniedzēja organizācija ir publisko tiesību subjekts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (22) 2. panta 1. punkta 4) apakšpunkta nozīmē, tai apakšuzņēmēji ir jāizraugās saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar kuriem tiek transponēta šī direktīva.

Apakšlīgumu slēgšanai, t. i., konkrētu uzdevumu vai darbību, kas veido pasākuma daļu, kā aprakstīts priekšlikumā, nodošanai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, ir jāatbilst nosacījumiem, kas piemērojami visiem īstenošanas līgumiem (kā minēts iepriekš), un jāatbilst šādiem papildu nosacījumiem:

apakšlīgumu slēgšanai jābūt pamatotai, ņemot vērā pasākuma veidu un tā īstenošanai vajadzīgo,

attiecībā uz pasākumu galvenajiem uzdevumiem (t. i., pasākuma tehniskā un finansiālā koordinēšana un stratēģijas vadība) nevar slēgt apakšlīgumus, un šos uzdevumus nevar deleģēt,

apakšlīgumu slēgšanas aprēķinātās izmaksas ir skaidri jānorāda priekšlikuma tehniskajā un finansiālajā daļā,

par apakšlīgumu izmantošanu, ja tā nav paredzēta pasākuma aprakstā, saņēmējs paziņo un Chafea sniedz apstiprinājumu. Chafea var piešķirt apstiprinājumu:

i)

pirms apakšlīgumu slēgšanas, ja saņēmēji pieprasa grozījumus;

ii)

pēc apakšlīgumu slēgšanas, ja apakšlīgumu slēgšana:

ir īpaši pamatota vidusposma vai galīgajā tehniskajā ziņojumā un

nerada dotācijas nolīgumā izmaiņas, kuras liktu apšaubīt lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai būtu pretrunā principam par vienlīdzīgu attieksmi pret pieteikuma iesniedzējiem;

saņēmēji nodrošina, ka konkrētus nosacījumus, ko piemēro saņēmējiem un kas uzskaitīti dotācijas nolīgumā (piemēram, publicitāte, konfidencialitāte utt.), piemēro arī apakšuzņēmējiem.

Apakšlīgumu slēgšana ar subjektiem, kam ir strukturāla saikne ar saņēmēju

Apakšlīgumus var noslēgt arī ar subjektiem, kam ir strukturāla saikne ar saņēmēju, bet tikai tad, ja cena ir faktisko subjektam radušos izmaksu robežās (t. i., bez peļņas normas).

Šādiem subjektiem īstenojamie uzdevumi ir skaidri jānorāda priekšlikuma tehniskajā daļā.

11.4.   Finansējuma veidi, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

Līdzfinansējums izpaužas kā faktiski radušos attiecināmo izmaksu noteiktas proporcionālās daļas atmaksa; līdzfinansējumā tiks ietverta arī vienota likme, sedzot ar pasākuma īstenošanu saistītās netiešās izmaksas (kas ir 4 % no attiecināmiem personāla izdevumiem) (23).

—   Maksimālā pieprasītā summa

ES dotācijai ir noteikts ierobežojums, nepārsniedzot šādu maksimālo līdzfinansējuma likmi:

daudzvalstu programmām iekšējā tirgū un trešās valstīs: 80 % no programmas attiecināmajām izmaksām,

attiecībā uz dalībvalstī dibinātiem pieteikuma iesniedzējiem, kas saņem finansiālu atbalstu 2014. gada 1. janvārī vai pēc tam saskaņā ar LESD (24) 136. un 143. pantu, procentuālā likme ir 85 %.

Tas attiecas tikai uz tām dotācijām, ko Chafea parakstījusi pirms datuma, no kura attiecīgā dalībvalsts vairs nesaņem šādu finansiālo palīdzību.

Tādējādi daļa no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas iekļauta budžeta aplēsē, jāfinansē no avotiem, kas nav ES dotācija (līdzfinansēšanas princips).

—   Attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas ir tās izmaksas, kas dotācijas saņēmējam ir faktiski radušās un atbilst visiem kritērijiem, kuri norādīti dotācijas nolīguma 6. pantā.

Attiecināmās (tiešās un netiešās) izmaksas ir norādītas dotācijas nolīgumā (sk. 6. panta 1. un 2. punktu).

Neattiecināmās izmaksas ir norādītas dotācijas nolīgumā (sk. 6. panta 4. punktu).

—   Dotācijas galīgās summas aprēķināšana

Dotācijas galīgo summu aprēķina pēc programmas pabeigšanas, pēc maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas.

Dotācijas galīgā summa ir atkarīga no tā, kādā mērā programma ir faktiski īstenota saskaņā ar dotācijas nolīguma noteikumiem un nosacījumiem.

Šo summu aprēķina Chafea pēc atlikuma samaksas šādos posmos:

1)

atlīdzināšanas likmes piemērošana attiecināmajām izmaksām;

2)

ierobežošana līdz maksimālajam dotācijas apmēram;

3)

samazinājums, ņemot vērā bezpeļņas noteikumu;

4)

samazinājums nepareizas īstenošanas vai citu pienākumu neizpildes dēļ.

ES dotāciju mērķis vai ietekme nav radīt peļņu, īstenojot pasākumu. “Peļņa” ir 1. un 2. posmā iegūtās summas un pasākuma kopējo ieņēmumu atlikums, par kādu ir pārsniegtas pasākuma kopējās attiecināmās izmaksas.

Šajā ziņā, ja tiek gūta peļņa, Chafea ir tiesīga atgūt ES ieguldījumam atbilstīgu procentuālo daļu no peļņas, ieturot to no attiecināmajām izmaksām, kas saņēmējam(-iem) faktiski radušās saistībā ar pasākuma īstenošanu. Šo noteikumu nepiemēro partnerim (koordinatoram vai citam saņēmējam), kas pieprasa ES ieguldījumu ≤ 60 000 EUR apmērā.

11.5.   Maksāšanas kārtība

Priekšfinansējuma maksājums 20 % apmērā no dotācijas summas tiks pārskaitīts koordinatoram saskaņā ar dotācijas nolīguma noteikumiem (16. panta 2. punkts).

Starpposma maksājumu(-us) pārskaita koordinatoram saskaņā ar dotācijas nolīguma noteikumiem (16. panta 3. punkts). Starpposma maksājums(-i) ir paredzēts(-i), lai atlīdzinātu attiecināmās izmaksas, kas radušās par programmas īstenošanu attiecīgā(-o) pārskata perioda(-u) laikā.

Priekšfinansējuma un starpposma maksājuma(-u) kopējā summa nedrīkst pārsniegt 90 % no maksimālās dotācijas summas.

Chafea noteiks atlikuma maksājuma summu, pamatojoties uz galīgās dotācijas summas aprēķinu un saskaņā ar dotācijas nolīguma noteikumiem.

Ja iepriekš veikto maksājumu kopējā summa ir lielāka par galīgās dotācijas summu, atlikuma maksājums tiek atgūts.

11.6.   Priekšfinansējuma garantija

Ja pieteikuma iesniedzēja finansiālā spēja nav apmierinoša, var tikt prasīts priekšfinansējuma garantijas maksājums līdz pat priekšfinansējuma summas apmēram, lai ierobežotu ar priekšfinansējuma maksājumu saistītos finansiālos riskus.

Ja tiek prasīta priekšfinansējuma garantija, to nodrošina euro ar Eiropas Savienības dalībvalstī nodibinātas bankas vai apstiprinātas finanšu iestādes starpniecību. Bankas kontos bloķētas summas netiek pieņemtas kā finansiālas garantijas.

Garantiju var aizstāt ar kopīgu un solidāru trešās personas dotu garantiju vai ar kopīgu garantiju, ko sniedz pasākuma saņēmēji, kas ir viena dotācijas nolīguma puses.

Galvotājs darbojas kā pirmais galvotājs un nepieprasa, lai Chafea vērstos pret galveno parādnieku (t. i., attiecīgo saņēmēju).

Priekšfinansējuma garantija paliek spēkā līdz atlikuma samaksas brīdim vai gadījumā, ja atlikuma samaksa ir piedziņas formā, trīs mēnešus pēc parādzīmes iesniegšanas saņēmējam.

Garantijas netiks prasītas saņēmējam, kas saņem ES ieguldījumu ≤ 60 000 EUR apmērā (mazas vērtības dotācija).

12.   Publicitāte

12.1.   Saņēmēji

Eiropas Savienības ieguldījums saņēmējiem ir skaidri jānorāda visās publikācijās vai saistībā ar darbībām, kurām izmanto dotāciju.

Saistībā ar minēto saņēmējiem ir pienākums veicināt to, ka Eiropas Savienības vārds un emblēma tiek popularizēta visās to publikācijās, plakātos, programmās un citos produktos, kurus rada saskaņā ar līdzfinansēto projektu.

Noteikumi par Eiropas emblēmas grafisku reproducēšanu ir atrodami iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā (25).

Turklāt visiem vizuālajiem materiāliem, kas izstrādāti Eiropas Savienības līdzfinansētās veicināšanas programmas ietvaros, ir jābūt parakstam “Enjoy it’s from Europe” (“Izbaudi, ražots Eiropā”).

Šā paraksta lietošanas pamatnostādnes, kā arī visas grafiskās datnes var lejupielādēt no reklāmas tīmekļa vietnes par Eiropu (26).

Visbeidzot, visos rakstītajos materiālos, t. i., brošūrās, plakātos, bukletos, reklāmkarogos, informācijas stendos, iespiestos reklāmas darbos, laikrakstu rakstos, tīmekļa vietnēs (izņemot mazās ierīcēs), iekļauj atrunu saskaņā ar dotācijas nolīgumā sīki izstrādātajiem noteikumiem, skaidrojot, ka tajos ir sniegts autora viedoklis. Eiropas Komisija/Aģentūra neuzņemas nekādu atbildību par šajos materiālos ietvertās informācijas lietošanu.

12.2.   Chafea

Visu informāciju, kas attiecas uz finanšu gada laikā piešķirtajām dotācijām, publicē Chafea tīmekļa vietnē ne vēlāk kā nākamā gada 30. jūnijā pēc finanšu gada, kurā piešķirtas dotācijas.

Chafea publicēs šādu informāciju:

saņēmēja (juridiskas personas) nosaukums,

saņēmēja adrese, ja saņēmējs ir juridiska persona, reģions, ja saņēmējs ir fiziska persona, kā noteikts NUTS 2. līmenī (27), ja viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir ES, vai līdzvērtīgas ziņas, ja pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus ES,

dotācijas priekšmets,

piešķirtā summa.

13.   Datu aizsardzība

Atbildes uz ikvienu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ietver personas datu reģistrēšanu un apstrādi (piemēram, līdzfinansētajā pasākumā iesaistīto personu vārds, uzvārds, adrese un CV). Šos personas datus apstrādā saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (28). Ja nav norādīts citādi, jautājumus un visus pieprasītos personas datus, kas vajadzīgi, lai novērtētu pieteikumu saskaņā ar specifikāciju, kas iekļauta uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, Izpildaģentūra/Komisija vai trešās personas, kas darbojas Izpildaģentūras/Komisijas vārdā un pakļautībā, apstrādās vienīgi šim nolūkam. Datu subjektiem var sniegt sīkākas ziņas par apstrādes darbībām, informāciju par viņu tiesībām un to īstenošanu, atsaucoties uz paziņojumu par personas datu aizsardzību, kas publicēts portālā “Finansējums un piedāvājumi”:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

un Aģentūras tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/chafea/about/data-protection/index_en.htm.

Pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti regulāri pārbaudīt attiecīgo paziņojumu par personas datu aizsardzību, lai būtu pilnībā informēti par iespējamiem atjauninājumiem, kas var tikt veikti līdz priekšlikumu iesniegšanas termiņam vai vēlāk. Saņēmēji uzņemas juridisku pienākumu informēt savu personālu par attiecīgajām apstrādes darbībām, kas jāveic Aģentūrai; lai to izpildītu, viņiem ir jāsniedz personālam paziņojumi par personas datu aizsardzību, ko Aģentūra publicē portālā “Finansējums un piedāvājumi”, pirms personāla datu nosūtīšanas Aģentūrai; personas datus var reģistrēt Eiropas Komisijas agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmā (EDES), kā norādīts ES Finanšu regulas 135. un 142. pantā, saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.

14.   Priekšlikumu iesniegšanas procedūra

Priekšlikumi 3. sadaļā noteiktajā termiņā ir jāiesniedz elektroniskās iesniegšanas sistēmā:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Pirms priekšlikuma iesniegšanas:

1.

Atrodiet uzaicinājumu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

2.

Izveidojiet kontu priekšlikuma iesniegšanai:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

3.

Reģistrējiet visus partnerus saņēmēju reģistrā:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

Pieteikuma iesniedzēji tiks rakstiski informēti par atlases procesa rezultātiem.

Pieteikuma iesniedzēji ievēro noteikto lappušu skaitu un formatēšanas prasības attiecībā uz tehnisko priekšlikumu (B daļa), kas norādītas iesniegšanas sistēmā.

Iesniedzot priekšlikumu, pieteikuma iesniedzējs piekrīt gan šajā uzaicinājumā, gan tajā minētajos dokumentos izklāstītajai procedūrai un nosacījumiem.

Pēc iesniegšanas termiņa beigām pieteikumā nedrīkst izdarīt izmaiņas. Tomēr, ja ir vajadzība precizēt noteiktus aspektus vai veikt pārrakstīšanās kļūdu labojumu, šajā nolūkā Komisija/Aģentūra novērtēšanas procesa laikā var sazināties ar pieteikuma iesniedzēju (29).

Kontaktpersonas

Ja rodas jautājumi par tiešsaistes iesniegšanas rīkiem, sazinieties ar šim nolūkam izveidoto IT informatīvo dienestu, izmantojot portālu “Finansējums un piedāvājumi”:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

Ar IT nesaistītiem jautājumiem ir pieejams Chafea informatīvais dienests: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Jautājumu iesniegšanas termiņš ir 1.4.2020. plkst. 17.00 CET (pēc Centrāleiropas laika). Atbildes uz attiecīgiem jautājumiem tiks publicētas http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html līdz 8.4.2020. plkst. 17.00 CET (pēc Centrāleiropas laika).

Biežāk uzdotie jautājumi ir publicēti Chafea tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Visā saistībā ar šo uzaicinājumu veiktajā sarakstē (piemēram, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu) ir jādod skaidra norāde uz šo konkrēto uzaicinājumu. Tiklīdz elektroniskā apmaiņas sistēma ir piešķīrusi priekšlikuma identifikācijas numuru, pieteikuma iesniedzējam ir jāizmanto šis numurs visā turpmākajā sarakstē.

Attiecīgie dokumenti

Vadlīnijas pieteikuma iesniedzējiem ar attiecīgajiem pielikumiem

Pieteikuma veidlapa

Dotācijas nolīguma paraugs (viena saņēmēja un vairāku saņēmēju versija)


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 (OV L 317, 4.11.2014., 56. lpp.).

(2)  Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2015/1829, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs (OV L 266, 13.10.2015., 3. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 7. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2015/1831, kurā noteikts, kā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs (OV L 266, 13.10.2015., 14. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums par darba programmas 2020. gadam pieņemšanu informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, C(2019) 8095.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(6)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(7)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(8)  OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.).

(10)  COM(2007) 279 galīgā redakcija, 30.5.2007.

(*1)  Iekšējam tirgum paredzētie daudzvalstu programmu priekšlikumi attiecībā uz augļiem un dārzeņiem arī ir atbilstīgi A tematam. Šajā gadījumā kampaņās, kas attiecas uz augļiem un dārzeņiem A temata ietvaros, jābūt citam vēstījumam – nav jāuzsver augļu un dārzeņu patēriņa priekšrocības sabalansētā uzturā (izņemot gadījumus, kad augļus un dārzeņus saista ar citiem produktiem).

(11)  Regula (ES, Euratom) 2018/1046, 136., 137. un 142. pants.

(12)  OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.

(13)  OV L 192, 31.7.2003., 54. lpp.

(14)  OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.

(15)  OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.

(16)  OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.

(17)  OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.

(18)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.

(19)  Pieteikuma iesniedzēji ir aicināti dzīves aprakstu iesniegt Europass formātā. Veidne pieejama: http://europass.cedefop.europa.eu/

(20)  Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 188. pants.

(21)  Norādījumi par konkursa procedūru ir pieejami šajā tīmekļa lapā:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_lv.pdf

(22)  OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.

(23)  Pieteikuma iesniedzējiem ir jāņem vērā, ka gadījumā, ja viņi saņem darbības dotāciju, netiešās izmaksas nav attiecināmas.

(24)  Šā uzaicinājuma publicēšanas dienā neviena dalībvalsts nesaņem finansiālu palīdzību.

(25)  http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm

(26)  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_lv

(27)  OV L 39, 10.2.2007., 1. lpp.

(28)  OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.

(29)  Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 89. apsvērums.