ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 388A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 26. oktobris


Saturs

Lappuse

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2018/C 388 A/01

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) – Sludinājums par vakantu izpilddirektora amatu (pagaidu darbinieks – AD 14 pakāpe) – COM/2018/20032

1


LV

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

26.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 388/1


Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Sludinājums par vakantu izpilddirektora amatu

(pagaidu darbinieks – AD 14 pakāpe)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

Par mums

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) tika izveidota 2004. gadā nolūkā sekmēt augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību Savienībā.

Kopš tā laika Aģentūra ir kļuvusi par mūsdienīgu zināšanu centru kiberdrošības jomā un sniedz atbalstu ES dalībvalstīm, iestādēm, aģentūrām un struktūrām, kā arī privātajam sektoram, lai palielinātu Savienības noturību un tādējādi arī uzlabotu vienotā tirgus darbību. ENISA jo īpaši sniedz atbalstu jomās, kas saistītas ar politikas izstrādi un īstenošanu, spēju veidošanu, sadarbību un izpratnes veidošanu.

ENISA ir svarīga loma, īstenojot Tīklu un informācijas sistēmu drošības direktīvu (“TIS direktīva”), kas ir pirmais ES mēroga tiesību akts kiberdrošības jomā. Jo īpaši ENISA nodrošina sekretariāta funkcijas datordrošības incidentu reaģēšanas vienību (CSIRT) tīklam, kas ir operatīvās sadarbības stūrakmens, un tā tiek aicināta palīdzēt Sadarbības grupai tās uzdevumu izpildē.

Eiropas Komisija 2017. gada septembrī iesniedza “Kiberdrošības akta” priekšlikumu, kas ietver jaunu pilnvaru piešķiršanu ENISA un IKT produktu un pakalpojumu kiberdrošības sertifikācijas ES sistēmas izveidi. Šis priekšlikums, ko pašlaik apspriež Padome un Eiropas Parlaments, paredz vērienīgu kiberdrošības aģentūras ENISA reformu, cita starpā, padarot tās pilnvaras pastāvīgas un pastiprinot Aģentūras ieguldījumu nopietnu pārrobežu kiberdrošības incidentu novēršanā un reaģēšanā uz tiem, kā arī atbalstot ES kiberdrošības sertifikācijas politikas izstrādi un īstenošanu.

ENISA atrodas Grieķijā, tās biroji ir izvietoti Hēraklejā (Krētā) un Atēnās. Pašlaik tajā ir nodarbināti 83 cilvēki, un tai ir piešķirts gada budžets aptuveni 11 miljonu euro apmērā. Atkarībā no sarunu rezultātiem sagaidāms, ka aģentūras resursi būtiski palielināsies, kad stāsies spēkā jaunās pilnvaras.

Piedāvātais amats

Mēs piedāvājam augstākā līmeņa vadītāja amatu daudznozaru speciālistu komandas vadīšanai, lai atbalstītu Eiropas Savienības nākotnei svarīgu prioritāro jomu.

ENISA izpilddirektors ir Aģentūras likumīgais pārstāvis un veido tās sabiedrisko tēlu, kā arī atskaitās Aģentūras valdei, kuru veido ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvji.

Izpilddirektors vadīs un pārvaldīs Aģentūru un uzņemsies vispārēju atbildību par Aģentūras darbību, nodrošinot Aģentūras mērķu sasniegšanu. Izpilddirektora konkrētie pienākumi ir šādi:

izstrādāt un īstenot Aģentūras darbību saskaņā ar tās misiju un valdes noteikto vispārīgo virzienu,

pieņemt darbā un vadīt Aģentūras personālu un uzturēt pozitīvu komandas garu un darba vidi,

piedalīties valdes sanāksmēs bez balsstiesībām, atskaitīties valdei un nodrošināt tās sekretariātu,

pieņemt lēmumus Aģentūras darbības jomā,

sagatavot un izpildīt Aģentūras budžetu, nodrošinot, ka tas tiek pārvaldīts efektīvi un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem,

izstrādāt un īstenot vienoto programmdokumentu, tostarp gada darba programmu, un nodrošināt tās resursu visefektīvāko izmantojumu,

pārvaldīt aģentūras resursus, īpašu prioritāti piešķirot Aģentūras misijas operatīvajai daļai,

veicināt sadarbību starp Aģentūru, Komisiju, dalībvalstīm un Aģentūras ieinteresētajām personām ar mērķi veicināt kopīgas pieejas izstrādi kiberdrošības jautājumu risināšanai,

izveidot efektīvu sadarbību starp Aģentūru un dalībvalstu kompetentajām struktūrām Aģentūras darbības jomā,

uzturēt tiešu un netiešu saziņu ar sabiedrību saistībā ar visiem jautājumiem, kas ietilpst Aģentūras misijā.

Atlases kritēriji

Atlasītajam kandidātam būs jābūt izcilam un dinamiskam profesionālim, kam būtu jāatbilst šādiem kritērijiem:

Vadības kompetences, jo īpaši:

pierādāma pieredze lielu komandu un projektu sekmīgā vadībā, tostarp spēja vadīt, motivēt un attīstīt potenciālu komandā, kurā darbojas dalībnieki no dažādām valstīm un ar daudznozaru pieredzi; daudzkultūru vidē gūta pieredze tiktu uzskatīta par priekšrocību,

pieredze nozīmīgu finanšu resursu pārvaldībā valsts, Eiropas un/vai starptautiskā līmenī, arī budžeta plānošanā un iekšējās kontroles īstenošanā (1),

spēja strādāt saspringtos apstākļos un izturēties profesionāli, veicot savus pienākumus,

spēja sniegt ieguldījumu un īstenot Aģentūras stratēģisko redzējumu, ko noteikusi valde, kā arī piesaistīt ieinteresēto personu atbalstu,

spēja uzturēt veiksmīgas attiecības ar ES iestādēm un dalībvalstu kompetentajām iestādēm un izpratne par sabiedrisko attiecību nozīmi šajā amatā.

Tehniskās zināšanas, jo īpaši:

padziļināta izpratne par galvenajiem kiberdrošības jautājumiem, tostarp par stratēģiskiem, regulatīviem, politikas un rūpniecības jautājumiem, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī,

laba izpratne par Eiropas Savienības iestādēm, aģentūrām un struktūrām, kā arī par to darbību un mijiedarbību,

pieredze kiberdrošības jomā, kas iegūta valsts, Eiropas vai starptautiska līmeņa publiskā pārvaldē vai privātā struktūrā, kurai ir spēcīga saikne ar publisko sektoru, tiktu uzskatīta par priekšrocību,

pieredze komandu vadīšanā kiberdrošības jomā tiktu uzskatīta par priekšrocību.

Komunikācijas un citas prasmes, jo īpaši:

pierādāma spēja un pieredze efektīvā komunikācijā ar sabiedrību un sadarbībā ar visām ieinteresētajām personām; pieredze, kas gūta krīzes komunikācijā, tiktu uzskatīta par priekšrocību,

izcilas savstarpējo attiecību, lēmumu pieņemšanas, organizatoriskās un sarunu risināšanas prasmes, kā arī spēja veidot uzticamu sadarbību ar Eiropas Savienības iestādēm un citām ieinteresētajām personām,

ļoti labas angļu valodas (kas ir Aģentūras darba valoda) prasmes tiktu uzskatītas par priekšrocību.

Atbilstības prasības

Kandidātus atlases posmam izvēlēsies pēc turpmāk minētajām formālajām prasībām, kam jābūt izpildītām līdz pieteikšanās termiņam.

Valstspiederība: kandidātam jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim.

Akadēmiskais grāds vai diploms. Kandidātam jābūt:

vai nu izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, kuru apliecina diploms, ja parastais augstākās izglītības ilgums ir vismaz četri gadi,

vai izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms, un atbilstošai vismaz vienu gadu ilgai profesionālai pieredzei, ja parastais studiju ilgums augstākās izglītības iestādē ir vismaz trīs gadi (šo viena gada profesionālo pieredzi nevar iekļaut pēcdiploma profesionālajā pieredzē, kas prasīta turpmāk).

Darba pieredze (2): kandidātam jābūt vismaz 15 gadus ilgai pēcdiploma darba pieredzei līmenī, kas atbilst iepriekšminētajai kvalifikācijai. Vismaz pieciem gadiem no šīs darba pieredzes jābūt Aģentūras darbības jomā.

Pieredze vadītāja amatā: vismaz piecu gadu pēcdiploma darba pieredzei jābūt gūtai augsta līmeņa vadītāja amatā (3).

Valodas: kandidātam jābūt ļoti labām Eiropas Savienības vienas oficiālās valodas prasmēm (4) un pietiekamām citas oficiālās valodas prasmēm. To, vai kandidāts atbilst prasībai par otras ES oficiālās valodas prasmēm pietiekamā līmenī, atlases komisija pārbaudīs intervijā(-ās). Daļa no intervijas var notikt šajā otrā valodā.

Vecuma ierobežojums: kandidātam jāspēj ieņemt amatu uz pilnu piecu gadu termiņu no pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām (skatīt arī pirmo zemsvītras piezīmi sadaļā par nodarbināšanas kārtību), pirms tiek sasniegts pensijas vecums. Ir noteikts, ka Eiropas Savienības pagaidu darbinieku pensijas vecums iestājas tā mēneša pēdējā dienā, kurā darbinieks sasniedz 66 gadu vecumu (skatīt Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. pantu (5)).

Turklāt kandidātiem ir jābūt izpildījušiem visus pienākumus, kas noteikti tiesību aktos par militāro dienestu, un ir jāpiemīt atbilstošām rakstura īpašībām attiecībā uz piemērotību veikt darba pienākumus un jābūt fiziski spējīgam veikt savus pienākumus.

Atlase un iecelšana amatā

Izpilddirektoru iecels amatā ENISA valde, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sagatavotu kandidātu sarakstu.

Lai sagatavotu šo sarakstu, Eiropas Komisija rīko atlasi saskaņā ar Komisijas atlases un darbā pieņemšanas procedūru (skatīt arī dokumentu par politiku attiecībā uz augstākā līmeņa ierēdņiem (6)).

Šajā atlases procedūras gaitā Eiropas Komisija izveido priekšatlases komisiju. Šī komisija analizē visus pieteikumus, veic pirmo atbilstības pārbaudi un nosaka kandidātus, kuri vislabāk atbilst amatam, ņemot vērā iepriekš minētos atlases kritērijus, un kurus var uzaicināt uz interviju ar priekšatlases komisiju, kurā kā novērotājs piedalīsies ENISA valdes pārstāvis.

Pēc šīm intervijām priekšatlases komisija sagatavo secinājumus un ierosina to kandidātu sarakstu, kurus aicināt uz interviju ar Eiropas Komisijas Padomdevēju komiteju amatā iecelšanas jautājumos (CCA). CCA, ņemot vērā priekšatlases komisijas secinājumus, izlems, kurus kandidātus uzaicināt uz interviju.

Kandidāti, kuri tiks uzaicināti uz interviju ar CCA, vienu pilnu dienu piedalās pārbaudījumos vadītāju vērtēšanas centrā, kuru vada neatkarīgi personāla atlases konsultanti. Uz interviju un vērtēšanas centra pārbaudījumu rezultātu pamata CCA sastāda sarakstu ar kandidātiem, kurus tā uzskata par piemērotiem ENISA izpilddirektora amatam.

CCA kandidātu sarakstā iekļautos kandidātus intervēs attiecīgais(-ie) komisārs(-i) (7).

Šo interviju rezultātā Eiropas Komisija sastāda piemērotāko kandidātu sarakstu, kas tiks nosūtīts ENISA valdei. Tā var pieņemt lēmumu intervēt kandidātus, pirms direktors tiek iecelts no Komisijas izveidotā saraksta. Iekļaušana šajā sarakstā negarantē iecelšanu amatā.

Papildus iepriekš minētajām intervijām un pārbaudījumiem kandidātus var aicināt piedalīties vēl citās intervijās un/vai pārbaudījumos. Kandidātiem varētu arī pieprasīt sniegt paziņojumu Eiropas Parlamenta attiecīgajā(-ās) komitejā(-ās).

Funkcionālu apsvērumu dēļ un tādēļ, lai kandidātu un iestādes interesēs atlases procedūru pabeigtu pēc iespējas drīz, atlases procedūra notiks tikai angļu un/vai franču valodā (8).

Iespēju vienlīdzība

Eiropas Komisija un ENISA piemēro vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas politiku saskaņā ar Civildienesta noteikumu 1.d pantu (9).

Nodarbināšanas kārtība (10)

Atalgojums un nodarbināšanas kārtība ir noteikta Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (11).

Sekmīgo kandidātu pieņems ENISA valde pagaidu darbinieka statusā AD 14 pakāpē (12). Viņš tiks klasificēts atkarībā no savas iepriekšējās darba pieredzes ilguma pakāpes 1. vai 2. līmenī.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 526/2013 (13) viņš tiks iecelts uz sākotnēju piecu gadu pilnvaru termiņu ar iespējamu pagarinājumu uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Šī regula pašlaik tiek pārskatīta saistībā ar ierosināto Kiberdrošības aktu (COM (2017) 477).

Kandidātiem jāņem vērā Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā iekļautā prasība, ka visiem jaunajiem darbiniekiem ir sekmīgi jāiztur deviņu mēnešu pārbaudes laiks.

Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūras atrašanās vieta ir Grieķijā saskaņā ar Lēmumu 2004/97/EK, Euratom (14), kas tika pieņemts Eiropadomes sanāksmē 2003. gada 13. decembrī, un saskaņā ar Grieķijas valdības un ENISA vienošanos par atrašanās vietu.

Amats ir pieejams no 2019. gada 16. oktobra.

Neatkarība un interešu konflikta neesamības deklarācija

Pirms pienākumu uzņemšanās izpilddirektoram būs jāiesniedz deklarācija, kurā viņš apņemas strādāt neatkarīgi sabiedrības labā, un jādeklarē visas intereses, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņa neatkarību.

Pieteikšanās kārtība

Pirms iesniedzat pieteikumu, rūpīgi apsveriet, vai atbilstat visām noteiktajām prasībām (skatīt nodaļu “Atbilstības prasības”), jo īpaši attiecībā uz diplomu veidiem, augsta līmeņa profesionālo pieredzi, kā arī nepieciešamajām valodu zināšanām. Ja tiek konstatēta neatbilstība kādam no norādītajiem kritērijiem, kandidāta pieteikums automātiski tiek izslēgts no atlases procedūras.

Ja vēlaties pieteikties, lūdzam reģistrēties internetā šādā vietnē un sekot norādēm par procedūras dažādajiem posmiem:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Jums ir vajadzīga derīga e-pasta adrese. Tā tiks izmantota jūsu reģistrācijai, kā arī lai sazinātos ar jums procedūras dažādos posmos. Tāpēc, ja maināt e-pasta adresi, lūdzam par to informēt Eiropas Komisiju.

Lai iesniegtu pieteikumu, jāveic CV augšupielāde PDF formātā un tiešsaistē jāaizpilda motivācijas vēstule (ne vairāk kā 8 000 rakstzīmju).

Kad reģistrēšanās tiešsaistē būs pabeigta, jūs saņemsiet e-pastu ar apstiprinājumu, ka pieteikums ir reģistrēts. Ja nesaņemat e-pastu ar apstiprinājumu, jūsu pieteikums nav reģistrēts.

Lūdzam ņemt vērā, ka tiešsaistē nav iespējams sekot līdzi jūsu pieteikuma virzībai. Lai ziņotu par pieteikuma statusu, Eiropas Komisija ar jums sazināsies tieši.

Ja nepieciešama papildu informācija vai rodas tehniskas problēmas, lūdzam sūtīt e-pastu uz adresi: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Reģistrēšanās termiņš

Reģistrēšanās termiņš ir 2018. gada 27. novembris pulksten 12.00 dienā pēc Briseles laika, pēc kura reģistrēšanās vairs nav iespējama.

Jūs pats esat atbildīgs par to, lai tiešsaistes reģistrāciju pabeigtu laikā. Iesakām neatlikt pieteikšanos uz pēdējām pieteikuma iesniegšanas dienām, jo interneta pārslodze vai problēmas ar interneta pieslēgumu var pārtraukt reģistrāciju tiešsaistē, pirms to pabeidzat, un visas darbības tad vajadzēs atkārtot. Kad reģistrēšanās termiņš būs beidzies, jūs vairs nevarēsiet ievadīt pieteikumā informāciju. Novēlota reģistrācija netiks pieņemta.

Svarīga informācija kandidātiem

Atgādinām kandidātiem, ka dažādo atlases komisiju darbs ir konfidenciāls. Kandidāti nedrīkst tieši vai netieši sazināties ar šo komisiju locekļiem vai lūgt to darīt viņu vārdā. Visi jautājumi jāadresē attiecīgās komisijas sekretariātam.

Personas datu aizsardzība

Komisija nodrošinās, lai kandidātu personas dati tiktu apstrādāti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (15). Tas īpaši attiecas uz šādu datu konfidencialitāti un drošību.


(1)  Aģentūras personāla un finanšu vadību attiecīgi reglamentē Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (1962R0031), un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) valdes Lēmums Nr. MB/2014/1 WP par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūrai.

(2)  Darba pieredzi ņem vērā, sākot no dienas, kad persona atbilst minimālajiem darbā pieņemšanas nosacījumiem. Jebkuru konkrētu laikposmu var uzskaitīt tikai vienu reizi (lai studiju vai darba pieredzes gadus varētu ņemt vērā, tie nedrīkst pārklāties ar citiem studiju vai darba pieredzes periodiem). Nepilnas slodzes darba laika darbu aprēķinās proporcionāli, pamatojoties uz sertificēto pilna laika darba stundu procentuālo daļu.

(3)  Dzīves aprakstā (CV) par visiem gadiem, kuru laikā kandidāts guvis pieredzi vadītāja amatā, skaidri jānorāda šāda informācija: 1) vadošo amatu nosaukums un pienākumi; 2) šajos amatos pārraudzīto darbinieku skaits; 3) pārvaldītā budžeta apjoms; 4) hierarhisko līmeņu skaits virs amata un zem tā un 5) attiecīgā līmeņa darbinieku skaits.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=EN

(5)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:LV:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Ja vien attiecīgais Komisijas loceklis saskaņā ar Komisijas 2007. gada 5. decembra lēmumu (PV(2007) 1811) nav šo uzdevumu deleģējis citam Komisijas loceklim.

(8)  Atlases komisijas nodrošinās, ka kandidātiem, kuriem kāda no šīm valodām ir dzimtā valoda, netiks sniegta nepamatota priekšrocība.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN

(10)  Eiropas Parlaments un ES Padome pašlaik apspriež Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA, “ES Kiberdrošības aģentūru”, un Regulas (ES) Nr. 526/2013 atcelšanu, un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”). Komisijas priekšlikums ir saglabāt Lēmumā 2004/97/EK/Euratom par atsevišķu Eiropas Savienības biroju un aģentūru atrašanās vietu noteiktās atrašanās vietas un izpilddirektora pilnvaru termiņu saskaņā ar pašlaik spēkā esošo Regulu (ES) Nr. 526/2013 par ENISA.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN

(12)  Korekcijas koeficients, ko piemēro Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumam un pensijām, Grieķijai no 2017. gada 1. jūlija ir noteikts 79,9 % apmērā. Šo koeficientu pārskata reizi gadā.

(13)  OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.

(14)  OV L 29, 3.2.2004., 15. lpp.

(15)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.