ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 339

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 8. oktobris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

2019/C 339/01

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

1


Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

LV

 


IV Paziņojumi

8.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 339/1


Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2019/C 339/01)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2019. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS

1 0

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS

19 659 349

 

19 659 349

 

1. sadaļa – Kopā

19 659 349

 

19 659 349

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

12 377 000

1 236 000

13 613 000

 

2. sadaļa – Kopā

12 377 000

1 236 000

13 613 000

3

IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA

3 0

IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA

11 873 276

– 300 000

11 573 276

 

3. sadaļa – Kopā

11 873 276

– 300 000

11 573 276

4

NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS

4 0

NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS

558 504

 

558 504

 

4. sadaļa – Kopā

558 504

 

558 504

6

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

6 0

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

0 ,—

 

0 ,—

 

6. sadaļa – Kopā

0 ,—

 

0 ,—

7

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DELEĢĒTO UZDEVUMU JAUTĀJUMOS SNIEGTAIS IEGULDĪJUMS

7 0

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DELEĢĒTO UZDEVUMU JAUTĀJUMOS SNIEGTAIS IEGULDĪJUMS

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

7. sadaļa – Kopā

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

KOPSUMMA

46 546 873

883 111

47 429 984

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2019. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

25 542 662

936 000

26 478 662

1 2

AR PERSONĀLA VADĪBU UN PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

380 000

 

380 000

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

537 000

 

537 000

1 6

APMĀCĪBA

275 000

 

275 000

 

1. sadaļa – Kopā

26 734 662

936 000

27 670 662

2

INFRASTRUKTŪRAS UN ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

7 330 000

 

7 330 000

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

250 000

 

250 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

746 500

 

746 500

2 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI, PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

5 000

 

5 000

 

2. sadaļa – Kopā

8 331 500

 

8 331 500

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

MĀCĪBAS PAR VIENOTU UZRAUDZĪBAS KULTŪRU

1 000

 

1 000

3 2

INFORMĀCIJAS VĀKŠANA: IT PROJEKTI

7 450 000

 

7 450 000

3 4

JURIDISKAS KONSULTĀCIJAS

100 000

 

100 000

3 5

PIEKĻUVE DATIEM EKONOMISKĀS PĒTNIECĪBAS VAJADZĪBĀM

450 000

 

450 000

3 6

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI

515 000

 

515 000

3 7

KOMUNIKĀCIJA

244 000

 

244 000

3 8

SANĀKSMJU IZDEVUMI

365 937

 

365 937

3 9

DARBĪBAS JOMAS PAKALPOJUMI

86 000

 

86 000

 

3. sadaļa – Kopā

9 211 937

 

9 211 937

4

DELEĢĒTIE UZDEVUMI

4 0

VIENOTĀ DARĪJUMU REĢISTRU SASKARNE

278 774

–52 889

225 885

4 1

RĪKU ATSAUCES DATI

1 990 000

 

1 990 000

 

4. sadaļa – Kopā

2 268 774

–52 889

2 215 885

9

PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI

9 0

PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI

p.m.

 

p.m.

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

46 546 873

883 111

47 429 984

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

2019

2018

2017

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

AD 16

1

1

1

AD 15

2

1

1

AD 14

6

AD 13

2

2

2

AD 12

7

6

5

AD 11

14

9

8

AD 10

17

14

13

AD 9

39

28

26

AD 8

30

28

28

AD 7

58

26

26

AD 6

10

14

14

AD 5

11

15

13

AD kopā

197

144

137

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

1

AST 7

3

2

2

AST 6

3

3

3

AST 5

3

4

4

AST 4

1

1

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST kopā

13

12

13

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/ASC1

Total AST/SC

Kopā

210

156

150

Pavisam kopā

210

156

150

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amata vietas

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

FG I

FG kopā

72

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

14

Kopā

86