ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 338

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 21. septembris


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

2018/C 338/01 ESRK/2018/5

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (ESRK/2018/5)

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 338/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9069 – Kuwait Investment Authority / North Sea Midstream Partners) ( 1 )

7

2018/C 338/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9024 – Abry Partners / Link) ( 1 )

7


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2018/C 338/04

Padomes Lēmums (2018. gada 18. septembris), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja izpilddirektoru

8

 

Eiropas Komisija

2018/C 338/05

Euro maiņas kurss

9

2018/C 338/06

Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2018. gada 10. jūlija sanāksmē par lēmuma projektu lietā AT.40465 – Asus – Ziņotāja dalībvalsts: Zviedrija

10

2018/C 338/07

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Lieta AT.40465 – Asus

11

2018/C 338/08

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2018. gada 24. jūlijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu (Lieta AT.40465 – Asus (vertikālie ierobežojumi)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4773 final)

13

2018/C 338/09

Atzinums, ko Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja sniegusi savā 2018. gada 10. jūlija sanāksmē par lēmuma projektu lietā AT.40182 – Pioneer – Ziņotāja dalībvalsts: Zviedrija

16

2018/C 338/10

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Lieta AT.40182 – Pioneer

17

2018/C 338/11

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2018. gada 24. jūlijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ Līguma 53. pantu (Lieta AT.40182 – Pioneer (vertikālie ierobežojumi)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4790 final)  ( 1 )

19

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2018/C 338/12

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un citu dokumentu drošības uzlabošanu

22


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 338/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8994 – Microsoft/GitHub) ( 1 )

25

2018/C 338/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8785 – The Walt Disney Company / Twenty First Century Fox) ( 1 )

27

2018/C 338/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9102 – Carlyle / Investindustrial / B&B Italia / Louis Poulsen / Flos) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

28


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

IETEIKUMI

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/1


EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS

(2018. gada 16. jūlijs),

ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu

(ESRK/2018/5)

(2018/C 338/01)

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (1) un jo īpaši tās 3. pantu un 16.–18. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2), un jo īpaši tās 458. panta 8. punktu,

Ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmumu ESRK/2011/1 (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (3), un jo īpaši tā 18.–20. pantu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu saskaņotus un efektīvus makrouzraudzības politikas pasākumus, ir svarīgi papildināt Savienības tiesību aktos paredzēto obligāto savstarpējo atzīšanu ar brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu.

(2)

Regulējuma brīvprātīgai makrouzraudzības politikas pasākumu savstarpējai atzīšanai, kurš noteikts Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumā ESRK/2015/2 (4), mērķis ir nodrošināt, ka visi uz riska darījumu pamata noteiktie makrouzraudzības politikas pasākumi, kas aktivizēti vienā dalībvalstī, tiek savstarpēji atzīti citās dalībvalstīs.

(3)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2017/4 (5) iesaka attiecīgajai aktivizētājai iestādei, iesniedzot Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK) savstarpējas atzīšanas pieprasījumu, ierosināt maksimālo būtiskuma robežvērtību, par kuru zemāks individuāla finanšu pakalpojumu sniedzēja riska darījums saistībā ar apzināto makrouzraudzības risku jurisdikcijā, kurā aktivizētāja iestāde piemēro makrouzraudzības politikas pasākumu, var tikt uzskatīts par nebūtisku. Ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmumu ESRK/2015/4 (6) izveidotā pastāvīgā ESRK Novērtēšanas grupa vajadzības gadījumā var ierosināt noteikt atšķirīgu robežvērtību.

(4)

No 2018. gada 30. aprīļa uz kredītiestādēm, kas licencētas Beļģijā un regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu metodi, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu attiecas riska svēruma palielinājums, kuru piemēro ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām un kurš sastāv no: a) fiksēta 5 procentu punktu riska svēruma palielinājuma; un b) proporcionāla riska svēruma palielinājuma, kas ir daļa (33 %) no riska darījumu svērtās vidējās riska pakāpes.

(5)

Pēc Beļģijas pieprasījuma ESRK saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 8. punktu un nolūkā novērst to, ka īstenojas negatīva pārrobežu ietekme, Beļģijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemērotā makrouzraudzības politikas pasākuma īstenošanai izraisot kapitāla pārnesi un regulējuma arbitrāžu, ESRK Valde nolēmusi šo pasākumu iekļaut to makroprudenciālās politikas pasākumu sarakstā, kurus ieteikts savstarpēji atzīt saskaņā ar Ieteikumu ESRK/2015/2.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Ieteikums ESRK/2015/2,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

GROZĪJUMI

Ieteikumu ESRK/2015/2 groza šādi:

1)

ar šādu punktu aizstāj 1. iedaļas C ieteikuma 1. punktu:

“1.

Attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts veikt tādu makrouzraudzības politikas pasākumu savstarpēju atzīšanu, kurus pieņēmušas citas attiecīgās iestādes un kurus ESRK ieteikusi savstarpēji atzīt. Tiek ieteikts savstarpēji atzīt šādus pielikumā papildus aprakstītos pasākumus:

Igaunija:

1 procenta sistēmiskā riska rezerves likme, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. pantu piemēro visu Igaunijā licencēto kredītiestāžu iekšzemes riskiem;

Somija:

15 % zemākā robežvērtība ar mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku kredītu riska svērumam, ko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestādēm, kuras licencētas Somijā un kuras regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu (IRB) metodi;

Beļģija:

riska svēruma palielinājums, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestāžu, kas licencētas Beļģijā un regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto IRB metodi, ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām un kurš sastāv no:

a)

fiksēta 5 procentu punktu riska svēruma palielinājuma; un

b)

proporcionāla riska svēruma palielinājuma, kas ir 33 % no riska darījumu svērtās vidējās riska pakāpes, ko piemēro portfeļiem, kuri ietver ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātus riska darījumus ar privātpersonām.”;

2)

pielikumu aizstāj ar šī ieteikuma pielikumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 16. jūlijā

ESRK Valdes vārdā –

ESRK Sekretariāta vadītājs

Francesco MAZZAFERRO


(1)  OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(3)  OV C 58, 24.2.2011., 4. lpp.

(4)  Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2015/2 (2015. gada 15. decembris) par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C 97, 12.3.2016., 9. lpp.).

(5)  Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2017/4 (2017. gada 20. oktobris), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C 431, 15.12.2017., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums ESRK/2015/4 (2015. gada 16. decembris) par koordinēšanas pamatstruktūru, saskaņā ar kuru attiecīgās iestādes paziņo par valsts makrouzraudzības politikas pasākumiem, un par ESRK atzinumu un ieteikumu sniegšanu un Lēmuma ESRK/2014/2 atcelšanu (OV C 97, 12.3.2016., 28. lpp.).


PIELIKUMS

Pielikums

Igaunija

1 procenta sistēmiskā riska rezerves likme, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. pantu piemēro visu Igaunijā licencēto kredītiestāžu iekšzemes riskiem

I.   Pasākuma apraksts

1.

Igaunijas pasākums ir 1 procenta sistēmiskā riska rezerves likme, kuru saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. pantu piemēro visu Igaunijā licencēto kredītiestāžu iekšzemes riskiem.

II.   Savstarpēja atzīšana

2.

Ja dalībvalstis nacionālajos tiesību aktos ir ieviesušas Direktīvas 2013/36/ES 134. pantu, attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts atzīt Igaunijas pasākumu attiecībā uz iekšzemē licencēto iestāžu riskiem Igaunijā saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 134. panta 1. punktu. Šī panta vajadzībām piemēro C ieteikuma 3. punktā noteikto termiņu.

3.

Ja dalībvalstis nacionālajos tiesību aktos nav ieviesušas Direktīvas 2013/36/ES 134. pantu, attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts atzīt Igaunijas pasākumu attiecībā uz iekšzemē licencēto iestāžu riskiem Igaunijā saskaņā ar C ieteikuma 2. punktu. Lēmumu par līdzvērtīgu pasākumu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pieņemt sešu mēnešu laikā.

Somija

Kredītiestādei specifiska 15 % zemākā robežvērtība ar mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku kredītu riska svērumam, ko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestādēm, kuras izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu (IRB) metodi (turpmāk – “IRB kredītiestādēm”).

I.   Pasākuma apraksts

1.

Somijas pasākums, kuru piemēro saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu, ir kredītiestādei specifiska vidējā riska svēruma 15 % zemākā robežvērtība IRB kredītiestādēm portfeļa līmenī attiecībā uz ar mājokļiem Somijā nodrošinātiem mājokļa hipotēku kredītiem.

II.   Savstarpēja atzīšana

2.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 5. punktu dalībvalstu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts atzīt Somijas pasākumu un piemērot to IRB kredītiestāžu tādu ar mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku kredītu portfeļiem, kurus izsniegušas iekšzemē licencētas filiāles, kuras atrodas Somijā. Šī panta vajadzībām piemēro C ieteikuma 3. punktā noteikto termiņu.

3.

Attiecīgajām iestādēm tāpat tiek ieteikts atzīt Somijas pasākumu un piemērot to IRB kredītiestāžu tādu ar mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku kredītu portfeļiem, kurus pāri robežām tieši izsniegušas to attiecīgajās jurisdikcijās licencētas kredītiestādes. Šī panta vajadzībām piemēro C ieteikuma 3. punktā noteikto termiņu.

4.

Saskaņā ar C ieteikuma 2. punktu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pēc apspriešanās ar ESRK piemērot to jurisdikcijā pieejamo makrouzraudzības politikas pasākumu, kura ietekme ir vislielākā mērā līdzvērtīga minētajam atzīšanai ieteiktajam pasākumam, t.sk. pieņemot lēmumu par uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kas noteikti Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 2. nodaļas IV iedaļā. Lēmumu par līdzvērtīgu pasākumu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pieņemt četru mēnešu laikā.

III.   Būtiskuma robežvērtība

5.

Šo pasākumu papildina 1 mljrd. euro būtiskuma robežvērtība riska pozīcijai mājokļa hipotēku kreditēšanas tirgū Somijā, lai virzītu savstarpējo atzīšanu veicošo dalībvalstu de minimis principa iespējamo piemērošanu.

6.

Saskaņā ar Ieteikuma ESRK/2015/2 2.2.1. iedaļu dalībvalsts attiecīgās iestādes var noteikt izņēmumu individuālām IRB kredītiestādēm, kuru ar mājokļiem Somijā nodrošinātu mājokļa hipotēku kredītu portfeļi ir mazāki par 1 mljrd. euro robežvērtību. Šādos gadījumos attiecīgajām iestādēm jākontrolē riska pozīciju būtiskums, un tām tiek ieteikts atzīt pasākumu, ja IRB kredītiestāde pārsniedz 1 mljrd. euro robežvērtību.

7.

Ja nav citās dalībvalstīs licencētu IRB kredītiestāžu, kurām ir Somijā atrodošās filiāles vai kuras finanšu pakalpojumus Somijā sniedz tieši, un kuru riska pozīcija Somijas hipotēku tirgū ir 1 mljrd. euro vai augstāka, attiecīgās iestādes var nolemt neveikt savstarpējo atzīšanu, kā noteikts Ieteikuma ESRK/2015/2 2.2.1. iedaļā. Šādos gadījumos attiecīgajām iestādēm jākontrolē riska pozīciju būtiskums, un tām tiek ieteikts atzīt pasākumu, ja IRB kredītiestāde pārsniedz 1 mljrd. euro robežvērtību.

Beļģija

Riska svēruma palielinājums ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām, kuru nosaka kredītiestādēm, kas licencētas Beļģijā un regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto IRB metodi, un kuru piemēro saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu. Šim palielinājumam ir divas sastāvdaļas:

a)

fiksēts 5 procentu punktu riska svēruma palielinājums; un

b)

proporcionāls riska svēruma palielinājums, kas ir 33 % no no riska darījumu svērtās vidējās riska pakāpes, ko piemēro portfeļiem, kuri ietver ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātus riska darījumus ar privātpersonām.

I.   Pasākuma apraksts

1.

Beļģijas pasākums, kuru piemēro saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu un nosaka kredītiestādēm, kas licencētas Beļģijā un regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto IRB metodi, ir riska svēruma palielinājums ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām, un tam ir divas sastāvdaļas:

a)

pirmā sastāvdaļa ir 5 procentu punktu riska svēruma palielinājums ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām, kas noteikts pēc riska svēruma palielinājuma otrās daļas aprēķina saskaņā ar b) punktu;

b)

otrā sastāvdaļa ir riska svēruma palielinājums 33 % apjomā no riska darījumu svērtās vidējās riska pakāpes, ko piemēro portfeļiem, kuri ietver ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātus riska darījumus ar privātpersonām. Svērtā vidējā riska pakāpe ir atsevišķu kredītu vidējais riska svērums, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 154. pantu un svērts pēc attiecīgās riska vērtības.

II.   Savstarpēja atzīšana

2.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 5. punktu attiecīgajām dalībvalstu iestādēm tiek ieteikts atzīt Beļģijas pasākumu, C ieteikuma 3. punktā noteiktajā termiņā piemērojot to iekšzemē licencētu kredītiestāžu, kuras izmanto IRB metodi, filiālēm, kuras atrodas Somijā.

3.

Attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts atzīt Beļģijas pasākumu, piemērojot to iekšzemē licencētām kredītiestādēm, kuras izmanto IRB metodi un kurām ir ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošināti tieši riska darījumi ar privātpersonām. Saskaņā ar C ieteikuma 2. punktu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts C ieteikuma 3. punktā noteiktajā termiņā piemērot pasākumu, kas ir tāds pats kā aktivizētājas iestādes Beļģijā īstenotais pasākums.

4.

Ja tāds pats makrouzraudzības politikas pasākums attiecīgajās jurisdikcijās nav pieejams, attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pēc apspriešanās ar ESRK piemērot to jurisdikcijā pieejamo makrouzraudzības politikas pasākumu, kura ietekme ir vislielākā mērā līdzvērtīga minētajam atzīšanai ieteiktajam pasākumam, t. sk. pieņemot lēmumu par uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kas noteikti Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 2. nodaļas IV iedaļā. Lēmumu par līdzvērtīgu pasākumu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pieņemt ne vēlāk kā četros mēnešos pēc šī ieteikuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

III.   Būtiskuma robežvērtība

5.

Šo pasākumu papildina kredītiestādei specifiska 2 mljrd. euro būtiskuma robežvērtība, lai virzītu pasākuma savstarpējo atzīšanu veicošo attiecīgo iestāžu de minimis principa iespējamo piemērošanu.

6.

Saskaņā ar Ieteikuma ESRK/2015/2 2.2.1. iedaļu dalībvalstu attiecīgās iestādes var noteikt izņēmumu individuālām iekšzemē licencētām kredītiestādēm, kuras izmanto IRB metodi un kurām ir nebūtiski ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošināti riska darījumi ar privātpersonām, kas ir mazāki par 2 mljrd. euro robežvērtību. Piemērojot būtiskuma robežvērtību, attiecīgajām iestādēm jākontrolē riska pozīciju būtiskums, un tām tiek ieteikts piemērot Beļģijas pasākumu individuālām iekšzemē licencētām kredītiestādēm, ja tiek pārkāpta 2 mljrd. euro būtiskuma robežvērtība.

7.

Ja attiecīgajās dalībvalstīs nav licencētu kredītiestāžu, kurām ir filiāles Beļģijā vai ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošināti tieši riska darījumi ar privātpersonām, kuras izmanto IRB metodi un kuru riska pozīcija Beļģijas mājokļa nekustamo īpašumu tirgū ir 2 mljrd. euro vai augstāka, dalībvalstu attiecīgās iestādes saskaņā ar Ieteikuma ESRK/2015/2 2.2.1. iedaļu var nolemt neveikt Beļģijas pasākuma savstarpējo atzīšanu. Šādos gadījumos attiecīgajām iestādēm jākontrolē riska pozīciju būtiskums, un tām tiek ieteikts atzīt Beļģijas pasākumu, ja kredītiestāde, kura izmanto IRB metodi, pārsniedz 2 mljrd. euro robežvērtību.

8.

Saskaņā ar Ieteikuma ESRK/2015/2 2.2.1. iedaļu 2 mljrd. euro būtiskuma robežvērtība ir ieteiktais maksimālais robežvērtības līmenis. Tāpēc savstarpējo atzīšanu īstenojošās iestādes var nevis piemērot ieteikto robežvērtību, bet gan piemērotos gadījumos savās jurisdikcijās noteikt zemāku robežvērtību vai veikt pasākuma savstarpēju atzīšanu, nenosakot būtiskuma robežvērtību.

II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/7


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.9069 – Kuwait Investment Authority / North Sea Midstream Partners)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 338/02)

Komisija 2018. gada 14. septembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32018M9069. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/7


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.9024 – Abry Partners / Link)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 338/03)

Komisija 2018. gada 17. septembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32018M9024. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/8


PADOMES LĒMUMS

(2018. gada 18. septembris),

ar ko ieceļ Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja izpilddirektoru

(2018/C 338/04)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (1) un jo īpaši tās 158. panta 2. punktu,

tā kā 2018. gada 8. jūnijā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (“birojs”) izpilddirektora amata kandidātu sarakstu biroja valde iesniedza Padomei,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ar šo par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (“birojs”) izpilddirektoru uz piecu gadu termiņu ieceļ Christian L.L.G. ARCHAMBEAU kungu, kas dzimis Vielsalm (Beļģija) 1960. gada 11. aprīlī.

2.   Šā panta 1. punktā minētā piecu gadu termiņa sākuma dienu nosaka biroja valde.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 18. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. BLÜMEL


(1)  OV L 154, 16.6.2017., 1. lpp.


Eiropas Komisija

21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/9


Euro maiņas kurss (1)

2018. gada 20. septembris

(2018/C 338/05)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1769

JPY

Japānas jena

131,98

DKK

Dānijas krona

7,4592

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,88590

SEK

Zviedrijas krona

10,3350

CHF

Šveices franks

1,1312

ISK

Islandes krona

129,60

NOK

Norvēģijas krona

9,5885

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,560

HUF

Ungārijas forints

323,75

PLN

Polijas zlots

4,2925

RON

Rumānijas leja

4,6545

TRY

Turcijas lira

7,4320

AUD

Austrālijas dolārs

1,6158

CAD

Kanādas dolārs

1,5174

HKD

Hongkongas dolārs

9,2313

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7643

SGD

Singapūras dolārs

1,6064

KRW

Dienvidkorejas vona

1 316,62

ZAR

Dienvidāfrikas rands

17,0297

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,0559

HRK

Horvātijas kuna

7,4265

IDR

Indonēzijas rūpija

17 471,00

MYR

Malaizijas ringits

4,8694

PHP

Filipīnu peso

63,436

RUB

Krievijas rublis

78,0670

THB

Taizemes bāts

38,055

BRL

Brazīlijas reāls

4,8390

MXN

Meksikas peso

22,0233

INR

Indijas rūpija

84,7510


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/10


Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2018. gada 10. jūlija sanāksmē par lēmuma projektu lietā AT.40465 – Asus

Ziņotāja dalībvalsts: Zviedrija

(2018/C 338/06)

1.   

Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt Komisijas vērtējumam, ka lēmumprojektā apskatītā prakse ir divi vienoti un turpināti pārkāpumi LESD 101. panta nozīmē.

2.   

Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt Komisijai par naudas soda galīgo summu, tostarp par naudas soda samazināšanu, pamatojoties uz 37. punktu 2006. gada Pamatnostādnēs naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (1) 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

3.   

Padomdevējas komitejas locekļi iesaka publicēt tās atzinumu Oficiālajā Vēstnesī.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.


21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/11


Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums (1)

Lieta AT.40465 – Asus

(2018/C 338/07)

1.   

AsusTek Computer Inc., Asus Computer GmbH un Asus France SARL (kopā “Asus”) adresētajā lēmumprojektā konstatēts, ka Asus ir pārkāpis LESD 101. pantu, proti, ir piekopis praksi, kuras mērķis bija ierobežot Vācijas un Francijas mazumtirgotāju iespējas neatkarīgi noteikt tālākpārdošanas cenas.

2.   

Izmeklēšana sākās 2015. gada martā ar nepieteiktām inspekcijām mazumtirgotāju telpās Vācijā un Francijā.

3.   

2017. gada 2. februārī Komisija pret Asus uzsāka procedūru Regulas (EK) Nr. 773/2004 (2) 2. panta 1. punkta nozīmē. 2017. gada 15. februārī Komisija nosūtīja Asus Computer GmbH informācijas pieprasījumu, uz kuru Asus Computer GmbH atbildēja 2017. gada 13. martā.

4.   

Neilgi pēc procedūras sākšanas Asus pauda interesi sadarboties ar Komisiju. [Datums] Asus iesniedza papildu pierādījumus par attiecīgo rīcību.

5.   

Ar [datums] vēstuli Asus iesniedza oficiālu piedāvājumu sadarboties saistībā ar lēmuma pieņemšanu (“izlīguma iesniegumu”). Izlīguma iesniegumā:

Asus skaidri un nešaubīgi uzņemas atbildību par diviem īsi aprakstītiem pārkāpumiem attiecībā uz pārkāpuma priekšmetu, galvenajiem faktiem, juridisko kvalifikāciju, tostarp AsusTek Computer Inc., Asus Germany and Asus France lomu divos minētajos pārkāpumos un pārkāpumu ilgumu;

ir norādīta maksimālā naudas soda summa, ko Asus ieskatā tam uzliks Komisija un ko tas ir gatavs maksāt sadarbības procedūras kontekstā;

Asus apstiprina, ka ir saņēmis pietiekamu informāciju par Komisijas iebildumiem, ko tā plānojusi pret to celt, un ka tam ir dotas pietiekamas iespējas darīt Komisijai zināmu savu viedokli,

Asus apstiprina, ka tas neplāno lūgt plašāku piekļuvi lietas materiāliem vai atkārtotu mutisku uzklausīšanu, izņemot, ja Komisija iebildumu paziņojumā (“IP”) un galīgajā lēmumā neatspoguļo izlīguma iesnieguma saturu,

pausta piekrišana saņemt IP un galīgo lēmumu angļu valodā.

6.   

2018. gada 24. maijā Komisija pieņēma IP, uz ko Asus atbildēja un apstiprināja, ka IP atspoguļo izlīguma iesnieguma saturu.

7.   

Lēmumprojektā konstatētie pārkāpumi un uzliktie naudas sodi atbilst tam, kas atzīts un kam piekrists izlīguma iesniegumā. Naudas sods ir samazināts par 40 %, jo Asus ir sadarbojies ar Komisiju pat lielākā mērā, nekā bija tā juridiskais pienākums, proti: i) tas sniedza papildu pierādījumus, kas būtiski papildināja jau Komisijas rīcībā esošos pierādījumus un tādējādi lielā mērā palīdzēja Komisijai pierādīt pārkāpumus; ii) tas atzina, ka tā rīcība ir LESD 101. panta pārkāpums; iii) tas atteicās no dažām procesuālajām tiesībām, tā vairojot administratīvo efektivitāti.

8.   

Saskaņā ar Lēmuma 2011/695/ES 16. pantu esmu izvērtējis, vai lēmuma projekts attiecas tikai uz tiem iebildumiem, par kuriem Asus ir bijusi sniegta iespēja paust savu viedokli. Secinu, ka tas tā ir.

9.   

Uzskatu, ka kopumā šajā lietā ir tikusi nodrošināta procesuālo tiesību efektīva īstenošana.

Briselē, 2018. gada 12. jūlijā

Wouter WILS


(1)  Saskaņā ar 16. un 17. pantu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 13. oktobra Lēmumā 2011/695/ES par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā (OV L 275, 20.10.2011., 29. lpp.).

(2)  Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 773/2004 par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu, ko vada Komisija (OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.).


21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/13


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2018. gada 24. jūlijs)

par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu

(Lieta AT.40465 – Asus (vertikālie ierobežojumi))

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4773 final)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2018/C 338/08)

Komisija 2018. gada 24. jūlijā pieņēma lēmumu par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu. Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (1) 30. panta noteikumiem Komisija ar šo publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tostarp visus uzliktos sodus, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu komercnoslēpumu aizsargāšanā.

1.   IEVADS

1.

Šis lēmums ir adresēts AsusTek Computer Inc., Asus Computer GmbH un Asus France SARL (kopā “Asus”). Asus ir datortehnikas un elektronisko ražojumu ražotājs. Asus Computer GmbH un Asus France SARL ir uzņēmumam AsusTek Computer Inc (Taivāna) pilnībā piederoši meitasuzņēmumi.

2.

Lēmums attiecas uz diviem vienotiem un turpinātiem Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 101. panta pārkāpumiem. Uzņēmumi Asus Computer GmbH un Asus France SARL, pārkāpdami LESD 101. pantu, piekopa praksi, kuras mērķis bija ierobežot attiecīgi Vācijas un Francijas mazumtirgotāju iespējas neatkarīgi noteikt tālākpārdošanas cenas.

2.   LIETAS APRAKSTS

2.1.   Procedūra

3.

Lieta pret Asus tika uzsāka pēc tam, kad 2015. gada 10. martā tiešsaistes mazumtirgotāja telpās Vācijā un cita tiešsaistes mazumtirgotāja telpās Francijā (minētie mazumtirgotāji pārdod arī Asus ražojumus) notika nepieteiktas inspekcijas.

4.

2017. gada 2. februārī Komisija sāka procedūru, lai pieņemtu lēmumu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1/2003 III nodaļai.

5.

Neilgi pēc procedūras sākšanas Asus pauda interesi sadarboties ar Komisiju un iesniedza papildu pierādījumus par attiecīgo rīcību.

6.

Pēc tam Asus iesniedza oficiālu piedāvājumu sadarboties saistībā ar lēmuma pieņemšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 7. un 23. pantu.

7.

Komisija 2018. gada 24. maijā pieņēma Asus adresētu iebildumu paziņojumu. 2018. gada 28. maijāAsus iesniedza atbildi uz iebildumu paziņojumu.

8.

Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja 2018. gada 10. jūlijā sniedza labvēlīgu atzinumu.

9.

Lēmumu Komisija pieņēma 2018. gada 24. jūlijā.

2.2.   Adresāti un ilgums

10.

Šie uzņēmumi ir pārkāpuši LESD 101. pantu, proti, norādītajos periodos tieši iesaistījušies pret konkurenci vērstā praksē:

Uzņēmums

Ilgums

Pārkāpums Vācijā: Asus Computer GmbH

2011. gada 3. marts – 2014. gada 27. jūnijs

Pārkāpums Francijā: Asus France SARL

2013. gada 7. aprīlis – 2014. gada 15. decembris

2.3.   Pārkāpuma kopsavilkums

11.

Ražojumi, uz kuriem attiecas lēmums, ir: i) Vācijā – ražojumi, ko pārdod Asus Systems Business Group, un tīklu, galddatoru un displeju ražojumi, ko pārdod Open Platform Business Group; ii) Francijā – visi Open Platform Business Group piedāvātie ražojumi. Uz šiem ražojumiem attiecās Asus uzņēmējdarbības stratēģija Vācijā un Francijā, kuras mērķis bija tālākpārdošanas cenas abās minētajās dalībvalstīs noturēt stabilas, proti, ieteicamās tālākpārdošanas cenas līmenī.

12.

Asus izplata savus ražojumus ar neatkarīgu izplatītāju starpniecību. Tomēr Asus klientu apkalpošanas vadītāji Vācijā un Francijā bieži sazinājās ar mazumtirgotājiem arī tad, ja nebija tiešas piegādes attiecību.

13.

Pārkāpuma periodos cenu uzraudzību Vācijā un Francijā veica ar dažādiem līdzekļiem, konkrēti, tika novērotas cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnes un attiecībā uz dažām ražojumu kategorijām tika izmantoti iekšējie programmatūras pārraudzības instrumenti, kas Asus ļāva identificēt tos mazumtirgotājus, kuri Asus ražojumus pārdeva par cenu, kas ir zemāka par vēlamo cenu līmeni, kurš parasti ir vienāds ar ieteicamo tālākpārdošanas cenu.

14.

Informāciju par mazumtirgotājiem, kas piekopa zemo cenu politiku, Asus saņēma arī no citiem mazumtirgotājiem. Parasti Asus sazinājās ar mazumtirgotājiem, kuri neievēroja vēlamo cenu līmeni, un lūdza paaugstināt cenu.

15.

Mazumtirgotājiem, kuri atkārtoti neievēroja vēlamo tālākpārdošanas cenu līmeni, tika draudēts, un/vai Asus tiem piemēroja sankcijas.

2.4.   Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

16.

Ar lēmumu piemēro 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai (2).

2.4.1.   Naudas soda pamatsumma

17.

Nosakot naudas sodu, Komisija ņēma vērā to ražojumu pārdošanas vērtību, uz kuriem šī procedūra attiecās 2013. gadā, kas ir pēdējais pilnais uzņēmējdarbības gads, kurā Asus Computer GmbH piedalījās pārkāpumā Vācijā un Asus France SARL – pārkāpumā Francijā.

18.

Komisija ņēma vērā faktu, ka tālākpārdošanas cenu uzturēšana pēc būtības ierobežo konkurenci LESD 101. panta 1. punkta nozīmē un ka vertikālas vienošanās un saskaņotas darbības, tādas kā tālākpārdošanas cenu uzturēšana, pēc būtības bieži vien konkurencei kaitē mazāk nekā horizontālas vienošanās. Ņemot vērā šos faktorus un lietas konkrētos apstākļus, tika noteikts, ka pārdošanas vērtības daļa ir 7 %.

19.

Komisija ņēma vērā abu vienoto un turpināto pārkāpumu ilgumu, kā norādīts iepriekš.

2.4.2.   Naudas soda pamatsummas korekcijas

20.

Šajā lietā nav atbildību pastiprinošu vai mīkstinošu apstākļu.

2.4.3.   Apgrozījuma 10 % robežas piemērošana

21.

Neviens no aprēķinātajiem naudas sodiem nepārsniedz 10 % no Asus apgrozījuma pasaulē.

2.4.4.   Naudas soda samazināšana, ievērojot sadarbošanos

22.

Komisija secina – lai atspoguļotu faktu, ka Asus faktiski sadarbojās ar Komisiju pat lielākā mērā, nekā bija tā juridiskais pienākums, saskaņā ar 37. punktu Pamatnostādnēs naudas soda aprēķināšanai naudas sods, ko uzliktu citos apstākļos, būtu jāsamazina par 40 %.

3.   SECINĀJUMS

23.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu uzņēmumam Asus uzliktā naudas soda galīgā summa par vienotu un turpinātu pārkāpumu Vācijā ir 58 162 000 EUR un par vienotu un turpinātu pārkāpumu Francijā – 5 360 000 EUR.

(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

(2)  OV C 210, 1.9.2006., 2. lpp.


21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/16


Atzinums, ko Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja sniegusi savā 2018. gada 10. jūlija sanāksmē par lēmuma projektu lietā AT.40182 – Pioneer

Ziņotāja dalībvalsts: Zviedrija

(2018/C 338/09)

1.   

Padomdevēja komitejas locekļi piekrīt Komisijas novērtējumam, ka rīcība, uz kuru attiecas lēmuma projekts, ir vienots un turpināts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums.

2.   

Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt Komisijai par saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (1) 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu uzliktā naudas soda galīgo apmēru, tostarp par naudas soda samazināšanu uz 2006. gada Pamatnostādņu par naudas soda aprēķināšanu 37. punkta pamata.

3.   

Padomdevēja komitejas locekļi iesaka tās atzinumu publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.


21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/17


Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums (1)

Lieta AT.40182 – Pioneer

(2018/C 338/10)

1.   

Pioneer Europe N.V. (“Pioneer Europe”), Pioneer GB Ltd un to galvenajai mātessabiedrībai Pioneer Corporation (kopā “Pioneer”) adresētajā lēmumprojektā konstatēts, ka Pioneer ir pārkāpis LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu, proti, ir piekopis praksi, kuras mērķis bija ierobežot mazumtirgotāju iespējas neatkarīgi noteikt tālākpārdošanas cenas, kā arī noteikt teritorijas, kurās tie drīkstētu tirgoties.

2.   

Izmeklēšana sākās 2013. gada decembrī ar nepieteiktām inspekcijām Pioneer Europe telpās Beļģijā.

3.   

Neilgi pēc inspekcijas Pioneer pauda interesi sadarboties ar Komisiju. [Datums] Pioneer iesniedza papildu pierādījumus par attiecīgo rīcību.

4.   

2017. gada 2. februārī Komisija pret Pioneer Europe, Pioneer Corporation un visiem to tiešā vai netiešā pakļautībā esošajiem tiesību subjektiem uzsāka procedūru Regulas (EK) Nr. 773/2004 (2) 2. panta 1. punkta nozīmē. 2017. gada 7. februārī Komisija Pioneer Europe nosūtīja informācijas pieprasījumu, uz kuru tas atbildēja 2017. gada 27. februārī.

5.   

[Datums] Pioneer Corporation un Pioneer Europe iesniedza oficiālu piedāvājumu sadarboties (“izlīguma iesniegumu”). Izlīguma iesniegumā:

Pioneer Corporation un Pioneer Europe skaidri un nešaubīgi uzņemas solidāru atbildību par īsi aprakstīto pārkāpumu, tostarp attiecībā uz pārkāpuma priekšmetu, galvenajiem faktiem, juridisko kvalifikāciju, savu lomu pārkāpumā un pārkāpuma ilgumu. Pioneer Europe uzņēmās atbildību arī Pioneer GB Ltd vārdā,

ir norādīta maksimālā naudas soda summa, ko Pioneer Corporation un Pioneer Europe ieskatā tiem uzliks Komisija un ko tie ir gatavi maksāt sadarbības procedūras kontekstā,

Pioneer Corporation un Pioneer Europe apstiprina, ka ir saņēmuši pietiekamu informāciju par Komisijas iebildumiem, ko tā plānojusi pret tiem celt, un ka tiem ir dotas pietiekamas iespējas darīt Komisijai zināmu savu viedokli,

Pioneer Corporation un Pioneer Europe apstiprina, ka tie neplāno lūgt plašāku piekļuvi lietas materiāliem vai atkārtotu mutisku uzklausīšanu, izņemot, ja Komisija iebildumu paziņojumā (“IP”) un lēmumā neatspoguļo izlīguma iesnieguma saturu,

pausta piekrišana saņemt iebildumu paziņojumu un galīgo lēmumu angļu valodā.

6.   

2018. gada 7. jūnijā Komisija pieņēma IP, uz ko Pioneer Europe, Pioneer GB Ltd un Pioneer Corporation kopīgi atbildēja un atkārtoti apstiprināja, ka tie apņemas ievērot sadarbības procedūru un ka IP atspoguļo izlīguma iesnieguma saturu. Pioneer Europe, Pioneer GB Ltd un Pioneer Corporation apstiprināja, ka tie nevēlas, ka Komisija tos atkārtoti uzklausītu.

7.   

Lēmumprojektā konstatētais pārkāpums un uzliktie naudas sodi atbilst tam, kas atzīts un kam piekrists izlīguma iesniegumā. Naudas sods ir samazināts par 50 %, jo Pioneer ir sadarbojies ar Komisiju pat lielākā mērā, nekā bija tā juridiskais pienākums, proti: i) tas sniedza papildu pierādījumus, kas būtiski papildināja jau Komisijas rīcībā esošos pierādījumus un tādējādi ļoti lielā mērā palīdzēja Komisijai pierādīt pārkāpumu; ii) tas atzina, ka tā rīcība ir LESD 101. panta pārkāpums; iii) tas atteicās no dažām procesuālajām tiesībām, tā vairojot administratīvo efektivitāti.

8.   

Saskaņā ar Lēmuma 2011/695/ES 16. pantu esmu izvērtējis, vai lēmumprojekts attiecas tikai uz tiem iebildumiem, par kuriem Pioneer Europe, Pioneer GB Ltd un Pioneer Corporation ir bijusi sniegta iespēja paust savu viedokli. Secinu, ka tas tā ir.

9.   

Uzskatu, ka kopumā šajā lietā ir tikusi nodrošināta sekmīga procesuālo tiesību īstenošana.

Briselē, 2018. gada 12. jūlijā

Wouter WILS


(1)  Saskaņā ar 16. un 17. pantu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 13. oktobra Lēmumā 2011/695/ES par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā (OV L 275, 20.10.2011., 29. lpp.).

(2)  Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 773/2004 par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu, ko vada Komisija (OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.).


21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/19


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2018. gada 24. jūlijs)

par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ Līguma 53. pantu

(Lieta AT.40182 – Pioneer (vertikālie ierobežojumi))

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4790 final)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 338/11)

Komisija 2018. gada 24. jūlijā pieņēma lēmumu par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu. Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (1) 30. panta noteikumiem Komisija ar šo publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tostarp visus uzliktos sodus, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu komercnoslēpumu aizsargāšanā.

1.   IEVADS

1.

Lēmums ir adresēts uzņēmumiem Pioneer Corporation, Pioneer Europe N.V. un Pioneer GB Ltd (kopā “Pioneer”). Pārkāpuma periodā uzņēmumi Pioneer Europe N.V. un Pioneer GB Ltd bija uzņēmumam Pioneer Corporation (Japāna) pilnīgi piederoši meitasuzņēmumi.

2.

Lēmums attiecas uz vienotu un turpinātu Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 101. panta un Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) līguma 53. panta pārkāpumu. Pārkāpjot LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu, uzņēmums Pioneer 12 EEZ valstīs īstenoja praksi, kas bija vērsta uz to, lai tiktu ierobežota mazumtirgotāju spēja neatkarīgi noteikt to tālākpārdošanas cenas un lai ierobežotu teritorijas, kurās tie ir varētu tirgoties.

2.   LIETAS IZKLĀSTS

2.1.   Procedūra

3.

Lietas pret uzņēmumu Pioneer sākums meklējams iepriekš nepieteiktas inspekcijas vizītē, kura 2013. gada 3. decembrī notika uzņēmuma Pioneer Europe N.V. telpās Beļģijā un kuras iemesls bija aizdomas par tālākpārdošanas cenu uzturēšanu attiecībā uz uzņēmuma Pioneer plaša patēriņa elektroniskās ierīces. Neilgi pēc inspekcijas uzņēmums Pioneer izrādīja interesi sadarboties ar Komisiju un iesniedza papildu pierādījumu par attiecīgo rīcību.

4.

Komisija 2015. gada 10. martā veica iepriekš nepieteiktu inspekciju tiešsaistes mazumtirgotāja telpās Francijā un kāda cita tiešsaistes mazumtirgotāja telpās Vācijā. Šie mazumtirgotāji cita starpā pārdod uzņēmuma Pioneer ražojumus.

5.

Komisija 2017. gada 2. februārī sāka procedūru, lai pieņemtu lēmumu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1/2003 III nodaļai.

6.

Pēc tam uzņēmums Pioneer iesniedza oficiālu piedāvājumu sadarboties saistībā ar lēmuma pieņemšanu uz Regulas (EK) Nr. 1/2003 7. panta un 23. panta pamata.

7.

Komisija 2018. gada 7. jūnijā pieņēma uzņēmumam Pioneer adresētu iebildumu paziņojumu. Atbildi uz šo iebilduma paziņojumu uzņēmums Pioneer2018. gada 14. jūnijā.

8.

Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja 2018. gada 10. jūlijā sniedza labvēlīgu atzinumu.

9.

Komisija lēmumu pieņēma 2018. gada 24. jūlijā.

2.2.   Adresāti un pārkāpuma ilgums

10.

LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu, iesaistoties pret konkurenci vērstās darbībās, tabulā norādītais uzņēmums ir pārkāpis attiecīgi norādītajā laikposmā.

Uzņēmums

Pārkāpuma ilgums

Pioneer

2011. gada 2. janvāris – 2013. gada 14. novembris

2.3.   Pārkāpuma kopsavilkums

11.

Ražojumi, uz kuriem attiecas lēmums, ir Pioneer Home Division plaša patēriņa elektroniskās ierīces.

12.

Pārkāpuma laikposmā uzņēmums Pioneer izstrādāja un īstenoja Eiropas mēroga stratēģiju, kā rosināt, koordinēt un veicināt tā Home Division produktu tālākpārdošanas cenu ciešu uzraudzību. Šajā sakarā uzņēmums Pioneer veica pasākumus mazumtirgotāju tālākpārdošanas cenu uzraudzību 12 EEZ valstīs un pieprasīja un ieguva mazumtirgotāju piekrišanu paaugstināt tālākpārdošanas cenas. Tas tika panākts ar komerciālu spiedienu uz mazumtirgotājiem, kuri preces tirgoja par zemākām cenām, un, atsevišķos gadījumos, ar represīviem pasākumiem, kas bija vērsti pret nepakļāvīgiem mazumtirgotājiem. Turklāt uzņēmums Pioneer rīkojās tā, lai ierobežotu, novērstu un nepieļautu paralēlo tirdzniecību ar Home Division ražojumiem EEZ.

13.

Uzņēmums Pioneer iejaucās vai nu reaģējot uz mazumtirgotāju sūdzībām par konkurentu tālākpārdošanas cenām, vai arī aktīvi rīkojoties pēc paša iniciatīvas. Tālākpārdošanas cenu pieaugums un ar citām EEZ valstīm notiekošas pārrobežu tiešsaistes tirdzniecības nepieļaušana tika panākta, izsekojot sērijas numurus, kā rezultātā Pioneer varēja identificēt par zemākām cenām tirgojošus mazumtirgotājus/paralēlos tirgotājus.

14.

Uzņēmums Pioneer tālākpārdošanas cenu uzturēšanu visaktīvāk veica Francijā, Vācijā, Beļģijā un Nīderlandē, taču tā vispārējā pieeja tālākpārdošanas cenām bija līdzīga arī pārējās skartajās EEZ valstīs (Dānijā, Somijā, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē un Norvēģijā).

15.

Cieši uzraugot tā mazumtirgotāju tālākpārdošanas cenas, ietekmējot par viszemākajām cenām tirgojošos mazumtirgotājus tā, lai cenas tiktu paaugstinātas, un nepieļaujot pārrobežu tiešsaistes tirdzniecību, uzņēmums Pioneer tiecās novērst vai palēnināt tiešsaistes cenu krišanos visā tā (tiešsaistes) mazumtirdzniecības tīklā.

2.4.   Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

16.

Ar lēmumu piemēro 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai (2).

2.4.1.   Naudas soda pamatsumma

17.

Naudas soda noteikšanā Komisija ņēma vērā pārdošanas apjomu 2012. gadā, kas ir pēdējais pilnais saimnieciskais gads, kurā uzņēmums Pioneer piedalījās pārkāpumā.

18.

Komisija ņēma vērā faktu, ka RPM un paralēlās tirdzniecības ierobežojumi to dziļākajā būtībā ierobežo konkurenci LESD 101. panta 1. punkta un EEZ līguma 53. panta nozīmē. Komisija ņēma vērā arī to, ka vertikālas vienošanās un saskaņotas darbības pēc to būtības bieži vien konkurencei kaitē mazāk nekā horizontālas vienošanās. Ņemot vērā šos faktorus un konkrētos lietas apstākļus, pārdošanas apjoma daļa tika noteikta 8 % apmērā.

19.

Komisija ņēma vērā vienotā un turpinātā pārkāpuma ilgumu, uz ko norādīts iepriekš tekstā.

2.4.2.   Pamatsummas korekcija

20.

Šajā lietā nav atbildību pastiprinošu vai mīkstinošu apstākļu.

2.4.3.   Ierobežojuma (10 % no apgrozījuma) piemērošana

21.

Aprēķinātais naudas sods nepārsniedz 10 % no uzņēmuma Pioneer vispasaules apgrozījuma.

2.4.4.   Naudas soda samazinājums, ņemot vērā sadarbošanos

22.

Tā kā uzņēmums Pioneer neaprobežojās ar savu juridisko pienākumu un sadarbībā ar Komisiju bija ļoti pretimnākošs, Komisija secina, ka naudas sods, ko uzliktu citos apstākļos, uz Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 37. punkta pamata būtu jāsamazina par 50 %.

3.   SECINĀJUMS

23.

Ņemot vērā iepriekš minēto, galīgais nauda soda apmērs, kas uzņēmumam Pioneer uzlikts uz Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunkta pamata par vienotu un turpinātu pārkāpumu, ir 10 173 000 EUR.

(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

(2)  OV C 210, 1.9.2006., 2. lpp.


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/22


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un citu dokumentu drošības uzlabošanu

(Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē www.edps.europa.eu)

(2018/C 338/12)

Šajā atzinumā ir izklāstīta EDAU nostāja par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu.

Šajā saistībā EDAU konstatē, ka Komisija ir nepārprotami izvēlējusies noteikt priekšlikumā ietverto brīvas pārvietošanās aspektu prioritātes un uzskatīt ar drošību saistīto mērķi par tiešu priekšnosacījumu. EDAU atzīmē, ka tas varētu ietekmēt priekšlikuma elementu nepieciešamības un samērīguma analīzi.

EDAU atbalsta Eiropas Komisijas mērķi uzlabot personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības standartus, tādējādi sniedzot ieguldījumu visas Savienības drošībā. Tajā pašā laikā EDAU uzskata, ka priekšlikumā nav pietiekami pamatota vajadzība apstrādāt divus biometrisko datu veidus (sejas attēlus un pirkstu nospiedumus) šajā kontekstā, savukārt norādītos mērķus varētu sasniegt ar mazāk uzbāzīgu pieeju.

Saskaņā ar ES tiesisko regulējumu, kā arī modernizēto Konvenciju Nr. 108 biometriskos datus uzskata par sensitīviem datiem, un tiem ir piemērojama īpaša aizsardzība. EDAU uzsver, ka gan sejas attēli, gan pirkstu nospiedumi, kas tiktu apstrādāti atbilstoši priekšlikumam, nepārprotami būtu iekļaujami šajā sensitīvo datu kategorijā.

Turklāt EDAU uzskata, ka priekšlikumam būtu plaša ietekme aptuveni uz 370 miljoniem ES pilsoņu, potenciāli uzliekot 85 % ES iedzīvotāju pienākumu izpildīt pirkstu nospiedumu noņemšanas prasību. Ņemot vērā šo plašo darbības jomu apvienojumā ar īpaši sensitīvajiem apstrādātajiem datiem (sejas attēli apvienojumā ar pirkstu nospiedumiem), ir vajadzīga cieša uzraudzība atbilstoši stingrai nepieciešamības pārbaudei.

EDAU arī atzīst, ka, ņemot vērā atšķirības starp personas apliecībām un pasēm, drošības elementus, kuri var tikt uzskatīti par piemērotiem pasēm, nedrīkst automātiski ieviest attiecībā uz personas apliecībām, jo pirms tam ir jāveic izvērtēšana un rūpīga analīze.

Turklāt EDAU vēlas uzsvērt, ka attiecībā uz konkrēto apstrādi būtu piemērojams Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – “VDAR”) (1) 35. panta 10. punkts. Šajā saistībā EDAU konstatē, ka priekšlikumam pievienotajā ietekmes novērtējumā nav atbalstīta Komisijas izvēlētā politikas iespēja, t. i., gan sejas attēlu, gan (divu) pirkstu nospiedumu obligāta iekļaušana personas apliecībās (un uzturēšanās dokumentos). Tādēļ priekšlikumam pievienoto ietekmes novērtējumu nevar uzskatīt par pietiekamu, lai būtu ievērots VDAR 35. panta 10. punkts. Tāpēc EDAU iesaka atkārtoti novērtēt biometrisko datu (sejas attēlu apvienojumā ar pirkstu nospiedumiem) apstrādes nepieciešamību un samērīgumu.

Turklāt priekšlikumā būtu skaidri jāparedz aizsardzības pasākumi pret dalībvalstīm, kas izveido valsts daktiloskopiskās datubāzes saistībā ar priekšlikuma īstenošanu. Priekšlikumam būtu jāpievieno noteikums, kas skaidri nosaka, ka biometriskie dati, ko apstrādā saistībā ar priekšlikumu, ir jādzēš nekavējoties pēc to ievadīšanas mikroshēmā un ka tos turpmāk nedrīkst apstrādāt citiem mērķiem kā vien tiem, kas ir skaidri noteikti priekšlikumā.

EDAU saprot, ka biometrisko datu izmantošanu varētu uzskatīt par likumīgu krāpšanas apkarošanas pasākumu, tomēr priekšlikumā nav pamatota vajadzība uzglabāt abus biometrisko datu veidus priekšlikumā paredzētajiem mērķiem. Viena no iespējām, ko varētu apsvērt, ir ierobežot izmantoto biometrisko datu veidus līdz vienam veidam (piemēram, izmantot tikai sejas attēlu).

Turklāt EDAU vēlas uzsvērt, ka tas saprot, ka pirkstu nospiedumu attēlu uzglabāšana uzlabo sadarbspēju, bet vienlaikus arī palielina apstrādāto biometrisko datu apjomu un uzdošanās par citu personu risku personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā. Tādējādi EDAU iesaka ierobežot dokumentu mikroshēmās saglabātos pirkstu nospiedumu datus līdz papillārlīniju attēliem jeb rakstiem – no pirkstu nospieduma attēla izgūtu iezīmju apakškopumam.

Visbeidzot, ņemot vērā iepriekš izklāstītā priekšlikuma plašo apjomu un iespējamo ietekmi, EDAU iesaka priekšlikumā noteikt 14 gadu vecuma ierobežojumu bērnu pirkstu nospiedumu ņemšanai atbilstoši citiem ES tiesību instrumentiem.

1.   IEVADS UN PAMATINFORMĀCIJA

1.

Eiropas Komisija (turpmāk – “Komisija”) 2018. gada 17. aprīlī nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu (2) ar mērķi uzlabot ES pilsoņu personas apliecību un ģimenes locekļu, kuri nav ES pilsoņi, uzturēšanās atļauju drošības elementus (turpmāk – “priekšlikums”).

2.

Šis regulas priekšlikums ir daļa no 2016. gada decembra rīcības plāna stingrākai Eiropas darbībai pret ceļošanas dokumentu viltošanu (turpmāk – “2016. gada decembra rīcības plāns”) (3), kurā Komisija identificēja darbības, kas jāveic, lai risinātu jautājumu par dokumentu – tostarp personas apliecību un uzturēšanās dokumentu – drošību saistībā ar nesenajiem teroristu uzbrukumiem Eiropā.

3.

Personas apliecībām ir būtiska nozīme, nodrošinot personas identifikāciju administratīviem un komerciāliem mērķiem, kā Komisija to ir uzsvērusi savā 2016. gada 14. septembrī pieņemtajā paziņojumā “Drošības stiprināšana pasaulē, ko raksturo mobilitāte: informācijas apmaiņas uzlabojumi cīņā pret terorismu un ārējo robežu stiprināšana” (4). Vajadzība uzlabot šo dokumentu drošību tika uzsvērta arī 2017. gada ziņojumā par ES pilsonību.

4.

Daļa no EDAU uzdevuma ir konsultēt Komisijas dienestus tādu jaunu tiesību aktu priekšlikumu izstrādē, kas skar datu aizsardzību.

5.

EDAU ir gandarīts, ka Eiropas Komisija jau ir neformāli konsultējusies ar to par priekšlikuma projektu un ka tam tika dota iespēja sniegt savu ieguldījumu saistībā ar datu aizsardzības aspektiem.

7.   SECINĀJUMI

EDAU konstatē, ka Komisija ir nepārprotami izvēlējusies noteikt priekšlikumā ietverto brīvas pārvietošanās aspektu prioritātes un uzskatīt ar drošību saistīto mērķi par tiešu priekšnosacījumu. EDAU atzīmē, ka tas varētu ietekmēt priekšlikuma elementu nepieciešamības un samērīguma analīzi.

EDAU atbalsta Eiropas Komisijas mērķi uzlabot personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības standartus, tādējādi sniedzot ieguldījumu visas Savienības drošībā. Tajā pašā laikā EDAU uzskata, ka priekšlikumā nav pietiekami pamatota vajadzība apstrādāt divus biometrisko datu veidus (sejas attēlus un pirkstu nospiedumus) šajā kontekstā, savukārt norādītos mērķus varētu sasniegt ar mazāk uzbāzīgu pieeju.

Saskaņā ar ES tiesisko regulējumu, kā arī modernizēto Konvenciju Nr. 108 biometriskos datus uzskata par sensitīviem datiem, un tiem ir piemērojama īpaša aizsardzība. EDAU uzsver, ka gan sejas attēli, gan pirkstu nospiedumi, kas tiktu apstrādāti atbilstoši priekšlikumam, nepārprotami būtu iekļaujami šajā sensitīvo datu kategorijā.

Turklāt EDAU uzskata, ka priekšlikumam būtu plaša ietekme aptuveni uz 370 miljoniem ES pilsoņu, potenciāli uzliekot 85 % ES iedzīvotāju pienākumu izpildīt pirkstu nospiedumu noņemšanas prasību. Ņemot vērā šo plašo darbības jomu apvienojumā ar īpaši sensitīvajiem apstrādātajiem datiem (sejas attēli apvienojumā ar pirkstu nospiedumiem), ir vajadzīga cieša uzraudzība atbilstoši stingrai nepieciešamības pārbaudei.

EDAU arī atzīst, ka, ņemot vērā atšķirības starp personas apliecībām un pasēm, drošības elementus, kuri var tikt uzskatīti par piemērotiem pasēm, nedrīkst automātiski ieviest attiecībā uz personas apliecībām, jo pirms tam ir jāveic izvērtēšana un rūpīga analīze.

Turklāt EDAU vēlas uzsvērt, ka attiecībā uz konkrēto apstrādi būtu piemērojams VDAR 35. panta 10. punkts. Šajā saistībā EDAU konstatē, ka priekšlikumam pievienotajā ietekmes novērtējumā nav atbalstīta Komisijas izvēlētā politikas iespēja, t. i., gan sejas attēlu, gan (divu) pirkstu nospiedumu obligāta iekļaušana personas apliecībās (un uzturēšanās dokumentos). Tādēļ priekšlikumam pievienoto ietekmes novērtējumu nevar uzskatīt par pietiekamu, lai būtu ievērots VDAR 35. panta 10. punkts. Tāpēc EDAU iesaka atkārtoti novērtēt biometrisko datu (sejas attēlu apvienojumā ar pirkstu nospiedumiem) apstrādes nepieciešamību un samērīgumu.

Turklāt priekšlikumā būtu skaidri jāparedz aizsardzības pasākumi pret dalībvalstīm, kas izveido valsts daktiloskopiskās datubāzes saistībā ar priekšlikuma īstenošanu. Priekšlikumam būtu jāpievieno noteikums, kas skaidri nosaka, ka biometriskie dati, ko apstrādā saistībā ar priekšlikumu, ir jādzēš nekavējoties pēc to ievadīšanas mikroshēmā un ka tos turpmāk nedrīkst apstrādāt citiem mērķiem kā vien tiem, kas ir skaidri noteikti priekšlikumā.

EDAU saprot, ka biometrisko datu izmantošanu varētu uzskatīt par likumīgu krāpšanas apkarošanas pasākumu, tomēr priekšlikumā nav pamatota vajadzība uzglabāt abus biometrisko datu veidus priekšlikumā paredzētajiem mērķiem. Viena no iespējām, ko varētu apsvērt, ir ierobežot izmantoto biometrisko datu veidus līdz vienam veidam (piemēram, izmantot tikai sejas attēlu).

Turklāt EDAU vēlas uzsvērt, ka tas saprot, ka pirkstu nospiedumu attēlu uzglabāšana uzlabo sadarbspēju, bet vienlaikus arī palielina apstrādāto biometrisko datu apjomu un uzdošanās par citu personu risku personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā. Tādējādi EDAU iesaka ierobežot dokumentu mikroshēmās saglabātos pirkstu nospiedumu datus līdz papillārlīniju attēliem jeb rakstiem – no pirkstu nospieduma attēla izgūtu iezīmju apakškopumam.

Visbeidzot, ņemot vērā iepriekš izklāstītā priekšlikuma plašo apjomu un iespējamo ietekmi, EDAU iesaka priekšlikumā noteikt 14 gadu vecuma ierobežojumu bērnu pirkstu nospiedumu ņemšanai atbilstoši citiem ES tiesību instrumentiem.

Briselē, 2018. gada 10. augustā

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Giovanni BUTTARELLI


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(2)  EK 2018. gada 17. aprīļa priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu, COM(2018) 212 final, 2018/0104 (COD).

(3)  Komisijas 2016. gada 8. decembra paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Rīcības plāns stingrākai Eiropas darbībai pret ceļošanas dokumentu viltošanu”, COM(2016) 790 final.

(4)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei “Drošības stiprināšana pasaulē, ko raksturo mobilitāte: informācijas apmaiņas uzlabojumi cīņā pret terorismu un ārējo robežu stiprināšana”, COM(2016) 602 final.


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/25


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8994 – Microsoft/GitHub)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 338/13)

1.   

Komisija 2018. gada 14. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu un pēc lietas nodošanas izskatīšanai atbilstoši 4. panta 5. punktam.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Microsoft Corporation (Amerikas Savienotās Valstis),

GitHub Inc. (Amerikas Savienotās Valstis).

Microsoft Corporation Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst vienpersonīgu kontroli pār visu uzņēmumu GitHub Inc. Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Microsoft Corporation : datoru programmatūras izstrāde, attīstīšana un piegāde (tostarp dažādi programmatūras izstrādes un ekspluatācijas rīki), datortehnikas ierīces un ar tām saistīti pakalpojumi, mākoņdatošanas risinājumi, reklāma tiešsaistē, darbā pieņemšanas un profesionālā sociālā tīkla pakalpojumi,

—    GitHub Inc. : programmatūras izstrādes un ekspluatācijas rīki un jo īpaši populārās versijas kontroles programmatūras piegāde lietošanai tiešsaistē (kā pakalpojums) un uz vietas, kā arī darba vietu saraksti.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8994 – Microsoft/GitHub

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/27


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8785 – The Walt Disney Company / Twenty First Century Fox)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 338/14)

1.   

Komisija 2018. gada 14. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

The Walt Disney Company (“TWDC”, Savienotās Valstis),

Twenty-First Century Fox, Inc. (“Fox”, Savienotās Valstis).

TWDC Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst daļēju kontroli pār Fox.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

TWDC galvenokārt nodarbojas ar filmu izplatīšanu kinoteātros, audiovizuālā satura piegādi/licencēšanu, televīzijas kanālu ekspluatāciju un vairumtirdzniecības piegādi, patēriņa precēm, grāmatām un žurnāliem, izklaides pakalpojumu sniegšanu un mūzikas licencēšanu. Tam arī pieder un tas ekspluatē atrakciju parku Disneyland Paris, piedāvā kruīzus, izmantojot Disney Cruise Line, un piedāvā ceļojuma paketes,

Fox galvenokārt nodarbojas ar filmu izplatīšanu kinoteātros, audiovizuālā satura piegādi/licencēšanu un televīzijas kanālu darbību un vairumtirdzniecības piegādi.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8785 – The Walt Disney Company / Twenty First Century Fox

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


21.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/28


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9102 – Carlyle / Investindustrial / B&B Italia / Louis Poulsen / Flos)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 338/15)

1.   

Komisija 2018. gada 14. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

CEP IV Daisy S.à r.l., controlled by The Carlyle Group (kopā “Carlyle”, Savienotās Valstis),

Investindustrial Vehicle, ko kontrolē Investindustrial Group (kopā “Investindustrial”, Apvienotā Karaliste),

B&B Italia SpA (“B&B Italia”, Itālija),

Louis Poulsen A/S (“Louis Poulsen”, Dānija),

Flos SpA (“Flos”, Itālija).

Carlyle un Investindustrial Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumiem B&B Italia, Flos and Louis Poulsen. Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Carlyle : kā pasaules mēroga alternatīvo aktīvu pārvaldītājs pārvalda fondus, kas visā pasaulē veic kapitāla un izaugsmes kapitāla, nekustamā īpašuma, infrastruktūras un enerģētikas, strukturēto kredītu, riska ieguldījumu fondu, vidējā tirgus parāda un privātā kapitāla ieguldījumus,

—    Investindustrial : kā Eiropas ieguldījumu grupa, kontrolakciju un finanšu konsultāciju sabiedrības, veic ieguldījumus vidējos uzņēmumos, kas darbojas tādās nozarēs kā rūpnieciskā ražošana, mazumtirdzniecība, atpūta un uzņēmējdarbības pakalpojumi,

—    B&B Italia : dizaina mēbeļu ražošana un izplatīšana, koncentrējoties uz iekštelpu un āra mēbelēm mājsaimniecībām, tostarp mēbeles dzīvojamām istabām, guļamistabām, virtuvēm, kā arī gaismekļi iekštelpām,

—    Louis Poulsen : dizaina apgaismojuma risinājumu, tostarp iekštelpu un āra apgaismojuma produktu ražošana un izplatīšana patērētājiem un profesionālai lietošanai,

—    Flos : dizaina apgaismojuma risinājumu, tostarp iekštelpu un āra apgaismojuma produktu ražošana un izplatīšana patērētājiem un profesionālai lietošanai.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9102 – Carlyle / Investindustrial / B&B Italia / Louis Poulsen / Flos

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.