ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 305A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 30. augusts


Saturs

Lappuse

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2018/C 305 A/01

Paziņojums par atklāto konkursu – EPSO/AST-SC/07/18 – bruņoti apsargi (SC 1/SC 2)

1


LV

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 305/1


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTO KONKURSU

EPSO/AST-SC/07/18 – BRUŅOTI APSARGI (SC 1/SC 2)

(2018/C 305 A/01)

Reģistrēšanās termiņš: 2018. gada 2. oktobris pulksten 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklāto konkursu, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem, lai izveidotu kandidātu rezerves sarakstu, no kura Eiropas Savienības iestādes, galvenokārt Eiropas Parlaments un Padome, pieņems darbā jaunus ierēdņus – bruņotus apsargus (AST-SC funkciju grupa).

Šis paziņojums par konkursu un tā pielikumi ir juridiski saistošs atlases procedūru satvars.

Atklātos konkursus reglamentējošos vispārīgos noteikumus skatīt III PIELIKUMĀ.

Veiksmīgo kandidātu skaits:

SC1: 82

SC2: 15

Lūdzam ņemt vērā, ka amata vietas Eiropas Savienības Padomē atrodas Briselē un ka Eiropas Parlamentam ir trīs darba vietas: Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā. Darbiniekus SC 2 pakāpē darbā pieņems galvenokārt Parlaments Luksemburgā.

Šis paziņojums par atklāto konkursu aptver divas pakāpes. Drīkst pieteikties tikai vienai pakāpei. Izvēle jāizdara elektroniskās reģistrācijas brīdī, un pēc elektroniskā pieteikuma apstiprināšanas to vairs nevar mainīt. Tomēr, ievērojot konkrētus nosacījumus , kas aprakstīti iedaļas “ATLASES PROCEDŪRA” 3. punktā, jūsu pieteikumu SC 2 pakāpes konkursam, atlases komisija var pārcelt uz SC 1 pakāpi.

VEICAMIE UZDEVUMI

Bruņotie apsargi uztur drošu vidi darbiniekiem, viesiem un apmeklētājiem un drošu vidi īpašumā, nodrošinot patruļas un telpu un darbinieku uzraudzību. Viņi zina, kā vislabāk reaģēt dažādās bīstamās situācijās. Viņi spēj rīkoties ātri, lai atgūtu kontroli pār situāciju, un ziņo par jebkuru aizdomīgu uzvedību un incidentiem.

Bruņotie apsargi rīkojas saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, ko noteikušas ES iestādes un attiecīgās iestādes. Tie novērš drošību apdraudošas situācijas, izmantojot savas paškontroles spējas un novērtējot aizdomīgas vai sarežģītas situācijas.

Padomē darbā pieņemtie apsargi var arī tikt aicināti strādāt komandā, kas strādā rotācijas kārtībā Drošības centrā (videonovērošanas sistēma un piekļuves kontrole).

Ierēdņi būs jābrauc komandējumos uz ārvalstīm.

Sīkāku informāciju par raksturīgākajiem pienākumiem skatīt I PIELIKUMĀ.

PIEMĒROTĪBAS NOSACĪJUMI

Elektroniskās reģistrācijas beigu datumā jums ir jāatbilst VISIEM turpmāk norādītajiem vispārīgajiem un konkrētajiem nosacījumiem:

1.    Vispārīgie nosacījumi

Jābūt tiesīgam pilnībā izmantot Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa tiesības

Jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības

Jāpiemīt attiecīgo pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām

Turklāt, ņemot vērā pienākumu īpašo raksturu, proti, spēju ātri un atbilstoši rīkoties bīstamās situācijās, kā arī pārbaudījumus konkrētajā jomā atlases procedūrā, kandidātam jābūt fiziski spējīgam pildīt šīs prasības.

2.    Konkrētie nosacījumi – valodas

Kandidātam jāpārvalda vismaz divas oficiālās ES valodas ; viena vismaz C1 līmenī (ļoti labas prasmes) un otra vismaz B2 līmenī (pietiekamas prasmes).

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš norādītās minimālās prasības ir jāpiemēro katrai valodas prasmei (runāšana, rakstīšana, lasīšana un klausīšanās), kas prasītas pieteikuma veidlapā. Šīs prasmes atbilst Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā prasītajām: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr

Šajā paziņojumā par konkursu tiks minētas šādas valodas:

1. valoda: valoda, ko izmanto vienā no datorizētajiem daudzizvēļu testiem,

2. valoda: valoda, ko izmanto atlasei pēc kvalifikācijas (Talent Screener), otrā datorizētajā daudzizvēļu testā, instrukcijās par fiziskās sagatavotības pārbaudi un šaušanas pārbaudījumu, vērtēšanas posma pārbaudījumos un saziņā starp EPSO un kandidātiem, kuri iesnieguši derīgu pieteikumu. Šai valodai jābūt citai, nevis 1. valodai.

2. valodai jābūt angļu vai franču valodai.

Šajā konkursā valodas prasībās ir ņemti vērā pienākumi, kas saistīti ar piedāvātajām amata vietām. Darbā pieņemtie apsargi sazināsies ar Eiropas Parlamenta deputātiem, valstu un/vai valdību vadītājiem, reģionu, Eiropas valstu un starptautisku parlamentu deputātiem, personām ar dažādu valstspiederību un apmeklētājiem, kuru saziņas valoda galvenokārt ir angļu vai franču valoda. Lai ierēdņi pilnīgā drošībā varētu rīkoties un sniegt palīdzību ļoti apmeklētos pasākumos, pietiekamas angļu vai franču valodas prasmes ir būtiskas. Tādējādi šī izvēle ir orientēta uz klientu, un līdz ar to veiksmīgais kandidāts, kuram nav pietiekamu angļu vai franču valodas zināšanu, nebūtu spējīgs nekavējoties sākt darbu.

3.    Konkrētie nosacījumi – kvalifikācija un darba pieredze

SC 1 un SC 2 pakāpe

Izglītības līmenis, kas atbilst vidējai izglītībai, kuru apliecina diploms, kas ļauj turpināt studijas augstākajā mācību iestādē, un pēc kuras iegūta vismaz trīs gadus ilga darba pieredze bruņotas aizsardzības/intervences jomā valdības, valsts un/vai starptautiskos sabiedriskās drošības dienestos,

vai

vismaz vienu akadēmisko gadu ilga profesionālā apmācība (līdzvērtīga Eiropas Kvalifikāciju sistēmas 4. līmenim http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97), pēc kuras iegūta vismaz trīs gadus ilga darba pieredze. Gan apmācībai, gan pieredzei jābūt bruņotas aizsardzības/intervences jomā valdības, valsts un/vai starptautiskos sabiedriskās drošības dienestos,

vai

vismaz astoņus gadus ilga darba pieredze bruņotas aizsardzības/intervences jomā valdības, valsts un/vai starptautiskos sabiedriskās drošības dienestos.

NB! Iepriekš minētie darba pieredzes gadi netiek ieskaitīti darba pieredzē, kas prasīta turpmāk.

Papildu darba pieredze

Tikai SC 2 pakāpe

Vismaz četrus gadus ilga papildu darba pieredze ar darba pienākumiem tieši saistītā jomā.

Šī darba pieredze ir būtiska tikai tad, ja tā ir iegūta pēc tam, kad ir saņemta kvalifikācija un/vai darba pieredze, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā (skatīt SC 1 un SC 2 pakāpi iepriekš).

Izglītības minimuma piemērus skatīt IV PIELIKUMĀ

ATLASES PROCEDŪRA

1.    Pieteikuma iesniegšanas process

Aizpildot pieteikuma veidlapu, jums būs jāizvēlas 1. valoda un 2. valoda. Jums būs jāizvēlas 1. valoda no 24 oficiālajām ES valodām un 2. valoda no angļu vai franču valodas. Jums arī būs jāapstiprina jūsu piemērotība konkursam un jāsniedz papildu informācija saistībā ar šo konkursu (piemēram, diplomi, darba pieredze un atbildes uz jautājumiem konkrētajā jomā (Talent Screener)).

Aizpildot pieteikuma veidlapu, varat izvēlēties jebkuru no 24 oficiālajām ES valodām, izņemot iedaļu Talent Screener , kas jāaizpilda 2. valodā šādu iemeslu dēļ: Talent Screener posmā atlases komisija veic salīdzinošu novērtējumu, atlases komisija to izmanto par atsauces dokumentu konkrētās jomas intervijai vērtēšanas posmā un tas tiek izmantots veiksmīgo kandidātu pieņemšanai darbā. Tāpēc dienesta un kandidātu interesēs ir iedaļu Talent Screener aizpildīt 2. valodā.

Ņemiet vērā, ka visu jūsu pieteikuma veidlapu novērtēs atlases komisija (konkursa laikā) un Eiropas iestāžu cilvēkresursu dienesti (veiksmīgo kandidātu pieņemšanai darbā), kas strādā ar ierobežotu skaitu saziņas valodu, kā tas paskaidrots iepriekš.

Ja izturēsiet konkursu un tiksiet iekļauts rezerves sarakstā, jums lūgs sniegt pieteikuma veidlapas tulkojumu 2. valodā (angļu vai franču valodā) darbā pieņemšanas dienestiem, ja pieteikuma veidlapas aizpildīšanai būsiet izmantojis citu valodu.

Apstiprinot pieteikuma veidlapu, jūs ar godavārdu apliecināt savu atbilstību visiem nosacījumiem, kas minēti iedaļā “Piemērotības nosacījumi”. Pēc pieteikuma apstiprināšanas izmaiņas tajā izdarīt vairs nevar. Jūs pats esat atbildīgs par to, lai termiņā pabeigtu un apstiprinātu pieteikumu.

2.    Datorizēti daudzizvēļu testi

Ja pieteikums būs apstiprināts noteiktajā termiņā, tad kandidāts tiks aicināts piedalīties divos datorizētajos daudzizvēļu testos kādā no EPSO akreditētajiem centriem.

Ja nav norādīts citādi, daudzizvēļu testu laiks ir jārezervē , ievērojot EPSO sniegtās instrukcijas. Parasti tiek piedāvāti vairāki datumi, kuros dažādās vietās iespējams kārtot testus. Rezervācijas un testu posma ilgums ir ierobežots.

Datorizētie daudzizvēļu testi tiks organizēti šādi:

Testi

Valoda

Jautājumi

Ilgums

Vērtējums

Nepieciešamais minimums

Konkrētās jomas tests

2. valoda

20 jautājumi

35 min

Līdz 20 punktiem

10/20

Teksta loģiskās analīzes tests

1. valoda

20 jautājumi

35 min

Līdz 20 punktiem

8/20

Teksta loģiskās analīzes testa rezultāti netiks ņemti vērā . Tomēr, lai varētu pretendēt uz nākamo konkursa posmu, jums abos testos ir jāiegūst minimālais nepieciešamo punktu skaits.

3.    Piemērotības pārbaudes

Nosakot piemērotību saskaņā ar prasībām, kas noteiktas iedaļā “Piemērotības nosacījumi”, kandidātu pieteikumi tiks pārbaudīti konkrētās jomas testā iegūto punktu skaita dilstošā secībā, līdz tiks sasniegts piemēroto kandidātu skaits, kas būs astoņas reizes lielāks nekā veiksmīgo kandidātu skaits katrā pakāpē. Pārējo kandidātu dokumentācija netiks izskatīta. EPSO pārbaudīs, vai jūs atbilstat vispārīgajiem piemērotības nosacījumiem, bet atlases komisija pārbaudīs piemērotību konkrētajiem piemērotības nosacījumiem.

Kandidāti uz SC 2 pakāpi: piemērotības pārbaudē atlases komisija var pārcelt jūsu pieteikumu uz SC 1 pakāpi, ja atbilstat šādiem nosacījumiem:

jūs esat saņēmis nepieciešamo minimumu gan konkrētās jomas testā, gan teksta loģiskās analīzes testā, un jums ir viens no augstākajiem novērtējumiem SC 2 pakāpes konkrētās jomas testā,

saskaņā ar datiem, kas sniegti jūsu pieteikumā, neatbilstat piemērotības prasībām SC 2 pakāpei, bet atbilstat SC 1 pakāpes prasībām, un

jūs pieteikuma iesniegšanas brīdī esat piekritis pārcelšanai uz SC 1 pakāpi, un

jūs esat saņēmis arī nepieciešamo minimumu gan konkrētās jomas testā, gan teksta loģiskās analīzes testā, un jums ir viens no augstākajiem novērtējumiem SC 1 pakāpes konkrētās jomas testā.

Tādā gadījumā turpmākajā procedūrā jūs uzskatīs par kandidātu uz SC 1 pakāpi.

4.    Atlase pēc kvalifikācijas (Talent Screener)

Lai atlases komisija varētu objektīvi un salīdzinoši strukturētā veidā novērtēt visu kandidātu rezultātus, visiem kandidātiem konkursā ir jāatbild uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem pieteikuma veidlapas iedaļā Talent Screener 2. valodā. Atlase pēc kvalifikācijas tiks veikta tikai attiecībā uz tiem kandidātiem, kuri atzīti par piemērotiem , kā izklāstīts iepriekš 3. punktā un ņemot vērā 3. punktā noteikto maksimālo skaitu, izmantojot vienīgi informāciju, kas sniegta minētajā iedaļā Talent Screener. Tāpēc iedaļā Talent Screener vajadzētu sniegt visu attiecīgo informāciju, pat ja tā jau ir norādīta citās pieteikuma iedaļās. Jautājumi ir balstīti uz šajā paziņojumā iekļautajiem atlases kritērijiem.

Kritēriju sarakstu skatīt II PIELIKUMĀ.

Lai veiktu atlasi pēc kvalifikācijas, vispirms atlases komisija katram atlases kritērijam nosaka reizinātāju (no 1 līdz 3), kas atspoguļo kritērija relatīvo nozīmīgumu, un katrai kandidāta atbildei tiek piešķirti no 0 līdz 4 punktiem. Tad, lai noteiktu kandidātus, kuru profili vislabāk atbilst veicamajiem pienākumiem, punkti tiek reizināti ar katra kritērija svērumu un saskaitīti kopā.

Tikai kandidāti, kuri atlasē pēc kvalifikācijas ieguvuši vislielāko kopējo punktu skaitu, tiks aicināti uz nākamo posmu.

5.    Starpposma pārbaudījumi Fiziskās sagatavotības pārbaude un šaušanas pārbaudījums

Uz šiem pārbaudījumiem aicināto kandidātu skaits būs ne vairāk kā sešas reizes lielāks par katrai pakāpei veiksmīgo kandidātu skaitu.

Ja, spriežot pēc elektroniskajā pieteikumā sniegtās informācijas, atbildīsiet piemērotības prasībām un atlasē pēc kvalifikācijas iegūtais kopējais punktu skaits jums būs viens no lielākajiem , jūs tiksiet uzaicināts uz fiziskās sagatavotības pārbaudi (funkcionālais pārbaudījums un fiziskās sagatavotības pārbaudījums) un šaušanas pārbaudījumu, visticamāk, Briselē. Instrukcijas par šiem pārbaudījumiem būs jūsu 2. valodā.

Gan fiziskās sagatavotības pārbaudījums, gan šaušanas pārbaudījums katrs tiks novērtēts pēc 100 punktu skalas, nepieciešamais minimums ir vismaz 60. Šos testus izmanto kandidātu atsijāšanai, un galīgajā kopējā punktu skaita aprēķinā šajos testos iegūtos punktus nepieskaita vērtēšanas posma pārbaudījumos saņemtajiem punktiem.

6.    Vērtēšanas posms

Uz šā posma pārbaudījumiem aicināto kandidātu skaits būs ne vairāk kā trīs reizes lielāks par katras pakāpes veiksmīgo kandidātu skaitu. Ja jūsu kopējais punktu skaits starpposma pārbaudījumos būs viens no lielākajiem , jūs tiksiet uzaicināts uz vienu vai divas dienas ilgiem pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, visticamāk, Briselē , kur pārbaudījumi būs jākārto jūsu 2. valodā .

Ja vien nav norādīts citādi, apliecinošie dokumenti (oriģināli vai apliecinātas kopijas) būs jāiesniedz vērtēšanas posmā. EPSO nodrošinās dokumentu skenēšanu vērtēšanas posma pārbaudījumu laikā, un tajā pašā dienā tos atdos atpakaļ.

Septiņas vispārīgās kompetences (katra novērtēta pēc 10 punktu skalas), kā arī kompetences konkrētajā jomā, kas nepieciešamas šim konkursam, tiks pārbaudītas vērtēšanas posmā piecos pārbaudījumos (divas uz vispārīgajām kompetencēm vērstas intervijas, uz kompetencēm konkrētajā jomā vērsta intervija un divi pārbaudījumi konkrētajā jomā), kā tas aprakstīts tabulā.

Kompetence

Pārbaudījumi

1.

Analītiskās spējas un problēmu risināšana

Uz vispārīgajām kompetencēm vērstā intervija Nr. 1

2.

Saziņa

Uz vispārīgajām kompetencēm vērstā intervija Nr. 1

3.

Orientācija uz kvalitāti un rezultātiem

Uz vispārīgajām kompetencēm vērstā intervija Nr. 1

4.

Spēja mācīties un pilnveidoties

Uz vispārīgajām kompetencēm vērstā intervija Nr. 2

5.

Māka noteikt prioritātes un organizēt

Uz vispārīgajām kompetencēm vērstā intervija Nr. 1

6.

Izturība

Uz vispārīgajām kompetencēm vērstā intervija Nr. 2

7.

Māka strādāt komandā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērstā intervija Nr. 2

Nepieciešamais minimums: 35/70 kopā

Kompetence

Pārbaudījumi

Vērtējums un nepieciešamais minimums

Kompetences konkrētajā jomā

Intervija par konkrēto jomu

25/50

Personības tests

Pienākumu veikšanai derīgs/nederīgs

Uzmanības prasmju pārbaudījums

40/80

Personības testu un uzmanības prasmju testu izmanto kandidātu atsijāšanai, un galīgajā kopējā punktu skaita aprēķinā šajos testos iegūtos punktus nepieskaita pārējos vērtēšanas pārbaudījumos saņemtajiem punktiem.

Galīgais kopējais punktu skaits būs to punktu summa, kas saņemti intervijā par konkrēto jomu un abās uz vispārīgajām kompetencēm vērstajās intervijās.

7.    Kandidātu rezerves saraksts

Pēc kandidātu piemērotības novērtēšanas, kas notiek, pamatojoties uz iesniegto apliecinošo dokumentu pārbaudi, atlases komisija katrai pakāpei izveidos kandidātu rezerves sarakstu, kurā iekļaus tos piemērotos kandidātus, kas pēc vērtēšanas centra posma būs ieguvuši tikai sekmīgus novērtējumus un lielāko kopējo punktu skaitu, līdz tiks sasniegts nepieciešamais veiksmīgo kandidātu skaits. Uzvārdi tiks sarindoti alfabēta secībā.

Veiksmīgo kandidātu rezerves saraksts un kompetences pases, kurās atlases komisija sniedz kvalitatīvu vērtējumu, tiks darīti pieejami ES iestādēm, kuras tos varēs izmantot darbā pieņemšanas procedūrās un karjeras izaugsmē. Iekļaušana kandidātu rezerves sarakstā nenozīmē tiesības tikt pieņemtam darbā un negarantē pieņemšanu darbā.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN VEIDS

Lai pieteiktos, vispirms ir jāizveido EPSO konts. Ņemiet vērā, ka viens cilvēks drīkst izveidot tikai vienu kontu, kas derīgs visiem EPSO pieteikumiem.

Pieteikumu var iesniegt elektroniski EPSO tīmekļa vietnē http://jobs.eu-careers.eu līdz

2018. gada 2. oktobrim pulksten 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika.


I PIELIKUMS

PIENĀKUMI

Pienākumi ir dažādi un var ietvert šādus:

reaģēt atbilstoši situācijai saskaņā ar tiesisko regulējumu un procedūrām, kas izveidotas iestādē,

sniegt operatīvo atbalstu un palīdzību citiem dienestiem saistībā ar operatīvajām darbībām un prasībām,

pārraudzīt piekļuvi pie ēku ieejas, sanāksmju telpām un citām jutīgām teritorijām: nodrošina vizuālu pārbaudi, aizsardzību un drošību iestāžu ēkās un telpās trijās darba vietās,

veikt visus uzdevumus, kas saistīti ar krīzes novēršanas plāniem drošības jomā,

palīdzēt risināt incidentus un/vai konflikta situācijas, kas rodas jebkurā ēku teritorijā,

veikt drošības patruļas iestādēs un vajadzības gadījumā drošības pārbaudes,

būt gatavam rīkoties situācijās, kas var apdraudēt personu un īpašuma drošību, un iesniegt visaptverošu drošības ziņojumu par katru incidentu,

nodrošināt palīdzību Eiropas Parlamenta deputātiem, darbiniekiem, delegācijām, apmeklētājiem un viesiem ārkārtas apstākļos (ugunsgrēks, pirmās palīdzības sniegšana, evakuācija un citas krīzes situācijas),

palīdzēt izstrādāt piemērotus risinājumus attiecībā uz noteiktu riska līmeni un izveidot efektīvus materiālos un cilvēku resursus,

nodrošināt un uzraudzīt drošības sistēmu un lietojumprogrammu (piekļuves kontrole, videonovērošanas sistēma, neatļautas iekļūšanas noteikšana, radio sakari utt.) darbību, tostarp drošības iekārtu tehnisko darbību, esot tādas komandas loceklim, kura veic darbu rotācijas kārtībā (24/7/365) dispečeru centrā.

Darbā pieņemtajiem ierēdņiem var nākties strādāt gan dienu, gan nakti, kā arī nedēļas nogalēs un svētku dienās.

Kandidātiem ir jābūt EU SECRET drošības pielaidei, kas dod piekļuvi klasificētiem dokumentiem, vai arī jābūt gatavam iziet attiecīgo drošības izmeklēšanu, kad viņu pieņem darbā (ja drošības pielaidi nevar piešķirt, kandidāts tiks automātiski izslēgts no darbā pieņemšanas procedūras). Kandidātiem pārbaudes laikā ir arī jāspēj saņemt šaujamieroču lietošanas licence, ko izsniegušas darba vietas valsts iestādes. Ja šaujamieroču lietošanas licences pieteikums tiks noraidīts, kandidātam netiks iecelts amatā.

Piekļuve pieņemšanai darbā var būt arī atkarīga no vēlākas psiholoģiskās pārbaudes.

I PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.


II PIELIKUMS

ATLASES KRITĒRIJI

Atlasē pēc kvalifikācijas atlases komisija ņem vērā šādus kritērijus:

1.

Vismaz trīs gadus ilga darba pieredze, kas iegūta pēdējo sešu gadu laikā, bruņotas aizsardzības/intervences jomā valdības, valsts un/vai starptautiskos sabiedriskās drošības dienestos, tostarp privātos drošības uzņēmumos, kas sniedz pakalpojumus starptautiskām publiskajām organizācijām, pastāvīgajām pārstāvniecībām vai diplomātiskajām pārstāvniecībām. Lai šo pieredzi ņemtu vērā, tai jābūt tādai, kas papildina pieredzi, kura dod tiesības piedalīties šajā konkursā.

2.

Darba pieredze saistībā ar piekļuves nodrošināšanu un patrulēšanu jutīgās ēkās/teritorijās.

3.

Darba pieredze vai apmācība, ko apliecina diploms vai apmeklējuma sertifikāts (paš)aizsardzības metodēs.

4.

Darba pieredze un/vai sertifikācija saistībā ar drošības incidentiem, kas apdraud personu un/vai īpašumu.

5.

Darba pieredze saistībā ar saziņu ar dienestiem, piemēram, protokola dienestu, konferenču, apmeklējumu dienestu; un ārējiem drošības dienestiem, tostarp uzņēmējas valsts policiju, citām iestādēm un valstīm.

6.

Darba pieredze daudzkultūru komandās drošības jomā.

7.

Darba pieredze drošības centrā, jo īpaši saistībā ar tehnisko iekārtu raitas darbības uzraudzību.

II PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.


III PIELIKUMS

ATKLĀTOS KONKURSUS REGLAMENTĒJOŠIE VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Jebkura atsauce EPSO rīkotajās atlases procedūrās uz konkrētu dzimti ir atsauce arī uz ikvienu citu dzimti.

Ja kādā no konkursa procedūras posmiem attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz nākamo konkursa posmu tiek aicināti visi minētie kandidāti. Arī sekmīgas apelācijas gadījumā kandidāti tiks uzaicināti uz nākamo posmu.

Ja attiecībā uz pēdējo vietu rezerves sarakstā vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, sarakstā tiks iekļauti viņi visi. Arī sekmīgas apelācijas gadījumā šajā procedūras posmā kandidāti tiks iekļauti rezerves sarakstā.

1.   KAS VAR PIETEIKTIES

1.1.   Vispārīgie un konkrētie nosacījumi

Vispārīgie un konkrētie nosacījumi (tostarp valodu zināšanas) katrai jomai vai katram profilam ir norādīti iedaļā “Piemērotības nosacījumi”.

Atkarībā no tā, kāda profila kandidāti tiek meklēti, var atšķirties konkrētie nosacījumi par kvalifikāciju, darba pieredzi un valodu zināšanām. Pieteikumā vajadzētu iekļaut iespējami daudz informācijas par kvalifikāciju un darba pieredzi (ja tā prasīta), kas saistīta ar veicamajiem pienākumiem , atbilstoši šā konkursa paziņojuma iedaļai “Piemērotības nosacījumi”.

a)

Diplomi un/vai apliecības: diplomi, ko izdevušas valstis ES vai ārpus ES, oficiālai ES dalībvalsts struktūrai (piemēram, ES dalībvalsts izglītības ministrijai) ir jāatzīst. Atlases komisija pieļauj atšķirības starp izglītības sistēmām.

Par izglītību, kura apgūta pēc vidējās izglītības apguves, un tehnisku vai profesionālu izglītību vai speciāliem kursiem norādiet aptvertos priekšmetus, ilgumu un vai tās ir bijušas pilna laika, nepilna laika vai vakara mācības.

b)

Darba pieredze (ja prasīta) tiks ņemta vērā tikai tiktāl, ciktāl tā saistīta ar konkrētajiem darba pienākumiem un ja:

ir bijusi reāla,

par darbu saņemts atalgojums,

bijusi saistīta ar padotības attiecībām vai pakalpojuma sniegšanu, kā arī

uz to attiekušies šādi nosacījumi:

brīvprātīgais darbs: ja par to saņemts atalgojums un nedēļā nostrādāto stundu skaits un ilgums ir pielīdzināms parastām darba attiecībām,

prakse: ja par darbu saņemts atalgojums,

obligātais militārais dienests: var būt bijis gan pirms, gan pēc tam, kad iegūts diploms, kas dod tiesības piedalīties konkursā, un to ņem vērā par laiku, kas nepārsniedz attiecīgajā dalībvalstī likumā noteikto obligāto laiku,

maternitātes, paternitātes vai adopcijas atvaļinājums: ja piešķirts darba līguma ietvaros,

doktorantūra: maksimums – trīs gadi, ja ir faktiski iegūts doktora grāds, neatkarīgi no tā, vai par darbu saņemts atalgojums, kā arī

nepilna laika darbs: aprēķina proporcionāli pēc nostrādātajām stundām, piemēram, ja strādāti seši mēneši pusslodzē, darba pieredzē ieskaita trīs mēnešus.

1.2.   Apliecinošie dokumenti

Dažādos atlases posmos, lai pierādītu pilsonību, jums būs jāuzrāda oficiāls dokuments (piemēram, pase vai identifikācijas karte), kam jābūt derīgam pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās (pieteikumu pirmās daļas iesniegšanas termiņa beigās divu daļu pieteikumu scenārija gadījumā).

Par visiem darba gaitu periodiem nepieciešami šādu dokumentu oriģināli vai apliecinātas fotokopijas:

bijušā(-o) un pašreizējā(-o) darba devēja(-u) sniegts(-i) dokuments(-i), kur norāda veikto pienākumu raksturu un atbildības pakāpi, sākuma un beigu datumu un kas sagatavots uz oficiālas uzņēmuma veidlapas ar uzņēmuma zīmogu un atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un parakstu, vai

darba līgums(-i) un pirmā un pēdējā algas aprēķina izdruka un darba pienākumu sīks apraksts,

par darba pieredzi, kuras pamatā nav pastāvīgs pilna laika darbs (piemēram, pašnodarbinātas personas, brīvās profesijas), kā apliecinošus dokumentus var iesniegt rēķinus vai pasūtījuma veidlapas, kuros aprakstīts veicamais darbs, vai citus oficiālus apliecinošus dokumentus,

(konferenču tulkiem, kuriem prasīta darba pieredze) dokumenti, kas apliecina dienu skaitu un tulkošanas valodas, no kurām un kurās veikta tieši konferenču tulkošana.

Parasti valodu prasmju pierādīšanai netiek prasīti apliecinoši dokumenti, izņemot dažus konkursus ar valodām saistītajās jomās vai konkrētu speciālistu atlasi.

Ikvienā procedūras posmā no jums var lūgt papildu informāciju vai dokumentus. EPSO informēs kandidātus, kādi apliecinošie dokumenti jāiesniedz un kad.

1.3.   Iespēju vienlīdzība un īpaši pielāgojumi

Ja invaliditāte vai medicīniskais stāvoklis apgrūtina iespējas piedalīties pārbaudījumos, lūdzam to norādīt pieteikuma veidlapā un informēt mūs, kādi īpaši pielāgojumi nepieciešami. Ja pēc pieteikuma apstiprināšanas invaliditāte vai stāvoklis mainās, jums, tiklīdz iespējams, jāinformē EPSO, izmantojot tālāk norādīto informāciju.

Lai pieprasījumu varētu ņemt vērā, lūdzam nosūtīt EPSO arī attiecīgu apliecinājumu, ko izdevusi valsts iestāde, vai medicīnisku izziņu. Apliecinošie dokumenti tiks izskatīti, lai pēc vajadzības nodrošinātu attiecīgus pielāgojumus.

Ja jums rodas jautājumi par pieejamību vai ja vēlaties lūgt sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar EPSO pieejamības komandu:

pa e-pastu (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

pa faksu (+32 22998081) vai

pa pastu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   ATLASES KOMISIJA

Lai atbilstoši paziņojumā par konkursu izklāstītajām prasībām salīdzinātu kandidātus un atlasītu labākos pēc prasmēm, spējām un kvalifikācijas, tiek iecelta atlases komisija. Atlases komisijas locekļi nosaka arī konkursa testu grūtības pakāpi un apstiprina testu saturu, pamatojoties uz EPSO izteiktajiem priekšlikumiem.

Lai nodrošinātu atlases komisijas neatkarību, kandidātiem vai ikvienam, kas nav komisijas loceklis, ir stingri aizliegts mēģināt uzsākt saziņu ar kādu komisijas locekli, izņemot pašus pārbaudījumus, kur nepieciešama tieša saziņa starp kandidātiem un komisiju.

Kandidātiem, kuri vēlas izteikt viedokli vai aizstāvēt tiesības, tas jādara rakstveidā, atlases komisijai paredzēto korespondenci adresējot EPSO, kas to pārsūtīs komisijai. Tieša vai netieša kandidātu saziņa ar atlases komisiju ārpus minētajām procedūrām ir aizliegta un var būt pamats izslēgšanai no dalības konkursā.

Jo īpaši ģimenes vai hierarhiskas saites starp kandidātu un atlases komisijas locekli rada interešu konfliktu. Tiek lūgts, lai atlases komisija par visām šādām situācijām ziņotu EPSO, tiklīdz tās atlases komisijai kļuvušas zināmas. EPSO izvērtēs katru gadījumu atsevišķi un veiks attiecīgus pasākumus. Ja iepriekš minētie noteikumi netiek ievēroti, tad atlases komisijas locekļus sauc pie disciplināratbildības un kandidātus izslēdz no dalības konkursā (sk. 4.4. iedaļu).

Atlases komisijas locekļu vārdus publicē EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu), pirms sākas vērtēšanas centra posms.

3.   SAZIŅA

3.1.   Saziņa ar EPSO

Lai sekotu līdzi konkursa gaitai, kandidātam vismaz divreiz nedēļā jāpārbauda savs EPSO konts. Ja no EPSO atkarīgu tehnisku problēmu dēļ kandidāti nevar pārbaudīt šo informāciju, tas nekavējoties jāziņo EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv).

EPSO patur tiesības nesniegt informāciju, kas jau ir skaidri izklāstīta paziņojumā par konkursu, tā pielikumos un EPSO tīmekļa vietnē, arī iedaļā “Bieži jautājumi”.

Visai korespondencei, kas atteicas uz pieteikumu, lūdzam norādīt vārdu un uzvārdu (kas norādīts jūsu EPSO kontā), pieteikuma numuru un atlases procedūras numuru.

EPSO piemēro principus, kas izklāstīti labas administratīvās prakses kodeksā https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_lv, kas publicēts Oficiālajā Vēstnesī. Saskaņā ar tiem EPSO patur tiesības pārtraukt nepienācīgu saraksti, proti, tādu, kura atkārtojas, satur ļaunprātīga rakstura izteikumus un/vai nav atbilstoša.

3.2.   Piekļuve informācijai

Kandidātam ir īpašas tiesības piekļūt konkrētai ar viņu saistītajai informācijai, kuras piešķir, ņemot vērā pienākumu norādīt ikviena nelabvēlīga lēmuma pamatojumu, lai būtu iespējams iesniegt apelācijas prasības par noraidošiem lēmumiem.

Pienākums norādīt pamatojumu jāizpilda, līdzsvarojot to ar atlases komisijas sēžu aizklātību, kas nodrošina atlases neatkarību un objektivitāti. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ nevar izpaust atsevišķu atlases komisijas locekļu viedokli vai kandidātu individuālu vai salīdzinošu vērtējumu.

Šādas piekļuves tiesības tiek piešķirtas konkrētiem kandidātiem atklātā konkursā un tiesību aktos par publisku piekļuvi dokumentiem, un tās nerada plašākas tiesības, kas nav precizētas šajā iedaļā.

3.2.1.   Automātiska publiskošana

Pēc attiecīgā konkursa katra atlases procedūras posma savā EPSO kontā automātiski saņemsiet šādu informāciju:

datorizēti daudzizvēļu testi: jūsu rezultāti un jūsu atbilžu un pareizo atbilžu tabula (norādīti cipari/burti). Piekļuve jautājumu un atbilžu formulējumam ir pilnīgi izslēgta,

piemērotība: vai esat pieņemts dalībai konkursā; ja ne, tiks norādīts, kuri piemērotības nosacījumi nav izpildīti,

Talent Screener (“talantu vērtētājs”): jūsu rezultāti un tabula, kurā norādīts jautājumu svērums, par jūsu atbildēm piešķirtie punkti un jūsu savāktais kopējais punktu skaits,

iepriekšējie pārbaudījumi: jūsu rezultāti,

starpposma pārbaudījumi: jūsu rezultāti, ja netiekat aicināts uz nākamo posmu,

vērtēšanas centrs/posms: ja jūs netiekat izslēgts no dalības konkursā, jūsu kompetences pase, kurā norādītas katras kompetences kopējais vērtējums un atlases komisijas piezīmes ar kvantitatīvu un kvalitatīvu vērtējumu par sniegumu vērtēšanas centrā/posmā.

Parasti EPSO kandidātiem nenosūta tulkojamos tekstus vai uzdevumus, jo tos paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos. Taču ir pārbaudījumi, kuru tulkojamos tekstus vai uzdevumus izņēmuma kārtā var publicēt tā tīmekļa vietnē, ja:

testi ir pabeigti,

rezultāti ir noteikti un paziņoti kandidātiem un

tulkojamos tekstus/uzdevumus nav paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos.

3.2.2.   Pēc pieprasījuma sniegta informācija

Var pieprasīt savu atbilžu kopiju bez labojumiem no rakstiskajiem pārbaudījumiem, ja to saturu nav paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos. Pilnīgi izslēgta ir piekļuve atbildēm, kas sniegtas e-simulācijas (e-tray) uzdevumā un konkrēta gadījuma analīzē.

Uz atbildēm ar labojumiem un jo īpaši vērtējuma detaļām attiecas atlases komisijas sēžu slepenība, un tās netiks atklātas.

Atbilstoši pienākumam norādīt pamatojumu, atlases komisijas sēžu konfidencialitātei un noteikumiem par personas datu aizsardzību EPSO cenšas nodrošināt, lai kandidātu rīcībā būtu iespējami daudz informācijas. Visi informācijas pieprasījumi tiks izskatīti, ņemot vērā šos pienākumus.

Informācijas pieprasījumi iesniedzami, izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv), 10 kalendāro dienu laikā no dienas, kad rezultāti paziņoti kandidāta EPSO kontā.

4.   SŪDZĪBAS UN JAUTĀJUMI

4.1.   Tehniski jautājumi

Ja kādā atlases procedūras posmā kandidātam radušās nopietnas tehniskas vai organizatoriskas problēmas, lūdzam, lai būtu iespējams izmeklēt jautājumu un to labot, informēt EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv).

Visai korespondencei lūdzam norādīt vārdu un uzvārdu (kas norādīts EPSO kontā), pieteikuma numuru un atlases procedūras numuru.

Ja problēma radusies pārbaudījumu centrā, lūdzam:

darīt to zināmu pārbaudījumu uzraudzītājiem tūlīt, lai risinājumu varētu meklēt pašā centrā. Jebkurā gadījumā lūdziet viņus reģistrēt sūdzību rakstveidā un

sazinieties ar EPSO ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā pēc pārbaudījumiem, izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv) un īsi raksturojot problēmu.

Ja radušās problēmas ārpus pārbaudījumu centra (piemēram, galvenokārt saistībā ar testu rezervēšanu), lūdzam ievērot norādes, kas iekļautas jūsu EPSO kontā vai EPSO tīmekļa vietnē, vai nekavējoties sazināties ar EPSO, izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv).

Ja problēmas saistītas ar jūsu pieteikumu, lūdzam nekavējoties sazināties ar EPSO un jebkurā gadījumā – pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv). Atbildes uz jautājumiem, kas nosūtīti mazāk nekā piecas darbdienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, iespējams, netiks sniegtas pirms šā termiņa beigām.

4.2.   Iekšējās pārskatīšanas procedūras

4.2.1.   Kļūdas datorizētajos daudzizvēļu testos

EPSO un atlases komisijas pastāvīgi un padziļināti pārbauda daudzizvēļu testu datubāzes kvalitāti.

Ja uzskatāt, ka vienā vai vairākos daudzizvēļu testu jautājumos ir kļūda, kas ietekmējusi jūsu spēju atbildēt, jums ir tiesības lūgt, lai atlases komisija pārskatītu jautājumu(-us) (“anulēšanas” procedūrā).

Šīs procedūras ietvaros atlases komisija var pieņemt lēmumu anulēt jautājumu, kurā ir kļūda, un pārdalīt punktus starp atlikušajiem testa jautājumiem. Punktu pārrēķins attieksies tikai uz tiem kandidātiem, kuri konkrēto jautājumu saņēmuši. Testu rezultātus joprojām vērtē tā, kā norādīts šā paziņojuma par konkursu attiecīgajā iedaļā.

Kārtība, kā iesniegt sūdzības par datorizētajiem daudzizvēļu testiem, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv),

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: trīs kalendārās dienas no dienas, kad kārtoti datorizētie testi,

papildu informācija: aprakstiet, par ko ir jautājums (saturu), lai attiecīgo(-os) jautājumu(-us) varētu identificēt, un iespējami skaidri izklāstiet iespējamās kļūdas būtību.

Sūdzības, kuras saņemtas pēc termiņa beigām vai kurās nav skaidri aprakstīts(-i) apstrīdētais(-ie) jautājums(-i) un iespējamās kļūdas, netiks ņemtas vērā.

Sūdzības, kurās ir tikai norādīti, piemēram, šķietami ar tulkojumu saistīti sarežģījumi, bet problēmas nav precizētas sīkāk, netiek pieņemtas.

Tādu pašu pārskatīšanas procedūru piemēro attiecībā uz kļūdām saistībā ar e-simulācijas pārbaudījumu.

4.2.2.   Pārskatīšanas pieprasījumi

Iespējams pieprasīt, lai tiktu pārskatīts atlases komisijas vai EPSO pieņemts lēmums, kas nosaka rezultātus un/vai noteic, vai kandidāts var piedalīties nākamajā konkursa kārtā vai arī ir no tās izslēgts.

Pārskatīšanas pieprasījumu var pamatot:

būtisks pārkāpums konkursa gaitā un/vai

atlases komisija vai EPSO neievēro Civildienesta noteikumus, paziņojumu par konkursu, tā pielikumus un/vai judikatūru.

Ievērojiet, ka nav atļauts apstrīdēt to, vai ir derīgs atlases komisijas vērtējums par jūsu sniegumu pārbaudījumā vai par kvalifikācijas un darba pieredzes atbilstību. Šis vērtējums ietver atlases komisijas pieņemtu vērtībatkarīgu spriedumu, un tas, ka nepiekrītat atlases komisijas izstrādātājam vērtējumam par jūsu rezultātiem pārbaudījumos, pieredzi un/vai kvalifikāciju, nenozīmē, ka komisija ir kļūdījusies. Pieprasījumi, kuriem pamatojums ir šāds, netiks apmierināti.

Kārtība, kā pieprasīt pārskatīšanu, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv),

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: 10 kalendārās dienas no dienas, kad apstrīdētais lēmums publicēts EPSO kontā,

papildu informācija: skaidri norādiet lēmumu, ko vēlaties apstrīdēt, un kāds ir apstrīdēšanas pamatojums.

Pēc termiņa beigām iesniegtie pieprasījumi netiks ņemti vērā.

15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas saņemsiet apliecinājumu par saņemšanu. Iestāde, kas pieņēma apstrīdēto lēmumu (atlases komisija vai EPSO), analizēs pieprasījumu un pieņems lēmumu, un iespējami drīz jūs saņemsiet pamatotu atbildi.

Ja rezultāts būs pozitīvs, varēsiet atsākt dalību atlases procedūrā tajā posmā, no kura tikāt izslēgts, neatkarīgi no tā, cik tālu pa šo laiku konkursa norise ir pavirzījusies uz priekšu.

4.3.   Citi apstrīdēšanas līdzekļi

4.3.1.   Administratīvas sūdzības

Kandidātiem, kuri piedalās atklātajos konkursos, ir tiesības iesniegt iecēlējinstitūcijas, proti, EPSO, direktoram administratīvu sūdzību.

Sūdzību var iesniegt par lēmumu, kas tieši un uzreiz ietekmē kandidāta juridisko statusu, vai par šāda lēmuma nepieņemšanu tikai tad, ja nepārprotami pārkāpti noteikumi, kas reglamentē atlases procedūru. EPSO direktors nevar grozīt atlases komisijas pieņemto vērtībatkarīgo spriedumu (sk. 4.2.2. iedaļu).

Kārtība, kā iesniegt administratīvas sūdzības, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv),

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: trīs mēneši no dienas, kad paziņots apstrīdētais lēmums, vai no dienas, kad šādu lēmumu būtu vajadzējis pieņemt,

papildu informācija: skaidri norādiet lēmumu, ko vēlaties apstrīdēt, un kāds ir apstrīdēšanas pamatojums.

Pēc termiņa beigām iesniegtie pieprasījumi netiks ņemti vērā.

4.3.2.   Apelācija tiesā

Kandidātiem, kas piedalās atklātajā konkursā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 270. pantu un Civildienesta noteikumu 91. pantu ir tiesības iesniegt apelācijas prasību Vispārējā tiesā.

Ņemiet vērā, ka prasības pret lēmumiem, ko pieņēmis EPSO, nevis atlases komisija, būs pieņemamas Vispārējā tiesā tikai tad, ja vispirms ir tikusi iesniegta administratīva sūdzība saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu (sk. 4.3.1. iedaļu). Konkrēti tas attiecas uz EPSO (nevis atlases komisijas) pieņemtajiem lēmumiem par vispārīgajiem piemērotības kritērijiem.

Kārtība, kā iesniegt apelācijas prasību tiesā, ir šāda:

procedūra: lūdzam skatīt Vispārējās tiesas tīmekļa vietni (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Eiropas Ombuds

Visi ES pilsoņi un iedzīvotāji var iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.

Pirms iesniedzat sūdzību Eiropas Ombudam, vispirms atbilstošā administratīvā veidā jāvēršas attiecīgajās iestādēs un struktūrās (sk. 4.1.–4.3. iedaļu).

Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nenozīmē, ka tiktu pagarināti termiņi administratīvo sūdzību iesniegšanai vai apelācijai tiesā.

Kārtība, kā iesniegt sūdzības Eiropas Ombudam, ir šāda:

procedūra: lūdzam skatīt Eiropas Ombuda tīmekļa vietni (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Pamats izslēgšanai no dalības atlases procedūrā

Jebkurā atlases procedūras posmā kandidātu var izslēgt no dalības konkursā, ja EPSO atklāj, ka kandidāts:

ir izveidojis vairākus EPSO kontus,

ir pieteicies nepiemērotā jomā vai profilā,

neatbilst visiem piemērotības nosacījumiem,

ir norādījis nepatiesu informāciju vai informāciju, kas nav pamatota ar atbilstošiem dokumentiem,

nav reģistrējies pārbaudījumiem vai nav piedalījies tajos,

pārbaudījumu laikā blēdījies,

nav savā pieteikuma veidlapā norādījis valodas, kas prasītas šajā paziņojumā par konkursu, vai nav norādījis minimālo līmeni, kas nepieciešams šīm valodām,

kandidāts neatļautā veidā ir mēģinājis sazināties ar atlases komisijas locekli,

kandidāts nav informējis EPSO par iespējamu interešu konfliktu, kas saistīts ar atlases komisijas locekli,

ir iesniedzis pieteikumu valodā, kas nav norādīta šajā paziņojumā par konkursu (tiek pieļauta citas valodas izmantošana īpašvārdos, oficiālajos nosaukumos un amata nosaukumos, kā norādīts apliecinošajos dokumentos vai diplomu nosaukumos), un/vai

kandidāts ir parakstījis anonīmi vērtēto rakstisko vai praktisko pārbaudījumu darbu vai iezīmējis to ar kādu atšķirības zīmi.

ES iestādes pieņem darbā tikai tādus kandidātus, kas ir parādījuši, ka ir godīgi. Par krāpšanu vai mēģinājumiem krāpties var piemērot sodu, un tās dēļ iespējams zaudēt tiesības piedalīties citos konkursos.

III PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.


IV PIELIKUMS

TO DIPLOMU PIEMĒRI (PĒC VALSTS UN PAKĀPES), KURI PRINCIPĀ ATBILST PAZIŅOJUMĀ PAR KONKURSU PRASĪTAJIEM DIPLOMIEM

Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar šo piemēru viegli lasāmu redakciju

 

AST-SC 1 līdz AST-SC 6

AST 1 līdz AST 7

AST 3 līdz AST 11

AD 5 līdz AD 16

VALSTS

Vidējā izglītība (kas ļauj turpināt studijas augstākajā mācību iestādē)

Augstākā izglītība (augstākās izglītības kurss, kas nav akadēmiskā izglītība, vai īss akadēmiskās izglītības kurss, kura ilgums ir vismaz divi gadi)

Akadēmiskā izglītība (kuras ilgums ir vismaz trīs gadi)

Akadēmiskā izglītība (kuras ilgums ir četri gadi vai vairāk)

Belgique – België – Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature – Kandidaat

Graduat – Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of “Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academic

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

IV PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.