ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 223

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 27. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Padome

2018/C 223/01

Padomes Ieteikums (2018. gada 22. jūnijs) ar mērķi koriģēt būtisku novēroto novirzi no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai Ungārijā

1

2018/C 223/02

Padomes Ieteikums (2018. gada 22. jūnijs) ar mērķi koriģēt būtisku novēroto novirzi no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai Rumānijā

3


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 223/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8945 – Permira / Cisco (Target Businesses)) ( 1)

5

2018/C 223/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8922 – Phoenix PIB Austria / Farmexim and Help Net Farma) ( 1)

5

2018/C 223/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8890 – BNP Paribas / ABN AMRO Bank Luxembourg) ( 1)

6


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2018/C 223/06

Padomes Lēmums (2018. gada 22. jūnijs), ar ko pieņem Padomes nostāju par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3 projektu

7

 

Eiropas Komisija

2018/C 223/07

Euro maiņas kurss

8


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Investīciju banka

2018/C 223/08

EIB institūta aicinājuma iesniegt priekšlikumus EIBURS finansiālajam atbalstam rezultāti

9

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 223/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8910 – Bouygues Construction S.A. / Alpiq InTec AG / Kraftanlagen München GmbH) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1)

10

2018/C 223/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1)

12

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2018/C 223/11

Informācija par turpmākiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar sūdzību, kura reģistrēta ar atsauces numuru CHAP(2013)2466

13

2018/C 223/12

Tradicionāla apzīmējuma grozījuma pieteikumu publikācija saskaņā ar 42.a pantu Regulā (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu

14


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

IETEIKUMI

Padome

27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/1


PADOMES IETEIKUMS

(2018. gada 22. jūnijs)

ar mērķi koriģēt būtisku novēroto novirzi no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai Ungārijā

(2018/C 223/01)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 121. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (1) un jo īpaši tās 10. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas ieteikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 121. pantu dalībvalstīm ir jāveicina stabila valsts finanšu sistēma, vidējā termiņā koordinējot ekonomikas politiku un daudzpusēju uzraudzību, lai izvairītos no pārmērīga valsts budžeta deficīta.

(2)

Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) pamatā ir mērķis panākt stabilu valdības finansiālo stāvokli, kas ir veids, kā stiprināt priekšnosacījumus cenu stabilitātei un spēcīgai, ilgtspējīgai izaugsmei, kura ir labvēlīga jaunu darbvietu radīšanai.

(3)

Padome 2016. gada 12. jūlijā ieteica Ungārijai 2017. gadā panākt fiskālo korekciju 0,6 % apmērā no IKP, ja vien vidējā termiņa budžeta mērķis netiek sasniegts ar mazāku piepūli (2).

(4)

Pamatojoties uz Komisijas 2018. gada pavasara prognozi un 2017. gada izpildes datiem, ko apstiprinājis Eurostat, valdības izdevumu pieaugums, neieskaitot diskrecionāros ieņēmumu pasākumus un vienreizējos ieguldījumus, ievērojami pārsniedza 2017. gadā piemērojamo izdevumu etalonrādītāju, kas liecina par būtisku novirzi no nepieciešamās strukturālās korekcijas (proti, novirzi par 2,4 % no IKP). 2017. gadā strukturālā bilance no pozīcijas, kas bija –1,8 % no potenciālā IKP 2016. gadā, pasliktinājās līdz –3,1 % no IKP, arī liecinot par ievērojamu novirzi (proti, novirzi par 1,4 % no IKP). Vispārējais novērtējums liecināja, ka izdevumu etalonrādītāju negatīvi ietekmēja trīs elementi, proti, pārāk zems vidējā termiņa potenciālās izaugsmes temps un IKP deflators, kas bija izdevumu etalonrādītāja pamatā, kā arī pastāvīgu ieņēmumu ietekme. Pēc minēto faktoru korekcijas izdevumu etalonrādītājs, šķiet, pienācīgi atspoguļo fiskālos centienus un norāda uz būtisku novirzi. Šo secinājumu apstiprina novērtējums par strukturālās bilances pīlāru, kurš pēc tā, kad ņemta vērā ietekme, ko rada procentu izdevumu samazināšanās, ieguldījumu svārstīgums un neplānoti papildu ieņēmumi, joprojām norāda uz būtisku novirzi. Tāpēc vispārējais novērtējums liek izdarīt secinājumu, ka novērotā novirze no vidēja termiņa budžeta mērķa 2017. gadā ir ievērojama.

(5)

Pēc vispārējā novērtējuma Komisija 2018. gada 23. maijā secināja, ka Ungārijā pastāv būtiska novērotā novirze no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai, un izdeva Ungārijai brīdinājumu saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu un Regulas (EK) Nr. 1466/97 10. panta 2. punkta pirmo daļu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1466/97 10. panta 2. punkta otro daļu viena mēneša laikā pēc brīdinājuma pieņemšanas Padomei jāadresē attiecīgajai dalībvalstij ieteikums veikt nepieciešamos politikas pasākumus. Regulā (EK) Nr. 1466/97 paredzēts, ka ieteikumā nosaka termiņu, kurš nepārsniedz piecus mēnešus un kurā dalībvalstij jānovērš minētā novirze. Pamatojoties uz to, 2018. gada 15. oktobris šķiet piemērots termiņš, līdz kuram Ungārijai jānovērš novirze. Minētā termiņa laikā Ungārijai, reaģējot uz šo Ieteikumu, būtu jāziņo par veiktajiem pasākumiem.

(7)

Tiek lēsts, ka Ungārijas strukturālā bilance 2017. gadā par 1,6 % no IKP novirzījās no tās vidējā termiņa strukturālā deficīta budžeta mērķa –1,5 % no IKP. Balstoties uz Komisijas 2018. gada pavasara prognozēm par starpību starp potenciālo un faktisko ražošanas apjomu, Ungārijā 2018. gadā valda ekonomiskais uzplaukums. Ungārijas vispārējās valdības parāda attiecība pārsniedz robežvērtību 60 % no IKP. Minimālie nepieciešamie strukturālie pasākumi, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 1466/97 un vispārpieņemtajā korekciju matricā saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu, kas ņem vērā dominējošos ekonomikas apstākļus un iespējamos ilgtspējas apsvērumus, veido vismaz 1 % no IKP 2018. gadā. Komisijas 2018. gada pavasara prognozē paredzēts, ka strukturālā bilance 2018. gadā pasliktināsies vēl par 0,5 % no IKP. Tāpēc minimāls strukturālais uzlabojums par 1 % no IKP 2018. gadā rada nepieciešamību pieņemt pasākumus, kuru kopējais ienesīgums būtu 1,5 % no IKP salīdzinājumā ar pašreizējo bāzes scenāriju, kas minēts Komisijas 2018. gada pavasara prognozē. Ņemot vērā vajadzīgo strukturālās konsolidācijas pasākumu ievērojamo apjomu, kas izriet no korekciju minimuma prasības, ir lietderīgi neprasīt papildu vajadzīgās korekcijas virs minimālās prasības par 1 % no IKP.

(8)

Prasītais strukturālās bilances uzlabojums 2018. gadā par 1 % no IKP atbilst valdības neto primāro izdevumu nominālajam izaugsmes tempam, kas 2018. gadā nepārsniedz 2,8 %.

(9)

Ir lietderīgi šo Ieteikumu darīt publiski pieejamu.

(10)

Lai sasniegtu ieteiktos budžeta mērķus, ir būtiski, ka Ungārija pieņem un stingri īsteno nepieciešamos pasākumus un intensīvi uzrauga kārtējo izdevumu attīstību,

AR ŠO IESAKA UNGĀRIJAI:

1)

veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka valdības neto primāro izdevumu nominālais izaugsmes temps 2018. gadā nepārsniedz 2,8 %, kas atbilst gada strukturālajai korekcijai 1 % apmērā no IKP, tādējādi liekot dalībvalstij īstenot attiecīgas korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

2)

izmantot visus neparedzētos papildu ieņēmumus budžeta deficīta samazināšanai; budžeta konsolidācijas pasākumiem būtu jānodrošina noturīgs vispārējās valdības strukturālās bilances uzlabojums izaugsmi veicinošā veidā;

3)

līdz 2018. gada 15. oktobrim ziņot Padomei par darbībām, kas veiktas saistībā ar šo Ieteikumu; ziņojumā būtu jāsniedz informācija par pietiekami konkrētiem un ticami paziņotiem pasākumiem, tostarp informācija par katra minētā pasākuma ietekmi uz budžetu, kā arī atjauninātas un sīki izstrādātas budžeta prognozes 2018. gadam.

Šis ieteikums ir adresēts Ungārijai.

Luksemburgā, 2018. gada 22. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

V. GORANOV


(1)  OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.

(2)  Padomes Ieteikums (2016. gada 12. jūlijs) par Ungārijas 2016. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Ungārijas 2016. gada konverģences programmu (OV C 299, 18.8.2016., 49. lpp.).


27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/3


PADOMES IETEIKUMS

(2018. gada 22. jūnijs)

ar mērķi koriģēt būtisku novēroto novirzi no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai Rumānijā

(2018/C 223/02)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 121. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (1) un jo īpaši tās 10. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas ieteikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 121. pantu dalībvalstīm ir jāveicina stabila valsts finanšu sistēma, vidējā termiņā koordinējot ekonomikas politiku un daudzpusēju uzraudzību, lai izvairītos no pārmērīga valsts budžeta deficīta.

(2)

Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) pamatā ir mērķis panākt stabilu valdības finansiālo stāvokli, kas ir veids, kā stiprināt priekšnosacījumus cenu stabilitātei un spēcīgai, ilgtspējīgai izaugsmei, kura ir labvēlīga jaunu darbavietu radīšanai.

(3)

Padome 2017. gada 16. jūnijā ieteica (2) Rumānijai veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka valdības neto primāro izdevumu (3) nominālās izaugsmes temps 2017. gadā nepārsniedz 3,3 %, kas atbilst gada strukturālajai korekcijai 0,5 % no IKP, tādējādi liekot valstij īstenot attiecīgas korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai. Padome 2017. gada 5. decembrī secināja, ka Rumānija nav efektīvi rīkojusies, reaģējot uz Padomes 2017. gada 16. jūnija ieteikumu. Pamatojoties uz to, Padome 2017. gada 5. decembrī izdeva pārskatītu Ieteikumu (4) Rumānijai veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka valdības neto primāro izdevumu nominālās izaugsmes temps 2018. gadā nepārsniedz 3,3 %, kas atbilst gada strukturālajai korekcijai 0,8 % no IKP.

(4)

2017. gadā, pamatojoties uz Komisijas 2018. gada pavasara prognozi un Eurostat apstiprinātajiem 2017. gada budžeta izpildes datiem, valdības primāro neto izdevumu izaugsme ievērojami pārsniedza izdevumu kritēriju, norādot uz būtisku novirzi ar lielu starpību (proti, novirze par 3,3 % no IKP). Strukturālā bilance pasliktinājās līdz –3,3 % no IKP (no –2,1 % no IKP 2016. gadā), kas arī norāda uz būtisku novirzi no ieteiktās strukturālās korekcijas ar lielu starpību (proti, novirze par 1,7 % no IKP). Novirzes apmēru, par ko liecina strukturālā bilance, ir negatīvi ietekmējusi iespējamās IKP izaugsmes augstāka (punkta) aplēse salīdzinājumā ar izdevumu kritērija pamatā esošo vidējā termiņa vidējo lielumu, kā arī publisko ieguldījumu kritums, kas ir izlīdzināts izdevumu kritērijā. Neatkarīgi no minētās atšķirības abi rādītāji apstiprina būtisku novirzi no SIP preventīvās daļas prasībām 2017. gadā.

(5)

Pēc vispārēja novērtējuma Komisija 2018. gada 23. maijā secināja, ka Rumānijā pastāv būtiska novērotā novirze no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai, un izdeva Rumānijai brīdinājumu saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu un Regulas (EK) Nr. 1466/97 10. panta 2. punkta pirmo daļu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1466/97 10. panta 2. punkta otro daļu viena mēneša laikā pēc brīdinājuma pieņemšanas Padomei jāadresē attiecīgajai dalībvalstij ieteikums veikt nepieciešamos politikas pasākumus. Regulā (EK) Nr. 1466/97 paredzēts, ka Ieteikumā nosaka termiņu, kurš nepārsniedz piecus mēnešus un kurā dalībvalstij jānovērš minētā novirze. Pamatojoties uz iepriekš minēto, 2018. gada 15. oktobris šķiet atbilstošs termiņš, līdz kuram Rumānijai jānovērš novirze. Šajā laikā Rumānijai būtu jāziņo par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz šo Ieteikumu.

(7)

Pamatojoties uz Komisijas 2017. gada pavasara prognozi par starpību starp potenciālo un faktisko ražošanas apjomu, Rumānijā 2018. un 2019. gadā ir normāli ekonomikas apstākļi. Rumānijas vispārējās valdības parāda attiecība ir zem 60 % no IKP robežvērtības. Minimālie nepieciešamie strukturālie pasākumi, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 1466/97 un vispārpieņemtajā korekciju matricā saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu, kas ņem vērā dominējošos ekonomikas apstākļus un iespējamos ilgtspējas apsvērumus, gan 2018., gan 2019. gadā veido 0,5 % no IKP.

(8)

Rumānijas strukturālais deficīts 2016. gadā ir palielinājies par 2,1 % no IKP un 2017. gadā – par 1,2 % no IKP līdz 3,3 % no IKP. Minimālo korekcijas prasību būtu jāpapildina ar papildu un pastāvīgām korekcijām, lai labotu kumulatīvo novirzi un nodrošinātu, ka Rumānija atgriežas pie atbilstošas korekcijas gaitas pēc novirzēm 2016. un 2017. gadā. Papildu korekcija 0,3 % no IKP šķiet piemērota, ņemot vērā novēroto būtisko novirzi no ieteiktajām korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai, un tas paātrinās korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai.

(9)

Prasītais strukturālās bilances uzlabojums gan 2018., gan 2019. gadā par 0,8 % no IKP atbilst valdības neto primāro izdevumu nominālās izaugsmes tempam, kas 2018. gadā nepārsniedz 3,3 % un 2019. gadā – 5,1 %.

(10)

Komisija 2018. gada pavasara prognozē paredz, ka 2018. gadā strukturālā bilance turpinās pasliktināties par 0,4 % no IKP un 2019. gadā – par vēl 0,4 % no IKP. Tāpēc strukturālais uzlabojums gan 2018., gan 2019. gadā par 0,8 % no IKP rada nepieciešamību pieņemt pasākumus, kuru kopējais strukturālais ienesīgums 2018. gadā būtu 1,2 % no IKP, un papildu pasākumus, kurus strukturālais ienesīgums 2019. gadā būtu 1,2 % no IKP, salīdzinājumā ar pašreizējo bāzes scenāriju Komisijas 2018. gada pavasara prognozē.

(11)

Komisijas 2018. gada pavasara prognozē paredzēts, ka vispārējās valdības budžeta deficīts 2018. gadā būs 3,4 % no IKP un 2019. gadā – 3,8 % no IKP, kas pārsniedz Līgumā noteikto atsauces vērtību – 3 % no IKP. Turklāt prasītās strukturālās korekcijas šķiet piemērotas, lai nodrošinātu, ka Rumānija 2018. un 2019. gadā ar rezervi ievēro Līgumā noteikto atsauces vērtību 3 % no IKP.

(12)

Rīcības trūkums pēc iepriekšējiem ieteikumiem, lai novērstu novēroto būtisko novirzi un risku pārsniegt Līgumā noteikto atsauces vērtību 3 % no IKP, nosaka vajadzību steidzami rīkoties, lai Rumānija atkal īstenotu piesardzīgu fiskālo politiku.

(13)

Ir lietderīgi šo Ieteikumu darīt publiski pieejamu.

(14)

Lai sasniegtu ieteiktos budžeta mērķus, ir būtiski, ka Rumānija pieņem un stingri īsteno nepieciešamos pasākumus un intensīvi uzrauga kārtējo izdevumu attīstību,

AR ŠO IESAKA RUMĀNIJAI:

1)

veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka valdības primāro neto izdevumu nominālās izaugsmes temps 2018. gadā nepārsniedz 3,3 % un 2019. gadā – 5,1 %, kas atbilst gada strukturālajai korekcijai 0,8 % no IKP katru gadu, tādējādi liekot dalībvalstij īstenot attiecīgas korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

2)

izmantot visus neparedzētos papildu ieņēmumus budžeta deficīta samazināšanai; budžeta konsolidācijas pasākumiem būtu jānodrošina vispārējās valdības strukturālās bilances ilgtspējīga uzlabošanās tādā veidā, kas veicina izaugsmi;

3)

līdz 2018. gada 15. oktobrim ziņot Padomei par pasākumiem, kas veikti saistībā ar šo Ieteikumu; ziņojumā būtu jāsniedz informācija par pietiekami konkrētiem un ticami paziņotiem pasākumiem, tostarp informācija par katra minētā pasākuma ietekmi uz budžetu, kā arī atjauninātas un sīki izstrādātas budžeta prognozes laikposmam no 2018. līdz 2019. gadam.

Šis ieteikums ir adresēts Rumānijai.

Luksemburgā, 2018. gada 22. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

V. GORANOV


(1)  OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.

(2)  Padomes Ieteikums (2017. gada 16. jūnijs) ar mērķi koriģēt būtisku novēroto novirzi no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai Rumānijā (OV C 216, 6.7.2017., 1. lpp.).

(3)  Valdības neto primāros izdevumus veido kopējie valdības izdevumi, izņemot procentu izdevumus, izdevumus saistībā ar Savienības programmām, kas ir pilnībā izlīdzināti ar ienākumiem no Savienības fondiem, un nediskrecionāras izmaiņas saistībā ar bezdarbnieku pabalstu izdevumiem. Valsts finansētā bruto pamatkapitāla veidošanas līmenis ir izlīdzināts četru gadu laikposmā. Ir ņemti vērā tiesību aktos paredzētie diskrecionārie ieņēmumu pasākumi vai ieņēmumu palielinājumi. Vienreizēji pasākumi gan ieņēmumu, gan izdevumu jomā ir atskaitīti.

(4)  Padomes Ieteikums (2017. gada 5. decembris) ar mērķi koriģēt būtisku novēroto novirzi no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai Rumānijā (OV C 439, 20.12.2017., 1. lpp.).


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/5


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8945 – Permira / Cisco (Target Businesses))

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 223/03)

Komisija 2018. gada 19. jūnijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32018M8945. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/5


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8922 – Phoenix PIB Austria / Farmexim and Help Net Farma)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 223/04)

Komisija 2018. gada 22. jūnijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32018M8922. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/6


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8890 – BNP Paribas / ABN AMRO Bank Luxembourg)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 223/05)

Komisija 2018. gada 22. jūnijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32018M8890. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/7


PADOMES LĒMUMS

(2018. gada 22. jūnijs),

ar ko pieņem Padomes nostāju par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3 projektu

(2018/C 223/06)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 41. pantu,

tā kā:

Savienības 2018. finanšu gada budžetu galīgajā variantā pieņēma 2017. gada 30. novembrī (2),

Komisija 2018. gada 23. maijā iesniedza priekšlikumu, kurā ir ietverts 2018. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts,

lai varētu segt finansējuma vajadzības saistībā ar Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā darbības pagarināšanu un tādējādi nodrošinātu nepārtrauktību, 2018. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts ir jāpieņem nekavējoties. Tādēļ ir pamatoti saskaņā ar Padomes reglamenta 3. panta 3. punktu saīsināt 1. protokola 4. pantā paredzēto astoņu nedēļu termiņu valstu parlamentu informēšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Padomes nostāja par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3 projektu tika pieņemta 2018. gada 22. jūnijā.

Viss teksts informācijai vai lejupielādei ir pieejams Padomes tīmekļa vietnē http://www.consilium.europa.eu/

Luksemburgā, 2018. gada 22. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājz

V. GORANOV


(1)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.


Eiropas Komisija

27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/8


Euro maiņas kurss (1)

2018. gada 26. jūnijs

(2018/C 223/07)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1672

JPY

Japānas jena

127,95

DKK

Dānijas krona

7,4510

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,88160

SEK

Zviedrijas krona

10,3383

CHF

Šveices franks

1,1543

ISK

Islandes krona

125,20

NOK

Norvēģijas krona

9,4718

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,900

HUF

Ungārijas forints

326,00

PLN

Polijas zlots

4,3410

RON

Rumānijas leja

4,6669

TRY

Turcijas lira

5,4053

AUD

Austrālijas dolārs

1,5778

CAD

Kanādas dolārs

1,5549

HKD

Hongkongas dolārs

9,1608

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6998

SGD

Singapūras dolārs

1,5892

KRW

Dienvidkorejas vona

1 306,32

ZAR

Dienvidāfrikas rands

15,8232

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,6749

HRK

Horvātijas kuna

7,3810

IDR

Indonēzijas rūpija

16 548,56

MYR

Malaizijas ringits

4,6956

PHP

Filipīnu peso

62,714

RUB

Krievijas rublis

73,5257

THB

Taizemes bāts

38,523

BRL

Brazīlijas reāls

4,4051

MXN

Meksikas peso

23,2370

INR

Indijas rūpija

79,7095


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Investīciju banka

27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/9


EIB institūta aicinājuma iesniegt priekšlikumus EIBURS finansiālajam atbalstam rezultāti

(2018/C 223/08)

EIB universitāšu pētniecības darba sponsorēšanas programma (EIBURS – EIB University Research Sponsorship Programme) ir daļa no EIB institūta zināšanu programmas, ar kuras palīdzību EIB veicina sadarbību ar universitātēm un pētniecības centriem. EIBURS finansiālais atbalsts līdz 100 000 EUR gadā trīs gadus tiek piešķirts universitātēm un pētniecības centriem, kuri veic izpēti EIB institūta izvēlētās un EIB grupai īpaši svarīgās jomās. Finansējums tiek piešķirts konkursa kārtībā ieinteresētajām personām ES dalībvalstīs, kandidātvalstīs vai potenciālajās kandidātvalstīs, kam ir atzītas speciālās zināšanas jomās, kurās EIB grupa ir tieši ieinteresēta. Finansējuma mērķis ir dot iespēju izvēlētajām universitātēm vai pētniecības centriem paplašināt darbību šajās jomās.

2018.–2020. gada periodā EIBURS programmas ietvaros ir izraudzītas divas jaunas pētniecības jomas.

“Eiropas Kopējās drošības un aizsardzības politikas ekonomiskā ietekme”: aicinājums iesniegt priekšlikumus tika publicēts 2018. gada 16. februāra Oficiālajā Vēstnesī C 60, un EIB institūts saņēma piecus priekšlikumus no četrām dažādām valstīm.

“Kā uzlabot ieguldījumu projektu netiešās ietekmes novērtēšanu: ekonomiskās ietekmes novērtējuma (EIA) metožu precizēšana un kalibrēšana, lai uzlabotu saderību ar izmaksu un ieguvumu analīzi (CBA)”: aicinājums iesniegt priekšlikumus tika publicēts 2018. gada 21. februāra Oficiālajā Vēstnesī C 65, un EIB institūts saņēma četrus priekšlikumus no četrām dažādām valstīm.

2018. gada 6. jūnijā EIB institūta Iekšējā vadības grupa (Internal Steering Group – ISG) nolēma piešķirt šādu finansējumu:

EIBURS piešķīrums Boloņas Universitātei (Itālijā) projekta “Eiropas Kopējās drošības un aizsardzības politikas ekonomiskā ietekme ietvaros”,

EIBURS piešķīrums Laspalmasas de Grankanārijas Universitātei (Spānijā) projekta “Kā uzlabot ieguldījumu projektu netiešās ietekmes novērtēšanu: ekonomiskās ietekmes novērtējuma (EIA) metožu precizēšana un kalibrēšana, lai uzlabotu saderību ar izmaksu un ieguvumu analīzi (CBA) ietvaros”.

Visi priekšlikumu iesniedzēji abos EIBURS projektos tiek tieši informēti par šiem rezultātiem.

Vairāk informācijas par EIBURS un citām zināšanu programmas iniciatīvām pieejama EIB institūta tīmekļa vietnes zināšanu programmas lapā.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/10


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8910 – Bouygues Construction S.A. / Alpiq InTec AG / Kraftanlagen München GmbH)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 223/09)

1.   

Komisija 2018. gada 13. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Bouygues Construction S.A. (“Bouygues Construction”, Francija),

Alpiq InTec AG (“Alpiq InTec”, Šveice), kas pieder Alpiq Group,

Kraftanlagen München GmbH (“KAM”, Vācija), kas pieder Alpiq Group.

Bouygues Construction iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgu kontroli pār uzņēmumiem Alpiq InTec un KAM, kas kopā veido inženierpakalpojumu nodaļu (Engineering Services division) Alpiq group.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Bouygues Construction : celtniecība, nekustamā īpašuma projektēšana, plašsaziņas līdzekļi un telekomunikācijas,

—    Alpiq InTec : celtniecības tehnoloģijas, iekārtu apsaimniekošana, un transporta un energoapgādes tehnoloģijas,

—    KAM : enerģētikas un spēkstaciju tehnoloģijas, kodoltehnoloģijas, komunālie pakalpojumi un inženiertehniskie pakalpojumi rūpniecības uzņēmumiem.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8910 – Bouygues Construction S.A. / Alpiq InTec AG / Kraftanlagen München GmbH

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/12


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 223/10)

1.   

Komisija 2018. gada 20. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (“CVC”, Luksemburga),

Mehiläinen Holding AB (“Mehiläinen”, Zviedrija).

CVC Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst vienpersonisku kontroli pār Mehiläinen.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    CVC : ieguldījumu fondu un platformu pārvaldība,

—    Mehiläinen : kontrolakciju sabiedrība uzņēmumam Mehiläinen Oy, kas sniedz veselības aprūpes un sociālās aprūpes pakalpojumus Somijā.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/13


Informācija par turpmākiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar sūdzību, kura reģistrēta ar atsauces numuru CHAP(2013)2466

(2018/C 223/11)

Eiropas Komisija atsaucas uz virkni sūdzību, ko tā saņēmusi par Spānijas iestāžu veiktajām pārbaudēm pie robežas ar Gibraltāru. Sākotnējais apstiprinājums par saņemšanu tika publicēts Oficiālajā Vēstnesī (OV 2013/C 246/07).

Ar šo Komisija vēlas informēt sūdzību iesniedzējus, ka tā nav varējusi pieņemt lēmumu par oficiāla paziņojuma sniegšanu vai lietas izbeigšanu, jo attiecībā uz sūdzību ir jāveic personu, kuras ceļo no Spānijas uz Gibraltāru (un otrādi), situācijas attīstības papildu pārbaude, kas patlaban tiek veikta.

Komisija informēs sūdzību iesniedzējus par turpmākiem pasākumiem saistībā ar viņu sūdzībām.


27.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/14


Tradicionāla apzīmējuma grozījuma pieteikumu publikācija saskaņā ar 42.a pantu Regulā (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu

(2018/C 223/12)

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 607/2009 37. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem divu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

Tradicionālā apzīmējuma grozījuma pieteikums

“CRU CLASSÉ”

Saņemšanas datums :

Valoda, kurā pieteikums iesniegts : franču

Lietas numurs : TDT-FR-A1646

Pieteikuma iesniedzējs :

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

DGPE

3, rue Barbet de Jouy

75349 Paris SP

FRANCE

Nosaukums : “Cru classé”

Cru classé” ir tradicionāls apzīmējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 112. panta b) punktu.

Tradicionālo apzīmējumu “Cru classé” var izmantot kopā ar norādēm “grand”, “premier grand”, “deuxième”, “troisième”, “quatrième”, “cinquième”.

Tradicionālā apzīmējuma valoda : franču

Attiecīgo aizsargāto cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu saraksts

Tradicionālo apzīmējumu “Cru classé” var izmantot, lai apzīmētu vīnus ar šādiem aizsargātajiem cilmes vietas nosaukumiem:

Barsac,

Côtes de Provence,

Graves,

Saint-Emilion-Grand-Cru,

Médoc,

Haut-Médoc,

Margaux,

Pauillac,

Pessac-Léognan,

Saint-Julien,

Saint-Estèphe,

Sauternes.

Vīnkopības produktu kategorijas

Tradicionālo apzīmējumu “Cru classé” var izmantot, lai apzīmētu vīnu, kas definēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļas 1. punktā.

Grozījums

Šis grozījums ievieš iespēju tradicionālo apzīmējumu “Cru classé” izmantot kopā ar norādi “1855”.

Šā grozījuma mērķis ir dot iespēju tradicionālo apzīmējumu “Cru classé”, kas var būt papildināts ar kādu no jēdzieniem “grand”, “premier grand”, “deuxième”, “troisième”, “quatrième” vai “cinquième”, izmantot kopā ar norādi “1855”. Šī iespēja attiecas tikai uz Bordeaux vīna darītavu vīniem, kurus Chambre de Commerce de Bordeaux (Bordo Tirdzniecības palāta) ir klasificējusi Parīzē notikušās 1855. gada pasaules izstādes vajadzībām un kuri pieder pie kāda no šiem aizsargātajiem cilmes vietas nosaukumiem:

Barsac,

Haut-Médoc,

Margaux,

Pauillac,

Pessac-Léognan,

Saint-Julien,

Saint-Estèphe.